Hotărârea nr. 99/2007

HOTARAREnr. 99 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONTESTI NR. 4, SECTOR 5
HOTARIRE nr. 99 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 99 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Contesti nr. 4, sector 5

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB:

Aviz de urbanism nr. 27/2/2/01.11.2006

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului :Aviz nr.3205 /2006;

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 6258/275/2007;

Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 578783/2006;

Comisia tehnica de circulatie : Aviz nr. 9145/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2, lit. e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Contesti nr. 4, sector 5- pentru o suprafata de teren S=8394,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ teren proprietate persoana juridica.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000- terenul se incadreaza in Zona L1a-zona destinata  locuintelor individuale si colective mici cu maxim P+2 NIVELURI.

Indicatori urbanistici:L 1A-POT  max=45%;CUT max=1,3

Functiunea avizata- locuinte si functiuni complementare locuirii

Indicatori urbanistici avizati:

POTmax=45%; CUT max=3 ; Hmax = P+8

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3:Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4:Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.99