Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31 martie 2007, orele 10,30

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 52 din cei 54 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul primar general Adriean Videanu, domnul Ludovic Orban viceprimar al Municipiului București, domnul Toma Tudor Secretar General al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru A, Tudorache D, Untaru V ’    ’

Dl.secretar general al municipiului București, Toma Tudor

Bine ați venit la lucrările ședinței Consiliului General de astăzi. Vă anunț că în sală sunt prezenți 50 de consilieri generali. Voi citi înainte notificări și câteva plângeri prealabile formulate împotriva anumitor hotărâri ale C.G.M.B. și anume:

Societățile Comerciale CI - CO S.A., Ivimpex S.R.L. și Bivuac Impex S.R.L. prin adresele înregistrate la Direcția Asistența Tehnică și Juridică a Consiliului General al Municipiului București sub nr.193,    195 și

188/23.01.2007 au formulat plângeri prealabile administrative prin care solicită revocarea parțială a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.213/2005 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale, respectiv poziția nr. 63 din anexa hotărârii -PUZ- str. Ziduri Moși/Piața Obor.

Societatea CI - CO S.A. precizează că prin adoptarea Planului Urbanistic Zonal menționat a fost încălcat dreptul de proprietate privată al acesteia.

Societățile Ivimpex S.R.L. și Bivuac Impex S.R.L. precizează că Planul Urbanistic Zonal a fost elaborat și depus spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București fără avizele și acordurile cerute de legislația în vigoare. .

Prin adresele înregistrate la Direcția Asistența Tehnică și Juridică a Consiliului General al Municipiului București sub nr. 228 si 229/25.01.2007 Societățile Comerciale Foișor S.A., Cotroceni S.A., Titan AL S.A., Apolodor S.A., Rom Vial S.A. și Societatea Cooperativa Meșteșugărească Eledur solicită reanalizarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 215/2006 modificată prin Hotărârea nr. 248/2006, referitoare la reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al

t

Municipiului București.

Societățile menționate precizează că în Anexa nr. 2 a Hotărârii 215/2006 modificată prin 248/2006 nu sunt cuprinse o serie de activități comerciale, aflându-se în imposibilitatea stabilirii și calculării chiriilor, întrucât nu au la ce să se raporteze.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Asociația Națională a Operatoriilor în Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare din România a formulat plângere prealabilă solicitând revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 146/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul București deoarece consideră ca acest act administrativ are un caracter abuziv și nelegal.

Prin adresa înregistrata la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 904/6/2007 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a Consiliului General al Municipiului București sub nr. 718/2007, Instituția Prefectului Municipiului București a comunicat notificarea formulată de S.C. ZOILOS INVESTIȚII S.R.L.

Societatea precizează că Primăria Municipiului București împreună cu Ordinul Arhitecților au elaborat și supus avizării o documentație PUZ care are ca scop modificarea indicilor urbanistici pentru fiecare proprietate din această zonă (respectiv zona care cuprinde și str. Pictor Verona) dându-se astfel o destinație culturală.

Cu privire la acest proiect societatea în cauză menționează ca nu au fost notificați, încălcându-se astfel prevederile art. 57 alin. 1 din Legea 350/2001 precum și drepturile acesteia în calitate de proprietar.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că S.C. Victorex Investments Consultants S.R.L. a formulat plângere prealabilă solicitând revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr.55/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Sos. Nordului nr. 94-96, sector 1 deoarece în opinia contestatarului s-a realizat în mod nelegal atât schimbarea destinației cât și modificarea situațieijuridice a Parcului Școala Herăstrău, din spațiu verde amenajat existent, proprietate publică, în zonă construibilă la solicitarea unei persoane private.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 1014/6/2007 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a Consiliului General al Municipiului București sub nr. 756/2007, Instituția Prefectului Municipiului București, în exercitarea dreptului de control al legalității actelor administrative, conform art. 24 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 26 din Legea nr. 340/2004, modificată, privind Instituția Prefectului, a reținut că, sub aspectul formei, cât și sub aspectul fondului, Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 45, 56, si 63/2007 nu au fost adoptate cu respectarea condițiilor de legalitate specifice actelor administrative.

Secretarul General al Municipiului București a refuzat semnarea actelor administrative în cauză, conform opiniilor motivate anexate la hotărârile menționate mai sus.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că S.C. Modern S.R.L. a

formulat plângere prealabilă contestând înlocuirea vechiului contract de

locație cu noul contract în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.32/2007 ca fiind 1

nelegală.

Vreau să vă spun că în sală sunt 51 de consilieri generali.

Vă supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 20.02.2007. Cine este pentru ? - 45 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Stan I), Abțineri ? - 5 voturi (Giugula M, Mărășescu N, Câmpurean M, Surulescu A, Goncea L)

Dl.președinte Tănase Antonel

Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, bine ați venit la ședința Consiliului General de astăzi. Pentru început doresc să dau cuvântul domnului primar general să facă observații cu privire la ordinea de zi.

Dl.consilier Băleanu Dorin

în legătură cu procesul-verbal, pentru a intra în legalitate, rugăm să fie trecut pe site. Așa prevede legea.

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi, vă propun ca pe ordinea de zi, primul punct, și celelalte se renumerotează, să fie proiectul de hotărâre privind validarea domnului

Mihai Voicu în funcția de consilier în cadrul C.G.M.B. la solicitarea Partidului Social Democrat din România.

V-aș ruga domnule președinte să fiți de acord să supuneți aprobării C.G.M.B. scoaterea de pe ordinea de zi a următoarelor puncte de pe ordinea de zi: 21, 23, 24, 39, 40, 42, 46, 47, 48, și 49.

Domnule președinte, permiteți-mi ca în fața Consiliului General să dau

anumite explicații legat de scoaterea punctelor 46, 47, 48 și 49 de pe

ordinea de zi, care înseamnă notificarea către Apa Nova cu privire la

demararea procedurilor de accesare a garanțiilor de execuție. Stimați colegi,

din analiza hotărârilor C.G.M.B. nr.271 care este anexa contractului de

concesiune, modificată prin Hotărârea nr. 153/2001 și Hotărârea

nr.233/2005, calitatea de a notifica C.G.M.B. revine ARBAC și nu primarului

general. îmi pare rău că s-a creat această confuzie dar decizia este una

finală și nu aș vrea ca într-o eventuală dispută, pe procedură, pentru că

primarul general nu are calitatea de a notifica C.G.M.B., Consiliul General să

fie pus în dificultatea de a pierde în instanță aceste hotărâri de Consiliu. De

aceea, vă rog să le scoatem de pe ordinea de zi și în următoarea ședință să

le reintroducem în conformitate cu prevederile hotărârilor enumerate. Vă

mulțumesc.

1

Dl.consilier Băleanu Dorin

Stimați colegi, în legătură cu notificarea Apa Nova pentru plata acestor penalități, se constată că de ani de zile acest operator economic este favorizat de către Primăria Generală a Bucureștiului în paguba și detrimentul cetățenilor. în permanență se găsesc explicații, scuze pentru acești domni directori de la Apa Nova care de câte ori deschid gura se găsesc surse din P.M.B. să se mire și să cadă în extaz la toate cerințele lor. Este inadmisibil ca timp de patru ani de zile după ce s-a semnat concesiunea Apa Nova să nu realizeze nici măcar patru mii de metri de rețele de canalizare și de alimentare cu apă. Au realizat investiții pentru cetățeni primăriile de sector. S-a cerut anul trecut de către C.G.M.B. ca primăria prin direcția de specialitate să prezinte evaluarea acestor investiții și să fie trecute legal la Apa Nova pentru ca să se procedeze la o reducere de tarif. Bineînțeles că primăria nici până în prezent nu a făcut această evaluare, deși este vorba de peste 6 milioane. S-au făcut investiții de către fiecare primărie de sector din banii cetățenilor, deși este obligația Âpei Nova. Acum pentru că Apa Nova nu și-a îndeplinit obligațiile privind contorizarea blocurilor de locuințe, cetățenii plătind în loc de, în medie, 3 metri cub/persoană/lună ajungând să plătească peste 100.000 de persoane circa 20 - 30 metri cub/ lună, câștigând în felul acesta Apa Nova peste 10

