Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18 ianuarie 2007, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 49 din cei 54 de consilieri municipali.

La ședință au participat următorii: domnul viceprimar Răzvan Murgeanu, doamna Mioara Mantale, Prefect al Municipiului București, doamna Cristina Coruț -Subprefect al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir - exercitând atribuțiile Secretarului General al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Bergheș C., Mircea V., Paraschiv L, Purcărea S., Tudor Popescu C.

Dna. Zamfir Georgiana

Stimați consilieri, bine ați venit la lucrările ședinței de azi. Vă anunț că în sală sunt prezenți 42 de consilieri generali, astfel sunt întrunite condițiile de legalitate pentru a începe ședința. Aș vrea înainte de a da citire plângerilor prealabile formulate împotriva unor hotărâri ale CGMB, să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile art.80 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația ca până la data de 01 februarie 2007 să depuneți la Cabinetul Secretarului General declarațiile privind interesele personale, dacă au intervenit modificări semnificative fată de declarațiile anterioare. De asemenea, dacă în decursul anului 2006 au apărut modificări cu privire la datoriile și activele deținute de dvs. vă rugăm să actualizați declarațiile de avere. Formularele de declarații vă sunt puse la dispoziție de personalul Direcției Asistentă Tehnică și Juridică a CGMB.    ’    ’    '

S.C.PAN VITAN S.A a formulat plângere administrativă prealabilă împotriva hotărârilor CGMB nr.215/2006 și 248/2006 privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea CGMB. în opinia constatatorului hotărârile au fost adoptate fără respectarea normelor legale în materie și solicită CGMB revocarea acestora.

Asociația de Locatari Calea Moșilor nr.113 a formulat plângere administrativă prealabilă prin care solicită revocarea în parte a hotărârii CGMB nr.223/2006 cu privire la spațiul din Calea Moșilor nr.113, sector 2. De asemenea asociația de locatari solicită CGMB să dispună suspendarea aplicării hotărârii menționate.

Dna .președinte Cosma Roxana

Doamna Zamfir, numai o clipă vă rog. îmi cer scuze, dar numai puțin să se facă liniște în sală, să se așeze domnii consilieri și să putem să continuăm ședința în liniște.

Dna. Zamfir Georgiana

De asemenea, Primăria sectorului 1 a formulat plângere prealabilă solicitând revocarea parțială și modificarea hotărârii CGMB rir.301/2006 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al Municipiului București pentru anul 2007, în sensul repartizării veniturilor prevăzute la codurile indicatori 300205, 390207 către bugetele locale ale sectoarelor precum și a repartizării integrale a veniturilor prevăzute la cod indicatori 350201, referitori la amenzi privind circulația pe drumurile publice, către bugetele locale ale sectoarelor municipiului București.

SC Pescăruș SRL a formulat plângere prin care solicită revocarea parțială a hotărârii CGMB rir.311/2006 privind aprobarea demarării procedurilor de concesionare de lucrări publice pentru parcajele prevăzute în hotărârea mai sus-menționată. Societatea precizează că restaurantul se află nominalizat pe Lista monumentelor istorice, iar realizarea unui parcaj subteran în imediata vecinătate a acestuia ar afecta grav structura de rezistență a restaurantului.

Vă supun la vot procesul verbal al ședinței CGMB din data de 14.12.2006.    ’

Dl.consilier Adîr Victor

La procesul verbal din 14.12.2006, la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului Nod intermodal Răzoare, eu am avut o intervenție și am spus că mă abțin. în procesul verbal nu apare că m-am abținut, cu toate că eu m-am abținut. Vreau să se facă această rectificare în procesul- verbal. Vă rog frumos.

Dna. Zamfir Georgiana

O să consemnăm, domnule consilier. Cine este pentru aprobarea procesului verbal din data de 14.12.2006?

Dl.consilier Giugula Mihai Doru

Doamna președinte de ședință, vă atrag atenția că dvs. trebuie să supuneți la vot proiectele de hotărâri și nu secretarul consiliului.

Dna. Zamfir Georgiana

Este vorba de procesul verbal, domnule consilier.

Dna.președinte Cosma Roxana

t Vom vota procesul verbal al ședinței trecute. Cine este pentru?- 41 , împotrivă? - 0 voturi, abțineri ? 1 vot (Stan I.) Procesul verbal al ședinței trecute a fost votat.

Stimați consilieri, trecem la ședința de astăzi. Dau cuvântul domnului viceprimar Răzvan Murgeanu.

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Pe ordinea suplimentară, dacă veți binevoi să aprobați, sunt 3 proiecte, sunt 2 schimburi de teren și un proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului București și de la sectorul 6 către Ministerul de Interne pentru crearea unei secții de poliție noi pe care au cerut-o cetățenii din zona respectivă. Eu am aici cele 3 proiecte de hotărâre, depinde de dvs.dacă vreți să le votati.

