Proces-verbal

încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 mai 2007, orele 17,30

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 28 din cei 54 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Răzvan Murgeanu viceprimar al Municipiului București, domnul Toma Tudor Secretar General al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Botezatu Enescu P, Băleanu D, Botoș L, Câmpurean M, Ciucă M, Constantin Barna S, Dumitrescu V, Florescu D, Găletușe S, Gheorghe V, Giugula M, Goncea L, llie R, loan A, Mărășescu N, Meran S, Oprișan I, Paliga S, Paraschiv L, Purcărea S, Stan I, Stan N, Surulescu A, Tănase A, Tudor Popescu C, Tudorache D

Dl.Secretar General al Municipiului București, Tudor Toma

Ședința a fost convocată de domnul Primar generai.

Dna președintă Cosma Roxana

Avem cvorum pentru desfășurarea acestei ședințe? Există o listă pe care o am de convocator pentru ședința de îndată din partea consilierilor din 31.05 și există o listă de prezență pe care o semnăm de obicei la fiecare ședință pentru a vedea că în urma solicitării colegilor noștri de a solicita o ședință de îndată, în urma prezenței și a listei de prezență semnată avem și cvorumul necesar pentru a o putea desfășura. Avem un dublu convocator pentru ședința de îndată, atât al Primarului General cât și a consilierilor generali. Dacă avem cvorumul necesar pentru această ședință putem să o începem.

Dl.Secretar General al Municipiului București, Tudor Toma

Sunt prezenți 28 de consilieri conform listei de consilieri semnată.

Dna președintă Cosma Roxana

Trecem la ordinea de zi a ședinței de îndată : Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 2008

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 28 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dna președinte Cosma Roxana

Declar închise lucrările ședinței noastre de astăzi.

Ședința s-a încheiat la orele 17,40.


SECRETAR GENERAL UNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaProces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 mai 2007, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 51 din cei 54 de consilieri generali.

La ședință au,,participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnul Râzvan Murgeanu viceprimar al Municipiului București, domnul Toma Tudor Secretar General al Municipiului București, doamna Cristina Coruț Subprefect al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii^ llie R, Paliga S, Paraschiv L, Stan N.    b

Dl.Secretar General al municipiului București, Toma Tudor

Bine ați venit la lucrările ședinței Consiliului General de astăzi. Vă anunț că în sală sunt prezenți 51 de consilieri generali. Voi citi înainte notificări și câteva plângeri prealabile formulate împotriva anumitor hotărâri ale C.G.M.B. și anume:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Domnii Balotă Maria, Ardeleanu Zoe, Ulmeanu Adrian Florentin, Hasanoglu Adriana și Panait Lilieana, în calitate de membri ai comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul S.C. DELFINCOM S.A., au formulat plângere administrativă prealabilă împotriva Consiliului General al Municipiului București prin care solicită aprobarea proiectului de hotărâre privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul S.C DELFINCOM S.A.

Reclamanții își rezervă dreptul de a acționa în instanță Consiliul General al Municipiului București, dacă în termen de 30 de zile de la înregistrarea reclamației nu se emite certificatul de atestare a dreptului de proprietatea asupra terenurilor aflate în patrimoniul acestei societăți comerciale.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Societatea pentru Prevenirea Cruzimii Față de Animale a formulat plângerea administrativă prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr.274/2006 privind aprobarea

organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, solicitând revocarea, pentru că în cuprinsul acesteia se regăsesc contradicții flagrante cu legislația în domeniu, iar varianta în vigoare a acestei hotărâri nu coincide cu varianta votată de Consiliul General al Municipiului București

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.31/20.02.2007 s-a aprobat transmiterea terenului din str. Intrarea Drumul Taberei, nr. 8, sector 6 din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului local sector 6 pentru construirea sediului Administrației Domeniului Public sector 6.

Din eroare la art.1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 31/2007 s-a menționat Primăria Municipiului București, respectiv Primăria sectorului 6 în loc să se menționeze Consiliul General al Municipiului București respectiv Consiliul local sector 6.

Pentru eliminarea neclarităților cu privire la titularul dreptului de administrare a acestui teren, se va proceda la îndreptarea erorii materiale.

Vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței C.G.M.B. din data de 10.05.2007.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței C.G.M.B. din data de 10.05.2007 ? - 40 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 11 voturi (Giugula M, Stan I, Mărășescu N, Goncea L, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Gheorghe V, Voicu M, Berbecaru A, Găletușe S)

Dna președinte Cosma Roxana

Stimați colegi, să trecem la ordinea de zi de astăzi și permiteți-mi să dau cuvântul domnului primar general.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Vă rog să-mi permiteți ca de pe ordinea de zi să scoatem punctele 16, 22, 37 și 56 și să introduceți alte patru puncte pe ordinea de zi suplimentară:

1.Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul București

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Ansamblu fântână Lira Esedra spațiu verde, sistem de irigații, sistem de iluminat”

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 9167 mp., proprietatea S.C. FOKUS INVEST S.R.L. și a Dl. TĂNĂSESCU VIRGIL ROMEO și un teren în suprafață de 7690 mp., aparținând domeniului privat la municipiului București

4.    Proiect de hotărâre privind plantarea în spațiile verzi aparținând domeniului public al Municipiului București a unui număr de 200.000 arbori din diverse specii

Dl.consilier Petrovici Octavian

V-aș ruga să scoateți punctul 38, deoarece înțeleg că s-a făcut o plângere prealabilă pe care ne-a prezentat-o adineauri domnul Secretar General.

Dl.consilier Giugula Mihai

Având în vedere că am stabilit o regulă ca toate materialele să ne fie date cu ceva timp înainte ca să avem timp să le studiem, aceste materiale nu le cunoaștem, nu le-am studiat și nu sunt de acord cu introducerea pe ordinea de zi.

Dna președinte Cosma Roxana

O să supun separat la vot propunerea domnului Primar General.

Sunteti de acord domnule Primar General?

}

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi, cel puțin două dintre ele au mai fost pe ordinea de zi de 8 luni de zile. Cel cu ridicarea mașinilor staționate ilegal și schimbul de terenuri, care știți că este vorba de Autobaza RATB din Nordului unde avem obligația să rezolvăm acea problemă.

Dl.consilier Tănase Antonel

Stimați colegi, stimați invitați, întrucât mâine este o zi importantă pentru Municipiul București, practic este a doua sărbătoare după ziua de 20 septembrie, am niște cadouri simbolice pentru domnul Primar General, acesta este unul și al doilea, după ce i se termină mandatul de Primar General, să aibă cu ce să-și ocupe timpul liber.

- aplauze -


Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului primar general de a scoate de pe ordinea de zi următoarele puncte : 16, 22, 37 și 56 ? - 50 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Purcărea S)

Aceste puncte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului Primar General de introducere pe ordinea de zi a patru proiecte de hotărâri? - 29 voturi, împotrivă ? - 12 voturi, abțineri ? - 10 .voturi

’    >    ■’l.î

Aceste puncte Vor fi introduse pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului consilier Petrovici Octavian de scoaterea a punctului 38 de pe ordinea de zi ? - 25 voturi, împotrivă? - 20, abțineri? - 2 voturi

Proiectul de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi.

