Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 10 mai 2007, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 52 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul primar general Adriean Videanu, domnul Toma Tudor Secretar General al Municipiului București, doamna Mioara Mantale Prefect al Municipiului București, doamna Cristina Coruț Subprefect al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Florescu D., Gheorghe V., Radu Mioara.

Dl.secretar general al municipiului București, Toma Tudor

Bine ați venit la lucrările ședinței Consiliului General de astăzi. Vă anunț că în sală sunt prezenți 52 de consilieri generali. Voi citi înainte notificări și câteva plângeri prealabile formulate împotriva anumitor hotărâri ale C.G.M.B. și anume:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că doamna Burcea Daniela Alina, cu domiciliul în Bulevardul Constructorilor nr. 24 A, bloc 44, scara 3, parter, sector 6, București, a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.106/2006 privind atribuirea de denumiri pentru două artere de circulație situate în sectorul 6, București, artere de circulație nou create în urma constituirii parcelărilor în baza Legii nr.18/1991.

Contestatara solicită revocarea parțială a hotărârii, respectiv art. 1 și 3, deoarece, în opinia acesteia, documentația care a stat la baza emiterii hotărârii atacate nu corespunde realității.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în anexa 2 la punctul 2 de pe ordinea de zi cuprinzând Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului General, procesul „publicare proiecte supuse dezbaterii publice”, având indicativul 3.3.1.3. din eroare a fost trecut

trecut la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.,care are în structură Serviciul Transparență Decizională, potrivit HCGMB nr.62/2007.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în procesul-verbal al ședinței ordinare C.G.M.B. din data de 31.03.2007, proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor Hotărârii CGMB nr.65/2003 de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Restaurarea zonei istorice”, cuprins în proiectul privind „Programul Multi-Sector al Municipiului București „ și HCGMB nr.66/2003 de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Managementul traficului”, cuprins în proiectul privind „Programul Multi-Sector al Municipiului București” a fost consemnat, din eroare, ca fiind respins cu 28 de voturi.

Procesul-verbal a fost corectat pentru a fi în concordanță cu banda magnetică, astfel că proiectul de hotărâre a fost consemnat ca fiind aprobat, devenind Hotărârea C.G.M.B. nr.81/2007 care va fi comunicată către Instituția Prefectului Municipiului București.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Doamna Micșunescu Marioara a formulat reclamație administrativă cu privire la „refuzul nejustificat al Consiliului General al Municipiului București” de a aproba proiectul de hotărâre privind schimbul de proprietăți între terenul în suprafață de 20.107 mp proprietatea Doamnei Micșunescu Marioara și un teren în suprafață de 20.107 mp aparținând municipiului București.

Doamna Micșunescu Marioara solicită aprobarea proiectului de hotărâre menționat mai sus. în caz contrar se va adresa instanței

J    J

judecătorești competente pentru a obține recunoașterea dreptului pretins, obligarea Consiliului General al Municipiului București la aprobarea proiectului de hotărâre sub sancțiunea plății de daune precum și pentru obligarea persoanelor vinovate la plata de despăgubiri pentru prejudiciul ce i-a fost cauzat prin întârzierea emiterii actului administrativ.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Doamna Spânu Elena și Doamna Rădulescu Elena, cu domiciliul ales în Calea Griviței nr.142, sc.B, et.3, ap.46, sector 1 au formulat plângere administrativă prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr.33/2007 privind aprobarea organizării Centrului de Diagnostic și Tratament „Dorobanți" în cabinete medicale individuale în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 124/1998.

în opinia contestatarelor, Hotărârea a fost aprobată fără respectarea normelor legale în materie, respectiv Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

J

De asemenea, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1096/2002, partea din imobilul în care își desfășoară activitatea Centrul de Diagnostic și

Tratament Dorobanți face parte din domeniul public al Municipiului București și se află în administrarea Consiliului Local Sector 1.

Pentru cele de mai sus, contestatarele solicită Consiliului General al Municipiului București abrogarea hotărârii.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Instituția Prefectului Municipiului București solicită Consiliului General al Municipiului București reanalizarea Hotărârii nr.258/2006 privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 21,67 mp. situat în Str. Sg. Pamfil Năstase nr.21, sector 2, proprietatea domnilor Florin lonescu și Alexandru Florin lonescu și o parcelă în suprafață de 21,67 mp situată în Str. Sg. Pamfil Năstase, sector 2, aparținând municipiului București, sub aspectul clarificării situației juridice a terenului proprietatea municipiului București.

