Proces- verbat

încheiat in țedJnța ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 01 noiembrie 2007, orele 15.00

Ședința a avut lac la sediul Primăriei Municipiului Bucure; .-:i B-dui. Regina Elisabeța nr 47, sector 5 in sala de conșrliu de la etajul Hi la care au participat 30 dîh cei 45 de consilieri generali.

La ședință âu participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnul loan Grigore Pcpa vsceprimar al Municipiului București. Domnul Tudor Toma Secretar Generat al Municipiului București, din partea instituției Prefectului Municipiului București, doamna Subprefect Cristina Ecaterina Cerut

Au fost invitați să participe următorii directorii aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, directoni regiilor autonome aflate in subordinea Consiliului Generat al Municipiului București presa și televiziunea

La ședință au fost absenți următorii Botoș Laurian Dragoș. Bumbaș Fiorin, Mannescu loan [motivai). Paraschiv Lucian, Pop Romeo Teodor. Prioteasa Doru (motivat), Purcărea Sorin, Stan Nicușor, Tudor - Popescu Cristian

Domnul Secretar General Tmor Toma

Bună ziua doamnelor și domnilor Am să dau citire căteorva note Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Primăria Sectorului 1 a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 269/3007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sti Turghemev nr. 11-15. B-dul Aviatorilor nr 112. sector 1, pe cate o consideră nelegată întrucât pe rolul instanțelor de judecată sunt litigii privi no terenurile ce fac obiectul no târârii menționate care nu au fost soluționate. De asemenea contestatara consideră că s-a Încălcat dreptul constituțional al cetățenilor la un mediu sănătos prevăzut de ari 35 din Constituția României.

în opinia Primăriei Sector 1 Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2007 este nuiă deoarece planurile regulamentului de urbanism nu sunt avizate de arhitectul Municipiului București, cerințe impuse de Legea 50/1991, cât și de Legea 350/2001

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Instituția Prefectului Municipiul București ’m urma exercitării dreptului da    al legalității

face cunoscut ca Hotărârea C.GM.B. nr 206/2007 pnvind desemnarea reprezentanților C.G M B in Consiliul Consultativ a Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri sub aspect procedura* nu este "r. concordanță cu dispozițiile art 45 alin 5 din Legea nr. 215/2001 privind administrația oublicâ locală, republicată care prevede obligația Consiliului Local ca în căzut m care adoptă notârârr cu caracter individual c£i privire ta persoane, aceste hotărâri sâ fie luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

Instituția Prefectului Municipiului București se'ici te Consiliului General al Municipiului București reana liza rea Hotărârii C.G.M.B. în vederea punerii acesteia în consonanță cu normele legate aplicabile în materie, menționată mai sus în caz contrar hotărârea va fi atacată la Instanța de Contencios Administrativ.

Prin prezenta vă aducem ia cunoștință câ Instituția Prefectului Municipiului București în urma exercităm dreptului ce control al legalității actelor administrative adoptate sau emise de autontâțile administrație publice focale patrivrt art. 24, afin 1, lit f din Legea 340/2004, modificată ne face cunoscut că Hotărârea C.G MB nr. 169/2007 pentru modificarea anexelor nr 1, 2 și 9 ale Hotărâm C.G M B ne 22/2006 privind aprobarea documentației tehnica - economice a obiectivului de investiții modernizări străzi cu linii de tramvai nu îndeplinește în totalitate condițiile de legalitate întrucât prin aceasta s-au încărcat principiile consacrate de art. 2 al O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată.

Instrtuția Prefectului Municipiului București solicită Consiliului General al Municipiului București reenalizarea hotărârii C.G M.S în vederea punerii în consonanță cu prevederile aplicabile în materie, menționată mai sus In caz coqțrar hotărârea va fi atacată ia Instanța de Contencios Administrativ

Prin prezenta vă aducem la cunoștința că Agenția Națională pentru Sport și Fundația pentru Tenis „Academia Ilie Nâstase' au formulat plângere prealabilă prin care solicită anularea Hotărârii Consiliului Ger-eraf al Municipiului București nr. 261/27 09.2007 opvmd aprobarea Pianului Urbanistic Zonai atr, Cafea Horească nr. 169 A, sector 1

In motivele plângerii se menționează că prin Hotărârea Guvernului nr. 629/12octombrie 1999, Agenția Națională pentru Sport a fost numită administrator ai terenului, proprietate publică a statului român în suprafață de 53568 mp, situat în Șes. Pipera, nr 38, sector 1 Ulterior, Prin Hotărârea Guvernului nr 946/1999. terenul 3 fost dat în folosință Fundației pentru Tenis „Academia llie Nâstase"

în opinia contestatarilar pun Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 261/2007 se Încalcă dreptul de proprietate publică ce aparține statului român, dreplul de admintsUare al Agenției Naționale pentru Spori, precum șj dreptul de fpJțȘîSiS^MRiite acordat F u ndației pentru Ten i s „A ca dem i a țl ie Naște &e:■< *■    \

Având în vedere cefe maj su s-menționate se solicită de către Agențra NaJronală pentru Spart și Fundația pentru Tenis .Academia Ine Năstase" revocarea Hotărârii Consiliului Genera'' nr 261/27 09 2007 privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal str. Calea Ftorasaca nr 169A, sector 1

Prin prezenta vă aduc la cunoștință S.G Trans Alexandria, prin iichidator judiciar AMCO I.P.U.R.L. a notificat Consiliul General al Municipiului Bucureștr solicitând emiterea unei noi frotăr^r. privind eliberarea Cerii Ficatul ui de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul acestei societăți

Consiliul General ai Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 208/1999 prin care s-a aprobat eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de teren de 27.782 mp., in opinia contestaitarei. cu 10.000 mp mai puțin decât avea în folosită la înființarea unității pnn Decizia nr. 1260/1990 a Pnmăriei Municipiului București.

S.C. Trans Alexandna a obținui pnn Sentința Civilă nr 556/2000 rămasă definitivă șr investită cu litiu executoriu anularea Hotărârii C.G.M B 203/1999 și obligarea C.G M.B. la adoptarea unei noi hotărâri

Prin Decizia civilă nr 11CC/2006 rămasă definitivă și investită cu titlu executoriu. Curtea de Apel București a hotărât obligarea „conducătorului unității administrative, deliberative, Consiliul General al Municipiului București, la amendă în favoarea statului de 500 lei pe zi de întârziere de la data de 29.03.2001 până la executarea obligației de emitere a unei noi hotărâri privind eliberarea cerțrfjcatului de proprietate pentru suprafața de de 37.782 mp. în favoarea reclamantei S.G Trans Alexandria S.A., stabil rtă pun sentința civilă nr 556/2000 definitivă și irevocabila prin Decizia haltei Curți de Casația și Justiție nr 800/2001."

De asemenea vă comunic că plângerea prealabilă a fost multiplicată și poale ti ridicata de dumneavoastră de la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică a C.G.M.B

Prin prezenta vă aduc la cunoștință adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr 27 003/P/2007 referitoare lB Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 193/2007 privind înaimarea către Guvernul României a propureni de emitere a unei Hotă rar» de Guvern privind transmiterea blocurilor V53A și V53B. sfluate în Ansamhlui Vitan Bărzești, B-dul Octavian Goga nr. 2B și 30, din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al Municipiului București și in administrarea C.G.M B precum și abrogarea Hotărârii C.G.M B nr 184/2006 prin care s-au reținut unele vicii de formă dar și de fond.

De asemenea vS aduc la cunoștință că Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 198/2007 nu a fost legalitate de Secretarul General conform opiniei aceasta


Prin prezenta Vâ aduc la cunoștință că dorinii Mantos Dismardiș și tleftena Mazanrtis au formulat plângere prealabilă prin care au solicitat revocarea art. 1 al Hotărâm C.G M 8 nr 137/2DO3, în opinia potentului trecerea imobilului dm domeniul privat al Murtropiului Bucureșt nu corespunde interesului Municipiului București.

