Hotărârea nr. 90/2007

HOTARAREnr. 90 din 2007-05-31 PRIVIND INCADRAREA TEATRULUI ODEON IN CATEGORIA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE DE REPERTORIU, PRECUM SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE INSTITUTIEI. ART. 3, ART. 4 SI ANEXA NR. 3 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 222/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 ART. 3 SI 4 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013
HOTARARE nr. 90 din 31/05/2007
HOTARARE nr. 90 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind incadrarea Teatrului Odeon in categoria institutiilor de spectacole de repertoriu, precum si aprobarea  organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale institutiei

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun al Directiei Resurse Umane si Directiei Cultura ;

            Vazand raportul Comisiei Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.8 alin (2) si (5) din Ordonanta Guvernului nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;

            In temeiul  prevederilor art. 36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 – Teatrul Odeon este serviciu public de cultura organizat ca institutie publica de cultura de interes local, cu personalitate juridica, finantata din bugetul local al Municipiului Bucuresti.

Art.2 – Teatrul Odeon se incadreaza in categoria institutiilor de spectacole de repertoriu aflate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 - Se aproba organigrama, cu un numar total de 181 posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Teatrului Odeon, conform  anexelor 1, 2 si 3  .

Art.4 – Anexele 1, 2 si 3  fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 171/2006.

Art.6 – Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Teatrul Odeon vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti,31.05.2007

Nr.90H

O 5‘ C H fi: >

ss r


c

pi

n

o

2

o

c

n

pi

pi


cz


—    Z£ '

UJ    — ;
Zw

fi'

>

2


z*

>

><


z>


PI

/*•

'W'

2


Consiliul General al Municipiului București    Anexa nr.l

la Hol ararea nr. .>z<y    / J)/1    1


Anexa NR.2 la HCGMB    .....2007

Stat de tunctii al Teatrului Odeon pe anul 200/

A. Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția de execuție

Nivel

studii

Grad/treapta

Profesionala

Nr. posturi

Anexa a,b,c a OUG 10 / 2007

In baza careia se stabilește salariul de baza *)

1

Regizor artistic

S

IA

1

IV / 2

2-9

Actor

S

IA

8

IV / 2

10-43

Actor

s

1

34

IV/ 2

44-47

Actor

s

II

4

IV/ 2

48-49

Actor

s

III

2

IV/2

50-51

Pictor scenograf

s

1

2

IV / 2

52

Pictor scenograf

s

II

1

IV / 2

53-55

Consultant artistic

s

IA

3

IV / 2

56-58

Consultant artistic

s

1

3

IV / 2

59-61

Regizor scenă

s

1

3

IV/2

62

Secretar literar

s

1

1

IV/2

63.

Sufleur teatru

s

1

1

IV/2

64-65

Maestru lumini sunet

-

1

2

IV/2

66G67

\ ■

Sufleur teatru

-

1

2

IV/2

68'-^91

Regizor scena

M

1

2

IV/2

Controlor bilete

M,G

1

IV/2

./I -74

Garderobier

M,G

-

4

IV/2

^5-79

Plasator

M,G

5

IV / 2

80-119

Muncitor calificat

1

40

IV/2

120-

Muncitor calificat

II

2

IV/2

121

122-

124

Muncitor calificat

III

3

1    IV/2

125-

126

Referent

S

1

2

IV/2

127

Referent

SSD

1

1

IV/2

Nr. crt.

Funcția de execuție

Nivel

studii

Grad/treapta

Profesionala

Nr. posturi

Anexa a,b,c la OUG 10 / 2007

In baza careia se stabilește salariul de baza *)

128

Referent

M

IA

1

IV/2

129    -

Referent

M

1

1

IV/2

130-

132

Inspector de specialitate

S

IA

3

II

133-

134

Inspector de specialitate

S

1

2

II

135

Consilier

S

1

1

II

136

Consilier juridic

S

IA

1

II

137-

139

Referent

M

IA

3

II

140

Referent

M

1

1

II

141 -143

Economist

S

specialist IA

3

V/ 1

144

Inginer

S

specialist IA

1

V/ 1

4 45>S,

. -- -- -A* -G

- "

Contabil

M

IA

1

V/ 1

\Referent

.................- . ................