Cine este pentru aprobarea ordinii de zi cu amendamentele votate? -34 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 17 voturi (Giugula M, Stan I, Mărășescu N, Goncea L, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Gheorghe V, Voicu M, Berbecaru A, Găletușe S, Purcărea S, Meran D, Băleanu D, Tănase A, Botoș L, loan A)

Trecem la Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de viceprimar al Municipiului București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 51 de voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București

Fiind vot de persoană este vot secret și vă rog să pregătiți buletinele de vot.

Vă rog să faceți propuneri.

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

Grupul consilierilor Partidului Democrat propune în funcția de viceprimar pe domnul Popa loan Grigore.

Dl.consilier Stan Ion

Grupul consilierilor P.S.D. propune în funcția de viceprimar pe doamna consilier Cosma Roxana, actuala președintă a Consiliului. Am și motivație. Avem Prefect o doamnă și vrem să avem și un viceprimar doamnă. Suntem convinși că veți face mai multă treabă decât domnul lonuț Popa, pentru că acesta este un „traseist”. A fost la dumneavoastră, a venit la noi, iar a venit la dumneavoastră și cred că dumneavoastră sunteți mult mai potrivită pentru funcția de viceprimar.

Dna președinte‘Cosma Roxana

Vă mulțumesc mult de tot, mă onorează propunerea dumneavoastră, dar permiteți-mi să nu accept și în egală măsură să rog Secretariatul

'Consiliului .... Este dreptul meu să accept sau nu candidatura. Mă onorează propunerea dumneavoastră, dar nu candidez la această poziție. M-ați votat în postul de președinte de ședință, deci dați-mi voie să-mi duc mandatul până la capăt. Vă mulțumesc, mult domnule consilier.

Alte propuneri din sală?

Dl.consilier lovici Victor

Eu doresc să-l propun pe domnul Meran, pentru că postul de viceprimar a fost al Partidului Național Liberal și mi se pare normal să rămână tot al lor.

Dl.consilier Tănase Antonel

Grupul de consilieri generali ai Alianței „PNL-PD” îl propune pe domnul consilier Pop Romeo.

VJ    Dl.consilier Pop Romeo

Nu am avut nicio discuție în acest sens, în consecință renunț la

1    ’    5    J

propunere.

Dl.consilier Giugula Mihai

Domnilor consilieri, domnule Primar General, tocmai de aceea am făcut o propunere la începutul ședinței ca să vedem care sunt majoritățile transpartidice în acest consiliu, care sunt alianțele nevăzute în acest consiliu. Este evident că propunerea domnului lonuț Popa în calitate de viceprimar arată că grupul de consilieri PD din C.G.M.B. este împotriva înnoirii clasei politice; președintele Traian Băsescu tocmai a criticat vechea clasă politică și a propus o nouă clasă politică ieri în Parlament. Prin existența acestei alianțe, a acestei propuneri este evident că se încurajează ceea ce Traian Băsescu a încercat să desființeze : traseismul

’H’M?'*    s‘hfllv (V i

ÎJ-    ,rtf'',


politic, cioiănismul și lupta pentru putere. Este evident că domnul lonuț Popa cu care de altfel nu am nimic personal, ci este numai o chestiune de principiu, a fost membru PD, în 2000 a trecut la PSD și în 2005 a trecut din nou la PD. Este evident conflictul de interese în care se află domnul lonuț Popa cu firmele familiei, cu care are relații cu CGMB. Este evident că nu putem să promovăm o asemenea stare de spirit. Vrem să știm și noi astăzi cine minte, cine a greșit domnule președinte Băsescu? Dumneavoastră când ați propus și ați făcut cererea să vi se dea CGMB și Primăria ca să se facă o nouă clasă politică, sau astăzi când cererile dumneavoastră și dorințele dumneavoastră sunt călcate în picioare tocmai de reprezentanții PD-ului! Este cazul, să vă copiez în ceea ce spuneți: să terminăm cu limbajul duplicitar. Să terminăm cu două unități de măsură: una pentru electorat și una pentru politica ascunsă. Astăzi s-a arătat adevărata față a celor pe care i-ați pus în funcție și pe care i-ați susținut. Dacă dvs. nu puteți să luați aceste măsuri, cine poate? Este o întrebare la care trebuie să avem un răspuns. De aceea, consider că propunerea făcută de PD este o propunere care încalcă orice principiu de democrație. Domnul lonuț Popa trebuia să fie dat afară din Consiliu și există un material pregătit ca în conformitate cu legile promovate de Alianța DA de împiedicare a „traseismului,, politic să fie scos împreună cu ceilalți 5 consilieri din CGMB și nu știu de ce atunci când trebuie să-l dăm afară trebuie să-l promovăm. Este o situație impardonabilă și de aceea domnule Primar General în calitate de președinte executiv al partidului vă dăm o șansă de a face o nouă propunere, arătați că sunteți verticali și respectați politica Partidului Democrat, pe care Președintele țării o susține și o promovează în

Parlamentul României. Vă mulțumesc.

>

Dna președinte Cosma Roxana

Mai sunt alte propuneri din sală.

S-au făcut buletinele de vot? Domnule Secretar General vă rog să semnați fiecare buletin de vot în parte pentru a-l valida ca și propuneri.

Dl.consilier Giuqula Mihai

Ca să avem garanția că aceste buletine nu au fost completate înainte, propun pe doamna Mariana Câmpurean.

Dna președinte Cosma Roxana

Ținând cont că am încheiat propunerile din sală, permiteți-mi să las deschisă această propunere a dumneavoastră și să întreb colegii dacă sunt de acord să mai punem al treilea nume pe buletinul de vot.


Cine este pentru ? - majoritate de voturi

Vă rog să completați buletinele de vot cu al treilea nume.

Dl.consilier Pop Romeo

Doamna consilier Câmpurean face parte din Comisia de validare, presupun că și din Comisia de numărare, deci propun să fie înlocuită.

Dna președinte Cosma Roxana

Mai sunt două probleme de procedură. Prima problemă este modul în care se va vota. Perrîiiteți-mi să vă fac o propunere a modului cum se va vota, urmând a o supune la vot, pentru ca ulterior comisia să poată valida fiecare buletin de vot în parte, în cazul în care se va respecta procedura de

vot

Propun ca și procedură de vot, avem trei propuneri din sală, propuneri pe care le voi supune votului: aceea de a lăsa un unic candidat, opțiunea dvs. liberă, iar ceilalți doi pe care nu-i doriți din punctul dumneavoastră de vedere, ca și viceprimar, să-i tăiați cu o linie. Cine este pentru această procedură de vot ? - majoritate de voturi

Am următoarea propunere: Comisia de validare să fie egală cu Comisia de numărare a voturilor. Cine este pentru această propunere ? -majoritate de voturi

Mai avem o problemă apărută prin candidatura doamnei Câmpurean, dânsa nu poate face parte din Comisia de validare. Sunteți de acord ca odată cu candidatura dânsei să nu mai facă parte din comisie și să lăsăm comisia cu mai puțin doamna Câmpurean. Cine este pentru această propunere ? -

Dl.consilier Pop Romeo

Comisia de validare care este votată de către domnii consilieri generali rămâne aceeași. Dar, Comisia de validare nu este obligatoriu să fie Comisia de numărare la această candidatură. Fac o propunere Consiliului să se numere de către Comisia de validare din care să nu facă parte doamna Câmpurean plus o persoană pe care o propunem în clipa aceasta.