milioane de Euro. Noi prin primarul general, la fel, anulăm sancționarea acestei întreprinderi. Fiind reprezentanții cetățenilor cerem ca aceste penalități să fie suportate de Apa Nova așa cum prevede Contractul de concesiune. în permanență s-a căutat ca ARBAC să fie desființată, să se ia măsuri de sancțiune împotriva acesteia pentru nu a-și putea îndeplini obligațiile prevăzute în Contractul de concesiune. De ce nu vede domnul primar general că ANRSC unde la fel sunt niște persoane puse de către P.D., mă refer la soția domnului Preda, care a acordat 28 de ajustări tarifare pozitive, de majorare a tarifului la apă nejustificate, pe patru cinci majorări la tariful de apă pe an fără să se facă nici un fel de investiții. De ce nu se cere desființarea ANSCR-ului sau schimbarea conducerii acesteia? De ce trebuie să desființăm ARBAC-ul care încearcă să-și îndeplinească obligațiile statutare, să monitorizeze modul cum Apa Nova își îndeplinește obligațiile. Sunt sute de mii de oameni care plătesc nejustificat și noi trebuie să fim de acord cu acest lucru. Susțin să fie menținute pe ordinea de zi, cum de fapt și ANB-ul este de acord să fie discutate prin scrisoarea directorului general, să fie notificate și dacă nu ar fi valabile poate să conteste în instanță. Este dreptul Apei Nova. Dar noi, trebuie să punem în aplicare prevederile contractului și să nu mai luăm de fiecare dată prin presă sau prin orice alte mijloace apărarea acestor indivizi. Nici o întreprindere nu a mărit până acum de opt ori, în mod real, prețul tarifului la servicii. Nici RADET, nici energia electrică nu a fost mărită în asemenea măsură, deci nu se justifica la apă. Apa brută este aceeași ca și acum cinci ani ca și acum șapte ani și în prezent. Investițiile, cheltuielile Apei Nova nu impuneau aceste majorări de opt ori a tarifului. Vă mulțumesc.

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnule președinte, stimați colegi, acum îmi justific și eu confuzia majoră care există în relația dintre ARBAC și Apa Nova dacă președintele comisiei de specialitate din C.G.M.B. care are obligația conform contractului de concesiune, nu știe. Stimați colegi, contractul de concesiune este al Consiliului General. Municipiul București este reprezentat prin Consiliul General, acesta este contractul, prin comisia de specialitate al cărei președinte este domnul Băleanu. Confuzia majoră care este în mintea domnului Băleanu a creat toată această stare de incertitudine. Apa Nova, dacă este obligată să plătească, nu avem absolut nici un fel de problemă. Eu nu vreau să fiu părtaș ca la o problemă de procedură și anume notificarea C.G.M.B. de către cineva care nu are calitatea să facă acest lucru, Apa Nova să câștige în instanță. Deci nu vreau acest lucru. Vreau ca ARBAC-ul să-și facă treaba să notifice, așa cum prevede contractul,

Consiliul General care deliberează asupra penalităților care pot fi aplicate Apei Nova. Nu doresc ca dintr-o eroare de procedură, repet, C.G.M.B. să fie pus în situația să piardă procesele în instanță. Legat de aspectele de politizare nu vreau să fac nici un fel de apreciere, atât se gândește atât se vorbește.

Dl.consilier Goncea Liviu

Am câteva întrebări. Fiți amabil cine este Preda? Preda din Parlament Nu am știut. Propun sancționarea Secretarului amplasat politic în funcția pe care o are, deoarece atâta timp cât scoatem de pe ordinea de zi 17 puncte este clar că dvs. și cu dânsul nu vă înțelegeți. Mi se pare normal ca dvs. să acoperiți Apa Nova, atâta timp cât tot dvs. prin reprezentantul dvs. de acum cinci ani de zile ati semnat contractul.

Dl.primar general Adriean Videanu

Contractul a fost semnat de domnul primar general Lis de la acea vreme.

Dl.consilier Goncea Liviu

împreună cu domnul Nistor.

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

Propun colegilor de alianță Partidului Național Liberal să retragă proiectul nr.2 - proiectul de hotărâre privind vacantarea a cinci locuri de consilieri din cadrul C.G.M.B., pe următorul considerent: atât noi cât și colegii noștri de alianță Partidul Național Liberal am fost aleși pe listele Alianței Dreptate și Adevăr, de asemenea considerăm firesc ca acest proiect să fie însoțit de completarea cu alți cinci colegi în C.G.M.B. pentru a nu diminua puterea de vot a alianței așa cum a dat-o cetățenii din municipiul București, în 2004. Considerăm că este o decizie al Consiliului de coordonare al municipiului București al Alianței în a lua o decizie în acest sens pentru că astăzi noi ne aflăm aici datorită Alianței Dreptate și Adevăr și nu în mod direct a partidelor din care provenim. în acest sens anunț, în cazul în care Partidul Național Liberal nu propune scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct, că Partidul Democrat se va abține de la vot.

Dl.președinte Tănase Antonel

Vă mulțumesc pentru preocuparea dvs.

Dl.consilier Meran Ștefan Dan

Sigur că da, Ștefan Pirpiliu are foarte multă dreptate. Alianța este formată din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat. Domnule Florin Bumbaș sunteți membru al Partidului Liberal Democrat?

Dl,consilier Bumbaș Florin

Da.

Dl.consilier Meran Ștefan Dan

Atât am vrut să știu. Vă anunț că dacă acest lucru va fi dovedit și este evident toate hotărârile noastre de acum încolo vor fi lovite de nulitate, pentru că la vot or să se manifeste și membrii care de acum de drept nu mai sunt în alianță, ne mai fiind membri ai Partidului National Liberal. Vă mulțumesc.

Dl.președinte TănaseAntonel

Există următoare propunere : cei cinci să se manifeste și să spună clar, astăzi la microfon, dacă sunt membri ai Partidiilui Național Liberal sau ai altui partid.

Dl.consilier Mircea Valentin

Trebuie să vă răspund acum, dați=mi voie totuși ...

Dl.consilier Stan Ion

Domnule președinte, domnule primar general, legat de problemele ridicate de ceilalți colegi privind Apa Nova, este bine de știu (este și presa de față) că poate că nu ar fi rău să facem un referendum, să întrebăm cetățenii Bucureștiului dacă sunt mulțumiți de acest contract Din punctul nostru de vedere acest contract este un contract care nu funcționează, o aroganță din partea acestui concesionar Apa Nova, le-am dat o afacere de 60 de milioane de Euro din care au profit anual de 20 de milioane - din declarațiile care apar în presă, iar serviciile către cetățeni sunt discutabile. în acest sens, propun C.G.M.B. și dvs., poate că nu ar fi rău ca împreună cu presa să inițiem un referendum, dacă bucureștenii sunt mulțumiți de acest contract și de ce să nu-l anulăm dacă nu se respectă. In contract scrie clar că se vor schimba nu știu câți zeci de km. de magistrală principală. Nu s-a schimbat un km. de magistrală principală. în același timp cetățenii Bucureștiului, cei care stau la străzi, sunt obligați să-și tragă apă de la canal, de la sursa, în interior și după aceea să predea Apei Nova ca și donație. Sunt lucruri aberante în acest contract. Ar trebui să ne gândim dacă este

bine să facem un referendum și să consultăm cetățenii Bucureștiului dacă sunt de acord ca acest contract să se deruleze în continuare. Acesta este punctul nostru de vedere, al Partidului Social Democrat.

Dl.consilier Florescu Dragoș

Domnul Băleanu are perfectă dreptate, Apa Nova poate să dea în judecată Consiliul și nu are importanță cine a sesizat Consiliul. Este normal ca ARBAC-ul să sesizeze primarul general pentru că primarul general este cel care întocmește ordinea de zi și care convoacă Consiliul și iată că o convoacă chiar și într-o zi de sâmbătă, chiar dacă este ultima zi a lunii. După părerea mea, domnul Băleanu are perfectă dreptate, Apa Nova poate să dea în judecată C.G.M.B. dacă într-adevăr acele penalități nu sunt legale.

Dl.consilier Giugula Mihai

Dacă tot vorbim de Apa Nova, punctul de vedere exprimat de domnul consilier Victor Stan din partea P.S.D-ului (domnul Victor Stan are și o reprezentare sindicală puternică, având contact permanent cu cetățenii orașului), arată preocuparea P.S.D-ului în această problemă. Propun Secretarului General și președintelui de ședință, pentru ședința următoare, să ne prezinte proiectul de hotărâre pentru organizarea acestui referendum, care în conformitate cu Legea nr.215 fiind o problemă majoră de interes local, poate fi supusă acestui procedeu. De asemenea, vreau să vă menționez că noi suntem aplecați către problemele cetățeanului, iar dacă cumva Alianța „D.A.” are neclarități și probleme de rezolvat, rezolvați-le în spatele Consiliului General și nu ne puneți pe noi să fim martori la spălarea dvs. de rufe. Noi astăzi vom vota ce ați propus pe ordinea de zi, vom vota sau nu vom vota, dar lăsați-ne să ne desfășurăm activitatea în interesul cetățeanului și nu este cazul să dăm dispute politice și să politizăm Consiliul General la acest nivel.