Dl.consilier Adîr Victor

Doamna președinte, studiind materialele puse la dispoziție, cer retragerea de pe ordinea de zi, datorită faptului că nu sunt conforme cu Legea nr.33/1994, privind declararea de utilitate publică, a punctelor 15, 16, 17 și 18. într-adevăr și eu regret acum sincer că am acceptat atunci să se modifice procesul verbal, pentru că procesul verbal, doamnă Prefect, vă comunic că are aceeași lacună ca data trecută. "Propun CGMB să (nu) fie declarată de utilitate publică”. Este inadmisibil a doua oară să constatăm acest lucru. Sesizez și Instituția Prefectului să nu mai modificăm acest lucru, să facem o sesiune extraordinară să votăm acest lucru, pentru că este inadmisibil. Prima dată recunosc că am greșit că am votat alături de ceilalți, am acceptat. A doua oară să știți că nu mai este de acceptat.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Am și eu o propunere pentru introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri al Agenției de Reglementare tehnică ARBAC, care monitorizează activitatea S.C. APA NOVA. Această hotărâre depinde de CGMB. ARBAC-ul este autoritate independentă prevăzută de Contractul de Concesiune și noi trebuie să aprobăm doar formal bugetul care este prelevat din veniturile încasate de APA NOVA de la cetățeni pentru cheltuieli proprii și comisia internațională.

Dl.consilier Botezatu Enescu Petre

Intervin pentru o chestiune care mie mi se pare că nu funcționează la nivelul Primăriei Capitalei. în urmă cu 8 luni de zile, am propus ca să facem o hotărâre a CGMB pentru înființarea acelor piste pentru role și pentru biciclete. Vă reamintesc că în urmă cu 2 luni de zile s-a făcut vâlvă și la Televiziune și sunt barinere foarte multe prin capitală prin care se solicită asemenea piste.

Am propus data trecută în public ca pentru început prima pistă să fie de-a lungul Dâmboviței pe trotuarul stânga, respectiv dreapta, pentru a crea această posibilitate de a face mișcare și de a înlocui mijloacele de transport cu biciclete, respectiv cu role. De 8 luni de zile, această hotărâre se află la Direcția Transporturi.

Dna.președinte Cosma Roxana

Rog colegii mei care au de discutat cu presa, să o facă după ședința de consiliu și să păstrăm liniștea în sală.

Dl.consilier Botezatu Enescu Petre

Deci această hotărâre se află la Direcția Transporturi, nu s-a primit nici un fel de răspuns. Doresc neapărat să știu de ce atâta întârziere și aș dori ca pentru ședința de consiliu viitoare dacă se poate, acest proiect de hotărâre să fie introdus pe ordinea de zi.

A doua problemă, mă bucur că funcționează cutiile acelea la care noi avem acces și ținem legătura cu cetățenii. Am primit în cursul zile de astăzi o sesizare de la o doamnă se numește Simion Lidia, că a primit un titlu de proprietate pe un teren de 200 m.p. care este traversat de o conductă RADET, APA NOVA și bineînțeles de Electrica. S-a adresat de nenumărate ori, atât Prefecturii cât și direcțiilor de specialitate la nivelul Primăriei. Răspunsurile nu au fost adecvate. Eu am acest document aici, dacă doriți, stimată domnișoară Prefect, vă fac o adresă oficială, dacă nu vă înmânez aceste documente acum.

Dna. Prefect Mantale Mioara

Puteți să mi le dați și acum.

Dna, președinte Cosma Roxana

sală?


Doamna Zamfir, câți consilieri generali sunt prezenți în acest moment în

Dna. Zamfir Georgiana

în acest moment sunt prezenți 47 de consilieri generali.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la votarea propunerilor referitoare la ordinea de zi. Domnul viceprimar Răzvan Murgeanu a propus introducerea pe ordinea de zi a celor 3 proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului Local al sectorului 6, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru înființarea unei Secții de Poliție


2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între parcelele în suprafață de 78 m.p. și 138 m.p. situate în Șos.Virtuții nr.56 și nr.60 sector 6, proprietatea SC.QUARTY COMPUTER SERVICE & TECHNOLOGY S.R.L. și parcelele în suprafață de 78 m.p. și 138 m.p. situate în Șos.Virtuții, fost nr.30B, aparținând domeniului privat al municipiului București

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 110 m.p. situat în Șos.Virtuții nr.54 sector 6, proprietatea SC.QUARTY COMPUTER SERVICE & TECHNOLOGY S.R.L. și terenul în suprafață de 110 m.p.. situat în Șos.Virtuții, fost nr.28, aparținând domeniului privat al municipiului București

Cine este pentru?-35 voturi, împotrivă? - 9 voturi, abțineri?-3 voturi. Aceste proiecte au fost introduse pe ordinea de zi.

Trecem la următoarea solicitare din partea domnului consilier general

Adîr, aceea de retragere de pe ordinea de zi a punctelor 15, 16, 17 și 18. Cine este pentru? -1 vot abțineri? - 0 voturi împotrivă?- 46 voturi. Această propunere nu a fost aprobată.

Trecem la următoarea propunere a domnului consilier Băleanu aceea de introducere pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri al Agenției de Reglementare tehnică ARBAC.

