Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13 decembrie 2007,orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 42 din cei 45 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, domnul Toma Tudor Secretar General al Municipiului București, doamna director Claudița Selavărdeanu din partea Instituției "Prefectului Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului de specialitate al Primarului General Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Bumbaș Florin, Rece Olga

Doamna președinte Cosma Roxana

Vă rog să luați loc în sală, să se închidă ușa de la sala de ședință.

Domnul Secretar General Tudor Toma

înainte de a începe dezbaterile voi da citire unor note în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile art.80 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația ca până la data de 1 februarie 2008 să depuneți la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București declarațiile privind interesele personale, dacă au intervenit modificări semnificative fată de declarațiile anterioare.

J    J

De asemenea, dacă în decursul anului 2007 au apărut modificări cu privire la datoriile și activele deținute de dumneavoastră, vă rugăm să actualizați declarațiile de avere.

J    J

Formularele de declarații vă sunt puse la dispoziție de către Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.

De asemenea vă aducem la cunoștință că potrivit art. 10 lit. "g” din Legea 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Integritate vor fi publicate pe pagina de internet a instituției numele și funcția persoanelor care nu depun declarația de avere sau declarația de interese în termen de cel mult 15 zilede la expirareatermenului legal de depunere, date ce vor fi comunicate Agenției Naționale pentru Integritate.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Instituția Prefectului Municipiului București, în exercitarea dreptului de control al legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale a introdus acțiune la Tribunalul București împotriva Hotărârii C.G.M.B nr.189/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 și 9 ale H.C.G.M.B. nr.22/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Modernizare străzi cu linii de tramvai”, a Hotărârii C.G.M.B nr. 198/2007 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea blocurilor V53A și V53B, situate în Ansamblul Vitan Bârzești, B-dul Octavian Goga nr. 28 și 30, din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 184/2006, și a Hotărârii C.G.M.B nr.206/2007- privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în Consiliul Consultativ al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, întrucât acestea nu au fost puse în concordanță cu legea.

în conformitate cu prevederile art.3 alin.3 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, până la soluționarea cauzei, actele atacate sunt suspendate de drept.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Instituția Prefectului Municipiului București, în exercitarea dreptului de control al legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale; a reținut unele neconcordanțe asupra Hotărârii C.G.M.B nr.270/2007 privind încheierea convenției între Municipiul București și domnul Constanda Costică și doamna Constanda Maria.

în ceea ce privește conținutul convenției mai sus menționată constată că unele prevederi ale acesteia, “într-o oarecare măsură nu țin seama de anumite realități faptice și juridice, după cum urmează:

1)    prevederile punctului III.2.a Obligația Consiliului General al Municipiului București de a scoate din domeniul public al Municipiului București terenul - amplasamentul actualului Depou llie Pintilie ( Victoria)-și să-l introducă în domeniul privat, fără a fi dovedită domenialitatea terenului, poate fi valabil încheiată dacă se va ține cont de prevederile art.8 alin (2) și art. 11 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

2)    prevederile punctului lll.2.b Primăria Municipiului București prin compartimentele de specialitate nu poate intabula terenul, ci intabulează drepturi reale cu privire la imobil. Potrivit Legii nr.7/1996, republicată, în cartea funciară se înscriu actele și faptele juridice referitoare la imobil,

iar intabularea, ca operațiune tehnico-juridică efectuată de registrator are ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale, nu intabularea terenului.

3)    prevederile punctului lll.2.f Obligația C.G.M.B de a aproba PUZ pentru terenul ce va rezulta din evaluare, teren ce se află în zona amplasamentului actualului Depou llie Pintilie ( Victoria) trebuie corelată cu prevederile art. 5 din Codul Civil precum și cu prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare adică după obținerea avizelor solicitate de lege. în acest context obligația de a aproba o anumită documentație de urbanism, nu poate fi decât una sub condiție.

4)    prevederile punctului lll.2.g Obligația Municipiului București de a respecta destinația exclusivă de spațiu verde a terenului fără a permie și/sau autoriza sub nicio formă edificarea de construcții este o obligație de rezultat, ce nu poate fi asumată, în această formulare, întrucât Municipiul București, în viitor, poate fi pus în diverse situații prin care terenului în cauză i se poate schimba destinația.

5)    prevederile punctului III.3.a Obligația domnului Constanda Costică poate consta în întreprinderea tuturor demersurilor pe care acesta le poate iniția, potrivit legii, pentru ca efectele Deciziei nr.1146/2007 a Curții de Apel București să nu se mai producă, atât sub aspectul obligației de a face cât sub aspectul încasării despăgubirii. Suspendarea aplicării unui act judecătoresc, cum este decizia civilă a unei instanțe de recurs, nu se poate dispune de către una din părțile în litigiul în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească”.

Instituția Prefectului Municipiului București consideră că Hotărârea C.G.M.B nr.270/2007 poate fi revizuită astfel încât conținutul convenției să reflecte mai bine drepturile și obligațiile părților în strânsă concordanță cu prevederile legale în vigoare.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că domnul Novac Ștefan Tiberiu prin adresa înregistrată la Instituția Prefectului Municipiului București și transmisă Cabinetului Secretarului General al Municipiului București, solicită anularea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.321/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Petricani - CF. Constanta - Str. Valea Saulei, sector 2 întrucât terenul în cauză face obiectul unui litigiu aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-IIl-a Civilă, dosar nr.7339/300/2004.

Contestatarul ne comunică că este parte în acest proces în timp ce beneficiarul hotărârii menționate mai sus este recurent-reclamant și că prin sentința civilă nr.7868/2006 a Judecătoriei Sectorului 2 s-a dispus anularea titlului de proprietate asupra terenului situat în Șos. Petricani nr. 128-154, sector 2, titlu ce stă la baza contractului de vânzare-cumpărare pe care îl deține beneficiarul Hotărârii C.G.M.B nr.321/2007.

J

Prin prezenta vă aduc la cunoștință în temeiul prevederilor art.48 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, am refuzat contrasemnarea Hotărârii C.G.M.B. nr.331/2007 privind modificarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București pentru următoarele motive:

Potrivit art.1 alin.2 lit. g) din Legea nr.215/2001, republicată instituțiile publice, regiile autonome și societățile comerciale sunt organisme prestatoare de servicii și de utilitate publică coordonate potrivit art. 63 alin. (5) lit. a), de Primarul General, iar în art. 2 din Hotărârea C.G.M.B nr.331/2007 se face referire la instituțiile aflate în „subordinea Consiliului General al Municipiului București”.

De asemenea, art. 4 din hotărârea mai sus. menționată contravine Legii nr.215/2001, republicată întrucât aceasta face referire la aparatul de specialitate al Primarului General și nu la aparatul de specialitate al Consiliului General al Municipiului București.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că S.G GDB Internațional, cu sediul în Calea Vitan nr.123, S.C PRINCIAR 90 S.A cu sediul în B-dul Mihail Kogălniceanu nr.17 și domnul Manea Măricel domiciliat în Str. Mărgeanului nr. 48 au formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârilor C.G.M.B nr.215/2006 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu alta destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, modificată prin Hotărârea C.G.M.B nr.286/2006 și împotriva Hotărârii C.G.M.B nr.32/2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație

decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al

>

Municipiului București precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.215/2006 și Hotărârii C.G.M.B. nr.248/2006.'

Contestatarii consideră hotărârile mai sus menționate nelegale și solicită revocarea acestora.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință ca S.C Apa Nova București

S.A ne-a semnalat exista unor nereguli în executarea obiectivului „Pasaj Rutier Denivelat Superior Basarab” în zona Orhideelor - Calea Plevnei și că aceste nereguli pot duce la distrugerea sau deteriorarea anumitor bunuri proprietate publică concesionate S.C Apa Nova București S.A și la neîndeplinirea obligațiilor asumate de către părțile Contractului de Concesiune.