Propun ca această persoană să fie domnul consilier lovici.

PSD-ul să-și facă o altă nominalizare în locul doamnei Câmpurean care este ....

Dl.consilier Giugula Mihai

Pentru Comisia de numărare îl nominalizăm pe domnul consilier Stan

Dna președintă Cosma Roxana

Pentru că atât comisia de validare cât și cea de numărare sunt la fel, este nominalizat Domnul Victor Stan,

Cine este pentru această propunere ? -majoritate de voturi

Domnul Stan Ign a rămas în locul doamnei Câmpurean. Vă rog să

faceți buletinele de vdt.

1

Repet procedura: votul va fi declarat valabil pe buletinul de vot în momentul în care din cei trei candidați propuși a rămas un singur candidat, iar ceilalți doi au fost barați cu câte o linie în parte. Buletinul de vot va fi semnat de către Secretarul General care îl va înmâna personal domnilor consilieri în parte.

Mulțumesc mult de tot, trecem ia vot.

Vă propun să trecem la următorul punct pe ordinea de zi. O să avem o pauză până se vor număra voturile.

Dl.consilier Purcărea Sorin

Doamna președinte, v-am ruga să nu trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, să așteptăm până când vor fi împărțite buletinele de vot.

Dna președintă Cosma Roxana

Așteptăm până când domnul Secretar General ne va înmâna buletinele de vot.

O să încep să strig lista cu domnii consilieri pe măsură ce domnul Secretar General va semna în parte: Adâr V, Băleanu D, Băncilă M, Berbecaru S, Bergheș C, Botezatu Enescu P, Botoș L, Bumbaș F, Câmpurean M, Ciucă M, Constantin Barna S, Cosma R, Cruceanu E, Dumitrescu V, Duță N, Forăscu V, Găletușe S, Gheorghe V, Giugula M, Goncea L, llie R, loan A, lovici V, Ivașcu T, Ivorschi T, Marinescu I, Mărășescu N, Meran D, Mircea V, Moise A, Murg C, Oprișan I, Pațica I, Petrovici O, Pirpiliu S, Pîrvu C, Popa G, Pop R, Prioteasa D, Purcărea S, Radu M, Rece O, Stan I, Surulescu A, Tănase A, Tudor Popescu C, Tudorache D, Țica H, Untaru V, Voicu M, Zătreanu D.

51 de buletine de vot au fost înmânate domnilor consilieri generali.

Până când Comisia de validare va citi rezultatul votului vă propun o pauză sau interpelări în măsura în care are cineva de făcut. Nu. Pauză.

Dl.consilier Murg Călin

Proces verbal încheiat astăzi 31.05.2007 în urma numărării votului secret pentru desemnarea unui viceprimar al municipiului București.

Număr de voturi valabil exprimate : 51

Voturi anulate : -

Popa Grigore loan

Voturi pentru - 29

Voturi împotrivă^ - 22

Meran Dan

Voturi pentru - 20

Voturi împotrivă - 31

/")    Câmpurean Mariana

Voturi pentru - 2 Voturi împotrivă - 49

Domnul Popa loan Grigore este noul viceprimar al municipiului București.

Dl.consilier Popa loan Grigore

Domnule Primar General, doamna președintă, stimați colegi, în primul rând vreau să mulțumesc celor care au încredere în mine și m-au votat. Am să promit tuturor, și celor care au avut intenția de a mă denigra, că voi face totul pentru a lucra în folosul cetățenilor. Am capacitatea de a trece peste aceste animozități, dar sigur nu pot să nu remarc faptul că schimbarea clasei politice, despre care spunea domnul consilier Giugula, înseamnă, după părerea mea, în primul rând, renunțarea la atacuri

* _'    murdare care nu au acoperire. în raport cu ce s-a spus, mâine în cadrul

unei conferințe de presă am să fac mai multe informări. în final vreau să vă mulțumesc foarte mult, să aveți încredere că aportul pentru acest sfârșit de mandat va reflecta încrederea pe care ați avut-o în mine. Vă mulțumesc.

- aplauze -

Dl.consilier Giuqula Mihai

în conformitate cu legile democrației s-a votat. Dar asta nu ne oprește să-i spunem domnului Băsescu că grupurile oligarhice au învins în CGMB. Vă mulțumim domnule Președinte.

Dl. consilier Goncea Liviu

într-un final rugămintea domnului Președinte Băsescu a fost îndeplinită. Astăzi toată Primăria Generală este a PD-ului, deci vă puteți asuma și gropile, șL șanțurile, și locuințele nefăcute și pasajul și banii cheltuiti. Luati-le!

J    1

Dl.consilier Tănase Antonel

Stimați colegi, domnule primar, cu votul de astăzi s-a creat o nouă majoritate. Nu vreau să mă repet. Domnule Primar General aveți tot Executivul Primăriei, dumneavoastră până la sfârșitul acestui mandat puteți să construiți Bucureștiul așa cum doriți. Noi vă dorim succes. Contați pe sprijinul nostru.

Dl.consilier Adîr Victor

Doamnă președinte, domnule primar General, onorat prezidiu, în numele consilierilor generali membri ai Partidului Conservator vreau să-l felicit pe noul viceprimar general și mă bucur că starea de interimat care este o stare foarte proastă într-o administrare a luat sfârșit. De aceea, noi ne bucurăm că de acum are un viceprimar general . Asta înseamnă democrația - majoritatea votează și minoritatea se supune legilor democrației, pentru că dacă nu ar exista acest lucru ar fi anarhie. Noi îi dorim domnului viceprimar general mult succes în activitate și îl asigurăm de tot sprijinul de care putem fi în stare în Consiliu, referitor la toate proiectele pe care domnia sa va încerca să le abordeze, să le susțină pentru gospodărirea și gestionarea Capitalei. Este un travaliu greu, nu este ușor să fii viceprimarul unei Capitale care se dorește a fi o Capitală Europeană, dar este bine că și tinerețea astăzi a învins. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Stan Ion

Domnule primar general, astăzi am constatat că s-a votat politic, probabil așa sunt interesele care v-au cerut dumneavoastră să faceți acest lucru. S-a votat nu moralitate, nu onorabilitate ci așa cum am spus la începutul ședinței, un fost coleg de-al nostru de la PSD, care a fost colegul dumneavoastră la PD și a venit din nou la PD. Sper să-l apuce mandatul

t#    fi *

acesta la dumneavoastră, să nu plece! Dar, să știți că mulți din cei care au plecat au făcut cereri să vină înapoi la noi.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului C.G.M.B. pe anul 2007

