Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului

General al Municipiului București din data de 20 februarie 2007, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 52 din cei 54 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul primar general Adriean Videanu, doamna Cristina Coruț - Subprefect al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir, domnul Toma Tudor Secretar General al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Băncilă M, Stan N.

Dna. Zamfir Georgiana

Bine ați venit la lucrările ședinței Consiliului General de astăzi. Vă anunț că în sală sunt prezenți 45 de consilieri generali, astfel sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea ședinței. înainte de a începe procedura de vot pentru ordinea de zi, doresc să vă aduc la cunoștință câteva plângeri prealabile formulate împotriva anumitor hotărâri ale C.G.M.B.

și anume:

-    prin adresa înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a Consiliului General al Municipiului București sub nr. 194/23.01.2007 Societatea Comercială RO NATURSTEIN S.R.L. a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea parțială a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.262/2005 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale, respectiv poziția nr.8 din anexa hotărârii -PUZ- str. Uranus nr. 144, sector 5. Societatea consideră ca Planul Urbanistic Zonal -str. Uranus nr. 144, sector 5 afectează imobilul situat în București, str. Uranus rir. 148, aflat in proprietatea sa;

-    domnul Godini Fernando împuternicit al Asociației de proprietari din Calea 13 Septembrie nr. 231, bl. B1, sector 5, a formulat în temeiul Legii nr.554/2004 plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr.339/2006


privind aprobarea PUZ - Calea 13 Septembrie nr.231 - 233, sector 5, solicitând abrogarea acesteia;

-    prin adresele înregistrate la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a Consiliului General al Municipiului București sub nr. 196/23.01.2007 și nr. 231/25.01.2007 domnul Frimu Corneliu Victor solicită suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 255/2006 privind înființarea Teatrului Tineretului «Metropolis» prin reorganizarea și restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale « Theatrum Mundi » ;

-    domnul MOROȘANU TIVILIE MARIAN și Fundația „Erou Căpitan Pavel Zăgănescu” au formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr.215/2006 referitoare la reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr.248/2006;

-    prin adresa nr.386/2007, Primăria Comunei Chiajna a solicitat revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr.308/2006 privind transmiterea unui teren în administrarea Administrației Grădina Zoologică în vederea realizării unui parc zoologic.Primăria Comunei Chiajna precizează că în prezent terenul ce face obiectul hotărârii sus menționate este proprietatea sa, categoria de folosință fiind izlaz comunal;

-    S.C. Modern S.R.L. a formulat plângere prealabilă contestând înlocuirea vechiului contract de locație cu noul contract în conformitate cu Hotărârea C.G.M.B. nr.215/2006 și 248/2006 și facturile nr.59421/2006 și 2150/2007 emise de S.C. Cotroceni S.A. ca fiind nelegale;

Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței C.G.M.B. din data de 18.01.2007.    ’

Cine este pentru ? - 45 voturi (unanimitate)

Dau cuvântul domnului președinte Tănase Antonel pentru a conduce lucrările ședinței de astăzi.

Dl.președinte Tănase Antonel

Bine ați venit la lucrările ședinței C.G.M.B. de astăzi. Dau cuvântul domnului primar general pentru a face amendamente la ordinea de zi.

Dl.primar general Adriean Videanu

Vă mulțumesc domnule președinte. Stimați colegi, după cum marea majoritate dintre dumneavoastră știți, C.G.M.B. are un nou Secretar General în persoana domnului Tudor Toma, motiv pentru care înaintea punctului 1 v-aș ruga să fiți de acord să introducem un proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul C.G.M.B. ca urmare a demisiei domnului Toma Tudor și introducerii imediat după el a următorului proiect de hotărâre privind validarea domnului Ivorschi llie în funcția de consilier general în cadrul C.G.M.B.

De asemenea vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei Primăriei Municipiului București.

Vă mulțumesc.

Dl.consilier Oprișan Ion

Având în vedere expunerea de motive semnată de un grup de consilieri P.N.L. vă propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind înființarea unei comisii care să analizeze situația economică, analiza modului de îndeplinire a atribuțiilor, analiza legalității contractelor, starea actuală a spațiilor verzi, propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței. Cred că toți ați gândit că este vorba de parcuri, lacuri și grădini publice. Sunt o serie întreagă de materiale care ne-au sosit de la diverși cetățeni și în baza acestor materiale am propus să se formeze o comisie de analiză formată din consilieri care fac parte din toate grupurile politice din cadrul C.G.M.B.

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi, dată fiind propunerea grupului de consilieri PNL, având în vedere și raportul de audit pe care Primăria Capitalei l-a făcut, în care în final se recomandă informarea C.G.M.B. Abia astăzi am reușit acest lucru. Eu cred că este oportună înființarea unei comisii din partea C.G.M.B. de analiză în vederea verificării aspectelor solicitate.

Dl.consilier Petrovici Qctavian

Aș dori să introducem la început un punct de interpelări.

Dl.consilier Florescu Dragoș

Sunt de acord cu propunerea domnului Oprișan. în acest sens solicit scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 12; practic prin acest proiect de hotărâre se pot legifera anumite contracte care nu știm cum au fost

încheiate, inclusiv la această direcție a C.G.M.B.

1 »

Dl.consilier Giugula Mihai

Cu privire la introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei P.M.B. propun ca acesta să se numească proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei aparatului propriu al Consiliului General al Municipiului București, pentru că așa spune legea. O să propun amânarea acestui punct la momentul respectiv, deoarece nu știu despre ce este vorba, pentru că nu l-am văzut.

Dl.consilier Găletușe Stelian

La punctul 16 nu avem documente și în caz că nu există propun amânarea.

Dl.primar general Adriean Videanu

Dată fiind propunerea domnului Găletușe propun retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 16, 19 și 21.

în legătură cu punctul 5 de pe ordinea de zi vroiam să vorbesc când se ajunge la el, dar dat fiind faptul că am discutat cu unul dintre peteriți în această dimineață, v-aș ruga să amânăm luarea unei decizii în ceea ce privește acest punct, pentru că datorită unor neconcordanțe în transmiterea unor date de către Regia Autonomă a Protocolului de Stat s-a creat o situație nu foarte convenabilă nici pentru municipalitate nici pentru petent și am hotărât împreună cu RAPPS și petentul, cel care este în cauză și a câștigat licitația de concesiune să încercăm să găsim formula cea mai bună. Este o problemă de necorelare a suprafețelor din evidențele cadastrale și cred că este important să facem acest lucru pentru lămurirea acestui aspect și propunem să venim în fața C.G.M.B. împreună cu petentul și RAPPS rezolvând această problemă.

Dl.consilier Giugula Mihai

Mă bucur că domnul primar a scos de pe ordinea de zi punctul 5. Acesta se referă la grupurile de interese care sunt în jurul RAPPS-ului și la care face referire domnul președinte Băsescu. Această casă de la punctul 5 aparține unui membru marcant al PD-ului, domnul Silvian lonescu, care a ocupat abuziv un teren și care în urma presiunilor a determinat anularea unei licitații de concesiune legală făcută.

-au venit următorii consilieri generali: dl.Băleanu D., dna.Cruceanu E și dl.Constantin Barna S.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru propunerile făcute de domnul primar general: introducerea unui proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul C.G.M.B. ca urmare a demisiei domnului Toma Tudor, introducerii imediat după el a următorului proiect de hotărâre privind validarea domnului Ivorschi llie în funcția de consilier general în cadrul C.G.M.B. și a proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei Primăriei Municipiului București? - 38 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -10 voturi ( Goncea L, Giugula M, Stan I, Mărășescu N, Câmpurean M, Surulescu A, Botezatu Enescu P, Găletușe S, Tudorache D, Berbecaru A)Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Oprișan de introducere pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind înființarea unei comisii care să analizeze situația economică, analiza modului de îndeplinire a atribuțiilor, analiza legalității contractelor, starea actuală a spațiilor verzi, propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței? - 48 voturi (unanimitate)

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Petrovici O. de introducere pe ordinea de zi a punctului de interpelări ? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 16 voturi ( Goncea L, Giugula M, Stan I, Mărășescu N, Câmpurean M, Surulescu A, Botezatu Enescu P, Găletușe S, Tudorache D, Berbecaru A, Pop R, Zătreanu D, Prioteasa D.....)

Dl.consilier Florescu Dragos

Am o obiecție : ori numărăm întotdeauna voturile ori nu le numărăm! »

Văd că la unele propuneri le numărăm la alte propuneri nu le numărăm. Haideți să procedăm așa pentru toate proiectele.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Florescu D. de retragere a punctului 12 de pe ordinea de zi ? -

Dl.consilier Forăscu Vasile

Noi am votat acest proiect de hotărâre în noiembrie 2006 și de fapt sunt numai două modificări, deci nu este cazul să scoatem acest punct de pe ordinea de zi.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Florescu D. de retragere a punctului 12 de pe ordinea de zi ? - 10 voturi, abțineri ? -1 vot, împotrivă ? - 37 voturi

Acest proiect de hotărâre rămâne pe ordinea de zi.

Cine este pentru aprobarea ordinii de zi în ansamblul ei ? - 47 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri? - 1 vot (Stan I)

Sunt 3 solicitări în sală de luare de cuvânt : 2 sunt în problema Târgului Obor și una în privința Teatrului Mundi. Cine este pentru ca cele 3 solicitări de luare de cuvânt să aibă loc la sfârșitul ședinței ? - majoritate de voturi

Trecem la punctul de interpelări.

