Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a

Conciliului Conpral al Mi inirinii ilui Runurocfi

dîn <«>+■ *?, Ho "i 7    9fW7 oiroio £■ HA

Ședința a avut loc la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 în sala de consiliu de la etajul III, la care au participat 47 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, domnul Secretar General Tudor Toma, Din partea Instituției Prefectului Municipiului București, domnul Prefect Cătălin Deaconescu și dna Subprefect Cristina Ecaterina Coruț.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru Alin Dumitru, Botezatu Enescu Petre, Florescu Dragoș, Găletușe Stelian, Gheorghe Victorița, Goncea Gheorghiță’ Liviu, Paliga Sorin, Petrovici Octaviap.

Domnul Secretar General Toma Tudor

Sunt prezenți 44 de consilieri în sală. înainte de a începe lucrările ședinței, aș vrea sa vă citesc niște note. Prin prezenta, vă aducem la cunoștiință că prin adresa înregistrată La Cabinet Secretar General cu nr. 3305/6 din data de 22.08.2007 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a CGMB cu nr. 2536/23.08.2007 prin care CRIS CONSULT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului, conform sentinței comerciale nr. 2903 din data de 02.08.2007 pronunțată de Tribunalul București, secția a Vll-a Comercială, în dosarul 38677/3/2006 notifică intrarea debitorului în procedura falimentului, debitor fiind S.C.“ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ LIRTRAC” S.A.

Prin adresa CRM nr.653920/14.08.2007, înregistrată la

Cabinetul Secretarului General sub nr.3252/6/17.08.2007 și la

Direcția Asistentă Tehnică și Juridică a CGMB cu nr.

2493/17.08.2007 ’ S.C.“ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ

LIRTRAC” S.A. ne comunică renunțarea la calitatea de membru AGA 1

a doamnei Adriana Diana Tușa din data de 09.08.2007.

Societatea civilă profesională “Cozmanciuc și Asociații” în calitate de reprezentantă a domnului Constanda Costică a depus la DinaH-j;? Aei«;t®ntă Tohnir.p ci JiiriHiră af, fțMRn pHrociă rnnrin7ânrl

a t M    i    wi i t I a    i i ki 'k* v a    a i l—» » w<«    Wwt a w a ■ a a Wi l « wa    a w* a

Parcul Bordei” adresa a fost multiplicată și poate fi ridicată de dvs. de la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. Aș fi vrut să vă pot citi propunerea însă are destul de multe pagini. V-aș ruga să îl ridicați și să îl citiți.

De asemenea, aș dori să vă informez că domnul Constanda Costică a depus somație referitoare la executarea silită a sentinței obținută la Curtea de Apel, atât referitor la suma de 17 milioane de EURO cât și referitor la aprobarea PUZ-ului cu indicatorii prevăzuți în decizia instanței. Deci, ar fi în interesul municipalității să procurați această propunere, să o studiați și să ne comunicați concluziile dvs. Totodată vă aduc la cunoștință propunerea domnului Costică Constanda cu privire la punerea în aplicare a deciziei rir. 1146/21.06.2007 a Curții de Apel București secția contencios administrativ, respectiv aprobarea de către C.G.M.B. a unei convenții de schimb între Municipiul București - reprezentat de Consiliul General al Municipiului București și Constanda Costică și Constanda Maria.Potrivit acestei Convenții C.G.M.B. oferă domnului Costică Constanda, în schimbul terenului situat in str. Turgheniev nr. 11-15 și Bdul Aviatorilor nr.110-112, dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren echivalentă valoric, situată pe amplasamentul actualului Depou llie Pintilie (Victoria).

Este un extras din propunerea făcută de domnul Costanda. Toate materialele....

Domnul consilier Stan loan

Domnule secretar general, a atacat cineva? Am înțeles că hotărârea Curții de Apel este definitivă și irevocabilă. Dvs, în calitate de secretar general al Consiliului, ați atacat la Curtea Supremă de

Justiție această hotărâre?

1

Domnul Secretar General Toma Tudor

Da.

Domnul Secretar General Toma Tudor

Eu vă informez cu privire la solicitări. în ceea ce privește atacul acestei decizii, care este definitivă și irevocabilă, căile de atac aii fost exercitate. însă, până în momentul în care va fi pus pe rol și va fi dispusă suspendarea, există o cerere de executare silită, care trebuie dusă la îndeplinire.    '

Domnul consilier Stan loan    .

Noi, ca consilieri aleși pentru cetățenii Bucureștiului, ni s-a îngrădit dreptul de a vota „pentru” sau „împotrivă” sau să ne abținem. Deci, ni se pune, practic, o hotărâre, care nu știu dacă este. Eu nu mă pricep, nefiind jurist. Poate că domnul Prioteasa ne lămurește.

Domnul consilier Prioteasa Doru

Grupul PD a făcut o cerere de revizuire a sentinței. Avem chiar termen pe data de 20 octombrie anul acesta. Numai că dvs nu prea dați pe aici ca să discutăm, doar vă certați la microfon cu noi. Am făcut această cerere. Dar, această cerere a noastră nu suspendă aceste lucruri. Aceste hotărâri sunt definitive. Până nu se va judeca acel lucru, aceea cerere de revizuire, nu putem decât să mergem mai departe pe aceste hotărâri.

Domnul consilier Giugula Doru

Scuzați-mă. Domnul Prioteasa, v-aș ruga să avem o limită decentă a discuțiilor și fără observații care duc la iritarea spiritelor. Dacă ati făcut o afirmație că., afirmația noastră nu mai este credibilă decât a domnului secretar, care are și pregătirea necesară să ne informeze. Considerăm că informarea domnului este suficientă. Nu mai avem nevoie la drept la replică la replica domnului secretar.

Domnul Secretar General Toma Tudor

Dacă îmi permiteți, aș mai avea o notă de citit, o somație a

domnului Răzvan Gabriel Galiceanu, domiciliat în București, str.

Belizarie nr.3, care este proprietarul imobilului - teren situat în B-dul Mircea Vodă nr.33, fostă str. Olteni nr.61-63, sector 3, care somează CGMB nrin prezenta ca nână ia data de 30 09 2007 inclusiv sa

r\o rholfi iiioJo incfitHTid Hv/c fio nft imnhiiiil iroron mai cuc

«•    •**“*•'*-••    |- •*    -•    • * >•«.>-.».— ■—    V -    .    --- p. W.    ~    ----

menționat construcțiile realizate ilegal de instituția dvs fără acordul meu, obiectivul numit generic de către instituția dvs. „Obiectivul de investiții Pasaj Mărășești”. în cazul în care până la data mai sus

menționată nu veți da curs somației îmi voi mandata avocatii să , 1 , 1 formuleze împotriva instituției dvs.,în    instanță, o acțiune

judecătorească în pretenții urmând să solicit instanței de judecată daune în cuantum de 10.000 euro pentru fiecare zi de întârziere precum și demolarea construcției ilegale pe cheltuiala instituției dvs.”

Dacă îmi permiteți, aș dori să știu câți consilieri sunt prezenți. în acest moment sunt 44. Aș dori să vă supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței din data de 30.08.2007.

Domnul consilier Adîr Victor

Mulțumesc domnului secretar general. Cu tot respectul, vă spun că doresc ca dvs să afirmați să se înregistreze pe bandă că data trecută, pe 30 august, am fost prezent la ședință de la început și până la sfârșit, deoarece pe bandă nu este înregistrat cuvântul dvs „prezent" în ceea ce mă privește pe mine. La toți ceilalți, „prezent”, „absent” șad. Singurul care nu figurează prezent este persoana mea. Sunt convins că nu a făcut-o cu intenție; a fost o greșeală regretabilă.

Domnul Secretar General Toma Tudor

A fost o omisiune.

Domnul consilier Adîr Victor

Mai departe, referitor la procedura, care vreau să se urmeze în continuare în acest Consiliu, vă atrag atenția ca atunci când se numără voturile, să nu mai fie majoritate, să se spună „majoritate”. Să se enumere, pentru că înseamnă majoritate simplă, absolută și calificată. în momentul în care, data trecută, la un amendament de-al meu s-a spus „majoritate”, amendamentul având nevoie de 28 voturi, s-ar fi înțeles logic că majoritatea înseamnă 28. După ce s-au numărat cei care s-au abținut, s-a spus „patru”, peste 7 secunde, „cinci”. Eu rog: mai multă seriozitate din partea celor care numără, chit că durează mai mult, dar hai să fim mai responsabili. Alt punct pe care vreau să vi-l spun: în momentul în care intră sau ies colegi de-ai noștii din sală, rugămintea mea este ca dvs, sau domnul președinte de ședință, să confirme oe bandă: au ieșit din sală următorii consilieri, eon au intrat Krmârnrii rnnsiiiAri Ba r.ev Aceste asta un nncument care, în lipsa procesului-verbal, se poate cere chiar banda audio, care, știți bine, este păstrată aici, sigilată, în cutii speciale. Tocmai pentru a fi un document în instanță. Mulțumesc foarte mult.

' Dl.Secretar General Toma Tudor

Vă mulțumim, domnule consilier. Revin la solicitare și vă supun

spre aprobare procesul-verbal al ședinței din 30.08.2007.

Cine este pentru? - 43 voturi, împotrivă ?- 1 vot (Adîr V).,

abțineri? -10 voturi (Purcărea S, Băleanu D, Surulescu A, Mărășescu N, Giugula D, Bergheș C, Stan I, Voicu M, Tudorache D, Băncilă M).

în sală sunt în acest moment 45 de consilieri.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Mai întâi, raportat la ordinea de zi, este cea care vi s-a

comunicat. Este în plus, pe suplimentară un singur punct și anume: acordarea unui ajutor umanitar de urgență municipiului Tecuci, în valoare de 500.000 lei.

Domnul consilier Antonel Tănase

Suntem de acord cu ajutorul umanitar. La ordinea de zi, aș vrea să fac o completare: propun să se introducă pe ordinea de zi, având în vedere că domnul primar general a promis ca pe data de 15 septembrie, sau la începutul școlii, toate lucrările de infrastructură vor fi finalizate în municipiul București, să introducem un proiect de hotărâre privind realizarea și implementarea unui proiect de fluidizare a traficului rutier în municipiul București.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Mulțumesc domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi,

Referitor la ordinea de zi, vă rog, domnule președinte, să supuneți aprobării Consiliului General scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 15 și 34. Și referitor la propunerea domnului consilier general Antonel Tănase, v-aș adresa rugămintea să nu îl introduceți pe ordinea de zi. Rămâne în evaluarea noastră și l-aș invita pe domnul consilier să stăm de vorbă pentru că noi avem master-planul de circulație aproape gata, în momentul de față, care prevede foarte multe măsuri leaat si de nroiectele care sunt în implementare si care ijrrnaaȚă a fi imniornonȚ5»re ponrru ti»uri 17area TraTicuim >-ii rAsnper inițiativa și propunerea domnului Tănase, dar rugămintea este să putem să îl discutăm și la nivelul Executivului. Și într-o primă ședință, în mod fundamental, să putem să îl supunem aprobării. O singură corectură, legat de aprecierile domnului Antonel Tănase: 15 septembrie se referă la cele 78 de străzi pe care le avem în execuție și vă asigur, domnule consilier general - și pe dvs și pe ceilalți colegi - că, așa cum am spus, marea lor majoritate vor fi date gata vineri-14 și sâmbătă-15, inclusiv lancu de Hunedoara - la nivel de carosabil, Ștefan cel Mare - la nivel de carosabil, Colentina și Olteniței, pe tronsoane, așa cum am spus de fiecare dată. Din acest punct de vedere, să nu vă faceți griji. Mulțumesc.

Domnul consilier Mărășescu Nicolae

Propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 1 și 27. Amândouă se referă , de fapt, la același lucru: Stadionul Național. De ce_ nu sunt create condițiile nici pentru punctul 1 nici pentru punctul 27,în primul rând pentru a se cere Guvernului României scoaterea unei suprafețe de 52.513 m.p este nevoie de avizul Agenție Naționale pentru Sport care îl are în administrare, între timp lucrurile s-au schimbat, în primul rând Federația Română de Atletism nu mai este de acord să se construiască un stadion acolo, în al doilea rând , după ce s-au făcut măsurătorile pe terenul pe care îl aveți la punctul 27 în diagramă, măsurătorile nu corespund cu realitatea, nu încape un stadion cu tot ce este nevoie acolo, plus că Federația nu îl mai vrea. în al treilea rând Agenția Națională pentru Sport prin actualul președinte Octavian Bellu , care poate fi contactat, nu este de acord cu demolarea stadionului, iar în al patrulea rând la acțiunea legată de

încheierea convenției cu S.C. Faur S.A trebuie să vedem dacă se

1

respectă Legea 69, și nu se respectă anumite puncte deci nu este momentul să discutăm așa ceva.