Dl.consilier Giugula Mihai

în conformitate cu Legea nr.215/2001 de organizare și funcționare, bugetele se propun de către Primarul General, nu se propun de consilieri. Executivul își însușește bugetul și îl propune spre aprobare. De aceea vă propun să amânăm discutarea acestui proiect pentru ședința următoare.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnule consilier Băleanu sunteți de acord?

Dl.consilier Băleanu Dorin

Doamna președinte, ARBAC nu este o instituție subordonată CGMB sau Primăriei Capitalei, dar CGMB ia act de acest buget de venituri și cheltuieli.

Dna.președinte Cosma Roxana

în acest caz nu ar avea nevoie de votul nostru.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Este finanțat de către cetățeni. Poate fi amânat și pentru data viitoare.

Dl.consilier Giugula Mihai

Pentru clarificare, ARBAC-ul este o instituție separată, în subordinea CGMB care gestionează modul de punere în aplicare a Contractului cu APANOVA. El este înființat de CGMB în conformitate tratatul și cu Contractul cu APA NOVA și este finanțat din bugetul CGMB. Nu este al Primăriei, este al CGMB.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Nu este bugetul Primăriei, este din facturile luate de la cetățenii Bucureștiului, cu care este plătit ARBAC-ul și Comisia de Experți.

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan    ~

Dați-mi voie să lămuresc eu, dreptatea este și de o parte și de alta. într-adevăr ce a spus Dorin Băleariu este corect, bugetul care este dat ARBAC-ului nu este dat de municipalitate, dar are dreptate Doru Giugula, pentru că Primarul este cel care propune bugetul, pentru că ARBAC-ul este în subordinea CGMB.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnul consilier Băleanu insistă asupra votului. Eu vă supun la vot. Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect?- 11 voturi, împotrivă? - 35 voturi, abțineri? - 1 vot (Adîr V.) Acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnule consilier Băleanu, totuși acest proiect trebuie să fie însușit de consiliu, să îl analizăm pentru că este un priect care totuși se referă la un buget.

dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Vreau să vă spun ceva : de fapt este o formalitate.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Exact. Și a fost aprobat și în Comisia de Utilități.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă supun la vot ordinea de zi cu modificările votate. Cine este pentru?-36 voturi, împotrivă?- 2 voturi, abțineri? 9 voturi. Ordinea de zi a fost votată, cu modificările aprobate.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi referitor la Proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului situat în str. Al. Donici, nr. 6, sector 2 din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație și transmiterea acestuia din administrarea CGMB în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.

Cine este pentru?-35 voturi, împotrivă? - 11 voturi ( Goncea, Tudorache, Giugula, Stan I, Mărășescu, Găletușe, Surulescu, Botezatu, Câmpurean, Gheorghe, Berbecaru) abțineri? 1 vot (Toma T.)

Acest proiect nu a trecut.Trecem la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului „Cămin nr.2” situat în Splaiul Independenței nr.315 - 317, sector 6 din domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al sectorului 6, respectiv a Administrației Școlilor sector 6, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării

Dl.consilier Giugula Mihai

Avem o situație paradoxală, în care dăm de la școli Ministerului Educației și Cercetării pe ordinea de zi, iar pe ordinea de zi suplimentară avem un proiect de hotărâre prin care dăm de la școli la Poliție. De ce nu dăm de pe ordinea de zi suplimentară la Ministerul Educației și am rezolvat problema.

Luăm din patrimoniul școlilor să o dăm la Ministerul Educației și Cercetării. Iar pe de altă parte, luăm o grădiniță și o dăm la Poliție.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnul director Radu Emilian este în sală?

Dl.consilier Giugula Mihai

Atunci vă propun în felul următor, acest cămin să îl transformăm în locuințe de urgență (vedeți ce se întâmplă în București, se dărâmă case, iau foc imobile) și nu avem unde să îi cazăm pe cetățenii care nu au unde să locuiască.

Dna.consilier Cruceanu Elena

Pentru acest proiect este necesară, conform Legii rir.213/1998, cererea din partea Guvernului. Dacă există cerere din partea Guvernului........

Dl.director Radu Emilian

Pentru trecerea acelui internat la Ministerul Educației, într-adevăr vom cere Guvernului să facă cerere. Nu o avem. Nouă rii s-a cerut acest lucru ieri după amiază la 16,30.

Dna.președinte Cosma Roxana

Aveți avizul Direcției Juridice pe un proiect care trebuie să întrunească condițiile de legalitate.

Dl.director Radu Emilian

Acest aviz îl avem.

Dl.consilier Goncea Liviu

Pentru noi este clar. Nu există nici o cerere din partea Guvernului, întrebarea pe care o punem noi domnului director este: care Guvern?!

Dl.consilier Pop Romeo

Doamnă președinte, în raportul de specialitate este scris că există o cerere de la Ministerul Educației. Există acea adresă?! Există. Atunci de ce nu putem să votăm acest proiect de hotărâre? A fost o clădire ocupată abuziv de tot felul de indivizi și vrem să facem ceva. Este o transmitere de la o instituție publică la alta. Care este problema?

