Hotărârea nr. 97/2007

HOTARAREnr. 97 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. JIULUI NR. 133, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 97 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 97 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Jiului nr. 133, sector 1

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB:

- Aviz de urbanism nr. 32/2/6/15.12.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului :Aviz nr.43/2007;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 337/17/13.03.2007;

- Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 589315/05.01.2007;

- Comisia de circulatie: Aviz nr. 782/01.02.2007;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2, lit. e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1- Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Jiului, nr. 133, sector 1- pentru o suprafata de teren studiata S=371,00 mp, teren proprietate persoana fizica.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000- terenul se incadreaza in Zona L2a-zona locuintelor individuale si colective mici.

 

Indicatori urbanistici:POT max = 45%; CUT max =1,3; H max =P+2.

Functiunea avizata: locuire

Indicatori urbanistici avizati:

 

POT max = 55 %; CUT max =3,2 ; Rmaxh =S+P+5E

          Hmax=18 m.

Art. 2 - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art. 3- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4- Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.97