Dl.consilier Oprișan Ion

Nu politizăm nimic. Sunt de acord cu o chestiune de procedură, probabil că domnul primar general interpretează ca o chestiune de procedură. C.G.M.B. însă s-a autosesizat astăzi prin ordinea de zi prezentată și păstrează pe ordinea de zi proiecte de hotărâre vis-a-vis de Apa Nova. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Mircea Valentin

Legat de acest spinos punct 2, eu sunt persoană vizată, am să spun doar un punct de vedere strict juridic - sunt încă președinte al Comisiei juridice. în acest moment, având în vedere Decizia nr.61/2007 a Curții Constituționale, legea nr.249/2006 cea care introducea acest sistem de declarații de apartenență și de pierderea calității de consilier în urma schimbării apartenenței nu este în vigoare. Dacă sunteți curioși și doriți mai multe detalii întrebați pe cei care l-au emis - decizia este obligatorie, Parlamentul va trebui ca în acest interval stabilit în Constituție, de 45 de zile, să modifice legea, după ce legea va fi modificată și pusă în acord cu decizia Curții se va putea și aplica ca atare. între timp, legea, dacă vreți, este într-o stare de suspendare, nu se poate ... pe acest aspect, pentru că sunt și alte aspecte în lege, dar acest aspect nu se aplică. Asta am vrut să vă spun.

Dl.consilier loan Aurelian

Vreau să vă spun referitor la hotărârea Curții Constituționale că aceasta vine în întâmpinarea făcută de unii consilieri din teritoriu care reclamau că în interiorul celor 45 de zile au fost suspendați din funcție și și-au pierdut calitatea de consilieri. Hotărârea Curții Constituționale spune că legea vede înainte și nu vede înapoi. Asta nu este înainte. După cele 45 de zile în care consilierii și-au declarat apartenența politică, consilierii care nu mai figurează și nu mai sunt în partidul pe listele căruia au fost aleși în Consiliu, de drept, își pierd calitatea de consilieri, iar Consiliul constată acest lucru. Și mai departe, pentru că suntem aici, am în față referatul semnat de domnul primar general și de secretarul general al municipiului București, care confirmă cele spuse de mine.

Dl. președinte Tănase Antonel

Are toată lumea la mapă cele două documente.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Stimați colegi, pentru a fi edificați asupra notificării Apei Nova vă citesc din Contractul de concesiune în care se spune : în cazul în care concesionarul nu-și îndeplinește anumite obligații ARBAC este obligat să facă un raport. La art. 25.4.2. se spune : la primirea raportului autorității de reglementare tehnică concedentul, adică noi, C.G.M.B., poate să dea curs acestei probleme prin trimiterea unei notificări concesionarului, sub forma unei solicitări de plată împreună cu o copie a raportului ARBAC, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia de către concedent. Notificarea, se spune în contract, o trimitem noi prin aprobare în ședință și nu altcineva.

ARBAC-ul este obligat să investigheze, să facă un raport către primărie, către primar, către noi și de asemenea notificare la Apa Nova. Notificarea pentru executarea garanției și plata penalității se face de către noi. Primarul este obligat să o pună în aplicare.

Dl.primar general Adriean Videanu

Absolut de acord cu articolul pe care l-a ținut din contract domnul Băleanu, dar în schimb nu înțelegeți un lucru : concedentul nu este primarul general este C.G.M.B. stimați colegi. ARBAC-ul ca autoritate de reglementare tehnică are obligația să notifice concedentul, care este C.G.M.B., municipiul București prin C.G.M.B., stipulat într-un articol al contractului, Comisia de apă canal ș.a.m.d. a C.G.M.B. Eu v-am atras atenția asupra unei proceduri - sunt 4 hotărâri de Consiliu care riscă din lipsă de procedură să fie câștigate în instanță pe cale de consecință să vă dizolvați. Nu vreau ... Dvs. puteți să vă faceți procedurile ca și Consiliu General, inițiere de către consilieri, la sesizarea ARBAC-ului să vă aprobați hotărârile de Consiliu. Nu vreau să considerați ca o capcană a primarului general să dizolve C.G.M.B. Am obligația să vă sesizez asupra acestui aspect.

Dl.consilier Goncea Liviu

Domnul primar general are o plângere penală din partea Organizația Municipiului București a P.S.D.-ului care se va judeca.

Dl.consilier Mircea Valentin

Nu vreau să rămân dator colegului meu Ion Aurelian. Domnule Aurelian, Decizia nr.61 a Curții Constituționale vă citez : în condițiile în care legea își propune să modifice statutul dobândit la data începerii mandatului, subliniez ...

Dl.consilier Găletușe Stelian

Consider că, consilierii sunt tratați cu dispreț. De ce nu sunt toate documentele la punctul 1? Nu există referatul secretarului general.

Dl.președinte Tănase Antonel

Există pe spatele proiectului de hotărâre.

în sală este prezent domnul primar al sectorului 1, Andrei Chiliman care dorește să ia cuvântul. Legea ne obligă să-l ascultăm, dacă participă.

Dl.consilier Adâr Victor

Domnule președinte, supune-ți la vot Consiliului orice luare de cuvânt.

Dl.Chiliman Andrei - Primar Sector 1

Domnule președinte, domnule primar general, domnule secretar,onorați colegi,

Vreau să vă citesc din Legea nr.215/2001 așa cum a fost modificată ultima dată, art.100 (2) spune : primarii sectoarelor participă de drept la ședințele C.G.M.B. și pot avea intervenții la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.

Vreau să vă spun motivul pentru care am venit aici : în baza art.3, art.6 și art.7 din aceeași lege să vă solicit excluderea de pe ordinea de zi a punctului aflat la poz. 27 - Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 6/2001 referitoare la preluarea activității de salubrizare în municipiul București de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6, pe ordinea de zi care a fost și pe site-ul P.M.B. Pe fond, la 18 august 2007 expiră contractul de salubritate stradală cu firma REBU. Acest contract nu a fost rezultatul unei licitații publice și este o asociere făcută în 1997. Am notificat că nu dorim prelungirea acestui contract în condițiile contractului. Am demarat procedurile pentru organizarea unei licitații publice internaționale pentru serviciul de salubritate publică stradală în sectorul 1. Proiectul de hotărâre de la punctul 27 este o încercare disperată de a bloca organizarea acestei licitații publice, de a proteja interesele unei societăți comerciale REBU. Lipsa cuvântului „licitație” din acest proiect de hotărâre este semnificativă. Acest proiect de hotărâre lovește direct în interesele cetățenilor sectoruluil, pe care îi reprezint aici în fața dvs. Nemulțumirea mea și a cetățenilor sectorului 1 privind salubritatea nu este nouă. Ea datează înainte de alegerile din 2004 și am cerut permanent societății să facă curățenie în sectorul 1, ca în Germania, asociatului C.G.M.B. în acest contract. Nu s-a întâmplat nimic. Nu știu dacă domnul primar general cunoaște gradul de satisfacție al cetățenilor sectorului 1 privind curățenia stradală a sectorului 1. Dintr-un sondaj făcut de noi în decembrie 2006 vă pot spune că astăzi este prima problemă pe care o ridică cetățenii sectorului 1. Vi-I pun la dispoziție acest sondaj și dvs. și domnului primar general în ceea ce privește curățenia. Nu pot decât să mă întreb de ce se dorește împiedicarea organizării unei licitații publice pentru acest serviciu. De ce vă este frică de această licitație publică domnule primar general? Pentru că s-a pus problema în diverse discuții că există nu știu ce interese, există un singur interes : curățenia publică ca în Germania în sectorul 1 și ar trebui și în celelalte sectoare să se facă la fel. Iar dacă aveți probleme privind modul

de organizare voi cere consilierilor sectorului 1 să vă numească în Comisia de licitație pe dvs., pentru ca să fiți sigur că va fi o licitație absolut legal și corect realizată. în aceste condiții vă solicit să nu întoarceți spatele locuitorilor sectorului 1 care și dânșii v-au votat pentru ai reprezenta aici în C.G.M.B. și vă solicit să scoateți de pe ordinea de zi punctul 27 pentru a permite ca în baza autonomiei locale să se organizeze această licitație publică și acest serviciu să se facă, într-adevăr, la un nivel european, în București.