De asemenea vă comunic că p'ângerea prealabilă a fost muStiplicatâ și poate fj ridicată de dumneavoastră de la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.

Toate aceste plângeri prealabile pot fi verificate de consilieri și ridicate există copii1 la Direcția de Asistentă Tehnica și Juridică aC.G MB

Aș vrea să știu șl eu prezența, dacă se poate

Vă a nun, că in acest moment în sala sunt prezenți 32 de consilieri generali.

Aș vrea să vă supun Ja vot procesul-verbal incheiat in ședința ordinară a Consiliului Generat al Municipiului București din data de 12 10.2007

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri? - 7 voturi (Paliga S. Meran D., Bengheș C., Bâleanu p+, Petravîttf O. Tănase A., Florescu D.J

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Bună ziua doamnelor și domnilor aș avea șl eu mai întâi câteva chestiuni administrative, mai precis trei puncte. Deci până a intra în ordinea de Zi primul este un anunț și anume faptul că acei colegi care nu găsesc loc de parcare în parcările din lateralul Primă net atunci când sosesc au rezervate in curtea interioară un nr de 20 de locuri de parcare în zileiâ Tn care au toc ședințele Consiliului General.

Al doilea anunț este o rugăminte și anume aceea de a pune la dispoziția Secretariatului Tehnic a, Consiliului din partea fiecărui coleg un CV detaliat al activității profesionale și politice, eventual, a dumneavoastră. Acesta va fi folosit pentru a crea baza de dale de pe site-ul Primăriei cu privire la fiecare consilier, va fi accesibilă publicului p dacă don ți și a Re informații, nu știu, inițiative proiecte de hotărâri de asemenea vor fi menționate acolo E un soft specializat, care este pus La dispoziție de către un ONG. similar cu cel folosit de către Parlamentul României, deci pe aceeași bază tehnică.

Cel de al treilea anunț, sau nu esțe un anunț aici am nevoie de consimțământul dvs. propunerea de a invita la ședințele de Consiliu parlamentam de București care sunt destul de numeroși. România se pare că va avea în sfârșit vot uninominal, intr-o formă sau alia și parlamentarii de București nu au fost vâzuți niciodată, sau puțini dintre el în cadrul Primăriei, nu știu dacă nfcrunol, și mi se pare normal ca ei să aibă măcar cunoștința de activitatea noastrâ și să

ajute scol - Ministr


crt Avem Jîar^entar depersonaje ceiebre printre ei, inclusiv Primul Bucureștr și nu l-am văzut eu pe aici poate I

personaje celebre printre ei. inclusiv Primul - Ministru este parlamentar de București și nu i-am văzut eu pe aici, poate l-a văzut altcineva.

Domnul consilier general r.jppcea Ljviu

Aș vrea să vă contrazic în ceea ce privește locurile de parcare, eu Liviu Goncea o să donez un school-bus demnului Primar General, aluno când esie Consiliu General dânsul trimite la 6 dimineața schoDl-bus-ul ne :a pe loțr și ne aduce atei, că de parcat nu avem unde

Doi ce să caute parlamentarii de București aici? Au ei ce spune despre București? Este vreunul dintre ei din București? Dvs. îi cunoașteți? Care sunt parlamentam PNL de București?

Domnul președinte de ședin ta Miros a Valentin

Calin Popesc u Tăriceanu.

Domnul consilier general Guncea Liviu

Este de la București?

Domnul președinte de ședință Mergea Valentin

Este parlamentar de București Eu l-am găsit pe site-uJ Camerei Depuîaților ca fimd parlamentar de București și nici nu știam acest lucru.

Dom nu [consilier generai Goncea Liviu

Și de la PD? Eu Vă dau trei de la PSD.: domnul Dan loan Popescu

“ȚT “TT “T r “T r

Doamna consilier generat Roxana Mana Coama

Domnule președinte, ședințele Consiliului General sunt ședințe publice. Orice cetățean a! București-ului, inclusiv parlamentarii votaii in numele flucurești-uiui pot participe la aceste ședințe nu cred că este nevoie de acordul nostru pentru prezența lor în sală.

Domnul președinte de ședință Miroea Valentin

V-am cerut acordul pentru a Je face □ invitație scrisă. dacă nu. am să □ fac eu în numE personal, eu tot fac această invitație,

Doamna consilier general Roxana Maria Cosma

Dacă dânșii sunt interesați de problemeJe administrației București ului sunt prezenți oricând șl cine vemți în sală la ședințele Consiliului General.

Domnul președinte de ședință Mirceg Valentin

Dar nu au fost prezenți niciodată aici și v-am spu^jvoqjreqi sâ ia votul

de ta bucureștem. votul uninominal și nu o sâ-i cunșașfc)MunW!’este și in avantajul dumnealor.    Z

Domnul consilier general Petro viei Cctavian

Domnule președinte chiar vă doare așa de râu de parlamentan? Săracii că nu au fost niciodată aici? Dânșii v-au mvrtat vreodată la Parlament pe dvs.? Avem vreun parlamentar oare vrea să devină consider in viitor'?

Domnul președinte de ședință Mjrcea Valenîm

Nu, dar sunt votați de aceeași cetățeni ai Capitalei.

Domn ui don și l.tgr_g&nera L Petrov icj_Q_ctgyj an

Pot vem când doresc, uita ți-vă cum participă acei oameni, pot veni și parlamentam din proprie inițiali vă.

Domnul președinte de ședință Mifcea Valentin

Stimate cofeg eu am dorit să invităm cu toții, dacă nu am să invit eu oricum. Le trimit (a fiecare câte o invitație, nu e așa de complicat.

Domn ui consilier general Floreșcu Dranoț

Să introducem primul punct pe ordinea de zl interpelări.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Bun, atunci dată și domnul Primar, Executivul are modificări, propuneri te ordinea de zi, vă rog să le spuneți.

Domnul Primai Genera! Adriean Videanu

■    ■    H    . J. __    -K.K. - — ;    | I -    I ■    — V ■!    KV

Mulțumesc domnule președinte, doamnelor și domnitor colegi vă propun scoaterea de pe ordinea de zi 3 următoarelor proiecte de la nr. 5, 14, 15, 13 șr 20 și introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezerva al bugetului propriu al municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor festivalului național de teatru și a proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București In comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii 550/2002. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Aș vrea sa mai fac o precizare înainte de a trece ia vot in sală sunt □rezenti 33 de consilien in acest moment. Vă mulțumescDomnuJ consdjer genera1 Dpnn Bâieanu

Vă rog să aprobați jnțroaucerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind predarea în concesiunea Apa Nova a rețetelor publice de alimentare cu apă și canalizare realizate de munîcipalîtale după intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune, în urma acestei hotărâri se va putea trece și la □ ajustare tari tară negativă a serviciului de apă și canalizare în București pentru valoarea investițiilor realizate

Domnul consilier general Goncea Livțu

Sunt împotriva propunerii colegului meu pentru că ar trebui sâ stăm aici sâ ne certăm până diseară

Dom nulp re ședințe de ședință Mirces Valentin

Care propunere?

Domnul consilier general Goncea Li viu

Propunerea de a trece rețelele telescopice către Apa Nova și așa mai departe.

Domnul consilier general Antenei Tapase

Eu vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 10 și 1S pentru că ieri la ora 14,00 când am luat mapa pentru ședință Ele nu erau la mapă

Domnul președințe de Ședință Mircea Valentin

Dacă mai există și alte propunerea să închidem acest punct.

