Hotărârea nr. 10/2009

HOTARAREnr. 10 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 22, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 22, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în consideraren'ăpdrtul' Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice; și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;,

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism GȚATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 25/1/1/20.06.2007 - R 08.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor; aviz nr. 221/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 3178/365/10.11.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 20116/1315/22.08.2008;

-    Ministerul Apărării - Statul Major General: aviz nr. D/5155/08.08.2008; -Ministerul Internelor și Reformei Administrative: aviz nr. 735.999/28.08.2008;

-    Serviciul Român de Informații: aviz nr. 99.665/24.07.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 747352/24/04.07.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 15757/07.05.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării., lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/20QQ.^privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și cot^p^^^țterioare;Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.' c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 22, sector 5, pentru o suprafață studiată de 1,6 ha. din care suprafața parcelei care a generat documentația ST = 7139,5 mp. proprietate privată persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona CB3 -subzona polilor urbani principali.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (Hmax = 8 m) pentru diferite utilizări; CUTmax = 4,5; Hmax = nu este limitată înălțimea clădirilor.

I

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe, birouri, servicii, comerț

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 60%; CUTmax = 4,5; RmaxH = P + 14E; Hmax = 45 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


București, 28.01.200 Nr. 10


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

<fa

V

UKAS

MuSSwofr

001

SMC certificat ISO 9Q01: 2000

(S>

ds,

V

UKAS

tNVnDDNMTNTU

MA.'MUMCHr

001

SMM certificat ISO14C01:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 637337/2007

AVIZ DE URBANISM nr. 25 /1 Z1 /20.06.2007 - R 08.12.2008 PUZ - BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 22, SECTOR 5

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; SALEH HISHAM și SALEH ADINA ALINA

PROIECTANT:    UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA Si CONSULTING SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: ST=7139.5 mp. proprietate privată persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este situată la limita de sud-vest a zonei centrale a Municipiului București adiacentă B-dul Tudor Vladimirescu între limitele determinate de Str. Gheorghieni și Calea Rahovei.

PREVEDERI P.U.G. Șl ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona CB3 - subzona polilor urbani principali. Din punct de vedere al circulațiilor, traseul B-dului Tudor Vladimirescu a fost stabilit prin PUZ - B-dul Tudor Vladimirescu - Str. Odoarei, elaborat de CPUMB și aprobat prin HCGMB nr. 85/ 2006.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; CUT max: 4,5; H max: nu este limitată înălțimea clădirilor.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI ADMISE:    MIXTE: LOCUINȚE, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 60%; CUTmax =4,5; RmaxH = P+14E; Hmax. =45m

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.    '

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, avizul Autorității Aeronautice Civile Romane, Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea


Referent,

arh. Stelian Consțantinescu


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

■    RETRAGERILE FAȚA DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

*    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

*    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.PLAN URBANISTIC ZONAL


BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

NR. 22, SECTOR 5, BUCUREȘTI

REGLEMENTARI


M2.1m - subzona polilor urbani principali cu maxim P+14 niveluri cu accente inalte S teren = 6925,0mp POT max = 60%

CUT max = 4,5

H max = 5S+P+14E+1etaj tehnic

LEGENDA


UMITE

LIMITA ZONEI DE STUDIU

r-—Tl LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ

f" .    ALINIEREA - RETRAGEREA MINIMA DE LA ALINIAMENT

CO LIMITELE PARCELELOR EXISTENTE/DIN LOTIZAREA

ANTERIOARA DEMOLĂRILOR r I PARCELE RETROCEDATE PANA IN PREZENT

CONSTRUCȚII NOI

NOUL TRASEU AL BD. TUDOR VLADIMIRESCU (CF.

PROIECTULUI REALIZAT DE CENTRUL DE PROIECTARE

URBANA - CPU)

ZONIF1CARE FUNCȚIONALA

I___I EDIFICABIL PROPUS

L__I CURȚI

L    I SPATII VERZI AMENAJATE

F—RETRAGERI FATA DE ALINIAMENT CU CARACTER ORIENTATIV "7:7.7.7: ZONE VERZI AFLATE IN INTERIORUL PARCELELOR

ZONA SPATIILOR VERZI ADIACENTE CIRCULAȚIILOR

CAROSABILE - FASII PLANTATE, SCUARURI

ZONA SPATIILOR VERZI ADIACENTE CIRCULAȚIILOR

CAROSABILE - ALINIAMENTE


S CIRCULAȚII CAROSABILE I - I CIRCULAȚII PIETONALE - TROTUARE ■H CIRCULAȚII CAROSABILE - RAMPE DE ACCES IN PASAJ

ACCENTE PROPUSE

ACCENTE LOCALE PROPUSE

L\X\N ZONA IN CARE POT. CUT, Hmax., Sl RETRAGERI VOR FI NXW STABILITE PRIN PUZ IN CURS DE DERULARE


UNIVERSITATEA DE ARHțțEC^UflA Sl URBANISM "ION MINCU" ■ BUCUREȘTI

CENTRUL DE CER^E^R^YRț^țCTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING


TTTUJ PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL

BD.TUDOR VLADIMIRESCU, SECTOR 5, BUCU1

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Si IATIONAL BUSINESS CENTRE BUCHAREST SAL. fc. SYNER ESTATE SAL


CONTRACT

1/2006


DIRECTOR TEHNIC C.CAEC.


SEF PROIECT COMPLEX


SEF PROIECT SPECIALITATE


VERIFICAT


WLPLANSA

u