S.C Apa Nova București S.A sesizează Municipiul București cu privire la:

- riscul de distrugere/deteriorare a colectorului de canalizare B1 250/360 cm din zona Orhideelor - Calea Plevnei, din cauza nerespectării

-    riscul de poluare a mediului înconjurător, de afectare a sănătății și siguranței publice ca urmare a deteriorării canalului colector mai sus menționat;

-    împiedicarea accesului concesionarului S.C Apa Nova București S.A la respectivul colector și împiedicarea folosirii acestuia de către concesionar, conform Contractului de Concesiune.

Semnatara solicită luarea tuturor măsurilor în vederea asigurării accesului acesteia la canalul colector B1 250/360 cm din zona Orhideelor -Calea Plevnei și a asigurării folosinței acestuia de către concesionar, precum și luarea tuturor măsurilor pe care Municipiul București le poate lua în vederea înlăturării riscurilor ce rezultă din executarea lucrărilor.

Prin sesizarea înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a Consiliului General al Municipiului București cu nr. 3848/2007, domnul Nicolenco Horațiu și doamna Nicolenco Lenuța, domiciliați în str. Pictor I. Andreescu nr. 15C, sector 2, aduc la cunoștință următoarele :

Potrivit acestora, proprietarul imobilului situat în str. Pictor Ion Andreescu nr. 15B, dorește să edifice o construcție în locul celei existente având caracteristici neadecvate din punct de vedere al înălțimii clădirii și anume S+P+4E, regim de înălțime total nepotrivit, aceasta fiind o zonă de case cu un regim de înălțime de P, P+M sau P+1E+M.

Prin modul de amplasare a construcției propuse se va bloca în totalitate însorirea și luminarea naturală a locuințelor respective.

Potrivit acestora granița comună cu imobilul ce face obiectul sesizării este de 4m iar singurele ferestre ale locuințelor sunt orientate către latura comună.    ’

Prin prezenta vă aduc la cunoștință că doamna Filipidescu Corina în calitate de proprietară a imobilului situat în Șos. București -Ploiești , nr. 23 (lotul II), prin notificarea înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. cu nr. 3847/2007 atrage atenția că documentația întocmită și avizată de către Serviciul de Urbanism pentru terenul din Șos. București -Ploiești , nr. 23, sector 1 (Aviz de Urbanism nr. 35/1/18/29.08.2007 -PUZ Șos. București -Ploiești, nr. 23, sector 1) nu poate fi aplicată sub forma avizată și anume construcția prevăzută să se realizeze până la limita parcelei de la nr. 21, deoarece drumul de acces nu aparține promotorilor documentației și chiar dacă le-ar aparține, ar fi necesar acordul coproprietarilor.

Notificata a rea nu este de acord cu alipirea construcției la calcanul existent de la de la nr. 21 și nici cu edificarea acesteia la limita proprietății sale.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Liga Asociațiilor de Proprietari - HABITAT a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 283/2007 privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2000 referitoare la înființarea Agenției Municipale pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB, pentru motive de nulitate totală și inoportunitate.

în opinia contestatarului Hotărârea C.G.M.B. nr. 283/2007 conține o serie de prevederi contradictorii între ele sau în contradicție cu prevederile legale și principiile aplicabile.

De asemenea, contestatarul arată că Secretarul General al Municipiului București a refuzat contrasem na rea în conformitate cu prevederile art. 48 alin (1), sesizând astfel nelegalitateâ hotărârii.

Contestatarul consideră că prevederile de fond ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 283/2007 se află în contradicție cu cerințele bunei guvernări, privind principiile economicității, eficienței, eficacității, transparenței și responsabilității pe care o instituție publică, așa cum este AMEREB, trebuie să le aplice.

Având în vedere cele mai sus-menționate se solicită de către Liga Asociațiilor de Proprietari - HABITAT revocarea Hotărârii Consiliului General nr. 283/2007 privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2000 referitoare la înființarea Agenției Municipale pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB.

Direcția Juridic Contencios și Legislație aduce la cunoștință Consiliului General al Municipiului București că în dosarul 35230/3/2005 intimat fiind SC DINION COMIMPEX SRL Curtea de Apel București Secția a VIII a Contencios Admistrativ și Fiscal a admis recursul formulat de către Municipiul București, a modificat în tot sentința atacată și a respins acțiunea SC DINION COMIMPEX SRL prin care solicită eliberarea certificatului de proprietate asupra terenului situat în Str. Vigoniei nr. 10, sector 5 ca nefondată.

Aș dori să vă supun la vot procesul - verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007. Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi ( Adîr V., Moise A., Petrovici O., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Băleanu D., Meran D., Tănase A., Băncilă M.)

Doamna Președinte vă informez că în sală sunt prezenți 42 de consilieri generali.

Doamna președinte Cosma Roxana

Vă mulțumesc domnul Secretar General. Bună ziua stimați colegi, dați-mi voie să îi dau cuvântul pentru început domnului,.Primar General.Domnul Primar General Adriean Videanu

Mulțumesc doamna Președinte, doamnelor și domnilor colegi, vă propun ca de pe ordinea de zi să scoatem punctele: 12, 13, 14, 16, 22, 39 și 40 și să introducem pe ordinea de zi suplimentară următoarele puncte:

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, „Reabilitarea ecologică a salbei de lacuri de pe Râul Colentina și curățarea zonelor adiacente de interes turistic în vederea reintroducerii acestora în circuitul turistic al Municipiului București”.

2.    Proiect de hotărâre privind predarea în concesiunea S.C. Apa

Nova București S.A. a rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare realizate de către Municipiul București după intrarea * în vigoare a Contractului de Concesiune.    .

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Dobroiești- Lacul Dobroiești - Șos. Fundeni, sector 2.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Baicului, nr. 31- lot 4, sector 2.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenuri în suprafață de 184 mp situat în b-dul Burebista nr. 7, sector 3, proprietatea S.C. Meridian Sud S.R.L. și terenul în suprafața de 352,67 mp situat în strada Turturelelor/str. Vulturilor, sector 3, domeniu privat al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B nr. 18/18.01.2007, privind achiziționarea de imobile cu destinația de locuințe de la persoane fizice și juridice.

Acest proiect necesită o urgență și am să vă spun și de ce: am reușit să achiziționăm acele apartamente de pe piața liberă, iar dacă Primăriei Sectorului 3, care va trebui să atribuie locuințele în principal și cu prioritate așa cum spune proiectul de hotărâre celor care locuiesc în Centrul Istoric, vor trebui să atribuie aceste locuințe după criteriile proprii elaborate de către Primăria Sectorului 3 conform legii în vigoare, deci ei nu vor putea da niciodată cu prioritate celor din Centrul Istoric decât numai dacă Consiliul General va dispune acest lucru printr-o hotărâre de consiliu. Rămâne ca dumneavoastră să hotărâți acest lucru, multe din imobile sunt deja și recepționate. Vă mulțumesc mult. De fapt acest proiect a mai fost pe ordinea de zi data trecută.

Doamna președinte Cosma Roxana

Mulțumesc domnule Primar General.

Alte propuneri din sală? Nu.

Da domnule consilier Antonel Tănase, vă rog.Domnul Consilier General Antone! Tănase    •

Bună ziua onorat prezidiu, stimați colegi, stimați invitați.

Nu am să încep cu declarație politică cum îmi sugerează colegii mei, în sfârșit mă bucur că domnul Primar General a ținut cont de cererea consilierilor generali PNL și a retras punctul -16 de pe ordinea de zi până când realizează cele 100.000 de locuri de parcare,

Domnul Primar General Adriean Videanu

Pe alea le-am făcut deja.