Propun scoaterea acestor 2 puncte.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Eu am cu totul și cu totul alte informații proiectul de reabilitare a

stadionului național este și licitat și adjudecat, proiectul este gata,

toate autoritățile au semnat la momentul începerii proiectului, nu putem să venim pe etapa de derulare a proiectului să spunem suntem sau nu suntem de acord. Proiectul de la ounctul 21 face roranra «a rrancvonn nnnr mreniin carp sunT in nrnnnAfavea Auionvarx Aeronautice, nu are nicio treabă cu Autoritatea Națională pentru Sport. Prin urmare discuțiile pe care eu le am avut cu Guvernul, cu primul-ministru și cu ceilalți de la Ministerul Transporturilor și de la Autoritatea Aeronautică sunt în sensul transferului acelui teren. Este numai o cerere care crează premisa legală ca Guvernul să hotărască dacă va da acest teren municipalității. Dacă apar elemente suplimentare Guvernul poate să nu îl transfere , noi nu face altceva decât să îndeplinim obligația pe care ne-am asumat-o. De aceea vă propun să nu fiți de acord cu scoaterea acestor puncte de pe ordinea de zi.    ,

Domnul consilier Mărășescu Nicolae

Eu am să continuu, schema pe care o aveți acolo , în parte de jos, nu conține ce este al Agenției Naționale pentru Sport, în planul de urbanism aprobat este prevăzut un hotel și o sală iar aici aceste lucruri apar. Lucrurile nu sunt așa cum ar trebui. Deci trebuie reluată discuția.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

încheiem discuția la acest punct, gata domnul Giugula, destul!

PSD-ul a avut un punct de vedere , l-a exprimat!

Domnul consilier Giugula Doru

Nu apreciezi dumneata, domnule președinte când PSD-ul are un punct de vedere. Vreau să vă aduc la cunoștință că am fost contactat de cei de la Faur și ne-au spus că nu au căzut la nici un acord cu Primăria pentru semnarea acestui acord.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Aveți un document ? Astea sunt vorbe.

Supun la vot în această ordine. Supun la vot introducerea........

Domnul consilier Tănase Antonel

Propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 9 și 29 pentru ^5 a?t37i r>rp 1? nu qvAgm CA SĂ le OOt StudÎA

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Singurul punct pe ordinea de zi suplimentară este proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar în sumă de 500.000 ron pentru municipiul Tecuci, veți primi până la momentul votului și proiectul redactat, în acest moment se multiplică.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect? - 45 , împotrivă?- 0 voturi, abțineri ?0 voturi - unanimitate de voturi

Supun la vot propunerea domnului Primar General de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 15 și 34.

Cine este pentru? majoritatea, împotrivă-0, abțineri 1 vot

Aceste punte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Supun la vot propunerea domnului Mărășescu Nicolae de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 1 și 27?

,Cine este pentru? 8 voturi, împotrivă 26 voturi, abțineri? 8 voturi

Aceste puncte au rămas pe ordinea de zi.

Și ultima propunere cea a domnului Tănase Antonel de introducere a proiectului de hotărâre privind fluidizarea traficului rutier în capitală, dacă am înțeles bine

Cine este pentru? 9 voturi , împotrivă? 6 voturi, abțineri? 19

voturi

Acest proiect nu va fi introdus pe ordinea de zi.

Cu privire la propunerea de scoatere a punctelor 9 și 29.

Cine este pentru? 7 voturi, împotrivă 21 voturi, abțineri? 6 voturi

Acest proiect va rămâne pe ordinea de zi.

Vă rugăm cereți cuvântul dacă vreți să vorbiți, nu vorbiți din sală, și nu în acest moment. Trebuie să existe o ordine a ședinței.

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată.

Cine este pentru?-30 voturi împotrivă?-0 voturi, abțineri ?-8 voturi ( Tgnase A Botns ! Surulescu A Sten ! Giuonte D kiioroeocpi« f\l Voin > (Vt 1 i irtnrof'hoi (_) '*

Ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul consilier Băleanu Dorin

Doresc să informez Primarul General asupra unor sesizări făcute de către cetățeni în legătură cu majorarea cu 50 % a tarifului la salubrizare de către operatorii în domeniu, Rosal, și ceilalți

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul Băleanu nu la acest punct, interpelările erau la sfârșit.

Domnul consilier Băleanu Dorin

Interpelările erau la început, înainte de.........

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Nu s-a stabilit acest fapt.

Domnul consilier Băleanu Dorin

S-a stabilit într-o ședință anterioară, deci rugămintea mea este să știu dacă a fost informat Primarul General asupra acestui lucru, că începând din luna august și din luna septembrie operatorii au mărit tariful fără aprobarea Consiliului General al Municipiului București sau așa cum se spunea în hotărârea din 2005 cu aprobarea Primarului General, majorare , nu indexare cu 50%.

Domnul Primar General Adrian Videanu

Primarul General nu a aprobat o astfel de majorare. Poate

primarii de sector, care au început să își asume responsabilități, domnul Băleanu.

Domnul consilier Băleanu Dorin

în sectorul 3 nu cred că își asumă răspunderea în locul dumneavoastră.

Domnul Primar General Adrian Videanu

Nu știu. Verficăm și vom vedea.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Tropom (îs nrAiar* do bofrărâr** rurBwînrf!    înrțhia!iaim

n?**b•>>«n rB Eâ■ n#t*h b<?*b Ei» fi ti Ct fi e*P

■ ■ * Mi> il II <bM W fa    tu U V    M « b ^I« ll « « W U    ■ <Mt «    lh*‘ M V M a    feb '•y w ■    n » W- b <*    swk ti «u    y u    mH W e

Hotărârii C.G.M.B. nr.157/2007

Domnul consilier Giugula Doru

Deci, revin și arăt președintelui de ședință că dacă nu știe, consilierii generali pot primi sesizări și semnalări și verbale, nimeni nu este obligat să ne semnaleze un fapt. V-am adus la cunoștință că am fost contactat de reprezentanții Faur care mi-au spus că nu au ajuns la nicio convenție care să poată fi adusă în fața dumneavoastră în mod legal. Iar eu răspund pentru ce spun.De aceea noi nu vom vota acest proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Dați o declarație scrisă aici. Sunteți jurist domnul Giugula, nu merge pe vorbe.

Supunem la vot acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru? 27 . voturi, împotrivă 7 voturi( Voicu M., Câmpurean M, Stan I, Giugula M, Tudorache D, Mărășescu N., Surulescu A), abțineri- 6 voturi (Adâr V, Bumbaș F.Botoș L,Bergheș C, Ciucă M., Purcărea S)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

îl rog pe domnul secretar general să facă prezența, deoarece totalul voturilor nu coincide cu totalul celor declarați prezenți în sală.

Domnul consilier Giugula Doru

Domnule președinte vă rog încă o dată să respectați legea și statutul de organizare al consiliului. Nu este obligatoriu să facem prezența de câte ori doriți dumneavoastră. Cine nu votează, răspunde. Avem o prezență la începutul ședinței, e primul punct la ordinea de zi iar dacă cineva nu votează e treaba lui.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Cine nu votează, sfidează pe toată lumea. Atunci facem vot

nominal la acest punct.


io


Domnul viceprimar Popa Griqore

Qunt Ho arnrd cu nimefid Hi imnppvnpctrâ Ho voHpre nrnniinorn

>. o n (li    «■«M’fc r w» <*» 6 r>P *7» +1 i r» <-> i>    £7>    »"O

V W iW « t ■ W b I * I I I Wt« li Wl^Wll i<>l W » < WW H»l^'««b|>>Zb<WWtaMkW>........

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind restaurarea, reabilitarea, modernizarea sălii de ședință a Consiliului General al Municipiului București, imobil din Bdul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

Amendamente?

Domnul consilier Giugula Doru

Suntem de acord să ne desfășurăm ședințele într-un mediu foarte elegant, curat și propice, dar să cheltuiești un 1.700.000 de euro ca să renovăm această sală se ședință mi se pare un pic exagerat. Dacă vrem să dăm dovadă de decență, cei care nu vor să apere interesul bucureștenului și vor să cheltuiască un milion de euro pe trei scaune și două microfoane, nu au decât să voteze și propun ca acest vot să îl facem nominal. Cu up milion de euro putem să construim un bloc pentru cetățenii defavorizați.

Domnul consilier lovici Victor

Mă bucură atitudinea colegului nostru de la PSD ,sunt de acord

cu el, atunci să scoatem și imobilul UNITER că dăm 3 mii. euro ca să

se desfășoare niște ședințe când am dat atâția bani la teatru. Avem

alte priorități, îmi pare rău pentru invitații noștri care au venit aici, dar

nu suntem de acord nici cu imobilul cumpărat pentru

UNITER.Mulțumesc.

1

Domnul consilier Oprișan Ion

în momentul de față cred că, Consiliul General al Municipiului București are nevoie de o Primărie consolidată și nu de o implementare a unui milion și jumătate de euro într-un punct de la etajul trei care poate pica mâine și nu se mai întâmplă nimic în urma unui cutremur. Iar milionul jumătate l-am pierdut degeaba. Există un proiect de consolidare a clădirii care se numește P.M.B. Există o

expertiză făcută de ingineri de prestigiu din Municipiul București. Expertiza spune consolidare imobil de patrimoniu P.M.B. în momentul de fată să baoe în consolidare P.M.B si suntem de acord si cu o cum» «iiniimpnfară neutru n saiâ ne consiliu oecenră nermu vmnrh

'■    ....... - I...... ■    t    »

consilieri ai municipiului București.

Domnul Primar General Adrian Videanu

Domnule președinte, stimați colegi, pentru informarea

dumneavoastră corectă și să puteți să luați o decizie în cunoștință de cauză pentru că din păcate constat că nici măcar nu s-a citit proiectul de hotărâre de consiliu, se spune clar, pentru restaurarea, reabilitarea și modernizarea sălii s-a estimat o valoare totală de 3.400.000 RON , adică 809.000 euro, detaliată în anexă. Este un alt aspect pe care vreau să vi-l spun, stimați colegi, procedura de demarare a oricărui proiect este prevăzută de lege, este un studiu de fezabilitate care adoptă niște indicatori tehnico-economici aproximativi, ca să poți să demarezi proiectul respectiv C.G.M.B trebuie să aprobe indicatorii tehnico economici care sunt maximali, după care se trece la faza de proiectare și valoarea aproape reală a acelui obiectiv este stabilită de proiectul tehnic și de detaliile de execuție ale acelui proiect. Valoarea finală o vom ști în momentul licitației, în funcție de ofertele pe care le vor face cei care vor participa la licitație. Această este procedura de demarare a oricărei investiții pe care cu tot respectul ar fi trebui să o știm până în momentul de față pentru că am aprobat proiecte de miliarde de euro în această sală. Proiectul de consolidare a P.M.B. este un proiect cu finanțarea Băncii Mondiale care se derulează sub coordonarea Ministerului Transporturilor ca autoritate de management în materie și soluția adoptată în comisia Tehnică Economică GTE ministerului Transporturilor nu va viza nici un fel de consolidare în interiorul clădirii P.M.B. și nu va afecta, sub nicio formă nicio încăpere a P.M.B. S-a adoptat o soluție modernă care nu face altceva decât izolează clădirea printr-un sistem de amortizoare, este o soluție pe care tehnicienii și specialiștii în domeniu au adoptat-o cu alte cuvinte orice investiție în interiorul P.M.B nu va putea fi afectată de procesul de consolidare și nu va pune în pericol investițiile pe care le facem. Aceste lucruri le-am avut în vedere. Am tinut să vă aduc la curent aceste precizări ca dumneavoastră să știți și să puteți vota în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc.

■ ■ /

Domnul consilier llie Romeo

Domnule Primar, aș avea o observație, o întrebare și în funcție de răsnunsu! dumneavoastră un amendament, orimui lucru este că ma ntînnră ranriH că nună ssrsra amar ne vreme se nănneste cineva sau ne gândim noi cu toții să transformăm această sală într-un loc de muncă pentru un adevărat Parlament numărul 2 al României, având în vedere că suntem cel mai numeros consiliu din cele existente în România , consider că aceste condiții de muncă ar trebui să fie ridicate la standardele apropiate de ale Parlamentului României. Din acest motiv l-aș întreba pe domnul Primar, pentru că din expunerea de motive nu rezultă foarte clar dacă în acest proiect de investiție, de amenajare, modernizare, sunt prinse cheltuieli legate de dotarea minimală pentru exercitarea dreptului de vot sub formă electronică și dacă formularele pe care noi le vedem maldăre de hârtie ar putea fi înlocuite sub forma de mesaje electronice pe niște laptop-uri în fața consilierilor generali iar votul și dezbaterile să se desfășoare în condiții civilizate. Dacă răspunsul este pozitiv........

Domnul Primar General Adriean Videanu

Da, domnule consilier general, inclusiv posibilitatea de a

transmite on-line, în beneficiul cetățenilor municipiului București ședințele noastre de consiliu.

Domnul consilier llie Romeo Mulțumesc, nu mai am amendament.

