Hotărârea nr. 95/2007

HOTARAREnr. 95 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRARILE DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE INVESTITII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, PE PERIOADA 2007-2012 SI ABROGAREA HCGMB NR. 304/2006 SE COMPLETEAZA ANEXA NR. 1 PRIN HCGMB NR. 233/2008
HOTARARE nr. 95 din 31/05/2007
HOTARARE nr. 95 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarile de iluminat public aferente programului de investitii de infrastructura din Municipiul Bucuresti, pe perioada 2007-2012

si abrogarea HCGMB nr.304/2006

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 36 alin.(2), lit.,,b ", alin.(4), lit.,,d" si art 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru lucrarile de iluminat public aferente programului de investitii de infrastructura din Municipiul Bucuresti, pe perioada 2007-2012, prezentati in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Lucrarile de iluminat public se vor executa in cadrul lucrarilor de investitii de infrastructura, pe fiecare obiectiv/strada.

Art.3 Valoarea lucrarilor de iluminat public aferente programului de investitii de infrastructura din Municipiul Bucuresti, pe perioada 2007-2012 este de 675.000.000 lei si finantarea acestora se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.4 Valoarea pentru fiecare obiectiv va fi data de cantitatile fizice rezultate in urma proiectului luminotehnic, carora li se vor aplica tarifele unitare.

Art.5 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HCGMB nr. 304/2006 se abroga.

Art.6 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.95

ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.    c

PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE

INVESTIȚII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012


Pagina 1 din 11Nr.

Crt.

Tip

Artera

Nume Obiectiv/Strada    I    Tip Lucrări

Tronson

1

Pasaj

Basarab

In continuare

2

Bd.

Vladimirescu Tudor

In continuare

Rahovei - Calea 13 Septembrie

3

Str.

~    Odoarei

In continuare

Cosbuc - Serban Vodă

4

Sos.

7"    Viilor

In continuare

(Nasaud - Istrati)

5

Str.

Razoare (Progresului)

In continuare

(Razoare - Istrati)

6

Bd.

"    Geniului

In continuare

luliu Maniu - Bd. Timișoara

8

Str.

Campineamu Ion

In continuare

Știrbei Vodă - Balcescu

9

Str.

--    Știrbei Vdda

In continuare

Splaiul Independentei - Calea Victoriei    I

10

Str.

'    Berthlot Gfral

In continuare

Berzei - Victoriei    j

11

Str.

Luterang

In continuare

Berthlot - Știrbei

12

Bd.

~    Cantemir Dimitrie

In continuare    (Spaliul Unirii - Sincai)    i

13

Sos.

Colentina

Modernizare RATB    j    Ștefan cel Mare - Limita Adminstrativa    1

14

Calea

Moșilor

Modernizare RATB    Mihai Bravu - Piața Unirii

15

Bd.

Iancu de Hunedoara

Modernizare RATB

Piața Victoriei - Calea Dorobanți    i

16

Sos.

Ștefan cel Mare

Modernizare RATB

Dorobanți - Obor

17 1 Str.

Tunari

Modernizare RATB

Ștefan cel Mare - Eminescu

18 I Bd.

1 Decembrie 1918

Modernizare RATB

Paliady - Basarabia    i

19

Str.

Viitorului

Modernizare RATB

Ștefan cel Mare - Alexandru Donici

20

Str.

Maica Domnului

Modernizare RATB

Lizeanu - Lacul Tei

21

Sos.

Olteniței

Modernizare RATB

Piața Eroii Revoluției - Piața Sudului - Romornn '

22

Artera Dna Ghica - Chisinau + pasaj subteran

Penetrații, străpungeri, supralargiri. pasaje

24

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

25

Străpungere Buzesti - Berzei - Uranus

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

27

Penetrație + Racord Splaiul Unirii - Autostrada Constanta

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

28

Penetrație Prelungire Ghencea - Domnești

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

29

Supralargire Sos. Pipera + Pasaj denivelat

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

Floreasca - CP Bucuresti-Cta

30

Bd

Supralargire Sisesti-I.l. De la Brad

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

31

Supralargire Ctin Brancoveanu

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

Nitu Vasile - Turnu Măgurele

32

Pasaj Subteran Dna Ghica

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

34

Pasaj Obor (imbunatatire circulației

Penetrații, străpungeri, supralargiri, oasaie

35 !

Pasaj Piața Muncii (imbunatatire circulație)

Penetrații, străpungeri, supralargiri, □asaje

36

Modernizare Bd. Regina Elisabeta - Bd. Koqalniceanu

Alte obiective

-J

40

Piața Sudului

Parcaje subterane

I 41 I Str.

Edqar Quinet

Parcaje subterane

i 51

Pta.

Alba iulia

Parcaje subterane

i 52

Bloc Perla

Parcaje subterane

Sos. Ștefan cel Mare

54

Bd.

Magberu (magazinul Eva)

Parcaje subterane

Str. Rosetti - Pta Romana

■ 55

Pta.

Charles de Gaulle

Parcaje subterane

. 56

Al.

Circului

Parcaje subterane

i 58

Pta. j    Universității

Parcaje subterane

i 60

Bd. I    Titulescu Nicolae

investiții RATB 2007

Pta Victoriei - Grivitei

Q1

Bd. |    C. Coposu

investiții RATB 2007

-!

Bd. |    C. Coposu

investiții RATB 2007

intre B-dul Coposu si B-dul Unirii

i 63

Calea I    Calarasi.

investiții RATB 2007

intre Traian si Medeleni

34

Calea i    Caiarasi.

investiții RATB 2007

intre Piața C. Coposu si Traian

' 35

Calea i    Calarasi.

investiții RATB 2007

cablurile pe mijlocul străzii; intre Medeleni si Mihai Bravu

! 36

Calea j    Serban Vodă.

investiții RATB 2007

intre Sos. Viilor si Sos. Giurqiului

67

Calea I    Serban Vodă.

investiții RATB 20Kss^--—

,    de la str. Friqului la B-dul Sincai

38 I Calea I    Serban Vodă.

investiții RATBrSW ’ J.,'J

de la B-dul Ghe. Sincai la Sos. Viilor

59 Ș Calea |    Serban Vodă.

investiții RAJ££20(X£----

\de la str. Ghe. Sincai la str. Frigului

70 | Bd. j    Cuza Alexandru Ipan.

investiții RAfTB 2dQZ"'iS>s

\ #\de la str. Midia la bd. I.Gh. Duca

71 I Bd. j    Cuza Alexandru Ipan.

investiții

„ \    ae la str. Miron Costin la str. Midia

I 72    Bd. |    Cuza Alexandru loan.

investiții RATB 20©^

/ \ O a intre I.Ghe. Duca si Buzesti

ANEXA nr. 1 ia H.C.G.M.B. nrîtx./.>)■    ' t

PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE INVESTIȚII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012

Nr.

Crt.

Tip

Artera

Nume Obiectiv/Strada

Tip Lucrări

Tronson

73

Bd.

Cuza Alexandru loan.

investiții RATB 2007

de la str. Miron Costin la str. Al. loan Cuza

74

Bd.