Ținând cont de faptul că potrivit adresei Direcției Juridic Contencios și Legislație nr. 5764/16.02.2007 figurează cerere de restituire în baza Legii nr. 10/2001 pentru imobilul situat în Sos. Ștefan cel Mare nr. 78, fost 70, sector 2.

Instituția Prefectului Municipiului București precizează că în cazul menținerii, Hotărârea nr.258/2006 va fi atacată de instanța de contencios administrativ, potrivit legii.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că domnii Daraban Măricel, Mocanu Marian si Bosnigeanu Ștefan au formulat plângere prealabilă administrativă împotriva proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea cu chirie de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Potrivit acestora singurele documente ce trebuie solicitate sunt certificatul și brevetul de revoluționar fără a se utiliza criterii, punctaje sau rapoarte de evaluare. Atât Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2004 cât și lista de priorități nu au aviz din partea autorităților de stat competente: Parlamentul României - Comisia pentru Revoluționari, Guvernul României - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor.

5

În opinia contestatarilor proiectul de hotărâre mai sus menționat cât și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2004 au un profund caracter egalitarist, nedemocratic încălcând principiul egalității prevăzut în Constituția României. Aceștia solicită punerea în aplicare a

prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. Qr;/orin/i

o om*.

Semnatarii plângerii prealabile consideră că nu a fost îndeplinită procedura privind transparența decizională pentru proiectele de la punctele 8-14, 18-20, aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Generai al Municipiului București din data de 19.04.2007.

în acest moment avem în sală 52 de consilieri prezenți și aș vrea să vă supun la vot procesul-verbal al ședinței din data de 31.03.2007.

Cine este pentru? - 50 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Adîr V), abțineri ? -1 vot (lovici V)

Dl.președinte Tănase Antonel

Bine ați venit la ședința Consiliului de astăzi.

începând cu 30 aprilie mandatul președintelui de ședință a încetat și primul punct pe ordinea de zi este alegerea președintelui de ședință.

Dacă sunt observații la ordinea de zi, vă rog să le faceți.

Dl.consilier Găletușe Stelian

Propun introducerea unui punct de interpelări la începutul ședinței.

Dl.președinte Tănase Antonel

Alte propuneri ? Nu sunt.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a punctului de interpelări ? - 37 voturi, împotrivă ? - 4 voturi, abțineri ? - 11 voturi

Cine este pentru aprobarea ordinei de zi în ansamblu? - 51 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Petrovici O)

Dl.consilier Găletușe Stelian

Corupția e o problemă capitală așa încât orașul capitală al scumpei noastre patrii românești va fi rebotezat „ciubucurești”! Nu sunt autorul, dar motivul pentru care am citit-o este următorul : pe Aleea Topoloveni de 200 m. în Drumul Taberei în buclă, în spatele blocurilor de 10 etaje, se asfaltează (dar șantier serios). S-a pus asfalt, plus borduri. Toți turiștii străini din București vor intra pe Aleea Topoloveni să o vadă. Era strict necesară asfaltarea acestei alei! Nu cred că este făcută de Capitală, dar oricum sectorul 6 ... e legată de această epigramă.

Dl.consilier Goncea Liviu

Doresc să-i aduc domnului Primar General salutul călduros al majorității cetățenilor din cartierul Ghencea, Drumul Taberei. între ora 7 și 10 dimineața și între ora 5 și 7 seara vă salută atât pe dvs. cât și pe apropriații dvs. din sută în sută de metri cât merg ei pe jos.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Nu vreți să le împărțim?

Dl.președinte Tănase Antonel

Vă mulțumim, domnule Goncea, ați fost foarte spiritual.