Domnul consilier Adâr Victor

Domnule președinte eu cred că trebuie să îl retragem pentru că nici un consilier din acest consiliu , să zicem cu excepția mea, nu are studiul de fezabilitate atașat la acest proiect de hotărâre. Dacă colegii mei ar fi avut studiul de fezabilitate atașat la acest proiect de hotărâre probabil ca nu ar mai fi apărut aceste neînțelegeri în consiliu, eu îl am, are 26 pagini, este destul de detaliat, acum este discutabil dacă atât costă un fotoliu prezidențial, atâta un fotoliu de secretariat, dar eu vă rog să îl retrageți de pe ordinea de zi , să multiplicați acest studiu de fezabilitate și în cunoștință de cauză , în ședința următoare să se introducă pe ordinea de zi. Pentru că acum se votează după 4 pagini care le formează acest proiect de hotărâre, nu după cele 32 de pagini pe care le a'm eu cu studiul de fezabilitate. Este opinia mea,ca să îl retrageți tocmai în ideea de studiu.

rmrpniit rnncihar Ștan Vicirnr

Domnule Primar sunt de acord cu ce ați spus dvs și cu ce a spus colegul Adâr cu studiul de fezabilitate, dar avem o problemă, studiul de fezabilitate nu este cel mai elocvent, pentru că în momentul în care te apuci și faci o lucrare în baza unui proiect, o să vedeți că constructorul găsește lucrări neprevăzute. Părerea mea că nu ne trebuie în momentul de față. Ce are sala asta? Lăsați posibilitatea următorului consiliu, dacă consideră ca o prioritate, cei 35 care vor verii să își facă în următorul mandat. Nu văd ca o prioritate să modernizăm sala. Putem să facem altceva cu banii aia, chiar și 800.000....

Domnul Primar General Adriean Videanu

Domnul Stan, sper să nu dezamăgesc consilierii generali, dar

nu pentru dumneavoastră vreau să fac sala, vă rog să mă iertați, dar pentru această instituție și pentru Instituția Prefecturii, care împreună funcționăm în acest imobil și care avem nevoie la diverse întâlniri, manifestări, sigur ea va funcționa și ca sală de ședințe de Consiliul General și ca sală de ședințe pentru consiliul prefectural, deci va amortiza investiția. îmi pare rău, nu am vrut să fac un cadou actualului Consiliu General. Am considerat că este util să creăm condițiile, astfel încât să putem, în deplină transparență fată de bucureștean. Bucureșteanul să știe aportul fiecărui consiliu general prin transmiterea on-line a ședințelor noastre, să avem un vot electronic, astfel încât societatea civilă să poată să publice, așa cum se întâmplă și la Parlament votul fiecărui consilier general, aportul pe care și-l aduce, este firesc să creăm această posibilitate de comunicare cu bucureșteriii. Legat de ceea ce a solicitat domnul consilier general Adâr, dumneavoastră cum ați putut să intrați în posesia studiului de fezabilitate? E întrebare retorică, și ca

dumneavoastră multi alti consilieri de ce nu fac acest lucru. Stimati 1 1 , consilieri, sunt comisiile de specialitate în care executivul P.M.B are dispoziție să vă stea fiecăruia dintre dvs. la dispoziție cu toate informațiile de care aveți nevoie, din păcate acest lucru nu se întâmplă, pe cale de consecință, domnul consilier general, putem să îl amânăm, dar data viitoare vom fi în aceiași situație. Vă asigur, am făcut acest experiment cu foarte multe proiecte de hotărâri de consiliu aenergl Am aiuns în aceiași situație De aceea ruoămintea mea e să

Vi eiinimom ia vfM

Domnul consilier Giugula Doru

Domnilor colegi și doamnelor colege, aș fi avut un singur amendament de făcut, în urma intervenției domnului Primar General, cu tot respectul, voi face trei. Este o vorbă în popor „Dacă tăceai înțelept rămâneai!” Punem ghilimelele și folosim persoana a II a plural. Dacă considerați că această sală este multifuncțională, nu vedem de ce să dea C.G.M.B bani, pentru activități ce nu pot fi decontate în fața Curții de Conturi și folosite de Prefectură. Doi, când dvs. spuneți că în caietul de sarcini se fac prevederi maximale, atunci explicați-ne și nouă de ce pasajul Basarab a costat 60 mii. aprecieri maximale și acum costă 240 mii.. Trei, vă rugăm să constatați că vă aflați în sala consiliului general ca invitat și nu vrem să fim trași de urechi. Vă mulțumesc.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Stimați colegi consilieri generali, niciun proiect ai cărui indicatori tehnico-economici sunt depășiți, nu poate fi finanțat de către primăria capitalei. Sunt situații justificate, când apar intervenții suplimentare față de ceea ce s-a prevăzut în proiect și venim în fața consiliului general, ceea ce nu este cazul în momentul de față.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Propun să trecem la vot. Supun la vot încheierea dezbaterilor la acest punct.

Domnul consilier Giugula Doru

Propun ca la acest proiect să votăm nominal.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Am spus să închidem mai întâi dezbaterile și apoi trecem la vot. Supun la vot propunerea de vot nominal. Deja a durat prea mult discuția la acest punct și mai avem încă 33.

Domnul consilier Oprișan Ion

Domnule primar, dacă mai aveți zâmbete ironice la adresa consiliului, vă propun următorul lucru: să treceți în spatele ușilor

c-i c»î» Io fțjr'ofi oir'olr* Hîsocî m ’    rforontp»-?    Hif> mnmcsmb f!

<■4 tC A, X H. •— "■ -,»-»» 1 !■ r »/>«*. 4 « B » B a M*. M*. »««•».»    *4 y*^ ** P « » y»•* *=*. J4 f    F**% <«=«, H

JC lOkGk, llu V C4 VOI VOlCt IIKK-»! V4II    MUVd tiu VW WiVll OOVtA-^. ooowm

vă cereți scuze, vă votez proiectele.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul consilier votați proiectele municipalității, nu ale unei

persoane. Nu votați niște persoane, ci votați pentru cetățeni.

Domnul Primar General Adriean Videanu Zâmbetele fiu pot fi ironice. Vă apreciez întru-totul.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot propunerea de retragere acestui punct, propusă

de domnul Adîr. Cine este pentru? - 6 voturi (Adîr V, Meran D, Băleanu D, Tănase A., Băncilă M, Purcărea S.), împotrivă? - 24 voturi, abțineri? - 5 voturi (lovici V, Stan N, Bumbaș F, Marinescu, Bergheș C.).

Deci, acest proiect a rămas pe ordinea de zi.

Propun procedura de vot nominal. Cine este pentru? - 12

(Mărășescu N, Stan I, Giugula D, Tudorache D, Voicu M, Surulescu

A, Câmpurean M, Radu M, Dumitrescu V........), împotrivă? - 5

voturi, abțineri? - 26 voturi.

Această propunere nu a trecut.

Supun acest proiect la vot, în varianta obișnuită.

Cine este pentru? - 27 voturi, împotrivă? - 9 voturi (Mărășescu

N, Stan I, Giugula D, Tudorache D, Voicu M, Surulescu A, Câmpurean M, Bumbaș F, Băleanu D), abțineri? - 7 voturi (Adîr V, Oprișan I, Ciucă M, Botoș L, Purcărea S, Meran D, Băncilă Mihai).

Acest proiect de hotărâre riu a fost adoptat.

Nu este - majoritatea celor prezenți. Deci, acest proiect de

hotărâre a fost adoptat. Nu, nu a trecut. Conform secretarului general, acest proiect a trecut.

Domnul consilier Giugula Doru

Semnalez domnului prefect această ilegalitate și rog să aibă în vedere să nu dea aviz de legalitate la un asemenea abuz.

consilierilor locali în funcție, ceea ce înseamnă 28 de voturi. Iar la numărătoare pentru au fost 27. îmi pare rău - acest proiect nu a fost adoptat. Dacă dvs, domnule președinte, vă pronunțați totuși că este adoptat, noi pe această bază vom ataca.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Rămâne că nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 - proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econorriici pentru obiectivul de investiție „Ansamblul fântâna Lira Esedra spațiu verde, sistem de irigații, sistem de iluminat”.

Propuneri și amendamente.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Domnule președinte, am o simplă propunere. V-aș ruga ca la fiecare din proiectele de hotărâre pe care le supuneți adoptării, împreună cu domnul secretar general, după o consultare, să specificați numărul de voturi necesar pentru adoptare, pentru a nu avea divergențele de la punctual 2.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

De aceea am și spus să se spună numărul de voturi și nu majoritatea.

Domnul consilier Purcărea Sorin

De exemplu acum, ați supus dezbaterii punctul nr.3, spuneți că pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre ar fi necesare 37, sau 28 de voturi.

Domnul consilier Giuqula Doru

Doamnelor și domnilor colegi, vă aduc aminte că și în raportul de specialitate și în documentele de la acest punct, rezultă că acest proiect a mai fost pe ordinea de zi și a fost respins. Nimic din ceea ce au constituit motivele de respingere anterioare nu a fost schimbat, nu a fost modificat, în așa fel încât să avem temei să trecem acest


17


proiect de hotărâre. Grupul PSD nu va vota această cheltuială inutilă în spații verzi, fântâni cântătoare sau mai știu eu ce la această ora.

(Ani «I ^roeoninfo rlo eoHm'i’o    \/țslontir»

Trecem la vot, în acest caz.

Cine este pentru acest proiect de hotărâre? - 33 voturi, împotrivă? - 6 vdturi (Mărășescu N, Stan I, Giugula D, Tudorache D, Voicu M, SuruleScu A), abțineri? - 5 voturi (Tănase A, Purcărea S, Băleanu D, Ciucă M, loan A).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Dl.Secretar General Toma Tudor

Menționez că sunt prezenți în sală 46 consilieri în acest moment.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la punctul 4 - proiect de hotărâre privind

concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Calea Victoriei nr.56, sector 1, în suprafață de 375 m.p, necesar extinderii unui hotel. .

Punctul 4 necesită o majoritate de două-treimi din numărul consilierilor în funcție. Propuneri sau amendamente.

Domnul consilier Oprișan Ion

încă odată întreb: care este hotărârea Consiliului General al Municipiului București care a făcut separarea domeniului public de domeniul privat și vă rog frumos să mi-o dați ca număr, să o studiez. Doi - sunt de acord cu concesionarea dacă se pune un articol: trecerea din domeniul public în domeniul privat, în vederea concesionării...

Domnul consilier Giugula Doru

Acest proiect a mai fost respins de consiliul general de patru ori până acum. Vă rugăm să dați dovadă de consecvență și să terminați cu manglele, în ghilimele, ca să copiez un clasic în viață.

Fundației Elias pentru extinderea hotelului Continental cu un loc de parcare pentru a putea aduce hotelul Continental la nivel de cinci stele. Vroiam să vă dau această informație ca să o știți fiecare dintre dvs.

Domnul consilier Giuqula Doru

Domnule primar, eu am citit acest proiect și nu am vrut să fac această mențiune. Vreau să vă anunț că pe rolul instanțelor de judecată există o serie de litigii ale Academiei Române în ceea ce privește patrimoniul. Am documente din care rezultă că Academia Română uzurpează drepturi de proprietate privată. Unul dintre acesta este constat chiar și la hotelul Continental. Acest hotel Continental nu figurează în actul de înființare al Academiei Române din 1948, Monitorul Oficial nr.260. Deci, avem probleme cu această discuție. Doar știu - că am avut probleme cu ei.

Domnul consilier Adîr Victor

Referitor la acest proiect, eu nu am găsit riiciun document în proiectul care ni s-a pus la dispoziție: care este legătura între Academia Română și Fundația Elias. Deoarece, studiind aceste lucruri am constatat: contractul de închiriere este făcut între proprietara, Fundația Elias și SC Continental pentru 25 de ani și scrie, mă rog, redevență. Dar, nu am găsit nici un document care să scrie: Academia Română este parte, sau fundația este... în acest sens, nu am găsit. Ce se întâmplă? Noi luăm hotărârile pe acte. Eu am văzut un certificat de urbanism al lui SC Continental pentru extindere hotel, cel puțin așa scrie, dacă țin eu minte bine, că scria în certificatul de urbanism. Nu am văzut un act prin care Academia Română este parte, cum ar veni, cu Fundația Elias. Deci, cui dăm? Dăm fundației? Dăm Academiei? Dăm Continental SA? Este o

I

problemă aici. Domnul președinte, care este cu pregătire juridică, avocat, poate să ne lămurească mai bine.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Deci, la documentele proiectului domnule consilier general, avem declarația notarială a domnului academician Stănescu, prin care ne spune că: Academia Română, prin fundația familiei Elias, este proprietara întregului imobil identificat în București, Calea

ViH-nne»i nr 1 SP cprtnr 1

nt-»-»r>i (i2    nonoroi nni nu ni itom morno iî> doerondorri

Avem o structură, un proprietar care a cerut o concesiune. Dacă lonescu Petre ne cere o concesiune, nu stau să mă duc să văd cine a fost tatăl lui lonescu Petre. Eu vorbesc cu persoana fizică, sau cu persoana juridică.

