Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului

General al Municipiului București din data de 30 august 2007, orele 15,00

Ședința a avut loc la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 în sala de consiliu de la etajul III, la care au participat 33 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, domnul Secretar General Tudor Toma, Din partea Instituției Prefectului Municipiului București doamna Roxana Stoica-director Cancelarie- Prefect al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Băleanu D, Băncilă M, Berbecaru A, Bergheș C, Botezatu Enescu P, Botoș L, Bumbaș F, Câmpurean M, Florescu D, Găletușe S, Gheorghe V, loan A, Meran D, Oprișan I, Paliga S, Purcărea S, Stan I, Surulescu A, Tănase A, Mărășescu N, Tudorache D, Voicu M.

Dl.Secretar General Toma Tudor

în sală sunt 29 de consilieri generali. Supun la vot procesul verbal ai ședinței din data de 16.07.2007.

Cine este pentru? - 29 voturi (unanimitate)

Dna președintă Cosma Roxana

Domnule Primar General aveți vreun amendament la ordinea de zi? Nu.

Stimați colegi, înainte de a vă supune votului ordinea de zi de astăzi aveți de făcut vreun amendament, vreo modificare, vreo solicitare la ordinea de zi?

Dl.consilier Adîr Victor

Aș dori să amânăm pci.3 - oroiecr. de hotărâre privind aprobai ea organigramei, statului oe runcțu și Regulamentului ae organizare și funcționare ale Administrației pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân

București deoarece eu nu am văzut anexele 4, 5, 6 referitor la acesta și într-o ședință ulterioară, probabil că se va reglementa această scăpare.

Dna președinte Cosma Roxana

Alte amendamente la ordinea de zi mai aveți? Nu.

1

Cine este pentru propunerea domnului consilier Adîr de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului de la pct.3 de pe ordinea de zi ? - 29 voturi (unanimitate)

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi cu amendamentul votat anterior. Cine este pentru? - 29 voturi (unanimitate).

Ordinea de zi a fost aprobată.

Vă supun dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi- Proiect de

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 30.08.2007 - 30.11.2007

Vă rog să faceți propuneri.

Dna.consilier Radu Mioara

îl propun pe domnul consilier Mircea Valentin.

Dna.președinte Cosma Roxana

Mai aveți și alte propuneri? - nu

Cine este pentru propunerea făcută de dna.Radu Mioara de a-l alege în funcția de președinte de ședință pe domnul Mircea Valentin?- 29 voturi (unanimitate).

Vă invit domnule președinte Mircea Valentin să conduceți ședința în continuare.

- au venit: domnul consilier lovici, domnul consilier Giugula și domnul consilier Goncea -

Dl .președinte Mircea Valentin

Trecem la următorul ounct de oe ordinea de zi: Proiect de hotărâre

București pe anul 2007

Dl.consilier Pop Romeo

în discuția cu domnul director Buzdugă și cu membrii comisiei de cultură este o mică modificare: trecerea de la capitolul 30 - proiecte culturale la Teatrul Creangă a unei sume mici de 1 miliard și 300 milioane de lei vechi la Școala de Artă la capitolul 20 - reparații proiecte, pentru că la proiecte culturale la Teatrul Creangă s-a trecut o sumă mai mare. Domnul Buzdugă este în sală și știe despre ce este vorba. Amendamentele sunt trecute în avizul comisiei de cultură. De la capitolul 30 - proiecte culturale la Teatru! Creangă la capitolul 20 - reparații curente la Școala Populară de Artă a sumei de 130.000 lei.

DI.Buzdugă Dumitru - Director al Direcției Buget

Modificarea propusă se poate face fiind precizate articolele care se modifică și instituțiile. Problema este dacă cu acea reducere Teatrul Creangă poate să-și asigure necesarul de cheltuieli pentru desfășurarea evenimentului care a fost (am înțeles că a fost aprobat) un festival pentru copii. Acesta s-a discutat în comisia de cultură, Direcția pentru cultură. Altminteri tehnic se poate face modificarea care s-a propus.

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnule consilier general, absolut de acord, dar, rugămintea este să comunicăm mai eficient. Ideea este să nu punem în pericol acest festival pentru copii, pe care noi îl considerăm extrem de important și să alocăm niște bani în altă parte.