Dl.consilier Giugula Mihai

O problemă foarte importantă pe care trebuie să o știți și dvs., să nu politizăm un eveniment care urmează să aibă loc pe 19 mai în București: raliul formula 3. în anul 2005 s-a dat Hotărârea nr.171 a Consiliului General care aproba acest raliu, ca dovadă a dorinței Capitalei României de a se integra cât mai repede în lumea civilizată. La art.2 a acestei Hotărâri aveam scris că în urma negocierilor, contractul cu societatea care va organiza acest raliu va fi aprobat de CGMB. Vreau să vă informez că acest raliu se desfășoară în condiții de ilegalitate. Nici un document nu a fost aprobat în temeiul legii pentru desfășurarea acestei frumoase și necesare competiții. Orice reclamație sau orice daună pe care o va suporta organizatorul, vom fi obligați să o plătim noi, sau cei vinovați de nerespectarea legii. Dacă iar se va spune că nu știm, că nu am studiat sau că nu am fost atenți sau că au avut loc alte discuții, nu mă interesează ce discuții are domnul Primar General cu altcineva, indiferent de persoană. Eu, în calitate de consilier sunt obligat să vă aduc la cunoștință această stare de ilegalitate. Nici o autorizație, nici măcar provizorie nu putea să fie eliberată atâta timp cât condițiile de legalitate pentru desfășurarea acestui contract nu erau îndeplinite.

De asemenea, există o notă sau o convenție care nu are caracter de contract decât așa, ca început de dovadă, prin care se spune că Primăria nu are voie să încaseze mai mult de 2% din contravaloarea biletelor și nu are voie să încaseze mai mult de 3% din sponsorizări. Era bine ca să știm, tocmai de aceea am pus acea prevedere în hotărârea de consiliu să știm și noi pe ce criterii s-a făcut acea evaluare și să știm cine a participat să-și ia răspunderea să limiteze veniturile Capitalei la o asemenea discuție. Dacă

cumva sunt mici erori în valabilă. Vă mulțumesc.


Dl.președinte Tănase Antonel

Dacă nu mai sunt interpelări, trecem la următorul punct de pe ordinea

de zi.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Am dat răspunsul și o să primiți comunicatul, domnilor.

Totuși, din respect față de dvs. să reiau argumentația pe care am dat-o colegilor din mass-media. Evenimentul se organizează ca un eveniment, nu este o colaborare cu Primăria capitalei sau cu C.G.M.B. A fost decizia pe care am luat-o în urma multiplelor, să zic, neînțelegeri, pe parcursul tentativei noastre de a face o colaborare pentru organizarea acestui eveniment și am luat decizia ca organizatorul, pe baza legislației în vigoare (și astăzi am lămurit și aspectele de autorizare legală, cu șeful pe linie de partid al domnului consilier general), e în regula, evenimentul se organizează în deplină legalitate așa cum a început și repet, ca un eveniment sportiv. în acest eveniment municipalitatea încasează numai taxa de închiriere (de ocupare) a domeniului public și după ce acest eveniment se va finaliza împreună cu dvs. vă voi supune un proiect de colaborare dacă este cazul, pe o perioadă de 10 ani de zile, cu acordul Federației Internaționale de Automobilism. Menționez faptul că reprezentantul oficial, legal al Federației Internaționale de Automobilism în România este Automobil Club Român (ACR-ul) care are deplina competență de a hotărî împreună cu dvs. după organizarea evenimentul dacă vom organiza mai departe acest eveniment în București. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Giuqula Mihai

într-adevăr este un început civilizat de discuție. Doamna consilier, lăsați-mă să vorbesc. Este bine că ați făcut aceste precizări, domnule Primar General, inclusiv la aspectul de concesionare, fără contract, pe o perioadă de 10 ani a acestei activități. Dar, dacă ați făcut și precizarea că nu se vor concesiona pe 10 ani decât după aprobarea contractului, să se menționeze în procesul verbal ca să știm exact care este forma de legalitate în care vom lucra.

Dl.președinte Tănase Antonel

Trecem la Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 01.05.2007-31.07.2007

Propun pe doamna consilier Cosma Mai sunt alte propuneri ? - Nu.


Cine este pentru această propunere? - 48 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi (Oprișan I, Moise A, Petrovici O, Stan N)

Doamna Roxana Cosma este din acest moment președinte de ședință și o invit la tribună.