Duca Gheorqhe.lnq..

investiții RATB 2007

Grivitei - Cuza

75

Str.

Felix lacob.Dr..

investiții RATB 2007

intre N. Titulescu si Ion Mihalache

76

Str.

Felix lacob.Dr..

investiții RATB 2007

intre Al.1. Cuza si N. Titulescu

77

Str.

Frații Buzesti.

investiții RATB 2007

78

Bd.

Grivite

investiții RATB 2007

pana la bd. N. Titulescu

79

Bd.

Grivite

investiții RATB 2007

intre Buzesti si Mircea Vulcanescu

80

Bd.

Grivite

investiții RATB 2007

Calea Victoriei - Bucureștii Noi

81

Str.

Istrati Consta

itin.Dr..

investiții RATB 2007

Proqresului - Pta Libertății

82

Str.

istrati Consta

itin.Dr..

investiții RATB 2007

pe mijlocul str.. intre Sos. V iilor si Proqresului

83

Sos.

Mihai Brr

1VU

investiții RATB 2007

intre Calea Vitan si Splaiul Unirii

84

Sos.

Mihai Bravu

investiții RATB 2007    j    Colentina - Splaiul Unirii

85

Str.

Poiizu Ghedrqhe.    '    investiții RATB 2007    I    Grivitei - Buzesti

86

Str.

Progresiei.    i    investiții PATB 2007    |    Str. Razoare - Str. înclinată

87

Bd.

Tineretului.    .    investiții RATB 2007    ,    Calea Serban Vodă - Calea Văcărești

88

Calea

Văcărești.    investiții RATB 2007    :    Splai Unirii - Sos. Olteniței    j

39

Bd.

Marasesti    :    investiții RATB 2007    i    Spali Unirii - Pta Libertății    '

90

Bd.

Octavian Goga    !    investiții RATB 2007    i    Splaiul Unirii - Calea Vltan

91

Bd.

Dimitrie Camtemir    investiții RATB 2007    i    Bd. Unirii - Ghe. Sincai

92

Sos.

Chitilel    I    investiții RATB 2007

Bd. Bucureștii Noi - Laminorului

93

Bd:

Bucureștii Noi    1    investiții RATB 2007

Pod Constanta - Sos. Bucuresti-Targoviste

94

Bd.

Ion Mihalache    :    investiții RATB 2007

Calea Grivitei - Pta. Victoriei

95

Bd.

Banu Manta    I    investiții RATB 2007

3a. ion Mihalache - Sos. N. Titulescu

96

Str.

Armând Calinescu    ;    investiții RATB 2007

Str. Batistei - Bd. Carol 1

97

Bd.

Gheorqhe $incai    investiții RATB 2007

Splaiul Unirii - Bd. Cantemir

98

Str.

Nerva Traian    i    investiții RATB 2007    i    Bd. Unirii - Splaiul Unirii

99

Str

Averescu Alexandru.    1    Proqram asfaltari    i    Ion Mihalache - Kiseleff

100

Str

Baldovin Parcalabul    •    Proqram asfaltari    i    Vulcanescu - Cameliei

101

Str

Băniei    '    Proqram asfaltari    i    Bratianu - Cavafi Vechi

102

Bd

Marasti    1    Proqram asfaitari    !    Averescu - Pta Presei

103

3d

Tiiulescu Nlicoiae    Proqram asfaltari    i    '

104

Str j    Budila    i    Program asfaltari    ,    TeDes Vodă - Delea Veche    i

105

Cale I    Calarasi.    :    Proqram asfaltari    !    Intre Traian si Medeleni    ;

106

Cale i    Calarasi.    '    Proqram asfaitari    '    intre Piața C. Coposu si Traian    ‘

107

~ . i    - .    .    ;    _    ,    .    îcabiurile oe mlilocul străzii: intre Medeleni si Mihaii

Cale    Calarasi.    Program asfaltari    :    J    '

l    :    Bravu

108 ș Str |    Delea Noua.    i    Program asfaltari    '    Calarasilor - Decebal    i

109 I Str

Delea Veche.    i    Proqram asfaltari    :    Cireșului - Orzari

110) Str

Demetru Dobrescu    ■    Proqram asfaltari    ;    Victoriei - Balcescu    1

111    Str

Snescu Georqe.    1    Proqram asfaltari    •    Luterana - Pta. Lahovari

112 I Str

Felix lacob.Dr..    i    Proqram asfaltari    1    intre N. Titulescu si Ion Mihalache

113

Str

Felix lacob.Dr..    '    Proqram asfaltari    i    intre Al.1. Cuza si N. Titulescu

115

Cale

Ferentari.    1    Proqram asfaitari    i    intre Calea Rahovei si Sos. Salai

116

Cale

Ferentari.    I    Proqram asfaltari    |    intre Sos. Salai si B-dul Pieptănari

117

Str

Gaina Nicolae.Lt.Av..    |    Proqram asfaltari    1    Drumul Taberei - Drumul Sării

118

3d

Gării Obor    |    Proqram asfaltari

intre Sos Electronicii si B-dul Ferdinand 1

119

Str

Golescu Dinicu.

Proqram asfaltari

■    Berzei - Orhideelor

120

Str

lancu Cavaler De Flondor.

Proqram asfaltari

Bd. Protopopescu - Ferdinand

121

Str

Ionel Perlea

Proqram asfaltari

Plevnei - Cobalcescu

122

Str

Istrati Constantin.Dr..

Program asfaltari

pe mijlocul str., de la str. Mitropolit Nifon la str. Viilor

123

Str

Lizeanu

Proqram asfaltari

Ștefan cel Mare - Reînvierii

124

Str

Lizeanu

Proqram asfaltari    !

125

Str

Maltopol

Proqram asfaltari

Cuza - Titulescu

126

Str

Maltopol

Proqram asfaltari

127

Str

Matei Basarab

Proqram asfaltari

Mircea Vodă - Calea Calarasi

128

Str

Matei Bașarab

Program asfaltari

intre Popa Nan si Cale Calarasilor

129

Str

Matei Baș

arab

Program asfaltari

pana la Traian

130

Str

Matei Bas

arab

Proqram asfaltari

intre Labirint si Popa Nan

131

Str

Nasaud

Proqram asfaltari

Calea Ferentari - Str. Odoarei

132

Str

Onciul Dimitrie.

Proqram asfaltari

Zece Mese - Traian

133

Piața

Piața Romana

Proqram asfaltari

134

Piața

Piața Romana

Program asfaltari

intre Dorobanților si Piața Spaniei

135

Str

Piatra Craiului.

Program asfaltari    ,,s

s^^^GG^^vCiurel - Independentei

136

Str

Poiizu Gh$orqhe.

Proqram asfaltari

137

Str

Popa Nan.

Proqram asfaltari

Calea Câjarasi - Th. Sperantia

INVESTIȚII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012


Nr.

Crt.

Tip

Artera

Nume Obiectiv/Strada

Tip Lucrări

Tronson

138

Str

Popa Nan.

Program asfaltari

intre Matei Basarab si Calea Călărașilor

139

Str

Popa N

an.

Proqram asfaltari

intre Tepes Vodă si Pache Protopopescu

140

Str

Popa N

an.