Dl.consilier Adîr Victor

Dacă văd că apare această problemă luăm de la Administrația Parcuri, Lacuri și Agrement fără nici o teamă. Vă spun clar. Avem 6.345.000 RON, putem să luăm 130.000 RON de acolo, pentru că eu vreau să fac o propunere Consiliului, cu rezervă voi vota această rectificare de buget, rugând executivul ca în prima ședință ordinară din septembrie să introducă pe ordinea de zi noul ROF la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement. Adresez o rugăminte executivului, pentru că dăm bani de fiecare dată, sute de milioane și miliarde de lei și eu vreau să avem un ROF, pentru a avea și noi o anumită coordonare cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement. Eu voi vota cu această rezervă care se precizează și în procesul verbal. Dacă nu se dorește să se ia de la Teatrul Creangă nu-i nimic 130 000 RON nu Agrement pentru același lucru. Vă mulțumesc.

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnule consilier general, absolut de acord, în schimb vreau să vă spun că de cel puțin 1 an și jumătate nu chiar de 2 ani și jumătate, bugetul Municipalității se face pe proiecte. Eu unul nu am mai acceptat această formulă: domnule, îi dau un buget suficient unei anumite structuri. Domnul Director Buzdugă de la Direcția de Buget, care gestionează bugetul Municipiului București nu numai al Primăriei Municipiului București de fiecare dată cere proiectele fiecărei structuri subordonate Consiliului General, astfel încât alocarea de resurse să se facă pe proiecte. Sigur, eu nu spun, sunt situații în care execuția bugetară ne demonstrează de fiecare dată acest lucru, anumite proiecte din varii considerente nu pot fi duse până la capăt în anul bugetar respectiv. Avem aspecte birocratice, o licitație este contestată în instanță, durează 6 luni, 8 luni, un an de zile, nu știm acest lucru. Rugămintea este să aveți încredere în Direcția de Buget a Municipalității, alocarea resurselor făcându-se ... sigur este o sumă foarte mică și nesemnificativă în ansamblul bugetului și putem să acceptăm acest lucru. Rugămintea este să nu se transforme de acum într-o cutumă, pentru că alocarea bugetului Municipiului București gestionat de Consiliul General și Primăria Capitalei se face pe proiecte într-o proiecție multianuală. Sunt absolut de acord, după cum știți la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement se desfășoară o misiune de audit, o misiune importantă și împreună cu rezultatele misiunii de audit o să vă prezentăm și această situație în fața Consiliului.

Dl .președinte Mircea Valentin

Domnule consilier Pop vă susțineți în continuare această propunere de modificare? Da.

Cine este pentru această propunere de modificare a acestui proiect ? -14 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 6 voturi

Această propunere nu a fost aprobată.

Cine este pentru propunerea formulată de domnul consilier Adîr ? - 27 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 5 voturi (Ciucă M, Zătreanu D, Pop R, Giugula M, Mircea V)

Această propunere nu a fost aprobată.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre în integralitate

— 26 VOTUH i'mnc'tnvîS ° n    1 .....’■    ......... ' 2....._

Giugula M, Petrovici O)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Dl.secretar general al municipiului București, Toma Tudor

Sunt prezenți în sală 32 de consilieri.

Dl.consilier Goncea Liviu

Am următoarea întrebare: este nevoie de aprobarea Consiliului pentru a posta pe net ședințele noastre, în format cameră web în sală și a da in direct?

Dl.președinte Mircea Valentin

Sunt la primăriile de sector, iar ședințele sunt publice. Teoretic nu este nevoie, poate să ia la cunoștință, dar nu de un vot...

Dl.consilier Goncea Liviu

Vă anunț că de la următoarea ședință vom posta pe net pe www.CGMB.roTV.ro ...

Dl.președinte Mircea Valentin

Cine va face aceasta? Cetățenii? Există art.42 din Legea nr.215/2001 „ședințele CGMB sunt publice”, ceea ce înseamnă orice formă de comunicare. Comunicați oficial în scris.

Dl.secretar general al municipiului București, Toma Tudor

Sunt prezenți în sală 33 de consilieri generali.

- dl. Goncea părăsește lucrările ședinței -

Dl.președinte Mircea Valentin

Trecem la Proiect de hotărâre privind componența nominală a Comisiei pentru integrare europeană și a Comisiei învățământ, cultură, culte din cadrul Consiliului General ai Municipiului București

Domnul Sorin Purcărea care nu este prezent astăzi renunță la Comisia de integrare și domnul consilier loan Aurelian care renunță la Comisia de învățământ, cultură.