-a venit domnul consilier Constantin Barna Stelică-

Dl.consilier Petrovici Octavian

Aș vrea, dacă această clădire este ocupată abuziv, să o luăm la CGMB sau să o ia Primăria și să o facem locuințe de urgență, pentru cei dați afară din casele naționalizate, că tot se văita domnul Primar General că nu are unde să-i cazeze pe cei dați afară din casele naționalizate. Ministerul Educației are suficiente locații și asta pot să vă certific că deja Ministerul Educației închiriază deja unor universități particulare. Vă confirm lucrul acesta, pentru că știu și vorbesc în cunoștință de cauză. Ministerul Educației închiriază spații universităților particulare și acum cere spații pentru că nu are unde să-și facă pregătirile și specializările.

Dna.președinte Cosma Roxana

Câți consilieri sunt în sală?

Dna. Zamfir Georgiana

Sunt 48 de consilieri generali.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? - 31 voturi, împotrivă? -12 voturi ( Goncea, Tudorache, Giugula, Stan I, Mărășescu, Găletușe, Surulescu, Botezatu, Câmpurean, Gheorghe, Berbecaru, Adîr), abțineri? - 5 voturi (Moise, Oprișan, Forăscu, lovici, Prioteasa).

Acest proiect nu a trecut.

Trecem la următorul proiect de hotărâre : Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Splaiul Unirii nr.76, sector 4, în suprafață de 378 m.p., pentru extindere clădire de birouri

Cine este pentru? - 34 voturi, împotrivă?- 9 voturi, abțineri?- 5 voturi.


Acest proiect nu a trecut.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 243,60 m.p., situat în Str. Corcodușului nr.14B, sector 6, pentru realizarea unui imobil cu destinația de locuință

Cine este pentru?-35 voturi, împotrivă ? 10 voturi ( Goncea, Tudorache, Giugula, Stan I, Mărășescu, Găletușe, Surulescu, Botezatu, Câmpurean, Berbecaru) , abțineri?- 3 voturi (Gheorghe, Adîr, Moise).

Acest proiect nu a trecut.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Str. Vespasian rir. 49 A, sector 1, în suprafață de 33 mp, pentru extinderea unei clădiri cu destinația de locuință

Cine este pentru? - 37 voturi, împotrivă ? -10 voturi ( Goncea, Tudorache, Giugula, Stan I, Mărășescu, Găletușe, Surulescu, Botezatu, Câmpurean, Berbecaru), abțineri?-1 vot (Gheorghe)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.244/2002 referitoare la trecerea în administrarea Consiliului Local al sectorului 4 a terenului în suprafață de 71.220 m.p., situat în Șos Olteniței nr.219

Dl.consilier Goncea Liviu

Eu am înțeles că îl luăm înapoi dar acolo deja sunt procese. Doamna președinte, acolo deja sunt procese, sunt oameni care au fost deja împropietăriție pe Legea 10/2001. Ca să luăm înapoi o suprafață care nu mai este de 71.220 m.p. nu este conform cu realitatea. De aceea propun să vedem mai întâi ce s-a întâmplat acolo și apoi să votăm.

Dl.viceprimar Murqeanu Răzvan

întâmplarea face că a trebuit să merg acolo pentru că sunt racorduri de făcut. Acolo este un teren care a fost alocat pentru ANL, cu sectorul 4 și nu au făcut nimic. Și atunci, dacă tot nu au făcut nimic, nu au bani, nu au investit în terenul acesta, s-a pus problema să se ia înapoi acest teren și să facă municipalitatea blocuri pe care trebuia să le facă ANL.

Dl.consilier Goncea Liviu

Dar ați sesizat că au apărut acolo plăcuțe: de vânzare. înseamnă că sunt oameni.....

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Atunci vom vedea, care este grevat, care nu este grevat.

dl.consilier Goncea Liviu

Avem punctul de vedere al Serviciului de aplicare a legii 10/2001?

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Se abrogă hotărârea prin care li s-a dat terenul. Apoi vedem dacă mai este ceva pe acolo.

Dl.consilier Stan Ion

îi atrag atenția domnului consilier Pop Romeo, în momentul în care un coleg de-al dânsului vorbește trebuie să existe un minim de bun simț să-l ascultăm, pentru că din contradicții se naște progresul. Poate spune o chestie bună pentru municipalitate. S-au pus deja pancarde pentru vânzare.

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Dați-mi voie să vă spun ceva. Nu degeaba domnul Giugula nu a luat cuvântul. De fapt se abrogă o hotărâre, este totul foarte clar, urmând ca după aceea, în situația în care Consiliul va fi pus în fața unei alte investiții să vedem dacă respectivul teren mai există ca atare.

Dl.consilier Giugula Mihai

Vă atrag atenția că v-ați antepronunțat. Această hotărâre de abrogare e motivată prin faptul că acest teren a fost al sectorului 4, ca A.N.L. din subordinea Ministerului Transporturilor să construiască locuințe, nu sectorul 4. Nu ne induceți în eroare. Consider că acest teren trebuie să rămână la sectorul 4, să finanțăm, să bugetăm sectorul 4 să construiască locuințe, pentru că și în sectorul 4 avem cetățeni amărâți, nu numai la capitală.