Domnul consilier Giuqula Doru

Domnilor colegi, este foarte limpede că domnul primar încearcă să ne lămurească și contribuie la clarificarea adevărului. Dar, atâta timp cât noi ridicăm semne de suspiciune cu privire la proprietar, vă aduc la cunoștință însuși domnul Bogdan de la Academia Română are plângere penală pentru fals și uz de fals, prin fundația Academia Română. S-ar putea ca această Academie Română, care nu scrie titulara aici în document, să fie fundația Academia Română împreună cu Elias. Deci, pentru acest motiv, vor rog, încă odată, să nu votați acest document, să cereți acte doveditoare și când vă clarificați, nu avem nimic împotrivă să facem un act legal.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Pe acest teren, primăria va lua de la un concesionar o sumă de bani. Cine este, cine va fi, cum se va chema, dacă va câștiga în vreo instanță - nu este relevant pentru noi. Facem discursuri politico-juridice și nu suntem de folos - părerea mea.

Propun să închidem dezbaterile.

Dl.Secretar General Toma Tudor

în sală sunt 47 de consilier prezenți în acest moment.

Am să rog, din partea Secretariatului, două persoane să facă

numărătoarea.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Avem amendamentul domnului Oprișan la acest proiect.

Domnule Oprișan, îl puteți reformula; nu a fost destul de clar exprimat.

Domnul consilier Oprișan Ion

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a suprafeței de teren situată în strada..., nr..., din domenliul public în domeniul privat, în vederea concesionării - acesta este un singur articol.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnule Oprișan, eu înțeleg că chiar este în domeniul privat. Nu facem un lucru inutil? Aceasta este la cunoștiința mea. Dacă mă înșel, să ne spună Direcția de Patrimoniu.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Haideți să lămurim și acest aspect.

Domnul consilier Oprișan Ion

Domnul Primar General Traian Băsescu a emis o dispoziție, pe care a înaintat-o către cei 6 primari de sectoare, în vederea inventarierii terenurilor publice și private ale municipalității. în acest moment, Primăria Municipiului București nu are această inventariere. Eu, spre apărarea dvs, spun acest lucru. întrucât nu s-a făcut la sectorul 5, nu s-a făcut la sectorul 3 și nu știu la care sector nu s-a mai făcut.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Haideți să vă dau informația completă. Am înțeles și vă mulțumesc pentru preocupare. Plecați de la legea patrimoniului, care distinge foarte clar că: acolo unde nu este domeniul public, este domeniul privat, iar patrimoniul municipalității este inventariat integral astăzi, cu excepția sectorului 5, care nu ne-a transmis și conform deciziei Curții de Conturi o să intabulăm, o să înaintăm către Guvernul României să emită o hotărâre de Guvern cu stabilirea patrimoniului municipiului București fără sectorul 5 - aceasta este situația. O să facem acest lucru. Dar, vă rog să rețineți: avem direcții executive, avem confirmarea, este proprietate privată a municipiului București, se poate face acest lucru fără nici un fel de probleme.

Dom nul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul consilier Oprișan Ion

îl retrag.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Vi-I retrageți. Deci, domnul Oprișan își retrage amendamentul.

Supun la vot proiectul de hotărâre, în integralitatea sa. Cine este pentru? Suhtem la vot, domnule Tănase.

Domnul consilier Tănase Antonel

Vroiam să introduc următorul amendament... Având în vedere suprafața - acum citesc din avizul Comisiei Juridice - era oportună organizarea unei licitații. De ce îl dăm fără licitație și nu prin licitație? Deci, amendamentul este: cu licitație.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Este avizul Comisiei Juridice. Rămâne valabil acel aviz. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a rămas. Ați propus un amendament, sau este o observație? Domnule Tănase, nu vă exprimați clar.

Domnul consilier Stan Ion

Eu am completat propunerea domnului Oprișan - să apară și noțiunea „cu licitație”. De ce nu faceți și propunerea aceasta? - cu licitație, nu fără licitație.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Nu se pot propune modificări în timp ce votăm un proiect, domnule Tănase.

Deci, supun la vot acest amenedament al domnului Tănase -să se facă cu licitație, această procedură de concesionare. Domnul Tănase l-a formulat. îl supunem la vot.

Cine este pentru acest amendament? - 13 voturi ((Mărășescu N, Stan I, Giugula D, Tudorache D, Voicu M, Surulescu A, Câmpurean M, TănaseA, Botoș...), împotrivă? - 14 voturi, abțineri? -12 (Adîr V, Moise D, Oprișan I, lovici V, Meran D...).

Acest amendament nu a trecut.

Elimin la \/ot nroipotiil Hp hotărâre» nr 4 în intporalitataa e;a Am

«    ■    '    ■ I'    ■    ....... ■ "    ■    ‘

- . I.    i J    , 8 c ,    , J    « >»• .    WJ    te*. .W    b -«» 1 d < <W 1    WJ    ! J . < i    » «w d    -ax J -

Cine este    pentru proiectul de hotărâre privind

concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând

domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Calea Victoriei nr.56, sector 1, în suprafață de 375 m.p, necesar extinderii unui hotel? - 29 voturi, împotrivă? - 8 voturi (Mărășescu N, Stan I, Giugula D, Tudorache D, Câmpurean M, Tănase A, Băleanu D, loan A), abțineri? - 5 voturi (Botoș L, Bumbaș F, Purcărea S, MȘran D.,Ciucă M.).

Acest proiedt de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect - Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în București, str.George Enescu nr.2-4, sector 1, compus din construcție (subsol, parter, etaj, mansardă, garaj și o spălătorie) și teren în suprafață de 520 m.p. cu destinația de clădire administrativă. Acest proiect necesită două - treimi.

Propuneri și amendamente.

Domnul consilier lovici Teodor

Propun să nu votăm acest proiect de hotărâre; a mai fost respins de mai multe ori. Avem posibilitatea să dăm fundației UNITER spații cu altă destinație în centrul istoric. Nu trebuie să cheltuim 3 milioane EURO pentru un sediu de fundație. Putem să

facem cu banii altceva. Vă mulțumesc.

)

Domnul consilier Bumbaș Florin

Aș vrea să știu, pentru că nu am reușit să aflu: cât este costul pe metrul pătrat al acestei clădiri. Poate să îmi răspundă cineva?

Domnul Ion Caramitru - director UNITER

Bună ziua, stimați domni și doamne consilieri, domnule primar general,

Sunt într-o situație foarte delicată. Nu sunt un vorbitor bun, pentru ce am eu de apărat. Sunt, aș spune, un debutant în asemenea dispute pe care nu le cunosc dinăuntru. Eu vin să vă spun doar două lucruri - și cu aceasta plec și maestrul Beligan, care mă însoțește, poate să spună „da” sau „nu”, în felul domniei sale. Eu reprezint aici o comunitate, poate cea mai mică comunitate profesională din Români?, - comunitatea oamenilor rle teatru cuorinzând în ea nu

care fac critică teatrală - nu depășește în momentul de față în România cifra de 2000 - 2200 persoane. De altfel, toți artiștii profesioniști din România, cei care aduc, au adus și vor aduce o imagine bună, frumoasă țării, nu depășește, inclunzând aici chiar și orchestrele cele mai mici, tarafuri sau eu știu orchestre populare, nu suntem, ca artiști profesioniști, mai mult de 12.000 de oameni în țara româneasca. Aceasta înseamnă 0,00... cât la sută din populația sde 23 milioane. Avem, însă, în spate o tradiție, o glorie, un serviciu permanent făcut României și ca, să spun așa, „un portret de fum”, dacă cuvântul nu este prea prețios, a profilului nostru național. Lucrul acesta s-a confruntat deseori în lume la marile festivaluri, peste tot. Despre teatrul românesc se vorbește ca despre o excepție, ca despre un domeniu pe care românii îl domină cu autoritate în Europa și în lume. V-aș putea spune că după ’89 și până astăzi, după ce 10 ani, între 79 și 89, teatrul românesc a fost arestat la domiciul, nu am mai putut merge în lume cu marile noastre spectacole. în acești 18 ani, sau desfășurat peste 8.000 de turnee internaționale, cu un succes nebun. Dacă aș adăuga și cinematografia - astăzi este premiera filmului care a luat premiul cel mai mare posibil pentru România, putem vorbi de o excepție în regula comună a aprecierii a ceea ce înseamnă munca, talentul și dăruirea. Mă întorc la ce aveți de votat astăzi. Acum 18 ani, această clădire care aparținea gospodăriei-de partid, în care locuiau Nicu și Zoe.Ceaușescu, în care nu era voie să se treacă pe trotoarul pe care era plasată, a fost, prin efectul revoluției din 89, dată, ca și alte clădiri, unor fundații de excepție, unor organizații profesionale, unor partide, dacă nu mă înșel, care reveneau în viața publică. în 18 arii, UNITER-ul și-a câștigat renume și în țară, un prestigiu foarte bun, aș putea să spun. Nu pot eu să mă laud prea mult. Am devenit pentru țară de utilitate publică încă din anul 2000. De 17 ani suntem - aș putea să spun - singura uniune de utilitate publică din România. Suntem membrii a tuturor organizațiilor internaționale, fie că sunt în cadrul Consiliului Europei, fie al Uniunii Europene, fie în rețele create de instituțiile de prestigiu. Organizăm gala premiilor UNITER, care este, ați văzut, panașul existenței noastre și care aduce în România foarte mulți străini și foarte frumoase aprecieri. Ne ocupăm de tineri și nu în ultimul rând, poate chiar în primul, de bătrânii noștri artiști. Dacă l-ați întreba pe maestrul Beligan ce pensie are, v-ar apuca frica. Pensiile artiștilor abia acum, nrin afnrtiirilp np rare» I IMITRR-til lp-a făcut nar+irinânH r»P dp-n nartp

(    "    " ‘    ........ s ' "    ... ....... ; (    a    '

U 'W <    < • aH d M J    i li •»>< U -ia»* <a « iad i «a» feai M « -iaZ 1 y d «a» «    o L l J oz . ax o» » a a-z . ox j a. a -y . a oa oy -j- -X.

care adaugă 50% artiștilor profesioniști, membrii de uniuni de creatori, care pot să gireze, să garanteze calitatea lor profesională, o să aflați că ne ocupăm de acest lucru. Ducem voluntari și prieteni la bătrânii artiști, pe care nu vrem să îi deconspirăm ca figuri triste după gloria pe care au trăit-o. Se duc, îi îngrijesc, îi hrănesc, se duc să le facă piața, le taie unghiile, le fac servicii juridice - aceste lucruri sunt acolo, în această clădire, pe care, aș putea să spun, am exorcizat-o. Pentru această comunitate, care, cel puțin pentru București, reprezintă peste 70% din membrii noștri, 2000 de. oameni în această uniune. Bucureștiul este capitala teatrului românesc. Aici sunt 18 teatre dramatice - și circul este membru, prin reprezentanții lui în uniunea noastră. Cel mai important și cel mai de referință, ca să zic așa, centru teatral european. Vom avea în noiembrie a doua ediție a Festivalului național de teatru pe care îl girăm și care a devenit internațional. București-ul se transformă pe zi ce trece în capitala mondială a teatrului. Pentru aceste servicii pe care le facem și pentru că avem nevoie de acest sediu în care locuim de 18 ani, vă rog respectuos, în numele colegilor mei și în numele teatrului național, să acceptați această inițiativă. Vă mulțumesc.

Domnul Radu Beligan

Eu l-am însoțit pe directorul meu, nu ca să pledez cauza, ci ca să profit de această împrejurare ca să vă spun că am o mare stimă, un mare respect și o mare admirație pentru munca dvs. Să îmi dați voie să vă spun o scurtă istorioară. Un călător care trecea prin Franța secolului al Xlll-lea, a întâlnit la o încrucișare de drumuri trei oameni care împingeau cu mare greutate trei roabe pline de pietre. Curios pentru ce cară aceste pietre, s-a adresat pe rând celor trei. Primul i-a spus: trudesc din zori și până în noapte pentru niște franci mizerabili. Al doilea: nu mă plâng de munca asta grea, am o nevastă bolnavă și niște copii flămânzi și trebuie să îi hrănesc. Iar al treilea a spus: ce fac? Contribui și eu la ridicarea Catedralei din Chartre. De multe ori, în momente de depresiune, mă gândesc la această istorioară. Chiar dacă nu avem puterea să înălțăm astăzi operele pe care le visăm, avem această consolare, această bucurie, asemenea acelui truditor din secolul al Xlll-lea - că putem căra pietrele și neteza terenul pentru viitorii constructori ai catedralelor. Dvs faceți această muncă și o faceți cu succes. Eu stau lângă Calea Moșilor și pot să vă spun că «unt mândru să oăsesc acum oe ea. centru că este unul din cele mai vrut să vă spun: este foarte important ce faceți și mă bucur că ne-a întâlnit aici, ca să aflati și ce facem noi, artiștii.

