Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a ConsilialUJ Generai ai Municipiului București dm dala de 15 noiembrie 2007, orele 15.00

Ședința a avut foc la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul Regina Eli sa beta nr 47. sector 5 în sala de consiliu de la etajul IH, Io care au participat 37 din cei 45 de consilieri generali

La ședință au participat următorii: domnul loan Gngore Popa viceprimar al Municipiului București, domnul Tunar Toma Secretar General al Municipiului Bucureștr Viceprrmarii Generali

Au îost invitați să participe următorii: directorii aparalului de specialitate al Primarului General, din partea Instituției Prefectului Mu n- ci piu lui București doamna director Claudrta Selavărdesnu. presa și televiziunea

La ședință au fost absenți următorii consilieri generali: Băncile Mibai. Bergheș Carmen. Mamescu loan, Petrovici Octavian, Rece Giga. Stan Nicușor. Zâtreanu Dan Radu.

□omnui Psraschiv Lucian nu a participat la ședință întrucât și-a dai demisia din funcția de consilier general dm cadrul C G M B prin adresa înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București în dala de Q0.1l 2007

Domnuî Secretar Generat Turtor Toma

Va mg si luaîi loc, ca să putem rncepe ședința. în sală suni prezențr 33 de consilieri.

Am să dau citire unor note în atenția Consiliu Iun General al Municipiului București:

Prin prezenta vă aducem ia cunoștință că Primăria sectorului 1 și Consiliul Local al Sectorului î cu sediul în S-dui Banu Manta nr &, seci or 1. au formulai, plângere împolriva Hotărârii Consiliului Genera! al Municipiului București nr. 270/03.10.2007 privind încheierea convenției între Consiliu! General al Municipiului București și domniri Costanda Costicâ șt doamna Costanda Marfa

in motivarea plângerii contest ai arii arată că în conformitate cu articolul 1 HCGMB nr. 270/2007 aprohă textul convenției între Municipiul București și domnul Costanda Costica și doamna Costanda Mana, iar potrivit art, 4, după finalizarea procedurilor prevăzute de convenție aceasta va fi supusa aprobării Consiliului General Municipiului Bucureșl^ȘeHțqgiatarii consideră prevederile

acestor articole contradictorii. întrucât aprobarea textului convenției echivalează cu adoptarea acesteia,. iar In condițiile in care operațiunile tehnice de evaluare a celor două suprafețe de teren nu au fost finalizate, adoptarea convenției nu este posibilă

De asemenea, se menționează că Anexa fa HGGMB nr 270/2007, intitulată convenție reprezintă de fapt promisiune bilaterală de schimb. Obiectul convenției nu este determrnai întrucât (a pd ll se menționează doar adresa poștală a imobilelor respective. terenul situat în str Turgheniev nr 11-16 și B-dui Aviatorilor nr 119-112 și suprafața de teren amplasată in Depoul lire Pintdie. fără a se indica suprafața lor și fără evaluarea valorică a acestora

Contestaiarii aralâ că obiectul contractului de schimb hebuie să se afle în circuitul civil potrivit art 1310 din Codul civil, însă terenul situat în Depoul RATQ iii? Pîntilfe face parte din domeniul public, fapt ce rezultă din modul de utilizare și de folosire a âcestuia

De asemenea; se menționează că actele iuridice încheiate cu încălcarea prevederilor art. 11 aiin. 1 din legea nr 213/1998 privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lavițe de nulitate absolută, prin urmare convenția este lovită de nulitate absolută întrucât privește bunuri din domeniul public al unității administrativ teritoriale

Având in vedere cefe mai sus-rrienționate se sofiei de către conte stata ri revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 270/2007

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că SC Trans Alexandria pnn lichidator judiciar Amco 1 P.U R L str Dunării, bs F3. SC 0, AP.43, Alexandria jud. Teleorman a depus o notificare către Consiliul General al Municipiului București și către Primarul General al Municipiului București

în notificare se menționează ca pnn Hotărârea nr. 208/1999 a Consiliului General al Municipiului București s-a aprobat eliberarea certificatului de atestare a dreptului do proprietate asupra unei suprafețe de teren de 27.732 m.p

Ulterior SC Trans Alexandria s-a adresai instanței de judecată, solicitând eliberarea unei nolărări judecătorești pnn care Consiliul General al Municipiului București să fie obligat să adopte o hotărâre prin oare să ateste dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 37 732 m p

Prin sentința civilă nr 556/2000 a Curții de Apei București -Sect*a de Contencios Administrativ s-a anuiat Hotărârea Consiliului

Generai al municipiu fui București nr 20B/1999 și s-a dispus obligarea CGMB la emil ere a unei noi hotărâri privind eliberarea certificatului de proprietate pentru suprafața de 37 732 mp în favoarea SC 3 rana Alexandria

Ulterior.SC Trans Alexandria s-a adresat instanței de judecată iar prin Decizia civilă or, 11 CC/2006 rămasă definitivă și investită cu titlu executoriu, Curtea de Apel București a hotărât "obligarea conducătorului unității administrative, deliberative, Consiliul Generat al Municipiului București, la amendă în favoarea statului de 5DQ lei pe Ei de întârziere de I? data de 29 03 2001 până la executarea oblig apei de emitere a unei noi hotăran privind eliberarea certificai ului de proprietate pentru suprafața de 37.7S2 m.p. în favoarea reclamantei SCTrans Alexandria, stabilită prin sentința civila nr. 556/29 mai 2000. definitivă șl irevocabila prin Decizia înailei Curți de Casație și Justiție nr. S0D/2G.Q2 2001.

De asemenea vă comunic ca notificarea a fost multiplicată și poate fi ridicată de dumneavoastră de la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B

Prin prezenta vă aduc la cunoștință adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. SM/27.003/P/20Q7 referitoare la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 1B1/2007 privind modificarea art 12. punctul 1 din Regulamentul de Organizare sî Funcționare a Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. rir 274/2 006.

Potrivit acestei adrese, prevederea art. I referitoare la modificarea ari 12 punctul 1 din Regulamentul de Organizare șt Funcționare a Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor" prin care Serviciul clinică mobilă este abilitat să constate “contravenții i&gate de rele tratamente asupra anima le for. in baza petițiilor pe cate le primește" nu este în consonanța ou prevederile regale aplicabile in materie, respectiv art 15 din OUG nr. 155/2001 modificată, cât și art. 25 alm 1 Legea nr. 205/2004

Hotărârea C.G.M.B. nr 1A1/2D07 a fost abrogată prin Hotărârea C G M.B nr 21&/2007

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Societatea Comercială BÂNEASA POD-AP S,R L ne notifică cu privire la soluționarea ce re ni de eliberare a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 946 m.p cotă parte exclusivă, situat in Șos. București-Pl&iești nr.W, sector 1

Societatea Comercial mai sus menționată, prin avocat Sfarleazâ Petre, ne comunică ca au solie nat ftl instanța de contencios administrativ obligarea Consiliului General al Municipiului București la aprobarea proiectului de hotărâre privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenuiui aflat în patrimoniul S.C BANEASA POD-AP 5.R.L.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Instituția Prefect ulu' Municipiului București, m exercitarea dreptului de control al legal tații actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale a a introdus acțiune ta Tribunalul București împotriva Hotărăn Consiliului General 31 Municipiului București nr 94/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.6/2001 privind preluarea activității de salubrizare in Municipiul București de către Consiliile Ideale ale sectoarelor.

în conformitate cu prevederile ari.3 alin 3 dm Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, până la soluționarea cauzei, actul atacat este suspendat de drept.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că SC ANGST-RQ SA . cu sediul în orașul Buftea. Șos BucureșthTârgoviște, nr 29S. județul Ilfov, □ depus plângere împotriva refuzului Primăriei sectorului 1 st Municipiului Bucuroșii/Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002, de a proceda 'a încheierea contractului de vănzare-cumparare a spațiului comercial in suprafața de 326,03 mp situat in str Regina Efisabeta, nr SOfSchitu Mâgunăanu nr. 5). sectorul 1

în motivarea plângerii contestătoarea arată ca En data de 31.03.2000 SC ANGST-RO 3 Încheiat cu Primăria Municipiului București contractul de colaborare nr, 146, având ca obiect repararea, modernizarea și exploatarea spațiului în suprafață de 326.03 mp situat in B-dul Regina Eiisabeta nr, 30(50} colț cu str. Schitu Măgureanu. nr 5. sectopji 1

De asemenea se menționează că spațiul sus-menționat a Tosl inclus m lista anexă a HQGMB 271/2002 , modificată prin HCGMS 109/2003, fiind înscris pe fisia cuprinzând spațiile comerciale Șl de prestări servicii aferentă sectorului 1.