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Asta vrem să facem. Dar dacă asta au spus “noi nu suntem în stare”, o să le facem noi și le dăm înapoi la 4. Nu este nici o problemă.

Dl.consilier Pop Romeo

Stimați colegi, dacă acolo sunt proprietăți și noi am dat prin hotărâre de Consiliu proprietăți, înseamnă că și hotărârea noastră inițială este ilegală. Propun să o anulăm.

Dna președinte Cosma Roxana

Domnule Băleariu nu am refuzat cuvântul nici unui coleg de-al nostru, dar mi se pare normal să păstrăm o ordine în care să ne înscriem la cuvânt.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Vroiam să întreb dacă a fost consultat primarul sectorului 4 asupra acestei probleme.

Dl.consilier Goncea Liviu

Am o întrebare : aveți curaj să-i faceți același lucru și lui Negoiță nu numai lui Inimăroiu?

Dl.consilier Adâr Victor

într-adevăr se abrogă această hotărâre, din ea au mai rămas 58527 mp. - s-a spus că nu s-a făcut nimic, dar s-a făcut un bloc acolo, care a rămas așa, mai sunt parcelele II, III, IV, V și VI, s-a început și viabilizarea terenului (deci nu că nu s-a făcut nimic). în articol, pentru a proteja acest lucru, propun următorul amendament: un articol nou, în sensul că destinația terenului rămas de 58527 m.p. va fi utilizată pentru realizarea de locuințe în conformitate cu Legea nr. 114/1996, modificată și completată (vă reamintesc ce înseamnă “locuințe sociale pentru tineret și locuințe de necesitate”). Articolul următor ar fi: finanțarea construcției de locuințe pe terenul prevăzut la articolul de mai sus va fi asigurată prin fonduri de la bugetul local sau CGMB. Asta e ca să protejăm la un moment dat să nu apară că: unde se duce, ce face, asta știm, ce să facem cu el.

- a venit domnul consilier Florescu Dragoș -

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Adâr V. ? -49 voturi

Acest amendament a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 48 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Băleanu D)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în Str. Maria Rosetti nr.55, sector 2

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 48 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Berbecaru A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului București cu Județul Ilfov în vederea realizării în comun a proiectelor finanțate din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

Dl.consilier Adâr Victor

Doresc o precizare din partea executivului referitor la acest aspect deoarece știu că există noțiunea de dezvoltare București - Ilfov căruia noi din bugetul anual al CGMB dăm niște fonduri, 10 mld. - 12 mld. nu contează, nu este important acum ce sumă este, vreau o “explicitare” a acestei solicitări a executivului la această problemă. Am citit în expunerea de motive, de fonduri structurale, cooperare, pentru că în art.2 se spune : se împuternicește primarul general să negocieze și să semneze contractele de colaborare. Asta mă interesează, adică cum vede executivul această problemă, pentru că împuternicim primarul general să negocieze și să semneze contractele de colaborare cu Ilfov. Asta este întrebarea pe care v-o pun, având și regiunea Ilfov - București de dezvoltare cu fonduri structurale, cu fonduri de la buget.

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Despre asta este vorba. Ce s-a întâmplat, până acum nu aveam decât Agenția de Dezvoltare București - Ilfov, acum agenția lucrează și cu planul operațional regional și cu plan operațional sectorial. Am avut o discuție ieri personal cu domnul Bădulescu, foarte deschis, foarte corect și dânsul a spus “hai să facem împreună” pentru că foarte multe din proiectele pe care le avem la limita Bucureștiului se interferează cu Ilfov. Atât.

Dl.consilier Giugula Mihai

Domnul Bădulescu este președintele Consiliului județean Ilfov?

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Da.

Dl.consilier Găletușe Stelian

Propun următorul amendament: în vederea realizării în comun a unor proiecte finanțate, nu toate. Aici se spune “a proiectelor”, “a unor” proiecte.

Dna Zamfir Georgiana

Doamna președinte avem o prezență de 49 de consilieri.Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Găletușe S.? - 48 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Ivașcu T)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 49 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind a probarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii de Artă București

Dl.consilier Pop Romeo

Aș dori să fiți de acord cu amendamentul Comisiei de cultură. Ieri am ținut Comisia de cultură împreună cu Direcția de cultură și Direcția resurse umane și avem 2 modificări:

-    vom introduce art. 1 cu următorul cuprins : Școala de Artă București funcționează ca serviciu public de cultură și educație, organizat ca instituție publică de cultură de interes local, având personalitate juridică și fiind finanțată din bugetul local al CGMB. Se introduce acest lucru pentru a fi scos de la “Așezăminte culturale” - este vorba de o salarizare ceva, ceva mai bună, acesta este rostul și esența acestui articol. Aceasta are oricum personalitate juridică. Are buget separat.

Articolul 1 devine articolul 2 și astfel se renumerotează articolele din hotărâre.