Domnul consltrer general GăJea.nu Dorin

Nu este vorba de rețelele telescopice ci de investițiile realizate de Primăria Capitalei și Primăriile de sector, este cu totul altceva

Domnul consiliei general Goncea LJvm

Domnul președinte acum vorbeam de punctul 10, dacă noi nu trecem punctul 10 pe ordinea de zî adică sâ vorbim din nou de Șos. Petritani dvs. nu înțelegeți că Bucureșt'-ul are nevoie de acea ieșire, noi toți facem 2 ore până ard și dvs propuneți astăzi să scoatem de pe ordinea de zi o mică rezolvare a acestei probleme? O fi sau nu campame electorală, nu mă interesează, hai sâ o rezolvăm domnule Tânase.

DPJÎ1 PtJljcpn5^iI!er general Antonel Tapase Deci, nu vreau să intru in polemică cu domnul procedură legală în felul acesta


Oomnui consilier generai Goncea Liyiu

Care este procedura 'egală pe care ai încălcata ne1 am la rana. s, încâlcat'O?

Domnul consilier generat Antenei Tapase

Nu am avut posibilitatea să citesc aceste două proiecte, tocmai din această cauză

Domn ut președinte da ședință Mircea Valentin

Dar le-ați solicitat? Nu au fost cumva și pe site7 Domnii] P rima.r -OeQEira| Adriean Vid ea nu

Domnule președinte, stimați colegi, dacă îmi permiteți legat de propunerea domnului Băleanu cred că ar fi bine să il lăsăm pe ordinea pe zi Noi am inițiat ,'a nivel ui Executivului acest proiect de hotărâre din păcate nu am avut evidența completă de ia toate sectoarele legat de investițiile făcute, dar proiectul poate fi completat, speram să primim de la sectoare dar cred că este corect ca acest lucru să se întâmple in relația cu Apa Nova legat de investițiile pe care mu nici paritatea le-a tăcut fie direct, fie prin intermediul sectoarelor să ducă la o negociere privind o reducere a tarifului și e bine să fie. Legat de propunerile domnului Antonel Tânase cel puțin proiectul 10 este la cunoștința domnului consilier generai de vreo 6 luni nu de acum, ef a fosț legal afișat pe site, nu știu dacă domnia șa a primit sau nu ia mapă proiectul respectiv, poate a fost o disfunctiunalltate tehnică dar ele s-au afișat în condiții legale, atât proiectul cu nr. 10, cât și cel de ta poziția 19.

Domnul consilier general Gonce^Ljviu

Nu. sincer, nu văd cum să nu îl punem pe ordinea de Zi.

Domnul Secretar General ludor i oma

înainte de a supune la vot. vreau să vă anunț că a mai venit un

consilier deci acum sunt prezenți 34 de consilieri

Domnul președinte de ședință Mircsa_Valențih

Deci in ordinea formulării acestor propuneri. Mai întâi propunerea ap scoatere de pe ordinea de zi ă punctelor de la nr. 5, 14. 15, 18 și 20 Cine este pentru'7 33 voturi. împotrivă7 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Adîr 7 i

Aceste puncte au fost scoase de pe ordinea, de zi

Supun Ja vot propunerea domnului Primar General de a introduce pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind a'ocarea unei sug^iojondui de rezervă ăl bugetului propriu al municipiului București

cheltuielilor Festivalului național de teatru.    -

jTJr ■

Domnul con&iher general Adfr Victor

in fiecare fin se știe că se organizează acest festival important de teatru. Eu mă nur câ acum se vine. că de mâine începând este festivalul și urgent astăzi a trebuit să se facă proiectul, ca să se dea acești bani. Cred că trebuie mai multă responsabilitate șt mai multa seriozitate deoarece se știa ca în fiecare an are loc acest festival, să se prevadă o sumă și apoi eventual Ja rectificarea care era in octombrie care s-a făcut pentru alte lucruu cum &-a tăcut pentru Circul Gin bus se putea face și pentru acesta Mai muită responsabilitate din partea direcțiilor corespunzătoare aparatului de specialitate al Primarului General Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General Tudpr Toma

A mar venit un consilier, deci sunt 35 de consilieri în sala

Demnei președinte de ședință Mircea Valentin

Doamna Carmen Bergheș, plecați.? Vă rog sâ anunțați Secretanatur Tehnic, oricine iese din sală

Domnuț Secretar General Tudpr Toma

Avem 34 de con sil fer, prezenți m sală.

Domnul președinte de șeptniă Mareea Valentin

Supun ia vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Cine este penlru? 31 voluri, împotrivă? 1 vot f Tănese A.), abțineri?2 voturi f loan A Paliga S )

Oricum vă fi multiplicat și va fi dat și in sală

Acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi, și până rl dezbatem p sâ vă parvrnă și proiectul.

Supun la vot intorducerea pe ordinea de zi a protectuîui propus de domnul Dorin Băleanu Cine este pentru? 34 voturi, Tmpotnvă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi

Domnul Florescu a propus ca punctul de interpelăn să fie la începutul ședinței. Cine este pentru?.,....

Domn_ur consilier general, Ftorescu_Drâpos

Noi am votat □ dată Regulamentul, mai Votăm o dată?

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin


Stimate coleg dacă îmi arălați și mie Regulamentul lucru, am să-mi cer eu scuza Arâtați-ml, no spune.

spune in Regulament Acest Regulament trebuie să fie actualizat. vom sene in Regulament daca vreți

Cine este împotriva? 2 voturi ț Duțâ N., Voicu M.).abțineri 21 voturi

Deci punctul de interpelări nu va fi la Începutul ședinței

Domnul consilier general Flprescu Dragoș

Domnule președinte vă atrag atenția că la ultima ședință nu ați mâi ținut, deși noi am votat ca pe ordinea de zi sâ fie ultimul punct interpelări, dvs ați închis ședința far a să avem punctul de înlerpeJari și vă rog foarte mult .măcar astăzi să avețr bunăvoința măcar la sfârșitul ședinței să avem acest punct interpelări

Domnul președinte de ședință Mircea Valentir-

Va fi ta sfârșitul ședinței rtrebuie să fie un punct de interpelări,

Dorn.nul_cp.ns ii rer_ge ne ral Floreșcu Dragoș

interpelările nu sunt împotriva Primarului General .sunt pentru cetățeni Jar interpelarea pe care vreau să o iac chiar vine in ajutorul Primarului General.

Domnul președinte deședintă Mirc&a Valentin

Stimate coleg ,cu toată aprecierea o sa ne uităm pe bandă la sfârșitul ședinței trecute.spre rușinea noastră, nu mai erau colegii în sală Colegii noștri vin la început de ședința, fac interpelări in fața camerelor, asta este senzația mea, după care nu mai rezistă șr pleacă Eu am să rog presa să rămână în sală până Ja final Sunt colegi care pleacă când pleacă Dresa Stimai- colegi de la presă rămâneți în sală ca Eă rămână ți domnii consilieri.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Domnule președinte , noi nu facem interpelările pentru presă noi facem aceste interpelări ca să îi atutam pe Primarul General să rezolve niște probleme în București pentru cetățeni.

Demnul președj.nțe de ședință .Mu'cea Valentin

Șî s-a supus la vot. slimate coleg.

Domnii consilier general Florescu Drago &

Haideți sâ mă ascultați și pe mine, stimate coleg, cel puțin acesta este punctul meu de vedere. Noi trebuie sâ avem un punct de vedere constructiv, eu nu am venit aiCj sâ-4 critic pe Primarul General, ar Fi o prostie din partea mea, da* putem face aceste interpelări care îl pot ajuta

Domnul președinte de ședința Mircea Valenlm

Puteți să le depuneți și în scris apropo eu depun întrebări către

administrație și in scris și s-a votat stimate coleg, așa au hotărât colegii Trecem la ultima propunere de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor de la nr G și nr. 10,

Domnul Secretar General Tu dor Tema

Dacă imf permiteți, se pare că avem în sfârșit 35 de consilier generali în sală

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot propunerea domnului Antone! Tânase de scoatere a punctelor nr, 10 și 19. Cine este pentru? 6 voturi f Tânase A, loan A Meran Paliga &., Oprișan jr Băncilă M ), împotrivă? 27 voturi, abțineri? 2 voturi f Petrovici O., lovici 7.)