Dl.consilier Adîr Victor

Am studiat acest punct privind rectificarea bugetului Capitalei și am constatat că la “achiziții de imobile” există o sumă mare, adică 150 de mii.lei, adică în jur de 30 de mil.Euro. In Media a apărut recent o știre în care se spunea așa “Primăria Capitalei cumpără locuințe de lux la rang de locuințe sociale”. Noi am dat Hotărârea CGMB nr. 18/2007 care prevedea într-adevăr să se cumpere locuințe sociale și locuințe de necesitate. Conform Legii nr. 114 art.38 și art.50, ca p.V, referitor la locuințe sociale, se precizează foarte clar și în anexa 1 ce înseamnă locuințe sociale. Vreau să știu dacă Primăria Capitalei sau direcția împuternicită să facă aceste demersuri a analizat foarte bine Legea nr.114 și anexa 1, în care eu am căutat și în care nu scrie sala de fitness, piscină, părculeț, parcaje. Consider că este necesar ca Primăria Capitalei să rezolve problema locativă a celor evacuați din Centrul Istoric și a celor expropriați, dar în limitele și spiritul Legii nr.114/1996 modificată și completată. Aștept un răspuns la următoarea ședință cu un punct foarte clar al Executivului referitor la această problemă.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 30 voturi, împotrivă ? - 16 voturi (Giugula M, Stan I, Mărășescu N, Goncea L, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Gheorghe V, Voicu M, Berbecaru A, Găletușe S, Meran D, Băleanu D, Tănase A, Botoș L, Băleanu D), abțineri ? - 5 voturi (Adâr V, Purcărea S, Moise A, Petrovici O, loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2006

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 14 voturi (Giugula M, Stan I, Botezatu

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 14 voturi (Giugula M, Stan I, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Gheorghe V, Voicu M, Găletușe S, Meran D, Băleanu D, Tănase A, Botoș L, AdârV, Purcărea S, Bergheș C)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dl.consilier Giugula Mihai

Doamna președintă, vă rog să-mi dați voie să vă comunic următoarea poziție a grupului PSD. Având în vedere că odată cu numirea în această ședință și formării â unei noi alianțe oligarhice PD, PC, PRM și având în vedere că nu se respectă procedurile de numărare a votului, ne retragem din sală.

Dna președintă Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare centralizate ale C.G.M.B. pe anul 2006

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 28 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 11 voturi (Oprișan I, loan A, Purcărea S, Meran D, Băleanu D, Tănase A, Botoș L, Băncilă M, Petrovici O, Moise A, AdârV.)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Domnule secretar general vă rog să faceți prezența consilierilor aflați în sală.

Dl.secretar general al municipiului București, TudorToma

Prezenți: Adîr V, Băncilă M, Băleanu D, Berbecaru A, Bergheș C, Botoș L, Bumbaș F, Ciucă M, Constantin Barna S, Cosma M, Cruceanu E, Duță N, Florescu D, Forăscu V,loan A, lovici T, Ivașcu T, Ivorschi I, Marinescu I, Meran D, Mircea V, Moise A, Murg C, Oprișan I, Pațica I, Petrovici O, Pirpiliu S, Pîrvu C, Popa G, Pop R, Prioteasa D, Purcărea S, Radu M, Rece O, Tănase A, Tudor Popescu C, Tica H, Untaru V, Zătreanu D.

Absenți: Botezatu Enescu P, Câmpurean M, Dumitrescu V, Găletușe S, Gheorghe V, Giugula M, Goncea L, llie R, Mărășescu N, Stan I, Stan N, Surulescu A, Tudorache D, Voicu M.

în sală sunt prezenți 39 de consilieri generali.


Dl.consilier Tănase Antonel

Doamna președinte am rugămintea de acum înainte să numărați și voturile pentru. Vă anunț de astăzi că hotărârile 4 și 5 de pe ordinea de zi vor fi contestate, din cauza lipsei de cvorum. Numărați și voturile pentru,fără majoritate.

Dna, președintă Cosma Roxana

Banda este dovadă clară atâta timp cât voturile și știm prezența în sală, s-au numărat pe abțineri și împotrivă, se pot calcula foarte simplu. Domnule consilier general, când ați condus dumneavoastră ședință, nu am nimic, ... Permiteti-mi să trec în continuare la ordinea de zi.

Trecem la Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 2008

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 27 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Oprișan I, loan A, Purcărea S, Meran D, Băleanu D, Tănase A, Botoș L, Băncilă M-, Petroviei O, Muise A; Adâr V., Bergheș C.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului Odeon în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 32 voturi, împotrivă ? - 4 voturi (Tănase A, Oprișan I, Băleanu D, Meran D), abțineri? - 3 voturi (Murg C, Purcărea S, loan A.)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 255/2006 privind înființarea Teatrului Tineretului Metropolis prin reorganizarea și restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale Theatrum Mundi

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 30 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Oprișan I, Purcărea S, Tănase A, Meran D, loan A, Botoș L, Băleanu D, Băncilă M, Moise A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 aferentă Hotărârii C.G.M.B. nr.235/2005 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 25 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 14 voturi (Oprișan I, Purcărea S, Tănase A, Meran D, loan A,., Botoș L, Băleanu D, Băncilă M, Moise A, Adâr V, Bumbaș F, Bergheș C, Petrovici O, Florescu D )

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că neaprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi privind nivelul impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, unde legea nu prevede că se aplică același cuantum ai • •taxelor și impozitelor de anul trecut, ne va-pune într^-o dificultate extraordinară. Rugămintea este, v-ați asumat și vă asumați acest lucru. Nu știu cum vor încasa sectoarele taxele și impozitele locale. Avem termen până pe data de 31 mai. Legea distinge un termen de decădere. Eu am obligația să vă informez asupra acestui lucru. Avem termen 31 mai 2007. Dacă îmi permiteți aș da cuvântul doamnei director Boncotă să vă dea niște detalii despre acest lucru. Vă asumați votul. Este obligația dumneavoastră de consilieri generali să mai și citiți.

Dna președintă Cosma Roxana

Proiectul de hotărâre pe care noi consilierii generali urma să-l aprobăm sau nu, includea, era o propunere din partea Executivului, prin care noi am fi votat aceleași taxe și impozite la nivelul Bucureștiului și neam fi asumat-o ca o decizie și politică, în cazul în care am fi agreat acest lucru. Doamna Boncotă dacă puteți să dați mai multe detalii colegilor noștri, în ideea în care acest proiect nefiind în această ședință acceptat și având termen până la 31 mai.

Dna director adjunct Boncotă Lenuta - Direcția de Venituri

Codul fiscal prevede un termen pentru aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008, să fie stabilit până la această dată. Se poate înțelege că același nivel, nefiind modificat proiectul de hotărâre supus astăzi, se poate înțelege că el deja a fost aprobat de dumneavoastră

și anul trecut. Legea prevede, în mod distinct, că nivelul impozitelor și taxelor locale se aprobă anual de către Consiliul local, în genere, C.G.M.B.

în cazul de fată.

»

Dna președintă Cosma Roxana

Și creează în egală măsură și politica viitoare a fiecărui sector în parte, pentru că ele sectoarele în funcție de votul nostru urmează a-și propune propriile proiecte la nivel de sector.