Program asfaltari

intre Calea Calarasilor si Carol 1

141

Str

Popovat Petr

s,G-Ral.

Program asfaltari

Ciurel - Independentei

142

Str

Popovat Petrp.G-Ral.

Program asfaltari

de la str. Retezatului la Șoseaua Colentina

143

Str

Pucheipi.

Program asfaltari

Sos. Salaj - Sos. Alexandriei

144

Str

Pucheipi.

Program asfaltari

de la str. Bega la Calea Rahovei

145 i 3d

Regiei.

Program asfaltari

Orhideelor - Str. Vizitiu Stoica

146 i 3d

Regiei.

Program asfaltari

de la str. Cristian Pascal la str. Armata Poporului

| 147 i Str

Reinvierii

Program asfaltari

intre str. Mașina de pâine si str. Grigore lonescu

148 i Str

Reinvierii

Program asfaltari

intre str. Grigore lonescu si str. Județului

149 ! Str

Reinvierii.

Program asfaltari

Mașina de Paine - Lizeanu

’ 50 i 3d.

Schitu Magureanu

Program asfaltari

Elisabeta - Știrbei

1 i51 j Str

Sfanta Vineri.

Program asfaltari

intre Calea Moșilor si B-dul Mircea Vodă

’52 j Str i    Vamali Leonida.Dr..

Program asfaltari

Al Cuza - Polizu Gh.

153 i Str !    Vasile Pajrvan

Proqram asfaltari

Koqalniceanu - Pleveni

’ 54 l Str j    Vulturilor.

Program asfaltari

intre Parfumului si Traian

; 155 i Str i    Vulturilor.

Program asfaltari

Romulus - Ion Pilat

i 156 1 Str j    Walter Maracineanu

Program asfaltari

după str. Ion Brezoianu

1 157 1 Str '    Zece Mese.

Program asfaltari

Moșilor - Foișorul de Foc

158 i Sd i    Aerogării

Program asfaltari

DN1 - Bd. Ficusului

159 1 3d

Aviatorilor

Program asfaltari

Pta Victoriei - Sos. Nordului

160 i Str

Valea Argeșului

Program asfaltari

Drumul Taberei - Valea Oltului

161 i Str

Valea laioimitei

Proqram asfaltari

Drumul Taberei - Valea Oltului

162 | Str

Valea Oltului

Program asfaltari

Prel. Ghencea - Bd. Timișoara

163 I Str

1 Mai (Compozitorilor)

Program asfaltari

Str. Brașov - Str. Sibiu

164 [ Str

Turda

Program asfaltari

Calea Grivitei - Mihalache

165 ! Str

Preda. Caporal

Program asfaltari

Amurgului - Sold. Croitoru

166 i Str

Cavafii Vechi

Proqram asfaltari

Băniei - Lipscani

167 i °iata

Coposu Piața

Program asfaltari

168 1 Bd ț    Calinescu Armând

Program asfaltari

169

Sd l    Ziduri Moși

Proqram asfaltari

Colentina - I.H. Radulescu

170

Str

Anghel Alexandru    I    Program asfaltari    j    Giurqiului - Zețari

171 : Str

Arsenalului Piața (Puișor)    ,    Program asfaltari    ;

172i Str I    ESacau    '    Program asfaltari

Sos. Salaj - Str. Humuiesti

173 , Str i    Bachus    |    Program asfaitari

Prelunqire Ferentari - Str. Sajesti

174 ' Str    Saqdasar Dumitru    I    Program asfaltari

Pta Eroilor - Sos. Panduri

175 i Str 1    Carlibaba    Program asfaltari

Sos. Salaj - Str. Salviei

176 1 Str

Croitoru 1. Nicolae. sold

Program asfaltari

Calea Rahovei - Caporal Preda

1 177 ! Str

Disciplinei

Program asfaltari

Anteaeriana - Tăcerii

178 i Str

Ciuca Ștefan

Proqram asfaltari

Oituz - Cumpenei

179

Str

Cornișei

Program asfaltari

Mențiunii - Cumpenei

180

Str

Dianei

Program asfaltari

Carol I - J. L. Calderon

181

Plata

Foișorul De Foc P-Ta

Program asfaltari

182

Str

Cobalcescu Griqore

Program asfaltari

Schitul Magureanu - Berzei

184

Str

Industriilor

Program asfaltari

Dudesti - Pantelimon - Halta Cernica

185

Str

Patrascanu Lucretiu

Proqram asfaltari

Brancusi - Basarabia

186

Piața

Dorobanți Piața

Program asfaltari

187

Str

Enescu Georqe.

Program asfaltari

188

Str

Enescu Georqe. Piața

Program asfaltari

Seller- Floreasca

189

Str

Episcopiei

Program asfaltari

Calea Victoriei - Nicolae Golescu

190

Prel.

Ferentari

Program asfaltari

Pieptănari - Firuta

191 I Str

Freamătului

Program asfaltari

Carlibaba - Salaj

192

Str

Kumulesti

Program asfaltari

Sos. Salaj - Str. Mândrești

193

3d

Pieptănari

Program asfaltari

Calea Servan Vodă - Calea Ferentari

194

Str

Petrescu Constantin Titel

Program asfaltari

Str. 1 Mai - Bd. Ghencea

195

Str

Franklin

Program asfaltari

196

Str

Gării De Nord

Program asfaltari

197

Piața

Gării De Nord Piața

Proqram asfaltari

198

Str

Lujerului

Program asfaltari

- -    iuliu Maniu - Timișoara

199

Str

Mehadia

Program asfaltari

Bd. Constructorilor - Calea Cranqasi

200

Str

Moinesjti

Proqram asfaltari .-A'

Bd. Iuliu Maniu - Bd. Timișoara

201

Piața

Obor Piața

Program asfaltari ff,r, .. '

202

Str

Golescu Nicolae

Program asfaltari fl “<

:    Resetti - Enescu

203

Str

Izvorul Rece

Program asfaltari ; 2    .

/    7" ■' Brancoveanu - Găzarului

AINVESTIȚII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012


Pagina 4 din 11Nr.

Crt.

Tip

Artera

Nume Obiectiv/Strada

............. ■

Tip Lucrări

Tronson,

204

Str

Luica

Proqram asfaltari

Giurgiului - Brancoveanu

205

Str

Bibescu Vodă

Proqram asfaltari

Drumul Mitropoliei - Bd. Cantemir

206

Str

" Doamna Ghica

Proqram asfaltari

Lacul Tei - Baicului

207

Sos

- Kiseleff

Proqram asfaltari

Pta Victoriei - Pta Presei

208

Piața

D'Lahovari Piața

Program asfaltari

209

Bd

Marinescu Gh^orqhe

Proqram asfaltari

Bd. Eroilor - Sos. Cotroceni

210

Str

Pazei

Proqram asfaltari

Tăcerii - Disciplinei

211

Str

Râul Doamfiei

Proqram asfaltari

Preiunqirea Ghencea - Dr. Taberei

212

Str

--- Postăvarului

Proqram asfaltari

Bd. Griqorescu - 1 Dec.1918    ,

213

Str

Unirii Piața

Proqram asfaltari

--'-1

!