' /

r f


25

- Aplauze -

Dl. Primar General Adriean Videanu

Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi,

Sunt obligat să vă dau câteva date - pentru că s-a pus această întrebare. Practic, și investiția imobiliară, dar ceea ce noi vom face astăzi nu este numai o investiție imobiliară, investim în cultura municipiului București. Din cei 2000 și ceva de membrii ai UNITER-ului, peste 1400 sunt bucureșteni, sunt din acest oraș. Retoric aș întreba: vrea cineva ca UNITER-ul să se ducă la Sibiu, sau la Timișoara? Eu nu cred. Dar, și imobiliar, vă spun: sunt 1057 m.p suprafață desfășurată și 520 m.p de teren. La prețurile medii, cumulând, ajunge undeva la 1400 EURO pe metrul pătrat -rezonabil. Comisia de negociere a primăriei capitalei a negociat de la 3.800.000 la 2.243.000, așa cum rezultă din raportul de specialitate -și eu zic că a fost o negociere foarte bună. Dar, nu neapărat trebuie să privim acest lucru ca o investiție imobiliară. Cred că este o șansă pe care noi, consiliul general putem să o dăm unei instituții de utilitate publică pentru oraș. Vă mulțumesc. ■

Domnul consilier Bumbaș Florin

Noi putem cu banii aceștia să închiriem un sediu pe 20 de ani

pentru UNITER, cu mult mai mare și cu mult mai interesant. Noi nu

suntem o firmă de imobiliare. Noi cheltuim banii cetățenilor. Pentru 1

alții poate să fie interesant, dar pentru noi nu. Eu prefer să dăm 2-35000 EURO pe lună și să închiriem un sediu pentru UNITER.

Doamna consilier Moise Alina

Stimați colegi, repet rugămintea de acum câteva ședințe, ca să nu ne mai gândim în acești termeni la cultură. Vă rog foarte mult! Totuși, ar trebui să lăsăm ca și consiliu general, ceva palpabil, ceva pentru mai târziu. Acest lucru ar fi extraordinar, dacă noi l-am lăsa.. Măcar pentru cât a făcut maestrul Beligan pentru noi, măcar atât să facem și noi, 0,00 nu știu cât la sută. Să facem și noi acest gest. Vă

mulțumesc.

1

Supun la vot proiectul de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în București, str.George Enescu nr.2-4, sector 1,

compus din construcție (subsol, parter, etaj, mansardă, garaj și o spălătorie) și teren în suprafață de 520 m.p. cu destinația de clădire administrativă. Cine este pentru? - 34 voturi.

Aceasta înseamnă că acest proiect nu a fost adoptat. Cine își asumă votul negativ? Tot grupul PSD, bănuiesc. A mai spus și înainte. Cine este împotrivă? - 0 voturi. Abțineri? - 3 voturi (Giugula M, Surulescu A, Voicu M)

Solicităm vot nominal la acest proiect. Am spus, la pentru s-au numărat, au ieșit 134.

Bun, cine este pentru? - 38 voturi, împotrivă? - 1 vot (Bumbaș F), abțineri? - 3 voturi (Giugula M, Tudorache D, lovici T).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

- Aplauze -

Domnul consilier lovici Teodor

Domnule președinte, am o rugăminte: repetați votul și la punctul 3 sau 4.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul lovici, colegii au cerut acest lucru pentru că nu au fost numărați. Iar colegii au contestat, spunând că nu s-a numărat votul lor.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind desființarea Serviciului de Pază și Deservire Generală a Obiectivelor de Protecție Civilă - serviciu public de interes local, fără personalitate juridică, înființat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 140/2003. Aici este necesar votul majorității celor prezenți.    '

Propuneri sau amendamente. - Nu sunt. Trecem la vot.

Cine este pentru? - 36 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -4 voturi (Tănase A, Stan I, lovici T, Marinescu I).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punctul nr.7 - Proiect de hotărâre privind modificarea art.12. punctul 1 din Regulamentul de

-    • «aiJ " - .....-...... ............. J

Supravegherea și Protecția Animalelor, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 274/2006.    ’Propuneri sau amendamente.

Domnul consilier Giuqula Mihai

Această modificare a Administrației pentru Protecția Animalelor scoate din raza penalului pe cel care a încălcat vechea hotărâre a Consiliului, de a hu se deplasa cu utilajele moderne, cumpărate, în alte județe. Acest dosar se află în cercetare la Parchet și prin hotărârea dvs vă faceți complici la fraudarea fondurilor primăriei, consiliul general. Ați mai respins această hotărâre de trei sau patru ori până acum. Aveți grijă cum votați.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la vot.

Cine este pentru Proiectul de hotărâre privind modificarea art.12, punctul 1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 274/2006? - 33 voturi, împotrivă? - 7 voturi (Mărășescu N, Stan I, Giugula D, Tudorache D, Voicu M, Surulescu A, Câmpureanu M), abțineri? - 4 voturi (Adîr V, lovici V, Stan N, Bergheș C).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punctul nr.8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării Biroului Contencios Administrativ C.G.M.B. din cadrul Direcției Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. și înființarea Biroului Buget P.M.B. în cadrul Direcției Generale Economice - Direcția Financiar-Contabilitate, aflate în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului General.

Domnul consilier Giugula Doru

Vă rog să ne spuneți și nouă: de ce încălcați legea, când spune expres în lege: consiliul general trebuie să aibă un birou legislativ. De ce îl desființăm?

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

LJitați-vă și la punctul următor, domnule Giugula. Sunt leaate.

Domnul consilier Giugula Doru

De ce îl desființăm? Nu înțeleg. Punctul următor....


28Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Este o reorganizare.

Domnul consilier Giugula Doru

Punctul următor spune: licitație pentru angajarea unor case de avocatură. Este cu totul altceva.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Domnule Giugula, iarăși nu ați citit proiectul. La punctul 9 sunt două puncte importante.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Domnu Giugula, avem două birouri juridice care asistă consiliul general. Unul în aparatul de specialitate al primarului general, dintr-o eroare în organigramă, pe care trebuie să îl desființăm pentru că avem incompatibilitatea între primarul general și consiliu. Pe acela îl desființăm acum. Consiliul general rămâne cu biroul lui juridic de asistentă.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Cine este pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea

desființării Biroului Contencios Administrativ C.G.M.B. din cadrul Direcției Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. și înființarea Biroului Buget P.M.B. în cadrul Direcției Generale Economice - Direcția Financiar-Contabilitate, aflate în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului General? - 34 voturi, împotrivă ? - 4 voturi (Giugula M, Tudorache D, Câmpureanu M, Stan I), abțineri ? - 5 voturi (loan A, Tănase A, Băleanu D, lovici T, Stan N).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnule secretar general, vă rog să faceți prezența. Constat

că s-au rărit rândurile colegilor noștrii.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Adîr \/ir>trvr frnîvn'pl —nrp'zpnt

jDcUvcujlu jjuiin    u — piCzXni

Băncilă Mihai - prezent


29
Berbecaru Alin Dumitru - absent Bergheș Carmen - prezent Botezatu Enescu Petre - absent Botoș Laurian Dragoș - prezent Bumbaș Florin - prezent Câmpurean Mariana - prezent Ciucă Maria - prezent Constantin Bama Stelică - prezent Cosma Mari$ Roxana - prezent Cruceanu Elena - prezent Dumitrescu Vlad Dumitru - prezent Duță Nicolae Lucian - prezent Florescu Dragoș - absent Forăscu Vasile - prezent Găletușe Stelian - absent Gheorghe Victorița - absent Giugula Mihai Doru - prezent Goncea Gheorghiță Li viu - absent Ilie Romeo Dumitru - prezent Ioan Aurelian - prezent Io viei Teodor Victor prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Ivorschi Ilie - prezent Marinescu Ioan - prezent Mărășescu Nicolae Ion Anton - absent Meran Ștefan Dan - prezent Mircea Valentin - prezent Moise Alina Daniela - prezent Murg Călin - prezent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - absent Paraschiv Lucian - prezent pqf’cp    Anîpianeia -

Petro viei Octavian - absent Pirpiliu Ștefan Daniel - prezent


30

Pîrvu Cosmin Gabriel prezent

Popa Grigore Ioan - prezent

Pop Romeo Teodor - prezent

Prioteasa Doru - prezent

Purcărea Sorin - prezent

Radu Mioara - prezent

Rece Olga - prezent

Stan Ion - prezent

Stan Nicușor - prezent

Surulescu Aurelia - prezent

Tănase Antonel - prezent

Tudor-Popescu Cristian - prezent

Tudorache Daniel - prezent

Țica Horațiu Florin - prezent

Untaru Virgil - prezent

Voicu Mihai - prezent

Zătreanu Dan Radu - prezent

Sunt 45 de consilieri prezenți.    «

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la punctul 9 al ordinei de zi - Proiect de hotărâre

privind asigurarea serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanță a intereselor Consiliului General al Municipiului București.

Domnul Giugula și avem și două amendamente de la Comisia Juridică.

Domnul consilier Giugula Doru

Așa cum vă anunțam, dragi colegi și colege,... Scrie și votăm o prostie. Se aprobă achiziționarea, prin Direcția de Achiziții, Concesionări, Contracte, de servicii juridice și de consultanță. Când sunteți serios? Acum trei minute când ați spus că nu angajăm avocați, și acum când o vedem pe aceasta? Vă fac propunerea să

A a laa m wl C *1 •    A > *** i <^A aJ    AaC țaÂ

OUUQ < g Ol k. VZ Olî i K-/<3 J. ^>1    I i1C41    .

Dl. președinte deședință Mircea Valentin

La același art.5, Comisia Juridică are două amendamente.

Primul se referă la introducerea unui nou alineat, prin care să se completeze acest articol, în sensul că vor fi acele servicii a cel puțin șase firme de avocatură, ca la Ministerul de Finanțe, care să presteze aceste servicii pe baza a celui mai bun preț și a experienței profesionale. Evităm un conflict de interese, potențial, domnule Giugula, dacă se face cu mai multe firme și se deschide concurența. Doi - în comisia de selecție vor fi nominalizați cel puțin doi consilieri generali, pentru că este vorba de interesele consiliului general. Supun la vot, în această ordine..

Domnul consilier Giugula Doru

Deci, despre asta era vorba - ne costă mai ieftin să angajăm juriști care sunt sub angajament cu primăria capitalei și consiliul general și au obligația să reprezinte loial această instituție, decât o casă de avocați, care știe ce interese are și să dea anumite concluzii în favoarea clienților de la ceilalți colegi. Eu sunt avocat - și știu ce înseamnă. Știu ce s-a întâmplat în primărie cu avocații care au încurcat dosarele. Eu am încredere în angajații primăriei și doresc ca acest art.5 să fie scos.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot amendamentul domnului Giugula, în sensul eliminării art.5. Cine este pentru? - 5 voturi., împotrivă? - 26 voturi, abțineri? - 2 (loan A, lovici T).    .

Propun amendamentul nr.1 al Comisiei Juridice, cel cu existența a cel puțin șase firme de avocatură. Cine este pentru? - 29

voturi. Ministerul de Finanțe are acest sistem.

1

Al doilea amendament se referă la includerea în comisia de selecție și a doi consilieri municipali. Cine este pentru? - 31 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 6 voturi (Stan I, Giugula D, Tudorache D, Surulescu A, Câmpureanu M, loan A).

Cele două amendamente au fost adoptate.

Trecem la votarea proiectului de hotărâre, în integralitatea sa, cu amendamentele adootate.

serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanță a intereselor Consiliului General al

Municipiului București? - 36 voturi, împotrivă? - 6 voturi (Tănase A, Stan I, Giugula D, Tudorache D, Surulescu A, Câmpureanu M), abțineri? - 2 voturi (loan A, Băleanu D).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Menționez că acest proiect necesita votul majorității consilierilor prezenți.

Trecem la punctul 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Modernizare Piața Arcului de Triumf - Pasaj Pietonal”.

Domnul consilier Adîr Victor

în primul rând, vreau să apreciez faptul că direcția specializată pentru acest proiect a scos acel pasaj subteran, care era o problemă categoric. Să lăsați doar pasajul pietonal, cu sălile acelea gen anticariat. Deci, este un lucru pozitiv. Trebuie să punem în valoare, cum se întâmplă în multe țări, acest muzeu al Arcului de Triumf. Problema pe care o ridic eu este legată de faptul: când dorește primăria să înceapă această investiție? în 2008? în 2009? în 2010? De ce vă spun acest lucru? Noi aprobăm niște indicatori. Dacă acest lucru nu demarează în timp rezonabil, să zicem până în martie-mai 2008, se poate întâmpla ca, în 2009, colegii noștrii viitori, care or să vină în consiliu, să li se ceară, recalibrarea, sau modificarea iară a indicatorilor, fiindcă au trecut 2-3 ani. Aceasta din partea executivului, din partea domnului primar general.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Domnule consilier general, până în martie demarăm proiectul,

cu atât mai mult cu cât intră în reabilitare inclusiv Arcul de Trimf în

sine la Direcția de Monumente.

*

Domnul consilier Oprișan Ion

Domnule primar, avem aprobare de la Ministerul Culturii și Monumentelor? - scris.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Da. avem inclusiv pentru reabilitarea Arcului de Triumf.


33Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la vot.

Cine este pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Modernizare Piața Arcului de Triumf - Pasaj Pietonal”? - 36 voturi, , împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -4 voturi (loan A, Botoș L, Tănase A, Meran D).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctual 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Contorizarea vânzării de căldură și apă caldă - Etapa a ll-a» Aveți amendamente ?