-    în organigramă vom suplimenta cu două posturi, pentru că în temeiul noilor legi este nevoie la Compartimentul administrativ, financiar-contabilitate și Serviciul de achiziții. Va avea următorul cuprins : se aprobă organigrama cu un număr total de 39 de posturi (în loc de 37 posturi). Cele două posturi în plus vor fi introduse la Biroul de resurse umane, salarizare, contencios și securitatea și sănătatea muncii, în conformitate cu legea - un post, iar la Compartimentul administrativ, financiar - contabilitate se va adăuga și “achiziții” - un post de achiziții. Este în conformitate cu legea. Vă rog frumos să fiți de acord.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Am o rugăminte la domnul consilier Pop R. Nu este prima dată când face propuneri de hotărâri care nu sunt fundamentate. Propun amânarea proiectului de hotărâre pentru data viitoare pentru a fi întocmit cum trebuie, nu se poate, este cu totul altceva. Este vina dvs. trebuia să propuneți să fie inteligibil acest proiect de hotărâre.

Dl.consilier Giugula Mihai

în situația în care colegii vor vota acest proiect, eu propun un amendament la amendamentele propuse de domnul Pop R. : instituție fără personalitate juridică, personalitatea juridică îi permite să-și vândă patrimoniul, să înstrăineze ce i-am dat. Dacă este în subordinea Direcției de cultură și învățământ din cadrul Primăriei nu mai poate face directorul de acolo ce vrea el cu patrimoniul pe care il dăm noi.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentul domnului consilier Băleanu de amânare a proiectului de hotărâre ? - 39 voturi, împotrivă ? - 9 voturi, abțineri ? 1 vot (Surulescu A)

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.300/2006 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 2007

Dl.consilier Adâr Victor

Am o rugăminte doamna președinte, dacă se poate ca doamna director Boncotă să ne prezinte în trei minute ce înseamnă aceste modificări, în proiectul de hotărâre, deoarece a creat niște neînțelegeri. în loc să fie hotărâre privind modificarea anexei 2 din Hotărârea CGMB nr.300/2006 privind taxele și impozitele ...

Dna Boncotă Lenuta - director Direcția Venituri

Proiectul de hotărâre nu aduce nici o modificare asupra nivelului impozitelor și taxelor locale aprobate în decembrie 2006. El aduce doar modificări, conform HG nr.1861 din 27 decembrie 2006, metodologiei de aplicare. în 7 decembrie am aprobat o hotărâre de Consiliu privind impozitele și taxele locale și normele de aplicare. Acum, trebuie actualizate doar normele de aplicare a impozitelor și taxelor locale. Altfel nici o altă modificare nu se aduce.

Dna președinte Cosma Roxana

Este o specificare mai exactă a normelor, dacă pot să o numesc așa. O definire a unor noțiuni.

J

Dl.consilier Goncea Liviu

Am citit materialul și nu văd acest punct. A trecut prin Comisia economică ? Nu are avizul Comisiei economice.

Dna președinte Cosma Roxana

A trecut de comisie. Are avizul comisiei, îndeplinește condițiile legale.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 37 voturi, împotrivă ? - 6 voturi (Surulescu A, Găletușe S, Giugula M, Stan I, Tudorache D, Mărășescu N), abțineri ? 6 voturi (Adâr V, Oprișan I, Florescu D, Moise A, Berbecaru A, Gheorghe V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Gara de Nord - Flora.Splai - Gara de Nord - Duca - Polizu-B-dul N.Titulescu, cămin CN5 - cămin C20”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 39 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Gheorghe V), abțineri ? - 9 voturi (Surulescu A, Găletușe S, Giugula M, Stan I, Tudorache D, Mărășescu N, Câmpurean M, Botezatru Enescu P, Berbecaru A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Banu Manta - Calea Plevnei - Giulești - Pod Grand - CET Griro. CET Griro - Constructorilor, cămin CG1 - cămin CI3”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 40 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Surulescu A, Găletușe S, Giugula M, Stan I, Tudorache D, Mărășescu N, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Goncea L)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Magistralei de termoficare II Vest pe tronsonul cuprins între lirele U1 și U3”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 40 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Surulescu A, Găletușe S, Giugula M, Tudorache D, Mărășescu N, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Goncea L, Berbecaru A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Modernizare și supralărgire B-dul Expoziției”

Dl.consilier Adâr Victor

Dacă la proiectul referitor la nod intermodal Răzoare era prevăzută suma de 33 mii. Euro pentru despăgubiri pentru revendicări, la toate celelalte, cum este și acesta legat de indicatori modernizare stradă, nu este prevăzută suma. De ce nu este prevăzută suma? Vreau să știu cam cât ne-ar costa supralărgirea și modernizarea, orientativ, pentru că nu stă nimeni să stabilească, pentru că este vorba de zeci de milioane de Euro.

Dna președinte Cosma Roxana

îl invit pe domnul director Udriște să vă dea lămuririle necesare.

Dl. director Udriște Gheorghe - Direcția Transporturi și Sistematizarea

Circulației

Nu am elemente suficiente să vă spun acum, dar sumele de regulă sunt prevăzute atât în ceea ce privește partea de construcții montaj, partea de exproprieri, sunt prevăzute.