După demararea procedurii de vânzare s-a constatat că dm punct de vedere administraifv-fentorial spațiul comercial în cauză aparține sectorului 5, astfel că Primăria sectorului l s-a declarat necompetentă să încheie contrai^ (te-vânzare-cum pâra re

Având in vedere cete mai sus-menționate se solicrtâ de către SC ANGST-RO SRL soluționarea favorabilă a cererii de vânzare a spațiului sus-nienllonat, de către Primăria sectorului 1.

Pnn prezenta vă aducem fa cunoștință că Direcția Silvică București, cu sediui in Șoseaua Pipera nr 45, sector Z, București, a formulat plângere împotriva Anexei nr 1 poziția nr 31 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 112/2007 privind modificarea si completarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului General al Muntâpluluî București nr 235/ 2005 privind administrarea rețelei stradele principale și a lucrărilor de artă din București.

în mohvarea plângerii conte stat arul arată că S.C.Impact Deveioper & Contractor S.A., cu sediul în Voluntari. Șoseaua Pipera-Tunan nr 4C. județul Ilfov a solicitat Direcției Silvice București să permită accesul auto și pietonat pentru această firmă pe drumul de acces denumit Vadul MoldoveL respectiv din strada Aleea Privighetorilor până la strada Drumul Pădurea Puătmcu

De asemenea, contestai arul orală că așa-zisul drum public de acces denumii Vadul Moldovei,, având coordonatele strada Aleea Privighetorilor până la lihnita administrativă a Municipiului București, pa o lungime de 2.700 metri liniari, este Înscris în evidențele de cadastru forestier Amenajamentul silvic Li P. II Băneasa și constituie teren aparținând fondului forestier proprietate publică a statului aflat In administrarea legală a Regiei Naționale a Pădunlor Rom silva, pnn Direcția Silvică București.

Contestatarul subliniază faptul că așa-zisul drum de acces denumit Vadul Moldovei nu este drum public, nu se află in circuit ci vii. aparține fondului forestier proprietate publică a stalului dart în adminrstrarea legală a Direcției Silvice București și nu poate avea destinația de cale publică de acces deschisă circulației auro și pietonale decât în condițiile și cu respectarea legislației în vigoare.

Având în vedere considerentele anterior menționate, ținând seama de dispozițiile Legii nr 213/1990 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr 25/1996Codul silvic, ale Ordonanței Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Amenajamentului silvic U.P il Bănoasa, aprobat ou Ordinul ministerial nr 645/2003, Direcția Silvică București solicită anularea poziției nr. 31 din Anexa nr 1 a Hotărâm nr 112/2007 a Consiliului General a Municipiului București.Supun Fa vot procesul verbal al ședinței drn data de 01 noiembrie 2007. Cine este pentru? împotrivă 7 0 voturi abțineri 7 5 voturi { OprișaN i.. Paliga S.. Meran D.. loan A Botoș L )

Va mulțumesc Domnule președinte aveți cuvântul

Domnul președinte de ședință Mrrcea Valentin

Există, din partea Executivului, modificări la ordinea de zi?

Domnul viceprirnai Popa Grrgore

Bună ziua. Aș vrea propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 3 - proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliulu-i Local al Sectorului 3 în vederea asocierii cu Fundația Dr. Victor Baheș pentru finanțarea șl real narea unui spital privat, punctul nr4-proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier general în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București, punctul nr21 privind modificarea anexelor 36, 39, 4? si S4 ale HCGMB nr 326/2006 privind aprobarea dDcumentahitor îehnico-economice si indicatorilor tehnrco-economici aferenți pentru un număr de 100 de străzi de pe teritonul municipiului București .punctul nr.26 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferanți proiectului tehnic și studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Consolidare șl restaurare Cuhnie - C.N C Mogoșpaia, punctul nr.32 proiect de hotărâre pnvind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului pnvat/public al Municipiului București, pentru realizarea de construcții cu caracter definriiv. și □ritmul punct pe care vi-l propun a fi scos de pe ordinea de zi este punctul nr.34 proiect ue hotărâre pnvind completarea și modificarea Hotărârii nr. 32/20.02.2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale pnvind spațiile cu alia destinație decât aceea de locuința aflate in administrarea Consiliului General at Municipiului București Mulțumesc.

Domnul Secretar Generai TudorToma

Dacă îmi permiteți înainte de orice altă comunicare vreau sâ va anunț că sunt 37 de consilieri în sală

Domnul consilier generaj Apjnuel Tănase

Domnule președinte, onorai prezidiu, stimați colegi, sumați cetățeni ai Municipiului Bucuresir'ffSpwuretrageres de ne ordinea de zi a următoarelor puncte din următorul considerent: Apa Nova nu nea prezentat procedurile de licitație pe care le-a demarat sau pe care le-a parcurs împreună cu ACVATQT care este o societate afiliată Apa Nova, din aceste motive noi nu putem să fim de acord ca astăzr in ședința extraordinară să votăm 24 de contracte în valoare de 93 miliarde lei vechi, aproximativ 3 milioane de euro pentru ca Apa Nova care deja a dat ordin, și ACVATOT deja a afișai panouri prin oraș, avem șl dovezi în sensul ăsta .aproape au terminal lucrările în anumite puncte pe care și le-au propus sa le refacă. și acum vin la noF să sancționăm aceste contracte și ei sâ-și îq bariu Le mulțumim pentru cooperare, dar așteptăm îndeplinirea procedurilor legale în caz contrar vom sesiza organele abilitate ale statului pentru a elucida aceste aspecte prezentate astăzi. Prin urmare cer retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 6, 7. B, 9. 10, 11, 12. 13. 14. 15 și 16. La 16 vreau să fac următoarea precizare punctul 16 se refeiâ la predarea în concesiune către Apa Nova a rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare realizate de municipalitate după intrarea în vigoare 3 Contractului de Concesiune. Avem anexat la proiectul de hotărâre o listă cu a cete demersuri făcute din punct de vedere financiar și tehnic de către Consiliile Loca ie și Primăria Capitalei Nu avem valoarea lor ca să știm se încarcă palnmoniul concesiunii și doi corelat cu acest indicator cât ar fi diminuarea extraordinară de tarif pentru serviciile făcute de Apa Nova către populația municipiului București. Propun retragerea de pe ordinea de zi a punctului 31 unde Primăria Capitalei vrea să se transforme intr-o mare agenție imobiliarăh noi am votat achiziția de pe piața liberă a două sute de locuințe sociale, pentru cazuri de necesitate, pentru începerea lucrărilor in Centrul Istoric, și astăzi suntem puși in situația de a aproba o anexă la acest proiect de hotărâre prin care Primăria Capitalei poate să cumpere și focuințe neterminate. Ce înseamnă lucrul acesta7 Fără să se mai precizeze că sunt sociale, fără să se mai precizeze numărul lor. că aceie locuințe care au fost luate până acum și nu suni în sl and ard trecute ca sociale, sunt ia un alt standard, să fie sancționate prin girul nostru Stimați colegi, dacă nu vreți să aveți problem e cu lega, Iu ați aminte la ce v-am propus Vă mulțumesc