Domnul consilier Adîr Victor

Am constatat că în expunerea de motive este vorba de un contoar de energie termică de tip Kamstrup. Deci, precizează clar firma sau tipul de contor din acesta. Implicit, întrebarea mea ar fi: ce firmă aduce acest tip de contoar, sau este aceeași firmă care a montat până acuma și mai vrea să monteze și 7997 de contoare ? Altă întrebare ? - câți bani rămân ? Pentru că se spune așa în expunerea de motive : estimându-se că rămân fonduri disponibile pentru a permite continuarea contorizării. Cât rămân, fonduri disponibile ? Două milioane de EURO ? Un milion ? O sută de mii de EURO ? înțelegeți ? Aș fi vrut ca expunerea de motive să fie mai acoperitoare, ca să vedem, estimativ, cam căt rămân. Eu nu sunt împotriva contorizării, mai ales că am înțeles că suportă primăria, nu asociațiile de locatari. Cel puțin așa... Dacă mă înșel, domnule primar general, este adevărat ? Adică, primăria le montează contoare și asociațiile de locatari pe urmă trebuie să dea banii pentru ele ? Nu am înțeles cum este, pentru că nu se înțelege foarte clar etapa a ll-a de contorizare. Vă rog frumos să îmi răspundeți.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Domnule consilier general, este proiectul care este început de 7 ani de zile și este pe proiectul Multisector. Acesta este motivul pentru care noi nu am outu't să orecizăm foarte exact. Pentru că este posibil

și drumurile, cuprinde și contorizarea. Și am zis că vom aloca resursele de comun acord cu finanțatorul, cu Banca Europeană de

Investiții, funcție de prioritățile pe care ni le vom stabili singuri -pentru că ei ne-au lăsat libertatea nouă - să stabilim exact din economia de vreo 11 milioane de EURO, dacă îmi amintesc bine. Să vedem: cât alocăm la drumuri, cât alocăm la contorizare. Ce vă rog să rețineți: s-a făcut o economie de resursă financiară pentru care BEI-ul ne-a dat posibilitatea să ne facem propriile calcule în interior, să putem să demarăm proiectul mai departe.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Cine este pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Contorizarea vânzării de căldură și apă caldă - Etapa a ll-a» ? -

37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (loan A).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de

a

fezabilitate pentru realizarea lucrărilor de „Modernizare, reamenajare și supraetajare Teatrul de Revistă Constantin Tănase,, situat în Calea Victoriei nr. .33-35, sector 1.

Cine este pentru? - 34 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -7 voturi (lovici T, loan A, Tudorache D, Giugula D, Stan I, Surulescu A, Câmpureanu M).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Finalizarea blocurilor D1A, D1B, D4, PR6”, situate în satul Ghermănești, localitatea Snagov, Județul Ilfov.

Domnul consilier Giugula Doru

Vreau să ne explice și nouă cineva că nu am înțeles din documentație. Domnule primar, să ne explice și nouă: de ce avem blocuri în Ghermănești? Cum? în ce fel? Și de ce am fost obligați de instanță să le renovăm noi pentru proprietari? Care este treaba?

Domnule consilier general, pot să vă răspund printr-o întrebare? Spuneți-mi și mie: de ce avem blocuri în Ghermănești?

Pentru că, istoric vorbind, municipalitatea a avut un contract de asociere. Avem o hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, care ne obligă la acest lucru - să le terminăm. Nu e vina nici a actualului consiliu. Nu intru în detaliu. Dacă este domnul lordache, care știe foarte bine hotărârea judecătorească, să ne spună exact. Este ca efect al unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, care obligă consiliul general. Imediat o să vină să ne explice exact Este o chestie istorică, de prin anii 90.

Domnul consilier Adîr Victor

Aveți dreptate este o chestie istorică, înainte de 89 din fondurile statului, Primăria s-a obligat, executivul care era atunci a semnat aceste lucruri - să construiască aceste blocuri, pentru specialiști .în 90, fiind evenimentele, s-a stopat acest lucru. A fost făcut un contract între Primărie și Romconfort, Primăria obligându-se să termine cele 88 de apartamente și Romconfort să le vândă. Romconfort le-a vândut și a luat banii, i- a vărsat, se pare, primăriei. Iar decizia 6633 din 26 noiembrie 2004 a obligat Primăria, irevocabil, Curtea Supremă de Casație și Justiție a, obligat Primăria să refacă cele 88 de apartamente.Problema este alta: constatăm și acum că exista un precedent în primărie în sensul acestei decizii irevocabile 6633. Se pare că executivul nu a învățat nimic din acest lucru și iată ca ne-am găsit în situația deciziei 1146 a Curții de Apel, tot executorie și irevocabilă. în opinia mea, cred că executivul, făcând abstracție de cei prezenți, a gestionat deficitar, uneori, aceste probleme, care, ați avut dreptate, nu are nicio vină consiliul. Dar, consiliu, prin lege, este pus astăzi în situația de a aproba ceva din banii bucureștenilor - 3,7 milioane EURO, fără sa aibă ceva de zis la o hotărâre irevocabilă. Referitor la un amendament pe care vreau să îl fac, la art.3. Fac acest amendament pentru că a apărut o problemă.Există 88 de apartamente și spațiile comerciale de la parter. Aceste spații comerciale de la parter nu intră în contractul primăriei cu cei care au câștigat în proces; ele urmând să facă obiectul unui protocol, care s-a încheiat cu UJCC Ilfov. Ceva la acest gen: ei să le facă, fiind spațiile lor comerciale.Noi avem doar sarcina pentru cele 88 de apartamente. Iar art.3 trebuie să sune astfel: finanțarea obiectivului prevăzut la

Dacă nu punem “din alte surse, potrivit legii”, ne vom trezi că vom fi obligați să le facem și spațiile comerciale. Am informația că deja există acest protocol, ca cei din Ilfov să facă. Acesta este amendamentul: finanțarea obiectivului prevăzut la art. 1 va fi asigurată din bugetul local și din alte surse, potrivit legii.

Domnul consilier Oprișan Ion

Aș avea o întrebare către Direcția Juridică din Primăria Municipiului București: dacă consiliile locale, consiile generale ale municipiului București au fost informate, în momentul derulării procesului? - este o problemă. Și care sunt cei care ne-au reprezentat în momentul de față în aceste procese? De ce întreb lucrul acesta? Pentru că, în momentul în care s-a preluat un spațiu, un bloc neterminât din zona respectivă, el s-a preluat într-un stadiu. De ce vorbesc lucrul acesta? Pentru că sunt una dintre întreprinderile care a predat blocuri în diverse stadii. Având în vedere acest lucru, diferența de preț între stadiul în care l-a predat, trebuie suportat de cel care a preluat în administrare acele fundații, acei pereți, acele structuri. Și nu de către consiliul general. Nu avem ce să facem în momentul de față. Plătim. Dar, primăria ar trebui, acum, să analizeze și acest lucru. Doi - care este firma care a făcut expertiza tehnică pentru justiție și pentru despăgubiri valorice?

Domnul consilier Giugula Doru

Aici avem două opțiuni: ori să modificăm, să completăm cum a spus domnul Adîr la art.3 și să mai adăugăm: diferența de preț de la prețul de achiziție la prețul de finalizare va fi suportată de proprietarii imobilelor. Că doar nu le facem cadou. Dacă nu, să le returnăm prețul pe care l-au plătit pentru aceste apartamente celor care le-au plătit.

Dl. președintă de ședință Mircea Valentin

Este o hotărâre judecătorească. Nu mai putem acum să facem...

Domnul consilier Giugula Doru

Se poate, pe cale amiabilă. Eu vă propun, ca să nu avem discuții cu Curtea de Conturi pentru că prețul pe care l-au plătit ei în 1990 era de 10.000 lei, la bani de atunci, iar prețul cu care noi le renovăm acum este de 10 miliarde. Cine suportă diferența dintre

îmbogățire fără jusță cauză a proprietarilor. Noi le facem un cadou. Eu aș propune să adăugăm, după ce a spus domnul Adîr: diferența

/ r

/    ^7/

de preț în valoarea de achiziție și valoarea de finalizare va fi suportată de proprietarii imobilelor.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot amendamentul formulat de domnul Adîr. Cine este pentru? - 37 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 3 voturi (Tănase A, Băleanu D, loan A).

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot amendamentul domnului Giugula. Cine este pentru? - 8 voturi, împotrivă? - 14 voturi, abțineri? - 12 voturi.

Acest amendament nu a fost adoptat.

Doamna consilier Moise Alina

Propun vot nominal.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Doamna Moise propune vot nominal la acest proiect.

Cine este pentru votul nominal? - 6 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 0 voturi,

, Deci, nu va fi vot nominal. Colegii au respins, prin vot, această propunere.

Supun la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Finalizarea blocurilor D1A, D1B, D4, PR6”, situate în satul Ghermănești, localitatea Snagov, Județul Ilfov. Cine este pentru? - 29 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -13 voturi (Adîr V, loan A, Surulescu A, Băleanu D, Botoș L, Stan I, Giugula D, lovici T, Stan N., Tudorache D, Voicu M., Câmpurean M., Tănase A).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în Bdul. Schitu Măgureanu nr.19, sector 1.

Cine este pentru? - 39 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -1 vot (Băncilă M).

M»» P 1    P<»> n. J , .■* p* ,3£, j», »»j -ja». fa y» A    |

Am mai avut un caz în care persoana vizată era în sală. Este vorba de colegul nostru, Florin Bumbaș. Dacă este vorba de colegul nostru Băncilă, îl rog frumos să iasă din sală, să mai votăm încă odată, ca să nu fie atacată hotărârea. Vă rog frumos. Nu trebuie să participe.

Domnul Bancilă Mihai a părăsit sala în timpul procedurii de vot.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Cine este pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în Bdul. Schitu Măgureanu nr.19, sector 1? - 39 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, iar domnul Băncilă nu a fost în sală în momentul votului.

Trecem la punctual 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1, 2 și 9 ale H.C.G.M.B. nr.22/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Modernizare străzi cu linii de tramvai”.

Domnul consilier Adîr Victor

în primul rând, vreau să fac o remarcă: că apreciez materialul

pe care l-a pus la dispoziție Direcția de Transporturi și Siguranța

Circulației. Este un document cum trebuiau să fie toate din indicatorii 1

tehnico-economici, sau modificarea acestora. Dar, am câteva comentarii referitor la acest aspect. Referitor la Șos.Olteniței, în situația achizițiilor pe 2006, cu contractul nr.3001 pe 2.10.2006, pe Șos. Olteniței s-a câștigat cu 164 milioane RON, iar aici văd la valoarea inițială a devizului general este de 185 milioane RON. Deci, este o diferență care apare aici, față de documentele pe care le am eu. Ce am constatat? Apar obiective noi. Eu am discutat și la Direcția de Transporturi și am atras atenția că, în opinia mea, nu există o strategie foarte clară când se fac aceste licitații și pe parcurs, apar diverse lucruri. Firmele care au câștigat în 2.10.2006, întrebarea mea: continuă și acum aceste obiective noi? Contractul a fost obținut, la Șos.Olteniței mă refer, de SC Eurocontruct Traidyng 98 SRL, Paco Internațional, Papenburg, Consitrans. La Colentina, aceeași poveste. Deci, eu constat un lucru: firmele respective câștigă contractul 2999 din 28.09.2006 și constatăm pe urmă o diferență. Am greșit. Am vorbit de Colentina. Am vorbit de 185360. Constatăm o

diferență de șase milioane RON. Firmele care au câștigat la Colentina, Max Bogl, Eurovia Construct Internațional, vreau să fac o întrebare: tot aceste firme continuă obiectivele noi? Calea Moșilor -cu contractul 3004 din 2.10.2006, adjudecat în cadrul unei licitații deschise au câștigat.... 139 milioane lei, iar acuma este în Calea Moșilor suma de 144 milioane lei. Nedumerirea mea pleacă de la faptul, așa cum am spus, pe Calea Moșilor, la ora actuală, există 385 de locuri de parcare, există vreo 3000 de stâlpișori din aceștia. Unii sunt puși, în opinia mea, total neproductiv, ca să spun așa, undeva. Deci, noi, acum, când recalibrăm acești indicatori, ce facem? Trebuie să asigurăm banii ca să plătim ceea ce au făcut aceste firme, pentru că pe Calea Moșilor, domnul primar general a deschis această cale, există aceste 385 de locuri de parcare, există stâlpii puși, stâlpii de metal care s-au pus. Ce face? Sau, au făcut pe gratis?

Dl. Primar General Adriean Videanu

Domnule consilier, Calea Moșilor este formată din două tronsoane - între Obor Și Paleologu și de la paleologu la Sfântul Gheorghe.