Dl.consilier Adâr Victor

Noi aici votăm niște indicatori.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 38 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 11 voturi (Adâr V., Surulescu A, Găletușe S, Giugula M, Tudorache D, Mărășescu N, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Gheorghe V, Petrovici O, Moise A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Străpungere Str. 1 Mai (fostă Compozitorilor)”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 38 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 11 voturi (Adâr V., Surulescu A, Găletușe S, Giugula M, Tudorache D, Mărășescu N, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Gheorghe V, Petrovici O, Stan I)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Nod intermodal Răzoare”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Adâr V., Surulescu A, Găletușe S, Giugula M, Tudorache D, Mărășescu N, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Gheorghe V, Berbecaru A, Stan I, Petrovici O )

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Penetrație B-dul Timișoara”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Adâr V., Surulescu A, Găletușe S, Giugula M, Tudorache D, Mărășescu N, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Gheorghe V, Berbecaru A, Stan I, Petrovici O)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local “Modernizare și supralărgire B-dul Expoziției”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 37 voturi, împotrivă? - 6 voturi (Adâr V., Câmpurean M, Găletușe S, Gheorghe V, Botezatu Enescu P, Surulescu A), abțineri ? - 6 voturi ( Giugula M, Tudorache D, Mărășescu N, Berbecaru A, Stan I, Petrovici O)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dl.consilier Stan Ion

Vă rugăm să faceți prezența și să constatați că nu mai avem necesarul de două treimi. Toate proiectele care au fost aprobate nu sunt aprobate de fapt.

Dna președinte Cosma Roxana

Vă mulțumesc pentru sfat domnule consilier.

Trecem la Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Regia Autonomă de Transport București a unui număr de 500 de autobuze noi pentru reabilitarea transportului urban de călători din Municipiul București

Dl.consilier Giugula Mihai

Vreau să vă comunic că modul în care dumneavoastră conduceți ședința este înjositor. Nu vă permite nici legea, nici regulamentul când vi se cere o chestie de procedură să nu numărați consilierii din sală. Nu aveți cvorum și pentru că ne tratați cu dispreț, părăsim ședința.Au părăsit lucrările ședinței următorii consilieri : Giugula M, Găletușe S, Surulescu A, Stan I, Botezatu Enescu P, Câmpurean M, Gheorghe V, Tudorache D, Mărășescu N, Berbecaru A.

Dl.consilier Adâr Victor

Referitor la cele 500 de autobuze am înțeles că este un proiect multianual, pe 5 ani, ca să se aducă aceste autobuze. Foarte bine că se aduc. Rugămintea mea este să nu se mai aducă autobuze în care să murim de cald vara, în sensul că această climatizare să fie numai la conducătorul auto și la cetățenii contribuabili nu. Rugămintea mea este să se aducă autobuze sau caietele de licitație să prevadă obligatoriu ca și ceilalți care sunt în cabina destinată pasagerilor să beneficieze de aceleași condiții umane de transport. Poate nu ați fost în vara aceasta prin mijloacele de transport în comun, acestea erau adevărate băi termale.

Dl.consilier Pop Romeo    .

Trebuie să consemnăm, la părăsirea sălii de către grupul PSD, că în ultimele ședințe nu au votat nici un proiect de dezvoltare a acestui oraș. Acest grup va duce acest partid de râpă. Se va abține și populația Bucureștiului când va vota PSD. Niciun proiect de hotărâre de dezvoltare nu a fost votat de acești indivizi.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Nu văd de ce domnul consilier Pop are grija PSD-ului.

Dl.consilier Goncea Liviu

Nu știu exact ce rol joacă astăzi domnul Pop. Vreau să-i spun doamnei președinte că eram afară în momentul votului, fumam o țigară.

Dna președinte Cosma Roxana

Datorită faptului că toți colegii dvs. au părăsit sala o să propun colegilor să facem prezenta. Dvs. în acest moment decideti-vă : rămâneți să votati proiectele Bucureștiului sau părăsiți sala.

Cine este pentru procedura de apel nominal ? - majoritate de voturi

Dna Zamfir Georgiana îndeplinește procedura de apel nominal.

Sunt prezenți 38 de consilieri; absenți - 16 consilieri (Berbecaru A, Bergheș A, Botezatu Enescu P, Câmpurean M, Duță N, Găletușe S, Gheorghe V, Giugula M, Mărășescu N, Mircea V, Paraschiv L, Purcărea S, Stan I, Surulescu A, Tudor Popescu C, Tudorache D).

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Goncea L)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

- domnul consilier Goncea L. părăsește lucrările ședinței -

Sunt 37 de consilieri prezenți.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. București - Ploiești nr.97, sector 1

Cine este pentru?-37 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 0 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Arh. Alexandru Zagoritz nr.9, sector 2

Cine este pentru? - 36 voturi , împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 1 vot (Adîr V.)

Acest proiect a fost aprobat.    •

Trecem la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Doamna Robe Patricia Isabela și-a dat demisia din funcția de consilier general, ni se solicită să luăm act de vacantarea unui post de consilier general.

Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri? - 5 voturi (Pop, Toma, Moise, Pirpiliu. Pîrvu)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind achiziționarea de imobile cu destinația de locuințe de la persoane fizice sau juridice

Dl. consilier lovici Teodor Victor

Are dreptate domnul consilier Adîr. Aceste proiecte se fac pe genunchi. E un proiect de importanță să achiziționăm apartamente de pe piața liberă. Nu ne putem juca. Este al treilea proiect pe care îl votăm. Nu se poate. Propun mai multă atentie.