214

Str

Popisteanu

Proqram asfaltari

Mihalache - Putui lui Crăciun    i

215

Str

Peris

Proqram asfaltari

Cornișei - Andronache    ‘

216

Str

Pescarului

Proqram asfaltari

Fundeni - Maior Baciia

217

Str

Prezan Constantin

Proqram asfaltari

Arcul de Triumf - Charles de Gaulle    ;

218

Alee

Privighetorilor

Proqram asfaltari

3uc-Ploiesti - lancu Nicolae    ;

219

Str

Gara Herăstrău

Program asfaltari

Pipera - Pompei    '

220

Str

Rainer

Proqram asfaltari

Pta Eroilor - Sos. Panduri    i

221

Str

Salviei j

Proqram asfaltari

Str. Semănătorului - Str, Bachus    ■

222

Sos

Pantelimoh

Proqram asfaltari

Ziduri Moși - Limita administrativa    I

223

Piața

Revoluției P ata

Proqram asfaltari

224

Piața

Spaniei Piața

Proqram asfaltari

225

Str

Turmelor

Proqram asfaltari

Colentina - Mașina de Paine    ■

226

Piața

Regina Maria Piața

Proqram asfaltari

227

Str

Sura Mare

Proqram asfaltari

Sos. Olteniței - Sos. Giurqiului    1

228

Str

Turnu Măgurele

Proqram asfaltari

Bd. Brancoveanu - Sos. Berceni

229

Str

Toporasi

Proqram asfaltari

Giurgiului - Ferentari    1

230

Str

Zețari

Proqram asfaltari

Șinei - Prel. Ferentari

231

Str

Razoare

Proqram asfaltari

Sos. Panduri - Dannv Huwe

232

Str

Apusului

Program asfaltari

luliu Maniu - Uverturii

233

Str

Ciurel

Proqram asfaltari

Str. Popovat - Piatra Craiului    j

234

Cale

Victoriei

Program asfaltari

235

Sos

Andronache

Proqram asfaltari

Colentina - Limita Adm.

236

Bd

Burebista

Proqram asfaitari

Pta. Alba lulia - Str. Unitatii

237

Str

Sebastian

Proqram asfaltari

Calea Rahovei - Drumul Sării

238

Str

Tăcerii

Proqram asfaltari

Antiaeriana - Lacul Mare

239

Str.

Coralilor

Proqram asfaltari

Straulesti - Natatiei

240

Str.

Grozdea Dimitrie

Proqram asfaltari

Ziduri Intre Vii - Baicului

, 241

Bd

Ficusului

Proqram asfaltari

Eiena Vacarescu - Bd. Aerogării

242

Str.

Avionului (Supralargire intre Pipera si Linia Centura)

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

243

Str.

Polona

Program asfaltari

Pta Cantacuzino - Ștefan cel Mare

244

Str.

Nitu Vasile

Proqram asfaltari

Olteniței - Brancoveanu

245

Sos.

Pipera

Penetrații, străpungeri, supralargiri. pasaje

Caramfil - Floreasca

246

Sos.

Pipera

-loreasca - Linia CF Constanta

247

Piața Eroii Revoluției + pasaj pietonal

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

248

Bd

Ghencea

-

Drumul Sării - Brașov

249

Bd

Ghencea

Brașov - Oltului

250

Bd

Brancoveanu Constantin

Sos. Olteniței - Luica

251

Pasaj Eroilor (imbunatatire circulație,

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

252

Bd

Bd. Eroilor

Splaiul Independentei - Piața Eroilor

253

Pasaj Aerogării

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

254

Pasaj Marasesti

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

255

Gara de Nord

Parcaje subterane

256

Metrou Gara de Nord - Otopeni

Metrou

257

Piața Revoluției (Ateneul Roman)

Parcaje subterane

258

Piața Obor

Parcaje subterane

259

Pta.

Sala Palatului

Parcaie subterane

260

Pta.

Amzei

Parcaje subterane

261

Pta.

Presei Libere

Parcaje subterane-    .

262

Drum

Sării '

Proqram asfaltare    '

G .    3d. Ghencea - Str. Razoare

263

Str

Domenii-'

Parcaje subterane

INVESTIȚII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012

Nr.

Crt

Tip

Artera

Nume Obiectiv/Strada

Tip Lucruri    .

Tronson

264

Str.

Walter Maradineanu

Parcaje subterane

Campineanu - Brezoianu

265

Pta.

Hurmuzachi (Fosta Muncii)

Parcaje subterane

266

Dorobanților

Parcaje subterane

Pta Lahovari - Charles de GaulIeC.

267

Parcul Herăstrău (Pavilionul H, Parc Distracții)

Parcaje subterane

268

Esolanada Gara Baneasa

Parcaje subterane

269

Restaurant Pescarus

Parcaje subterane

270

Barbu Vacarescu - Bd. Lacul Tei - Circul Globus

Parcaje subterane

--

271

Pta.

Victoriei (reconfiqurare)

Parcaie subterane

272

Al.

Barajul Dunării

Liviu Rebreanu - Barajul Sadului

273

Str.

Buzoieni

Proqram asfaltari

Calea Rahovei - Str. Mărgeanului

274

Str.

Tepes Vodă

Traian - Popa Nan

275

Str.

Racovita Dimitrie

Parcaie subterane

I

276

Str

Ispirescu Petre

Prooram asfaltari

Antiaeriana - Rahovei    !

277

Str

Fabrica De Chibrituri

Proqram asfaltari

Viilor - Istrati

278

Str

Pooa Nicolae

Heliade intre Vii - Cozia

j 279

Str

Pajurei

Proqram asfaltari

Bucureștii Noi - Dridu

280

Str

Caraiman

Proqram asfaltari

Grivitei - Mihalache

281

Str

Halelor

Proqram asfaltari

Splaiul Independentei - I.C. Bratianu

282

Str

ionescu Griaore. Arh

Proqram asfaltari

Lizeanu - Teiul Doamnei

283

Str.

Jandarmeriei

Buc-Ploiesti - Ionescu Sisesti

j 284

Bd.

Oaspeților

Sisesti - Jandarmeriei

285

Penetrație Autostrada București - Brașov

Penetrații, străpungeri, supralargiri. oasaje

286

Spl. Independentei - Ciurel - Autostrada Buc. -Pitești

Penetrații, străpungeri, supralargiri. oasaje

' 287

Sol. Independentei

Sos. Virtuții - Pta. Unirii

i 288

Caiea

Cranqasi;supralarqirei

Proqram asfaltari

Calea Giulesti - Str. Mehadiei

j 289

întregire Splai Unirii

Penetrații, straoungeri, supralargiri,

)asaje

Marasesti - Hanul lui Manuc

290

Zona istorica

291

Străpungere Splai Dudescu - Sos. Olteniței

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaie

j

' 292

Sos.

Giurgiului

Trecere in subteran a rețelelor

Olteniței - Limita administrativa    <

293

Str.

Rebreanu Liviu

Proqram asfaltari

Ressu - 1 Decembrie

294

Sos.

București - Ploiești

Pta Presei Libere - Aerogării

I 295

Sos.

