Hotărârea nr. 91/2007

HOTARAREnr. 91 din 2007-05-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 255/2006 PRIVIND INFIINTAREA TEATRULUI TINERETULUI METROPOLIS PRIN REORGANIZAREA SI RESTRUCTURAREA TEATRULUI DE PROIECTE CULTURALE THEATRUM MUNDI
HOTARIRE nr. 91 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 91 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru modificarea Hotararii  CGMB nr. 255/2006 privind infiintarea Teatrului Tineretului Metropolis prin reorganizarea si restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale Theatrum Mundi

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Cultura;

Vazand raportul Comisiei de Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul CGMB;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale;

Tinand cont de art. 8, alin (1) din Legea 504/2004 privind institutiile publice de spectacole si concerte;

In temeiul art. 36 alin (1), alin (2) lit. a , alin (3) lit. b si art. 45 (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1.- Se modifica art. 4 al Hotararii CGMB nr. 255/2006 privind infiintarea Teatrului Tineretului Metropolis  prin reorganizarea si restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale Theatrum Mundi si va avea urmatorul cuprins:

’’art. 4- Teatrul Tineretului Metropolis preia drepturile si obligatiile existente ale Teatrului de Proiecte Culturale Theatrum Mundi la data de 31 decembrie 2006’’.

 

Art. 2- Celelalte prevederi ale HCGMB nr.255/2006 raman  neschimbate.

 

Art. 3- Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti, Teatrul Tineretului Metropolis si Teatrul de Proiecte Culturale Theatrum Mundi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta de indata a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.91