Domnul Viceprimar Mur.genu Răzyan

Dacă îmi permiteți, eu nu aș pune niciodată oportunitatea pe același semn cu o hotărâre de consiliu, nu contest oportunitatea lucrărilor pe care Apa Nova    nL} aVem vreunul din noi dreptul să fată așa ceva, pentru că loate investițiile pe care le face Apa Nova sunt in beneficiul orașului și af cetățenilor, implicrt. în schimb sunt de acord cu ce a spus colegul meu și vă promit ca data viitoare Apa Nova se va prezenta aici cu actele doveditoare că aceste lucrări au fost obiectul unei licitații, și să prezinte arfele in fata consiliului, stșa cum este scris in Contractul de Concesiune Despre punctul 1Ș, insă, nu sunt în nidun fel de acord să fre scos de pe ordinea de zi și am să motivez acest tucru: uitați ce se întâmplă, Sectoarele au făcut investiții în apă și canal dea lungul timpului din 2001 din când a intrat în efectivitate acest contract și până acum pentru că. mi se pare firesc ca un prima' de sector să facă lucrul asta pentru ca el are în spate oamen- și nu obiecte, și bunăstarea cetățean ului este și ar trebui să fie pe pnmui loc. Apa Nova. ce a făcut? Apa Nova, chiar dacă aceste hunun, nu sunt în concesiunea dânșilor le-au contorizat. și beneficiază uzufructul, au beneficiu după urma acestor conducte chrar dacă ele nu aparțin, sau daca vreți, ele aparțin doar municipalității, generic așa, și nu sunt in exploatarea lor și dacă se întâmpla ceva ia acele exploatări Intervine sectorul sau municipalitatea ei nu au niciun fel de obligații, și atunci discuția 3 fost făcută in deplină cunoștință de cauză împreună cu colegii de la ARBAC care și-au daț girul pentru acest proiect de hotărâre. Sunt de acord în schimb cu amendamentul colegului Bâleanu care a spus să facem în feluF următor: lăsăm proiectul de hotărâre așa și vă propun amendamentul ăsta, ca în termen de 3 luni sectoarele, pentru că de sectoare este vorba aici, să ne dea toate datele referitoare la lungimi de stradă, lungimi de conduclă și vafoare in așa fel încât să putem, □ar să o aprobăm acum in așa fel încât să putem ftce un extra negativ, ocofo unde este cazul acolo unde străzile pe care investițiile s-au derulat sunt eligibile, vă cer acordUt pentru aoest punct de vedere

Domnul cpnsițier general Adîr Vicjo_r

Am auzit executivul, că a scos de pe ordinea de zi punctul 21 dar de ce nu scoate și 24 și 25, care este modificare unor anexe noi nu avem acest proiect. Nea vând acest proiect este absurd sâ ne cereți acordul da sau nu. pentru modificarea unor indicatori, eu am înțeles doar 21 Nu ați scos și 24,25? Din cate știu eu. am fost foarte atent m-am mirat cs nu ati scos 24.25 de pe ordinea de zfDom nu i vice primar Popa G ria ore Proiectele sunt. Rog secretariatul să Verifice

Domnui nieșetnnte tședința Micea Valentin

Aveți o propunere in acest sens?

Domnul consilier .generai Adîr Victor

Da, propunere este de retragere de pe ordinea de zi și a punctelor 24. 25 ca și 21 Nu putem sa le studiem în 2-3 minute, să studiem niște indicatori tefinico-econumici, care înseamnă mii ioane de euro. fie Foarte clar? Doi. Proiectul de hotărâre 31, intr-adevăr, trr opinia mea este un proiect nou deoarece modifică caietul de sarcini masiv, mai rămân doar patru puncte ne modificate și cinci sub-puncte din tot caietul de sarcini. De asemenea ia art. 1 se scoate sintagma .acestea aparțin domeniul public și în proprietate Municipiului București" Proiectul de hotărâre are niște carențe în sensul că spune așa. art. 2 din hotărârea nr.18/2007 nu se schimbă deci rămâne [a fet, ceea w ț«te o inadvertență întrucât domnul Sommer din informațiile mele nu mai poate fi membru al comisiei pentru cumpărarea acestor locuințe, întrucât nu mai face parte din Executivul aceste instituții. Deci, nu putem să spunem că suntem de acord cu decizia 1602/31.10.2006, deci este o greșeală de redactare, mal mutt decâl atât nu putem sâ luăm în discuție proiectul de hotărâre 31 până când Direcția Achiziții. Concesionări nu ne prezintă un raport care să cuprindă' ce s-a cumpărat până acum, valoarea For. unde sunt aceste apartamente, daca s-a respectat Legea nr. 114/1996. cu modificările și completările ulterioare. în sensul anexei 1 care prevedea explicit ia an.3 cum se iau aceste tetuințe. Deci solicrt și eu retragerea de pe ordinea de zi și canalizarea lui și discutarea lui într-o ședința ulterioară cu acest rapon deci, până nu, Consiliul General, nu primește un raport in care să se a Fale ce s-a făcut până acum, deoarece am înțeles dm expunerea de motive și din raportul de specialitate, care are vtbo 22 de rânduri, am înțeles că au întâmpinai dificultăți, direcția de achiziții, perfect valabil, dar nu aștepta zece luni să vină să ne spună, am imâmpinai dificuHâți după ce am cumpărat 342 de apartamente", nu la o lună de zile sau două spunea „pe piață nu există Focuințe conform Legii nr 114/1995', cate în opinia mea poate să fie și caducă, că suntem în 200? nu în 1995, corect, dar dacă este o lege in vigoare trebuie să ne re hem ei sau sa

aștept zece luni, modificați fraților asta și era perfect valabil sau luam hotărârea să luăm fără 3cea precizare expresă „locuințe sociale sau după caz necesitate", Vă mulțumesc.

D om nul Vifleprimat Muttianu Râzvan

Dgți-mî voie să vă spun ceva. o singură precizate aș vrea să fac sau poate două. cu Somrner poate fi depășită pentru că se poare decide. că el oricum nu va face parte, evident din această comisie. Decizia de primar, am înțeles că a fost deja înlocuită șt vreau să tac o singură considerație referitor la statutul acestor locuințe, statutul acestor locuințe este următorul municipalitatea când vrea sa achiziționeze respectivele. chiar și structuri, trebuie să o fata din trei considerente 1. pentru cer expropriați de către municipalitate din locuință 2. pentru cei care au fost evacuați prin exproprierile date de Legea 10 și 3, toarte important este vorba despre Centrul Istoric. Astea sunt cele trei considerente pentru care Municipalitatea trebuie să ia aceste imobile și nu ca să le dea cu termen de social unor sectoare care în momentul respectiv, vor intra fericite în pâine ca să le dea celor care au probleme. Nu neg că le au. Dar sunt problemele Capitalei, atenție, dacă tot facem investiția asta o facem ca să rezolvăm problemele pe cane ie avem noi, și să găsim împreună niște crilerir prin care să te dăm acolo

Domnul consilier general Antone! Țănase

De acord cu dumneavoastră, domnule viceprimar, dar aș vrea să fac o precizare. De ce Primăria Capitalei vrea să își aroge rolul de a rezolvă aceste probleme sociale și nu lasă ca și până acum în sarcina sectoarelor de a repartiza aceste locuințe, sau se vor transforma și ele intr-o problemă politică? Refentor Ja punctul ÎS de pe ordmea de zi, am înțeles argumentele aduse, amendamentul pe care îl va face domnul Băleanu la momentul respectiv, ca urmare rectific retragerea punctului 16 de pe ordinea de zi, și dacă toi s-au scos atâtea puncte de pe ordinea de zi, vă rog frumos, mai am 30 de secunde șl termin, cer introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotârâre privind aprobarea aderării Consiliului General al Municipiului București ia contestația în anulare promovată de domnul consilier Florin Sumbaș împotriva deciziei civile a Curții de Apel 11046/2107.2007, prin care solicităm Primarului Generai să nu plătească din bugetul Municipiului București nicio sumă cu titlu de

despăgubire domnului Constanda Costică până la finalizarea proceduri lor judiciare care privesc Parcul Bordei. Vă mulțumesc.