Dl.consilier Mărășescu Nicolae

Interpelarea se referă la problema Stadionului Național. Așa cum C.G.M.B. cunoaște, acum un an Consiliul General a preluat printr-o Hotărâre de Guvern Stadionul național în vederea modernizării sale. Ideea este deosebit de generoasă, Bucureștiul are nevoie de un stadion ultra modern, ceea ce există în prezent este depășit. Ar fi prima bază sportivă pe care Primăria Capitalei ar construi-o în ultimii 16 ani. De aceea, nu cred că este cineva contra. Problema se complică însă în momentul în care trebuie trecut la realizarea ei. De ce? Pentru că ideea celor care doresc să facă proiectul este să demoleze Stadionul Național actual, să-l radă de pe fața pământului și pe locul lui să se facă un alt stadion. Federația de Fotbal dorește un stadion de fotbal, este de nota 10, nu poate nimeni să se opună. Problema este însă că nu există capitală în Europa care să nu aibă un stadion național pe care să se desfășoare competiții de fotbal, atletism, de rugby. Ar fi unicat în Europa ca, construindu-se numai stadion de fotbal în locul actualului stadion, Bucureștiul să devină o excepție, ceea ce este nepermis. De aceea, trebuie să spun ceea ce puțini poate cunosc, din 1980 încoace, în București au dispărut 49 de stadioane și baze sportive în frunte cu Stadionul Republicii și nu s-a construit un centimetru de bază sportivă. De aceea, ideea de a se demola stadionul și de a face altul este greșită. în primul rând pentru că (probabil că cei care lucrează la economic știu) prețurile stadioanelor sunt fixe. în Europa dacă vrei să faci un stadion de zece mii de locuri te costă 30 de milioane Euro, vrei să faci un stadion de 20 de milioane de locuri te costă 60 de milioane și tot așa mai departe. De aceea, în această situație încercarea de a se demola acest stadion unde sunt sute de mii de metri de pământ și sute de mii de tone de pământ și de betoane care ar însemna mii de camioane numai ca să-l demolezi și ar costa multe milioane de euro demolarea. în această situație, iată că de acum un an, de când a fost conferința de presă la care au participat mulți de aici din sală, cu

președintele federației de fotbal, președintele federației de atletism, primarul general etc., demolarea stadionului trebuia să înceapă conform conferinței de presă și a procesului verbal în toamnă. Nu numai că nu a început demolarea lui, dar în același timp pentru că stadionul trebuia reconstruit numai pentru fotbal, Primăria s-a angajat să construiască un stadion de atletism separat. Eu cred că sunt niște cheltuieli nejustificate și de aceea, peste tot în Europa o să vedeți - cine a văzut finala campionatului mondial a văzut că s-a ținut pe un stadion care avea și pistă de atletism, finala cupei campionilor europeni de anul trecut la fel, vă duceți pe orice stadion mare și vedeți acest lucru, lată că acum apar din nou meciuri pe Stadionul Național, sunt concerte care urmează să se tină în acest an, care au contractat tot Stadionul Național în frunte cu Rolling Stones, pentru că acele mari scene care se pun se pun totdeauna pe peluzele stadionului unde se face atletism și nu se pun pe iarbă. Oriunde o să vedeți un concert o să vedeți că așa se procedează. Atunci, Stadionul Național trebuie modernizat fără demolare. Modernizarea înseamnă doar acoperiș și tribuna oficială de schimbat. Stadionul acesta rămâne și se poate construi un stadion cum dorește Federația de Fotbal și în acest fel nu mai trebuie să mai facem un stadion de atletism care ar costa minimum 60 de milioane de euro, dacă îl faci numai de 15000 de locuri, nu mai trebuie să cheltuiești bani pentru acest stadion și mai câștigăm încă un stadion. Propun Consiliului General să aprobe dorința primarului general și a Federației Române de Fotbal, dar nu prin desființarea unui stadion, ci prin construirea a încă unuia. Vă mulțumesc.

- doamna consilier Gheorghe Victorița părăsește lucrările ședinței -

Dl.consilier Petrovici Octavian

Am dorit să fac această interpelarea fiindcă în Primăria Capitalei consider eu că s-a întâmplat un lucru foarte grav : o hotărâre a Consiliului General, votată de consilieri, ajunsă în faza finală la Secretariatul General și afișată pe site-ul instituției, am constat că mai are în plus un paragraf pe care noi nu l-am avut atunci când am votat. De aceea, am o plângere penală care a fost formulată de o instituție, nu de noi, am găsit-o la cutia poștală în Primărie, care arată că acea hotărâre nr. 274/2006, față de varianta pe care noi am votat-o a mai primit un paragraf care se referă la extinderea unor atribuții pe care noi nu le-am votat. Acesta este fals în acte publice și este o plângere penală pe care am s-o dau și domnului primar general. Deci, în această hotărâre este vorba de regulamentul de funcționare și organizare al Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor pe care noi am

votat-o, iar acel punct care este în plus - este vorba de art.12 punctul 1 ultimul aliniat, care spune că C.G.M.B. poate face activități și în Ilfov și în alte consilii din țară, ceea ce nu dă voie legea. Nu s-a aprobat. Acest articol apare, cu toate că noi nu am aprobat acest lucru și este și contrar legii. este o plângere penală existentă și mi se părea normal să anunț C.G.M.B. de acest lucru și executivul. Cer revocarea acestei hotărâri, iar în următoarea ședință de Consiliu să o introducem așa cum am votat-o noi inițial.

Dl.președinte Tănase Antonel

Este o eroare materială. Trebuie îndreptată.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Această hotărâre este nulă de drept, deoarece este total contrar a ceea ce am votat noi.

Dl.președinte Tănase Antonel

îndreptăm eroare materială și răspund cei care au făcut-o.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Această hotărâre mai are multe încălcări ale legii pe care o să vi le prezint într-un nou proiect.

Dl.președinte Tănase Antonel

Rog comisia de validare să analizeze cele două dosare, al domnului Ivorschi și al doamnei Rece.

Dl.consilier Goncea Liviu

Zilele trecute în comisia de credite externe am constat că am făcut o mare eroare, noi toți. Noi toți ar fi trebuit la un moment dat să-l abilităm pe primarul general să vândă valuta care a luat-o din eurobonduri și nu am făcut-o. Noi toți suntem vinovați alături de primarul general pentru deturnare de fonduri și ar trebui să îndreptăm această eroare, cred eu. Să vă explic despre ce este vorba : am lansat de 500 milioane de euro eurobonduri, prima operațiune comercială pe care am făcut-o cu aceste eurobonduri a fost vânzarea valutei, noi am făcut o vânzare cumpărare la bancă, fără aprobarea C.G.M.B. Toți suntem în culpă și de aceea îl rog pe primarul general, ca să evităm imputarea acestor bani primarului general, să dăm cu toții o hotărâre retroactivă. Știu că nu se poate, dar încercăm.

Dl .consilier Adâr Victor

Distinse doamne, domnule președinte, domnule primar general, onorată audientă,

Vreau în primul rând să salut inițiativa Consiliului General de a înființa acea comisie de analiză și control la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement. Cu ceva timp în urmă eu am făcut o interpelare, pe 27.07.2006, am primit răspuns de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, deci întru-totul sunt de acord cu acest lucru. Această interpelare s-a tradus printr-un material pe care îl am și pe care în copie am să-l predau domnului primar general, deoarece în acest lucru se specifică clar, citez : „situația contractelor din Parcul Herăstrău o prezint în tabelul de mai jos cu mențiunea că toate aceste contracte, mai puțin cel al firmei S.C. Context Business SRL care a fost semnat de către mine, au fost încheiate de conducerea Administrației Lacuri, Parcuri și Grădini, semnează cu stimă semnează directorul ALPAB”. O singură întrebare am : sunt 15 contracte expirate în acest material de 31 de contracte și întrebarea mea este ce s-a întâmplat cu aceste 15 contracte expirate, deoarece se știe că Primăria Capitalei a plătit un studiu care se intitula „Ecologizarea și programul de agrement turistic pentru parcurile Cișmigiu, Herăstrău, Carol și Tineretului”, acest program preciza foarte clar - agresiunea la adresa cetățeanului, a teraselor amplasate haotic, poluarea fonică, a aerului prin intermediul acelor grătare care există în parc și amenințare la adresa siguranței cetățenilor. Aceste lucruri sunt prevăzute în 11.11.2004 în acest program care a fost aprobat de Consiliu, deci din 2004 se știe de această situație. Problema este că în media de ieri am citit o notă de informare în care se spune că pe 28.02.2005 s-a mai semnat un contract cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement. Eu am în față aceste 31 de contracte și acel contract din 28.02.2005 nu figurează aici și firesc îmi pun întrebarea : dacă nu este pe lista aceasta pe care am primit-o pe 30.08.2006 și el figurează din 28.02.2005, dacă nu o fi o greșeală de tipărire, nu or fi mai multe care sunt în această situație? Salut această comisie și rog să-și facă datoria în sensul legalității tuturor contractelor de achiziție, contractelor de asociere în participațiune, contractelor de închiriere, precum și a tuturor documentelor care implică banul public. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Oprișan Ion

Consiliul General pe baza documentației semnată de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a votat un PUZ - Piața Obor, PUZ efectuat de Proiect București. Suprafața care a generat PUZ-ul este de

36000 de metri și este proprietate publică, în schimb PUZ-ul este aprobat pe aproape 80000 de metri din care sunt declarați toți proprietate publică. întreb Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, pe domnul arhitect Bold .... proprietate publică pe baza unei cercetări efectuate personal pe 36000 de metri și restul până la 78000 de metri este proprietate privată cu fișe cadastrale și tot ceea ce trebuie înregistrat.

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi câteva comentarii, la unele interpelări nu sunt pregătit să dau răspunsul acum, am să vă răspund prin intermediul serviciilor de specialitate.

Câteva comentarii legate de Stadionul Național: știți că de mai bine de un an de zile pornit de la Cancelaria Primului Ministru este un proiect comun pe care Municipalitatea îl are cu Guvernul și anume modernizarea Stadionului Național, s-a făcut un studiu de amplasament pentru realizarea unui nou stadion în București. Din păcate rezultatele studiului de amplasament făcut de specialiști a reiterat singura variantă posibilă modernizarea actualului Stadion Național. în urma discuțiilor pe care le-am avut pe baza evaluării specialiștilor, construirea unui stadion nu înseamnă numai locația în sine, înseamnă fluxuri de trafic, înseamnă transport în comun care să afluiască și să defluiască. Gândiți-vă că acolo chiar dacă vin, nu știu, separat poate, 50000 de oameni, dar pleacă toți odată la terminarea manifestației. Sunt aspecte date de specialiști care au evaluat acest lucru. Bucureștiul nu avea altă posibilitate decât aceea de a moderniza Stadionul Național. Suntem în situația în care nimeni nu a făcut nimic timp de 16 ani și iată că suntem acum pregătiți într-adevăr să facem un lucru. Am anticipat și riscul și am evaluat posibilitatea ce fel de stadion va fi : cu pistă de atletism, fără pistă de atletism, acolo s-au făcut unele investiții, a fost o comisie mixtă formată din Cancelaria Primului Ministru, Primăria Capitalei, Agenția Națională pentru Sport, Federația Română de Atletism, Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Toată lumea a fost implicată. Această comisie mixtă a lucrat câteva luni de zile. Concluzia fiind clară, aceea că în Parcul „Lia Manoliu” trebuie să realizăm două investiți : un stadion specific pentru fotbal și unul separat pentru atletism. în momentul de față Municipalitatea este foarte aproape să primească de la Ministerul Transporturilor terenul unde este turnul de parașutism, Autoritatea Aeronautică făcându-și altă investiție în altă parte și pe acea locație deja noi avem pregătit să dăm drumul la studiu de fezabilitate pentru terenul de atletism în acea locație. Tendința europeană, dincolo de ceea ce vrem noi, este aceea de a face arene specifice pentru sporturile respective, aceasta este tendința și cred că în acea zonă trebuie să mergem și noi. Stadionul Național să poată să răspundă exigențelor UEFA și FIFA nu poate fi modernizat pe structura actuală, nu îndeplinește nici un fel de criteriu, iar aici am să pun la dispoziția tuturor celor interesați expertiza din acest punct de vedere. Dacă am fi construit un stadion cu pistă de atletism costurile sunt similare, sunt sensibil egale cu construirea a două stadioane. Deci, evaluarea inițială era de asemenea manieră încât stadionul modernizat cu pistă de atletism, din punct de vedere al costurilor, este egală cu realizarea a două stadioane. Decizia finală a fost: un stadion specific de fotbal cu toate funcțiunile unui stadion modern, deci 52000 de locuri pe actualul amplasament și alături pe terenul de la turnul de parașutism un stadion de atletism de până la 12000 de locuri, specific activităților de atletism de toate genurile. Legat de stadionul de atletism suntem pregătiți imediat ce aprobăm bugetul să dăm drumul la studiul de fezabilitate și sperăm că undeva spre sfârșitul anului, septembrie - octombrie, să avem deja licitația încheiată, pentru că vrem să utilizăm o procedură mai simplă prevăzută de lege și anume o licitație pentru proiectare și execuție. Stadionul Național este în perioada de evaluare, probabil după ce vom aproba bugetul, din câte știu eu și m-au informat colegii care fac parte din comisia de licitație, vor adjudeca licitația în 7, 10, 12, 14 zile după ce aprobăm bugetul, neavând în momentul de față deschidere bugetară. Cert este că noi ne-am angajat, cred că facem un lucru foarte bun pentru Municipalitate și anume arene sportive de valoare în care unii dintre cei mai buni ambasadori ai României și anume oamenii care performează în sport să aibă condiții să-și desfășoare activitatea.