Domnul consilier general Antonel Tănase

Nu le-ați făcut, urmează să le faceți, dar după ce veți avea un studiu serios domnule Primar General, așa a-ți afirmat,„ vedeți conferințele de presă pe care le-ați susținut. Referitor la punctul 15, cerem retragerea acestuia de pe ordinea de zi, din punctul nostru de vedere trebuie îmbunătățită colectarea valorii biletelor și a călătoriilor încasate, călătoriile celor care merg pe blat pe RATB decât să majorăm tichetul de călătorie și punctul 17 pentru că astăzi la mapă noi nu avem acest Contract de Concesiune privind rețeaua metropolitană de fibră optică. Mai departe ne confruntăm cu o situație destul de jenantă în ceea ce privește licențele de taxi din acest punct de vedere cerem demisia Directorului General Udriște pentru proasta gestionare a verificării acestor licențe. Sunt peste 300 de taximetriști care au contracte de leasing pe care nu și le pot derula, sunt nevoiți să rămână pe drumuri, datorită faptului că domnul Udriște nu aplică corect legislația în vigoare. Cu privire la vacantarea postului de consilier general de la punctul 1, vrem să știm și noi din ce motive domnul consilier Lucian Paraschiv nu mâi poate să facă parte din Consiliul General. Mulțumesc.

Doamna președinte Cosma Roxana    ,

Vă mulțumesc, domnule Tănase. Da domnule Băleanu, vă rog.

Rugămintea pe care o adresez este dacă puteți face interpelările necesare la ordinea de zi pe care o avem acum în discuție. Domnul Băleanu, vă rog frumos.

Domnul consilier General Băleanu Dorin

Avem pe ordinea de zi o serie de proiecte de hotărâri foarte importante legate de extinderea de lucrări de apă și canalizare. Este a treia oară când au fost introduse cele 11 proiecte, lucrări foarte importante. Este o deficiență a aparatului primăriei prin faptul că nu s-a reușit în perioada din vară până în prezent să fie prezentată documentația Gopșiliului General șidatorită acestui fapt foarte mulți consilieri vor vota împotrivă. Cred că va trebui să interveniti dumneavoastră domnule Primar General ca această

J

problemă a documentațiilor care sunt extrem de importante pentru aprobarea în cunoștință de cauză de către Consiliul General să ajungă în timp util. Am cerut APA NOVA să prezinte toate lucrările, documentația privind lucrările atât Secretariatului General cât și Primăriei Municipiului întrucât nu putem să aprobăm aceste lucrări dacă nu le vedem. S-a aflat că o parte din aceste lucrări sunt deja încheiate și înseamnă că noi trebuie să aprobăm nu proiectele, nu documentația ci chiar lucrările ca atare. Aceasta este o problemă care am ținut să o prezentăm, pe de altă parte celelalte lucrări care au fost depuse .proiecte de hotărâre au fost depuse de luni de zile la Secretariatul Consiliului General în legătură cu lucrările APA NOVA încă nu au fost promovate. Mulțumesc.    '

Doamna președinte Cosma Roxana

Mulțumesc domnul Băleanu, alte amendamente din sală?

J    ’

Domnul consilier General Oprișan Ion

Având în vedere că lucrările menționate de colegul meu de punctul 41 la punctul 50, sunt lucrări executate, mărturisire făcută de domnul director Macri, întrucât l-am rugat personal să menționeze care lucrări sunt licitate și neexecutate. Având în vedere că Consiliul General este parte în proiect, așa cum susține domnul Primar Videanu, și nu Primarul, solicit scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 41-50, întrucât domnul director Macri spune că a executat aceste lucrări conform Ordonanței 92 după ce a anunțat Consiliul General. Să ne facă dovada că ne-a anunțat pe noi Consiliul General.

Doamna președinte Cosma Roxana

Mulțumesc domnul consilier, alte amendamente din sală? Dacă nu mai sunt trecem la vot.

Supun la vot solicitarea domnului Primar General de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 12, 13, 14, 16, 22, 39 și 40. Cine este pentru? 35 de voturi, împotrivă? 1 vot ( Tănase A.), abțineri? 0 voturi.

Aceste puncte au fost scoase de pe ordinea de zi.


(Adâr V., Petrovici O., Moise A., loan A., Băncilă M., Meran D., Băleanu D.). Am o rugăminte, vă fixați pe o cifră o spuneți pe aceea, așteptăm avem răbdare și vă rog să țineți mâinile ridicate până când se declară numărătoarea terminată.

Aceste puncte au fost introduse pe ordinea de zi.

Trecem la propunerea domnului consilier Antonel Tănase, aceea de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 15 și 17. Cine este pentru? 9 voturi ( Tănase A., Meran D., Paliga S., Purcărea S., Băncilă M., loan A., Bergheș C., Băleanu D., Botoș D.), împotrivă? 18 voturi ( Prioteasa D., Țica H., Pîrvu C., Ivașcu T., Pirpiliu Ș., Ivorschi I., Pațica I., Constantin Barna S., Cruceanu E., Cosma R., Popa G., Ilie R.,.Duță L., Dumitrescu V., Mircea V., Murg C.,Untaru V., Pop R ), abțineri? 9 voturi (Adâr V., Petrovici O., Moise A., Tudor - Popescu C., Radu M., lovici V., Marinescu I., Stan N., Florescu D.)

Aceste puncte au rămas pe ordinea de zi.

Supun la vot propunerea domnului consilier Oprișan de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 41 - 50. Cine este pentru? 14 voturi,

împotrivă? 8 voturi ( Prioteasa D., Mircea V.,., ......), abțineri? 19 voturi

(Țica H., Pîrvu C., Ivașcu T., Ivorschi I., Pațica I., Constantin Barna S., Cruceanu E., Cosma R., Popa G., Ilie R., Duță L., Dumitrescu V., Murg C.,Untaru V., Voicu M., Pop R:, Adîr V., Marinescu I., Pirpiliu Ș).

Aceste puncte nu au fost scoase de pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi cu amendamentele votate. Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 4 voturi ( Oprișan I., loan A., Tănase A., Paliga S.), abțineri? 4 voturi ( Purcărea S., Adîr V., Moise A., Petrovici O.)

Ordinea de zi a fost votată în totalitatea ei.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. înainte de al supune

votului dati-mi voie să dau citire din referatul constatator: domnul Paraschiv

1

Lucian prin adresa depusă la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr. 4450/6/08.11.2007 și-a dat demisia din funcția de consilier general. Aceasta pentru a răspunde solicitării colegului nostru, anterior enunțată.

JSupun la vot proiectul de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei domnului Paraschiv Lucian. Cine este pentru? 35 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi ( Tănase A., loan A., Meran D., Oprișan I.)

Domnul Primar General Adriean Videanu

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi, dat fiind faptul că ieri Ministerul Internelor și Reformei Administrative ne-a trimis o adresă prin care ni s-a alocat suma de 21.425.670 lei pentru compensare combustibil, v-aș ruga să fiți de acord cu amendamentul pe care vi-l propun: să se rectifice bugetul de venituri și cheltuieli și să se introducă suma de 21.425.670 lei la venituri, la subvenție combustibil și pe cale de consecință la cheltuieli aceeași sumă 21.425.670 lei, la cheltuieli compensare combustibil subvenție energie termică. Vă mulțumesc.

Doamna președinte Cosma Roxana

Mulțumesc domnul Primar General, suntem la al doilea punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2007, alte amendamente din sală?

O să repet amendamentul enunțat anterior și o să-l fac eu și anume vă propun introducerea la venituri a sumei de 21.425.670 lei la cheltuieli alocarea sumei, reprezentând compensare combustibil pentru energie termică livrată populației pe lunile noiembrie-decembrie 2007. Alte amendamente din sală?

Supun la vot amendamentul pe care tocmai l-am propus. Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi ( Tănase A., Purcărea S., loan A., Băncilă M., Bergheș C., Meran D.)

Acest amendament a trecut.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2007 cu amendamentul votat anterior. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Tănase A., Purcărea S., loan A., Băncilă M., Bergheș C., Meran D., Paliga S., Botoș D., Oprișan I., Adîr V., Petrovici O.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 326/2006 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru un număr de 100 de străzi de pe teritoriul municipiului București.

Domnul Viceprimar Popa Grigore

Vreau să anunț că nu particip la vot la punctul 3 și 4.

Doamna președinte Cosma Roxana

Rog să se. consemneze că domnul lonuț Popa nu participă la votul acestui proiect de hotărâre.

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 30 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi ( Dumitrescu V., Adîr V., Petrovici O., Moise A., Tănase A., Oprișan I., Meran D., Bergheș C., Băncilă M., loan A., Paliga S.)