□ omnuț vicep_rjmar Popa Gri-i ore

O singură precizare am, domnule Antenei, probabil nu ați înțeles ideea de fond, noi cumpărăm aceste locuințe exclusiv pentru cazurile generate de proiectele municipalității, dacă te transmitem ia sectoare pe cazuistică socială, noi avem cazurile de expropriere pentru interes municipal, pentru lucrările făcute de Primăria Capitalei, □Vem centrul rstonc, avem Legea 1(3, deci sunt urmări alo acțiunilor Pnmâriei MumcipiuJui București. Daca le dăm la sectoare după cum vreți dumneavoastră, intră pe un fisiing social, ți când le-o veni rândul, .., Mu ăsta este scopul domnule Antenei, rtoi trebuie să rezolvăm mâine problemele pe care le generăm cu proiectele aflate în derulare

Domnul consilier generaI Antone! Tănase

Prin ptoiectele de modernizare generați probleme socia'e

Domnul vicepnmar Papa Gnqore

încercăm să le rezolvăm, dacă dumneavoastră le trimiteți la sectoare, nu Je mai rezolvăm niciodată, deci, a fost o omisiune Irt proiectul inițial a criteriilor de . . Dumneavoastră vă blocați in ideea de vinovăție in loc să îndreptăți lucrurile. Propun să se îndrepte acest aspect care nu a fost bine precizat în proiectul inițial. Aș vrea să vă puneți în situația oamenilor scoși din case pentru că trebuie să [și refacă și sa iși consolideze locuința. Nu sunt cazuri sociale pe Calea Victoriei, nu sunt oameni cu statut social incert

Do mnu I cons țț ier general Goncea Lrviu

Am și eu o rugăminte la dumneavoastră începem și noi ședința.

Domnul președinte de ședință Mjrcea Valentin

E o chestiune de bun simț.

Domnul consilier general Goncea Li viu

Absolut de bun simț, și dacă domnul Tă na se Anțonei Vrea să fie președinte de ședință, să spună, eu îl propun

Domnujj>rc ședințe de ședință Mircea Valentin

Facem alegerea acum

Domnul conșjJier general Goncea Li viu

Propun eu să treacă acolo, dar să vorbească cu domnul Murgeam fn spate.

Domnul consilier generat Opri sar» Ion

Consiliul General al Municipiulw București îi mulțumește dpmnutui viceprmnar Murgeanu că ne apără în acest contract de concesiune cu Apa Nova propună ndu-ne să încălcăm fegea prin votarea a zece proiecte pe ordinea de 2i Propunerea să votam proiecte cu ACVATOT. care a -ncălcal complet legea prin Apa Nova lucrând în stradă pe o autorizație Apa Nova

Domnulpreședinte de_ședinjâ Mircea.Vaf entm

Nu suntem la punctul interpelă n, domnule Opri șan.

Domnul cancer generai Qpnșan Ion

Nu e interpelare Deci, eu va propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 6-14 și înlocuirea cu un singur punct. Punctul pe care îl propun să Fie 'Plrodus pe ordinea de zi este nerespedarea Contractului de Concesiune și anularea contraotuFui cu Apa Nova, care Irebuie întâi să ne anunțe pe noi că vrea să Tși ia un sub contractant, Consiliul General și nu Primarul Arăt presei în momentul de față afișe din stradă prin care lucrările se execută țâră acceptul Consiliului General, șî noi votăm după ce s-a Înfăptuit o lucrare, nu suntem de acord.

Domnul președinte de ședință M'țcea Valentin

Cum sună propunerea, domnule Oprlșan? Propunerea de

proiect

Domnul consrlier aenerațQpușan Ion

Introducerea pe ordinea de zi a unur punct „anularea Corii radu lui de Concesiune cu Apa Nova pentru nerespectarea 1uF

Dcrnnui_p_re șed inie de.ședjnia Mi[cea Valentin Trebuie să formulați un proiect de hotărâre în acest sens

Discutăm la momentul respectiv, acum trebuie să votăm aceste modificări la ordinea de zf.

Domnul Secretar General areuhanunț

Domnul Secretai- General Tudor Țoma

fi mai plecat un consilier, avem în acest moment 36 de consilieri in sală Doamna Alina Moașe a plecat

Domnul, președinte de ședință Mlroea Valentin

Propun să închidem discuțiile și sa intram în ordinea de zi avem timp să discutăm și te punctele respective.

Domnul consilier general B alean,] Dorin

Referitor la ordinea de zi, vroiam sa vă rog, Comisia de Utilități nu a avizat favorabil proiectul de hotărâre nr,17 referitor la AWIEREB, întrucât s-a fătul un amendament ia hotărârea nr 283 în C G.M B pnn care s-a stabilit că această agenție este sub autoritatea C.G M.6, Tn consecință ar fi trebuit atât In hotărârea respectiva căi și in statutul care a fost aprobat să se efectueze toate modificările respective, acestea nu s-au efectuat și apare contradicție și este nolegală așa cum se prezintă, propun amânarea ei până se vor face aceste modificări Atât vroiam sa vă spun

Domnul ,yicepnmaf_Pop3 Grigore

Deci. a primit aviz negativ de la Comisie, faptul că a pnmlî aviz. intră în consiliu și colegii vor decide

Domnul președrnte dfl ședință Micc&a Valentin

Supunem la vot propunerea de scoatere de pe ordinea de z> a punctelor propuse de domnul vicephmer Ionul Pope 3,4, 21,31..

Domnul viceprimar Popa Grigore

Le repet eu: 3, 4 21,26, 32, 34 au fost propunerile de scoatere de pe ordinea de zi a Executivului.

Domnul oresedinte de ședință Mircea Valentin

împotrivă'7 0


Cine este pentru această propunere? 33 voturi, vot un. abțineri 0 voturi

Aceste puncte au fost scoase de pe ordinea de zrDo in nul viceprimar Popa Gn.qcrg

In completare au fost cete propuse de domnul vicepnmar Murgeanu, punctelQ:6.7.8,9,10,11,12,53 14 15 și 16 Nu, fără 16

Domnul președinte de ședință Miresa Valentin

Cine este pentru scoaterea acestor puncte de pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot ( Pap R.}. abțineri? 1 vot ( Adîr V).

Aceste puncte au fost scoase de pe ordinea de zi

Aceasta a fosl șt propunerea domnului Ante net Tânase. de eliminare, nu a domnului Murgeam, și tor domnul Antonel Tănase a propus introducerea pe ordinea de zi. eu iau in ordinea formulăm aceste propuneri, și a propus scoaterea punctului31

Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 31? 14 voturi, împotrivă? 18 voturi { Voicu M., Coama R., Prioteasa D., Murg C, Țica H , PirpiHu $. tvașcu T , Radu M., Ivorschu I , Popa G. Mircea V Constantin Barna 5., Dumitrescu V., Cruceanu E., Pațica i . Untaru V Pop R ), abțineri? 1 vot (Outâ N)

Acest proiect a rămas pe ordinea de zi

Propunerea de ml reducere a unui nou punct pe ordinea de Ei, nu știu dacă l-au arimit și cei din sală. privind aprobarea aderării, eu aș rectifica, a intervenției așa se numește procedural a Consiliului General al Municipiului Bucu-reșli la contestația în anulare formulată de domnul consilier general Florin Bumbaș împotriva deciziei civile nr 11046/21.06.2007.

Cine este pentru? Eu îl supun la vot, evident, dacă nu ajunge și la colegi până ta momentul la care va fi pe ordinea de zi. nu se va supune la vot fără să îl aveți Supunem la vot ca ș< titlu Cine este pentru introducerea acestui proiect pe ordinea de z,? 15 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 21 voturi ( Voicu M. Coarna R , Prioteasa D Mura C., Țica H., Plrpitiu Ș., tvașcu T. Radu M, tvorscriu I., Popa G., Mircea V., Constantin Barna S., DumitrescLi V. Cruceanu E,, Pațica I Untaru V,, Pop R., Forâscu V. Goncea G, Tudor Popescu C,, Ciucă M.)

Acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de ziDoamna consider generat Cosma ftoxarta

Aș vrea să se consemneze că ne-am abfînut pentru nu am avut acest proieci șl nu știm ce anume votat acum Vă mulțumesc.