Legat de interpelarea domnului Petrovici, din păcate legea nu-mi dă voie să verific Consiliul General, aș vreau eu să o fac.

Domnul Goncea nu are dreptate legat de emisiunea de obligațiuni, Municipalitatea, conform legii, poate gestiona cum vrea și nu în Trezorerie și nu în moneda respectivă orice sumă care vine din creditele externe.

Am reținut solicitarea domnului Adîr și am să fac un răspuns în scris.

La solicitarea domnului Oprișan o să cer direcției de specialitate să dea un răspuns.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Nu am spus că este vina Consiliului General, eroare a fost făcută de executivul Primăriei, dacă ati observat.

Dl.primar general Adriean Videanu

Vă rog să rețineți, există în cadrul Secretariatului General al C.G.M.B. un Serviciu care ține evidența acestor lucruri și nu executivul Primăriei.

Dl.consilier Goncea Liviu

Domnul primar a uitat să ne spună că cel împrumutat este C.G.M.B.

Dl.primar general Adriean Videanu

Da, asta este și liniștea pe care o am domnule Goncea.

Dl. președinte Tănase Antonel

Trecem la proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul C.G.M.B. ca urmare a demisiei domnului Tudor Toma

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 49 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Domnul Tudor Toma este invitat să treacă în noua poziție de Secretar General, felicitări.

- aplauze -

Trecem la proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier general a domnului Ivorschi llie

Precizez că dosarul domniei sale a fost verificat de Comisia de validare și a fost găsit în regulă.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 49 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Domnule Ivorschi vă rog să depuneți jurământul.

Dl.lvorschi llie

Eu, IVORSCHI ILIE, ales Consilier General al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr.286/2006, depun următorul jurământ;

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Dl.președinte Tănase Antonel

Trecem la proiect de hotărâre privind vacantarea postului de consilier din cadrul C.G.M.B. ca urmare a demisiei domnului Marian Zlotea

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 49 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind validarea doamnei Rece Olga în funcția de consilier în cadrul C.G.M.B.

Precizez că dosarul domniei sale a fost verificat de Comisia de validare și a fost găsit în regulă.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 49 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Doamna Rece vă rog să depuneți jurământul.

Dna Rece Olga

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Dl. președinte Tănase Antonel

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2007

Dl.consilier Adîr Victor

în primul rând vreau să mulțumesc Direcției de Buget, o direcție foarte serioasă din Primăria Capitalei, care ca în fiecare an a făcut un proiect de buget profesionist din care noi să înțelegem cum este folosit banul public, în mod deosebit acesta trebuind să fie folosit în interesul cetățeanului.

De aceea, o prioritate a bugetului acesta o considerăm noi, consilierii generali membri ai Partidului Conservator, este legată de asigurarea unor locuințe pentru cei care sunt evacuați din casele naționalizate, revendicate și retrocedate. în acest spirit dorim o redirecționare a unor fonduri din bugetul


13Capitalei, în bugetul pentru locuințe, adică pentru Legea nr.114/1996 modificată și completată, care are prevăzute 30 de milioane lei. Știu că la „achiziții de imobile” este prevăzută suma de 42 de milioane de lei, dar conform Hotărârii nr.8/2007 aceste locuințe sunt destinate cu precădere pentru cei expropriați și pentru cei evacuați din zona Centrului Istoric. Referitor la cele 30 de milioane propun suplimentarea cu încă 20 de milioane de lei, adică suma să fie în final de 50 de milioane. De unde redirecționăm aceste sume? încep cu „fondul de rezervă” - aceasta este o propunere pe care o fac C.G.M.B., din cele 70 de milioane de lei care se regăsesc în „fondul de rezervă”, 12 milioane să fie trecute tot pentru construcția de locuințe pe Legea nr. 114/1996. De asemenea, de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement din subvenția de 104.510 mii lei să se ia 4 milioane de lei, adică poziția 43.10.09 și 2 milioane de lei la poziția 20.01.09 care se referă la „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”. De la Circul Globus să se ia suma de 1.100.000 lei care este la poziția 70.01.02 privind „mașini, echipamente și mijloace de transport” și suma de 900.000 lei de la poziția 20.30.30 care înseamnă „alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. Această înseamnă 2.000.000 cu 12.000.000 și cu 6.000.000 înseamnă 20 de milioane care adunate la cele 30 fac 50 de milioane. Ce se pot face cu aceste 50 de milioane? Pe mine m-a mirat când am aflat că Primăria Capitalei construiește cu 500 de euro/m.p. Efectiv am fost încântat, pentru că cele 50 de milioane de lei pot fi folosiți pentru 40 de garsoniere de 48 de m.p., 180 de apartamente de 2 camere, 180 de apartamente de 3 camere, însemnând 14.300.000 euro. Propunerea noastră este următoarea : fondul de construcții să se îmbunătățească, să se alimenteze cu 20 de milioane, urmând să fie 50 de milioane de lei - am spus de unde se redirecționează acești bani. S-ar putea ca dvs. să mă întrebați de ce i-au de la o instituție de cultură cum este Circul Globus acești bani - 1.100.000 lei reprezintă mijloacele de transport, adică : un autocar de 230000 euro, un autoturism de 20000 euro, un microbuz de 52000 euro, asta făcând 1.100.000 lei. Terenuri sunt, am identificat terenuri în jur de 80.170 m.p., putând fi identificați - în Drumul Taberei; în cartierul Tonitza mi s-a spus că este o problemă să se reglementeze această problemă, deoarece am dat o hotărâre prin care solicitam acest lucru, în Vatra Luminoasă, în Biserica Floreasca și în alte sectoare. Aceasta este dorința noastră pe care o supunem aprobării C.G.M.B. de suplimentare, deoarece acești cetățeni contribuabili ai Capitalei sunt într-o situație dramatică - în jur de 3500 de cetățeni vor fi evacuați din casele revendicate, retrocedate.


14Dl.consilier Pop Romeo

Este un amendament extrem de simplu în cadrul bugetului pentru cultură, discutat cu domnul Buzdugă și aprobat de domnul primar general. Amendamentul Comisiei de cultură pe care vi-l citesc este: la Circul Globus de la poziția „mașini, echipamente, mijloace de transport” cod 71.01.02 se iau 1.100.000 RON din care: 700.000 RON la Teatrul Metropolis pentru finalizarea acestuia, acolo avem niște proiecte culturale cu licee, deci reiese 200.000 RON pe „reparații curente”, 200.000 RON pe capitolul 30 „proiecte culturale” și 300.000 RON pe capitolul 70 de „investiții” și 400.000 RON la Centrul de Conservare și Valorificarea Tradiției Creației Populare a Municipiului București pentru organizarea unui mare festival de folclor peste vară în București.

Dl.consilier Giugula Mihai

Referitor la bugetul pe care astăzi îl avem supus aprobări, vreau să vă aduc la cunoștință următoarea situație : cel mai mare buget îl are sectorul 1 - 7 mii de miliarde, al doilea buget - la sectorul 2 este explicabil deoarece are și încasări foarte mari, dar cel mai mare buget îl are sectorul 3 prin repartizarea de la bugetul Capitalei, în care și foarte multe lucrări s-au făcut cu banii contribuabililor din alte sectoare. Acesta este de patru mii șapte sute de miliarde. Este inadmisibil ca sectorul 5 să aibă numai 2.700 de miliarde, o treime din bugetul sectorului 3 și ne întrebăm cum se pot realiza problemele sociale din acest sector și nu credem că măcar banii pentru salariile din învățământ pentru personal sunt asigurate din acest buget, fapt pentru care noi nu vom vota acest buget.

Dl.consilier Stan Ion

Cu permisiunea colegilor și a domnului Adîr, vreau să suplimentăm, dânsul a spus undeva de 50 milioane, cu 100 de milioane, pentru că este o problemă pentru cei care sunt evacuați. Avem suficiente resurse să luăm de la Grădini, de la Parcuri, de la Grădina Zoologică și de la Administrația Străzilor și din altă parte, pentru că este o dramă ceea ce se întâmplă în România cu cetățenii care riscă să fie evacuați în urma retrocedărilor și nu numai și cu cei care vor fi evacuați din Centrul Istoric să aibă unde locui.