Dna director adfunct Boncotă Lenuta - Direcția de Venituri

Majoritatea veniturilor sunt venituri ale sectoarelor Municipiului București prevăzute în acest proiect de hotărâre.

Dl.consilier Bumbaș Florin

Am o mică nelămurire legată de taxele și impozitele de anul acesta. Noi am votat anul trecut, dacă nu mă înșel, nivelul de taxe și impozite pentru anul acesta. îmi aduc aminte că am avut o intervenție și am întrebat dacă taxele și impozitele cresc propoilional cu coeficientul de inflație. Mi s-a spus că da. Am constatat că numai autorizația de construcție, anul acesta, și-a dublat valoarea. Pur și simplu s-a dublat! Eu nu știu, repet este o nelămurire a mea, cum s-au calculat taxele și impozitele locale care ar fi trebuit să crească proporțional cu coeficientul de inflație și a ajuns să se dubleze. Acesta este motivul pentru care eu astăzi am votat împotrivă.

Dna director adjunct Boncotă Lenuța - Direcția de Venituri

Dacă-mi permiteți să vă răspund, nivelul taxei pentru autorizație și certificate au scăzut fată de anul 2005, nu avea cum să crească.

Dna președintă Cosma Roxana

Doamna Boncotă vă mulțumesc. Legea prevede ca și obligație la sfârșitul acestei luni să votăm proiectul de hotărâre privind codul fiscal al Bucureștiului pe anul viitor. Există o posibilitate la sfârșitul ședinței, în cazul în care consilierii generali, într-un număr pe care îl prevede legea, doresc a întruni o ședință de îndată la sfârșitul ședinței, trebuie făcută propunerea din partea dumneavoastră.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Sunt de acord cu această propunere a dumneavoastră și propunem o ședință de îndată. Dar, aș avea o mică problemă aici: de ce Executivul a stat până în ultima zi cu acest proiect dacă astăzi este termenul scadent? Poate noi am fi vrut să mai discutăm pe aceste proiecte. Cred că este totuși vorba de ceva important : de taxele și impozitele locale. Din punctul acesta de vedere are vină și Executivul pentru că a prezentat acest proiect în ultima zi.

Dl.consilier Tărtâse Antonel

Noi am fost împotriva acestui proiect de hotărâre pentru că leul s-a întărit, din această cauză ar trebui diminuate și nu păstrate nivelul

I    impozitelor actual. Nu am făcut în luna aprilie nici o ședință, când am fi

putut să dezbatem aceste proiecte. Că ni s-ar fi adus mai devreme acest proiect la cunoștință ...

Dna președintă Cosma Roxana

Este-pe site de aproape 2 Suni. Doamna director Boncotă,- domnul consilier general spune că nu ați adus la cunoștință în termen acest proiect de hotărâre, dacă puteți să-i aduceți lămuririle necesare.

Dna director adjunct Boncotă Lenuta - Direcția de Venituri

Conform prevederilor Codului fiscal până la 30 aprilie Ministerul Finanțelor trebuia, în situația în care inflația depășea 5 %, să iasă cu norme pentru stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale. Cum inflația a fost până în 5 % și s-a așteptat termenul final, ca în situația în care sunt modificări acestea puteau fi făcute doar până la 30 aprilie. După aceea a

C J    trebuit demarat proiectul de hotărâre privind nivelurile taxelor locale la

nivelul Municipiului București. înainte și până la 31 aprilie orice proiect putea fi modificat de apariția unei Ordonanțe de Guvern privind modificarea unui nivel de impozit sau taxă locală.

Dl.consilier lovici Teodor

Sunt de acord cu colegii mei să facem o ședință de îndată, să rezolvăm problema taxelor cetățenilor Municipiului București pentru care am fost aleși să-i reprezentăm în acest Consiliu, l-aș ruga pe toți colegii să nu plece ca să avem cvorum-ul respectiv.

16


.......

>' /

Dna președintă Cosma Roxana

Formularul este în sală. Urmează să-l semnez și eu.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente străzilor administrate de Administrația Străzilor

Dl.primar general Adriean Videanu

Fac o precizare; nu se preiau decât acele spații pentru care Primăriile de sector nu au încăput modernizarea lor, sau nu au contracte în acest sens. Rugămintea este, acest proiect se corelează cu un proiect care l-am pus pe ordinea de zi suplimentară, acela de a planta în București 200.000 de arbori. Avem nevoie ca să luăm aceste spații și să putem să facem investițiile în spațiul verde de care are Bucureștiul atâta nevoie.

Dl.consilier Oprișan Ion

Domnule primar, vă înțelegem foarte bine cerința, dar vă rog să fiți foarte atent’ ia aceea ce spuneți. Solicitarea CGMB către directorul deda Lacuri Parcuri și Grădini semnată de trei consilieri din Comisia de analiză a fost transmisă la Administrația Lacuri Parcuri și Grădini acum trei săptămâni. Din acel moment și până în ziua de astăzi la CGMB nu a sosit nici un material de la Administrația Lacuri Parcuri și Grădini și în consecință vă solicit destituirea acestui director, întrucât el este în subordinea CGMB.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 28 voturi, împotrivă ? - 7 voturi (Purcărea S, Tănase A, Băleanu D, Băncilă M, Oprișan I, loan A, Meran D), abțineri ? - 4 voturi (Bergheș C, Adâr V, Moise A, Petrovici O)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 197,13 m.p. proprietatea S.C. DESCOROM CONSTRUCT S.R.L. și un teren în suprafață de 197,13 mp. aparținând domeniului privat al municipiului București.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 29 voturi, împotrivă ? - 6 voturi (Bergheș C, Tănase A, Purcărea S, Oprișan I, Băleanu D, Meran D), abțineri ? - 4 voturi (Adâr V, Murg C, Purcărea S, Petrovici O)


Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl.consilier Forăscu Vasile

Propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre care necesită un cvorum de 2/3.

Dna președintă Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului consilier Forăscu V. ? - 39 voturi (unanimitate) 3

Proiectele cu 2/3 vor fi scoase de pe ordinea de zi.

Trecem la Proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Semn de Viață, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centrul maternal Sf. Mihail și Gavril”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 31 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 8 voturi (Tănase A, Purcărea S, Oprișan I, Băleanu D, Meran D, loan A, Botoș L, Băncilă M)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea fără plată a Centralelor Electrice de Termoficare (CET Vest, CET Sud, CET Progresul, CET Grozăvești, CET Titan) si a S.C. Termoserv București S.A. din patrimoniul statului, în patrimoniul Municipiului București și în administrarea RADET București

Este un proiect care în urma recomandării Secretarului General are aviz de 2/3.

Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Am o rugăminte. Dacă o să sărim peste acest punct o să avem marea problemă: după aceea avem de făcut contractele de aprovizionare cu gaz și păcură.

fc - V , 'l ' *)f «fr l'*-?»fl|J<țf0. fi '' <rf ,-    ' t    &■ »«^t,’r

fi    T*-#r


Dna președintă Cosma Roxana

Domnule Secretar General, în urma avizului pe care l-ați făcut dumneavoastră, puteți să ne spuneți dacă proiectul rămâne pe ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului București, Tudor Toma

Este de jumătate plus unul.