Dom nul, președinte de ședință Mircea Valentin

Sunt mufte propuneri astâz'r. domnul Adîr a propus scoaterea punctelor 24.25 și 3t Supun la vot această propunere de scoatere de pe ordinea de zi. Cine este pentru? 11 voturi, împotrivă? 14 voturi f Pop H . Ivașcu T., Duță N , [ica H , Prioteasa Fuhrcea V,, Papa G., Dumitrescu V ,    ), abțineri? 7 voîun ( Cosma R., Radu W , Ciucâ

M , Forăscu V.,.......)

Aceste proiecte de hotărâre vor rămâne pe ordinea de ți

4

Solicit să fie distribuite consilierilor, trebuia sâ fie din timp. nu acum în sală măcar in al dorsprezecelea ceas.

Domnul consilier generai Adîr Victor

Domnule președinte, procedură, vă rog frumos Conform Legii 215/?DQ1 cu trei zile înainte sunteți obligat, pun lege să ne puneți la dispoziție aceste materiale, eu în fiecare zr tuni, marți, miercuri, joi, nu dumneavoastră, Executivul. întrucât acum patru mindte ni s-fl pua Ea dispoziție, vă rog să respectați legea ca președinte de ședință sunteți garantul respectării legii pa președinte de ședință

Domnupresedinte de ședință Mirces Valentin

in cadrul ședinței. Secretarul General este garantul respectării

legii.

Doarnno consifrEr general Cosma_R oxana

Stimate coleg, domnute președinte, noi am primei niște proiecte

de hotărâre acum pe care colegii mei, nu pot să spună că nu le-au avut.au fost publice au mai Fost luate în dezbatere, deci nu este o scuză că nu au avut aceste proiecte

Domnul președinte de sudimă Mirree Valentin

Vom drscuta când vom ajunge la acei moment al ședinței

Domnule Băreanu, dumneavoastră ați propus scoaterea

punctului 10? Deci proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Genera: al Municipiului București in Comisia de concurs . acesta?

Domnul consilier cienergl Antone!- Tănașe

Și punctul 17

Domnul președinte de sedrntă Mircea Valentin

Deci, punctele 17 și 13 Supun la vot această propunere a

domnului Băleanu Cine este pentru? 11 vot ud, fmpotrlvă^ 22 voturițVoicu M., Cosma R.h Pnoteasa D., Murg C-, Țica H.. Pirpiliu Ș., Ivașcu T, Radu M., Ivorschu I . Popa G., Mircea V , Constantin Barna S . Dumitrescu V., Cruceanu E , Pațics 1 , Untaru V., Pop R., Forăscu V.. Goncea G . Tudor Popescu C., Ciucâ M. Pîrvu G), abțineri? 1 vot (Duțâ N)

Aceste proiecte de hotărâre au rămas pe ordinea de zi

Cred că am epuizat toate propunerile făcute cu privire fa

ordinea de zi

Domnul consiIter general Fkxescu Dragog

Eu vă rog mult de lot, în conformitate cu prevederile

regulamentului, locurile care sunt destinate consilierilor generali să fie ocupate numai de consilierii generali, ca să ou avem discuții la vot, sau alte. probleme Rog secretariatul tehnic să ocupe locurile rezervate secretariatului tehnic al Consrliuiui General.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Consilierii suni cunoscuțL nu cred că e un risc de a fi numărați

la vot. Supun o vot ordinea de zi în ansamblul său, aslfel cum a fost ea modificată Cine este pentru? 23 voturi, împotrivă? 3 voturi i Adrr V , lovici V. Fanase A.. Băleanu D, loan A . Oprișan I . Botoș L

PaiigaS.j. abțineri? 2 voturi ( Meran Ș.L Purcârea SJ

Ordinea de zi a fost aprobată în aceasta forma.

Dată nu mai suni șî alte discuții. trecem la vot.

Proiectul nr.1 privind rectificarea bugetului propriu ai Municipiului București pe anul 2007

Propuneri sau discuții?

Domnul consilier general Adk Victor

in urma discuțiilor pe care le-am avut astăzi cu Direcția Cultură. Direcția Buget, doamna director de la ARCD6 și cu Teatrul ion Creangă s-a ajuns la concluzia că este necesară o rectificare, astfel la poziba 20.30 dtn susținerea financiara a Capitalei, de 2,500.000 lei ron se iau 150.000 lei la poziția 20.30 de la ARCUB se modifică corespunzător și se introduc ta poziția 20 30 și de ta Teatrul ion Creangă 150.000 lei Am discutat cu toți directorii, s-a ajuns la un acord referitul la acest lucru, deci nu există nici o problema ulterioară, că nu s-ă înțeles sau că nu se dorește, este necesar deoarece Teatrul Ion Creangă a solicitat de urgentă dimineață, acest th5 miliarde lei vechi, tocmai ca să susțină în continuare proieciele până ta sfârșitul anului. Repet de la AR CUB se iau 150 000 lei la poziția 20 30 care se modifică corespunzător și se trec la 20.30 la Teatrul ton Creangă 150.000 tei ron. Vă mulțumesc.

Domnul yicei ■ umăr Popa Grigore

Execulivui susține propunerea domnului consilier

Domnul conte ilhftr qenflfal P urcă re a Sorin

Domnule președinte, stimați colegi, vreau să vă reaminlesc că ne aflăm Ja o ședință extraordinară, aș vrea să vă spun că noi am avut țoală bunăvoința să participăm de asemenea aș vrea să vă spun că o grămadă de proiecte de pe ordinea de zi nu au fost bine pregătite, sunt foarte multe care au fost cu mari lacune și drept dovadă au fost retrase chiar de către Executiv. în plus sunt proiecte care nu ne au fost prezentate. motiv pentru care mî se pare că votul nostru nu a fost bine pregătit, drept pentru care noi ne vom retrage din această ședință Mulțumesc.

Domnul pfeșcdiftle de sedintă Mircea Valentin

Așa este In campania electorală' Rog secretariatul să menționeze exact condițiile in care ies și noul cvorum de ședință

-Domnii consilieri generali loviri Victor, Tânase Antohet Purcărea Sorin, Oprișan lom Bâleanu Dorin, Paliga Sorin. Botoș Lauri an, io an Aurei ian. Meran Ștefan. Florescu Qragoș au părăsit saia -

Domni/ conșilierjieneral Ti ca Horafiu

Stimați colegi, este Tncâ o acțiune sau o tentativa de acțiune de imagine a PNL.. de campanie electorala care probabil va aduce de ia 4.06 la 4,03 procente Ar trebui, cetățenii Municipiului București, să vadă cât de mu-J și cât de interesați sunt consilierii PNL de soarta orașului

DomnJjj_pre geam te de ședință Miîoea_Vatențin

Sunt ocupați să meargă la campanie, nu să Fșl exercite funcția Domnul Adîr cere să facem prezența

Domnul consilier general Adn Victor

Rog sâ se facâ prezența nominală

Domnul Secretar General Tudor Toma

Adîr Victor Gabriel -prezent Sătean u Dorin Alexandru-absent Băncila Mihai-absenl Bergbeș Carmen-absentă Boîoș Laurian Dragoș-ăbsent Bumbaș Florin- prezent Ciucâ Maria- prezentă Constantin Barna Stelicâ'prezent Cosma Mana Roxana-prezentâ Crucearu Ele na-prezentă Dumitrescu Viad Dumitru prezent Duțâ Nlcolae Luctan-prezent Florsscu Dragoș-absent Forăscu Va 51 le-prezent Obnpea Gheorghiță tâviu-prezent llie Romeo Dumilm-prezent loan A urelian-absent lovici Teodor Victor-a bsent tvsșcu Ti be nu-prezent ivorscpi llie -prezent Mannescu loan-absafflt

Moise Alina Danieta-absentă Murg Câlin prezent Gprișam Jorr-abEent Pakga Sorin-absent R alica luhana Anloaneia-prezeniă Petrovici Gclavian-abseni Pirpiliu Ștefan Daniei-prezeni Piivu Cosmin Gabnel-prezent Popa Grigore loan-prezent Pop Romeo Teodor-pnezent Prioteasa Doru-prezent PuTCărea Sorin-absent Radu Mioara prezentă Rece OI93-absentă Stan Ni cu șor-absent Tinase Anîonel-absent TudorPopescu Cristian-prezent Țjca Horațiu Florin-prezent (Jntarn Virgi l-prezent Voicu MitiaS-prazent ^ățreanu Dan Radu-absenl

Surrt 26 de consilieri.