Dl.primar general Adriean Videanu

Mulțumesc foarte mult.Preocupările pe care domnul consilier Adîr le are, de multe ori mă ajută. Vreau să-i spun, în schimb de data aceasta nu lipsa banilor este o problemă în construcția de locuințe. Vreau să vă spun că am analizat foarte atent ceea ce putem construi și cheltui în acest an. Suma

de 30 de milioane de lei echivalentul a 30 de miliarde de lei vechi, pe înțelesul tuturor, este suma pe care și așa în momentul de față, față de proiectele începute, nu știm dacă vom reuși să o cheltuim în acest an. Problema unui buget nu este numai sursa veniturilor, este și modul cum cheltuiești eficient și legal acei bani, este foarte important. Aceasta este una din preocupările mele. Ar fi incorect ca acum să alocăm resurse pe care de la început știm că nu le putem cheltui la capitolul respectiv și alte domenii să rămână neacoperite cu resurse. De aceea, eu l-aș asigura pe domnul consilier Adîr și pe fiecare dintre dvs. că dacă ritmul de construcție al locuințelor va fi unul intens nu avem nici un fel de problemă ca la prima rectificare să suplimentăm bugetul. Stimați colegi, nu avem în momentul de față o problemă de resurse. Ați văzut foarte bine, inclusiv bugetul general consolidat al statului, în execuție rămâne cu un excedent spre sfârșitul anului tocmai datorită faptului că de multe ori nu reușim să cheltuim sumele alocate legal și eficient. De aceea, am încercat cu toți colegii care sunt ordonatori terțiari de credite să fim cât mai exacți în repartizarea bugetului. Este foarte important că noi avem această preocupare. Ar fi foarte important ca și sectoarele care au responsabilități legale în ceea ce înseamnă asigurarea fondului locativ să se preocupe de această problema. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne preocupăm. Chiar dacă nu este în responsabilitatea noastră directă și vă mulțumesc pentru sprijin, iată că ne preocupăm în momentul de față și poate că construim mai mult decât toate sectoarele la un loc, chiar dacă ele au această responsabilitate locativă. Problema din punctul meu de vedere este aceea de a accepta și este, dacă vreți, înțelegerea noastră ca la următoarea rectificare, dacă avem posibilitatea să alocăm resurse nu avem nici un fel de problemă ca resursele să le găsim și să le alocăm în mod eficient. Este una din preocupările pe care le-am avut și în decursul anului trecut legat de cheltuirea legală, eficientă a banului public.

Legat de propunerea domnului consilier general Pop sunt de acord, nici eu nu sunt de acord cu achiziția acelor mijloace de transport - autobuz, mașină, microbuz.

Legat de propunerea domnului Giugula, l-aș ruga să se mai gândească încă o dată și P.S.D-ul să voteze acest buget, pentru că este pentru prima dată când în București se gândește soluția de a sprijini un primar de sector care într-adevăr are venituri foarte mici. Din fonduri de rezervă, stimați colegi, pentru că este singura formulă legală prin care putem ajuta un sector. Vreau să vă spun că astăzi, conform legii, nu Consiliul General este cel care împarte banii pe sectoare, ci Direcția Finanțelor Publice după formula din legea bugetului. Noi nu avem nici un fel de posibilitate de a mai împărți nici sumele de echilibrare, acestea se fac de către direcțiile finanțelor publice pe baza unui algoritm corect, incorect. Din punctul meu de vedere pentru București este incorect. Poate că printr-o lege a capitalei am putea să rezolvăm această problemă a alocării corecte a resurselor la nivelul Capitalei. Este lege și noi trebuie să o respectăm. De aceea, în fondul de rezervă al nostru, o să vedeți că am alocat suma de 70 de milioane din care 25 de milioane, adică 250 de miliarde, o vom aloca pentru echilibrarea cheltuielilor sectorului 5. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Adâr Victor

Cu tot respectul, eu cred că Consiliul poate să acorde aceste 50 de milioane și am să vă explic de ce : este o situație de forță majoră, poate nu realizăm că guvernele care s-au perindat din 2001 până astăzi nu au aplicat art.45 alin.2 din legea 10/2001 care prevedea acest lucru. Eu sunt convins că dacă veți fi de acord cu acești 50 de milioane distinșii noștri colegi de la P.S.D. o să treacă peste aceste animozități și vor vota acest proiect. Eu sunt convins că domnul consilier Stan va vota acest buget chiar cu acești 50 de milioane. Nu este victoria lui Adîr, a lui Popescu este necesitatea acestui Consiliu să voteze acest lucru. A zis foarte bine domnul primar general „bani există!" Dacă există bani haideți să-i dăm acolo, să-i impulsionăm pe directorii de la investiții din primărie să facă tot ce este necesar ca să demonstrăm că se poate să se facă. Trăim în lumea celor care vor nu a celor care pot. Trebuie să și vrem acest lucru, vă rog să mă credeți. Nu pentru Victor Adâr fac asta ci pentru cei care au venit în audiențe și au ordine de evacuare cu „Noi Președintele României” cerem să se pună în execuție această sentință. Le am și la mine credeți-mă. Noi avem un acoperiș deasupra capului, noi ceilalți vom fi răspunzători pentru comunitate.

Dl.primar general Adriean Videanu

Vreau să lămurim un lucru. Domnule Adîr, nu putem! De ce? Noi trebuie să alocăm banii pe proiecte. Pentru ca eu să urmăresc cheltuirea legală și eficientă nu pot spune „dau suma asta la Direcția de Investiții” pentru cheltuirea de locuințe. Vreau să vă spun că nici nu este legal, pentru că eu trebuie să am indicatorii tehnico-economici pentru fiecare proiect pe care vi-l propun. Credeți-mă și agreez întru-totul ceea ce spuneți dvs. nu este nici un fel de problemă ca în această perioadă să găsim alte locații, să facem studiile de fezabilitate, să dăm indicatorii tehnico-economici, să-i aprobăm aici și să alocăm resursele. Nu avem nici un fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Insist, sunt absolut de acord. Lăsați-mi instrumentul să urmăresc cheltuirea legală și eficientă a acestor bani. Dacă direcțiile se

văd cu bani fără să fie alocați pe proiecte cu niște indicatori, mi-e foarte greu să urmăresc modul cum au fost cheltuiți.

Dl.consilier Florescu Dragoș

Am o mare supărare, de câte ori tăiem din bugete tăiem de la Circul de Stat. Este o instituție care are proiecte, propun să adoptăm proiectul așa cum este stipulat în proiectul de hotărâre pe care îl avem în față, să dăm banii Circului de Stat să-și ducă proiectele la capăt și sigur la anul tăiem de Circul de Stat. Propun ca anul acesta să vedem ce face directorul general de la Circul de Stat.

Dl.consilier Stan Ion

Referitor la propunerea pe care am făcut-o de a lucra sumele pentru construcții, ideea este că acesta este un proiect practic ce facem. Noi vrem să construim mai multe locuințe, să le dublăm, să le triplăm, nu s-a făcut nimic în ultimii ani vis-a-vis de acest proiect pe care îl avem. Cred că împărțirea este incorectă domnule primar general. Ca să nu mai comentăm și să fim acuzați de subiectivism, sectorul 5 și sectorul 2 care sunt la PSD, prin comparație cu sectorul 3 o să vedeți că este neechitabil cum se împart banii. Dacă Primăria sectorului 5 ar primi o suplimentare de un miliard, sau măcar jumătate și atunci vă dăm și noi PSD-ul, pentru că și acel primar reprezintă tot cetățean al Bucureștiului. Aceasta era ideea să se mai dea încă 250.    ’

Dl. președinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilier Adâr V. ? - 16 voturi, împotrivă ? -16 voturi, abțineri ? -18 voturi

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilier Pop R. ? - 41 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Stan I, Zătreanu D, Goncea L, Giugula M, Mărășescu N, Câmpurean M, Surulescu A, Botezatu Enescu P, Găletușe S, Berbecaru A.).

Acest amendament a fost aprobat.

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Stan I. ? -14 voturi, împotrivă ? - 11 voturi, abțineri ? - 18 voturi

Acest amendament nu a fost aprobat.

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi,

Am două modificări pe care vi le propun, rezultate din acte normative

apărute în această săptămâna. Noi am prevăzut 60 milioane pentru

retehnologizarea și modernizarea sistemului de termoficare. Ministerul

Administrației și Internelor ne-a dat numai 53 de milioane deci vă rog să fiți de

acord să corectăm de la 60 la 53 milioane. De asemenea prin Hotărârea

Guvernului nr.84/2007 Muzeului Municipiului București i s-a dat titulatura de

Muzeu de importanță națională. Prin urmare, vă rog să fiți de acord, dat fiind

faptul că salariile personalului dintr-o instituție de importanță națională sunt cu

20% mai mari, să luăm suma de 500 mii lei din fondul de rezervă și să alocăm

la Direcția de cultură pentru acoperirea acestor sume și să diminuăm pe cale

de consecință, fondul de rezervă de la 70 de milioane la 69,5 milioane lei.

Mulțumesc.

»

-dna.consilier Bergheș Carmen părăsește lucrările ședinței-

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul primar general?-39 voturi, împotrivă?- 0 voturi, abțineri? 11 voturi.

Acest amendament a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 38 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri?- 12 voturi(Adâr V., Goncea L., Giugula M., Stan I,. Mărășescu N. Câmpurean M.,. Surulescu A., Botezatu P., Găletușe S. Tudorache D., Berbecaru A)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind repartizarea la bugetele sectoarelor Municipiului București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

- dna.consilier Cosma Roxana părăsește lucrările ședinței-

Sunt discuții? - Nu.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 49 de voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 aferentă Hotărârii C.G.M.B. nr.235/2005.

Dl.consilier llie Romeo

S-a strecurat o eroare în lista străzilor: două dintre străzi aparțin Administrației Naționale a Drumurilor pentru că se află în zona de centură. Vă propun să se scoată din anexă strada Odăi și strada Horia, Cloșca și Crișan.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea amendamentului domnului consilier llie? -49 voturi.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat?- majoritatea

Dl.consilier Adîr Victor

Am o problemă de procedură. Așa cum există stabilit în lege, există majoritatea simplă sau relativă, sau majoritatea absolută sau majoritate calificată, adică două treimi. Conform legii, majoritate calificată înseamnă că se numără voturile și în Camera Lorzilor și în Camera Deputaților din Franța și în Parlamentul României. Vă rog frumos.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 34 voturi, împotrivă? - 4 voturi (Bumbaș F, Adâr V, Forăscu V, Florescu D), abțineri? - 5 voturi (lovici V, Moise A, Berbecaru A, Petrovici O, ...).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr.87/2006 de aprobare a programului de transport public local și a regulamentului-cadru de delegare a serviciului public de transport local de persoane de trasee secundare.