Aceste două puncte au rămas pe ordinea de zL

Mai există un proiect care trebuie introdus pe ordinea de zi, care nu s-s discutat Mai era un proiect al domnului Primar General privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București 7n comisia pentru 'ndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel da sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 Cine este pentru? 33 voturi împotrivă? 1 vot ( Tănase A.), abțineri? 1 voi ( loan A)

Acest proiect de hotărâre a fost mtodus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblul ei cu modificările și completările efectuate. Cine este pentru? 2B voturi, împotrivă? î vot. f Tânase A.}, abțineri? S voturi ( loan A., Oprișan |,, Florescu D . Petrovio O.r Meran D,, Bâleanu D.J

Ordinea de zi a fost aprobată cu aceste modificări.

Trecem la punctul nr 1 Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat af municipiului București, situai adiacent imobilului din Calea Victoriei nr. 56, sector 1, în suprafață de 375 m.p.h necesar extinderii unui hotel

Domnul consilier oen&ral Florescu Draqos

V-am rugat și la ședința anterioară ca la toate concesionările să vedem și nor titlurile de proprietate, nu este posibil să transformăm Primăria intr-o agenție imobiliară, deci rugăm frumos să ne prezeptaiUgi. nouă titlurile de proprietate să vedem că Primăria, întb adevăr eț


Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Titlu de proprietate al cui in acest caz, al Academiei Române sau al cui'7 Al Primăriei pe terenul respectiv, pun. Precizați

Domnul Secretar General Tudor Toma

Sigur că da s-a solicitai și la toate dosarele referitoare la concesionari și la schimburi de pro pretați Direcția Evidența Imobiliară ți Cadastrală va căuta dacă avem titlu și va depune la toate dosarele o adresă din care să rezulte că proprietatea este a Primăriei, sau rog Primăria are drept, de administrare pe aceste terenuri

Domnul consilier general Op n șan Ipn

Domnule președinte avem un caz excepțional care giă pe ordinea de zi, CU toate că noi Consiliul Generai am votat o hotărâre, cazul este Matei .. .iar eu vă rog că se vede Tn momentul 1b care se face cadastru suprafața este mai mică sau mai măreț, deci toate proiectele de hotărâte care nu au cadastru și nu sunt intabulate ca proprietate a Primăriei

Municipiului București să le scoateți de pe ordinea dezi..

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Și propuneți concret anumite puncte? Ce puncte scoatem?

Doinriftbf consilier general Qprișan Jon

Toate care suni pe ordinea de zi și nu au cadastru

Domnul președinte de ședința Mircea Valentin

Nominalizați, Oricum tocmai am anuntat ordinea de zi.

Domnul qânsilier general Oprigan Ifo

Nu există nidunul care are cadastru.

Dom nu I consiflăr gene ral Goncea Liviu

Dvs. aveți cunoștință de existența unui Plan Urbanistic Cadastral pe tor Bucureștii? Sigur?

Domnui consilier general Qprisan Ion

Da

Domnul consilier general Goncea Liviu

E nu există și dacă dvs. ați luat hotărârea sa nu mai facem nici o concesiune cerând cadastru și intabulară înseamnă că în București nu se va mai mișca nimic in următoarele 7 luni.

Domnul cpnsiijer ce ne r a l Qprisan Ion

Deci eu nu dialoghez cu dvs domnule că nu vă pricepeți dacă v-ați pricepe ar fi foarte Clar Primăria Municipiului București retrocedează terenuri pe bază de evidență cadastrală, nu cadastru. Deci încă o dată vă spun pe ce bază se retrocedează Dacă dvs nu sunteț» în temă vă rog frumos să nu mai induceți în eroare ceilalți consilieri

Domnul președinte de ședință Mirdea Valentin

Stimate coleg hai să ne referim la proiect și nu la colegii noștri.

Domnul consilier general Oprjșan Ion

în momentul de față ne referim la colegii noștri, chiar mi-a dat o replică colegul meu care nu se pricepe

Domnul președinte de ședință Miroea Valentin

Vă rog frumos, domnul Tânase a cerut cuvântul cu un amendament.

Domnul consilier general Qprisan Ion

In momentul în care un proiect de hotărâre al Primăriei Municipiu ui București nu poate fi dus ia îndeplinire datorită faptului că acolo sunt mai mulți metrii pâtrați decât noi am votat, pentru că nu se face acest lucru, rugăm ca toate aceste proprietăți ca să nu fie omise deci e amendament dacă vreți pentru fiecare proiect de hotărâre, că nu se face concesionarea de către Consiliul General decât pe bază de cadastru, ca să nu se omită apoi încasarea banilor pe terenurile concesionate, ele vor fi înregistrate la fișa cadastrală, proprietar municipalitatea și nu se mai poate face absolut nimic și e așa de ușor de făcut acest lucru Toți cei care vor concesionare pot să facă cadastru, se găsește realizarea

Domnul consider jeneral _Ț ănașeA n to neț

Domnule președinte, stimați colegi amendamentul se referă la scoaterea cuvântului „fără' din titlu și să punem " cu licitație publică" și aici pot să vă citesc din avizul Comisiei Juridice pe care dvs. o conduceți-având în vedere suprafața este oportună organizarea tinei licitații.

Domn ui Viceprjmar Generai Popa Grigore

Domnule Antenei v-am mai spus o dată îh ședința trecută, dar nu ați reținut avizul Comisie Juridice a fost fără licitație, domnul viceprimar Orban studiind problema în detaliu șha dat avizul de legalitate fără licitație publică considerând că acest teren este în incinta Consiliului, vă rog să studiați materialele efe la acest puncl


Domnul președinte de ședință Mareea Valentin

Supun la vot amendamentul domnului Antonel Tânase Cine este

pentru? 11 VoțJrl țloan A . Oprișârl I. Florescu D., Petrovici O . Merari □ , Bâleenu D, Adir V Mojsc A., Bâncilâ M Pchga S., Tănase A), împotrivă? 12 voturi ( Voicu W*. Duță L, Constantin-Barna S, Untaru V. Cruceanu E . Coama R. Zălreanu D.,..........)P abțineri? 11 Voturi

Aceasta propunere de modificare nu a fost adoptată


Trecem la proiectul nr 2 Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat in B-du| Hriato-Botev nr29-31, sector 3 din administrarea Consiliul Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General at Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar.

Domnul consilier general Adir Vid gr

Studiind materialul am constat că nu se îndeplinește legea, art 44 din lege precizează clar raportul de specialitate este întocmit de o direcție din aparatul de specialitate al Primarului Generai Am în mână organigrama aparatului de specialitate ai Primarului General și constat ca AFI nu figurează in organigrama aparatului de specialitate al Primarului Generai, b opinia mea, Direcția de Patrimoniu trebuia să întocmească raportul de specialitate. Având in vedere acest lucru, fiind un viciu de procedură, pe baza legii și art. 44 din Legea 215/2001, republicată eu consider că ar trebui să ii reEragem, să se refacă raportul de specialitate și nu ar fi nicio problemă. Aceasta este părerea mea sa respectam la virgulă articolele și legile din România, libertatea fără lege este fără de lege.

Domnul președinte de_sedintâ Mircea Valentin

Pot să promoveze proiecte de hotărâri și entjtătde din subordlnea PMB. extsiâ c hotărâre de consiliu rn acest sens. Este un motiv de procedură, poate nu era râu să fiu și un raport al Direcției de Patnmoniu

Domnul consilier general Tănase Antonel

Domnule președinte, sunteți avocat, o hotărâre dc consdiu nu poate să interpreteze o lege.l-l


Domn ut președinte de șed ini a Mircea Vatentin

Supun la vot propunerea domnului AdîF da scoatere a acesțu proiect de pe ordinea de zi, pentru compilarea aa Cine este pentru amânare7 13 voturi ffoan A. Oprișan I Florescu D., Petrovici O . Meran D.. Bâieanu 0 , Adîr V „ Moise A . Banală M., Paliga S . Tânase A , Forăscu V . lovici V ),, împotriva? 3 voturi■: Zătreanu 0.. Țca H.. Ivașcu T ), abțineri? 17 votun

Acest proiect de Hotărâre nu a fost amânat.