,    Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 28/2006 privind aprobarea documentațiilor tehnico -economice si indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții „ Reabilitare străzi - Administrația Străzilor ”.

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă? 3 voturi ( Botoș D., Tănase A., Oprișan I.), abțineri? 8 voturi ( Adîr V., Moise A., Petrovici O., Meran D., loan A., Bergheș C., Paliga S., Purcărea S.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în B-dul Hristo-Botev nr.29-31, sector 3 din administrarea Consiliului Local al Sectorului în administrarea Consiliului General al

} Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar.

Cine este pentru? 37 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi (Adîr V., Moise A., Petrovici O., Tănase A.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Aveam o întrebare: cine cumpără acest sediu PD sau PDL sector 3?

Doamna președinte Cosma Roxana

Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului tehnic și studiului de

fezabilitate pentru obiectivul de Cuhnie - C.N.C. Mogoșoaia.


investiții Consolidare și restaurare' Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi? (Oprișan I., Moise A., Bergheș C., Petrovici O.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la proiectul de hotărâre privind achiziționarea imobilului din strada Traian nr. 93-95, sector 3 cu destinația de grădiniță. Cine este pentru? 15 voturi, împotrivă? 3 voturi ( Adîr V., Tănase A., Paliga S.), abțineri? 27 voturi (Moise A., Petrovici O , Meran D., loan A., Băncilă M., Bergheș C., Purcărea S., Botoș D., Băleanu D., Oprișan I., lovici V., Stan N., Marinescu I., Florescu D., Forăscu V.,....... )

Acest proiect de hotărâre nu a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 27167 mp situat în str. Fabrica de Glucoză nr.6-8, sector 2, proprietatea doamnei Dumitrescu Tanți Virginica și a domnului Adrian Ciorobea, constituind căi de acces generate de prevederile PUZ- str. Fabrica de Glucoză nr.6-8, sector 2, aprobat prin HCGMB nr.85/13.04.2006 și terenul în suprafață de 27145 mp situat în str. Fabrica de Glucoză nr.6-8, sector 2, ce constituie căile de acces generate de aplicarea HCGMB nr.97/1998, modificată prin HCGMB nr.126/1998, teren proprietatea municipiului București.

Cine este pentru? 36 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi (Adîr V., Moise A., Petrovici O., Ciucă M., Cosma R.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață totală de19776 mp situat în str. Fabrica de Glucoză nr.6- 8, sector 2.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Acceptarea donației înseamnă modificarea articolului și trecerea ca domeniu proprietate publică și nu cumva să fie proprietate privată, asta este modificarea pe care vă rog să o introduceți în articol proprietate publică.

Doamna președinte Cosma Roxana

Supun la vot amendamentul domnului Oprișan. Cine este pentru? 39 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat anterior. Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă? 0, abțineri? 5 voturi (Adîr V., Moise A., Petrovici O., Ciucă M., Cosma R.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață totală de 6084 mp., situat în Str. Fabrica de Glucoză nr.38, sector 2

Domnul consilier general Oprișan Ion

Același amendament.

Doamna președinte Cosma Roxana

Supun la vot amendamentul domnului Oprișan. Cine este pentru? 35 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat anterior. Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi (Adîr V., Moise A., Petrovici O., Ciucă M., Cosma R.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Generai ai Municipiului București în Comisiile socioeconomice de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare constituite la nivelul primăriilor sectoarelor 1-6.

întrucât este vot de persoană rog secretariatul Consiliului General, în funcție de propunerile făcute de colegi, să pregătească buletinele de vot.

Vă supun la vot : Comisia de Validare să fie egală cu Comisia de Numărare. Cine este pentru? 36 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Comisia de Numărare va fi egală cu Comisia de Validare a voturilor.

Propuneri din sală pentru Primăria Sectorului 1?

Domnul consilier general Adîr Victor

Eu îl propun pe domnul Petrovici Octavian pentru sectorul 1.


14Doamna președinte Cosma Roxana

Dacă vreți să faceți propuneri pentru toate sectoarele se vor consemna direct. Deci domnul Petrovici pentru sectorul 1?

Domnul consilier general lovici Victor

Eu îl propun pe domnul Marinescu Ion pentru sectorul 1.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Domnul Antonel Tănase sector 6.

Doamna președinte Cosma Roxana    .

Propuneri din sală pentru sectorul 2?

Domnul consilier general Dumitrescu Vlad

Pentru sectorul 2 îl propunem pe domnul Mircea Valentin.

Domnul consilier general Antonel Tănase

La sectorul 2 este deja domnul Mircea Valentin, verificați hotărârile de Consiliu.

Doamna președinte Cosma Roxana

Sectorul 3?

Domnul consilier general Mircea Valentin

La sectorul 2 îl propun pe domnul Liviu Goncea. Sunt până acum, acum se supune la vot din nou, se reia procedura.

Domnul consilier general Dumitrescu Vlad

Sectorul 3 Doru Prioteasa.

Doamna președinte Cosma Roxana

Sectorul 4?

Domnul consilier general Pirpiliu Ștefan

Sectorul 4 Forăscu Vasile.

Doamna președinte Cosma Roxana

Sectorul 5?

Domnul consilier general Pirpiliu Ștefan

Pentru sectorul 5 Pop Romeo și pentru sectorul 6 Pațica luliana.

Doamna președinte Cosma Roxana

15
Alte propuneri? Pentru 5 mai avem propunerea cu domnul Sorin Purcărea.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Am numai o întrebare, nu vreau să modific nimic din propunerile de aici. Din câte am înțeles la sectorul 2 este o hotărâre de Consiliu prin care domnul Mircea Valentin, hotărâre care este încă validă, face parte din această comisie. Dacă se va mai vota un membru prin propunerea pe care a-ți făcut-o referitoare la domnul Goncea, vor fi doi, aceasta înseamnă că se poate să fie doi și la celelalte sectoare?

Domnul consilier general Goncea Liviu

Ca să nu prelungim votul eu renunț la propunerea, deci nu voi candida.

Doamna președinte Cosma Roxana

Avem următoarele propuneri la sectorul 1: domnul Petrovici, domnul Marinescu; sectorul 2: Mircea Valentin; sectorul 3: Doru Prioteasa; sectorul 4: Forăscu; sectorul 5: Romeo Pop, Sorin Purcărea; Vă retrageți? Deci se retrage domnul Purcărea, rămâne domnul Pop Romeo; sectorul 6: doamna Pațica și domnul Tănase. Vă rog să pregătiți buletinele de vot și să aduceți urna până la momentul în care se va vota.

Vă propun să trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport București.

Cine este pentru? 18 voturi, împotrivă? 12 voturi ( Tănase A., loan A., Oprișan I., Botoș D., Bergheș C., Paliga S., Purcărea S., Băncilă M., Meran D., Moise A., Petrovici O., Florescu D. ), abțineri? 1 vot (Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre nu a trecut.

Domnul Viceprimar Popa Grigore

Vreau să anunț că nu particip la vot la acest proiect de hotărâre.

Doamna președinte Cosma Roxana

Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune de lucrări publice pentru obiectivul de investiții „Rețea Metropolitană de fibră optică a municipiului București pentru telecomunicații- NETCITY.

i

Domnul consilier general Oprișan Ion

Dragi colegi după cum știți în luna august, la ședința din luna august, am făcut o interpelare domnului Primar General, interpelare la care dânsul nu a răspuns și interpelarea suna în felul următor: dacă pentru o lucrare aflată în curs de ofertare pe internet, pentru licitație se pot lucra, executa lucrări de către Consiliul General al Municipiului București pregătitoare? După cum știți eu vă atenționez că în contractul de concesiune nu este prevăzută recuperarea banilor din introducerea tubulaturii aferente introducerii fibrei optice, a executării lucrărilor de săpături pe introducerea conductelor, deci ca atare vă atenționez, dragi colegi, că s-ar putea să plătiți foarte mulți bani și acum chiar îi plătiți, întrucât, dacă pentru Parcul. Bordei recunoașterea de către domnul Primar General că terenul nu a fost trecut din domeniul public în domeniul privat, a fost numai atunci când nu a fost anunțat ca președinte executiv sau orice al noului partid creat și a doua zi a recunoscut în Cotidianul că acest teren nu a fost trecut niciodată din domeniul public în domeniul privat și pentru care nu veți plăti cei 17 mii. de euro, pentru acest proiect în care s-au introdus conductele, și eu vă atenționez că majoritatea dintre dumneavoastră a-ți sesizat, pentru că scria pe ele conducte pentru fibră optică și erau de culoare galbenă fără nici un fel de problemă. Atunci licitația nu era câștigată de către firma UTI, deci eu aș ruga ca în Contractul de Concesiune să fie menționată recuperarea banilor de către Consiliul General al Municipiului București și să fie trecută și valoarea care a fost cheltuită. Vă mulțumesc.