Domnul consilier Adîr Victor

Stau pe Calea Moșilor, domnule primar general.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Deci, întreaga Cale a Moșilor. Ceea ce aprobăm noi în momentul de fată este modificarea unor indicatori tehnico-economici pentru investiții în curs și nu pentru investiții finalizate. Așa cum ați sesizat și dvs, apar lucrări noi. Apar și am făcut împreună cu primăriile de sector, pe Colentina, pe Olteniței, noi locuri de parcare -șl cred că nu s-a făcut rău. Pe Calea Moșilor am rezolvat terminalul de la Sfântul Gheorghe în corelare cu ceea ce va fi terminalul la Sfânta Vineri. La un moment dat, trebuie să faci corelarea între anumite proiecte, astfel încât să regularizezi circulația. îmi este greu acum să dau toate detaliile la toate aceste aspecte, dar ele se discută permanent, atât în Comisia de Urbanism, cât și în Comisia de Circulație. Apar categorii de lucrări noi: să facem stațiile de taxi, absolut justificate, care nu erau orevăzute în oroiectul inițial. Au fost

‘    .■ ...... ’ - , . ...    " -r v '    ■ ■, ■    ’** —    " - - -    ! ,,A    1 -

j -    ....    • / '• ' '    .'...    '

actualizăm. Apar în execuție tot felul de categorii de lucrări suplimentare și pe care le-ați văzut, au fost identificate.

Domnul consilier Adîr Victor

Eu am spus așa: ele sunt deja făcute, nu mă puteți contrazice, între Bucur Obor și Carol există terminate toate aceste 385 de locuri de parcare. Ori noi, văd acum, 385 de locuri de parcare, ceea ce înseamnă că ori aceste firme au lucrat cu un gentelman agreement cu capitala, ca să facă aceste lucruri, ca ulterior noi să modificăm acești indicatori, domnule primar. Așa văd eu logica.

Dl. Primar general Adriean Videanu

Domnule consilier general, ele sunt categorii de lucrări nedecontate. într-adevăr, sunt nedecontate. Dar, în bugetul pentru reabilitarea lui Calea Moșiilor, am făcut o alocare de resursă pentru finalizarea ...

Domnul consilier Adîr Victor

S-a prevăzut, cum ar veni... Ele s-au făcut pentru că trebuiau terminate.

Dl. Primar General Adriean Videanu

- ' ■ (

Corect.

Domnul consilier Giugula Doru

Domnule primar general, sunt de acord cu buna dvs credință în această situație și noi suntem de acord cu această argumentare. Ceea ce vreau să se înregistreze pe această bandă, nu este pentru dvs, ci pentru organele de cercetare, care vor veni. Pentru că acest proiect de hotărâre este ilegal. Și v-am spus: noi vom ataca din punct de vedere legal, nu al oportunității. Este ilegal pentru că nu se încadrează în caietul de sarcini.

Nu sunt lucrări suplimentare ci sunt lucrări noi cu valori care depășesc legea și trebuiau licitate. Cine vdtează acest proiect de lege se face părtaș la această ilegalitate. Este punctul meu de vedere. Dumneavoastră faceți ce vreți. Grupul P.S.D. nu va vota acest proiect.

In zece secunde și am terminat, că timpul este prețios. Nu este ilegal, legea ne dă voie ca în limita a 50% din valoarea proiectului, pe baza lucrărilor suplimentare, la orice proiect apar note de renunțare și note de comandă suplimentară, dar în interiorul prevederilor legale se pot face acestea.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la vot. Cine este pentru? - 31 voturi, împotrivă ? - 5 voturi ( Giugula D., Voicu M.,Tudorache D., Câmpurean M., Stan I.), abțineri ? - 4 voturi( Adâr V., loan A., Băleanu D., Bergheș C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Stimați colegi, vă supun la vot o chestiune administrativă: luările de cuvânt să nu mai depășească 1 minut. Avem multe proiecte pe ordinea de zi, mulți dintre dumneavoastră vă grăbiți, înțeleg acest aspect, deci supun acest lucru la vot, limitarea la maxim un minut a luărilor de cuvânt. Cine este pentru? - majoritate de voturi, împotrivă ? - 4 voturi, abțineri ? - 1 vot.

Această propunere a fost aprobată.

Trecem la punctul 17 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente proiectului „Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai Bd.-ul Liviu Rebreanu”

Dl. consilier Adîr Victor

Vreau răspuns la întrebarea: Când a fost ultima dată reabilitată această arteră deoarece eu știu că acum 2 arii sau un an jumătate a fost asfaltată. Ce înseamnă asta, iar decopertăm tot probabil și facem calea de rulare. Vreau să mi se răspundă la acest lucru pentru că eu știu că merg pe ea și merg bine pe ea.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Nu a fost, am verificat, am primit și eu această sesizare chiar de la dumneavoastră domnule consilier general, ea a fost în reparații de bună calitate dar str. Liviu Rebreanu nu a fost reabilitată niciodată.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trorem Ia vot Cine pete pentru? - 28 voturi îmnotrivă ? - 5

abțineri ? - 2 voturi (Băleanu D., loan A.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului “Străpungere Splai Dudescu- Sos. Olteniței”

Dl. consilier Adîr Victor

71 de milioane este investiția, construcții montaj 22.860.000, exproprierile 6 hectare înseamnă 37 - 40 milioane de euro. Eu consider și am considerat și când am luat cuvântul că nu este oportun votul meu acum. Sunt alte priorități în capitală, știu ce se vrea: Nicolae Grigorescu, Dudescu și așa mai departe către Vitan-Bârzești, spre șos. Olteniței. Eu consider că acum să expropriem cu 40 milioane de euro 6 ha ca să facem această străpungere nu este oportun pentru momentul acesta pentru capitală. Avem alte priorități.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Dl. Adîr, poate vă dau un argument și o să-l votați. Aceste străpungeri care vizează atât București-ul cât și Ilfov, sunt proiecte regionale care pot fi finanțate din fonduri europene în care se finanțează și achiziția de teren. Este o oportunitate extraordinară, sigur, legat de sursa de finanțare nu o putem identifica în momentul de față, de ce?! Programul operațional regional de transport nu este aprobat, programul operațional sectorial, programul operațional regional de la Ministerul Dezvoltării este în momentul de față în derulare. Vă rog să rețineți, dacă noi nu vom Fi pregătiți cu proiecte, nu vom avea șansa să accesăm fonduri europene. Gândiți-vă că de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici trebuie să dăm drumul la faza de proiectare. Sunt anumite etape pe care trebuie să le îndeplinim pentru toate aceste lucruri. Iar toate aceste penetrații, degeaba Vom face centura de autostradă dacă aceste penetrații radiale nu vor iriga București-ul nu vom rezolva problema traficului în București niciodată.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la vot. Cine este pentru? - 30 voturi, împotrivă ? 0 voturi ahtinori ? - 5 vnti iriYGiiinula D Tudorache D Surulescu A

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

•)

Dl. consilier lovici Victor

Vă rog să facem prezența. Aș dori ca cei care au 2 absențe să fie atenționați.

1    t

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Nu este frumos, sunt absențe nemotivate, colegii vin și pleacă

de la ședință dar decizia lor, pe răspunderea lor. Trebuie să fie atenționați. îi vom sancționa.

*    ,    I

Dl. consilier lovici Victor

Vă rog să facem prezența.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

O vom face decât dacă la numărătoarea consilierilor nu sunt destui consilieri în sală. Nu o facem de fiecare dată pentru că se pierde iarăși un timp și poate pleacă și alți colegi între timp. Sunt în sală prezenți 37 de consilieri generali. Vreți și nominal totuși Dl. lovici?

Trecem la punctul 19 pe ordinea-de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului “Pasaj denivelat inferior Sos. Nordului - Str. Elena Văcărescu” și modernizare străzi.

Dl. consilier Oprișan Ion

Proiectul acesta trebuie corelat cu un alt proiect, cu proiectul prin care noi trecem în momentul de față pe DN1, iar în zona respectivă nu mai exista nici un sens giratoriu unde iese pasajul subteran de pe DN1. Eu cred că în momentul de față asta ar fi ultima prioritate a bucureștenilor. De ce, datorită faptului că nu se va mai putea face stânga pentru intrare în București și se va folosi un pasaj subteran numai pentru treapta de mers spre Ploiești. Cred că în momentul de față nu sunt corelate. Din punctul meu de vedere, Domnule Primar eu vi-l votez numai ca să vedeți că se poate întâmpla să votăm la fel cum am votat la jandarmerie un PUZ cu un pasaj care trece peste nimic.

Ideea este că aici este corelat întru totul, îmi pare rău că nu avem documentațiile aici, atât pasajul de la Nordului cu Elena

Văcărescu cât și pasajul subteran de la Băneasa în lungul lui DN1 cât și pasajul subteran de la Gârlei. Planșele sunt la Direcția de urbanism, sunt corelate întru totul, stimați colegi.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la vot. Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului “Reabilitare Pod Colentina”

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului “Modernizare Str.16 Februarie și Str. Godeanu”

Dl. consilier Adîr Victor

81 de milioane investiția totală, 25 milioane construcții-montaj, 30 și ceva milioane exproprierile. Domne, înnebunim de așa ceva. Deci zeci de milioane de euro, iar e povestea cu acele regionale.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Aceștia sunt indicatori noi, sunt străzi noi pe care trebuie să le facem pentru a realiza fluența traficului între Chitila și Bucureștii Noi. Sunt cele 2 străzi, Godeanu și 16 Februarie. Sunt indicatori noi, vă rog să rețineți, foarte multe din aceste proiecte, eu n-am garanția că aceste proiecte vor fi aprobate dar noi o să le propunem pe fondurile europene. Trebuie să avem proiecte.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la vot. Cine este pentru? - unanimitate de voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

privind aprobarea documentației tehnico - economice și a

indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Modernizare sistem rutier și linii de tramvai”

Dl. Primar General Adriean Videanu

Domnul Președinte, dacă-mi permiteți, s-a omis să se facă precizarea că este vorba despre Pantelimon, lancului și Aerogării. Sunt cele 3 artere principale corelate cu primăria sectorului 2. în anexă ele sunt trecute dar poate că era bine un coleg consilier general mi-a atras atenția să nu se creadă că sunt străzi la întâmplare. Să se menționeze că aș dori să se treacă în mod expres că este vorba despre Pantelimon, lancului și Aerogării.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Vom completa proiectul, nu este un amendament, este o completare de natură tehnică. Menționez că aceste străzi sunt absente doar în titulatura proiectului, ele figurează în anexa la acest proiect și este în regulă. Sunt Bd, Aerogării între șos. București-Ploiești și Alexandru Șerbănescu.

Dl. consilier Oprișan Ion

Domnule Primar General, din punctul meu de vedere nu s-a procedat corect, puteam să le băgăm pe toate într-o singură hotărâre. De ce să amestecăm în momentul de față. Serviciul acesta să-și facă un pic datoria pentru că altfel nu se poate. Astea sunt proiecte de hotărâri diferite. Le aprobăm dar...

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la vot. Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Supralărgire <?rîv'te?    Piața Chibrit ci intarsactia Sncoaiia Chitilei

•    *    <    &    9

Constanta”

Dl. consilier Oprișan Ion

Domnule Primar General, avem o somație referitor la pasajul Mărășești, dumneavoastră o știți? Da? Bun, în momentul de față avem o somație, tot consilierii sunt de vină că ei votează, la pasajul Chitila. Pe parte stângă, există un proces la Haga pentru a scoate de acolo viaductul și conductele de apă caldă RADET, termoficarea. Părerea mea este că noi ar trebui întâi să încercăm să cumpărăm terenul proprietarului și pe urmă să lărgim pasajul. Din punctul meu de vedere sunt de acord cu lărgirea.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Procedura este așa: aprobăm indicatorii, dăm drumul la proiectare, abia în situația proiectului putem să știm exact dacă este nevoie de expropriere. Studiul de fezabilitate este o documentație premergătoare care dă o idee indicativă legat de orice investiție care se face. Detaliat, când ajungi la proiect, abia atunci se stabilește dacă e nevoie sau nu.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin 1 Trecem la vot. Cine este pentru? - 35 voturi, împotrivă ? 0

voturi, abțineri ? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți etapei II a Proiectului „Reabilitarea infrastructurii educaționale în București” - 78 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Trecem la vot. Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -1 vot. (Dumitrescu V.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.57/2006 privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în Comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de

!OC'a'

Trebuie formulate propuneri în primul rând la acest punct și apoi votul care este secret.


47Dl. consilier Giugula Doru

Aș dori ca la punctul 1 alineat ultim să facem următorul amendament: blocurile se identifică conform planurilor anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și fac parte din domeniul public și adăugăm „și fac parte din domeniul public al Municipiului București. Aceste locuințe vor fi folosite pentru situații de urgență.”

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Dl. Giugula suntem la punctul 25, cu comisia, nu la 26, ați anticipat, dar vă mulțumim pentru promptitudine.

Dl. consilier Pirpiliu Ștefan

Grupul de consilieri generali al P.D. o propune pe doamna Cruceanu Elena.

Dl. consilier Giugula Doru

Să dăm dovadă de o cooperare totală noi o propunem pe doamna Câmpurean Mariana.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Rog secretariatul tehnic să elaboreze buletinele de vot, va fi vot secret și noi vom putea trece la celelalte puncte. Revenim la acesta când sunt gata.

Comisia de numărare va fi cea obișnuită, comisia de validare a consiliului, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? - unanimitate de voturi.

Deci comisia de validare va fi și comisia de numărătoare în acest caz.