Supun le vot acest proiect. Cine este pentru? 23 voturi. împotrivă^ 0 voturi, abțineri? 10 voturi (Florescu D., Petrovici O,, Meran 0 BâleanU D . Adîr V., Moise A., Bâncilâ M., Paliga S , Tânase A., Ciucâ)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți intre terenul in suprafață de 320,00 mp proprietatea domnilor Al Ash - HAB Husam și Al Ash - Hab Marc elice și un teren in suprafață de 251 r0G mp aparținând domeniului privat al municipiului București

Amendamente, observații?

Domnul consilier generaI Qprișan Ion

Cu ocazia asta fac o interpelare, dacă municipalități», pentru că este la un proiect de notărăre. câte astfel de cazuri mai ri se aduc la cunoștință In viitorul apropiat, d'P sector u) 3, acolo unde nu se respectă dreptul de proprietate Personal voi vota acest proiect, pentru că Primăria Sectorului 3 nu a respectat dreptul de proprietate și în condițiile astea punem pe cineva în proprietate, după ce el a mai fost o dată în proprietate. Dar vreau să știu câte proiecte de hotărâre mai urmează pentru încălcarea dreptului de proprietate in sectorul 3 Eu vă garantez că mai sunt încă cel puțin 4

Domnul președintele ședință Mircea Valentin

Eu aș completa, câte încălcări sunt în toate sectoarele.

Supun la vDt acest proiect de hotărâre. Cine este pentruîmajorttBlea

(50 votun), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 vctunț Adrr V,. FforescU 0 , Petro vrei O.. Băleanu D,, Moi&e A.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat e de patrimoniu. Secretarul General îmi comunică că nu a trecut eu decât vă apun

Reiau, au fost 2 voturi împotrivă, 5 abțineri..

Domnul Secretar General Tudor Toma

Rog secretariatul să ne comunice. Deci,Domnii I consilier senarăI FI or eseu D raaoș

Eu vă rog să facem prezența șl la fiecare hotărâre să treacă prfn numărarea voturilor pentru numărarea voturilor împotrivă șl numărarea abținerilor Dacă dvs vreți să trecem altfel hotărârile vă rog să ne spuneți noi votăm prin corespondența, prin telefon și am termrnat povestea

Domnul președinte de ședință Murea Valentin

Dm moment ce se numără coJegu care sunt în sală și ei trebuie să rămână în sală 13 momentul votului, matematica nu ne ajută deloc?

Domnul consilier nene ral Florescu Dragoș

Nu s-au numărat voturile pentru.

Do.mnul .Secretar Generai Țudor Turna

Doriți să întrerupem acum ședința să verificăm banda?

Domnul președinte de ședință Mirese Valentin

De acord

Domnul consilier general Florescu Drag o $

Vă rog să îmi spuneți câți au votat pentru.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Vom întrerupe ședința pentru 3 verifica ce s-a consemnat pe bandă la acel moment. E cel mar sigur.

Domnul consilier fleneral Petro viei Qctavian

Nu există ce s-a consemnat pe bandă pentru că suni oameni care nu votează, sunt oameni oare ies din sală la o țigară și dvs nu aveți de unde sâ știți câți au fost în sala și câți au votat pentru. Puneți mâna și numărați, că nu este greur

Domnul consdjer general Constantin Sama Stei 1 că

Propun să reluăm numărătoarea.

Domnul președinte de ședință Mircga Valentin

Cer să se verifice banda de către Secretariatul Tehnic, am spus suspendam 5 mrriute ședința. De ce domnule Petro viei nu vreți sâ se afle ce s-a întâmplat? De ce este ilegal? TotuJ este ilegal.

Do mn u I Secret a r General Tu dor Torna Dacă îmi permiteți este înregistrarea Video

mâinile ridicate, nu banda.

IdDomnul consilier general Petrovici Qctavian Dvs ați văzut cum se vede înregistrarea video-?

DomnuI Secretar Genera j TudOf Tafta

Eu nu am văzut două mâini ridicate la împotrivă

Domnul consilier_qeneral Qanșan ion

Reluăm, cum a zis dom™ Secretar, care are pBrtectâ dreptate, ș-număram voturile pentru, voturile împotrivă și Abținerile

Dpm nul _Șec rota r_GeneraJ_Țudor Tom a

îmi cer scuze eu nu v-am sugerat niciodată să reluăm procedura de vot. Dacă vre|i ascultăm banda și gata.

Dom pui consilier general Qprisan Ion

întrerupem ședința șl desemnam cale un reprezentant de la fiecare partid și numărăm voturile pentru, voturile împotrivă și abținerile câ așa este corect

DomruI consilier pens~al Florescu Dragoș

Pentru că s-au generat aiiâtea discuții și buoureștenii așteaptă proiecte de la Consiliul General propun să trecem acest proiect așa și mergem mal departe, dar vă rog să numărați voturile.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnule Florescu nu merge că trecem și așa. nu merge

Domnul consilier general Qprișan ion

Domnul Florescu am acordul grupului PD care au spus că o o lase pe nevastă-ta inspector și după ce pleacă PWL-ul.

Do titl. ;jr<:ed nte de ședință Mircea Valentin

Deci am solicitat să se verifice banda. Se verifică, sau nu această

bandă?

Domnul Secretar General Tudor Țorpa

Domnule președinte continuăm ședință? O suspendăm

- pauză -

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin


Mergem mai departe și lăsăm acest punct la vedea ce este pe bandă. Rog colegii consilieri să revină

Reluăm ședința. Propun ca la proiectul hr 3 să vederii la Finalul ședinței, conform cu banda dacă se confirmă sau nu acest rezultat anunțat Vom număra de acum orice vot Sunt coteai care au anunțat ca nu mai suni în sală, către Secretariat"? In mod normal trebuie sa se anunțe

Trecem la punctul nr 4 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei ta HCGMB nr, 35^ 200 7 privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat af municipiului București, situat adiacent imobilului din Str. Matei MilFo nr.W, sector 1, in suprafață do 712,77 mp,, pentru realizarea extinderii unei clădiri de birouri (garaje subterane)

Dacă sunt propuneri sau observații la acest punct?

Domnul consilier general Quțâ_Nicolae

îi' propun domnului Antone! Tănase să vina să ne facă propunerea he cu licitație, că aici sunt 700 mp En partea cealaltă erau doar 375 mp, poftiți la microfon

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot proiectul de hotărâre.Cine estfl pentru? 16 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 15 voturi ( fanase A., Meran O. Paliga S., Băncilă M., Joan A , Qprișan I . Băleanu D „ Adîr V., tyîoise A , Pelrovrci O , Zătreanu D , Dumrtrescu V„ laudei T., ........ )

Acest proiect nu a fost adoptai.

Trecem la proiectul nr. 6 , Proiect de hotărâre privind transmiterea dm administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 2, 3 si 6 în administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București a unor amplasamente in vederea irigării, plantării de arbori șl amenajării de spații veni publice

Domnul' consilier general Eoan Aurel ian

Sunt nevoii să revin sâ vă atrag atentia că amplasamentele enumerate în anexă suni sau nu sunt în domeniul public, sunt sau nu sunt spații verzi?

Domnul ureședințe de ședință Mrrcea Valentin

Pe cine întrebați?