Doamna președinte Cosma Roxana

Deci acesta este amendamentul dumneavoastră?

Domnul consilier general Adîr Victor

Am avut ocazia să studiez de ieri de la ora 19 până la ora 2 dimineața. Am studiat materialul dar nu am putut să studiez anexele

deoarece materialul care mi s-a pus la dispoziție ....... în opinia mea

proiectul de contract are niște lipsuri. în primul rând, în opinia mea, consider că acest Concesionar are drepturi destul de multe în comparație cu Concedentul, de asemenea are niște referiri care, sincer să fiu m-au mirat, referitor la relațiile cu mass-media, citez: 7.1.8 mass-media va primi doar informații privind părțile, obiectul, durata și valoarea, acestea fiind considerate cunoscute din procesul de licitație. Având în vedere că este o lucrare importantă pentru Capitală nu putem accepta 7.1.8 ca acest punct în contract numai acel lucru deja cunoscut de la licitație, poate mass-media și cetățeni vor să fie informați pe legea 544 sau lega 52, să fie informați de mersul lucrărilor și cum decurg acestea. De asemenea în expunerea de motive se precizează: domeniul public va fi pus la dispoziție gratuit și neexclusiv. în 5.1.3, în Contract, se precizează: acordarea de către

17
Concedent către Concesionar a unui drept de folosință exclusiv și gratuit, nu neexclusiv, asupra spațiilor aflate în imobile aparținând Concedentului sau aflate în administrarea acestuia. Păi când faci afirmația în expunerea de motive și raportul de specialitate neexclusiv și gratuit nu include și astea, spațiile din domeniul public care aparțin Concedentului, plus că are multe alte lucruri care sunt interpretabile. Eu vă rog foarte mult, eu propun amânarea luării unei decizii în Consiliu, urmând ca ceilalți consilieri, nu știu dacă l-au studiat este foarte posibil și îmi cer iertare dacă spun acest lucru acum că poate nu l-au studiat, urmând ca în ședința următoare din ianuarie sau când doriți dumneavoastră să o facem să îl aprobăm sau nu dar în cunoștință de cauză. Eu personal mă voi abține de a vota acest proiect de hotărâre în varianta în care este. Vă mulțumesc.

Doamna consilier general Pațica luliana

în legătură cu proiectul nr. 11 din motive de timp doream să-mi retrag candidatura.

Doamna președinte Cosma Roxana

Dar suntem la un alt proiect acum, la sfârșitul proiectului o să revenim la punctul 11 ca să vă retragem candidatura.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Având în vedere ce au spus colegii mei eu propun amânarea....

Doamna președinte Cosma Roxana

Numai puțin vă rog să opriți scrierea buletinelor, pentru că vom reveni apoi la punctul nr. 11.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Deci eu solicit amânarea acestui proiect de hotărâre.

Doamna președinte Cosma Roxana

Deci domnule Oprișan dumneavoastră tot amânarea a-ți cerut, în final? Supun la vot propunerile domnilor Oprișan, Adîr și Tănase de amânare a acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă? 3 voturi ( Pirpiliu Ș., Țica H., Pârvu C.), abțineri? 5 voturi (Cosma R., Zătreanu D., Ivorschi I., Pațica I., Murg C.)

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.


Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Calea Victoriei nr.56, sector 1, în suprafață de 375 m.p., necesar extinderii unui hotel.

Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi ( Adîr V., loan A., Moise A., Petrovici O.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

îmi cer scuze revin la punctul nr. 11, doamna consilier Pațica luliana a cerut a fi scoasă de pe buletinul de vot pentru sectorul 6, aștept alte propuneri din sală. îmi cer scuze erau doi candidați pentru sectorul 6? O scoateți pe doamna Pațica și rămâne cel de al doilea candidat care era pe listă.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 200 mp, situat în str. Serg. Nițu Vasile nr. 49, sector 4, pentru realizarea unei clădiri cu destinația de locuință

Domnul consilier general Oprișan Ion

Sunt de acord cu acest proiect cu destinația lui de locuință, unifamilială. Deci, să nu facă blocuri de vânzare pe teren concesionat de către Municipalitate, să își facă o locuință, nu locuințe

Doamna președinte Cosma Roxana

Aveți PUD aprobat, care face parte din dosar, îmi spune domnul Secretar General acum, dar faceți un amendament, ce doriți, la care articol să-l introducem.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Locuință unifamilială.

7

Doamna președinte Cosma Roxana

La articolul 1? Dați-i microfonul domnului Oprișan, vă rog frumos.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Deci, se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 200 mp, situat în str. Serg. Nițu Vasile nr. 49, sector 4, pentru realizarea unei clădiri cu destinația de locuință unifamilială

7    7Doamna președinte Cosma Roxana

Alte amendamente?

Supun la vot amendamentul domnului consilier Oprișan. Cine este pentru? 24 voturi, împotrivă ? 2 voturi (Pop R., Prioteasa D), abțineri? 7 voturi ( Zătreanu D., Murg C., Ivorschil., Țica H., Marinescu I., Pațica I., Radu M.)

Acest amendament a trecut.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat anterior. Cine este pentru? 38 voturi, împotrivă ? 1 vot (Pop R.), abțineri? 1 vot( Petrovici O,)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Universității Populare Ion I Dalles

Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă ? 2 voturi ( Tănase A., Paliga S.) abțineri? 6 voturi ( Meran D., Oprișan I., Purcărea S., Băncilă M., Botoș D., loan A)    ,

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind încadrarea

Teatrului Evreiesc de Stat în categoria instituțiilor de spectacole de

repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi,

statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale

instituției

*

Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Tănase A., Paliga S., Meran D., Oprișan I., Purcărea S., Băncilă M., Botoș D., loan A, Petrovici O.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Cine este pentru?29 voturi, împotrivă ? 5 voturi ( Tănase A., Paliga

S., Mircea V, .......) abțineri? 5 voturi ( Bergheș C., Oprișan I., Purcărea S.,

Meran D., loan A.)

Acest proiect de hotărâre a trecutTrecem la următorul punct pe ordinea de zi privind reorganizarea Bibliotecii Metropolitane București prin comasarea prin absorbție a institutului de Studii Orientale Sergiu AL. George

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă ? 2 voturi ( Paliga s., Tănase A.), abțineri? 7 voturi( Adîr V., Bergheș C., Oprișan I., Purcărea S., Meran D., loan A., Băncilă M)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Calea Moșilor nr. 217 A, sector 2

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Adîr V., Petrovici O., Moise A.)    „

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Șos.Gh. lonescu Sisești nr. 144-158, sector 1

Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 3 voturi(Adîr V., Petrovici O., Moise A.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Limpejoarei nr 9A, sector 1

Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă .? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Petrovici O.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare PUZ - Ansamblul Băneasa, sector 1

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Adîr V., Petrovici O., Moise A.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Brădetului nr. 24, sector 4

Domnul consilier general Adîr Victor

La punctul 29 rog mai multă atenție din partea Direcției de Urbanism deoarece la acest PUZ, este o zonă delimitată de 7.000 mp. în materialul care nis-a pus la dispoziție, în materialul grafic, și nu înțeleg ce se vrea să se facă pe 7.000 mp, pentru că am văzut alte proiecte în care scria P+10,

21
P+5, P+6, practic zona este ca 2 dreptunghiuri, dar nu este precizat ce anume se vrea să se facă, poate să fie un mall, poate să fie un hipermarket, poate să fie orice. Eu oricum mă voi abține la ăsta, pentru că nu mi-am dat seama despre ce este vorba pe zona aceea hașurată. Eu mă voi abține. Vă mulțumesc.