M

IA

5

V/ 1

sS8|R\

.-Casier

M

1

1

V / 2

JZ    ' X;

'Magaziner

M

1

1

V /2 G 4 -    1

,c

Magaziner

M,G

II

1

V / 2

Sef formație pompieri

-

1

V / 2

Î55-Î62

Pompier

1

8

V / 2

163-169

Paznic

1

7

V/ 2

170

Paznic

II

1

V/2

171-172

îngrijitor

1

2

V / 2

173

Maistru

1

1

V/2

174-175

Șofer

2

V/2

176-179

Muncitor calificat

II

4

’' V / 2 '    '

00 00 i— o

î 1

1

Muncitor calificat

III

2

V / 2

Total

181

B. Funcții de conducere

Nr. crt.

......... 1

2

Funcția de conducere

Indemnizația maxima de conducere

(procent din salariul de baza)

Nr.

posturi

...... 1........“

1

Anexa a,b,c la OG 10/ 2007 in baza careia se stabilește indemnizația de conducere

Director

50%

VI / 1

Director adjunct

40%

VI / 1

3

Contabil set

40%

1

....... 3......

3

VI/ 1

4-6

Set secție

30%

........30%

VI / 1

7-9

Set serviciu

VI / 1

10-11

Set birou

25%

2

VI / 1

12-13

Set formație muncitori

15%

2

13

VI / 1

TotalANEXA NR.3 LA H.C.G.M.B. nr. tX / -?f-

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL

TEATRULUI ODEON

Capitolul I Dispoziții generale

Teatrul ODEON este un serviciu public de cultură organizat ca instituție publică de cultură de interes local cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul local al Municipiului București. Teatrul ODEON a fost înființat prin Ordinul 34.641 PI din 23.02.1946 a Direcției Generale C.F.R. și se află în subordinea Consiliului General al Municipiului București în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.442/1994, republicată! în 1997.

Conform O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic. Teatrul ODEON este o instituție de spectacole de repertoriu, in subordinea C.G.M.B., îndeplinind cerințele impuse de acest act normativ.

Teatrul ODEON are sediul administrativ în București, str. Calea Victoriei nr. 40 - 42. sector 1.

Teatrul ODEON este finanțat de la bugetul local al Municipiului București, din veniturile pe care le realizează din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol, din închirierea temporară a unor spații tară destinație artistică, precum și din sponsorizări de la persoane juridice și fizice, după caz.

Activitatea de specialitate a Teatrului ODEON este coordonată metodologic și funcțional de Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București, iar în alte domenii leconomic. personal, audit. etc.) de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

De asemenea, instituția are obligația de a aplica normele și normativele elaborate de către Ministerul Culturii și Cultelor in domeniul culturii de acesta, precum și de a asigura aplicarea strategiei în domeniul respectiv pentru afirmarea creativității în toate formele sale. pentru protejarea și promovarea tradițiilor și identității culturale, pe principiul autonomiei culturii și artei și al libertății de creație, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 78/2005. cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și funcționarea Ministerului.

Teatrul ODEON are deplina autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.

Capitolul II Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al instituției este realizarea de producții artistice constând din spectacole de teatru din dramaturgia națională si universala, spectacole muzical coregrafice, cu scopul promovării actului de cultura, al educării publicului spectator.    r:

Teatrul ODEON este o instituție de spectacole de repertoriu, dispunând de un colectiv artistic permanent, precum și de personalul tehnic și administrativ/necesar pentru realizarea producțiilor artistice, având un portofoliu de mai mult de trei producții"artistice diferite și realizând, în fiecare stagiune, cel puțin două producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent. De asemenea are asigurat și dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimai.

Teatral ODEON are ca obiect de activitate deslâșurarea de manifestări specifice - spectacole, festivaluri, proiecte și programe; teatrul urmărește. în principal, valorificarea optimă a potențialului artistic existent, continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale, exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană, stimularea inovației și creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate.

Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprinzând premiere și spectacole în reluare; programarea reprezentațiilor și a repetițiilor se face lunar, ele urmând să se desfășoare atât la sediul teatrului, cât și în cadrul unor deplasări în țară și străinătate. în spații consacrate, în aer liber sau în spații neconvenționale.

In sensul prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, se descriu următorii termeni;

Proiectul este ansamblul de activități artistice, tehnice si logistice concretizate in producția artistica, a cărui perioada de realizare nu depășește, de regula, durata unei stagiuni.

Programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole, care cuprinde un număr de programe realizate in intervalul de timp si condițiile stabilite in contractul de management.

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți.

Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează producții artistice.