Dna președinte Cosma Roxana

Vă mulțumesc pentru votul cu care m-ați investit.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de

posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului General

Dl.consilier Adîr Victor

Dacă îmi permiteți am observații, atâta tot, în sensul că la acest regulament de organizare și funcționare când se precizează Legea nr.215/2001, republicată, trebuie avut în vedere că articolele noi trebuiesc renumerotate. De exemplu „atribuțiile primarului” nu mai sunt în art.68 din Legea nr.215/2001 ci în art.63 din Legea nr.215/2001, republicată. Atribuțiile secretarului general nu mai sunt în art.83 din Legea nr.215/2001 ci în art.117 din Legea nr.215/2001, republicată. De aceea este republicată și renumerotată.

Dna președinte Cosma Roxana

Dvs. propuneți renumerotarea?

Dl.consilier Adîr Victor

Nu. Articolele la care se face referire să facă parte din Legea nr.215/2001 republicată pe 20 februarie 2007.

Referitor la statul de funcții, art.89, se precizează : „Statul de funcții și numărul de posturi sunt stabilite prin Hotărâre a C.G.M.B.” Bine ar fi să fie precizat „să fie aprobate prin Hotărâre a C.G.M.B.” deoarece articolul din hotărârea noastră spune: se aprobă statul de funcții.......

Eu așa văd că ar fi corect, nu sunt stabilite, ci sunt aprobate pentru că CGMB este un organ deliberativ.

în altă ordine de idei, la statul de funcții am găsit niște lucruri interesante și aș vrea să știu părerea dvs. .De ce la Direcția de Achiziții și concesionări contracte există doar director executiv și nu există director executiv adjunct? De ce la alte direcții există de exemplu diferențe mari între salariu! unui director executiv și director executiv adjunct de 13 milioane de

decât directorul executiv de la achiziții, concesionări, contracte? Sunt întrebări care mi le-am pus că poate dvs. aveți argumente să-mi motivați de ce sunt diferențe de 13-14 milioane, poate că sunt și atribuții corespunzătoare. Asta nu am găsit: să-mi explic aceste lucruri. Sunt de acord cu acest regulament, nu se pune problema, dar mi-am pus niște întrebări la care aș dori niște răspunsuri, nu neapărat acum, dar dvs. puteți să analizați aceste lucruri.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Legat de responsabilități pe fiecare direcție în parte, am considerat că sunt anumite direcții cărora nu trebuie să le încărcăm schema cu director

I

executiv adjuncți. Din discuțiile pe care le-am avut, atât cu consultantul cât și cu aparatul executiv al Primăriei, de comun acord cu absolut toată lumea și în primul rând coordonat de Direcția de Resurse Umane, am ajuns la această concluzie. Legat de salarizare, totul este în baza legii salarizării personalului angajat al Primăriei Capitalei. Nu aș putea să vă dau explicații, legate de diferențe, dacă domnul director Tănăsoiu este prezent, îl rog să o

facă. Probabil este în funcție de vechime, de categorie......Sincer să fiu,

domnul Adîr, nu cunosc acest lucru dar o să găsim explicația. Rog pe domnul director Tănăsoiu să vină să dea explicații.

Dl.consilier lovici Victor

Eu am următorul amendament: la transpunerea prevederilor ROF-ului în manualul operațional termenul de realizare este de 31 decembrie 2007. Aș dori dacă se poate să fie 1 august ca să putem să funcționeze Primăria. 31 decembrie este un termen mult prea lung.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Domnule consilier general, am discutat acest aspect și cu consultantul nostru. Aș vrea să facem o lucrare temeinică. Dânșii mi-au spus că nu cred că se pot încadra în termenul propus de noi. Eu v-aș propune să lăsăm 31 decembrie și vă promit că, de comun acord cu ei, pe măsură ce termina venim cu lucrarea un pic mai repede. Vă mulțumesc.

Dna.președinte Roxana Cosma

Deci, domnule lovici cum rămâne? Vă retrageți propunerea? - Da.

Dl.consilier Băleanu Dorin

în legătură cu propunerea domnului consilier lovici. Cred totuși că ar

trebui precizat după ce Regulament lucrează Primăria:Th; această perioadă

jrk. J ' - X

când se va definitiva acest proiect de regulament. Acesta nu este un proiect de regulament.

Numai regulament nu este, orice altceva. E o capodoperă. Nu este regulament. Acesta nu poate să fie regulament.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Domnule Băleanu, iertați-mă, nu vreau să vă jignesc, dar nu ați înțeles

nimic din ce ati citit.