J    J

Doamna președinte Cosma Roxana

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 3 voturi(Adîr V., Petrovici O., Moise A.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de^zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblul rezidențial Sos. Străulești nr. 93 -199, sector 1

Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Petrovici O.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

, Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Parângului, 54B-56, sector 1

Cine este pentru? 36 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 2 vot (Petrovici O., Moise A.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Rocadei, nr. 3, sector 1

Cine este pentru? 35 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-ul Aviatorilor nr. 17,sector 1

Domnul consilier general Goncea Liviu

Aș dori să vă anunț că la acest punct ies din sală.

Doamna președinte Cosma Roxana

Să se consemneze că domnul consilier Goncea iese din sală și nu votează la acest proiect. Cine este pentru? 38 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul Bucureștii Noi nr. 50, sector 1

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Adîr V. MoiseA.)    ’

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ȘOS. Giurgiului, nr. 164 F, sector 4

Domnul consilier general Adîr Victor

Cred că este o greșeală acolo, o singură remarcă vreau să fac, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ȘOS. Giurgiului, nr. 164 F, sector 4, acolo sunt 2 loturi, 164F-1 și 164F-2, ar trebui să spunem 164F-1 deoarece, valoarea 517 mp se referă la lotul 1

Doamna președinte Cosma Roxana

Deci să facem această specificație suplimentară.

Domnul consilier general Adîr Victor

Așa am văzut-o eu, 164F-1 ca să se înțeleagă lotul

Doamna președinte Cosma Roxana    .

Supun la vot amendamentul domnului consilier Adîr. Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Petrovici O.)

Acest amendament a fost votat.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat. Cine este pentru? 35 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Petrovici O., Moise A.)    ’

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Sabinelor, nr. 98-100, sector 5

Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Adîr V.)    ’

Acest proiect de hotărâre a trecut


23Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București - Ploiești, nr. 1, sector 1

Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Petrovici O., Moise A.)

Acest proiect de hotărâre a trecut    ,

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Rahovei nr. 147-153, sector 5

Domnul consilier general Adîr Victor

La punctul 38 apare o problemă între niște avize, la avizul de la Comisia Tehnică de Circulație spune așa „avizează PUZ consolidare, restaurare și modernizare clădire existentă Palatul Bragadiru- Calea Rahovei, nr. 145-153, conform certificatului de urbanism și planurilor anexe”, iar noi aici ce votăm? Că dacă vă uitați în titlu nu scrie nicăieri despre consolidare, restaurare și modernizare a Palatul Bragadiru. Eu mă voi abține la acest proiect pentru că nu îmi este foarte clar ce votăm. Ori ceva nou care va ridica la Hmax 60m, ori consolidăm ceva și facem pe lângă altceva. Asta este toată nedumerirea mea. V-am spus ca să știți, mă abțin.

Doamna președinte Cosma Roxana

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? 8 voturi ( Adîr V., Petrovici O., Moise A., Băleanu D., Băncilă M., loan A., Ciucă M., Meran D.)    '

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea încheierii unor contracte de achiziție publică de lucrări între SC APA NOVA București S.A. și SC ACVATOT S.R.L., privind « Extinderi ale rețelelor de apa potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București : SH Ștefan cel Mare 29 sect.2, SH Eroilor sect.5, SH Panduri 60 sect.6, SH llie Pintilie 1 sect.1»

Domnul consilier general Mircea Valentin

Având în vedere semnalele de la colegi și din presă, vreau să ne spună și nouă Executivul, pe proprie răspundere dacă sunt lucrări ce se vor executa sau s-au executat. Deoarece, juridic vorbind, dacă s-au executat este vorba de o ratificare, dacă nu se aprobă, și trebuie formulată cum trebuie. Vă rog răspundeți la această întrebare.

Domnul viceprimar Popa Grigore

Răspunsul o să vi-l fac domnule consilier, domnul Murgeanu este însărcinat să se ocupe de această problemă, după cum bine știți aceste lucrări au fost executate.

Doamna președinte Cosma Roxana

Trecem la vot. Cine este pentru? 23 voturi, împotrivă ? 8 voturi (Oprișan I., Tănase A., Botoș L, Meran D., loan A., Băleanu D., Paliga S., Bergheș C.) abțineri? 5 voturi ( Purcărea S., Moise A., Petrovici O., Adîr V., Ciucă M.)

Majoritate simplă, nu e de patrimoniu.

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea încheierii unor contracte de achiziție publică de lucrări între S.C. APA NOVA București S.A. și S.C. ACVATOT S.R.L., privind « Extindere rețea publica de apa potabila pe B-duI lancu de Hunedoara ( Calea Dorobanți - str. Roma) sect.1, B-dul lancu de Hunedoara (tronson bl.2 - Mexic) sect.1»

Cine este pentru? 19 voturi, împotrivă ?8 voturi (Oprișan I., Tănase A., Botoș L., Meran D., loan A., Băleanu D., Paliga S., Bergheș C.) abțineri? 5 voturi ( Purcărea S., Moise A., Petrovici O., Adîr V., Ciucă M.)

Acest proiect de hotărâre nu a trecut

Domnul consilier general Adîr Victor

Rog respectuos să faceți prezența, apelul nominal al consilierilor în

sală.

Doamna președinte Cosma Roxana

Rog să se facă prezența, domnule Secretar General vă rog să faceți prezența ca să vedem ce înseamnă majoritate. Mulțumesc domnule consilier Adîr.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Adîr Victor Gabriel - prezent Băleanu Dorin Alexandru - prezent Băncilă Mihai - prezent Bergheș Carmen - prezent Botoș Laurian Dragoș - prezent Bumbaș Florin - absent Ciucă Maria - prezent


25Constantin Barna Stelică - prezent Cosma Maria Roxana - prezent Cruceanu Elena - prezent Dumitrescu Vlad Dumitru - absent Dută Nicolae Lucian - absent

I

Florescu Dragoș - prezent Forăscu Vasile - prezent Goncea Gheorghiță Liviu - absent llie Romeo Dumitru - prezent loan Aurelian - prezent lovici Teodor Victor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent

Domnul Goncea, v-aș ruga să stați în sală când se face prezența. Deci, domnul Goncea este prezent.

Ivorschi llie - prezent

Marinescu loan - prezent

Meran Ștefan Dan - prezent Mircea Valentin - prezent Moise Alina Daniela - prezent Murg Călin - prezent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - prezent Pațica luliana Antoanela - prezent Petrovici Octavian - prezent Pirpiliu Ștefan Daniel - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan - prezent Pop Romeo Teodor - absent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - prezent Radu Mioara - prezent Rece Olga - absent Stan Nicușor - prezent Tănase Antonel - prezent Tudor-Popescu Cristian - prezent Țica Horațiu Florin - prezent Untaru Virgil - prezent Voicu Mihai - prezent Zătreanu Dan Radu - prezent

în sală sunt prezenți 39 de consilieri.Doamna președinte Cosma Roxana

Majoritatea se face cu câți consilieri, domnule Secretar General?

Domnul Secretar General Tudor Toma

Care majoritate?

Doamna președinte Cosma Roxana

Majoritatea simplă.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Majoritatea din cei prezenți jumătate din 39l la care se adaugă 1, adică 20.

Doamna președinte Cosma Roxana

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi privind aprobarea încheierii unor contracte de achiziție publică de lucrări între SC APA NOVA București S.A. și SC ACVATOT S.R.L., privind «înlocuire rețea publică apă potabilă pe str. Marcu Armașu, sector 2 » si « Extindere rețea publică de canalizare pe str. Moeciu, sector 1 »

Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă ? 8 voturi (Oprișan I., Tănase A., Botoș L., Meran D., loan A., Băleanu D., Paliga S., Bergheș C.) abțineri? 3 voturi ( Purcărea S., Petrovici O., Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Conform enunțului domnului secretar majoritatea simplă a celor prezenți este de 20.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Majoritatea celor prezenți, da.    .