P.ino octo nAntri i anrnharpa    iii ii Ho hntărâro? _    vntiiri

i - —    .    w j wWk.. <,    .    «w».

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dna consilier Cosma Roxana

Propun să se facă prezența nominală înainte de a trece la următorul punct pe ordinea de zi.

Dl.președinte Mircea valentin

Domnule secretar general vă rog să faceți prezența nominală a consilierilor prezenți în sală.

Dl.secretar general al municipiului București, Toma Tudor

Adîr Victor Gabriel

Prezent

Băleanu Dorin Alexandru

Absent

Băncilă Mihai

Absent

Berbecaru Alin Dumitru

Absent

Bergheș Carmen

Absent

Botezatu Enescu Petre

Absent

Botoș Laurian Dragoș

Absent

Bumbaș Florin

Absent

Câmpurean Mariana

Absent

Ciucă Maria

Prezent

Constantin Bama Stelică

Absent

Cosma Maria Roxana

Prezent

Cruceanu Elena

Absent

Dumitrescu Vlad Dumitru

Absent

Dută Nicolae Lucian

5

Absent

Ivorschi Ilie

Prezent

Florescu Dragoș

Absent

Forăscu Vasile

Prezent

Găletușe Stelian

Absent

Gheorghe Victorița

Absent

Giugula Mihai Doru

Prezent

Goncea Gheorghiță Liviu

Absent

T1T?r»m^o T~b i rn ,+t-i i

Drav^nt

a;aii /iUi.iiu,!

rxudCllL

Io viei Teodor Victor

Prezent

.....

<

Ivașcu Tiberiu

Prezent

Mărășescu Nicolae

Absent

Marinescu Ioan

Prezent

Meran Ștefan Dan

Absent

Mircea Valentin

Prezent

Moise Alina Daniela

Absent

Murg Călin

Prezent

Oprișan Ion

Absent

Paliga Sorin

Absent

Paraschiv Lucian

Absent

P atica Iuliana Antoanela

Prezent

Petrovici Octavian

Prezent

Pirpiliu Ștefan Daniel

Prezent

Pîrvu Cosmin Gabriel

Absent

Popa Grigore Ioan

Absent

Pop Romeo Teodor

Absent

Prioteasa Doru

Prezent

Purcărea Sorin

Absent

Radu Mioara

Prezent

Rece Olga

Prezent

Stan Ion

Absent

Stan Nicușor

Prezent

Surulescu Aurelia

Absent

Tănase Antonel

Absent

Tudor-Popescu Cristian

Absent

Tudorache Daniel

Absent

Tica Horatiu Florin

9    9

Prezent

Untaru Virgil

Prezent

Voicu Mihai

Absent

Zătreanu Dan Radu

Prezent

Sunt prezenți un număr de 22 de consilieri generali. Domnule președinte vă rop să numărați și dvs,

in acest caz, contorm an.4U aiin.i ...

Dl .președinte Mircea Valentin

Sunt prezenți 22 de consilieri generali.

Având în vedere acest fapt nu mai sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru continuarea ședinței C.G.M.B., declar ședința închisă.

Dl.consilier Giugula Mihai

Vedeți și dumneavoastră modul în care Partidul Democrat înțelege să trateze interesul bucureștenilor. Față de ordinea de zi în care o ilegalitate săvârșită pe vechiul mandat se încearcă să fie acoperită în actualul mandat. Nici față de această cerință consilierii PD nu sunt de față, cu toate că la alegeri s-a cerut „dați-mi Consiliul și dați-mi Primăria să vă conduc București-ul!” Uitați cum înțelege Partidul Democrat să conducă București-ul în bătaia de joc a cetățenilor. Să nu uităm Parcul Bordei a fost dat în mod ilegal pe vechiul mandat. Ce trebuie să înțelegem? Este un război PD - PD, sau interesele oligarhice din cadrul PD-ului nu s-au înțeles? Urmează să aflăm răspunsul la ședința următoare. Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la orele 15,40.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNIC    E<


Mircea ValentinCONSILIERI

întocmit: Eftimie D.

Ispas C. '    ■:

Verificat.Florea Gabi    i

iviirea Nicoleta