»

Nu vă supărați pe mine.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Domnule primar general, nici eu nu vreau să vă jignesc, dar acesta nu este regulament.

Dna.președinte Roxana Cosma

Domnule Băleanu, vă mulțumesc. Dacă aveți un amendament, vă rog să îl formulați.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Trebuie totuși precizat după ce anume va lucra Primăria Capitalei,

funcționarii Primăriei.

»

Este un articol în această lucrare care are numărul 44. Cred că domnii consilieri nu vor aproba acest articol care sună în felul acesta: funcționarii publici au datoria să nu dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite. Deci noi ce facem? Cred că este o greșeală de redactare că altfel nu-mi închipui cum a fost introdus acest articol.

Deci, ori se renunță la precizarea „nu”, ori se scoate articolul. Sau a vrut să ne inducă în eroare firma de consultanță sau consilierii respectivi.

Mă mir de ce Comisia juridică și Direcția Juridică nu au semnalat această.....

Dna.președinte Roxana Cosma

Domnule consilier general, ce înțeleg eu este că propuneți scoaterea punctului 44 din Regulament, sau cereți lămuriri?

Dl.consilier Băleanu Dorin

Avem două variante: ori renunțăm la art.44 integral, ori dacă nu, va

rămâne: funcționarii publici au datoria să dezvăluie informațiile.........

) 1 »

Dna.președinte Roxana Cosma

Dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite?

Dl.consilier Băleanu Dorin

Da, să aibă cunoștință dacă au avantaje necuvenite, să dezvăluie.

Dl.consilier Dumitrescu Vlad

V-aș propune ca acest amendament să fie făcut numai în cazul domnului consilier Băleanu, pentru că se pare că are o problemă și vrea să-și rezolve niște probleme și cred că suntem de acord cu dânsul. Pentru domnul Băleanu, să-i dezvăluie dânsului toate secretele de serviciu.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Dna.președinte, dacă nu se amână, să se anuleze acest articol.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Suntem obligați să facem o analiză de text. Așa cum am anticipat, domnul consilier Băleanu nu a înțeles exact ce este în acest regulament de organizare și funcționare. Sigur, eu îmi fac datoria să citesc încă odată : funcționarii publici au datoria să nu dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, deci au datoria să nu dezvăluie, dacă această dezvăluire, deci dezvăluirea ar fi de natură să aducă ... Domnule Băleanu, îmi pare rău. Aveți și dvs. probleme?

Dl.consilier Goncea Liviu

Legea transparenței ce spune, domnule Primar General?

Dl.primar general Adriean Videanu

Virgula, gramatical, este pusă la locul ei. Dacă vreți mai facem încă o dată analiza. îmi pare rău. Haideți să nu o mutăm și să nu o uităm.

Dl.consilier Goncea Liviu


Propun amânarea proiectului de hotărâre.

Dl.consilier Stan Nicușor

Am observat că de foarte multe ori Centrul de Planificare Urbană este depășit în unele probleme. Vin cu inițiativa de a crea un Departament de Cercetare Științifică și de Dezvoltare. Domnul Primar General a fost în multe alte primării din Europa și a văzut că există astfel de departamente specializate.

Dl.primar General Adriean Videanu

Vreau să vă spun că avem în vedere acest lucru. Ceea ce vă propun: organigrama pe care ați votat-o, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pe care vi-l propun acum nu este perfect. El este perfectibil, dar este o nouă etapă în ceea ce înseamnă consolidarea administrației publice locale în oferirea serviciilor de calitate a cetățenilor și prompt. De aceea, rugămintea este stimați colegi, ceea ce a spus domnul consilier Stan N. este în evaluarea noastră și probabil așa cum Direcția de Resurse Umane va avea ca proiect obligația de a up grada permanent structura organizatorică și de a duce la îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim cetățenilor, va avea în vedere și acest lucru. Punctual, Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană, așa cum funcționează el în momentul de față, nu atinge obiectivele pe care noi le-am dori, de aceea am lăsat tot ce înseamnă structuri care sunt în afara executivului Primarului General să le abordăm într-o etapă următoare împreună cu dvs. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Stan Ion

Acest proiect de hotărâre astăzi l-am văzut prima dată, nu a fost pe site, dar cred că ar fi important să trecem un articol în care orice director, director adjunct, executiv să fie legat de C.G.M.B. Să fie în subordinea Primarului General ca și conducător al instituției și să răspundă la solicitările Consiliului General, la interpelări, dacă vrem să știm despre o problemă să nu pățim ca și până acum când îl interpelam pe domnul Bold și nu se prezenta în fața Consiliului. Cred că nu vă deranjează să avem măcar această legătură cu acești domni.