București - Miaqurele

Proqram asfaltari

Sos. Alexandriei - Limita Administrativa    ■

296

Calea

Giulesti

Trecere in subteran a reteielor

Sos. Orhideelor - Drum Sabarem

297

3d.

Timișoara

Penetrații, străpungeri, supralargiri, oasaje

Pta Danny Huwe - Cet Vest

298

Calea

Moșilor

Terminal Sfanțul Gheroghe

Baratiei - Mihai Bravu

■ 299

Calea

Floreasca

Proqram asfaltari

Ștefan cel Mare - Pipera

300

Pta.

Arcul de Triumf

Parcaje subterane

301

Bd.

Expoziției

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

Popisteanu - Kiseleff

302

Str.

Biharia (Intre Aerogării si Drum Nisipoasa)

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje

303

Str.

Traian

Supralarqire

Moșilor - Calarasi

304

Str.

Traian

Calarasi - Unirii

305

Bd

Regina Maria

Bd. Unirii - Pta Reqina Maria

306

Cale

Victoriei

Splaiul Independentei - Reqina Elisabeta

307

Str

16 Februarie

Modernizare sistem rutier

Godeanu - Acordului

308

Str

Alexandrina

Modernizare sistem rutier

Prezan - Cantacuzino

309

Str

Alexandru Macedonski

Modernizare sistem rutier

310

Str

Alexandru Xenopol

Modernizare sistem rutier

Piața Cantacuzino - Arthur Verona

311

Str

Almas

Modernizare sistem rutier

312

Str

Alpinistilor

Modernizare sistem rutier

-i

313

Str

Andrei Saquna

Modernizare sistem rutier

Fca de Cărămidă - Ocna Mureș

314

Str

Aninulpi

Modernizare sistem rutier    ,

J    Lămâiului - Butuceni

315

Str

Arqentifia

Modernizare sistem rutier .s^\

.    laneu de Hunedoara - Paris

316

Str

Arțarului

Modernizare sistem rutier^Zv-..

..    Lămâiului - Giulesti

317

Str

Bacului

Modernizare sistem rutief

" ,    înfrățirii - Inovatorului

ANEXAnr. 1 ia H.C.G.M.B. nwy.^i.VJ..K+

/

PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE. INVESTIȚII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012

Nr.:

Crt;

Tip

Artera

Nume Obiectiv/Strada

Tip Lucrări

Tronson

318

Str

Barajul Arqes

Modernizare sistem rutier

319

Str

Betonierei

Modernizare sistem rutier

320

Str

Bilciuresti

Modernizare sistem rutier —

321

Str

BoqdanitS

Modernizare sistem rutier "

322

Str

Buiorului

Extindere rețea apa potabila+canalizare

323

Str

Caderea Ba

îtiliei

Modernizare sistem rutier

324

Str

Caierulu

Extindere rețea apa potabila+canalizare

325

Str

Căpriorilor

Modernizare sistem rutier

326

Intr

Carol Popp De Șzatmary

Modernizare sistem rutier

327

Str

Caroati

I

Modernizare sistem rutier

328

Str

Cerceilor

Extindere rețea apa potabila+canalizare

329

Str

Ciresoai

3

Modernizare sistem rutier

330

Str

Constantin Ar

cescu

Modernizare sistem rutier

i 331

Str

Constantin Blar

remberq

Modernizare sistem rutier

! 332

Str

Constantin C

iracas

Modernizare sistem rutier

\ 333

Str

Copsa Mi

ca

Modernizare sistem rutier

! 334

Str

Cosmes

ti

Modernizare sistem rutier

i 335

Str

Crinulu

Modernizare sistem rutier

336

intr

Dan Auqu

3tin

Modernizare sistem rutier

! 337

Str

Docenții

X

Modernizare sistem rutier

i 338

Str

Dumitru Fio!

eseu

Modernizare sistem rutier

j 339

Str

Dumitre Ler

nnea

Modernizare sistem rutier

I 340 I Str

Durau

Modernizare sistem rutier

341

Str

Elie Cara

foii

Modernizare sistem rutier

342

Str

Elocintei

Modernizare sistem rutier

343

Str

Emile Zola

Modernizare sistem rutier

344

Str

Episcop Vulcan

Modernizare sistem rutier

i 345 i Str

Fabrica De Cărămidă

Modernizare sistem rutier

! 346

Str

Faqulu

Modernizare sistem rutier

! 347

Str

Feroviarilor

Modernizare sistem rutier

Grivitei - Mihalache

i 348

Str

Gârlei

Canalizare de serviciu

i 349

Str

George Baritiu

înlocuire canalizare + Asfalatare

I 350

Str

Gheorqhe Bratianu

Modernizare sistem rutier

S 351

Str

Gheorqhe Sontu

Modernizare sistem rutier

352

Str

Grațioasa

Extindere rețea apa potabila+canalizare+asfaltare

; 353

Str

Gnaore Cerchez

Modernizare sistem rutier

; 354

Str

Horis Macelariu

Modernizare sistem rutier

i

! 355

Str

iacob Felix (Intre Titulescu Si Poiizu)

Modernizare sistem rutier

, 356

Str

Cantacuzino

Modernizare sistem rutier

357

Str

ion Mincu

Modernizare sistem rutier

! 358

Str

Ivan Petrovici Pavlov

Modernizare sistem rutier

Inculet - Mihalache

359

Str

Lăutei

Extindere rețea canalizare+Asfaltare

360

Str

---,

Liliacului

Extindere rețea Apa+Canalizare+Asfaltare

361

Str I    Limanului

Modernizare sistem rutier

362

Str

Liniște!

Modernizare sistem rutier

363

Str

Luduș

Modernizare sistem rutier

364

■ Str

Luiqi Cazzavilan

Modernizare sistem rutier

365

Str

Madrigalului

Extindere rețea Canalizare

366

Str

Mahatma Gandhi

Modernizare sistem rutier

367

Intr

Mandolinei

Modernizare sistem rutier

368

Str

Manzului

Modernizare sistem rutier

369

Str

Marqinei

Extindere Canalizare

370

Str

Maria Haqi Moscu

Modernizare sistem rutier

371

Str

Marmurei

Modernizare sistem rutier

372

Str

Măslinului

Modernizare sistem rutier

373

Str

Matei Cprvin

Modernizare sistem rutier

374

Str

Miercani

Modernizare sistem rutier

375

‘ Str

Mimozei

Extinedere rețea apa+Canalizare+Asfalt

376

: Str

Mladite

Modernizare sistem rutier / .

377

Str

Muntehiei

— -    .     —    I    V-

Extindere Canalizare+Asfalt

INVESTIȚII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012


Pagina 7 din 11


Nr.

Crt.

Tip

Artera

Nume Obiectlv/Strada

Tip Lucrări .