Dl.consilier Giugula Mihai Doru

Vreau să vă aduc la cunoștință că acest proiect a mai fost pe ordinea de zi și tot dvs. l-ați respins tot pe același motiv și sper să fiți consecvenți. Nici

atunci și nici acum nu înțelegem ce înseamnă delegare. Delegarea de serviciu public de transport în comun de persoane. Și atunci v-am adus la cunoștință că pentru serviciile de transport în comun s-au făcut licitații. Prin acest proiect se încearcă încredințarea fără licitație a unor trasee, unor societăți clientelare, în loc de delegare să se scrie: prin licitație publică. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Stan Ion

Eu aș vrea să completez ce a spus domnul Giugula. După o discuție prealabilă cu transportatorii, domnule primar general, domnul director Udriște, pentru că aici, ca să fim foarte serioși, acum un an și ceva, printr-o licitație acești transportatori care fac transport în regim de maxi-taxi au făcut investiții, au creat locuri de muncă. Nu putem acum să-i scoatem. Cred că ar trebui să amânăm, să aveți o discuție și cu operatorii, pentru a vedea ce înseamnă această activitate, pentru că noi îi reprezentăm și pe ei, vrem nu vrem. Suntem și aleșii lor.

Dl.președinte Tănase Antonel

De acord, dar proiectul de hotărâre a fost anunțat cu 5 zile înainte, trebuia să vină la dezbatere.

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnilor, trebuie să lămurim această problemă. Această modificare

este în concordanță cu interesele transportatorilor. Am avut o discuție acum

un an de zile, când am scos noile trasee cu o condiție: nu vor avea voie să 1 1

intre în inelul principal al Bucureștiului, dat fiind traficul infernal în zona centrală am convenit împreună cu ei ca această activitate va fi o activitate temporară. Și asta pentru că s-au permanentizat anumite trasee, pentru a nu crea un disconfort cetățenilor, pentru o perioadă de timp, până când transportul în comun RATB-ul va prelua toate aceste trasee, vor funcționa împreună, dar nu vor intra în inelul principal. Neintrarea în inelul principal a creat niște disfuncționalități de trasee. Nu facem nimic altceva decât să corectăm acele trasee, pe baza sugestiilor făcute de către transportatori și vă rog să rețineți, domnul consilier Stan, este în interesul lor, în baza sugestiilor făcute de transportatori în ideea de a veni și în sprijinul cetățenilor care au nevoie de acest transport. Au fost operatori care au renunțat, datorită ne corelării acestor trasee la această activitate și am considerat că este de datoria noastră să corectăm, într-un procent relativ mic, dar important pentru bucureșteni, să corectăm aceste trasee. Nu se face atribuire directă, nu se face nici o încălcare a legii, se face o corectare a traseului respectiv.


21Dl.presedinte Tănase Antonel

Cine este de acord cu amendamentul propus de domnul consilier Giugula?-12 voturi, împotrivă? - 18, abțineri? - 14 voturi.

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? -39 voturi, împotrivă? - 8 voturi(Tudorache D, Mărășescu N, Goncea L, Surulescu A, Botezatu Enescu P, Berbecaru A, Stan I, Giugula M), abțineri? - 2 voturi (Adâr V, Găletușe S).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea Pasarelei pietonale care traversează fascicolul de linii de cale ferată din stația CF București Nord-Zona MTCT în domeniul privat al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București în vederea scoaterii din funcțiune a casării și valorificării acesteia.

Dl.consilier Adîr Victor

Am o întrebare, referitor la expunerea de motive sau la raportul de specialitate nu mai țin bine minte acum, nu am văzut un acord, pentru că se spune la un moment dat urmare a corespondenței purtate cu SNCFR s-a convenit desființarea. La mapă nu există un punct de vedere al SNCFR. întrebarea mea est următoarea: noi vrem acum să eliminăm această pasarelă.

) Știu că inițial atunci când s-a dorit să se înceapă Pasajul Basarab pentru care

eu am votat, considerând că este de utilitate s-a spus așa: se pleacă dinspre

APACA și în final se ajunge la Titulescu și dacă greșesc vă rog frumos să mă

întrerupeți. în momentul în care se desființează această pasarelă cu mult timp

înainte de a se începe lucrările la pasaj în drum spre APACA, cred că se

ridică o problemă de deplasare a cetățenilor dinspre Basarab către Calea

Grivitei.

}

Dl.consilier Botezatu Enescu Petre

Dacă o să intrați și o să vedeți care este istoria construirii acestui pasaj, în urmă cu aproape 30 de ani el a fost construit de Ministerul Transporturilor, în condițiile în care noi îl luăm acum, noi avem responsabilitatea pentru desființarea lui, este vorba despre cheltuirea de bani. Să-l lăsăm în continuare

la Ministerul Transporturilor astfel încât ei să suporte cheltuielile și nu Consiliul General al Municipiului București. Este clar.

Dl.consilier Găletuse Stelian

Eu am următoarea întrebare către secretariat. La acest punct și următorul nimeni nu le propune. Este raportul de specialitate, este acordul secretarului general și atât.

Dl.presedinte Tănase Antonel

Deci, nu există nici expunere de motive?

Dl.consilier Găletuse Stelian

Nu.

Dl.director Udriște Gheorghe- Direcția Transporturi

La documentația care s-a depus la CGMB există atât scrisoarea SNCFR, cât și expunerea de motive.

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnule director vă rog dați toate detaliile.

Dl. Udriște Gheorghe-director Direcția Transporturi

Stimați domni consilieri, la secretariatul CGMB au fost depuse absolut toate documentele, plecând de la adresa SNCFR, există raportul de specialitate și expunerea de motive. Cât privește celelalte aspecte legate de momentul demolării acestei pasarele, el este bine identificat pe fluxul tehnologic al construirii pasajului. Pasarela este o pasarelă veche construită încă din anul 1940, ea și-a depășit cu mult durata de viață și este chiar o problemă întreținerea ei în exploatare, dar în prezent, încă de un an de zile sa pus în funcțiune un pasaj modern, pietonal subteran care face legătura între Calea Griviței și Dinicu Golescu.

Dl.presedinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?-40 voturi împotrivă?- 0 voturi, abțineri? - 9 voturi (Adâr V, Tudorache D, Mărășescu N, Goncea L, Surulescu A, Stan I, Botezatu Enescu P, Găletușe S, Berbecaru A).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii speciale de analiză și verificare a documentațiilor depuse de societățile comerciale pentru eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate conform HG 834/1991.

Vă rog să faceți propuneri.

Dl.consilier Oprișan Ion îl propun pe domnul loan Aurelian.

Dl.consilier lovici Teodor

îl propun pe domnul consilier Forăscu Vasile.

Dl.consiler Giuqula Mihai Doru

Normal ar fi să facem propunerile pe baza componenței CGMB. O propun din partea grupului PSD pe doamna Câmpurean Mariana.

Dl.consilier Adîr Victor

îl propun pe domnul consilier Florescu Dragoș.

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

îl propun pe domnul consilier Zătreanu Dan.

Dl.consilier Mircea Valentin

îl propun din partea PLD pe domnul consilier Bumbaș Florin.

Dl.președinte Tănase Antonel

A făcut propunerea domnul Adîr pentru consilierii independenți.

Dl.consilier Goncea Liviu

Nu vă suparăți, partidul acesta nu este constituit, el nu există, va exista.

Dl.consilier Bumbaș Florin

întrucât noi nu existăm, noi ne vom opune acestui proiect.

Dl.consilier Stan Ion

Am și eu o propunere, pe domnul Bumbaș de la PLD.

-Vot secret-

Dl.președinte Tănase Antonel

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 1656 m.p. situat în str.Drumul Taberei nr.8, sector 6, din


24administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului Local al sectorului 6 în vederea construirii unui sediu destinat Administrației Domeniului Public al sectorului 6.

Cine este pentru? - 36 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? - 9 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind acordarea către SC PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL ONE SRL, SC PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL TWO SRL, S.C. GEROLA PRODINVEST SRL și S.C. POLO OCCIDENTALE SRL a dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activitățile proprii, în canalul deschis NH Dragomirești-Chitila concesionat către S.C APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Dl.consilier Adîr Victor

Am citit și expunerea de motive și niște adrese ale unor instituții. Un singur lucru aș fi vrut să văd : o adresă de la Ministerul Mediului. De ce spun asta - există doar o adresă de la Apele Române, secția Ilfov, Argeș. Problema este că dacă aceștia deversează acid sulfuric sau mai știu eu ce fac acele instituții cu acele lucruri. Eu vreau aviz de la mediu ca să stăm noi liniștiți și în cunoștință de cauză. De ce? Pentru că se spune că acel canal este foarte important pentru București.

Dl.președinte Tănase Antonel

Eu înțeleg zelul dvs. dar există un principiu al subsidiarității.

Dl.consilier Goncea Liviu

Domnul Adîr are dreptate, pentru că într-adevăr aceste societăți lucrează cu ciment, fac betoane și deversează în canalul principal. Deci, vă rog foarte mult, atenție la avizul de mediu, dacă nu-l avem......

Dl.consilier Oprișan Ion

Eu vreau să vă atenționez că orice societate comercială care prepară betoane are puncte de decartare, altfel Ministerul Mediului îi întrerupe funcționarea. Să lăsăm Ministerul Mediului să-i întrerupă funcționarea. El face acest lucru și nu noi.

Dl.consilier Stan Ion

Și eu mă ocup de transporturi și de construcții. Orice transportator în momentul în care deversează, deversează la beneficiar, fie persoană fizică sau juridică.

Dl.presedinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 25 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 24 voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea CGMB.

Dl.consilier Forăscu Vasile

Stimați colegi,

Acest proiect de hotărâre este completarea celor două hotărâri adoptate în luna august și septembrie 2006. Acelea au fost, așa cum se mai întâmplă au trecut fără prea multe observații. Pentru că mă ocup de această problemă, de închirierea de spații în sectorul 5, am întâlnit neajunsuri și am făcut în scris CGMB, AFI și Executivului. S-au făcut anumite modificări însă a rămas un lucru care mie mi se pare nelalocul lui.

La art.12 se specifică: sumele încasate din contractele de închiriere astfel încheiate se fac venit la bugetul local.

Art.13: chiria stabilită prin contractele de închiriere încheiate se va achita începând cu data autentificării și înregistrării contractelor.

Eu vă spun din proprie experiență că stimații noștri chiriași nu doresc să vină să încheie contractele și durează 3, 4, 5 luni de zile, nu-i putem încasa chiria și astfel bugetul Primăriei pierde. Punctul meu de vedere este ca art.13 alin.1 să fie eliminat.

Dl.consilier Stan Ion

Putem fi de acord lăsând la o parte faptul că este o mare manglă cu asociații și cu fundații, cu condiția dacă se adaugă pe listă federații sindicale, confederații și asociații sindicale.

Dl.consilier Giuqula Mihai Doru

Vă propun introducerea unei prevederi: prelungirea pe o perioadă de 5 ani pentru toate societățile care nu au datorii sau litigii cu CGMB.

Dacă până acum nu și-au plătit obligațiile contractuale, pa. Vă rog să introducem acest amendament la art.2.

Dl.consilier Stan Ion

Și care nu au făcut investiții, se poate să apară și cazul când nu au făcut

investiții.