Dl.consilier Florescu Dragoș

Păi atunci să-l denumim proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii CGMB nr....din decembrie.

Dna.președinte Cosma Roxana

La art.7 aveți abrogarea celorlalte hotărâri odată cu intrarea în vigoare a

acesteia.


Dl.consilier Adîr Victor

Vreau să vă întreb pe dvs.care sunt modificările pe care le aduce acest proiect de hotărâre.

Dna.director Constantinescu Florentina

Am făcut prea multe modificări la ultimele două proiecte de hotărâri și atunci am zis să facem un singur proiect, pentru că se impuneau prea multe modificări. S-au abrogat ultimele 2 hotărâri. Este un proiect curat, unitar.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 37 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 01.02.2007 - 30.04.2007

îl propun pe domnul consilier Antonel Tănase.

Dacă nu sunt alte propuneri din sală, vă supun la vot propunerea făcută de mine. Cine este pentru? - 36 voturi, abțineri ?-1 vot (Tănase).

îl felicit pe domnul consilier Tănase Antonel și începând cu 01 februarie dânsul va prelua președinția pentru următoarele 3 luni de zile.

Trecem la următorul proiect de hotărâre : Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de măsuri pentru aplicarea strategiei de îmbunătățire a situației romilor 2007 - 2008 la nivelul municipiului București

Cine este pentru? - 37 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre pentru suplimentarea valorii investiției Refacerea Infrastructurii în zona Pilot a Centrului Istoric al Municipiului București cu fonduri nerambursabile oferite de Guvernul olandez


Cine este pentru? - 37 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului Local al sectorului 6, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru înființarea unei Secții de Poliție

Dl.consilier Adîr Victor

în conformitate cu un articol din Legea nr.286/2006, vreau să-mi spuneți dacă ordinea de zi suplimentară aceasta este absolut necesară a fi pusă acum și nu pot fi amânate proiectele.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnule consilier, acest proiect de hotărâre îl cunoașteți de la ultimele 2 ședințe, când a fost tot timpul retras de pe ordinea de zi, în ideea că au fost niște mici neclarități care s-au clarificat între timp.

Cine este pentru? 36 voturi, abțineri? 1 vot (Pațica), împotrivă ? 0 voturi.

Acest proiect nu a trecut.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între parcelele în suprafață de 78 m.p. și 138 m.p. situate în Șos.Virtutii nr.56 și nr.60 sector 6, proprietatea SC.QUARTY COMPUTER SERVICE & TECHNOLOGY S.R.L. și parcelele în suprafață de 78 m.p. și 138 m.p. situate în Șos.Virtuții, fost nr.30B, aparținând domeniului privat al municipiului București.

Cine este pentru? - 36 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 1 vot (Adîr)    ’

Acest proiect nu a trecut.

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Doamnelor și domnilor consilier, proiectul acesta cu secția de poliție este cerut de populație, reprezentații cetățenilor, ce Dumnezeu?

Dați-mi voie să vă explic despre ce e vorba. Pe mine m-a sunat domnul Andreescu și mi-a explicat. Acolo este o zonă infracțională fără precedent. Ne asumăm riscul să nu votăm acest proiect?

Dl.consilier Florescu Dragoș

Ba mai mult, această școală este nefolosită din anul 1999, pe când eram directorul Inspectoratului București. Acea școală este în paragină. în primul rând reabilităm o clădire și îi dăm o folosință.

Dna.consilier Pațica luliana

Am spus și în alte rânduri, în acea școală s-a învățat și anul trecut, iar acum în paralel în celălalt corp al școlii se învață și se fac lucrări de consolidare.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 110 m.p. situat în Șos.Virtuții nr.54 sector 6, proprietatea SC.QUARTY COMPUTER SERVICE'& TECHNOLOGY S.R.L. și terenul în suprafață de 110 m.p.. situat în Șos.Virtuții, fost nr.28, aparținând domeniului privat al municipiului București.

Dl.consilier Adîr Victor

Doamna președinte, cu tot respectul vă spun că dvs. trebuia să-mi dați dreptul la cuvânt conform regulamentului pe care tot noi l-am votat și conform legilor din România. Eu vreau să-i dau răspuns domnului viceprimar Murgeanu. în ce sens? în sensul că domnia sa are perfectă dreptate. Dar noi nu suntem aici puși ca să fim cicăliți, sau să ni se atragă atenția de către Executiv. Domnule viceprimar, dvs. luați cuvântul numai când președintele de ședință vă dă cuvântul, cum ni-l dă și nouă.

Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

îmi cer scuze public.


Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre citit anterior?- 36 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 1 vot (Adîr)

Declar închise lucrările ședinței de azi.

Ședința s-a încheiat la orele 16,30.    z


p. SECRETAR GENERAL G eo rg i a n a^Qmți r/1

CONSILIERI

întocmit: Eftimie D. Ispas C.

Verificat: Stoica F. Duțu A.


22