Domnul președinie de sedin 1 ă Miroej Valentin

Ir acest caz, rog Executivul să reconsidere menținerea punctelor de pe ordinea de zi care necesită o majoritate de două treimi Le vom lua pe rând, deși este evrdent rezultatul

Eram la momentul țn care trebuia votat amendamentul domnului Ad’r și vă rog să votați pentru acest amendament. Cine este pentru? 20 voturi, împotrivă? O voturi, abțineri? 1 vot ( Bumbaș N

Domnul Secrc-tar General I uflor Jcma

Vă rog 69 repetați numărătoarea. Câți au fost pentru? 21 pentru și 1 abținere.

3omnu> președinte de_ședintă Mircea Valentin


nseamnă că suni colegi ca

ază sau nu s-au numărat


în aceste condiții amendamentul nu a becut. stimați colegi. sunt modificări importante.

Dorn n u I. Secreta r Gen e ra I ) udor i'orn a

Mai fac o data prezența dacă doriți.

Domnul președinte de ședință Mjrcea Vajenti.n

Sunt colegi care nu votează.

Domnul Secretar General Tudor Torn a

Domnul Florescu este absent, a intrat și a ieșit din sală Dacă vreți mai numărăm □ dală Sunt 26 de consifien prezenh

Domnul președinte de ședința Mircea Valentin

Propun să trecem la votarea proiectului în ansamblul său. Domnul Adir mai propuneți o dată amendamentul, procedural puCefi reformuia amendamentul

Domnul consilier generai Adît Victor

Refonmulare, poziția 20.30 de ia AR CUB 2.500.000 lei se iau 150 OOQ iei și se vine corespunzător cu reducerea de 150 000 lei. iar 150.000 lei se vor trece la Teatrul ton Creangă la poziția 20.30 care înseamnă alte cheltuieli, fiind necesare pentru continuarea activității până la sfârșitul anului. Deci, din 2.500 000 !ei de la ARCUB se iau 150.000 ron care se mută la Teatrul Ion Creangă, la poziția 20.30

DflWiUÎ Prafcediote de ședință Mircea Valentin

Propun aâ votăm acest amendament Cine este penlru? 25

voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ț Bumbaș F )

Acest amendament a fost adoptat

Supun (a voi proiectul de holărăre în ansamblul său Cine este pentru7 Majoritate [26 voturi), împotrivă? 0 voturi, abțineri? O voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

La punctul nr.Z având în vedere numărul de consilieri prezenți in sală, de 25, propun scoaterea sa de pe ordinea de zi, amânarea este esract același lucru Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0


Acest proiect de

Trecem la punctul nr 5 proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General at Municipiului București pe perioada 01.12.2007- 01.03.2003

Propuneri?

Don mu | cp nslLej _geneja i.Pi rpai i u Ștefan

Grupul de consilieri PD a propune pe doamna Hoxapa Cosma

Domnut președinte de sediniâ Mircea Valentin

Daca nu sunt și alte propuneri vom trece la voi.

Domnul consilier _qen erai Goncea Li vin

Domnule președinte, eu ii propun pe domnul Tănase Antonel

Domnul președinte fle ședință Mire ea Valentin

Dat nu este prezent ca să își susțină candidatura, e pe strâzi Vom supune la vot.

Cine este pentru candidatura doamnei Roxana Casma? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? D votun

Cine este pentru candidatura domnului Antonel Tânase? 1 vot (Goncea i), împotrivă? majoritatea, abțineri? 3 voturi ( Adîr V., Ivașcu T. Pop B.)

l'n acest caz persoana oare va prezida ședințele începând cu 01 decembrie este doamna Roxana Cosma.

Domnul eresedmle de ședința Mircea Valentin

Trecem la punctul 16, acesta necesită majoritate de două treimi și în £ceșt caz vă propun ca și la punctul 2 amânarea acestui proiect. Cine este pentru amânare? majoritatea (26 voturi}, împotrivă? 0 voturi, abțmen? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost amânat

Trecem la punctul nr. 17 proiect rie hotărâre pentru modificarea șl completarea HCGMB nr. 233/200?. Dacă sunt discuții?

Dorrtrtbl cnnsilier general Adîr Victor

Eu vo> vota 'm potriva acestui proiect până când executivul ol îmi prezintă ce înseamnă cheltuirea a 4&0.000 curo cum era în art.7 din Statut pentru cet care sunt propuși acum in organigrama Vreau să fie toarte dar, orice cheltuială Tn Primăria Capitalei sau Tntr-c instituție trebuie explicitate toarte clftr Eu vot vota împotriva acestui punct.

Cu tot respectul domnule președinte vă rog să vă luați ralul in serios, sa conduceți ședința, nu o conduce, cu tot respectul domnul Vicepnmar General

Domnul președinte de ședința Mircea Valentin

Domnule Popescu. nu aveți acces in această parte

pqrnnuLViceprjjnar General Murgeam Gheor.qhe

Domnule consilier a fost o neînțelegere, nu i-am zis să tocă așa

ceva

Etomnuț președinte de ședință Mire ea Vafen,tin

Dacă nu mai sunt și alte observații trecem la vot. Cine este pentru? majoritatea (24 voturi), împotrivă? 1 vot (Adir V), abțineri’’ 1vot (Bumbaș F ).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem ia punctul 18 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Conciliului General al municipiului București in Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Director Generai al AMEREB,

Care sunt propunerile?

Doamna consilier general Roxana Cosma

Am eu o propunere a domnului consilier Tiberru lușșcu

Domnul președinte de .ședință Mircea Valentin

Să fie din nouă admișii: Comisia Juridică și Comrsia de Utilități Publice. Trebuie să fie un membru din Comisia Juridică și de Disciplină și un membru din Comisia de tJti’ilăți Publice
Domnul Viceprimar General Popa Gngore

îi propunem pe domnul consilier Pirvu Gabriel de tg Comisia de

Utilități.

Domnul președinte de .ședință Mire ea Vajenți n

Și pe domn ut consilier Corcea de la Comisia Juridică,

Domnul consilier general. Pirpi[iu Ștefan

Și pe doamna consilier Crucea nu

Domnul președinte de.ședfrtâ Mircea Valentin

în acest caz vom avea un vot secret. deci trebuie facem

buletinele de vot Trecem la punctele următoare și revenim la finalul ședinței.

Trecem la punctul 13......

Ei om nul. Vie eprimar GeneraF.Popa Gngore

S-a retras doamna Cruceanu deci dacă sunt două propuneri pe două locuri......

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Nu contează Tot pe vot secret mergem că așa spune procedura. Nu avem de ales, dar oricum consemnați că s-a retras □oamna C fu cea nu

Comisia de validare rog să-și ia rolul in primire, domnul Romeo Pop și domnul Zătreanu.

Sunlem la punctual 19 și Tnire bmp se fac buletinele de vot', proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei speciale pentru Întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București. Dacă sunt observații?

Domnul consilier generai Adîr Vidor

O întrebare la adresa Executivului. când crede onorat Executivul că se va definitiva hsia, care trebuie înaintata Guvernului, să aprobe prrn hotărâre de Guvern a domeniului public at Municipiului București?Domnul Vi cep umăr Generai Popa Grigore

Cu sprijinul sectoarelor, domnule consilier ca întrebarea trebuie să le-o adresați, in primul rând. sectorului 5 și sectorului 1. sperăm să rezolvăm până anul viitor tn primul trimestru. Pentru că așa cum observați din hotărâre noi colectăm mate aceste dale patrimoniale ce ta sectoare, plus ale noastre și compunem un întreg Dacă sectoarele 1 și 5, în primul rând, îșl vor tace treaba așa cum și-o face și celelalte atunci □ sâ le terminăm în pomul uimest.ru al anului vtoor

Jomnut președinte ae ședință Mircea Valentin n acest caz supun la vot acest proiect. Cine este centru^ 1S

voturicum? I3? Vă rog să țineți mâna sus cei care sunteți pentru haideți sâ fim totuși serioși Stimate domnule Adîr colegii nu ridica mâna, asta se întâmpla în sală Cine este împotriva? 0 voturi, abțineri? 1 vot ț Adtr V >.