Dl.primar general Adriean Videanu

Vreau să-l asigur pe domnul primar al sectorului 1 că și noi, primarul general și C.G.M.B., reprezentăm cetățenii sectorului 1 așa cum îi reprezintă și dânsul fără nici un fel de părtinire. Domnule președinte, pentru corecta informare a bazei legale pentru punctul 27 pe care vi l-am propus o să vă rog să dăm cuvântul responsabilului din executiv pentru a informa în mod onest și corect la momentul respectiv.

Dl.consilier Giugula Mihai

V-am rugat să închidem dezbaterile politice. Văd că domnul Chiliman nu a înțeles mesajul. Nu acceptăm lecții de drept de la primari sau persoane din afara Consiliului. A ni se citi legea în fața noastră înseamnă că domnul primar ne face inculți sau că nu am respectat până acum legea. Nu înțelegem de ce se consideră că o licitație anterioară este mai bună decât o licitație ulterioară. Se încearcă schimbarea regulilor jocului în timpul jocului pe considerente politice? Este vorba de un Preda care a fost invocat mai înainte și pentru că nu este la PNL se încearcă să se acționeze într-un fel politic printr-o altă măgărie? De ce nu ni se spune că acest drept este jumătate al C.G.M.B. și probabil că domnul Chiliman a încercat să cumpere acțiunile acestei societăți și nu a reușit și acum încearcă să prejudicieze și Consiliul prin toate aceste acțiuni pe care le face, scăzând valoarea de piață a societății. Este un alt interes aici și noi nu-l știm? Vă mulțumim.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentele propuse de domnul primar general ? - 48 de voturi, împotrivă ? - 0 voturi, Abțineri ? - 3 voturi (Adâr V, Purcărea S, Oprișan I)

Vă supun la vot propunerea făcută de domnul Chiliman.

Dl.consilier Giugula Mihai

în conformitate cu legea propunerile nu pot fi făcute decât de consilierii generali, iar în ședințele ordinare numai de primarul general.

Dl. președinte Tănase Antonel

Cine este pentru ordinea de zi în ansamblu ? - 49 de voturi, împotrivă ? - 0 voturi, Abțineri ? 2 voturi (Adâr V, Botoș L)

Trecem la proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a domnului Voicu Mihai

Rog Comisia de validare să se pronunțe asupra validării domnului Voicu.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 51 voturi

Dl.Voicu Mihai

Eu, Voicu Mihai, ales Consilier General al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, depun următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

- Aplauze -

Dl.președinte Tănase Antonel

Trecem la proiect de hotărâre privind vacantarea a 5 locuri de consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Dl.consilier Mircea Valentin

De procedură, propun vot secret, fiind vorba de vot de persoană. Consiliul decide în acest sens.

Dl.președinte Tănase Antonel

Mergem pe același principiu, dacă am fost validați prin vot deschis, prin vot deschis constatăm încetarea de drept a mandatelor. Chestiunea cu completarea celor 5 locuri rămase vacante, este o problemă ulterioară care se rezolvă în alianță, ca să nu politizăm dezbaterea astăzi.

Dl.consilier Adâr Victor

O să mă refer strict la lege. Referitor la Legea nr.393 amendată prin 294/2006 la h (1) se spune : pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales. în opinia mea legiuitorul trebuia să prevadă altfel formulat acest articol și anume: ... Conform art.20 din Legea nr.393 am dreptul la libertate de opinie și la exprimare, domnule președinte. Nu puteți să-mi luați dreptul la opinie. Există și art.22 din Constituție. Legiuitorul trebuia să prevadă așa: își pierde calitatea de membru al partidului, aflat într-o alianță politică pe lista căreia a candidat. Legea nr. 14/2003 a partidelor politice precizează clar că există partide politice, alianțe politice, alianțe electorale. Referitor la acest lucru, dacă legiuitorul considera că un partid este într-o alianță și își pierde calitatea pe lista căreia a candidat era în ordine, așa partidul are dreptul să-l dea în judecată, dar nu există temei legal în Legea nr.393 ca să putem să aplicăm sistemul alianței. Numai la Cluj și la București Alianța D.A. a candidat pe listă comună, în rest în toată țara separat, deci legiuitorul trebuia să facă ca la simulare de aviație orice situație care poate să apară în procesul electoral. Eu vă spun părerea mea personală, eu mă voi abține. Din punctul meu de vedere nu văd temeiul legal pentru care am putea vota.

Dl.președinte Tănase Antonel

Legea nr.393 ne dă acest drept.

Dl.consilier Adâr Victor

Mai este un alt aspect, art.12 din Legea nr.393 spune clar: “vacantarea postului consilierului în cauză” - nu spune consilierilor în cauză. Conform legii înseamnă că este individual, este hotărâre separată. Domnule președinte, să nu râdem de lege, cu tot respectul.

Dl.președinte Tănase Antonel

Și dvs. ați fost ales la P.R.M. și acum sunteți la P.C.

Dl.consilier Adâr Victor

Este un răspuns malițios din partea dvs. și îl iau ca atare. Trebuie să vă dau un răspuns pentru că dvs. m-ați atacat pe mine. Legea electorală ... Când am părăsit Partidul România Mare pe 13 iunie 2005, în 26 iunie 2005 am intrat în Partidul Conservator, deci Legea nr.249 nu mai are efect asupra persoanei mele. Dvs. vreți să insinuați altceva aici.

Dl.consilier lovici Victor

Stimați colegi, vreau să constat astăzi “decesul” Alianței D.A. la C.G.M.B. Așa cum au zis colegii mei, aveți treburi de împărțit împărțiți-le la Alianță sau afară din Consiliu. A început lupta pe “cașcaval”. Haideți să luăm REBU de la P.D. și să-l dăm la P.N.L. Nu se poate domnilor. Noi reprezentăm interesele cetățenilor. Nu uitați că pentru asta ați fost aleși. în legătură cu acest punct Partidul România Mare este de acord ca acei consilieri care au plecat să revină în matcă. Vă mulțumesc.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 22 voturi, împotrivă ? - 5 voturi, abțineri ? - 25 voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl.consilier loan Aurelian

Constat că acest Consiliu, în majoritatea lui, nu a dat curs prevederilor, nu avea decât să constate încetarea mandatului de consilier, atât. De acum încolo mare atenție. La vot vor participa personae care, prin lege, nu mai au calitatea de consilieri. Orice hotărâre poate fi atacată. Persoanele consilierilor sunt implicate, sigur că da, în ceea ce se va întâmpla.

Dl.președinte Tănase Antonel

Domnul viceprimar Ludovic Orban dorește să ia cuvântul.

Cine este pentru ? - 31 voturi, împotrivă ? - 9 voturi, Abțineri ? 12 -voturi

Dl.consilier Giugula Mihai

Ceea ce se întâmplă în acest Consiliu este în neregulă, nu este corect. Dreptul la opinie al unui viceprimar general pe care l-ați ales nu poate fi dat prin votul dvs. Dacă un primar de sector participă în conformitate cu legea și ia cuvântul și nu am contestat această decizie pentru că este legală, un viceprimar care pe scară ierarhică este superior poziției de primar, poate să ia cuvântul, pentru că domnul Orban a fost consilierul nostru. Nu înțeleg unde este transparența de care vorbim și unde este libertatea de exprimare și informarea corectă a noastră cu eventuala situație pusă în discuție.