Vacanta dintre stagiuni este perioada in care instituțiile de spectacole acorda, de regula, concediile de odihna si recuperările si pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni.

Spectacolele teatrului sunt prezentate, pe baza unui repertoriu, pe fiecare stagiune.

Teatrul ODEON își desfășoară activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice, atât la sediu, cat si in turnee si deplasări.    '    \

Capitolul III Structura organizatorică

Structura organizatorică a Teatrului ODEON, concretizată în organigramă, se întocmește de către instituție cu consultarea direcțiilor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București.

Teatrul "ODEON” are următoarea structură organizatorică:

A - CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1.    Conducerea executiva

-    Director

-    Director adjunct (administrativ)

-    Contabil Șef    '

2.    Organele de conducere deliberativă și consultativă

-    Consiliul Administrativ

-    Consiliul Artistic

B-APARATUL DE SPECIALITATE ȘI APARATUL FUNCȚIONAL

1.    Birou Resurse umane, Salarizare, Contencios

2.    Compartiment de Prevenire si Protecție

3.    Serviciu Asistenta Dramaturgică, Marketing și Promovare Spectacole

4.    Compartiment artistic

5.    Secție Scena, Regie Tehnica

6.    Serviciul Organizare Spectacole

7.    Compartiment Tehnic

8.    Secția Producție

9.    Serviciul Administrativ, Paza, PS1

10.    Birou Achiziții Publice

! 1. Serviciul Financiar. Contabilitate

Capitolul IV

Atribuțiile generale ale instituției

In vederea realizării obiectului de activitate, Teatrul ODEON are următoarele competente si atribuții:

A. In activitatea de specialitate :

-    stabilește repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de piese, pe baza unor proiecte culturale imediate si de perspectiva, pe principiul libertății de creație, a unor criterii specifice de valoare si selecție, urmărind introducerea in circuitul cultural municipal, intern și internațional a operelor si prestațiilor artistice valoroase;

-    asigura pregătirea și producerea spectacolelor incluse in repertoriul propriu, respectiv regia artistica si regia tehnica, decoruri, costume etc.

-    aduce la cunoștința publicului spectacolele ce urmează a fi prezentate prin diverse metode de popularizare: afișaj, reclama, inclusiv mass-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori in instituții, scoli, institute, agenți economici, etc.

-    asigura elementele de decor, costume, peruci, etc., fie prin mijloace proprii, fie prin achiziționarea din afara instituției ;

-    asigura activitățile specifice in sala de spectacol: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea in timpul spectacolului a hainelor publicului spectator in spatii special amenajate, ambianta adecvata in holuri, etc.;

-    întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultura in vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiența:

-    desfășoară activități de impresariat artistic pentru propriile producții.

-    desfășoară si alte activități in domeniul cultural, in funcție de prioritățile și de politicile culturale promovate de instituțiile coordonatoare.

B. In activitatea funcțională :

-    asigura, in conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea si valorificarea patrimoniului public încredințat si utilizarea eficienta a acestuia;

-    întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri si cheltuieli, iar, după aprobarea acestuia de către C.G.M.B.. asigura execuția acestuia prin folosirea eficienta a fondurilor publice alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz:

-    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale si curente pe care le include in bugetul de venituri si cheltuieli: asigura condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

-    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., subvenția rămasa neconsumata la finele anului vărsându-se la buget, după caz;

-    asigura, potrivit prevederilor legale, administrarea si întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de baza ;

-    după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, in vederea obținerii de venituri suplimentare, precum si contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, in legătura cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale in domeniu, cu avizul Direcției Cultură din cadrul P.M.B.;

-    informează compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice si prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente si documentații potrivit reglementarilor legale;

5

-    desfășoară si alte activități, in funcție de cerințele organelor coordonatoare,    C.G.M.B. si

Ministerul Culturii si Cultelor, in conformitate cu prevederile unor acte normative in vigoare sau apărute ulterior.

-    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației in vigoare si asigura depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiara, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului, etc.)