Atest proiect de holărâre a fost adoptat Este un proiect necesar, dacă nu avem comisie nu putem finaliza inventarul

Trecem la punctul 20 proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitara ADIBt București-ilfov in vederea realizării in comun a unor proiecte ce vizează dezvoltarea regiunii, finanțate din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene in cadrul programelor operaționale sectoriale.

Domnul consilier generai Adîr Victor

Eu nu am apucat &ă îl studiez, deci eu mă vei abține și în același timp protestez pentru Tapiu.' că nu mi s-a pus ta dispoziție cu 3 zile înainte, vă rog să se consemneze acest lucru

Domnul președinte de ședința Mir ce a Valentin

De acord cu observația cu punerea la dispoziție, dar este un proiect simplu Domnul Adlf a mei fost in discuție acest proiect Eu istă q listă cu toate proiectele care sunt în pregătire T recem la vot Cine este pentru? 24 voturi, împotriva? 1vot (EJumbaș F l.abțtnerP 1 vot (Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre a fosl adoptat, cu abținerea domnului Adîr, să se consemneze.
Trecem |3 penetul 22, este de doua - treimt.deci propun amânarea acestui punct. Cine este pentru7 majoritatea (26 voturi). împotriva7 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost amânai

De asemeni propun amânarea punctului 23. Cine este pentru-' majoritatea (24 voturi). împotrivă7 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost amânai.

Vă rog să aducețj urna de vot Nu am înțeles doamna Cruceanu s-a retras?............

Trecem ia punctul 24 proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 4,6 si G aie HCGMB nr. 25/2006 privind aprobarea documentației tehnic o-economi ce pentru "Unele obiective de investiții ale Regiei Aulonome de Transport București".

Vă rugăm sâ fiți in sală și să votați Sbrnați colegi dacă sunt discuții?

Domnul conailEer qeneral Apîr Victor

Referitor la punctele 24 și 25 vreau să se consemneze câ protestez pentru modul im pardon abil in care se discută aceste puncte 24 și 25 fără a le avea să le studiem cu 3 zite înainte și rog respectuos Prefectura sâ analizeze acest lucru pentru faptul că nu am avui timp să studiem, nic» acum domnule președinte nu le am în față să citesc titlul Eu voi vota împotrivă la aceste proiecte de hotărâre pe care dumneavoastră le susțineți vehement.

Domnul consiliergeneraI Pută Lucian

Shmaț colegi. eu nu protestez spre deosebire de colegul nosiru și aș vrea să fac o observație de bun simț asupra unuia dintre colegii noștri care este ba în sală. Pa nu este în sală. Este vorba de domnul Dragoș Ffonescu. A votat in momentul acesta, a băgat buletinul de vot în urnă dânsul figurând absent Sâ ne spună ți nouă dacă este prezent său absent Și mai ales din ce partid face parte.

Domnul consilier generai Flprescu Drapoș

Domnuie Dută dvs. de câte ori părăsiți sala și mlrali
ppmruji consilier generai Du1j lucian

Stima le coleg s-a ftcut de două ori apel nominal ți ap fost absent

Domnul consilier general Piere seu Dra_qoș

Eu nu aveam de unde să știu că 5-a făcut apel nominal în cazul acesta tnâ retrag dm sală dacă m-ap pus absent, nu am nici problemă.

D oninu! consilier gen erai Adîr V>cior

Domnule președinte s-a viciat votul, dacă este 2ceastă situație atrag atenția președintelui de ședință că s-a viciat votul, dacă unul on intră, ort iese și colegii noștri au atras atenția din punct de vedere al votării Înseamnă că este un voi Vjerat

Domnul Secretar General Tudor îoma

Deci având în vedere situația creată rog Secretariatul sâ refacă buletinele de vot pentru desemnarea membrrior în comisia de concurs AMEREB Vă mulțumesc.

Dornnuj.președinte de ședință Afrrcea Valenlin

Colegii cer si sancționarea domnului Florescu intr-adevăr este o atitudine neserioasă și mă surprinde la domnul Florescu această atiludine.

DomnuI consili e r _ae ne ra I _ Dulă_Lucian

Domnule președinte solicita oficial în acest momenl și vă rog să supuneți la vot toate procedurile cafe se impun pentru sancționarea domnului consiffer Dragoș Florescu, peniru că noi nu suntem bătaie de joc a dânsului

Dornnul_pr&gedinl^.de_ședinlâ Mrrcea Valentin

Comisia de Disciplina are această atribuție.

Domnul consilier general Pută Lucian

Deci vă rog să supuneți la vot acest lucru


Domnui președinte de ședință Mrrcea_Vale nfin

Deci doriți o sancțiune disciplinară pentru domnul Flonescu? Conform Regulamentului o propune Comisia Juridică și de Disciplină aceasta sancțiune.

Supun la vot această propunere de a demara procedura pentru sancționarea domnului Florescu legat de participarea sa la voțui acestei ședințe. Cine este pentru? E o propunere, deci trebuie să d supun la vot.

Domnul consilier ganeral Adir Victor

Propunerea dumneavoastră trebuie să aibă temei legal, spuneți articol ți literă din Legea 393, vă rog nu puteți să propuneți Tn genere când vorbiți de o sancțiune la adresa unuj om trebuie să spuneți care este temeiul legal, articol, literă de lege. Domnul Secretar Generai poate să confirme acest lucru

Domnul președinte de ședință Mircea Valeu lin

Mu am propus-o eu domnule Adir. Dar se poate tace și în scris această observație. Comisia de Disciplină oricum o va analiza Deci va puteți adresa Comisiei de Disciplină care oricum va demara aceasta și in scrii șr verbal oricum am consemnata sunt în această comisie, vom face această cuvenită cercetare și vom veni cu Concluzia în fața Consiliului.

Domnul Secretar General ȚudorToma

Dacă îmi permneți aș avea o solicitare, pentru a clarifica srtuatia buletinelor de vot să ne reconfirmați participarea, sau neparticiparea unor membrii Daca doamna Crucea nu 5-a retras? V-ati retras cumva candidatura?

Doam n a consilier general Crucea nu Elena

Nu rnPam retras candidatura, având in vedere că m-ațr trecut pe buletinul de vot

Domnul Secretar General Turn Țoma

Deci rămân cei trei membn

Domnul președinte de ședint_a_Mirpg_a_ Valentin

Domnule Popa mai spuneți ceva la punctul 24 sau trecem la

Domnul Viceprim^ General Popa Grigore

Da. la punctul 24 rog colegii voteze și 24 și 25, avem lucră h in deruiare, este vorba de o schimbare de soluție tehnică, schimbate a stâlpilor de beton, cu stâlpi metalici, au o altă flexibilitate Cu scuzele de rigoare că a întârzia! proiectul datorită unui Iraseu de semnături Sigur că da nu vă pot contesta dreptul de a ataca, vehemența o înțeleg, pentru că știu că dvs analizați mult documentațiile înainte și Vă înțeleg frustrarea trebuie £â înțelegem și frustrarea bucureștenitor. pentru că aceste lucrări se derulează, soluțiile ie putem schimba în acest moment și nu mai târziu, de aceea aș face apel la înțelegerea dvs. pentru că noi acum trebuie să le modificăm aceste soluții tehnice, suntem in aceeași parametrii bugetari sunt niște schimbăn de soluții tehnice la stâlpi pe KnnJe de tramvai și mai tăcem niște parcau în plus. Dacă vi se pare o acțiune care nu corespunde cu necesitatea orașului.....

Domnul consilier general Adlr Victor

Nu puteți sâ o Iu ați așa pentru că nimeni nu esta împotriva dezvoltării orașului, eu am spus de ce votez împotriva

Domnul Viceprîmar General Popă Grigore

Da, eu wam motivat de ce a apărut această întârziere.

