Hotărârea nr. 92/2007

HOTARAREnr. 92 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATIA ''SEMN DE VIATA'', IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI ''CENTRUL MATERNAL SF. MIHAIL SI GAVRIL''
HOTARIRE nr. 92 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 92 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 cu Asociatia „SEMN DE VIATA”, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului 

„Centrul maternal Sf. Mihail si Gavril”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala a municipiului Bucuresti;

Luand in considerare adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 nr. 24472/19.12.2006, inregistrata la Directia Generala de Asistenta Sociala a municipiului Bucuresti cu nr.4569/19.12.2006;

Vazand Raportul Comisiei Sanatate si Protectie Sociala si Avizul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

In conformitate cu art. 36 alin. 1, cu art. 81 alin. 2 lit. ’’q’’ si alin. 3 precum si cu art. 45 (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la cooperarea dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 cu Asociatia „SEMN DE VIATA”, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului „Centrul maternal Sf. Mihail si Gavril”.

Art. 2 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al municipiului Bucuresti si Consiliului Local al Sectorului 6  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.92