Și încă o problemă care nu are legătură cu acest regulament. Am spus cum ar trebui, legea putem să o face noi. Acesta este un regulament de funcționare nu este o lege. Putem să legăm ca și hotărârea Consiliului cum vrem noi.O altă problemă este aceea legată de toți cei pe care i-am desemnat prin A.G.A., Consilii de administrație, pe la CICLOP, pe la RATB să ne facă și nouă niște informări, cum stăm, mai avem aceste obiective, care sunt probleme cu care se confruntă acolo, dacă mai există, dacă putem să-i ajutăm în vreun fel, sau să ne informeze pur și simplu. Pe vremea cealaltă acest model de informări exista, acum văd că nu se practică. Poate îi schimbăm. Poate punem pe alții care să facă treabă.

Referitor la ce a spus domnul consilier Băleanu cred că nu a citit foarte bine. Nu era rău ce spunea dânsul, dar nu cred că ar trebui să sară gonaci care au fugit de la partidul nostru, care dacă nu eram noi nu erau pe nicăieri și să-i vedem la mandatul viitor.

Dna președinte Roxana Cosma

Domnule Giugula, a venit domnul director de la Resurse Umane, vreți să luați dvs.cuvântul întâi sau îl lăsați pe domnul Tănăsoiu?

Dl.consilier Giugula Mihai

Cu privire la acest Regulament, este o problemă mult prea serioasă ca să o luăm în bătaie de joc. Din punct de vedere legal, doamnă Prefect, acest regulament nu a fost afișat cu 30 de zile înainte pe site și supus dezbaterii publice, pentru a putea să-l aprobăm. Din acest punct de vedere, vă propun amânarea acestui proiect de hotărâre pentru a știi ce avem de făcut.

Din punct de vedere al fondului, acest regulament este o copie nereușită dintr-o limbă străină. Are o serie de prevederi care nu au nici o tangență cu ceea ce se întâmplă în Primăria Capitalei, în organigrama aparatului CGMB, că așa se numește și stabilim că directorii adjuncți nu se mai numesc directori adjuncți tocmai ca să arătăm că am restructurat și în loc să fie 28 de directori adjuncți sunt 28 de directori executivi. Adică le-am schimbat pălăria ca să putem să facem politizarea aparatului Primăriei. Din directorii de direcții pe care îi aveam înainte în Primărie au rămas doar 5, ca să fie mai ușor de controlat. îl văd aici pe domnul Udriște care are în subordine 670 de persoane din cele 1400 ale aparatului din Primărie. Oare de ce?

De asemenea, avem la fiecare acești directorii și subdirecții compartimentul de relații cu publicul și mass-media de la 8 la 14 persoane înmulțit cu 14 direcții, câte persoane se ocupă de mass-media și relații cu publicul? Aceste inadvertențe și incoerențe în organizare nu fac altceva decât să conducă la ideea că se dorește politizarea aparatului Primăriei, de aceea noi nu vom vota acest regulament. Propunerea este de amânare, ca
Dna.președinte Roxana Cosma

Au fost niște colegi de ai noștri care au avut nelămuriri în privința regulamentului și de exemplu, este domnul consilier Adîr pe care o să-l invit să enunțe problemele de salarizare pe care ni le-a enunțat anterior pentru ca domnul director să vă poată da un răspuns.

Dl.consilier Adîr Victor

Am constatat că la Direcția de Buget directorul executiv are 1680 de lei plus 55% sporul de conducere. La Direcția de Achiziții, contracte, concesionări, directorul executiv are 2933 lei plus 50% indemnizație de conducere. Care au fost criteriile pentru care directorul de la buget, bugetul unei instituții care are 1680 lei. Asta vreau să întreb. Personal aș fi văzut la Direcția de Achiziții Contracte și Concesionări cel puțin un director adjunct ca să se ocupe acolo.