Tronson

378

Intr

Munții Gutinului    Extindere Canalizare

379

Str

Muzeul Zambaccian

Modernizare sistem rutier

380

Str

Namaesti

Modernizare sistem rutier

381-

Str

Neatarnarii

Modernizare sistem rutier

382

Str

Niaqara,

Modernizare sistem rutier

383

Str

Nicolae Cucu Stârostescu

Modernizare sistem rutier

384

Str

Nicolae lonescu

Modernizare sistem rutier

385-

Str

Niculae Costinescu

Modernizare sistem rutier    ;

386

Str

Niculae Grigore

Modernizare sistem rutier

38r

Str

Nisiparii

Modernizare sistem rutier

388

Str    Nordului

Modernizare sistem rutier

389

Str

Nuferilor

Extindere rețea apa+Canalizare

390

Str

Nuvelei

Modernizare sistem rutier

1 391

i

Str

Ocna Sibiului

Extindere rețea apa+Canalizare

392

Str

Olteniei

Modernizare sistem rutier

393

Str

Păunilor    ■    Modernizare sistem rutier

394

Str

Pecetei    i    Modernizare sistem rutier

395

Str

Pieței    I    Modernizare sistem rutier    i

396

Str

Plaiul Muntelui    I    Modernizare sistem rutier    i

397

Str

Poetului    i    Modernizare sistem rutier    '

398

Str

Popa Savu    !    Modernizare sistem rutier    i

399

Sîr

Popa Tatu    I    Modernizare sistem rutier    i

400

Str

Prahova

Modernizare sistem rutier

401

Str

Proletarului

Modernizare sistem rutier

402

Str

Promorodca

Modernizare sistem rutier

403

Str

Prunaru

Modernizare sistem rutier

404

Str

Radu Boiangiu

Modernizare sistem rutier

405

Str

Radu Dragos

Modernizare sistem rutier

406

Intr

Recea

Extindere canalizare    i

407

Str

Rocadei    i    Modernizare sistem rutier

408

Str

Rotașului    I    Modernizare sistem rutier

409

Str

Sava Heititia    J    Modernizare sistem rutier

410

Str

Scarlatescu    I    Modernizare sistem rutier    I

i 411

Str

Sinea    I    Modernizare sistem rutier    I

! 412

Str

Smochinului    <    Modernizare sistem rutier    !

413

Str

Soldat Dorobahtu Vasile    ;    Modernizare sistem rutier    )

414

Str

Ștefan Burcus    !    Modernizare sistem rutier    ;

415

Intr i    Ștefan Bupcus    '    Modernizare sistem rutier    i

416

Str ’    Surorilor    [    Modernizare sistem rutier    |

417

Str i    Sutasului    <    Modernizare sistem rutier    I

418

Str

Țărmului

Modernizare sistem rutier

419

Str

Teheran

Modernizare sistem rutier

j 420

Str

Temisana

Modernizare sistem rutier

-1

421

intr

Temisana

Modernizare sistem rutier

422 i Str

Țintea

Extindere rețea Apa+Canalizare+Asfaltare

423

Str

Tipoqrafilor

Modernizare sistem rutier

424

Str

Transilvgniei

Modernizare sistem rutier

! 425

Str

Tuberozelor

Modernizare sistem rutier

426

Str

Uruquay

Modernizare sistem rutier

427

Str

Valea Morii

Modernizare sistem rutier

428

Str

Valului

Extindere canalizare

429

Str i    Vasile Lupu

Extindere canalizare

430

Str |    Vasile Urseanu

Modernizare sistem rutier

431

Str I    Veronica Micle

Modernizare sistem rutier

432

intr !    Veronica Micle

Modernizare sistem rutier

433

Str l    Victor Daimaca

Modernizare sistem rutier

434

Str

Virqil Draqhiceanu

Modernizare sistem rutier

435

Str

Virgii Maddearu

Modernizare sistem rutier

436

Str

Visaricm

Modernizare sistem rutier

437

Str

Volumului

Modernizare sistem rutier

438

Str I    Baba Vpica

Modernizare sistem rutier

439

Str i    Bodop

Modernizare sistem rutier ,

440

Str ,    BordeSti

Modernizare sistem rutier /

441

Str !    ouciumeștitor

Modernizare sistem rutier '

PROGRAMUL LUCRĂRILOR PE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE INVESTIȚII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012

Nr.

Crt.

Tip

Artera

Nume Obiectiv/Strada

Tip Lucrări

Tronson

442

Str

Bucsoiu

Modernizare sistem rutier

443

Str

Caoidava

Modernizare sistem rutier

444

Str

Cimpoierilo

/Modernizare sistem rutier

445

Str

Dumbraves

Modernizare sistem rutier

446

Str

Evidentiatilc

r

•Modernizare sistem rutier

447

Str

Făcliei

Modernizare sistem rutier

443

Str

Fieni

Modernizare sistem rutier

449

Str

Getilor

Modernizare sistem rutier

450

Intr

Harlau

-Modernizare sistem rutier

l 451

Strî    Idilei

Modernizare sistem rutier

i 452

Str j    llias Vodă'

, Modernizare sistem rutier

i 453

r Str 1    ion Vodă Viteazul

Modernizare sistem rutier

I 4541 Intr I    Manqanulijii

Modernizare sistem rutier

i 455 i Str )    Obolului i

Modernizare sistem rutier

1 456 1 Str |    Paius Vasile

Modernizare sistem rutier

; 457

Str !    Poiana Mărului

Modernizare sistem rutier

i 458

Str i    Poieni

Modernizare sistem rutier

! 459

Str

Rolei

Modernizare sistem rutier

: 460

Str

Runcu

Modernizare sistem rutier

1 461

Str

Smaranda

Modernizare sistem rutier

i 462

Str

Serban Const).

sntin

Modernizare sistem rutier

i 463

r Str

Tache Gheorqhe

Modernizare sistem rutier

-+64

Str

Teascului

Modernizare sistem rutier

--—---------<-----j

: 465

r Str

Tortei

Modernizare sistem rutier

j 466

Str

Uliesti

Modernizare sistem rutier

: 46/

Str

Zqurei

Modernizare sistem rutier

i 468

Str

Zorileni

Modernizare sistem rutier

j 46y

Str

Alunisului

Modernizare sistem rutier

J

^~47r

'Str

Anton Bacalbasa

Modernizare sistem rutier

Str

Antim Ivireanui

Modernizare sistem rutier

■ 4/2

Str

Giovani Eoccaclo

Modernizare sistem rutier

; 473

Str

Sfinții Apostoli

Modernizare sistem rutier

i

i 474

Str

Mitrooolit Griqore

Modernizare sistem rutier    i

, 475

Str

Tudor Gociu

Modernizare sistem rutier

. 476

Str

Alpinesti

Modernizare sistem rutier

i

4/7

Str

Bailesti

Modernizare sistem ruiier

i

' 473

Intr

Serceni    |    Modernizare sistem rutier

479 i Drum

Sinelui    i    Modernizare sistem rutier

480 i Str

Sradiceni    l    Modernizare sistem rutier    1

i 431 1 Str

Cetinei    Modernizare sistem rutier

*

432

Drum

Cheile Turzii    j    Modernizare sistem rutier

483

Str

Ciocodeica Ion Sld.    [    Modernizare sistem rutier

i

484

Str

Dealul Mare    :    Modernizare sistem rutier

i

485

într

Deciu    |    Modernizare sistem rutier

486

Str

Dumbrăveni    i    Modernizare sistem rutier

---■-1

437

Str

Gilaului    1    Modernizare sistem rutier

438

Str

Grâului    ;    Modernizare sistem rutier

i

489

Str

Inului    S    Modernizare sistem rutier

i

i

490

Str

Ion Tanasescu    i    Modernizare sistem rutier

491

Str

Lacul Potelu    S    Modernizare sistem rutier

492

Str

Lica Gheorqhe Sld.    |    Modernizare sistem rutier

-f

493

Str

Luminoasa

Modernizare sistem rutier

494

Str

Minca Dumitru Sld.

