Hotărârea nr. 94/2007

HOTARAREnr. 94 din 2007-05-31 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 6/2001 PRIVIND PRELUAREA ACTIVITATII DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR IMPOTRIVA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 94/2007 A FOST INTRODUSA ACTIUNE LA TRIBUNALUL BUCURESTI DE CATRE INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI. PRIN SENTINTA CIVILA NR.512/12.02.2008, DEFINITIVA SI IREVOCABILA, PRIVIND HCGMB NR.94/2007, A FOST RESPINSA ACTIUNEA FORMULATA DE INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI CU PRIVIRE LA CEREREA DE ANULARE A HCGMB 94/2007
HOTARARE nr. 94 din 31/05/2007
HOTARARE nr. 94 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.6/2001 privind preluarea activitatii de salubrizare in Municipiul Bucuresti de catre Consiliile locale ale sectoarelor

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Utilitati Publice ;

Vazand raportul Comisiei de Salubritate si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile art.6 alin.1 din H.G. nr.246/2006, pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.14 si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.I - Articolul 3 al Hotararii C.G.M.B. nr.6/2001 se modifica si se completeaza , avand urmatorul continut:

“Art.3– (1) Elaborarea, aprobarea si implementarea strategiei privind dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare din municipiul Bucuresti, precum si achizitia contractelor de  prestare sau concesiune a serviciilor respective sunt in competenta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(2) Executarea contractelor, finantarea, verificarea si plata serviciilor publice de salubrizare din municipiul Bucuresti, mentionate la alineatul precedent sunt in responsabilitatea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6.

(3) Controlul si monitorizarea serviciilor publice de salubrizare din municipiul Bucuresti se exercita de catre Primaria Municipiului Bucuresti.”

Art.II - Articolul 4 al Hotararii C.G.M.B. nr.6/2001 se modifica si se completeaza , avand urmatorul continut:

“Art. 4 – Contractele existente de prestare sau concesiune a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Bucuresti, care expira pana la data aprobarii de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti a strategiei de accelerare a dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice ale municipiului Bucuresti si a planurilor de implementare, se prelungesc pana la aceasta data.”

Art. III – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice alte prevederi contrare se abroga.

Art. IV– Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Primariile Sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.94

 2c rui >o ană .reLmonarer nnn de eananin dlirmurem pruand ne reclamantul PREFECTUL MUNlCiPlLLLi BUCLREȘTI în contradictoriu nu paraun CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, având na obieci anulare act emis de autorități publice locale.

La apelul nominal tăcut în ședință publică a răspuns pârâtul reprezentat prin consilier juridic cu delegație la dosar, lipsă fiind reclamantul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Pârâtul, prin consilier juridic, depune un set de înscrisuri în 2 exemplare și concluzii scrise.

Nemaifiind cereri de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, tribunalul constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond.

Pârâtul, prin consilier iuridic, solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

Tribunalul reține cauza spre soluționare.

După reținerea cauzei in pronunțare se prezintă reclamantul pnn consilier juridic, tribunalul punându-i în vedere acestuia că poate depune concluzii scrise până ia sfârșind ședinței de judecată.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de contencios administrația' prezente

Pnn cererea înregistrată pe roiul acestei instanțe sub im 376S4G/2oCT din 30.10.2007. reclamantul Prefectul Municipiului București a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Consiliul General ai Municipiului Buucurești anularea Hotărârii nr. 94 31.05.200“ adoptată de pârât.

'**■'**


In motivarea cerem reclamantul arată că Hotărârea nr. 94.21.9o.200'- a 0GMH. prin care s-au adus modificări substanțiale HCGMB nr. 6-2001, respectiv modificarea arc, 3 și 4 ale acestei din urmă hotărâri, nu îndeplinește, în totalitate, condițiile de legalitate specifice actelor administrative.

Astfel, prevederea am 1 referitoare ia ai. 2 ai art. 3 am Hotărârea nr. bGOOi a CGMB. nu are în vedere faptul că un contract, odată încheiat, intră sub incidența prevederilor aplicabile contractelor, fiind cannuu de principii specifice contractelor, cum este principiul libertății de voință ai părților sau principiul poem om mnofi; : art. 96_. 969. 9”3 Cod cmii.

Relevă ,„ă un coruraci m can; oâm .y.rent .-reaatds reptezemaie om urmare locale de sector mimării si Avem ODcraieu economna nu ma; poate fi reglementat de

VOOVWxă m .U: iu: =b;K,'! UC Xk'wWW. Li Vi uHijdmmWVUV Ln.kj; eStc v^v'ia vww vama autornatea deliberam ă a municipiuim București. când a procedai Li adoptarea aciclicii administrativ nu a luat in considerare prevederile legale referitoare ia procedura de roi. Respectiv, am 45 al. 3 din Legea nr. 215,2001, republicată, in anul 200 v prevede, imperativ și explicit, că ..Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție'/

Or. in cazul Hotărârii nr. 94/31.05.2007, CGMB a adoptat acest act administrativ cu votul majorității consilierilor prezențri așa cum rezultă atât din avizul de legalitate ai Secretarului General al Municipiului Buucurești cât și din adresa cu nr. 2289HG 1.06.2007. înregistrată la Instituția Prefectului Municipiului București sub nr. 16421/11.06.2007. de comunicare a hotărârilor adoptate în ședința din 31.05.2007, îneălcându-se, astfel, principiul subordonării actelor administrative față de reglementările din actele normative de nivel superior.

In drept, și-a întemeiat acțiunea pe disp.art 3 al. 1 din Legea nr. 554/2004. modificară.