Dl.consilier Oprișan Ion

Având în vedere că acest proiect este propus de mine de foarte mult timp vă pot spune următorul lucru: cu următoarele modificări eu pot să-l votez :

-    modificarea organigramei PMB prin înființarea unui birou care să coordoneze preluarea CET-urilor de la Guvern și trecerea în subordinea PMB

-    eliminarea sintagmei „RADET”, întrucât din punctul meu de vedere nu pot fi preluate direct de RADET

-    ‘'colectivul respectiv să aibă o dimensiune de cel puțin 10 oameni Dl.viceprimar Răzvan Murqeanu

Deja noi am discutat în cadrul Comisiei de utilități publice, domnul președinte, Dorin Băleanu, avea aceste adnotări, mai puțin cea cu biroul. Acolo vom discuta după ce le vom prelua. Vom modifica, pentru că acea comisie va fi formată tot de către dumneavoastră, cei care vor merge la preluare.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Comisia de utilități publice a discutat acest proiect de hotărâre și a făcut următoarele amendamente:

La art. 1 , într-adevăr și noi am solicitat să se renunțe la precizarea „și în administrarea RADET - București”. Rămâne nemodificat art. 1 până la „patrimoniul Municipiului București”

Art.2 s-a modificat și are următoarea formă: personalul existent care deservește centralele electrice de termoficare și de la Termoserv SA își menține drepturile negociate prin Contractul colectiv de muncă.

Dna consilier Cruceanu Elena

Aș vrea să-l întreb pe domnul coleg de ce să se renunțe la sintagma „RADET”?

19


-S- -

Dl.viceprimar Răzvan Murqeanu

Vă explic eu. RADET nu pcate să preia ceva ce este al statului.

Ar trebui să creăm, și aici lucrăm cu Ccmitetul Energetic Municipal, la un prciect de hctărâre pe care îl vcm prezenta săptămâna viitcare, în care vom avea o nouă societate, o societate care va produce și o societate care va distribui energia termică. A fost o scăpare, în comisia de specialitate am reglementat-o împreună, drept pentru care este corectă formularea pe care a făcut-o domnul Băleanu.

Dna consilier Cruceanu Elena

Se tot vorbește de administrarea RADET?

Dl.viceprimar Răzvan Murqeanu

Este bine așa.

Dl.consilier Pop Romeo

Domnul viceprimar, vă rog să mă urmăriți o clipă. Este foarte bine că preluăm CET-uriie, dar, atenție, ca să -aducem-totul și să avem totul trebuie să preluăm și Electrica București SA, pentru că trebuie să aducem și rețeaua de transport.

Dl.viceprimar Răzvan Murqeanu

Este greu să preiei ceva ce s-a privatizat.

Dl.consilier Pop Romeo

Nu știu dacă s-a privatizat. Am avut o cerere în 2002. Vreau să vă spun că avem producătorul de energie termică și producătorul de energie electrică. Rețeaua de transport termică o avem, nu avem rețeaua de transport electrică.

Dl.viceprimar Răzvan Murqeanu

Din punct de vedere logic tu ai dreptate, dar din păcate s-a privatizat.

Dl.consilier Adîr Victor

Doamna președinte, constat încă odată că un proiect de hotărâre extraordinar de important este tratat în patru foi. Prima foaie este proiectul de hotărâre, a doua foaie este avizul Secretarului General, a treia expunerea de motive și a patra raportul de specialitate. Nu am văzut un studiu tehnico-economic care să ne motiveze că totul este ok. De aceea este această agitație și nedumerire a distinșilor noștri colegi, din cauza


faptului că nevăzând așa ceva nu pot să tragă concluzia. Să știți că sunt păreri care spun: când CET-urile au trecut la Consiliile locale și în alte părți, gigacaloria a explodat, în alte părți a scăzut. Vrem să vedem ... eu mă voi abține la acest proiect de hotărâre.

Dna președinte Cosma Roxana

Este o cerere pe care noi urmează a o înainta Guvernului României care ulterior acceptului Guvernului României trebuie și noi ca si CGMB să acceptăm preluarea. Este doar o cerere de înaintare și nimic mai mult.

Dl.consilier Adîr Victor

Dacă înaintăm așa ceva trebuie să și dorim așa ceva. Ca să dorești ceva trebuie să fii în cunoștință de cauză, fără supărare. Guvernul poate să le dea mâine și noi ce facem cu ele? Aici este întrebarea.

Dl.consilier lovici Victor

Problema se pune în felul următor: noi acum facem o cerere, GUrvernulCsă ne pună datele la dispoziție atractivul și pasivul care există la CET-uri. După aceea avem dreptul să luăm o hotărâre dacă le acceptăm sau nu.

Dl.consilier Tănase Antonel

Fiindcă este o hotărâre care afectează patrimoniul Primăriei, rămâne rezoluția pe care a pus-o domnul Secretar General, de 2/3 conform art.45 alin.(3).

Dl.viceprimar Răzvan Murqeanu

Domnule consilier, când le vom prelua, atunci vom face hotărârea de preluare și atunci se va vota cu 2/3.

Dl.consilier Pop Romeo

Stimați colegi, mie mi se pare preluarea acestor CET-uri o acțiune extrem de importantă. 17 ani de zile am acceptat prețuri la nivel național, se întâmplă o descentralizare. Preluarea CET-urilor la București înseamnă o scădere a prețurilor, ținând cont de faptul că în principal vom produce curent electric și secundar - agent termic. Vă rog să mă credeți, ne-am plâns până acum în Consiliu că acceptăm prețuri stabilite la nivel național. Vom avea pentru prima dată posibilitatea să stabilim prețuri, să facem subvenții la nivel local. Vă mulțumesc.

’    t

Dna președinte Cosma Roxana

Domnule Oprișan, rămân amendamentele dumneavoastră separat de cele ale domnului consilier Băleanu, sau, ținând cont că ele, după câte am înțeles sunt egale. Există vreo diferență? Rămâne amendamentul unei singure persoane?

Dl.consilier Oprișan Ion îmi mențin punctul de vedere.

Am propus modificarea organigramei, ceea ce este clar că nu poate să treacă fără modificarea organigramei, am propus înființarea unui colectiv de preluare, deci sunt lucruri diferite.

'. ’    Dna președinte Cosma Roxana

Aceste două amendamente o să le supun acum la vot.

Cine este pentru amendamentele propuse de domnul consilier Oprișan I. ? - 37 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Bumbaș F), abțineri ? 1 vot (Zatreanu D).

Vă rog domnule consilier Oprișan, să dați asistența necesară Secretariatului CGMB la momentul redactării hotărârilor.

Domnule Băleanu vă mai susțineți amendamentele? Nu.

1    J

Dl.Secretar General al Municipiului București, Toma Tudor

Aș avea o rugăminte, din punct de vedere al legalității referitor la modificarea organigramei aceasta se poate face de către Primarul General și trebuie să avem documentația. Secretariatul nu poate să vă pună la dispoziție în acest moment documentația ca să adoptați această hotărâre. Propunerea adoptării sau modificării organigramei o faceți într-o altă ședință. Eu intervin numai pe legalitate.