Modernizare sistem rutier

-----------(

1

495

Str

Mixandnei

Modernizare sistem rutier

-1

496

Str

Mos Nicolae

Modernizare sistem rutier

497

Str

Nicolae Marinescu    j

Modernizare sistem rutier

498

Str

Orqu Tanase

Modernizare sistem rutier

1

499

Str

Păltinișului    I

Modernizare sistem rutier

t

500

Str

Peroni    !    Modernizare sistem rutier

t

,1

501

Str

Petrolului    !    Modernizare sistem rutier

-!

502

Str

Podul înalt

Modernizare sistem rutier

503

Str    Prasilei

Modernizare sistem rutier

- .

504

Str 1    Prinosului

Modernizare sistem rutier

505

Str    Răbojului

Modernizare sistem rutier

506

Str

Ramasatjului

Modernizare sistem pfîtfer

„A

507

Str

Salinei    ;

Modernizare sistem rulieir ,. /«,«

508

Str

Scropoasa    ]    Modernizare sistem;rutier i    \ j|

// /    V.,\    ........

ANEXA nr. 1 ia H.C.G.M.B. nrL2/.R..??'G.X/ '/

INVESTIȚII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012

Nr. 1 Tip Crt. Artera

Nume Obiectiv/Strada

Tip Lucrări

Tronson

509' Str

Secerișului

Modernizare sistem rutier

510

Str

Simiqiului

Modernizare sistem rutier

511

Intr

Sorocului

Modernizare sistem rutier

512

Str

Timus Nicolae

Modernizare sistem rutier

513

Str

Urcușului

Modernizare sistem rutier

514

Str

Alba

Modernizare sistem rutier

515

Str

Georqe Geofqescu

Modernizare sistem rutier

516

Str

Candiano Pqpescu

Modernizare sistem rutier

517

Str

Bazaltului

Modernizare sistem rutier

513

Str

Slobozia    [    Modernizare sistem rutier

519

Str

Gramont    '    Modernizare sistem rutier

520

Str

Mitropolit losif    i    Modernizare sistem rutier

521

Str

Hateqana    '    Modernizare sistem rutier

522

Str

Zatreni    >    Modernizare sistem rutier

_J

523

Str

Gherqhitei    Modernizare sistem rutier    •    Coientina - Limita Adm.

524

Str

Candiano Pooescu    }    Modernizare sistem rutier    ;    Calea Serban Vodă - Bd. Marasesti

525

Str

Gheorqheni    Modernizare sistem rutier

Bd. Tudor Vladimirescu - Uranus

526

Str

Raditei;    I    Modernizare sistem rutier

Bd. Tudor Vladimirescu - Calea Rahovei

527

Str

Popeia CorneliU. Col.    i    Modernizare sistem rutier    i    Bd. Tudor Vladimirescu - Calea Rahovei

528

Str

Anul182i    I    Modernizare sistem rutier

Bd. Tudor Vladimirescu - Calea Rahovei

529

530

Str

Spătarul Preda    ;    Modernizare sistem rutier

Sos. Viilor - Calea Ferentarilor

Str

Baiulescu Iqn    Modernizare sistem rutier

Sos. Viilor - Zabrautuli

531

Str

Veseliei    Modernizare sistem rutier

Ferentari - Progresului

532

Str

Bratasanc^    "1    Modernizare sistem rutier

București - Maqurele - Garoafei

533

534

Str

Politiei    ;    Modernizare sistem rutier

Natiuniel Unite - Sapientei

Str

Sapientei    ;    Modernizare sistem rutier

535

Str

Lespezi    .    Modernizare sistem rutier

Drumul Sării - Marqeanuiui

536

Str

Mos Adam    i    Modernizare sistem rutier

Drumul Sării - Marqeanuiui

537

538

Str

Bazaltului

Modernizare sistem rutier

Giurqiului - Rafiei

Str

Gutenberq

Modernizare sistem rutier

Schitul Maqureanu - Elie Radu

539 Str

Silfidelor

Modernizare sistem rutier

Gutenberq - Reqina Elisabeta    i

540

Str

Elie Radu    1    Modernizare sistem rutier

Independentei - Reqina Elisabeta    j

541

Str

Mihai Vodă

Modernizare sistem rutier

Spi. Independentei - Daiea Victoriei    !

542

Str

Ilfov

Modernizare sistem rutier

.'□dependentei - Mihai Vodă    ;

543

Str

Saliqny Anqhel

Modernizare sistem rutier

Independentei - Reqina Elisabeta    ’

i 544

Str

Domnita Anastasia

Modernizare sistem rutier

Lipscani - Anqhel Saliqnv    ;

545 ’ Str

Eforie    1    Modernizare sistem rutier

Domnita Anastasia - Victoriei    (

546 I Str I    Beldiman Alexandru    Modernizare sistem rutier

Eforie - tlisapeta    j

( 547

Str i    Brezoianu Ion    i    (Modernizare sistem rutier

Poiana Narciselor - Mihai Vodă    ;

ț 548

Str

Baiculesti    Modernizare sistem rutier    Poliqrafiei - Straulesti

549

Str

Balcescu Nicolae    Modernizare sistem rutier    i    Elisabeta - Rosetti

550

Str

3ellerRaduAv    Modernizare sistem rutier    1    Dorobanți - Eiiade    j

551 j Str

Bertheiot H.M., Grai    Modernizare sistem rutier    Berzei - Victoriei    !

552 i Str

Berzei

Modernizare sistem rutier

Plevnei - Grivitei    '

553

Sos.

București - Tarqoviste Sos.

Modernizare sistem rutier

Bucureștii Noi - Odăi

554

Str

Buzesti

Modernizare sistem rutier

Grivitei - Pta Victoriei

555

Str

Nicolae Caramfil

Modernizare sistem rutier

Sos. Nordului - Av. Serbanescu

I 556

Str

Clabucet

Modernizare sistem rutier

Mihalache - Popisteanu

557

Str

Constantinescu Alexandru

Modernizare sistem rutier

Mihalache - Kiseleff

558 i Bd.

Dacia

Modernizare sistem rutier

Grivitei - Polona

559

3d.

Dacia

Modernizare sistem rutier

Polona - Moșilor

560

Str

Dornei

Modernizare sistem rutier    1    Putui lui Crăciun - Popisteanu

561

3d.

Eiiade Mircea

Modernizare sistem rutier

Radu Beller - Floreasca

562

Str

Eminescu Mihai

Modernizare sistem rutier

Dacia - Dorobanți

563

Str

Jiului

Modernizare sistem rutier

Bd. Bucureștii Noi - Poliqrafiei

564

Bd.