Trecem la punctul 26 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a Hotărârii de Guvern privind transmiterea blocurilor V53A și V53B, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Amendamentul meu este și vă rog frumos să-l îmbrățișați: blocurile se identifică conform planurilor anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și fac parte din domeniul public și adăugăm „și fac parte din domeniul public al Municipiului București.” în sensul că nu vor putea fi înstrăinate. Locuințele vor fi utilizate ca locuințe de urgență. Avem persoane care sunt date afară din casă, care sunt evacuate, care sunt pe drumuri. în acest sens, dacă tot le luăm să le folosim într-un scop util nouă și mai scăpăm de presiunea străzii pe acest aspect.

Dl. consilier Adîr Victor

Din proiectul de hotărâre nu se face nici o referire la pretențiile Ministerului Apărării Naționale care a construit 20% la un bloc și 30% la alt bloc și solicită printr-o scrisoare un număr de apartamente conform investițiilor făcute. Noi acum aprobăm această solicitare către Guvernul României să ne dea aceste blocuri care le au date MApN-ului să nu ne trezim pe urmă că MApN-ul zice „eu am făcut atât, vreau 20 de apartamente”. Nu s-a discutat, eu vă spun ca idee ce poate să apară.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Aceste condiții vor fi stabilite ulterior Dl. Adîr.

Trecem la votarea amendamentului Dl-ui Giugula. Cine este pentru? - 26 voturi, împotrivă ? -    0 voturi, abțineri ? - 5 voturi

(Mircea V., Pop R., Prioteasa D., Duță L., Țica H.).

Acest amendament a fost adoptat dar vă rog să-l formulați foarte clar și să-l depuneți înainte de încheierea ședinței la secretariatul tehnic. Trebuie schimbat și titlul hotărârii în acest caz.

Supun la vot acest proiect în integralitatea sa. Cine este pentru? - 34 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? -1 vot. (Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea terenului în suprafață de 52.513 mp situat în B-dul. Basarabia nr.37-39, sector 2 din domeniul public al statului și din administrarea Anonti«ii Matinnal» nontrn Snnrt în domeniul nuhlic al

w1 ' ' ' fl- '    t ' ...... u" ...... '    ' a" '    *    ' ' '    '    '    ' '    a

Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.242/2006


Dl. consilier Adîr Victor

Constat o contradicție între expunerea de motive și proiectul de hotărâre. Expunerea de motive spune 52.513 mp iar noi trebuie să votăm în proiectul de hotărâre 53.512 mp. Să-l cred pe Dl. Primar General sau să cred proiectul de hotărâre? Asta este întrebarea. Aici este vorba de 1O0O de mp nu de un metru pătrat.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Dl. Adîr, contează ceea ce decidem noi nu ce scrie Dl. Primar General.

Dl. consilier Adîr Victor

Nu, contează ce-mi trimite Primarul General în dezbatere, Dl. Președinte, hai că sunteți avocat. Dacă este eroare tehnică eu cer retragerea de pe ordinea de zi, nici nu discut.

Dl. consilier Giugula Doru

Sunt dator să susțin punctul de vedere al d-lui profesor Mărășescu care tocmai a plecat la o ședință și să vă rog să aveți amabilitatea să amânați discutarea acestui punct până când vom

stabili dacă federația mai are nevoie de stadion sau nu. Că dacă nu

»

are nevoie de stadion, nu putem să nu-l credem pe cuvânt pe Dl. Mărășescu care lucrează direct în acest domeniu. V-aș ruga să amânăm pentru data viitoare acest proiect ca să vedem dacă într-adevăr luăm o hotărâre înțeleaptă sau nu. Vă mulțumesc. Noi am fi votat cu mare dragoste dar a venit dl. Mărășescu cu această propunere.

Dl. consilier Oprișan Ion

Dl. Președinte, în momentul de față executivul trebuie să se pronunțe cât cerem. 53.512mp sau 52.513mp. Vreau să vă pronunțați

cât cereți.

) .

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

în opinia mea cred că este vorba de o eroare și noi votăm ce

enuno în nmiont

i/

/,

Dl. Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Este vorba des suprafața trecută în expunerea de motive asumată de executiv: 53.512mp.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Oricum mai mult de atât nu ne va da nici Guvernul. Este vorba despre inițierea unei hotărâri de Guvern, suntem la început de drum. Haideți să fim realiști. Bun, deci cu această rectificare supun la vot acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru? - 26 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 7 voturi ( Bergheș C., Giugula D., Adâr V., loan A., Tudorache D., Voicu M., Stan I.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl. consilier Giugula Doru

Urmează procedura de vot. Vă rog să mă ascultați o secundă. Dacă doriți ca cele 2 persoane să fie votate nu faceți nici o semnare pe buletinul de vot. Dacă nu doriți ca o persoană să nu fie votată o tăiați cu o linie simplă ca să ne fie mai ușor la numărat. Vă mulțumesc.    •

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Dl. Romeo Pop și Dl. Giugula nu faceți dispute în fața consiliului, aici, mai într-o parte vă rog. Dl. Adîr nu mai aveți minute, așa spun colegii.

Dl. consilier Adîr Victor

Dl. Președinte, poate n-am înțeles eu bine, adineauri am cerut scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct constatând necorelarea. Dumneavoastră ați supus la vot retragerea lui de pe ordinea de zi? Poate n-am fost eu atent.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Nu a fost formulata dl. consilier.


HI rnncsilior Adîr \/irtnr

de zi a acestui punct. Ceea ce am cerut înseamnă că dumneavoastră...51

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Dl. Adîr, nu am trecut la vot, se va relua probabil. Vom vedea pe bandă, dacă așa este vom confrunta cu banda. Vă rog Dl. Adîr și în alte ocazii, fiți cât se poate de explicit și vorbiți în microfon să rămână acolo. Am această rugăminte, Și dacă este ceva, îmi cer eu scuze dacă nu s-a votat.

Trecem la punctul 28 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unui act normativ privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent persoanelor îndreptățite potrivit legii

Dl. consilier Giugula Doru

Metodologia de acordare a acestor terenuri urmează a fi aprobată în Consiliul General.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Dl. Giugula, din câte știu eu este vorba despre terenuri care se dau în baza Legii 10 și a legii fondului funciar, deci există comisii deja constituite, nu intervenim cu altă comisie.

Dl. consilier Giugula Doru

Și este o metodologie care se face și care spune care e ordinea de priorități, în ce baze se dă.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

E tot în lege și aceasta. Noi ce putem să mai adăugăm aici? Nu văd o bază legală la această completare care sună așa de frumos dar nu văd de ce.

Oricum, supun la vot amendamentul propus de Dl. Giugula. Cine este pentru? - 13 voturi, împotrivă ? - 9 voturi, abțineri ? - 2 voturi ( Printopcp R Mirrep \/ 'l

Vreau să văd câți consilieri au votat. Poate știm și câți suntem în sală. Se va face o numărătoare acum, nu nominală. Sunt 37 consilieri în sală.

Votăm în ansamblu proiectul. Cine este pentru? - 26 voturi, împotrivă ? - 6 vbturi (Giugula D., Stan I., Tudoraghe D. ,Voicu M., Surulescu A., Câmpurean M.), abțineri ? - 5 voturi. (Adîr V., loan A., Băleanu D., lovici T., Bergheș C.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării „Studiu de piață în teritoriul european pentru designeri și furnizori de mobilier urban integrat.

Supun la vot amânarea acestui proiect. Cine este pentru? unanimitate de voturi

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Trecem la punctul 30 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.

Dl. consilier Pirpiliu Ștefan

Aș dori să fac 2 amendamente: la art. 4 alin. 1 se introduce lit.i: să se facă dovada locului de parcare ; la art. 8, alin. 1 : taxa de înregistrare este de 300 de lei pentru art. 1 alin. 1 și 40 lei pentru art. 1 alin. 2. Deci sunt 2 categorii de autovehicule, dacă citeați proiectul și veneați la ședința de comisie vedeați. Art. 1 alin. 1 spune clar ce sunt acolo, utilaje, tractoare, autopropulsate. Trebuie să se facă dovada locului de parcare.

Dl. consilier Oprișan Ion

Taxele de înregistrare vin la bugetul Primăriei Municipiului București. Din punctul meu de vedere și ce a propus dl. consilier este o sumă modică. Având în vedere că utilajele acestea sunt de capacitate foarte mare, cel puțin cele de la punctul 1, care lucrează în construcții, taxa lor de înmatriculare ar fi trebuit să fie plătită pe bază de cilindree și de tonă, pentru că strică foarte mult drumul. Eu aș înmulți ce a cmcus d' Dîrniiin mm

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Faceți un amendament?

Dl. consilier Oprișan Ion

Deci, dacă 3.000 lei vin la municipalitate în momentul de față pentru înregistrarea unei mașini, acești bani vin o dată în viața mașinii. Eu propun 3.000 RON taxa pentru utilajele de la punctul 1.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Domnule Președinte, stimați colegi l-aș ruga pe dl. Udriște să ne lămurească. Asta este o taxă numai pentru înmatriculare. Practic el pentru funcționarea în București își plătește celelalte taxe, de trafic greu etc. Este numai strict o taxă de înmatriculare, atât. Celelalte taxe rămân, dacă vrea să traverseze pe Calea Victoriei și e agabaritic își plătește taxele conform hotărârii pe care o avem, nu.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot amendamentul d-lui Pirpiliu. Cine este pentru? -29 voturi, împotrivă ? - 7 voturi ( Giugula D., Stan I., Tudorache D., Câmpurean M., Voicu M..Oprișan I., loan A), abțineri ? - 1 vot ( Surulescu A)

Acest amendament a fost adoptat.

Supun amendamentul dl-ui Oprișan. Cine este pentru? - 4 voturi, împotrivă ? -1 voturi, abțineri ? - 24 voturi.

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectul în integralitatea sa cu amendamentul votat. Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? -8 voturi. ( Giugula D., Stan I., Surulescu A., Câmpurean M., Voicu M., Tudorache D., Oprișan I., loan A.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului „O nouă șansă” de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? -3 voturi.(AdîrV., Stan N., Băleanu D.)

Acest proiect a fost adoptat.

privind aprobarea proiectului „Revitalizarea Zonei Palatul

Voievodal Curtea Veche” și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 260/2004

Dl. Primar General Adriean Videanu

O precizare în timp ce se votează. Fraților este pe PHARE proiectul. Pierdenp banii.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Cine este pentru? - 30 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizarea și funcționare al Școlii de Artă București

Cine este pentru? - 34 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? 0

voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Comisia care numără să se retragă pentru validare.

Trecem la punctul 35 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București la ECAD (European Cities Against Drugs)

Cine este pentru? - 36 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Rog comisia de numărătoare să se retragă pentru a număra voturile.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Domnule Președinte, stimați colegi vă adresez o mare rugăminte: să facem o ședință de îndată pentru primul punct cu Faurul. Iertați-mă, este și ordinea suplimentară. Am vorbit cu Primul Ministru și cu Ministrul Finanțelor. Avem rezervați din Fondul de Dp^vnltarp ROD miliarda de lei ne carp dacă nu rezolvăm această

acceptăm să facem o ședință de îndată să terminăm cu această problemă. După punctul suplimentar. Vă rog mult de tot.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Trecem la unicul punct de pe ordinea suplimentară: Proiect de hotărâre privind alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu al municipiului București a sumei de 500.000 de RON pentru acordarea unui ajutor Municipiului Tecuci, județul Galați.

Dl. consilier Giugula Doru

Aș face un amendament. Din delegația care va merge și va predea acest ajutor să facă parte câte un reprezentant de la fiecare partid.

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Dl. Giugula acești bani vor fi transferați în cont, e vorba de bani. Cum faceți atunci?. Vă trimitem prin SWIFT?

Dl. consilier Giugula Doru

Nu cumva să fie ajutoare. Eu la asta mă refer, noi luăm banii și pe urmă...

Dl. președinte de ședință Mircea Valentin

Au nevoie și de bani acolo. Supun la vot acest proiect.

Cine este pentru? - 36 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? 0

voturi.

Acest proiect a fost adoptat.

Există o convocare a Domnului Primar General pentru o ședință de îndată, în temeiul art. 39, alin. 4 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu următoarea ordine de zi: un singur punct și anume Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției între Municipiul București și FAUR S.A. și abrogarea H.C.G.M.B. rir. 157/2007.

Vă rog să semnați convocatorul acestei ședințe. După ce încheiem ședința, aflăm numărătoarea voturilor, vom proceda și la această ședință de îndată. Vă rog să rămâneți în sală pentru ședința de îndată. Este convocarea Primarului General, nu este nevoie să


56Comisia de validare, ati terminat de numărat?

Supun la vot amânarea pentru ședința viitoare a proiectului de hotărâre de la punctul 25. Cine este pentru? - 36 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? 0 voturi.

Acest proiect a fost amânat.

Declar lucrurile ședinței noastre de azi închise.

Ședința s-a încheiat la orele 18,10.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Valentin Mircea


SECRETAR GER AL MUNICIPIULUI^ Toma TudOi


întocmit M. Perșunaru


M. ȘoreaCONSILIERI


Verificat Șef Birou


O    U    rAri    O


57