Hotărârea nr. 98/2007

HOTARAREnr. 98 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ZIDURI INTRE VII NR. 19, SECTOR 2
HOTARIRE nr. 98 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 98 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Ziduri Intre Vii nr. 19, sector 2

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB:Aviz de urbanism nr. 17/32/12.07.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:

- Aviz nr.54 /351.08.03.2007;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 5431/236/28.11.2006;

- Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 595871/26.01.2007;

- Comisia Tehnica de Circulatie: Adresa nr. 10600/SSCATU/15.12.2006

 

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2, lit. e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1- Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Ziduri Intre Vii nr. 19, sector 2, pentru o suprafata de teren studiata de cca. 2,5 ha, din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 13815 mp proprietate persoana juridica

 

Incadrare in PUG: subzona A2b –subzona unitatilor industriale si de servicii;

H max = 20 m, POT max =80%; CUT max volumetric=15

Conditii de construire aprobate: ansamblu de  locuinte si dotari complementare locuirii

POT max = 40%; CUT max =5 ; Rmaxh =2S+P+4-16-24E

 

Art. 2 - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art. 3 - Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.98