Dl.primar general Adriean Videanu

Pe procedură, înainte de a se vota, o rog pe dna.director Florentina Constantinescu să vă dea lămuri asupra proiectului de hotărâre.

Dna.Florentina Constantinescu - Direcția Achiziții, Concesionări,

Contracte

Ceea ce ați propus ca amendamente, le regăsiți stipulate în anexa la proiectul de hotărâre, inclusiv condițiile în baza cărora aceste contracte pot fi prelungite. Anexa face parte din hotărâre. Nu ne referim numai la debite, există mai multe elemente de care se ține cont în vederea prelungirii. Cine le îndeplinește, toate documentele sunt verificate apoi.

Dl.primar general Adriean Videanu

Dna.director, dați exact articolul și anexa unde sunt prevăzute aceste

condiții.


Dl. președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentul domnului Forăscu? - 49 voturi (unanimitate).

Acest amendament a fost aprobat.

Cu privire la amendamentul domnului Giugula și al domnului Stan, sunt prevăzute la art.5

Dl.consilier Giugula Mihai Doru

Așa este.Nu au respectat obligațiile contractuale și nu au achitat obligațiile de plată la zi. Care au restanțe astăzi, ei au restanțe de ani de zile și vin și le achită astăzi.


27„De la data prezentării prezentei hotărâri au datorii către CGMB. Nu au respectat obligațiile contractuale și nu au achitat obligațiile de plată la zi și au restanțe la plata chiriei la date prezentei hotărâri".

Dl.primar general Adriean Videanu

Ei trebuie să aibă obligațiile achitate la zi în momentul în care vin să-și prelungească contractul. Nu putem să punem data aprobării hotărârii.

Dl .președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentul propus de domnul Giugula?- 9 voturi, împotrivă? - 12 voturi, abțineri? - 28 voturi.

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru amendamentul domnului Stan? - 10 voturi, împotrivă? - 8 voturi, abțineri? 21 voturi.

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat?- 40 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? - 9 voturi (Goncea L., Giugula M., Stan I., Mărășescu N., Câmpurean M, Surulescu A., Botezatu P., Găletușe S, Berbecaru A.).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Centrului de Diagnostic și Tratament „Dorobanți” în cabinete medicale individuale în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.124/1998.    ’    ’

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 36 voturi, împotrivă? 7 voturi, abțineri? - 1 vot.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de punere în aplicare a OUG nr.110/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.236/2006 (vânzare cabinete medicale).

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 49 voturi (unanimitate).

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din str.Matei Millo nr.10, sector 1, în suprafață de 712,77 m.p. pentru realizarea extinderii unei clădiri de birouri (garaje subterane).

Dl.consilier Adîr Victor

Citind materialul am realizat că este vorba de 4 etaje, ceea ce eu aș propune ori să îl facă cu acces public ori dacă nu să fie prin licitație publică.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentul domnului Adîr? - 9 voturi, împotrivă? -0 voturi, abțineri 40 voturi.

Acest amendament nu a fost aprobat.

Dl.consilier Bumbaș Florin

Pentru că este vorba de garaje subterane și mi se pare o necesitate, pentru că noi facem garaje pe banii noștri, eu propun să-i dăm voie acestui domn să facă garaje subterane cu acces pentru zona respectivă. Mi se pare că este în beneficiul orașului.

Dl.președinte Tănase Antonel

Este prevăzut în proiect, domnule primar general?

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnule președinte, stimați colegi, nimeni nu folosește o investiție numai pentru utilitatea proprie și având un excedent să nu dea voie utilității publice. Poate că ar fi de menționat și ținând cont de acest lucru să fie și de utilitate publică acest garaj. Mie mi se pare de utilitate publică.

Dl.președinte Antonel Tănase

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 36 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 2 voturi (Adîr V, Berbecaru A).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului București a

terenurilor situate în str.Antiaeriană sector 5, Splaiul Unirii, sector 4, Drumul Taberei, sector 6

Dl.consilier Adîr Victor

Am o singură întrebare. Eu cred că ar trebui să fie amânat: contractul de asociere este între CGMB și acea firmă care este precizată în hotărâre . între timp s-au făcut niște convenții civile de către municipiul București și firma respectivă. Care mai sunt părțile ? Conform convenției civile Municipiul și firma respectivă, Consiliul? Eu cred că este o problemă juridică, ar trebui să o lămurim.

Dl.consilier Mircea Valentin

Acest proiect are avizul comisiei juridice, numai că este un aviz negativ. Ceea ce spune domnul Adîr este adevărat, numai că este o mică parte a adevărului. Sintetizând (noi avem o explicație mult mai largă) acest proiect încalcă Legea nr.213/1998 a proprietății publice, un contract de asociere care nu se încadrează în această lege, e din 2000, legea atunci era aplicabilă, încalcă Hotărârea CGMB nr. 168/2000 care stă la baza convenției civile și a hotărârii supuse astăzi votului care vorbea, între altele de aprobarea unor PUD-uri pentru aprobarea acelor locații, condiție a aprobării lor. Și nu în ultimul rând încalcă prevederile Hotărârii 194/2005 a CGMB care se referă la amplasarea stațiilor de carburanți amplasate în municipiul București. Sunt stații de carburanți amplasate fie în intersecții, unele au și spațiu verde, ceea ce în această hotărâre se interzice. Nu în ultimul rând, ca un argument nu legal ci de oportunitate, prețul preluării acestor contracte pentru firma ROMPETROL este derizoriu. Pentru suprafețe destul de mari amplasate în locații de primă utilitate cu vad comercial, 200 de dolari pe lună este extrem de puțin. Această hotărâre dacă se adoptă este de domeniul penal.

Dl.presedinte Tănase Antonel

Domnule consilier, când ați dat dvs. avizul comisiei juridice?

Dl.consilier Mircea Valentin

Anul trecut.

Dl.consilier Goncea Liviu

Dacă îmi aduc aminte această hotărâre a trecut-o Lis, in 1999. Noi am respins-o 4 ani, că nu avem cum sa îi dăm lui Patriciu și acum domnul primar general vrea să i-o dăm pe tavă.

Dl.consilier Stan Ion

Cine a promovat proiectul?

Dl.consilier Giuqula Mihai Doru

Așa este, proiectul a fost promovat în timpul mandatului domnului Lis. De asemenea vă aduc la cunoștință că în CGMB s-a dat o hotărâre prin care se interzice construirea de benzinării pe inelul circular despre care tocmai vorbim. Există o hotărâre domnule primar general în acest sens. Acum, ori este o rea voință ori se caută un contra argument „politica acțiunea bilețelul”. Pentru că, dacă domnul primar general vrea să aprobe pentru domnul Patriciu aceste benzinării, ceva nu e în regulă. Din care grup de interese face parte?

Dl. primar general Adriean Videanu

Eu am în gestiune un contract aprobat de CGMB pe care trebuie să îl duc mai departe indiferent de cine sunt acționarii. Pe mine nu mă interesează dacă este lonescu sau Popescu. Vreau să vă spun totodată că firma respectivă a câștigat în instanță un proces împotriva Regulamentului nostru. Sigur CGMB este suveran și ia decizia pe care o dorește. Din punctul de vedere al gestionării contractului aveam obligația să vin în fața dvs. cu aceste propuneri, CGMB va lua desigur decizia pe care o dorește.

Dl.consilier Tănase Antonel

Având în vedere cele semnalate vă propun amânarea proiectului de hotărâre.

Dl.consilier Stan Ion

Văd că inițiatorul proiectului de hotărâre este Direcția de Evidență Imobiliară și Cadastrală și este avizat de domnul Orban. Hai să-l respingem, sau să trecem la vot.

Dl.președinte Tănase Antonel

Și tot procedural eu vă propun amânarea lui.

Dl.consilier Giugula Mihai Doru

Având în vedere că este un proiect pe ordinea de zi vă propun ca procedură votul nominal.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amânarea proiectului de hotărâre? - 14 voturi, împotrivă? 16 voturi, abțineri? - 15 voturi.

Cine este pentru propunerea domnului Giugula de vot nominal?- 15 voturi, împotrivă? - 13 voturi, abțineri?-14 voturi.

Deci, nu se face nici vot nominal.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 2 voturi, împotrivă? 10 voturi, abțineri? 17 voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Dl.consilier Mircea Valentin

Domnul primar general avea dreptate când spunea că a fost obligat să ne supună atenției acest proiect. Propun introducerea pe ordinea de zi abrogarea HCGMB nr. 168/2000 pentru că domnul primar general are dreptate.

Dl.consilier Oprișan Ion

Singurul om care are 9 procese cu actualul investitor sunt eu. Vreau să vă rog să vă gândiți că pe teritoriul municipiului București trebuie să existe și concurență românească. Dacă dvs. eliminați un investitor de pe piața României, care vine cu prețuri mai mici este problema dvs.

Dl. Giugula Mihai Doru

Vă mulțumesc pentru modul în care ați înțeles să devoalați grupurile de interese.    .

Dl.președinte Tănase Antonel

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 374,89 m.p. proprietatea domnului Paraschiv Tudor situat în str.Veteranilor rir.11B sector 6 și terenul în suprafață de 374,89 m.p. aparținând domeniului privat al municipiului București.
Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? -27 voturi, împotrivă? - 9 voturi (Tudorache D, Mărășescu N, Goncea L, Giugula M, Stan I, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Berbecaru A, Găletușe S), abțineri? - 6 voturi (Adâr V, Forăscu V, Moise A, lovici V, Marinescu N, Meran S).

înainte de a mă pronunța vreau să vă spun că acelui cetățean care a venit cu această solicitare i s-a făcut o nedreptate și noi am continuat cu această nedreptate.

Credeam că dvs. ați studiat acest proiect. Noi am supus acest proiect dezbaterii publice. Dacă dvs. vreți ca fiecare cetățean să vină să vă roage este atitudinea și modul în care vă faceți datoria fată de cetățeni.

Acest proiect a fost respins.

Dl.consilier Giugula Mihai Doru

Respectarea procedurilor nu înseamnă neapărat încălcarea drepturilor unui cetățean. Faptul că dvs. votați în majoritate și nu numărați voturile înseamnă că manipulați și că ați dat hotărâri ilegale.

Dl. președinte Tănase Antonel

Trecem la Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului local al sectorului 6 în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor pentru înființarea unei Secții de Politie.    ’    ’    '

I

Dl.consilier Giugula Mihai Doru

Despre acest proiect am mai spus. Ministerul de Interne în loc să-și ia mașini să-și construiască sedii. Să nu ia grădinițele, avem nevoie de ele.