Dl.viceprimar Ludovic Orban

Vă mulțumesc, în special acelor consilieri generali care ați votat pentru a mi se da cuvântul. Mărturisesc că sunt consternate de faptul că foști colegi de-ai mei au putut să voteze împotriva dreptului la cuvânt al unui om care a


15fost alături de ei și care de-a lungul celor peste doi ani jumate a încercat să servească interesele bucureștenilor, a avut biroul deschis pentru fiecare consilier general cu modestele lui calități și eforturi a încercat să pună umărul la buna guvernare a Bucureștiului. Vreau să vă spun un lucru : proiectul de hotărâre privind încetarea mandatelor celor 5 consilieri nu este un moft politic al Partidului Național Liberal, este o obligație legală care este izvorâtă din o lege care a fost votată pentru a pune punct migrației politice care este dăunătoare sistemului politic din România care duce la pierderea obligației pe care o are un ales față de cei care l-au ales. La schimbarea poziției sale politice și administrative față de sensul votului pe care l-au dat alegătorii. Atât doamna Ciucă, domnna Radu, domnul Mircea Valentin, domnul Bumbaș cât și domnul Romeo llie au fost colegii mei, am colaborat cât se poate de bine. Nu este în nici un caz acțiune care este îndreptată împotriva lor ca persoană ci este un lucru din care ei trebuie să înțeleagă că trebuie să respectăm legea și mai ales să respectăm un principiu fundamental în România, obligația celui care este ales față de cei care i-au dat votul, obligația de a-și duce la bun sfârșit un mandat care le-a fost încredințat. Am să vă dau un exemplu, apropos de colegialitate și de relații prietenești și mă adresez în special colegilor din Partidul Democrat - în momentul în care s-au vacantat două posturi de consilieri ca urmare a câștigării concursului de domnul secretar general al municipiului București Tudor Toma și ca urmare a numirii domnului Marian Zlotea în funcția de președinte al Agenției Naționale de Protecție a Consumatorului, cât timp credeți că mi-a luat ca să semnez, odată să votăm încetarea mandatului și doi să semnez înlocuirea lor cu doi colegi de la Partidul Democrat, care sunt prezenți în sală? 30 de secunde din momentul în care mi s-a adus adresa respectivă. Avem aici un alt caz în față, cazul domnului Romeo llie, care din cauza părăsirii partidului politic pe listele căruia a candidat și-a pierdut mandatul de deputat. în momentul în care locul unui deputat care a plecat din partid în urma demisiei lui Mona Muscă, am semnat către Parlament propunerea de numirea domnului Cristian llie în locul doamnei Mona Muscă, trecând peste domnul Romeo llie. Aici nu este vorba de a le place sau a nu le place. îmi pare rău și de Mioara Ciuca și de domnul Florin Bumbaș și i-am rugat frumos când au luat decizia să se despartă de noi să-și dea demisia pentru că era un gest onorabil, normal și firesc. Așa cum era un gest onorabil, normal și firesc să-și dea demisia toți acei consilieri locali, parlamentari care și-au abandonat partidul pe listele căruia au fost aleși, indiferent de motivele care au stat la baza acestei decizii politice. Sigur că acum ați votat și într-un fel, după opinia mea, s-a creat un precedent care nu este în concordanță cu ceea ce dorește cetățeanul în momentul de față.


16Cetățeanul român dorește în momentul de față din partea aleșilor săi consecvență, servirea interesului public, respectarea mandatului care le-a fost acordat de către cetățeni. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l urmărim în politică deasupra oricăror interese de moment pe care le avem personale sau de partid. Niciodată nu am numărat dacă cei cinci consilieri generali ai Partidului Național Liberal au votat într-un fel sau altul la hotărâri din momentul despărțirii. Repet, trebuie să înțelegeți și vă rog, nu pentru interese personale, de partid sau din alte motive, corecta funcționare a Consiliului General pentru imaginea pe care o are C.G.M.B. față de bucureșterii, pentru recuperarea practică a unor ani pierduți în care nu am reușit să arătăm către bucureșteni o față conformă cu așteptările lor.Vă rog să respectați propunerea noastră. Sigur astăzi nu s-a votat, dar noi vom reveni cu proiectul de hotărâre. Repet, orice cetățean atacă o hotărâre a C.G.M.B. și în acest sens există precedente care au fost judecate, orice cetățean care atacă o hotărâre de C.G.M.B. care a fost luată în această formulă poate să câștige în instanță și există riscul ca toate hotărârile C.G.M.B. care sunt adoptate să fie anulate. în plus, faptul că s-a dat astăzi un vot emoțional, nu cred că este normal și firesc. Vă mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul și vă rog să reveniți la un comportament normal și firesc fată de cei care ne-au trimis aici.

Dl.consilier Bumbaș Florin

Vreau să spun două fraze. Nu pot să tac atunci când domnul Ludovic Orban spune că am fost exclus. Am fost exclus eu și mai mulți dintre noi doar pentru faptul că l-am ascultat pe domnul Stolojan la Pitești când nici nu exista alt partid în acel moment. Doar pentru că am vrut să-l ascultăm am fost dați afară din partid.

Dl.consilier Mircea Valentin

într-adevăr această lege sancționează migrația politică. Nu asta am făcut noi. Am preferat să nu fim părtași la eșecul liberalismului. Eu sunt liberal din 1990. Am preferat să mă implic în reconstrucție, dacă aceasta este o vină, bun.

Dl.consilier Giugula Mihai

Avem două opțiuni: ori să amânăm ședința de Consiliu pentru că nu dorim să o transformăm într-o ședință de Alianță D.A., ori ne vedem de punctele de pe ordinea de zi. Se pare că singurul partid care dorește să facă treabă este P.S.D. Vă rog să terminați cu aceste discuții și să trecem la

ordinea de zi. De asemenea, domnule secretar general, din punct de vedere al procedurii, vă rog să consemnați și, doamna Prefect indiferent unde v-ați afla să consemnați că orice vot dat în Consiliu cu încălcarea legii, adică dat de cei care în conformitate cu prevederile legale și-au pierdut de drept mandatul, duce la anularea tuturor hotărârilor de Consiliu. Vă rog să nu ne puneți în situația de a munci de pomană și de a pierde timpul. Orice hotărâre în care cei 5 votează sunt nule de drept.

Dl.consilier Stan Ion

Vis-â-vis de ceea ce a spus domnul consilier Giugula, este valabil și pentru hotărârea care a fost votată adineauri, pentru că dânșii au votat. Există varianta să fie anulate toate hotărârile pe care le vom vota. Prefectura trebuie să țină cont de ceea ce solicităm noi acuma, pentru că sunt cei mai îndreptățiți. Un reprezentant de la Prefectură să i-a notă.

Dl.consilier Romeo llie

Am drept de contestație din clipa anunțării deciziei 10 zile, după zece zile putem să facem orice contestație. Astăzi suntem în drept de vot.

Dl. președinte Tănase Antonel

Trecem la : Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii pentru emiterea unei Hotărâri de Guvern privind trecerea din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic a lucrării de artă monumentală „Monumentul Infanteriei”

Cine este pentru? - 34 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 10 voturi (Băleanu D, loan A, Bergheș C, Botoș L, Purcărea S, Băncilă M, Oprișan I, Meran D, Paliga S, Tănase A).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 aferentă Hotărârii C.G.M.B. nr.235/2005 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? - 1 vot (Bumbaș F), abțineri? 15 voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl.consilier Goncea Liviu

Vă rog să nominalizați votul celor 5 consilieri.

Aș vrea ca cei cinci să fie trecuți nominal la vot.

Dl.președinte Tănase Antonel

Dacă nu au fost împotrivă și nu s-au abținut înseamnă că au votat pentru.

Dl.consilier Stan Ion

Avem o problemă de procedură: pe de o parte față de punctul 1, care tocmai a căzut din cauza votului inclusiv al dumnealor care erau în cauză, iar dacă cineva de la PNL sau un consilier contestă, toate aceste hotărâri cad. Și atunci pierdem timpul într-o sâmbătă. Ori vin și nu votează până nu se lămurește, ori dacă nu, se votează nominal ca să aibe calitatea.

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi, în momentul de față, toți consilierii care sunt prezenți

aici au un mandat valabil. Dacă cineva contestă în instanță, invalidarea

mandatului se face de la momentul constatării, de atunci și nu acționează

retroactiv. Pe cale de consecință, stimați colegi, toate deciziile

dumneavoastră sunt valabile. Procedura de invalidare are un anumit traseu.

în momentul de fată toti consilierii sunt consilieri cu mandat valabil.

1 1

Dl.consilier Giugula Mihai

Din punct de vedere legal, data pierderii mandatului este data opțiunii la alt partid. Constatarea acestei vacantări se face în prima ședință ordinară, constatarea și vacantarea postului se face la prima ședință ordinară, la propunerea oricărui consilier sau a primarului general. Aceasta este procedura, dar efectul legii este la data manifestării opțiunii de a trece la un alt partid. Cei mai supărați de aici ar trebui să fim noi că am pierdut prin efectul acestei legi 9 consilieri. Nu discutăm asta acum. Eu vă spun din punct de vedere legal, de la data manifestării opțiunii de trecere la un alt partid se pierde calitatea de consilier, indiferent că asta a fost constatată sau nu prin hotărâre de consiliu. Așa spune legea.