Laminorului

Modernizare sistem rutier

Sos. Chitilei - Fca de Cărămidă

565

3d.

Catarqiu Lascar

Modernizare sistem rutier

Pta Romana - Pta Victoriei

566

Str

Mânu Gheorqhe Grai

Modernizare sistem rutier

Lascar Catargiu - Occidentului

567

Str

Natatiei

Modernizare sistem rutier

Piatra Morii - Jiului

568

Str

Occidentului

Modernizare sistem rutier

Gh, Mânu - Buzesti

569

Str

Orhideelor

Modernizare sistem rutier

Spl. independentei - Dinicu Golescu

570

Str

°îatra Morii

Modernizare sistem rutier

Natatiei - Elocintei

571    Str

Plevnei

Modernizare sistem rutier

Orhideelor - Spl. Independentei

572

Str

Poligrafiei

Modernizare sistem rutfe^^—

Pta Presei - Jiului

573

Str

Rutul lui Crăciun;

Modernizare sistem    n u

f 1-1    Mihalache - Popisteanu

574

Str

Rosetti

Modernizare sistem fbtiefc’-'

Calea Victoriei - Pitar Mos

5/5 f Pta

Rosetti

Modernizare sistem rbtierz

Z~.< =LZ~ -

•\ t-v

ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. J.'.LC J..V 7

INVESTIT» DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2007-2012

Nr.

Crt.

Tip

Artera

Nume Obiectiv/Strada

Tip Lucrări

Tronson

643

Sos.

Berceni

Modernizare sistem rutier

Sos. Olteniței - Limita Administrativa

644

Str

Brumarescu Dumitru

Modernizare sistem rutier

Intr. IMGB (Vulcan) - Metalurqiei

645

Bd.

Cosbuc Georqe

Modernizare sistem rutier

Pta Reqina Maria - Gazetei

646

Bd.

Cosbuc Georqe

Modernizare sistem rutier

Gazelei - Tudor Valdimirescu

647

Str

Cutitul de arqint

Modernizare sistem rutier

Serban Vodă - Istrati

648

Drum

Gazaruliți

Modernizare sistem rutier

Giurqiului - Brancoveanu

649

Str

Iriceanu Ibn

Modernizare sistem rutier

Olteniței - Berceni

650

Bd.

Metalurqibi

Modernizare sistem rutier

Tr. Maqurele - Sos. Berceni

651

Bd.

Obreqia Alexandru

Modernizare sistem rutier

Nitu Vasile - Tr. Maqurele

552

Str

Racovita Emil

Modernizare sistem rutier

Nitu Vasile - Tr. Maqurele

j 653

Str

Reșița j

Modernizare sistem rutier

Izvorul Rece - Luica

654

Sos.

Vitan Sarz^sti

Modernizare sistem rutier

Splai Unirii - Sos. Olteniței

i 655

Str

11 Iunie

Modernizare sistem rutier

Reqina Maria - Parc Carol 1

I 656

Sos.

Alexandriei

Modernizare sistem rutier

Calea Rahovei - Limita administrativa

i 657

Str

Amurqului

Modernizare sistem rutier

Rahovei - Salaj

' 658

Str

Antiaeriana

Modernizare sistem rutier

Bd. Ghencea - Sos. Alexandriei

: 559

Str

Carol Dayila

Modernizare sistem rutier

Cotroceni - Dr. Lister

^60.

3d.

Eroilor Sanitari

Modernizare sistem rutier

Spl. Independentei - Gh. Marinescu

I 661

Str

i    Hasdeu B. P.

Modernizare sistem rutier

Sol. independentei - Bd. Națiunile Unite

662

Str

Izvor

Modernizare sistem rutier

Națiunile Unite - Calea 13 Septembrie

663

3d.

Hoqainiceanu Mihail

Modernizare sistem rutier

Pta Koqaliceanu - Spl. Independentei

; 564

3tr

Lacul Mafe

Modernizare sistem rutier

Tăcerii - Alexandriei

! 665

3d.

Libertății

Modernizare sistem rutier

Pta Reqina Maria - Spl. Independentei

666

Str

Marqeanijlui

Modernizare sistem rutier

Petre Ispirescu - Alexandriei

, 667

Bd.

Națiunile Unite

Modernizare sistem rutier

Pta Națiunile Unite - Str. B.P. Hasdeu

668

Sos.

Pandur

Modernizare sistem rutier

Calea 13 Septembrie - Bd. Geniului

669

Calea

Rahovei

Modernizare sistem rutier

Bd. T. Vladimirescu - Sos. Alexandriei

! 670

Sos.

Salaj

Modernizare sistem rutier

Calea Ferentari - Str. Mândrești

671

Str

Spiralei

Modernizare sistem rutier

Codrului - Bachus

^72

Calea

13 Septembrie

Modernizare sistem rutier

Bd. Libertății - Str. Antiaeriana

673

Str

Brașov

Modernizare sistem rutier

Bd. Timișoara - Bd. Ghencea

674

Str

Catinei

Modernizare sistem rutier

Piscul Crasani - Marqelelor

675

3d.

Constructorilor

Modernizare sistem rutier

Calea Cranqasi - Calea Ciulești

576

Sos.

Cotroceipi

Modernizare sistem rutier

Sol. Independentei - Sos. Grozăvești

677

Str

Dezrobirii

Modernizare sistem rutier

Iuliu Maniu - Uverturii

678

Str

Dreptății

Modernizare sistem rutier

Iuliu Maniu - Uverturii

679

Str

Ghirlandei

Modernizare sistem rutier

Marqelelor - Cernisoara

680

Dta

Leu

Modernizare sistem rutier

681

Str

Saidac Gheorqhe, Lt.

Modernizare sistem rutier

Str. Mehadia - Calea Cranqasi

682

3d.

Maniu Iuliu

Modernizare sistem rutier

Bd. Geniului - Autostrada Buc-Pitesti

683

Str

Marqelelor

Modernizare sistem rutier

Calea Apeductului - Iuliu Maniu

584

Bd.

Milea Vasile

Moaernizare sistem rutier

Spl. Independentei - Drumul Taberei

685

Str

Noica Constantin

Modernizare sistem rutier

Calea Plevnei - Spl. Independentei

686

Str

Părăluțelor

Modernizare sistem rutier

Marqelelor - Piscul Crasani

687

Str

Piscul Crașani

Modernizare sistem rutier

Marqelelor - Drum Cioroqarla

688

Str

Preciziei

Modernizare sistem rutier

Valea Cascadelor - Iuliu Maniu

689

Drum

Sabarenilor

Modernizare sistem rutier

r    Calea Giulesti - Linia CF

690

Str

Sibiu

Modernizare sistem rutier

Drumul Taberei - 1 Mai

691

Drum

Taberei

Modernizare sistem rutier

Str. Razoare - Str. Brașov

692

-Str

Tufaneielor

Modernizare sistem rutier

Piscul Crasani - Catrinei

693

3d.

Uverturii

Modernizare sistem rutier

Sos. Virtuții - Limita Adm.

694

Sos.

Virtuții

Modernizare sistem rutier

Calea Cranqasi - Bd. Iuliu Maniu1

Pagina 11 din 11