Domnul consilier neneraHoan Aureiian

Eu întreb pe cine a făcut raportul de specialitate, adica Direcția de Ecologie de la ALPAB, deci avem un raport de specialitate făcut de o direcție de Ecologie care vrea sâ planteze niște pomi undeva unde nu știm dacă sunt spațiile verzi V. sau M2. Anul acesra plantăm pomi, că avem excedent de pomi, iar ta anu apare o datorie, că oricum adrnrni^Șțta mai administrează și pe ia capătul tramvaiului pun Ghencea pe uftCevâi. Deci vreau să știu dacă astea sunt spatii verzi cu V? și trebuie plantate neapărat?

Domnul președinte de ședință Mncea Valentin

Este cineva în sată din partea Direcției de specialitate?

Dom nul conslher general Adj r Vrctor

Cei de la sectoare ar trebui să trimită prmtr-o notă, sectorul , și aceste terenuri pe care doresc, cu platani sau ce trebuie să punem npi acolo nu am văzul o solicitare sau o cerere de la sectoare e pur ți simplu transmiterea unor terenuri de ta ele la noi ca să facem noi cu ele Este solicitarea sectoarelor? Dacă vedeam niște adrese ale sectoarelor, trăgeam și eu concluzia că acele bulevarde doresc sâ fie modernizate, cu spațiu verde ș.a.m.d.

Dgmnul_cQnsil.gr general,Qpnșan jon

Cred că proiectul ăsta ar fi trebuit să fre supus la vot cu două treimi, având în vedere că grevează bugetul Primăriei

Domnul președinte de șadință-Mircea Văleniin

Este cu două treimi.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Acolo sectoarele trebuie sâ investească, eu cred că avem ce face cu banii la municipalitate șt nu trebuie sâ If distribuim la sectoare atât timp cât mai avem de făcut o serie întreagă de alte lucruri, avem străzi de reparai pasarele de făcut, proiecte votate și noi în momentul de față punem pcmi în sectoare, care este o problemă a sectoarelor și nu a municipalității Din punctul meu de vedere, dacă puteti sâ faceți investiția tără acest proiect de hotărâre, nu cred ca trebuie să grevați bugetul PMB.

Domnul pregediniejg.ședință Mircea Valentin

Deci. nu aveți o propunere

Domnul consilier general Petrovipi Ccțavian

Aș vrea să îl dau un răspuns colegului nosiru, tocmai de aceea Administrația Parcurilor vrea ia aceste terenuri, pentru a afla dacă sunt cumva proprietăți sau nur daca sunt terenurile libere sau nu iar apropo oe copaci, să știți că nu ne costă nimic, că sunt copacii care au fost defrișați din alte pofcurî din București și trebuie plantați acum în altă parte.

Domnulprjmar General Addean Videanu SVmați colegi, aveți o înțelegere electorală a acestui rugămintea este să a tratați cu toarte multă seriozitate, suprafețe le-arh identificat împreună cu pnmam de sector Ele


arterelor principale din acest oraș. în mod eronat e*a dat consiliul la sectoare, dacă luab vedeți definiția străzii conform legii o să veduț- că unei străzi ii sunt aferente șr trotuarele și spațiile Verzi Noi nu facem altceva. în momentul de fată de cât sa reîntregim strada, bulevaidui, în sensul prevederilor legale și să putem să ducem la bun sfârșit prorectul cu plantarea a celor 2QQ.QG0 de platan, copaci de ma.re valoare și de aliniament. Dacă vă opuneți acestui lucru este un aspect pe care ........

mă refeream la nea Ion. Deci este ca este in neregulă, deci de comun acord cu primarii de sector am făcut acest lucru. Cbrar vreau să vă spun singura persoana juridică in Municipiul București este Municipiul București ca resursele se duc la municipalitate sau la sector este mai puțin important Până ion clamam că nu avem spații verzi, acum când vrem să le plantăm ce facem? Vorbiți cu domnul Chiliman poate vă dă liber.

Domnul consilier qe ne ral_Gqgcea Lrviu

Vreau să vă garantez eu că am vorbit duminică ou domnul primar Onțanu și dansul mi-a spus mie despre acest proiect. Pnmani de sector au vorbit cu domnul Primar General, că nu au tpmis o hârtie să o vedem și noi. asta nu au crezut că e necesar, deci știu de la domnut Pnmar Onțanu câ și-s dorit acest proiect

Pomnut președinte de șed in ța MJre&a Valentin

Trecem la vot. Da, domnul Tânasg, ultima luare la cuvânt la acest proiect.

Domnul.consilier general Târî ase Antone!

Pentru că e ultima oară când tuăm cuvântul i& acest proiect aș vrea să se introducă șj sectorul 1: 4 și 5 de ce facem doar in trei sectoare, tot electoral vorbind

Domnul Primar General Adrisan Vjdeanu

Le-aș bece cu mare plăcere. domnule fanase, din pocale sectoarele pe care le-ați nominalizat nu comunică. Le-am. solicitat și am să vS dau in copie adresele și revenirile pe care le-am Făcut către primarii sectoarelor 1 4 și 5. dar nu comunică, nu putem să stăm să așteptăm după ei, le facem în etape. Daca primim comunicarea vă promit că cu prioritate vom introduce pe ordinea de zi noile amplasamente pe care le vom putea prelua.

Domnuf cons lier dane rai Pirpiliu Ștefan

Moi am ajun în situația asta. de a vota rn varianta asta . tocmai pentru că dațg trecută a fost respins, că erau toate cele 6 sectoare și ati^sfus că nu s-a vorbit cu primarii. S-a vorbit cu trei sectoare din 6, celeljattjfiSSîîj^ vor da aceste hârtii către Primarul Capitalei atunci o să le luăm’i/daltui' /V

f.lramnul pregedmte de ședință Mircea Valentin

Domnul Băleanu grupul PNL deja a vorbit la acest proiect Supun la vot proiectul de hotărâre. Cme este pentru" 26 de voturi împptn'vl? 0 voturi, abțineri'? G voturi i Tănase A., Opnșan I,, Wleran D . Paiiga 5., loan A. Florescu D.)

Acest proiect de hotărâre nu s fost adoptat.

Domnoj Primar_GeneraJ Adfrean Videariu

Permirelr-mi să apreciez demagogia PNL phntr-bn reprezentat extraordinar de important in acest oraș, Primarul sectorul 1. care in mod demagogic aclamă lipsa spațiile verzi, iar reprezentanții PNL nu vor sa sprijine creșterea spațiului verde în oraș. Domnul An ionel Tânase preruati mesajul ăsta de la mine ca o dezamăgire personală,

Domnulpreședmte de ședință Mrega Valentin

Trecem fa puți ciul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal -Str. Sfinții Voievozi nr. 52-54t sector 1

Domnule Tânase. nu facem dezbateri politice in acest consiliu.

DomnuLconsilrer general Jenase Antone]

Dacă nu facem dezbateri politice in acest consiliu, rugați-l pe domnul Pnmar General care tocmai a făcut o apreciere politica să își ceară scuze.

Oomnuf președinte de ședință Mircea Valentin

Mesajul era pentru altcineva care nu este de Țață. Sunteți aecăt mesagerul aici. domnul Tânase.

Supun la vot proiecte1 de hotărâre. Cine este pentru? 25 de voturi împotrivă?- 0 voturi, abținen? 6 voturi ( Tănase A.. Adîr V., Florescu D., loan A , Băleanu D . Petrovicl QPj

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Cred că sunt urii colegi care nu votează

Trecem la punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Splaiul Independenței nr. 312 B- 332C, sector 6

Cine este pentru1? 25 de voturi Împotrivă?- 1 vot ( Tănase A.), abțineri? 9 voturi f Adîr V., Florescu D Petro vid O. Meran 0 , Pa liga S , loan A., Opnșan I., Băleanu D , Băndlă M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 9 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Str. Sfinții Voievozi nr 20-24, sector 1

CSTte este pentru? 27 de voturi împotrivă?- O voturi, abțineri? B voturi i Tânase A.. Adîr V., Florescu D.. PetroviC' O Meran O Paliga S , loan A Opri șan 1.)