Dl.consilier Mircea Valentin

Stimate coleg, un detaliu de fapt. Conform hârtiei pe care am primit-o personal, prin poștă, acasă aș fi fost dat afară din P.N.L. pe 14 decembrie 2006, când nu exista nici un P.L.D., nimic altceva. Nu vă mai spun că nu mau chemat să-mi exprim punctul de vedere. Nu există așa ceva în P.N.L, democrația este dispărută din P.N.L. Și dacă mergem pe logica...

Dl.președinte Tănase Antonel

Domnule Mircea Valentin, suntem la punctul 4 pe ordinea de zi, care nu a trecut.

Dl.consilier Giugula Mihai

Această chestiune s-a hotărât înainte, nu acum. Legea nu am făcut-o noi, voi ați făcut-o și dacă ați făcut-o prost, suportați consecințele.

Dl.președinte Tănase Antonel

Deci, acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente străzilor administrate de Administrația Străzilor.

Cine este pentru?- 11 voturi, împotrivă? - 10 voturi, abțineri? - 24 voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul proprietatea doamnei Micșunescu Marioara în suprafață de 20.107 mp. și un teren aparținând municipiului București în suprafață de 20.107 mp.

Cine este pentru? - 5 voturi, împotrivă? - 12 voturi, abțineri? - 21

voturi.


Acest proiect nu a fost aprobat.

Dl.consilier Giugula Mihai

Ca procedură, vă rog să se consemneze că voturile pentru au fost ale celor de la P.L.D.


Dl.președinte Tănase Antonel

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul proprietatea DESCOROM CONSTRUCT S.R.L. în suprafață de 197,13 mp. și un teren aparținând domeniului privat al municipiului București în suprafață de 197,13 mp.

Cine este pentru? - 23 voturi, împotrivă? - 11 voturi, abțineri? - 16 voturi.

Dl.consilier Goncea Liviu

Să se consemneze că cei cinci consilieri de la P.L.D. au votat pentru.

Dl.președinte Tănase Antonel

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între S.C. FOKUS INVEST S.R.L. și TĂNASESCU VIRGIL ROMEO și Municipiul București

Cine este pentru? - 18 voturi, împotrivă? - 12 voturi, abțineri? - 16

voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl.consilieri Stan Ion

Să se consemneze că cei cinci consilieri de la P.L.D. au votat pentru.

Dl.președinte Tănase Antonel

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 12.619,774 mp. proprietatea S.C. ROMAERO S.A. și terenul în suprafață de 12.619,773 mp. proprietatea municipiului București

Dl.consilier Găletușe Stelian

Voi vota contra, din motivul următor, cu toate că aș avea interese sunt aviatorii mei și ar trebui să le votez fiindcă le-am repara un abuz care li s-a făcut. Votez contra deoarece abuzul nu l-am făcut noi, li s-a luat un teren, au început să construiască pe terenul lui ROMAERO ANL-ul, prin Hotărâre de Guvern fără să verifice dacă e proprietatea lor. Și acum noi trebuie să reparăm acest abuz. De ce Primăria? Să repare Guvernul.

Dl. președinte Tănase Antonel

Cine este pentru? - 19 voturi, împotrivă? - 13 voturi, abțineri? - 16

voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 243,60 m.p., situat în str. Corcodușului nr.14B, sector 6, pentru realizarea unui imobil cu destinația de locuință

Dl.consilier lovici Teodor

Vă rog să retragem toate proiectele legate de patrimoniu până se elucidează problema colegilor noștri și să facem o ședință extraordinară cu schimburi de terenuri și concesiuni. Nu are rost să mergem așa, pierdem timpul degeaba, Bucureștiul are și alte probleme.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru propunerea domnului lovici? - majoritatea.

Dl.consilier Giugula Mihai

Față de acest vot, vă rog să consemnați că cetățenii v-au dat și Consiliul și Primăria, aveți două treimi, de ce nu le folosiți în interesul

cetățeanului?

1

Dl. consilier Băleanu Dorin

Vă rog dacă s-a aprobat propunerea domnului lovici, vă rog să reintroducem proiectele de hotărâri cu notificările de la APA NOVA. Să se supună la vot.

Dl.președinte Tănase Antonel

Următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind acordarea către S.C. PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL ONE S.R.L., S.C. PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL TWO S.R.L., S.C. GEROLA PRODINVEST S.R.L. și S.C. POLO OCCIDENTALE S.R.L. a dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activitățile proprii în canalul deschis NH Dragomirești - Chitila concesionat către S.C. Apa Nova București S.A

Cine este pentru? - 19 voturi, împotrivă? - 10 voturi, abțineri? - 17

voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 6/2001 referitoare la preluarea activității de salubrizare în municipiul București de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6.

Dl.consilier Qprișan Ion

în acest proiect de hotărâre vreau să vă spun că și CGMB are dreptul să participe prin firma REBU la licitația sectorului 1. Deci vreau să fie introdus cuvântul licitație.

Dl.consilier lovici Teodor

Eu nu zic că domnului Chiliman nu are dreptate. Cetățenii sectorului 1 știu mai bine problema probabil, dar având în vedere că REBU este o societate la care Consiliului General este acționar cu 50% aș dori să se facă o analiză a activității, până atunci să schimbăm directorul de la REBU.

Dl.președinte Tănase Antonel

La ce articol să introducem cuvântul licitație?

Dl.consilier Qprișan Ion

Să se introducă un articol nou prin care și REBU să participe la licitația sectorului 1.Acest lucru este în folosul cetățenilor, iar Primăria nu vrea să realizeze beneficii în defavoarea cetățenilor.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Trebuie și acest proiect să fie scos de pe ordinea de zi, întrucât se referă la patrimoniu. Intră în lista propusă de domnul lovici .Cerem să amânăm această decizie.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentul propus de domnul Oprișan?-13 voturi, împotrivă?- 18 voturi, abțineri? 15 voturi

Acest amendament nu a fost aprobat.

Dl.consilier Paliga Sorin

Stimați colegi, domnule primar general, această hotărâre nu a trecut prin comisie, eu știu întâmplător de ani de zile că REBU și CGMB au o situație juridică foarte complicată cu REBU acesta. Haideți să o amânăm, să

o discutăm cu calm, fără nici un fel de supărare, domnul Chiliman și-a expus punctul de vedere. Nu are rost să ne grăbim, pentru că având în vedere situația specială a acestui Consiliu de azi, haideți cu calm, mai facem un consiliu săptămâna viitoare, în săptămâna pascală și cu calm rezolvăm și treaba asta. Nu are rost să ne grăbim, după cum vedeți ședința de consiliu din 40 de puncte o să aibă 20. Vă rog, asta e propunerea mea.

Dl.consilier Goncea Liviu

Să vă lămuresc eu cum e cu REBU. I l-am dat degeaba unui acționar german, care și-a luat un partener de la PD, dl.Preda, care de fapt a condus destinele. Acest partener de la PD este acum în Parlament. Este același partener de la PD care și-a pus nevasta împotriva ARBAC-ului. Acum e normal ca domnul Chiliman să nu vrea ca PD-ul să-i facă curat în dormitor.

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnule președinte, stimați colegi, haideți vă rog două minute să o ascultăm pe domna luga, să ne spună cadrul legal al acestei hotărâri pentru a elimina orice suspiciune.

Dna.director luga Mgdalena-Directia utilități Publice

Domnilor consilieri generali, domnule primar general, proiectul de hotărâre a fost elaborat în spiritul Legii nr.246/2006 privind strategia serviciilor de utilități publice și accelerarea dezvoltării acestei strategii. Acest proiect de hotărâre nu are nimic comun cu societatea REBU și cu operatorii de salubritate, acest proiect solicită aprobarea dvs. de a elabora strategia serviciului de salubritate la nivelul municipiului București, așa cum ne cere Legea nr.246, care la articolul 6 alin.1 și 2 precizează clar:”elaborarea strategiei se face de către autoritățile locale municipale și județene". Dvs. prin organigrama Primăriei Municipiului București ați aprobat în cadrul Direcției Utilități Publice un serviciu care va asigura monitorizarea și accelerarea dezvoltării strategiei serviciilor de utilități publice. Aceasta însemnând și salubrizarea. Hotărârea nr.6/2001 contravine prevederilor Legii nr.246/2006 și ne blochează elaborarea strategiei. Noi am prevăzut bani la buget pentru elaborarea strategiei. Nu o va face primăria Capitalei, nu o va face Executivul Primăriei, vom face licitație în acest sens.