Dl.consilier Oprișan Ion

Modificarea organigramei nu se face de către Primar, se face de către CGMB.

Dna președintă Cosma Roxana

Nu intrăm într-un dialog cu domnul Secretar General, ideea este că amendamentul făcut pe criteriul de legalitate trebuie să ținem cont de el pentru ca să nu fie atacată hotărârea în totalitatea ei.


Dl.consilier lovici Teodor

Organigrama este un secret al Primarului General?

Dl.Secretar General al Municipiului București, Toma Tudor

Aici se discută aprobarea unei cereri și nu modificarea organigramei.

Dna președintă Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 30 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Tănase A), abțineri ? - 8 voturi (Adâr V, Purcărea S'/Moise A, Florescu D, loan A, Tănase A, Băleanu D, loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.6/2001 privind preluarea activității de salubrizare îrt Municipiul București de către Consiliile locale ale sectoarelor

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 29 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Moise A, Bergheș C, Adâr V, Florescu D, Oprișan I, loan A, Tănase A, Purcărea S, Meran D, Băleanu D)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dna președintă Cosma Roxana

Domnule Secretar general în materialul pe care îl am în față proiectul de după punctul 27 este cu 2/3?

Dl.Secretar General al Municipiului București, Toma Tudor

Nu este cu 2/3.

Dna președintă Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 253/2005 privind completarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Pasaj rutier denivelat superior Basarab“

Dl.consilier Adîr Victor

Urmează o serie de proiecte de la punctele 27 - 32, să modificăm niște indicatori tehnico-economici. La unele puncte din acestea indicatorul tehnico-economic este depășit cu 220 de milioane de Euro. Vreau să vă spun că există o rubrică la un punct în care 76 de milioane de Euro este investiția, deci construcția și montaj și 220 de milioane de Euro sunt exproprierile. E o nebunie! Adică investiția este de trei ori mai mică decât exproprierile. Ce strategie? Eu vreau săptămâna viitoare, din partea Executivului, a directorului Direcției de Transporturi, Drumuri și Siguranța Circulației un punct cțe vedere privind strategia pe care a abordat-o când acești indicatori tehnico-economici se dublează, se triplează prin aceste exproprieri. Nu au avut în calcul și aceste exproprieri când au făcut această strategie? Pentru că vă spun sincer și vă dau un exemplu: la Pasajul Basarab de la 76 milioane a urcat la 145, a urcat la 176 și acum 226 de milioane de Euro. Eu mă abțin la toate punctele 27,28,29,30,31,32 care au acești indicatori tehnico-economici.

Sau propun amânarea acestor proiecte de hotărâre ca să vină cu un punct de vedere, la comisii, domnul director Udriște, ca să vedem despre ce este vorba. Mi s-a părut o nebunie și dau un exemplu: pe Ion lonescu de la Brad, parcă, se dorește exproprierea a 200 de imobile cu suma de 46 de milioane sau 56 de milioane de Euro. Nu se știau astea înainte? Sau nu există nici o strategie? Asta întreb. Sau facem șantiere de dragul de a face șantiere!

Dna președintă Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului consilier Adîr V. ? - 26 voturi, împotrivă ? - 8 voturi, abțineri ? - 5 voturi

Aceste proiecte au fost amânate.

Dl.consilier Purcărea Sorin

Pentru două motive și anume: în primul rând faptul că sunt oarecare nelămuriri asupra faptului că unul sau altul dintre proiecte sunt cu 2/3, asta ar fi primul motiv și pentru al doilea motiv că unele dintre proiectele care au rămas pe ordinea de zi sunt insuficient documentate aș vrea să se consemneze, dacă se va vota această retragere a proiectelor de la 27 la 32, începând cu punctul 32 până la sfârșit, inclusiv ordinea de zi suplimentară, votul meu este abținere.

Dna președintă Cosma Roxana

Ori de câte ori am apelat la Executiv pentru nelămuriri mi-au fost date, deci nu ezitați să apelați.


' -diA?'1!**■?*» ;    f,'7,r*-ț


Se va consemna.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de iluminat public aferente programului de investiții de infrastructură din Municipiul București, pe perioada 2007-2012 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.304/2006

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 28 voturi, împotrivă ? - 5 voturi (Tănase A, Meran D, loan A, Botoș L, Băncilă M), abțineri ? - 6 voturi (Adîr V, Petrovici O, Oprișan I, Bergheș C, Băleanu D, P urcă rea S)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier general ca membru în cadrul Grupului de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ

t    9

Vă rog să faceți propuneri:- . . .    .    <    „

Să se pregătească buletinele de vot.

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

Grupul consilierilor generali ai Partidului Democrat îl propune pe domnul consilier Pîrvu Cosmin.

Dna președintă Cosma Roxana

Vă supun la vot aceeași procedură ca la votul anterior.

Cine este pentru ? -majoritate de voturi

Votul de persoană este vot secret.

Dacă este o singură persoană domnule Secretar General se poate face vot deschis?

Dl.Secretar General al Municipiului București, Toma Tudor

în mod normal votul de persoană este vot secret. Trebuie să

respectăm procedura, chiar dacă este o singură persoană.

Dna președintă Cosma Roxana

Cine este pentru Comisia de validare să fie aceeași cu cea de numărare a votului ? -majoritate de voturi

Dl.consilier Tănase Antonel

îl propun pe domnul consilier Oprișan Ion să fie membru.

Dna președintă Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str.Gheorghieni - str. Uranus - str. Sabinelor, sector 5

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 36 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 3 voturi (Adîr V, Moise A, Purcărea S)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Jiului nr. 133, sector 1

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 30 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Adîr V, Zătreanu D, Bumbaș F, Petrovici O, Tănase A, Florescu D, Purcărea S, Moise A, loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem ia Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Ziduri între Vii nr. 19, sector 2

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 34 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 5 voturi (Purcărea S, Adîr V, Petrovici O, Moise A, loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Conțești nr. 4, sector 5

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 34 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Băleanu D), abțineri ? - 4 voturi (Moise A, Adîr V, Purcărea S, loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Traian Vasile nr. 78, sector 1

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 34, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 5 voturi (Adîr V, Băleanu D, Moise A, Purcărea S, loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Romulus nr. 28A, sector 3

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 35, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi (Adîr V, Băleanu D, Moise A, Purcărea S)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.45/2007 și aprobarea PUZ str. Primăverii nr. 32, sector 1

Dl.consilier Țica Horatiu

PUZ-ul a fost aprobat în urmă cu două ședințe, doar că a fost incomplet. A fost afâcat de Prefectură și ca să nu pierdem o hotărâre anulăm PUZ-ul anterior și îl aprobăm încă odată cu documentația completă.

Facem un amendament la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr.45/2007 și aprobarea PUZ-ului din str. Primăverii.