Domnul, consi lierqeri era I Adîr Victor

il rog pe domnul președinte dacă se poate să îmi răspundă domnul director general Udnște, de ce directa domniei sale nu a pus la dispoziție cu trei ziie înainte aceste proiecte? Vă rog frumos

Domnul președinte de ședjntiâ Mir&ea Valentin

Domnule Ud riște sunteți în sală? Ne puteți da un răspuns? Vă invităm la microfon, ca să se consemneze pe bandă

DomnuLVicep.riffîar General Popa Grigore

Credeți-mă este numai o soluție tehnică pe stâlpi si parcări. Lucrurile apar și in mers domnule consilier, credeți‘mă că aici este o chesiiune obiectivă Poziționarea dvs. atât de vehementă nu coincide cu natura lucram
Domnul Director <Șertprai_GKeorghe Ud riște

Documentația care Face obiectul acestor două proiecte de

hotărâri a Fost e^boraiă de către RATE cea care gestionează proiectele de modernizare a liniilor de tramvai care fac obiectul hotărârilor respective a fost adus în urmă cu 4 zile proiectul in Primăria Generată dar din cauza unor deficiențe de comunicare între compartimentele Primăriei și de semnare au fost semnate in ultima clipă. însă ele au fost văzute de către cei care aveau menirea să te vadă

Domnul consilier general Adîr Victor

Nu de noi domnule director, pentru că noi hotărâm, noi răspundem pentru aceste milioane în pius. nu Executivul. Știți ce mr-a zis mie un direclor din Primărie? Domnule Adir noi propunem dumneavoastră răspundeți, pentru că dumneavoastră sunrefi deliberativul acestei instituții.

Domnul Director Genera f Gheara fie Ud riște

Nu, a greșit cei care v-a spus așa, sigur că dvs. sunteți cei care aprobați și răspundeți in final, însă aș completa cete spuse de domnul Vicepnmar Popa proiectele vizează schimbarea onor soluții tehnice, sunt proiecte fin cure de derulare, unele dintre ele. altele urmează a fi licitate în perioada imediat următoare, sunt proiecte care vizează modernizarea irtfrastructurii liniilor de tramvai din municipiul București

Domnul președinte d_e ședință Mircea Valentin

Domnul Viceprimar Murgeanu are o considerație tehnică de

făcut.

Dom nu ț Viceprimar Generai Murpeanu Gheorahg

Fac d simpla considerație tehnică, nu are nici o legătură cu ce a

zis domnul consilier Adîî. de ce trebuie modificată soluția spun imebrat, pentm că s-a constatat că in toate zonele Bucureșțiului că această catenară a tramvaiului este mutt mal corect amplasată pe stâlpi metalici de cât pe stâlpi de beton, datorită faptului că în momentul în care intră în vibrație, fie ca este vorba de calea de rulare, fie este vorba de vânt stâlpul metalic reacționează muit mai bine decât cel de beton la imtiițfflWifla apare mult mei repede decât la celălalt Asta este tot. am vrut să fac acest con srd atent strict lehriic și atât

Dornnu| Direclor_G_ener al Gnegre ha_Ud riște

Domnul consilier Adîr știe bine despre aceasta soluție câ noi am ăphcat-o anterior, este o soluție de ultim nivel tehnic, vizează și modernizarea iluminatului public ți modernizarea alimentării cu energie electrică a tramvaielor, este necesară și se impune.

Este semnată de directorul juridic Expunerea de motive a Primarului General este contrasemnată de către directorul Direcției Juridice, Referatul de Speciălilate este semnat de către Viceprimarul .......Dar sunt ta îndemână aici proiectele.

Domnul pregedmie.de ședință Mkcea Valentin

Proiectele există in materialitatea ior Supun la vot acest proiect Cine este pentru? 24 votun. împotriva? 1 vot t Adîi V.), abțineri? 0 voturi

Acest proiect d-e hotărâre a fasi adoptat.

Trecem la punctul 25 proiect de hotărâre privind modificarea anexelor V â, S, 3 £f 12 afe HCGMB nr 23Z2005 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului do investiții "Modernizare linii de tramvai". Dacă nu sunt observații trecem le vot

Cine este pentru? 24 voturi, împotrivă? 1 vot (Adsr V.}, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem ta punctul 27 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent* ET+SF+PT pentru obiectivul de Investiții " Rest aura rea și refuncționaiizare Vila D și Vila E Paiațele Brâncoveriești de la Porțile București ului*'. Daca sunt discuții?

Domnul consilier .genera! Goncea bviu

La acest voi vă rog eu nu fac competiție cu doamna Crucea nu, vă rog să mâ tăiați de pe listă

Domnul președinte de ședință Mifcea Valentin

Un gentelman, în sfârșit un gerțeIman. Da, deci suntem la ypl Cine este pentru proiectul nr. £77 £4 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Adîr V.}

Acest prpieqt de hotărâre a fost adoptai

Domnul consilier general Goncea L.iyiu

Numai o secunda, am un qorfflKA cu dânsul, nu și-a adus aminte cfl aceiași gest ham făcut și atunci când am concurat cu Stelică Bârnă la Comisia Economică Eu nu fac competiție cu un coleg niciodată

Domnul președinte oe ședință Mingea Vglenun

□acă aveți o redamație, Comisia de Disciplină tocmai și-a intrat

în rol

Propun amânarea punctului 28. fiind un proiect de două-treimi. Cine este pentru? 24 voturi, împotrivă'? 0 voturi, abțineri? 0 voturr

Acest proiect de hotărâre a fost 3mânat

Trecem la punctul 29 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tebnîco-eco normei aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții reabilitare șf modernizare Sala Atelier — Teatrul de Comedie.

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fosl adoptat

Trecem la punctul 30 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnic o'economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investirii Lucrări de consolidare și modernizare la clădirea Teatrului Evreiesc de Stat

Cine este pentru? 26 voturi, împotrivă^ 0 voturi, abțineri? 0

voturi

Acest proiect de hotărâre a test adoptat.

Punctul 31 va trebui amânat. ClOe este pentru? 24 voturi :rnpotrrva? 0 voturi, abțineri? 2 voturi ( Popa I Pllțrîlld ș )

Acest proiect de hotărâre ti fost amânat

trecem la punctul tir, 33 proiect de hotărâre privind încadrarea Operei comice pentru copii in categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții șt regulamentului de organizare și funcționare ale instituției.

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Rog Comisia de validare să efectueze numărătoarea volurilor. Comisia de numărare și validare ne dațr și nouă un rezultat cu privire la punctul de la numărui 1fl

Ședința nu s-p încheiat stimați colegi vă rog eă rămâneți m sală, cu excepția extremelor urgențe Vă rog să rămâneți, insist nu putem fără dumneavoastră. Stimați colegi vorbesc serios trebuie să consemnăm rezultatul acestui voi și după aceea se închide șed mia. Se daLt prognosticuri văd ....

Domnul consilier general Murg Călin

Proces Verbal încheiat astăzi 15.11 2007 referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București in Comisia de concurs pentru ocuparea postului de director generai al AMERE6. Număr de voturi valabil exprimate 26. voturi anulate 0. Voturi pentru domnul consilier Pirvu Ga briei £4, împotrivă 2 voturi. Voturi pentru domnul consilier Goncea Liviu - 5, împotrivă 19 Voturi Voturi pentru doamna Crucea nu -19. împotrivă - 5 voturi

Se decalară aleși domnul consilier Pirvu Gabriel ei doamna consilrer Cruceanu Etena ca reprezentant ai Consiliului Generat ai Municipiului București în Comisia de concurs pentru ocuparea postului pe director general al AMEREB
Domnul președinte de? ședință Mircea Valentin

Mulțumesc Cu acest punct am închis ordinea de zi, eu mi-am

închis și mandatul temporar de președinte de ședință. Vă mulțumesc pentru cooperare, dacd nu mai avem ședințe pentru că vrn aiegenJe Oricum voi face și un raport de actrvltate, N yeți gâsi pe flîte

Declar ședința închisa.

Ședința s-a inctiesat la orele 1 ? DO