Hotărârea nr. 93/2007

HOTARAREnr. 93 din 2007-05-31 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN IN VEDEREA TRANSMITERII FARA PLATA A CENTRALELOR ELECTRICE DE TERMOFICARE (CET VEST, CET SUD, CET PROGRESUL, CET GROZAVESTI, CET TITAN) SI A SC TERMOSERV BUCURESTI SA DIN PATRIMONIUL STATULUI, IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI.
HOTARIRE nr. 93 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 93 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii de emitere a unei Hotarari de Guvern in vederea transmiterii fara plata a Centralelor Electrice de Termoficare (CET Vest, CET Sud, CET Progresul, CET Grozavesti, CET Titan) si a S.C. Termoserv Bucuresti S.A. din patrimoniul statului, in patrimoniul Municipiului Bucuresti.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand Raportul Comisiei pentru Utilitati Publice si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.9, alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu H.G. nr.462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2009, calitate si eficienta”.

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”csi art.45 (2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

Art.1. Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii de emitere a unei Hotarari de Guvern in vederea transmiterii fara plata a Centralelor Electrice de Termoficare (CET Vest, CET Sud, CET Progresul, CET Grozavesti, CET Titan) si a S.C. Termoserv Bucuresti S.A. din patrimoniul statului, in patrimoniul Municipiului Bucuresti.

Art.2. Personalul existent care deserveste Centralele Electrice de Termoficare si de la S.C. Termoserv S.A. isi va mentine drepturile negociate prin contractul colectiv de munca

Art.3. Predarea-primirea Centralelor Electrice de Termoficare si a S.C. Termoserv S.A. prevazute la art.1, cu activele si pasivele inregistrate in evidenta contabila la data de 01.07.2007, se va face cu conditia anularii datoriilor acestora fata de furnizorii de combustibil si fata de stat si negrevate de sarcini.

Art.4. Predarea-primirea Centralelor Electrice de Termoficare si a S.C. Termoserv S.A. prevazute la art.1, cu activele si pasivele inregistrate in evidenta contabila la data de 01.07.2007, se face pe baza de protocol incheiat intre parti.

Art.5. Programul de investitii aprobat in conformitate cu prevederile bugetului de stat pe anul 2007 se va preda prin protocol, cu pastrarea resurselor financiare alocate din bugetul de stat.

Art.6. Aprovizionarea cu combustibil tehnologic a Centralelor Electrice de Termoficare prevazute la art.1 se va asigura, pana la data preluarii efective a Centralelor Electrice de Termoficare la Municipiul Bucuresti, de catre S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A.

Art.7. Se infiinteaza in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti un birou care va coordona predarea-primirea Centralelor Electrice de Termoficare si a S.C. Termoserv S.A. prevazute la art.1 si care va fi deservit de cel putin 10 angajati.

Art.8. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.93