Dna președintă Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilier Țica ?-39 voturi {unanimitate)    '

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat ? - 34, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 5 voturi (Adâr V, Băleanu D, Moise A, Purcărea S, loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Șos. Berceni nr. 12-14, sector 4

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 36 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 3 voturi (Moise A, Adâr V, Purcărea S)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Veseliei nr. 5A, sector 5

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 36 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 3 voturi (Moise A, Adâr V, Purcărea S)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. George Călinescu nr. 4, sector 1

Dl.consilier Bumbaș Florin

Vreau să vă spun câteva cuvinte despre acest PUZ ca să știți ce votați. Este un PUZ în care în PUG se prevede 45 % procentul de ocupare cu un coeficient de utilizare de 1,3 și este un P+2 și se cere în PUZ-ul respectiv 80% în loc de 45%, CUT-uri de 4 în loc de 1,3 și P+4 în loc de P+2.

Dna președintă Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 1 vot, abțineri ? - 34 voturi, împotrivă ? - 4 voturi

,    Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Kiseleff nr. 43, sector 1

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 36 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Untaru V), abțineri ? - 2 voturi (Purcărea S, loan A)

" 'Acest proiett de hotărâre a fostaprobat. '    -

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Jiului nr. 143 ,sector 1

Dl.consilier

PUZ-ul Jiului nr.133 în ordinea de zi apare la poziția 51. Noi ce votăm? Am votat odată PUZ-ul Jiului nr.133.

C }    Dna președintă Cosma Roxana

Este adevărat ce spuneți dumneavoastră dar PUZ-ul Jiului nr.133, în mapa dumneavoastră proiectul de la poziția 51 este Jiului nr.143, ați votat Jiului nr.133 la poziția 41 deja.

Dl.consilier Adîr Victor

în ordinea de zi pe care noi am aprobat-o scrie Jiului nr.143 poziția 41 și Jiului nr.133 poziția 51. Aceasta este ordinea de zi pe care noi am aprobat-o. Dumneavoastră acum schimbați numerele poștale. Păi, ce facem? Poate să apară o suspiciune, ceea ce nu doresc.

Dna președintă Cosma Roxana

Domnule consilier aveți dreptate. Domnule Secretar General puteți să

ne dati lămuririle necesare.

»


Dl.Secretar general al Municipiului București, Toma Tudor

Dacă îmi permiteți, din eroare în ordinea de zi la punctul 41 s-a trecut 143, era 133.

Dna președinte Cosma Roxana

V-am supus la vot la numărul 41 și a fost votat de către noi, la numărul 41 deja PUZ-ul str.Jiului 133. Deja a fost votat de către dumneavoastră. Vă supun la vot PUZ-ul Jiului nr.143.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 24 voturi, împotrivă ? - 8 voturi (Tănase A, Bergheș C, ...), abțineri ? - 7 voturi (Moise A, Adîr V, Purcărea S, loan A, ...)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Domnule Secretar General a trecut sau nu acest proiect de hotărâre?

Dl.Secretar General al Municipiului București, Toma Tudor

Nu a fost aprobat.    ~    "

Dna președintă Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Modoran Ene nr. 4A ,sector 5

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 7 voturi (Adîr V, Purcărea S, Băleanu D, Bergheș C, Moise A, Oprișan I, loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Șos. Pipera nr. 42 ,sector 2

Dl.consilier Bumbaș Florin

Vreau să vă spun câteva cuvinte despre acest PUZ pentru a ști ce votați: este un PUZ de un P+18 într-un loc în care clădirea de alături este P+8 și aia obținută cine știe cum. Față de acest P+8 ei cer P+18. In afară de asta este într-o zonă ultra aglomerată unde sunt șiruri de mașini de câte trei-patru kilometri, iar zona intersecției nu este rezolvată. Am avut o discuție în Comisia de urbanism în contradictoriu. Este desenată intersecția peste o stație de benzină existentă, peste o stație de spălare amândouă private. Opinia mea este că nu trebuie aprobat, pentru că nu vom mai

\ «• j    ~ j?    „•S'rZt* , vi


S®?iO?3®ăS^i®s®â&®SăSîS6(Sffi®s^SSSS!S££^®-âs3Ș

rezolva niciodată această intersecție. Nu mai spun că 18 etaje, proiectul respectiv nici nu are avizul Autorității Aeronautice Naționale.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 21 voturi, împotrivă ? - 6 voturi (Marinescu I, Bergheș C, Forăscu V, lovici V, Florescu D, Ciucă M), abțineri ? - 12 voturi (Adîr V, Moise A, Petrovici O, Mircea V. Purcărea S, Tănase A, Oprișan I, loan A, Meran D, Băleanu D, Botoș L, Băncilă M) ,,

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Praga nr. 3, sector 1

Dl.consilier Petrovici Octavian

Aș vrea să precizez că la toate PUZ-urile de astăzi mă abțin, datorită neregulilor ce s-au constatat în această ordine de zi care nouă ne-a fost înmânata. Mă abțin. Să se consemneze la toate PuZ-uriie.

Dl.consilier Bumbaș Florin

La PUZ-ul de pe str.Praga vreau să vă spun că este o strada în cartierul Dorobanți, unde au fost ambasade, este un aliniament de case de 13 metri și se cere o casă cu 15 metri înălțime. Dumneavoastră hotărâți dacă stricăm acest aliniament.

Dna președintă Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 21 voturi, împotrivă ? - 7 voturi (Bergheș C, Tănase A, Moise A, Băncilă M, Botoș L, Meram D, Forăscu V), abțineri ? - 11 voturi (Adîr V, Moise A, Ciucă M, Petrovici O, Mircea V, Purcărea S, Oprișan I, loan A, Meran D, Băleanu D, lovici T)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București din România și Primăria Orașului Tiberias din Israel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 7 voturi (Purcărea S, Tănase A, Băleanu D, Florescu D, Mircea V, loan A, Băncilă M)


Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București din România și Primăria Districtului Chongwen -Beijing din Republica Populară Chineză

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 35 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi (Purcărea S, Băleanu D, Mircea V, loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 0 voturi, împotrivă ? - 0.voturi, abțineri?- majoritatea

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Ansamblu fântână Lira Esedra spațiu verde, sistem de irigații, sistem de iluminat”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 27 voturi voturi, împotrivă ? - 4 voturi (Bergheș C, Tănase A, Băleanu D, loan A), abțineri ? - 8 voturi (Purcărea S, Adîr V, Petrovici O, Botoș L, Băncilă M, Florescu D, Moise A, Oprișan I)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind plantarea în spațiile verzi aparținând domeniului public al Municipiului București a unui număr de 200.000 arbori din diverse specii

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 31 voturi, împotrivă ? - 3 voturi (Tănase A, Băncilă M, Moise A), abțineri ? - 5 voturi (Purcărea S, loan A, Meram D, Florescu D, Băleanu D)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dl.consilier Tănase Antonel

Noi vom contesta toate hotărârile de astăzi datorită acestei modalități

}

de desfășurare a ședinței. Acesta este punctul nostru de vedere.

Dl.consilier Murg Călin

Proces - verbal încheiat astăzi 31.05.2007 în urma numărării votului secret pentru desemnarea unui consilier general ca membru în cadrul Grupului de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

Număr de voturi valabil exprimate : 35

Voturi anulate : -

Domnul Pîrvu Gabriel a obținut 31 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă.

Dna președinte Cosma Roxana

Declar închise lucrările ședinței noastre de astăzi.

Ședința s-a încheiat la orele 17,30.


32