Capitolul V

Atribuțiile si competentele conducerii executive si ale organelor de conducere deliberative și consultative ale instituției

A.    Conducerea executivă

Conducerea executiva, țespectiv: directorul, directorul adjunct (administrativ) si contabilul sef. are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

B.    Organele de conducere deliberative si consultative

B.l. Consiliul Administrativ

Consiliul Administrativ este un organ de conducere deliberativ, numit prin decizia directorului instituției, având următoarea componență:

-    membrii conducerii executive;

-    consilierul juridic:

-    un reprezentant al P.M.B. din cadrul Direcției Cultură;

-    in funcție de ordinea de zi. vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul Instituției;

-    reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului, după caz

Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

-    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc ia îndeplinire proiectele culturale si activitățile artistice prevăzute in repertoriu:

-    dezbate execuția bugetului de venituri si cheltuieli in raport cu prioritățile de moment si cele de perspectiva asumate de instituție;

-    dezbate problematica legala cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice si aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor, etc.;

-    dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curenta;

-    propune structura organizatorica si structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

-    stabilește acordarea sporului pentru condiții grele de munca, potrivit prevederilor legale in vigoare ;

-    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate in realizarea obiectului de activitate al instituției;

-    propune costul biletelor si tarifelor practicate de instituție, in urma analizei prețului pieței, ținând cont in același timp de misiunea de educație prin cultura si de cea de asigurare a accesului unor

6

Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează in concluzii sau propuneri care se adopta cu respectarea legislației in vigoare. Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executiva a instituției.

Consiliul Administrativ este obligat sa invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție pentru a participa la ședințele sale in care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Consiliul Administrativ șe întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului. iMembrii Consiliului Administrativ se convoacă de către directorul instituției prin intermediul secretarei cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței. Dezbaterile, concluziile si propunerile Consiliului Administrativ se consemnează intr-un proces verbal, întocmit de secretarul ședinței, intr-un registru special.

I ,

Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuita.

B. 2 Consiliul Artistic

Componenta Consiliului Artistic se stabilește prin decizia directorului.

Consiliul Artistic este un organ de conducere consultativ având in componenta 5-11 membri:

-    directorul

-    secretarii iiterari sau consultanții artistici

-    reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție - scenografi, regizori artistici, actori;

-    reprezentanți ai P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură), după caz;

-    aite personalități artistice din instituție si din afara instituției, inclusiv din cadrul Ministerului

Culturii si Cultelor, după caz.

Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

-    dezbaterea proiectelor culturale, activitățile artistice (științifice) din domeniul de activitate specific, tace propuneri pentru repertoriul propriu ai teatrului pentru tîecare stagiune:

-    dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistica si tehnica a unor spectacole de

teatru;

-    dezbaterea problemelor legate de stimularea si exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității si talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

-    dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate, ce se impun a fi rezolvate.

Lucrările Consiliului Artistic se concretizează in concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației in vigoare, care se adopta in prezenta a cel puțin doua treimi din membri, cu votul majorității simple. Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executiva a instituției.

Capitolul VI

Competentele, atribuțiile si responsabilitățile conducerii, secțiilor, serviciilor, compartimentelor, birourilor si formațiilor din cadrul Teatrului ODEON.

Atribuțiile fiecărui post se detaliază in fisele de post întocmite conform Anexei nr. 3 la H.G. nr. 125/1999 si se modifica corespunzător actelor normative apărute ulterior.

1. DIRECTORUL

Directorul, numit in corțdițiile legii, este managerul general al instituției, care asigura conducerea curenta a instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta in domeniul speciile de activitate;

Dezvolta relații permanente de informare a Primarului General, departamentelor sau direcțiilor din aparatul de specialitate all Primarului, precum si a altor persoane juridice sau fizice interesate;

informează autoritățile locale si guvernamentale, după caz, cu privire la desfășurarea activității instituției, precum si cu privire la derularea unor programe culturale;

Informează compartimentele din cadrul P.M.B. si comisiile de specialitate ale C.G.M.B. cu privire la masurile inițiate pentru'buna desfășurare a activității instituției, precum si pentru dezvoltarea și diversificarea permanentă a ofertei culturale locale;

Asigură informarea membrilor Consiliului Administrativ asupra desfășurării activității instituției, a principalelor probleme rezolvate și a măsurilor adoptate;

îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite si reprezintă instituția în relațiile cu terții:

Fundamentează și propune proiectul de organigrama, numărul de personal, statul ele funcții si Regulamentul de organizare si funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare conform reglementarilor legale;

Participa la elaborarea Regulamentul de Organizare si Funcționare si răspunde de dispozițiile cuprinse in acesta;

Aproba Regulamentul intern;

Elaborează și fundamentează împreuna cu directorul adjunct (administrativ) si contabilul sef proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