Acest proiect Pe hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Petricani- CF Constanța- Valea Saulei, sector 2

Domnul consilier general Adîr VMff

E o neconcorcanțâ între hotărâre ți PUZ trilurile lor. in hotărâre sene Șes Petri ca ni- CF Consta nța- Str Valea Sa ulei, art. 1 spune de Str. Valea Saulei , PUZ-ul spune de Lacul Valea Saulei, hai să ne hotărâm, stradă sau lac, vâ rog foarte mult, e diferența mare, eu vreau să mă lămuresc, nu că sunt împotrivă sau mă abțin, vreau sa vă spun că sunt inadvertențe în titlurile acestor iucrun, maj ales că in avi;ui de urbanism scrie lacul Valea Saulei, aici scrie, ta art.1 Șos Petricanî- CP Constanta- str Valea Saulei. este stradă eau este lac. Nu e stradă o vale. Decr Ja PUZ-ui pe care ii avea domnul Primar sene lacul Valea Saulei,

Domnul președinte de gedrnEâ Mi roșa. Va ientin

Nu. spune Valea Saulei, vă dau origfnălut să vă uitați.

Domnul consilier general Adîr Victor

Am văzut acest lucru care mi l-s a ratai domnul consiltef Tic a scria Lacul Valea Saulei

Domnul președinte de ședintă_Mircea Valeutjn

Este Valea Saulei fără altă adăugire, nu e niciun iac.

Trecem la vot Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă?- 0 votun. abțineri? 5 voturi ( Tânase A. r Adîr V.. Petrovici O , Florescu D., loan A.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 11 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnko-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Consolidare, restaurare imobil șî reamenajări interioare 8-dul Lascăr Catarg iu ZI, sector 1, București, Observatorul Astronomic

Cine este pentru? 33 de votun, împotrivă?- 0 voturi, abțineri? 1 vot

Trecem ta punctul 12 proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Regia Autonomă de Transport București a 6 echipamente medicale în perioada 2007-20GB

Avem un amendament, vă mg să il prezentați

Domnul consilier .generai Qumlreșcb VI ad

Am analizat în Comisia Economica, nu avem nimic împotriva achiziționării acesEor echipamente, însă amendamentul este următorul: deoarece finanțarea se V3 face din bugetul local vrem ca ficitația sâ fie organizată de căi re PMB.

Domnul președinte de $erfințs_Mjrc&3 Văleni in

Domnule Durnilrescu, aveți un înscris pentru secretariat cu amendamentul?

Domnul Secretar. Generai Tydnr Toma

V-aș ruga să refcrmufaLi amendamentul ca să poată fi preluat de

DATJ

Domnul consilier generat Du mitre seu Vfad

Articolul 3 conține și ce vroiam eu

Domn ui președinte de ședință, Mircea Valentin

Ce să înțeleg, renunțați fa amendament sau ce anume? Spuneți ia microfon renunțați sau nu la acest amendament?

Domnui consilier general Dumrtrescl: Vjad

Articolul 2 include șl ce vroiam eu.

Domnul consilier general Adțr Victor

Un singur lucru sr trebui să prevedem la artTae aprobă achiziționarea de către RATB a 6 echipamente medicale pentru Centrul de Sănătate RATET, să spunem pentru ce anume este, să nu ne trezim-pentru RATB, deci pentru Centrul de Sănătate ai RATB pentru că asta este solicitarea lor Mu sene in an. 1 poate în expunerea de motrve și raportul de specialitate, trebuie să prevedem în arlrcolul 1

Domnul președintele ședință Mircea Valentin

Mi se pare corect,așa este.

Supun la vot amendamentul domnului Adtr, de a completa srt. 1 Cine este pentru? 27 de voturi.

Acest amendament a fost aprobat.


Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul sâL pentru? 33 de voturi. împotrivă?- 0 voturi abțineri? 0 voturi Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

2j

Trecem ia punctul 13 proiect de hotărâre privind a probarea Acordului de colaborare între Municipiul București, Federația Romană „Sporluî pentru Toți1’, Direcția pentru Sport a Municipiului București și Asociația Municipală ..Sportul pentru Toți'

- a plecat doamna consilier general Moise Alina -

Domnul consiir&r general Adir,Victor

Deci. ia punctul 13 ar fi fost brne ca la acest proiect de hotărâre să existe acfefe care dovedesc existența acestor asociații și federații, un act efectiv, așa aș vrea eu Pentru că no? asociem o entitate cu PMB

Domnul președjnte de ședință Mircea Valentin

Aveți îndoieli că există astea, sau cum?

Dpmnul.cgri5ijier generai AriîrVicțpf

Eu așa propun, cu alte asociații, mai departe, riurală acordului se i nene ie pe perioada anului 2007. mai avem 60 de zile, 2 lum ae ce atâta grabă? Nu puteam să facem cu 1 ianuarie 2GQB? Așa spune aici, pe perioada anului 2007

Demnul președinte de ședință lyijea Vațensi-n

Domnul Adir, se poate prelungi acest acord.

Domnul consilier generat Adir Victor

Există niște contradicții între dispozițiile Tinate șt art. 3, durata acordului, spune așa „ acord ut intră în rigoare la data semnării de toate părțile- fiind valabil pe perioada organizării desfășurării programul^ iar la durata acordului începând cu data semnării cu posibilitatea prelungi™ de comun acord pe perioadă nedetefrninatâ. Ce se întâmplă? Acordurile acestea au o anumită bază, se fac pe anumite baze. acordul acesta din punctul meu de vedere este subțire făcut și expunerea de motive este rotai greșită. Expunerea de motive, ou regret pot să spun că este greșită.

Domnul președinte de ședință_Mircga Valentin

Este o observație, nu un amendament.

Domnul consiher generai Adjr Victor

Eu propun amânarea proiectului de hotărâre, deoarece nu are temeiul legal în expunerea de motive. Executivul invocă ari.30.46,57 din Legea nr2l5, culmea modificată și completată, total gre^ife=rteparece trebuiau invocate art 45 lit" f, 62 alm.f 1), 36 alin ( ?>, 36 atfn *

36 ahn.-tE} Irt „3 , care sunt în legea nr.215/2001 republicată? D asia , pentru că ani col ele 33, știți la ce se referă djn leg'ee

du raia consiliului local este de 4 ani, la asia se refera. Fțevin cu rugămintea să se amâne. să fie în conformitate cu legea nr 215/2001 republicară, deoarece nu e in temer lega:. Executivul spune așa în baza prevederilor articolelor cui are vă înaintez proiectul dc hotărâre în dezbatere și aprobare, nu este corect, adică nu este corect din punct dc vedere al legii cilarea articolelor, de aceea spun să amânăm sau dacă vreți în expunerea de motve să Fie o nouă expunere de motive, să se modifice articolele acelea cu articolele pe care le apun cu și nu e nicio problemă Propun acest lucru, supuneți la vot ori amânarea ori să se rectifice, pentru că rtu e teme1 legal de înaintare în consiliu

Domnul Secretai Genera l_T udorTorrig

Domnule consilier generat, dacă ftni permiteți, pentru că ați făcut un comentariu juridic, in preambulul boiărării este invocat art 36 alin 2 Iii .d dacă lu&n legea putem sâ vedem la ce se referă alin.6 lit ,.a"pd 6 care spune: în exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin.2 lit. .d" consiliul local asigură, potrivit competențelor sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciifor publice de interes beai privind sportul, Preambulul hotărârii rămâne, domnule consilier Este posibil ca direcția să fi greșit temeiul, importantă e hotărârea ce conține .Eu vorbesc de hotărâre

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul Adîr.care esle efectul afectează hotărârea? Dumneavoastră ați identificat coreei aceste articole .este dovada în sine

D omnu l_ SecrelarJjgn era I Tud or Torn a

Dacă îmi permiteți expurerea șl raportul de specialitate pe cere îl aveți anexat la hotărâre este făcut in că de când era domnul Ludovic Qîban vtcepnmar, dați-mi voie să termin, în acel moment Legea 215/2001 prevedea aceste chestiuni la articolul respectiv, după republicare s-a modificat de aceea hotărârea în preambul conține prevederile legale actuale. Mc [ararea esie actul opozabil terților și .nu raportul de specialitate

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Stimați colegi, haideți să supunem la vot această propunere.