Dl.președinte Tănase Antonel

înțeleg că acest proiect nu are avizul comisiei de specialitate.

x X? _

Dl.primar general Adriean Videanu

Vă rog să fiți de acord cu o pauză de cinci minute și aș vrea să mă văd cu liderii de grupuri de consilieri și cu domnul viceprimar Orban.

Dl.primar general Adriean Videanu

în urma consultării cu liderii de grupuri de consilieri s-a propus amânarea pentru prima ședință de consiliu a acestui punct urmând să deliberăm împreună cu liderii de grup.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amânarea proiectului de hotărâre? - majoritatea.

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor Hotărârii C.G.M.B. nr.65/2003 de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Restaurarea Zonei Istorice”, cuprins în proiectul privind “Programul Multi-Sector al Municipiului București” și Hotărârii C.G.M.B. nr.66/2003 de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Managementul traficului”, cuprins în proiectul privind „Programul Multi-Sector al municipiului București

Cine este pentru? - 28 voturi, împotrivă? - 5 voturi, abțineri? - 15

voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dl,consilier Goncea Liviu

Vă rog să constatați că cei cinci consilieri de la P.L.D. au fost împotrivă.

Dl.președinte Tănase Antonel

Trecem la Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de Cartierul Băneasa-Lac, Strada Santiago, Strada Bogota, Aleea Lima, Aleea Lagos, Aleea Havana, Aleea Panama, Strada Dakar, Strada Managua, Strada Guatemala și Aleea Tripoli

Cine este pentru? - 34 voturi, împotrivă? -1 vot (Paliga S), abțineri? -10 voturi

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizarea alimentării cu căldură a ansamblului Micro 2 Drumul Taberei”

Cine este pentru? - 48 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 4 voturi (Bergheș C, Băncilă M, Botoș L, Tănase A).

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare racord primar Punct Termic Răzoare”

Cine este pentru? - 45 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 7 voturi

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare modernizare rețele termice primare Gara de Nord - Flora - B-dul Ion Mihalache-Str. Av. Popișteanu - B-dul Expoziției, cămin CM3 - cămin CE14 “    '

Cine este pentru? - 45 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 7 voturi

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare rețele termice aferente Zona Crângași”

Cine este pentru? - 44 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -8 voturi

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehriico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reamenajare Sala Studio a Teatrului Odeon”

Cine este pentru?- 46 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi

Trecem la Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului CGMB pe anul 2007

Cine este pentru? - 41 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -11 voturi

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Agenției de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă - Canal a Municipiului București (ARBAC) pe anul 2007

Cine este pentru? - 44 voturi, împotrivă? 1 vot (Oprișan I), abțineri? 7 voturi(loan A, Bergheș C, Botoș L, Purcărea S, Băncilă M, Meran D, Paliga S)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Semn de Viață, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centrul Maternal Sf. Mihail și Gavril”

Dl.consilier Giugula Mihai

Grupul de consilieri de la PSD nu va vota acest proiect de hotărâre deoarece este o prevedere din care 25% din aceste fonduri sunt plătite unor firme de consultanță și avocați. Acest proiect ar trebui să fie în totalitate finanțat, iar CGMB să dea numai strategia iar partea de contribuție este tocmai această parte unde se deliberează fondul către clientela politică.

Dl.consilier Goncea Liviu

Rog pe domnul secretar să facă prezența.

Dl.secretar general Toma Tudor

-face apelul nominal-

Sunt prezenți 47 de consilieri.

Sunt absenți următorii consilieri: Berbecaru A, Bumbaș F, Ciucă M, llie R, Mircea V, Radu M, Tudorache D, Untaru V

Dl.președinte Tănase Antonel

Sunt 47 de consilieri, ședința este statutară.

Trecem la Proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Semn de Viață, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centrul maternal Sf. Mihail și Gavril”

Cine este pentru? - 21 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 20 voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.


27Trecem la Proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Fundația Sfânta Irina, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centrul de îngrijiri Paliative - Hospice „Sfânta Irina”

Cine este pentru? - 38 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri?- 9 voturi (loan A, Bergheș C, Botoș L, Purcărea S, Băncilă M, Meran D, Paliga S, Băleanu D, Oprișan 1)

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Parohia „Buna Vestire și Sfântul Anton”, în scopul derulării proiectului „Restaurare a picturilor Murale de la Biserica Buna Vestire și Sfântul Anton - Curtea Veche din Municipiul București,,

Cine este pentru? - 41 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 6 voturi (loan A, Bergheș C, Botoș L, Purcărea S, Băncilă M, Meran D)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.63/2007 și înființarea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București

Vă rog să faceți propuneri.

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

Partidul Democrat îl propune pe Doru Prioteasa.

Dl.consilier Oprișan Ion

Vreau să vă rog având în vedere că această comisie a fost votată o dată și consilierii au fost votați prin vot secret vă propun să fie aceeași consilieri.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru propunerea domnului Oprișan? - majoritatea.

Membrii propuși sunt următorii: Oprișan, I., Prioteasa D., Goncea L. Stan N., Petrovici O.

Dl.secretar general Toma Tudor

Persoanele care au fost alese data trecută vă rog să le treceți pe buletinele de vot, să fie vot secret. Mă forțați să nu cotrasemnez pentru legalitate. Nu că vreau eu să amân un proiect.

Dl.consilier Giugula Mihai

Vă propun să votăm toate trei comisiile de anchetă și să face un singur vot, adică facem trei buletine de vot și votăm odată.

Dl.președinte Tănase Antonel

Trecem la Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Grădina Zoologică București și Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

Vă rog să faceți propuneri.

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

Grupul de consilieri generali ai P.D. o propune pe doamna luliana Pațica.

Dna.consilier Moise Alina

Grupul de consilieri ai Partidului Conservator îl propune pe domnul Petrovici Octavian

Dl.consilier Giugula Mihai

Grupul de consilieri P.S.D. dând dovadă de deschidere și de promovare a noilor consilieri îl propune pe domnul Voicu Mihai la ambele comisii.

Dl.consilier lovici Teodor

Noi îl propunem pe domnul consilier Marinescu.

Dl.președinte Tănase Antonel

Grupul de consilieri P.N.L. o propune pe doamna Bergheș Carmen pentru Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Dl.consilier Meran Dan

La comisia de analiză la Administrația Grădina Zoologică îl propunem pe domnul Sorin Purcărea.

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

Grupul de consilieri PD îl propune pe domnul Cristian Tudor Popescu la Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

Dl. președinte Tănase Antonel

Deci, propunerile sunt următoarele:

La Administrația Grădina Zoologică București:

Pațica I., Petrovici O., Voicu M., Marinescu I. și Purcărea S.

La Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor: lovici T., Bergheș C., Voicu M., Tudor Popescu C. și Petrovici O.

Dl.consilier lovici Teodor

Având în vedere că am început aș dori să extindem aceste analize și la R.A.T.B, R.A.D.E.T., Administrația Străzilor, Monitorul Oficial.

Pentru ședința următoare să elaborăm și aceste proiecte de hotărâre. Avem un institut de arte orientale.........

Dl.președinte Tănase Antonel

Deci și pentru instituțiile de cultură o comisie și pentru ARBAC.

Dl.consilier Oprisan Ion

Aș vrea însă că este vremea bilanțului la toate societățile comerciale să vină vremea bilanțului și la toate societățile sau regiile Primăriei prin care în principal să analizăm toate situațiile financiare ale acestora. Pentru acest lucru, cer intrarea în legalitate, prin prezentarea în C.G.M.B. a întregii activități de la R.A.T.B., Service Ciclop.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Legea spune că toate unitățile subordonate C.G.M.B și Direcțiile de specialitate din Primărie trebuie să participle la ședințele de consiliu, să acorde tot sprijinul Comisiilor de specialitate și să prezinte rapoarte de activitate. Rugămintea este să intrăm în legalitate, aceste departamente și unități subordonate C.G.M.B. să participe la aceste ședințe să acorde sprijin comisiilor de specialitate. Avem aproape metri cubi de proiecte de hotărâri astăzi la noi, în sală. Toate aceste materiale au fost prezentate ieri. Este o bătaie de joc întrucât noi nu putem să studiem noaptea și a doua zi să aprobăm aceste proiecte de hotărâri. Ele trebuie să fie prezentate de direcțiile de specialitate cu cinci zile înainte.