. Dl.director Tănăsoiu Daniel - Direcția Resurse Umane

Dacă îmi permiteți am să încep cu începutul-filozofia acestui

regulament și am să vă răspund. Filozofia acestui proiect este următoarea: noi am făcut, de când ați aprobat dacă vă amintiți acum o lună și jumătate organigrama, în expunerea de motive semnată de domnul primar atunci s-au spus următoarele : faptul că noi ne aflăm într-un proces de modificare continuă. O organigramă oricât am vrea noi să o facem de bună, nu o putem face bună dintr-o dată. Trebuie să măsurăm, apar noi procese, apar noi hotărâri de Guvern, apar noi legi care ne dau în sarcină noi atribuții. Este un proces care se desfășoară în mod continuu și atunci noi am luat o hotărâre ca acest proiect de modificare, de reformă, până la urmă a administrației din Primăria Capitalei să o facem în mai multe trepte. Am și spus că ne angajăm să o facem în cel puțin trei etape, dacă nu chiar patru acest proiect de modificare. Prin urmare acesta este un prim pas, oricum este un pas înainte. Am avut și un consultant care ne-a ajutat să identificăm foarte clar toate procesele care se desfășoară în Primărie. Procesele acestea au fost enunțate în Regulamentul de Organizare și Funcționare; noi nu am intrat în amănunțimea proceselor, poate de aceea colegul nostru de la PNL și-a exprimat nedumerirea pentru că într-adevăr în acest Regulament procesele nu sunt descrise. Dacă cititi cu atentie textul hotărârii, o să vedeți că urmează un manual operațional, în care toate aceste procese vor fi

desfășurate și vor fi foarte bine enunțate și desfășurate ulterior. Adică, exact așa cum acest proces se desfășoară, cu toate etapele.

Cu salarizarea, ați văzut pentru prima oară am afișat și salariile, am vrut să afișam transparență. Vreau să vă spun că în statul de funcții nici nu era obligatoriu să le afișăm. îmi asum răspunderea pentru ce vă spun acum, prin acest stat de funcții nu am modificat absolut nici un salariu. Acestea sunt salariile actuale. Ele nu sunt modificate și nici nu pot fi modificate, printr-un stat de funcții. Am să vă răspund de ce sunt aceste diferențe. Există o grilă care este dată prin lege. Există o lege a salarizării care apare în fiecare an. Toți directorii au același salariu, dar dvs. vedeți că sunt niște diferente. De unde vin aceste diferente? Există aceste diferente date de cei

J    J    »

care lucrează pe proiecte. Ce înseamnă proiecte? Acei oameni care desfășoară activități și care au în fișa postului activități legate de gestionarea proiectelor cu asistență financiară din exterior. Este o Hotărâre a CGMB pe care tot dvs. ați dat-o în urmă cu 3-4 luni în care ați spus acest lucru foarte clar. Dacă vă amintiți a fost aprobată acea metodologie de către dvs.

Dl.consilier Adîr Victor

Cu tot respectul, dvs. ați spus așa : cei care conduc proiecte din

acestea cu finanțare externă......Vreau să vă spun că la Direcția de Achiziții

scrie doar Serviciul urmărire contracte, Serviciul de achiziții publice și atât. Unde vedeți dvs. unități de implementare a proiectului? Fără supărare. Un salariu al directorului de buget, eu aș crede (chiar dacă până acum așa a fost situația și eu o consider anormală), pe umerii căruia stă responsabilitatea unui buget, care ne-o dă nouă și ce ne dă luăm de bun sau studiem și aprobăm nu este normal să fie 16 milioane. Iar afirmațiile dvs......eu mă așteptam să fiți mult mai tehnic și mai pragmatic în ceea ce

rni spuneți, pentru că dacă intrăm în ROF vreau să vă spun că integritate nu înseamnă sinceritate, înseamnă moralitate ,așa scrie în ROF. Integritatea înseamnă moralitate în primul rând.

Dna președinte Cosma Roxana

Domnule director, vă rog să-i răspundeți domnului Giugula.

Dl.director Tănăsoiu Daniel - Direcția Resurse Umane

O să vă spun data viitoare cât costă. Nu știu pe dinafară.