Răspunde de realizarea veniturilor proprii cuprinse în bugetul anual aprobat;

Se preocupă permanent de atragerea unor surse de venituri extrabugetare pentru desfășurarea și lărgirea activității specifice a instituției;

Angajează cheltuieli, încheie contracte si întreprinde alte operațiuni financiar-contabile împreuna cu directorul adjunct (administrativ) si contabilul sef, având în veder^qbăihjs^a în limitele prevăzute in articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;    ,//"j.__

Asigura aplicarea masurilor legale privind integritatea patrimoniului instituției si recuperarea eventualelor pagube;

Urmărește modul in care se realizează proiectele culturale propuse, precum si modul de execuție al bugetului instituției;

Stabilește obiectivele gdnerale în cadrul programului anual si proiectele culturale pe termen lung si scurt;

Răspunde de asigurarea condițiilor de desfășurare a activității de impresariat artistic;

Asigură prin masuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum si buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

Se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute in activitatea instituției, solicitând in acest sens note explicative șefilor de compartimente;

Distribuie spre analiza si soluționare corespondenta adresata instituției:

Propune spre aprobare masuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției;

Coordonează activitatea personalului de conducere si de execuție, încadrat in instituție;

Concepe și pune în practica obiective, politici, strategii și sisteme coerente in domeniul resurselor umane, având in vedere corelarea obiectivelor strategice din domeniului resurselor umane cu activitatea principală a instituției;

Analizează, avizează sau aprobă, după caz. cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea si efectuarea concediului de odihna;

Analizează periodic necesarul de personal, propunând organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

Analizează periodic necesarul de personal artistic de specialitate, dispunând încheierea contractelor conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe ;

Evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directa, aproba fișa postului si fișa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale întregului personal angajat in instituție.

Dispune încadrarea, detașarea, transferul in interesul serviciului, prelungirea, încetarea sau desfacerea contractului de munca pentru personalul instituției, în condițiile legii;

încurajează dezvoltarea performantelor personalului prin asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei atitudini de încredere, oferirea de sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv și propune participarea la cursuri de pregătire profesionala;

Coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților instituției ori de cate ori constata ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinara;

Răspunde de angajarea, lichidarea si ordonanțarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit sarcinilor instituției pe care o conduce;

Răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv in instituție si a controlului intern, conform prevederilor leggle in vigoare;

Răspunde de organizarea activității privind sănătatea si securitatea muncii, conform prevederilor legale in vigoare.    ;

Răspunde de asigurarea condițiilor de desfășurare a activității de audit public intern.

Asigură conducerea curentă a compartimentelor de specialitate și funcționale care i-au fost atribuite spre coordonare prin prezentul Regulament

Concepe și propune Consiliului Administrativ proiecte și programe artistice și educaționale, măsuri de eficientizare a activității instituției;

Colaborează eu regizorii și scenografii, privind concepția regizorală și scenografică, elaborarea distribuțiilor, urmărind valorificarea. în interesul instituției, a potențialului uman și material de care dispune teatrul;

Planifică repetițiile, munca în atelierele de producție, urmărind realizarea decorurilor și costumelor la termenele stabilite;

Colaborează cu serviciul asistenta dramaturgică. marketing si promovare spectacole în elaborarea caietelor program, a tuturor materialelor documentare și de publicitate;

Urmărește, participând la reprezentațiile cu spectacolele din repertoriul curent, păstrarea valorii acestora pe tot parcursul reprezentării lor în timp. propunând, dacă e cazul, refacerea lor în repetiții;

Participă la repetițiile spectacolelor aflate în pregătire, urmărind eficientizarea timpilor de repetiție, apariția premierelor la termenul planificat;

Alcătuiește, împreună cu serviciul organizare spectacole, programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului;

Deplasările directorului în țară sau străinătate, în vederea participării la festivaluri, simpozioane și alte evenimente culturale, se fac cu acordul Direcției Cultură

Evaluarea performanțelor profesionale a directorului va fi făcută anual, în condițiile legii, de directorul executiv al Direcției Cultură, directorul executiv al Direcției Resurse Umane și Primarul General, sau Viceprimarul general, după caz

precum si

In exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii, note de serviciu, adrese personalului instituției, acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specU^^W^it
In perioada absentării djn instituție sau când postul de director este vacant, atribuțiile postului de director sunt preluate de unul din directorii adjuncți desemnat, sau de alta persoană desemnată de directorul in exercițiu, sau de o persoana numita de Primarul General, după caz.