Doamna președinte Cosma Roxana

Tocmai s-au redactat buletinele de vot, rog a se da în sală, pentru a se vota pentru punctul nr. 11

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție publica de lucrări între SC APA NOVA București SA si S.C. ACVATOT S.R.L., privind «înlocuire rețea publică apă potabilă pe Calea Victoriei (între Calea Griviței și str.Berthelot),, sector 1 »

Cine este pentru? 18 voturi, împotrivă ? 7 voturi (Oprișan I., Tănase A., Botoș L., Meran D., loan A., Băleanu D., Purcărea S.), abțineri? 4 voturi (Ciucă M., Moise A., Petrovici O., Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre nu a trecut

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție publică de lucrări între SC APA NOVA București SA si S.C. ACVATOT S.R.L., privind « Lucrări de urgenta în caz de inundații ( golire subsoluri inundate) si respectiv lucrări rapide in cazul prăbușirii de colectoare in sectoarele 1 si 2 ale Municipiului București pentru anul 2007 »

Vă rog rămâneți cu mâinile sus până se enunță voturile.

Cine este pentru? 22 voturi, împotrivă ? 7 voturi (Oprișan I., Tănase A., Botoș L., Meran D., loan A., Băleanu D., Purcărea S.), abțineri? 3 voturi (Moise A., Petrovici O., Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție publică de lucrări între S.C. APA NOVA București S.A. și S.C. ACVATOT S.R.L., privind « Reabilitarea rețelei publice de apa potabila pe Calea Victoriei (intre Piața Victoriei si str. Ion Campineanu ), sector 1 „ - punctul 46

Cine este pentru? 16 voturi, împotrivă ? 9 voturi(Oprișan I., Tănase A., Botoș L., Meran D., loan A., Băleanu D., Purcărea S.., Paliga S., Bergheș C.), abțineri? 4 voturi (Moise A., Petrovici O., Adîr V., Ciucă M)

Acest proiect de hotărâre nu a trecut

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție publică de lucrări între SC APA NOVA București SA si S.C. ACVATOT S.R.L., privind « Extindere rețea apă potabilă și de canalizare pe str. Vălsănești, sector 3

Am o rugăminte, până nu se spune exact numărul celor votanți să nu lăsați mâna jos.

Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă ? 9 voturi (Oprișan I., Tănase A., Botoș L., Meran D., loan A., Ciucă M., Purcărea S.., Paliga S., Bergheș C.), abțineri? 3 voturi (Moise A., Petrovici O., Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Am o rugăminte, domnule Goncea dacă se poate să treceți în partea sălii unde se votează.

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi privind aprobarea încheierii unor contracte de achiziție publică de lucrări între SC APA

NOVA București SA si S.C. ACVATOT S.R.L., privind «înlocuirea rețelelor de apa si canalizare din Municipiul București - str. Badeni, sect. 3 - str. Moinești, sect. 6 - str. Ceasornicului, sect. 1 - str. Apusului, sect. 6, intr. Rocilor, sect. 6 »

Revin cu rugăminte a să ținem mâinile sus pentru a se număra corect voturile.

Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă? 9 voturi (Oprișan I., Tănase A., Botoș L., Meran D., loan A., Băleanu D.,Băncilă M., Paliga S., Bergheș C.), abțineri? 5 voturi (Moise A., Petrovici O., Adîr V., Ciucă M., Purcărea S) ’

Acest proiect de hotărâre a trecut .

Trecem la următorul punct pe ordinea de.zi privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție publică de lucrări între SC APA NOVA București SA si S.C. ACVATOT S.R.L. privind « Extindere rețea apă potabilă și de canalizare pe str. Apicultorilor,sector 1

Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă ? 9 voturi (Oprișan I., Tănase A., Botoș L., Meran D., loan A., Băleanu D.,Băncilă M., Paliga S., Bergheș C.), abțineri? 5 voturi (Moise A., Petrovici O., Adîr V., Ciucă M., Purcărea S) ’

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi privind aprobarea încheierii unor contracte de achiziție publica de lucrări între SC APA NOVA București SA si S.C. ACVATOT S.R.L., privind « Extinderi ale rețelelor de apa potabila pentru punerea în conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București: SH Dinicu Golescu 23-25 sect.1, SH Dinicu Golescu 35-43 sect.1, SH Grivița 188-200 sect.1, SH Oltenița Sud sect.4, SH PT 18 Pantelimon sect.2, SH PT Vergului sect.2 »

Cine este pentru? 20 voturi, împotrivă ? 9 voturi (Oprișan I., Tănase A., Botoș L., Meran D., loan A., Băleanu D.,Băncilă M., Paliga S., Bergheș C.), abțineri? 5 voturi (Moise A., Petrovici O., Adîr V., Ciucă M., Purcărea S) ’

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Am solicitat cuvântul înainte, nu mi l-ați dat, vreau să vă spun că sunt investiții diferite în 3-4 sectoare făcute și cumulate într-unul singur, lucru care nu se poate pentru că fiecare lucrare din fiecare stradă prevede câte o investiție printr-un proiect de hotărâre al Consiliului General. Vreau să vă mai spun și altceva că ele se trec pe urmă într-un catalog, ca lucrări executate la valoare și trebuie amortizate, dar asta este cu totul și cu totul


29altă problemă. Eu vreau să vă spun dumneavoastră, dumneavoastră nu vreți să ascultați, e problema dumneavoastră. Dar mai observ ceva în general nici dumneavoastră nu ați votat integral decât acolo unde ACVATOT a lucrat cu utilaje EUROCONSTRUCT. Vă felicit dragii mei colegi.

Doamna președinte Cosma Roxana

Faceți niște acuze nefondate și chiar gratuite domnule consilier.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind transmiterea în administrare a Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, situat în Șos Panduri nr.22, sector 5

Domnul consilier general Adîr Victor

Doamna președinte, în opinia mea, cred că protocolul nu trebuia să fie înaintea acestui proiect de hotărâre. De ce spun asta? Nu știu dacă există o hotărâre de consiliu prin care noi împuterniceam Primarul General să semneze sau să negocieze un protocol cu cei patru administratori, eu cred că acest proiect de hotărâre ar trebui să îl amânăm deoarece trebuia să dăm în administrare și să împuternicim Primarul să negocieze acest lucru deoarece acum suntem puși în fața unui fapt împlinit, se spune clar prezentul protocol va fi înaintat C.G.M.B în vederea emiterii hotărârii de transmitere în administrare. Deci ne pune în fața unui fapt împlinit Executivul ca să aprobăm ceea ce Executivul a negociat, nu am informații că există o hotărâre de consiliu prin care împuterniceam Primarul să negocieze repartizarea acestor spații, de administrat pentru ceilalți. Cer amânarea lui, pentru că nu cred că este conform cu ceea ce se dorește.

Doamna președinte Cosma Roxana

Supun la vot propunerea domnului Adîr de amânare a acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? 11 voturi, împotrivă? 20 voturi( Prioteasa D., Mircea V.,Țica H., Pîrvu C., Ivașcu T., Ivorschi I., Pațica I., Constantin Barna S., Cruceanu E., Cosma R., Popa G., Ilie R.,Murg C.,Untaru V., Voicu M., Marinescu I., Pirpiliu Ș., Radu M., Tudor-Popescu C., Zătreanu D), abțineri? 6 voturi (lovici V.,Stan N., Ciucă M....)

Acest proiect a rămas pe ordinea de zi.

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă? 8 voturi ( Tănase A., Meran D., loan A., Oprișan l.,Paliga S., Purcărea S., Botoș L., Băncilă M.) , abțineri? 6 voturi ( Adîr V., Florescu D., Petrovici O., Moise A., Bergheș C., Băleanu D.)