Dl.primar general Adriean Videanu

Cred că am fost neinspirați când am convocat ședința sâmbăta, pentru că suntem cam odihniți. Rugămintea este către președinții comisiilor CGMB să își facă treaba. Convocați comisiile în timp util, eu vă acord tot sprijinul cu Executivul pe care Primăria îl are, sunt la dispoziția dvs. Dar, din păcate nu toți ne facem treaba așa cum ar trebui. Sunt absolut de acord, directorii executivului din Primărie au o procedură și au obligația să vină personal la fiecare ședință de comisie a CGMB, anunțați-i vă rog în timp util.

Dl.consilier Goncea Liviu

Am o rugăminte: să desființăm comisia de credite externe. Domnule primar general, această comisie nu funcționează. între dvs. și noi, consilierii acestei comisii avem o doamnă director.

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnul Goncea, între dvs. și mine nu este nimeni.

Dl.consilier Goncea Liviu

Chiar cer și doresc desființarea acestei comisii care nu funcționează deloc, de trei ani. Nu înțeleg de ce am mai înființat-o. Numai dvs sunteți răspunzător de creditele externe, numai dvs știți ce faceți cu banii aceștia, noi nu. Hai să nu ne mai faceți și pe noi partași la ceea ce faceți dvs.

Dl.președinte Tănase Antonel

Nu are treabă domnul primar general cu ceea ce facem noi.

Dl.consilier goncea Liviu

Păi domnul primar general a numit-o pe acea doamnă.

Dl.consilier Stan Ion

Având în vedere că Alianța PNL-PD este decedată până vă lămuriți dvs.problemele și pentru că este și presa de față, propun să facem încă un referendum cum doresc bucureștenii să fie cheltuiți banii lor pe următorul an și jumătate, pentru că aceste proiecte sau aceste materiale cum a spus colegul Băleanu le primim cu o zi înainte, nu avem cum să le studiem. Atunci, facem un referendum cum doresc bucureștenii să fie cheltuiți banii lor pe un an și jumătate de mandat și al CGMB și al dvs. ca primar. Cred că este o chestiune de transparență.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Comisia de utilități a avut pe ordinea de zi peste 10 proiecte de hotărâri. Aceste proiecte s-au prezentat ieri, deci depinde de direcțiile de specialitate să ne informeze și membrii comisiei colaborează cu ei. Dar dacă nu se prezintă aceste materiale cum să le analizăm stimate domnule primar general? Deschiderea dvs. o apreciem. Această problemă a CGMB cu direcțiile de specialitate este veche și de fiecare dată aceeași problemă se întâmplă.

Dl.președinte Tănase Antonel

Până la completarea buletinelor de vot, trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Comunitare a Municipiului București pe anul 2007

Cine este pentru?- 38 voturi, împotrivă? 0 - voturi, abțineri? - 9 voturi

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind repartizarea posturilor de personal neclerical pentru cultele recunoscute din România

Dl.consilier Giugula Mihai

Vreau să știu și eu cum s-a făcut repartizarea acestor costuri care sunt repartizate de la bugetul local. Biserica Armeană are două sute de oameni o,o1 procent, 15 locuri. Biserica Greco-Catolică are 7558, 1,39 procent și are la jumătate posturile. Biserica Evanghelică din România are o dată 11 posturi, Biserica Evanghelică Română are 12 posturi, ei împreună având un procent de 5000 de oameni. Care este sistemul pe care s-a făcut această repartizare, algoritmul? Ori facem o repartizare profesională, ori o facem pe interese. Nu înțelegem care este repartizarea acestora. Avem aici Biserica Penticostală are 0,28 și 20 de posturi. Ce înseamnă asta? Ori să amânăm acest proiect și să ni se explice pe baza căror criterii s-au făcut repartizările de posturi. La 200 de oameni sunt 13 posturi și la 2000 de oameni 3 posturi.

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnule președinte, domnule consilier, vă împărtășesc îngrijorarea pentru acest lucru, dar vă rog să mă credeți că s-a făcut de comun acord cu reprezentanții tuturor cultelor.

DL consilier Pop Romeo

în calitate de președinte al Comisie de cultură , culte, am asistat la întâlnirea cu reprezentanții cultelor. Vreau să vă fac o subliniere, domnule Giugula, ei sunt plătiți din alocații de la bugetul de stat. S-au aprobat la nivelul bugetului de stat 1027 de posturi, din care 853 aparțineau Bisericii Ortodoxe Române pe baza sondajului din 2002, Biserica Ortodoxă Română a renunțat la 8 posturi, care pe baza înțelegerii s-au adăugat la ceilalți. Cei care au mai mult, este vorba de portar, îngrijitor au o serie de adăposturi. Avem un proces verbal semnat de toate cultele care e atașat la proiectul de hotărâre și cum spunea domnul primar general, este înțelegerea între ei, iar noi nu plătim nimic. Este o alocație de la bugetul de stat.

Dl.primar general Adriean Videanu Cultele au alte principii decât cele politice.

Dl.consilier Goncea Liviu

Nouă președinția comisiei de culte ni se pare ocultă.

Dl.consilier Prioteasa Doru

Domnule Giugula, puteți să-mi spuneți câți bani aveți la dvs? Aceia sunt banii dvs. restul sunt banii cetățenilor, nu ai nostrii. Sunt banii cetățenilor.

Dl.consilier Giugula Mihai

Proasta educație nu face parte din C.G.M.B.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 39 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? - 8 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Dl.consilier Goncea Liviu

Chiar nu vă e rușine? Ați umplut parcarea de BMW-uri și Audi și îl întrebați pe Doru câți bani are la el?

Dl.primar general Adriean Videanu

Așa bine decursese ședința de azi și vă certați la sfârșit? -se trece la procedura de vot secret-

Dl.consilier Murg Călin - PROCES- VERBAL

încheiat azi, 31.03.2007, referitor la înființarea comisiei de analiză și verificare a activității Administrației Grădina Zoologică

1.    Dna. Patica I.

Voturi valabil exprimate - 36 Voturi pentru - 35 Voturi împotrivă - 1 vot

2.    Dl.Petrovici O.

Voturi valabil exprimate - 36 Voturi pentru - 35 Voturi impotrivă - 1

3.    Dl. Voicu M.

Voturi valabil exprimate - 36 Voturi pentru 36

4.    Dl Marinescu I.

Voturi valabil exprimate - 36 Voturi pentru - 36

5.    Dl.Purcărea s.

Voturi valabil exprimate - 36 Voturi pentru - 36

Se declară aleși : Pațica I., Petrovici O, Voicu M, Marinescu I și Purcărea S.

PROCES- VERBAL

încheiat azi, 31.03.2007, referitor la înființarea comisiei de analiză și verificare a activității Administrației pentru Supravegherea Animalelor

1.    Dl. lovici V.

Voturi valabil exprimate - 33 Voturi pentru - 33

2.    Dna. Bergheș C.

Voturi valabil exprimate - 33 Voturi pentru - 33


343.    Dl. Voicu M.

Voturi valabil exprimate - 33 Voturi pentru 33

4.    Dl Tudor Popescu C..

Voturi valabil exprimate - 33 Voturi pentru - 32

Voturi împotrivă - 1

5.    Dl.Petrovici O.

Voturi valabil exprimate - 33 Voturi pentru - 33

Se declară aleși : lovici V. Bergheș C., Voicu M., Tudor Popescu C și Petrovici O.

PROCES- VERBAL

încheiat azi, 31.03.2007, referitor la înființarea comisiei de analiză și verificare a activității Administrației Laczuri, Parcuri și Agrement București

1.    Dl. Oprișan I.

Voturi valabil exprimate - 36 Voturi pentru - 35

2.    Dl.Prioteasa D.

Voturi valabil exprimate - 36 Voturi pentru - 36

3.    Dl. Goncea L.

Voturi valabil exprimate - 36 Voturi pentru 36

4.    Dl Petrovici O.

Voturi valabil exprimate - 36 Voturi pentru - 35 Voturi împotrivă -1

5.    Di.Stan N.

Voturi valabil exprimate - 36

Voturi pentru - 36

Se declară aleși : Oprișan I., Prioteasa D., Goncea L., Petrovici O Stan N.

Dl.președinte Tănase Antonel Declar închise lucrările ședinței de azi.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONSILIERI,

Redactat si verificaff Eftimie D.

Ispas C.

Voicu R

36