Dl.presedinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 40 voturi, împotrivă? - 5 voturi (Găletușe S, Giugula M, Stan I, Surulescu A, Botezatu Enescu P), abțineri? 3 voturi (Tudorache D, Mărășescu N, Goncea L).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între parcelele în suprafață de 78 m.p. și 138 mp. situate în

Sos. Virtuții nr.56 și nr.60, proprietatea QUARTZ COMPUTER SERVICES & TECHNOLOGY S.R.L. și parcelele în suprafață de 78 m.p. și 138 mp. situate în Sos.Virtuții fost nr30 B aparținând domeniului privat al municipiului București.

Cine este pentru? 49 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 110 m.p. situat în sos.Virtuții nr.54 sector 6, proprietatea QUARTZ COMPUTER SERVICES & TECHNOLOGY S.R.L. și terenul în suprafață de 110 mp. situat în sos.Virtuții fost nr.28 aparținând domeniului privat al municipiului București.

Cine este pentru? - 49 voturi (unanimitate)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind excluderea din lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care se vând în temeiul Legii nr.550/2002 și atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 20 de ani, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Tunari nr.41 sector 2, Federației Sindicatelor din învățământ Spiru Haret, în vederea desfășurării activității.

Cine este pentru? 48 voturi, abțineri? 1 vot (Botoș L), împotrivă? 0 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului situat în imobilul din str.Alexandru Donici nr.6, sector 2 din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație și transmiterea acestuia din administrarea CGMB în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.

Dl.consilier Giugula Mihai Doru

Vă propun să-l păstrăm ca spațiu de locuit și așa avem deficit. Nu sunt

de acord să schimbăm destinația.

»

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 40, împotrivă? -6 voturi (Găletușe S, Giugula M, Stan I, Surulescu A, Botezatu Enescu P, Câmpurean M), abțineri? 3 voturi(Tudorache D, Mărășescu N, Goncea L).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a

unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București situat

în str.Vasile Gherghel (lot 2), sector 1, în suprafață de 444,28 m.p. pentru

realizarea unui imobil cu destinația de locuințe.

» *

Cine este pentru?48 voturi - împotrivă?- 0 voturi, abțineri? 1 vot (Bumbaș F).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii nr.550/2002, constituite la nivelul Primăriei Municipiului București și Primăriilor sectoarelor 1-6.

Cine este pentru? 48 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 1 vot (Băleanu D).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr.132/01.06.2006 privind trecerea imobilului situat în Bdul.Nicolae Grigorescu nr.10-12, sector 3 din domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului Local al sectorului 3 în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administrației și Internelor

Dl. primar general Adriean Videanu

Este vorba doar de o diferență de suprafață la măsurare, erau 1700 și la măsurare au fost 1790.

Dl. președinte Tănase Antonel

Cine este pentru? - 49 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Splaiul Independenței nr.296 sector 6

Cine este pentru? - 36 voturi, abțineri? 0 voturi, împotrivă? 6 voturi (Găletușe S, Giugula M, Stan I, Surulescu A, Botezatu Enescu P, Câmpurean M).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Bdul.Primăverii

nr.32

Cine este pentru? - 44 voturi, împotrivă? - 1 vot, abțineri? 4 voturi

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Drumul Crăițelor nr. 206-210

9

Cine este pentru? - 49 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Str.Ghidiceni-Drumul Ghindari.

Cine este pentru 47 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 2 voturi (Giugula M, Botezatu Enescu P)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind PUZ str. Meditației nr. 6 Cine este pentru? 48 voturi , împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 1 vot (Botezatu Enescu P)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str.Eustațiu Mihail nr.36

Cine este pentru?-48 voturi, abțineri ? 1 vot (Botezatu Enescu P).

Acest proiect a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificare PUZ Sos.Berceni

nr.94

Cine este pentru?45 voturi - împotrivă? - 0 voturi, abțineri ? 4 voturi (Botezatu Enescu P, Giugula M, Stan I, Berbecaru A)

Acest proiect a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str.Lugoj nr.21, sector 1    ~

Cine este pentru? 41 voturi- împotrivă? 1 vot (Stan I) , abțineri? 5 voturi(Botezatu Enescu P, Giugula M, Surulescu A, Berbecaru A, Mărășescu N)

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Str.Gilortului nr.17, sector 5.

Cine este pentru?- 46 voturi , împotrivă?- 3 voturi (Stan I, Giugula M, Botezatu Enescu P), abțineri? - 0 voturi

Acest proiect a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str.Eminescu nr.108-112

Cine este pentru?- 40 voturi , împotrivă? 6 voturi (Botezatu Enescu P, Giugula M, Stan I, Berbecaru A, Giugula M, Surulescu A), abțineri ? 3 voturi (Adîr V, Tudorache D, Mărășescu N)

Acest proiect a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str.Precupeții Vechi nr48-50

Cine este pentru?42 voturi, împotrivă 1 vot (Mărășescu N), abțineri 6 voturi (Adîr V, Moise A, Petrovici O, Botezatu Enescu P, Giugula M, Stan I)

Acest proiect a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Șos.Nordului nr.94-96 sector 1.

Cine este pentru?45 voturi - împotrivă? - 3 voturi (Giugula M, Stan I, Câmpurean M), abțineri? - 1 vot (Mărășescu N)

Acest proiect a fost aprobat

Trecem la Poriect de hotărâre privind aprobare PUZ str.Bucureștii Noi str.Timisului-Telega, Sos.Chitilei nr.1

Cine este pentru?43 voturi - împotrivă? 3 voturi (Giugula M, Stan I, Surulescu A), abțineri ? 3 voturi (Mărășescu N, Botezatu Enescu P, Tudorache D)

Acest proiect a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str.Sirenelor nr.10-12, sector 5

Cine este pentru?- 44 voturi, împotrivă? 4 voturi (Surulescu A, Stan I, Goncea L, Giugula M), abțineri? 1 vot (Berbecaru A)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind PUZ sos. Chitilei -str. Aeroportului

Cine este pentru?- 43 voturi, împotrivă? 5 voturi (Surulescu A, Stan I, Moise A, Giugula M, Botezatu Enescu P), abțineri? 1 vot (Găletușe S)

Acest proiect a fost aprobat.

Dl. președinte Tănase Antonel

Trecem la Proiect de hotărâre privind PUZ str. Dimitrie Pompei nr.

10


- doamna Cosma Roxana a revenit la lucrările ședinței -

Dl.consilier Bumbas Florin

Este vorba de un PUZ în care se face vorbire despre 8 clădiri, în care cea mai mică este de 8 etaje și cea mai mare de 23 de etaje în spate la FEPER într-o zonă care este astăzi blocată complet circulația și la ieșire și la intrare. Este vorba de artere care ies și intră în Pipera. Eu am vorbit cu domnul Udriște ca să facem o străpungere. Propun respingerea acestui proiect.

Dl.primar general Adriean Videanu

Orice PUZ care ajunge în fața dvs. are toate documentele legale,

inclusiv studiu de circulație. Toate aceste lucruri sunt luate în calcul în 1

momentul în care se face un studiu de circulație.

Dl.președinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 2 voturi, abțineri? - 39 voturi, împotrivă ? - 9 voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind PUZ str. Jiului nr.143 sector

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 23 vot, abțineri ? - 5 voturi (Adâr V, Moise A, Petrovici O, Giugula M, Găletușe S),


împotrivă ? - 7 voturi (Stan I, Mărășescu N, Botezatu Enescu P, Goncea L, Câmpurean M, Surulescu A, Tudorache D)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind PUZ Theodor Pallady, nr.43, sector 3

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 33 voturi, abțineri ? - 1 voturi, împotrivă ? - 4 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului Ion Creangă în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 49 voturi, abțineri ? - 1 vot (Giugula M), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului de Comedie în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 49 voturi, abțineri ? - 1 vot (Giugula M), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului General

Observații?

Dl.consilier Giugula Mihai

Cu privire la organigramă, v-am menționat că nu se numește organigrama Primăriei se cheamă aprobarea organigramei aparatului propriu al Consiliului General al Municipiului București. Vă rog să aprobați următoarele modificări în conformitate cu prevederile legale, din această organigramă a dispărut chiar Consiliul General. Trebuie făcut pe nivel de egalitate cu Primarul General, C.G.M.B., pentru că acest C.G.M.B. în conformitate cu leasă are aceleași atribuții ca și Primarul General. De asemenea, Secretariatul general al C.G.M.B. nu se subordonează Primarului, si subordonează împreună cu Cabinet Secretar, Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. și Direcția Administrație Publică direct C.G.M.B. Așa a fost până acum și așa spune legea. Direcția de Audit Public, Direcția Managementul Resurselor, Direcția Contencios, Direcția Control General, Direcția Strategie și Analize se subordonează direct Primarului General. Sub Primarul General și C.G.M.B. există o liniuță care subordonează cei 2 viceprimari și celelalte direcții pe care vi le-am menționat. De asemenea, Cabinetul Primarului General se subordonează direct Primarului General. Acestea sunt amendamentele pe care doresc să le aduc acestei organigrame.

Dl.presedinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Giugula ? -10 voturi, împotrivă ? - 14 voturi, abțineri ? - 10 voturi

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 41 voturi, împotrivă ? - 8 voturi voturi (Giugula M, Stan I, Mărășescu N, Botezatu Enescu P, Goncea L, Câmpurean M, Surulescu A, Tudorache D), abțineri ? - 1 vot (Găletușe S)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii de analiză a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 50 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Vă rog să faceți propuneri pentru desemnare.

Dl. secretar general al Municipiului București, Tudor Toma

Este ședință ordinară și nu există raport de specialitate pentru acest proiect de hotărâre. Acum am aflat de el. Nu este în termen. V-am informat referitor la condițiile de legalitate, dacă nu sunteți de acord nu este nici o problemă.

Dl.consilier Giugula Mihai

Din partea grupului PSD propun pe domnul consilier Goncea.Dl.consilier Tănase Antonel

Grupul PNL propune pe domnul Oprișan Ion.

Grupul PD propune pe domnul Prioteasa Doru.

Grupul PRM propune pe domnul Stan Nicușor.

Grupul PC îl propune pe domnul Petrovici Octavian.

Vă rog să se completeze buletinele de vot.

La final, așa cum am aprobat, o să dăm cuvântul domnului Victor Vasile.

Se pregătește reprezentantul Frontului Negustorilor de la Piața Obor.

