Hotărârea nr. 100/2009

HOTARAREnr. 100 din 2009-03-30 PRIVIND VALIDAREA DOAMNEI SITARU JANINA MIRELA IN FUNCTIA DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea doamnei Sitaru Janina Mirela în funcția de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 66/26.03.2009 prin care se propune doamna Sitaru Janina Mirela pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul-verbal ăl Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucdirești; i

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Sitaru Janina Mirela, pe locul rămas vacant în urma demisiei doamnei Câmpurean Mariana.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


București Nr. 100

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RomâniafEST.: +4021305 55 00; www.bucuresti-prlmaria.ro