Acest proiect de hotărâre nu a trecut.

Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitarea ecologică a salbei de lacuri de pe Râul Colentina și curățarea zonelor adiacente de interes turistic în vederea

9

reintroducerii acestora în circuitul turistic al Municipiului București”

Cine este pentru? 26 voturi, împotrivă? 4 voturi ( Tănase A., Paliga S., Băncilă M., Botoș L.), abțineri? 5 voturi ( Florescu D., Oprișan I., Meran D., loan A., Bergheș C.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind predarea în concesiunea S.C. Apa Nova București S.A. a rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare realizate de către Municipiul București după intrarea în vigoarea Contractului de Concesiune

Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Dobroiești -Lacul Dobroiești- Șos. Fundeni sector 2

Domnul consilier general Țica Horațiu    '

Vă rog să facem prezența pentru că foarte mulți colegi au ieșit din

sală.

Doamna președinte Cosma Roxana

Nu are nicio legătură nu sunt cu majoritatea celor prezenți în sală sunt cu majoritatea celor aleși.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Adîr Victor Gabriel - prezent Băleanu Dorin Alexandru - absent Băncilă Mihai - prezent Bergheș Carmen - prezent Botoș Laurian Dragoș - prezent Bumbaș Florin - absent Ciucă Maria - prezent Constantin Barna Stelică - prezent Cosma Maria Roxana - prezent


Cruceanu Elena - prezent Dumitrescu Vlad Dumitru - absent

Dută Nicolae Lucian - absent

1

Florescu Dragoș - prezent Forăscu Vasile - prezent Goncea Gheorghiță Liviu - prezent llie Romeo Dumitru - prezent loan Aurelian - prezent lovici Teodor Victor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Ivorschi llie - prezent Marinescu loan - prezent Meran Ștefan Dan - prezent Mircea Valentin - prezent Moise Alina Daniela - prezent Murg Călin - prezent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - prezent Pațica luliana Antoanela - prezent Petrovici Octavian - prezent [ Pirpiliu Ștefan Daniel - absent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan - prezent Pop Romeo Teodor - absent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - absent Radu Mioara - prezent Rece Olga - absent Stan Nicușor - prezent Tănase Antonel - prezent Tudor-Popescu Cristian - prezent Țica Horațiu Florin - prezent Untaru Virgil - prezent Voicu Mihai - prezent Zătreanu Dan Radu - prezent

37 de consilieri sunt prezenți.

Doamna președinte Cosma Roxana

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sos. Dobroiesti -Lacul Dobroiesti- Sos. Fundeni sector 2


32Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi (Petrovici O., Moise A., Adîr V., Florescu D.)

Acest proiect de hotărâre a trecut.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Baicului, nr. 31-lot 4, sector 2

Cine este pentru? 34 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi (Petrovici O., Moise A., Adîr V., Florescu D.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

Trecem la următorul punct pe ordinea de .zi privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 184 mp situat în Bdul.Burebista nr.7, sector 3, proprietatea S.C. MERIDIAN SUD SRL și terenul în suprafață de 352,67 mp situat în str.Turturelelor/str.Vulturilor, sector 3, domeniu privat al municipiului București.

Domnul consilier general Adîr Victor

Analizând astăzi materialul pus la dispoziție, nu știu în primul rând de ce se dorește să se facă acest schimb, trebuie să fie o motivare. Propun amânarea acestui proiect de hotărâre deoarece nu am găsit motivarea ' pentru care se dorește un schimb de la 184 mp pentru 352 mp, aveți niște desene, fotografii care arată strada Turturele atâta tot, nu scrie Str. Turturele colt cu str. Vulturilor, de asemenea trebuie solicitarea Patriarhiei Române, că așa se spune aici, Patriarhia Română dorește să se dezvdlte un stabiliment social și o biserică, trebuie să aveți anexată solicitarea Patriarhiei Române pentru acest lucru, altfel, vă rog frumos, deci, neavând aceste lucruri neîntrunind condițiile să aibă solicitarea cuiva pentru acest

schimb solicit amânarea proiectului de hotărâre.

Doamna președinte Cosma Roxana

Da, domnule consilier Adîr, vă mulțumesc.

Supun la vot propunerea domnului consilier aceea de amânare a acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? 36 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Zătreanu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Trecem la ultimul proiect de hotărâre pe ordinea de zi privind modificarea Hotărârii C.G.M.B nr.18/2007 privind achiziționarea de imobile cu destinația de locuințe de la persoane fizice sau juridice.


33Domnul consilier general Adîr Victor

întrucât acest proiect de hotărâre a fost ultimul anunțat de domnul Primar General și întrucât nu am văzut absolut nimic din ce cuprinde acest proiect de hotărâre eu votez chiar împotrivă, nu mă abțin, pentru că nu se poate să se lucreze în halul acesta, să se vină cu o problemă foarte importantă, este foarte important acest lucru, cel puțin am auzit că art. 1 presupune că nu se mai trec în domeniul public, cel puțin am, auzit. Deci vă rog frumos. Solicit amânarea.

Doamna președinte Cosma Roxana

Eu vă propun să o invităm pe doamna director Florentina Constantinescu să ne dea lămuririle necesare referitoare la acest proiect. Doamna director, vă rog, dacă colegii sunt de acord să ne dați lămuriri.

Doamna Director Florentina Constantinescu

Acest proiect de hotărâre, urmare ultimei ședințe de consiliu în care acest proiect de hotărâre a fost respins , direcția noastră a făcut un raport C.G.M.B , așa cum a fost solicitat cu privire la toată situația apartamentelor de până acum, ea este prezentată odată cu proiectul de hotărâre, nu mi-am permis să depun hotărârea înainte să am raportul, credeți-mă pe cuvânt, puteți verifica. Urgența este următoarea, s-au achiziționat.......

Doarîina președinte Cosma Roxana

Raportul de specialitate este semnat de către doamna director Florentina Constantinescu și de domnul Director Bogdan Șoșoacă.

Doamna Director Florentina Constantinescu

Urgența constă în faptul că aceste apartamente nu pot fi repartizate întrucât nu există o ordine de priorități    .

Doamna președinte Cosma Roxana

La rugămintea dumneavoastră, domnule consilier, eu am rugat-o pe doamna director să vină să ne dea lămuriri, dacă totuși am invitat-o s-o și ascultăm, ce părere aveți? Mulțumesc mult doamna director.

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă? 1 vot ( Adîr V.), abțineri? 2 voturi ( Petrovici O., Oprișan I.)

Acest proiect de hotărâre a trecut

' Numai puțin, stimați colegi, comisia de numărare a voturilor cu comisia de validare să se întrunească pentru a număra voturile și a ne da rezultatul votului pentru proiectul de la punctul nr.11

Domnul consilier general Adîr Victor

Precizez că sunt împotrivă deoarece Executivul nu ne-a pus la dispoziție în termen legal acest proiect de hotărâre.

Domnul Secretar General Tudor Toma

V-aș ruga să nu părăsiți sala până nu se anunță rezultatul votului pentru membrii din comisii.

Domnul consilier general Zătranu Dan    «• f

în urma verificării voturilor sunt 37 voturi exprimate, la sectorul 1

Marinescu a avut 29 de voturi și domnul Petrovici 4, deci domnul Marinescu este reprezentat la sectorul 1, la sectorul 2 Mircea Valentin cu 33 voturi, la sectorul 3 Doru Prioteasa 33 voturi, sectorul 4 Forăscu Vasile 33 voturi, la sectorul 5 Romeo Pop 33 voturi, și la sectorul 6 Antonel Tănase 33 voturi.

Doamna președinte Cosma Roxana

Mulțumesc Domnule consilier. Permiteți-mi stimați colegi să declar ședința închisă.

Ședința s-a încheiat la ora

’    '    /v-    ■%-.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ/^T/Verificat

Șef Birou Redactare Hotărâri C.G.M.B

Nicoleta Dinuîntocmit

în conformitate cu band^, magnetica Perșunaru

Anghel MOT® Cotobaș F    '

35