Dl. Victor Vasile

Stimați consilieri, mă numesc Victor Vasile și reprezint o societate comercială care este proprietara unui teren privat pe care este edificată o construcție în zona Pieții Obor lângă Primărie și am venit să vă supun atenției plângerea noastră prealabilă. Mă mir că plângerea noastră prealabilă nu a fost astăzi prezentată deși am fost înștiințați printr-o notă că va fi înștiințat Consiliul - este vorba de fapte grave. Este vorba de hotărâre nr.213/2005 prin care, cu onor, C.G.M.B. la poziția 63 din anexă, i s-a viciat consimțământul acestui Consiliu pentru a vota o documentație falsificată urbanistic. Prima dată vorbim de viciu de consimțământ, vi s-a prezentat documentația având ca beneficiar Primăria sector 2, care este un lucru fals și a doua oară această documentație ar viza exclusiv domeniul public, ceea ce este iar fals. în speță este vorba de terenuri private propuse spre expropriere, cu ignorarea oricăror legislații în domeniu, mai ales că este vorba de un imobil care este monument istoric. Ceea ce ne miră iarăși că domnul primar a făcut interpelare astăzi, spunând că va cere opinia comisiei de specialitate. Proiectul de hotărâre în expunerea de motive poartă chiar semnătura domniei sale, a domnului Videanu. Eu am predat această documentație. Deci, autorii falsurilor pe care vi-i pot indica la această oră sunt domnul arhitect Bold, domnul (fost) secretar Stănescu și alte persoane. Nu mai vorbim de faptul că această documentație PUZ nu are nici un aviz. Zonă care era monument istoric fără aviz de la Monumente, fără aviz de la Mediu, se propunea desființarea unui parc în disprețul legii. Noi am făcut plângere prealabilă făcând apel la acest Consiliu să constate că este viciat consimțământul, pentru că altfel înseamnă că dvs. aici, astăzi și bănuiesc că nu vi s-a adus la cunoștință plângerea prealabilă, din acest motiv nici nu a fost anunțată, înseamnă că vă veți însuși și veți răspunde în mod personal pentru acel vot. Pe site-ul actual al Primăriei este trecut acest PUZ că afectează doar domeniu public. Primăria sectorului 2 nu are legătură cu

acest PUZ, a fost inițiat, elaborat și trecut ca beneficiar de către Proiect București S.A., fără nici o legătură cu terenul care era afectat de acest PUZ, nici terenuri private, nici concesiuni, nici închiriere nu aveau nici o legătură. Asta mi-am permis să vă spun și să vă aduc la cunoștință că termenul de 30 de zile se împlinește chiar astăzi de la data formulării plângerii prealabile și vor fi implicații juridice de mare amploare și patrimoniale și juridice și de altă natură.

Reprezentantul Frontului Negustorilor de la Piața Obor.

Mă numesc Gheorghiu Mircea și sunt președintele executiv al Frontului

Negustoresc Obor, fondat în 1928 de domnul Eftimie Prevăleanu și este una din cele mai vechi organizații din Obor. în calitatea aceasta țin să vă spun următorul fapt : acest PUZ-PUD Piața Obor aprobat prin Hotărârea CGMB nr.213/2005, noi ne-am interesat despre el și am venit să vă prezint trei răspunsuri din partea Ministerului Culturii în care se spune că nu i s-a solicitat consimțământul și în care se spune că se respinge acest PUZ -PUD. De asemenea, vă aducem la cunoștință din partea MLPAT-ului răspunsul că acest PUZ-PUD nu a fost solicitat de către dânșii ca să fie aprobat. De asemenea, vă aducem să vedeți din partea Ministerului Mediului faptul că nu au fost consiliați și nu și-au dat consimțământul după ce i-am sesizat noi, ca să fie desființat Parcul Păsărari. Aceste acte pe care vi le-am prezentat împreună cu o serie întreagă de prevederi ale Constituției, ale Codului Penal, în special ale contenciosului arată clar că a fost un viciu de consimțământ din partea dvs., arată clar că ceea ce solicităm de trei ani de zile și aici vin să vă spun că am depus o procedură prealabilă în care facem următoarea mențiune : nu înțelegem reacția P.M.B. de acoperire a falsurilor pe baza cărora s-a putut aproba Hotărârea nr.213/2005. Mai devreme domnul primar Videanu făcea afirmația că nu există PUZ care să se aprobe de către Consiliu care să nu aibă toate avizele luate. Noi întrebăm : cum s-a putut lua aviz pentru acest PUZ - PUD atâta vreme cât la baza lui, clar aceste hârtii pe care vi le-am arătat, se spune că nu există, că nu aveți aceste aprobări ? De asemenea, am primit până acum o sută de societăți comerciale, ca să vă dați seama, de prejudiciul care s-a creat prin acest PUD - o sută de societăți comerciale au 5 somații la ora actuală , primite în trei luni de zile de evacuare a spațiului respectiv. Acolo sunt construcții făcute de noi în curs de 13-15 ani de zile cu o sută de milioane de lei și acum pe baza acestui PUZ se dorește prin 5 somații să fie demolate. în același timp de 3 ani de zile prin studiul istoric pe care l-am inițiat toți comercianții din piață, ne chinuim să aducem la cunoștință atât C.G.M.B. cât și consiliului local faptul că această zona, care este conservată, trebuie să

aibă la bază un studiu istoric. Această zonă dacă se modernizează nu poate să accepte construcții de genul acesta. Uitați-va aici pe această planșă ce înseamnă acest PUZ. înconjoară Hala Obor, o construcție mamut înaltă de 4 etaje. Nu este corect ca asemenea prejudicii de sute de milioane de lei să nu vă intereseze. Vă spunem două probleme : 1) acest moli, dacă se va construi vom lupta să fie dărâmat și dvs. veți plăti dărâmarea lui. Deci îl lăsăm să-l construiască dar ne vom zbate să-l dărâme pentru că nu are la bază aprobările. 2) Pentru faptul că nu vreți să ne ajutați să putem să restaurăm zona, pentru că nu putem reface această zonă așa cum cere -sunt recomandări date în studiu istoric de către istoricii noștri, care cere ca acea zonă să fie conservată și a fost declarată prin procedură UNESCO patrimoniu imaterial și declarat city istoric toată zona aceea, vor suferi consecințele.

Dl.presedinte Tănase Antonel

Mesajul dvs. a fost receptat și vom supune dezbaterii.

Rog Comisia de numărare a voturilor să intre în drepturi.

Dna consilier Cosma Roxana

Aș vrea să se consemneze, am cerut regulamentul Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor cât și procesul-verbal al ședinței la data la care a fost votat, pot să spun că au fost două amendamente care au fost votate de către CGMB, respectiv cele ale domnului lovici și ale domnului Adîr care au fost ulterior modificate în hotărârea care a fost transmisă Administrației, l-am dat un răspuns domnului consilier Petrovici. Toate amendamentele votate în cadrul Consiliului au fost ulterior modificate pe hotărârea care a fost transmisă și votată de către Consiliu. Vă mulțumesc.

I

Dl.consilier Petrovici Octavian

Nu este vorba de amendamente și aș vrea să înțelegeți foarte bine. Este vorba că a apărut un articol nou.

DI.Frimu Cornel

Mă numesc Cornel Frimu, sunt referent pe probleme de producție la Theatrum Mundi care prin Hotărârea nr.255/2006 s-a transformat, s-a reorganizat în Teatrul Metropolis. A fost o hotărâre care nouă celor angajați

ne-a fost adusă la cunoștință pe data de 7 decembrie. De atunci am încercat să vin în fața dvs., dat fiind faptul că a fost dată această hotărâre la propunerea domnului primar general, în ideea că nu cred că ați avut toate informațiile cu privire la Theatrum Mundi. Instituția Theatrum Mundi a fost o instituție și este o instituție care a produs repertoriu în exclusivitate românesc care a fost poate singurul teatru cu profil bine definit în peisajul teatral Bucureștean. Vreau să vă spun că la ora actuală tot repertoriul Teatrului Mundi nu mai există, ceea ce nu mi s-a părut firesc ca noua reorganizare, noua schemă, noua formulă să nu preia ceea ce era pozitiv în vechea structură, deci să nu preia acel repertoriu de excepție, acea integrală Eugen lonescu, de care toată presa românească a făcut caz, acea integrală Gelu Naum, spectacole care existau în portofoliul instituției și care la ora actuală nu mai există pentru că ele au fost declasate. Mai mult decât atât nu mai există trupă. Un teatru performant este cu trupă de actori. Dacă ați fi făcut un teatru în care ar fi fost 60 de angajați actori aș fi înțeles reforma. Un teatru în care sunt 70 de angajați funcționari fără artiști nu văd unde stă reforma, nu văd dublându-se, triplându-se fondul de salarii, ca să poți să produci teatru trebuie să angajezi artiști, alții și alții în vederea promovării tineretului. Promovarea tineretului o fac toate școlile de teatru din București, inclusiv Studioul Casandra pe banii Ministerului Culturii, ai Ministerului Educației. Pe banii Primăriei eu cred că ar trebui avut în vedere contribuabilul care are nevoie de producție teatrală, de repertoriu, de teatru real. Vreau să vă spun acest lucru, dat fiind faptul că instituția Theatrum Mundi și-a desfășurat activitatea mai ales în anul 2006 într-o serie de ilegalități și lucruri în neregulă. Am cerut un raport al Curții de Conturi, al auditului Primăriei pentru anul 2006 ca să vedem exact situația Teatrului Mundi: ce s-a întâmplat, ce a fost acolo și ce a rămas la 31 decembrie 2006. Cred că numai după ce veți avea acest raport puteți sa analizați la modul complet întreaga situație care privește această instituție.

Dl.consilier

Comisia de validare a încheiat următorul proces verbal referitor la proiectul de hotărâre înființarea unei comisii de analiză a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Dl.Prioteasa Doru

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru : 34

Dl.Oprișan Ion

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru: 33

Voturi împotrivă : 1

Dl.Stan Nicușor

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru: 34

Dl.Petrovici Octavian

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru: 34

DI.Goncea Liviu

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru : 34

Comisia de validare a încheiat următorul proces verbal referitor la proiectul de hotărâre privind înființarea unei comisii speciale de analiză și de verificare a documentațiilor depuse de societățile comerciale pentru eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate conform H.G. nr.834/1991

Dl. loan Aurelian

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru : 31

Voturi împotrivă: 3

DI.Forăscu Vasile

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru : 34

Voturi împotrivă : 0

Dna Câmpurean Mariana

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru : 33

Voturi împotrivă : 1

Dl. Florescu Dragoș

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru : 33 Voturi împotrivă : 1

Dl.Zătreanu Dan

Total voturi exprimate : 34

Voturi pentru : 33

Voturi împotrivă : 1

Dl.președinte Tănase Antonel

Declar închise lucrările ședinței noastre de astăzi. Ședința s-a încheiat la orele 18,30.

PREȘEDINTE DE ȘEDINT^^-, SECRETAR GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIIspas C. Voicu R.Verificat: Stoica F. C Constantin

46