In dovedirea acțiunii a depus la dosar. în copie, înscrisuri: Hotărârea im. 94G 1.05.2007 a CGMB, avizul de legalitate al Secretarului General al Municipiului Buucrești, Raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate, Expunerea de motive a Primarului General, Raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice, avizul Comisiei Juridice și de Disciplină. Hotărârea nr. 6/2001. Extras din procesul verbal al ședinței CGMB din data de 31.03.2007, adresa nr. 79G0.03.2007 a PMB-Direcția Integrare Europeană, adresa nr. 16421/PG9.10.2007 emisă de reclamant.

Pârâtul Consiliul Generai al Municipiului București nu a formulat întâmpinare dar a atașat la dosar documentația care a stat la baza adoptării Hotărârii nr. 94G 1.05.2007,

Totodată, pârâtul a depus la dosar concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată. întrucât HCGMB nr. 94G 1.05.2007 nu privește patrimoniul.

.Lnalizând actele și lucrările dosarului. Tribunalul reține că prezenta acțiune este neîntemeiată pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Potrivit an. 81 al. 2 rit. g din Legea nr. 215 2001. republicata, consiliile locale ale sectoarelor Municipiului București. ...hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serciciilor publice de sub autoritate lor. în condițiile legii'/ iar alineatul 3 al aceluiași unici stabilește că „atribuțiile prevăzute ia al. 2 lit. c/ - hr p/ și qî pot fi exercitate pe Oaza împuternicirii exprese date prin hotărârea a CGMB".

Din coroborarea acestor prevederi legale rezultă că. în activitatea de concesionare a vrv 'cuforde salubrizare, comorile locale afo smvareîor Mumcapiuiui București puteau hotărî ia data adoptării HCGMB nr. 94 200/. numai pe oaza împuternicirii exprese a CGMB. deci doar ca mandatari ai acestei din urmă autoritari.


w. mei aaa;o;:i-:o;oa publica ioc/iiâ. repubuc/i; 1, Pori m r-;,.p : 1;;;‘or;:Al.: .. ..vurirnmv prezențe nu nu cu iaia;oiaîama cetuta ac aimeatui 2 ui aceuiuai anca pentru nciaârnc pnvmd administrarea domeniului oublic și prisat ai unității teritonai admimurause ouai precis, pentru hotărârile privind patrimoniul).

HCGMB mc 94/2007 reprezintă, practic, sub un prun aspect, manifestarea cie voință a mandantului în sensul că nu înțelege să mai mandateze anumite atribuții legale.

in ai doilea rând. HCGMB nr. 942007 cuprinde o dispoziție de principiu referitoare ia elaborarea, aprobarea și implementarea strategiei privind dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare din municipiul București, care nu este de natură să atragă includerea actului administrativ atacat în categoria hotărârilor privind patrimoniul, precum și consecințele datei aprobări strategiei asupra contractelor existente de prestare sau concesiune a serviciilor publice de salubrizare în municipiul București.

De altfel. HCGMB nr. 94/2007 doar modifică și completează HCGiMB nr. 6/2001, iară a schimba natura acesteia din urnă care a rămas definitivă în raport cu reclamantul (prin necontestarea ei în condițiile legii contenciosului administrativ), de hotărâre care nu privește patrimoniul, fiind justificată, astfel, adoptarea lor cu aceeași majoritate. Este evident că rațiuni care țin de stabilitatea raporturilor juridice au impus ca art. 3 al, 1 din Legea nr. 554/2004, modif. și compl., să prevadă că reclamantul poate ataca actele administrative intr-un anumit termen, iar aceste rațiuni se opun ca el să mai conteste aspecte care au rămas definitive față de el.

Trebuie precizat, aici. că. din perspectiva care interesează în cauză, susținerea reclamantului în sensul că HCGMB nr. 94/2007 aduce modificări substanțiale actului administrativ anterior, este vădit neîntemeiată. în condițiile în care an. 2 din HCGMB nr. 6/2001 se referă ia „măsurile care se impun pentru executarea întocmai a obligațiilor contractuale asumate de părți prin protocol și contractele de novație”, iar art. 3 din același act administrativ reglementează ..stabilirea modului de efectuare a plății, licențierea autorizarea precum o uemițu! nemoi achiziția ser/tciuiui oe salubrizare. T

Totodată, este ae principiu că în contractele încheiate prin mandatari, caritatea de pane o are rnandamuri

Prin urmare, avanei m vedere competența exclusiva a pârâtului in materia concesionării serviciilor de salubrizare, ia data adoptării HCGMB nr. 94 2007. nu rezultă dm cuprinsul acestui act administrativ că ei ar pnvi contracte m care paratul nu ar ti pane.

De asemenea, întrucât interpretarea actelor juridice se race potrivit voinici intense a emuenP.um isau emirențrion iar nu după sensul utere: a! ’ermemMr. murimcmieipiehai consacrat de an. 9"'"' Cod civil, ș; Gând m consHerare că. urm actai administrați" atacau nărama cri-a manuestst voința în sensm. prelungim contrameioi ae

ș d ' dd. ; d NddE dtd d A du do.MELE LEGA

HOTĂRĂȘTE

Respinge acțiunea Girrauiaia de reclamantul PREFECȚI L MLNiCdPiGLGi BUCUREȘTI cu sediul in București, sect. 5. Bd. Regina Elisabeta nr. 47. in contradictoriu cu pârând CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, sect. 5. Bd. Regina Elisabeta nr. -U ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de ia comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi. 12.02.2008.

PREȘEDINTE. Victor Honoldmei


JUDECĂTOR, Cristina Ilina

GREFIER. Cnstma Olani

Red.V.H.

Dact.C.O./4ex


,    ĂU£ Gd Ș’ Â.dT cq


•jk

if