□ornnijl Primar Gșneraj Adugan Videanu

Stimați colegi, cu toții aveți dreptate. Vă mulțumește? Haideți sâ lămurim câteva aspecte domnul consilier general, in mo meniul în care se înaintează un proiect de holârare cu expunere de motive el se face pe baza legislației din momentul respectiv, dacă între timp legistațra s-a modificat expunerea de motive inițială a rămas.și atunci serviciul de legalitate al CGM9 in preambul corectează acest lucru, da sugestia dvs este corectă sâ coreciăm șl în expunerea de motive^ rr lase impresia că este o eroare atât de mare. Expunerea de/Lipi ina.nfat pe baza Unei legislații la momentul respectiv, nici nu mai știm de când nu mai este domnul Orban v. ce primar, fa modul sincer, îdeea este ca eu sunt absolut de acord să facem aceste corecturi pe baza legii republicate $i în expunerea de motive. Vă mulțumesc.


Domnul președin te_de ședintă Mircea Valentin

Voi propune întâi ta vat propunerea de amânare a domnului AdV pentru că așa este procedural

Domnul consilier general Adîr Victor

Renunț io această propunere.

Domnul președinte de șediă Mircga Valentin

Atunci supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 1 vot (Tânase A.), abțined? 2 voturi ( Meran D„ Oprișan I. )

Acest proiect de notă rare a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 1642 mp, situat în Intrarea Casmalei nr.3, sector 2; aparținând domeniului privat al municipiului București, din administrarea CG.M.B. în administrarea Consiliului Local aî Sectorului 2t in vederea construirii unui sediu al Poliției Comunitare a sectorului 2

Observații, comentarii? Nu sunt.

One este pentru? 27 voturi, împotrivă? 0 voturi .abținen? 4vptun ( Oprișan I. Ciucă M , Florescu D., ican A.)

Acest proieci de hotărâre nu a Fost adoptat

Trecem la punctul 17 proiect de hotărâre privind transmiterea rn administrarea Consiliului Local af Sectorului 2 a terenului situat în Șos, Mihai Bravii f.ti+r sector 2f în vederea realizării unui garaj supraetajat

Observații, comentarii?

Domnul consilier gene ral Adîr Victor

Propun să facem ca șl ta punctul 1G. schimbarea destinației terenului sau neinceperea construcției în termen de 12 futil atroșe de fa sine revocarea de drept a acestei hotărâri.

Ddamna conăilier generaLCruceanu Elena

Este prevăzut în lege acest lucru.

Domnul consilier genere; Adîr Victor

Dacă este prevăzut îrț lege de ce svem trecut in anicol ta punctul 16? Legiuitorul nu spune să ou prevedem și no chiar dacă este prevăzut în tege

Domnul președinte de șeflrntă Mirpea Valentin

Așa este corect. Supun la vot amendamentul demnului Adlr Ci ne este pentru? 16 voturi, împotrivă? 2 voturiț Jvașcu V.. Pârvu G ), abțineri? 6 voturi ( Voicu M., Merari O., BâncNâ M., Radu M , Tunase A.. Zâtreanu

DL)

Acesț amendament nu a fost adoptat

Supun te voi proiectul de hotărâre în integralitatea sa.

Cine este pentru? 22 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? G voturi ( Tânase A.. Paiiga S., Meran D , Băleanu O., loan A.. Oprișan I.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

Trecem la punctul 1&. proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru Mode mizarea Centrului de Informare șt Documentare pentru Relația cu Cetățenii al Primăriei Municipiului București

Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi ( Adîr V., Ciucâ M., Msran D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem ia ordinea de zi suplimentară, primul proiect menționat este

cel privind alocarea din fondul de rezervă ai bugetului propriu al Municipiului București pentru finanțarea Cheltuielilor Festivalului național de teatru

Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Tânase A.}

Cred că sunt colegi care nu votează, matematica asta ne spune

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Trecem la proiectul de hotărâre privind predarea în concesiunea S.C. Apa Nova București S.A a rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare realizate de municipalitate după Intrarea ftl vigoare a Contractului de Concesiune

Cine este pentru? 22 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( AdîrV.ț

Acest prorect de hotărâre rru a fost adaptat

Trecem la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002

Aici am o întrebare către doamna Subprefect, daca este vot secrei sau deschis?

Domnul ȘecrețaLGeneral îudor Tom a Nu este nevo?e de vot secret.

Domnul președinte de ședință. Mijcea Valentin

Atunci trecem Ja voi.

Cine este pentru? 30 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 vot ( Tănase A.)

Acest prtuect de hotărâre a fost adoptat.

Pentru a putea închide ședința vă rog sâ comunicați șj rezultatul de la punctul 3. conform benzii.

Cine se înscrie la interpelări? Domnul fanase s-a șj înscris, dacă mai sunt colegi? Domnul Adîr, domnul Oprișan, până acum avem trei persoane.

Domnul consilier general Țănase Antonst

Domnule președinte, stimați colegi, dragi cetățeni, vă amintiți că acum două ședințe am făcui o interpelare vis-a - vis de fluidizarea traficului in Municipiul București, vă anunț că Executivul PMG a încălcat prevederile Leg« nc215/2001 pun necomunrcarea a niciupbî fel de răspuns, a mciunei măsuri care vizează fluența traficului în Municipiul București. îl invit public pe domnul Primar Generat Adnean Videanu. luni dimineață la ora B să facem un traseu din Drumul Taberei pană la Primăria Capitalei, astfel încât să avem un punct de referință pentru mai 2000 când domnia sa spune că în Municipiul București problema traficului va fi rezervată. Vă mulțumesc

Dornnulconsili.er generai Florșșcu Drăcos

Domnuie președinte, eu vă prapuri ca la următoarea ședință sâ-l invitați pe directorul Poliției Rutiere a Municipiului București cu un plan dar de decongestionsre a principalelor intersecții din cartiere

Domnul consilier general AdirViclor

Rog Executivul să mai stea puțin in sală. pentru că eu vreau să îl interpelez, un grup de cetățeni care au solicitat o audientă, chiar mai multe audiențe. Grupul de Protest Antioorupție m-au rugat să adresez Executivului solicitarea de a rezolva, de 3 găsi soluțiile oer.tnxȘțiîvajȚftJ.’î car a se găsesc, conform Legii 42/1900. modificară prin Lege/WJ41f22<M\

yă rog sa lua ți att că protestez pentru modul în care Executivul asculla solicitările corrsillenfor care vin din partea cetățenilor Vă mulțumesc

pomru.ii Ereqedmfe de ședință Mircea Va lent In

închidem acest punct de interpelări șj vreau să anunț ca in urma

verificării cu banda a voturilor de la punctul hr.3 a rezultat un nr de 30 voturi pentru șj 5 abțineri, ceea ce înseamnă că acest pro rect de hotărâre a fost adoptat. Cu scuze pentru încurcătura comisă Comunicarea a fost cefecluDasă la acel moment.

Acestea fiind spuse declăr șed mia de astăzi închisa Vă mulțumesc Ședința s-a încheiat la orele 17 00,


imocniit


M Fersurum •A^r/***®*1*'


M Af^ghal F Cotrobaș

Verificai Șef tiiroiJ

Redactare Holăiâri C G M B Nteoieta D.nu