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilier Adîr V. ? - 39 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 13 voturi (Berbecaru, Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Giugula, Goncea, Mărășescu, Stan I , Surulescu, Tudorache, Voicu, Oprișan...)

Acest amendament a fost aprobat.

Cine este pentru propunerea făcută de domnul consilier Băleanu D. de scoatere a art.44? - 1 vot, abțineri ? - 23 voturi, abțineri ? - 24 voturi

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru propunerea domnului consilier Giugula de amânare a proiectului de hotărâre ? - 22 voturi, împotrivă ? - 25 voturi, abțineri ? - 4 voturi

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentele votate ? •- 28 voturi, împotrivă ? - 12 voturi (Berbecaru, Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Giugula, Goncea, Mărășescu, Stan I., Surulescu, Tudorache, Voicu, Oprișan), abțineri ? - 11 voturi (Adîr, Băleanu, Botoș, Băncilă, Tănase, Meran, Moise, Petrovici, Bergheș)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind modificarea art.12, punctul 1, din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 274/2006

Dl.consilier Petrovici Qctavian

în primul rând vă anunț că nu avem expunerea de motive la proiect și orice proiect trebuie să aibă expunere de motive a Primarului General și în al doilea rând acest articol este greșit formulat. Formularea corectă ar fi: proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a art.12 pctul.1 capitolul IV, anexa nr.3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, articol care a apărut ulterior votării hotărârii nr.274/2006 de către C.G.M.B.

Deci acest articol nu a fost aprobat de CGMB și a apărut ulterior.

Dl.consilier Giuqula Mihai

Deci, este o altă situație în care cineva încearcă să scape de pedeapsă. Față de această hotărâre pe care ni se cere astăzi să o modificăm organele de cercetare penală efectuează cercetări pentru infracțiunea de fals și uz de fals. Nu cred că este cazul să ne pronunțăm noi să scoatem pe cel vinovat din această eroare, cum vrea să o numească.

Noi avem la CGMB procesul verbal unde scrie că nu am votat acest articol și a fost scos. Nu știm cine l-a băgat. 3-a publicat în Monitorul Oficial această hotărâre. Vă rog frumos să nu vă faceți părtași la o infracțiune. Propun să nu votăm acest proiect prin care să acoperim o infracțiune Indiferent ce comentarii sunt, aceasta este realitatea și vi se va confirma. Vom aștepta rezultatul organelor de cercetare ca să aflăm și noi cine ne modifică hotărârile și după aceea vă propun să luăm în discuție această hotărâre.

Dna președinte Cosma Roxana

Alte amendamente?

Cine este pentru propunerea domnului Petrovici? Puteți citi inca o data, va rog frumos Domnul Petrovici?

Dl.consilier Petrovici Octavian

Formularea corectă ar fi: proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a art.12 pctul.1 capitolul IV, anexa nr.3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, articol care a apărut ulterior votării hotărârii nr.274/2006 de către C.G.M.B.

Dl.consilier Giugula Mihai

Vă rog să fiți atenți la formulare și vă anunț că grupul consilierilor PSD va vota împotrivă. în calitate de bun coleg vă pun în vedere să nu cădeți în capcana de a fi considerați participanți la infracțiunea de fals și uz de fals.

Nici modificarea hotărârii nu este posibilă, nici introducerea acestui amendament nu este posibilă. Introducerea acestui amendament nu face altceva decât să confirme că ați știut că a fost modificată hotărârea și acum vreți să modificați o introducere ilegală , falsă și vă faceți părtași. Treaba dvs.

Dl.consilier Popa Grigore

Propun amânarea acestui proiect, până se finalizează ancheta de către organele de Poliție.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului Giugula de amânare a acestui proiect de hotărâre ? 52 voturi (unanimitate).

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Parohia Sfântul Atanasie și Chirii - Bucur Ciobanul și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în scopul derulării proiectului „Consolidarea și restaurarea ansamblului Bucur Ciobanul din Municipiul București”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 51 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Mircea V)

Acest proiect a fost aprobat.

Declar închise lucrările ședinței noastre de astăzi. Ședința s-a încheiat la orele 16,30.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NERAL

G&REȘTI


CONSILIERI:


17