Hotărârea nr. 96/2007

HOTARAREnr. 96 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GHEORGHIENI- STR.URANUS - STR. SABINELOR, SECTOR 5.
HOTARIRE nr. 96 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 96 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Gheorghieni-str. Uranus-str. Sabinelor, sector 5

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

Vazand avizele obtinute de la:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr. 8/17/17.03.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 103/2006;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 4779/185/2006;

- Comisia de coordonare retele a PMB, DUAT: Aviz nr. 539801/2006;

- Comisia tehnica de circulatie a DTDSC : Aviz nr. 2890/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c si art. 36 alin. 5, lit. c, art. 45 alin. 2, lit. e, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal str. Gheorghieni-str. Uranus-str. Sabinelor, sector 5 - pentru o suprafata de teren studiata S=1,70ha, din care S=4666,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ – teren proprietate persoana juridica.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, zona se incadreaza partial in Zona M3 – zona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si partial Zona L1a – zona destinata locuintelor individuale si colective mici.

Indicatori urbanistici: Zona M3 – POTmax=60%; CUTmax=2,5

                                                Zona L1a – POTmax=45%; CUTmax=1,3.

 

Functiunea  avizata – birouri, locuinte si functiuni complementare.  

Indicatori urbanistici avizati: POTmax=55%; CUTmax= 4,2; Rmaxh=P+4E-P+6E-P+7E cu accent P+14E.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.96