2. DIRECTORUL ADJUNCT (ADMINISTRATIV)

Directorul adjunct (administrativ) asigura buna desfășurare a activității administrative si tehnico -economice a instituției, in conformitate cu dispozițiile legale;

Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității teatrului;

Răspunde, verifică și icoordonează buna desfășurare a activității personalului angajat în Compartimentul Tehnic, Secția producție. Serviciul Administrativ, Pază, P.S.l. și Biroul Achiziții Publice;

Propune modalități de corțservare și reabilitare a patrimoniului;

Răspunde de inventarierea patrimoniului și este președintele comisiei de inventariere;

Propune modalități de depozitare și răspunde de conservarea elementelor de decor și recuzită;

Participa la elaborarea proiectului de buget al instituției;

In colaborare cu șefii de secții, servicii, birouri, compartimente si formații întocmește planuri anuale de investiții si de dotare cu scenotehnică. instalații, și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

împreună cu Compartimentul Tehnic și cu Biroul Achiziții Publice participă activ ia derularea procedurilor de achiziții publice;

in colaborare cu șefii de secții, servicii, birouri, compartimente si formații întocmește planuri anuale de investiții si de dotare cu scenotehnică. instalații și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activității:

Avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente si capitale la construcții si instalații;

Controlează si răspunde de încadrarea corecta in normele de consum de materii prime si materiale, combustibili si energie;

Propune valorificarea elementelor de decor, recuzită și a costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul curent;

Propune scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, conform legii;

Răspunde și coordonează activitatea de transport a decorului, recuzitei, costumelor pentru deplasările teatrului;

Coordonează activitatea de pază si P.S.I. și intervenții în caz de calamitate;

Coordonează, controlează si urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar si care-i sunt prezentate pe baza de referate de către compartimentele funcționale din subordine, precum si a contabilului sef care coordonează activitatea financiar contabila a instituției;

îndeplinește si alte atribuții conform legii.

3. CONTABILUL SEF

Asigura si răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiare. stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând si urmărind efectuarea lor:

Elaborează situația financiara si contul de execuție bugetara trimestrial si anual;

Asigura verificarea actelor si a înregistrărilor notelor contabile atât in contabilitate, cat si In execuție:

Poate exercita si răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii. în urma desemnării prin decizie de către directorul instituției;

Organizează si urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului:

Asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției si recuperarea pagubelor aduse acestuia;

Planifica si elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și monitorizarea execuției bugetare ale lunii precedente, necesarul lunar de credite:

întocmește lunar contul de execuție bugetara, pe care il transmite in primele 5 zile ale lunii direcțiilor de specialitate din P.M.B. (Direcția Buget și Direcția Cultură):

Coordonează, verifica si vizează întocmirea actele comisiilor de recepție, inventariere, casare si declasare, transferare a bunurilor;

Organizează si răspunde împreuna cu directorul adjunct (administrativ) de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând teatrului, in conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

întocmește proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual, și după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personala sau in colectiv a acestora si propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției;

Răspunde de procurarea, întreținerea si conservarea bunurilor insîăffi5p$i;N

'    /n    '    ■*

7 w x    -    v--------

Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației in vigoare;

Elaborează documentația economica necesara desfășurării turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului/după caz);

Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul si creditele bugetare deschise;

Verifica toate documentele contabile care atesta mișcarea obiectivelor de inventar,utilaje, mijloace fixe, etc., precum si ale diverselor sectoare de activitate din teatru

Verifica actele de casa si banca, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor si veniturilor;    .    —

Contabilul sef solicita compartimentelor teatrului documentele si informațiile necesare pentru exercirarea atribuții lor sale:

Răspunde de organizareat evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului:

Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea plăților in prevederile bugetare, contractuale și legale;

Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

Urmărește derularea contractelor de investiții din punct de vedere financiar;

Centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale;

Răspunde de respectarea obligațiilor de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integrai și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

Coordonează procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și activitatea presupusă de derularea operațiunilor cu caracter economico-iînanciar care urmează acestora.

4. BIROU RESURSE UMANE, SALARIZARE, CONTENCIOS

Resurse Umane, Salarizare încheie si gestionează contractele individuale de munca ale personalului angajat, inclusiv ale colaboratorilor teatrului (recrutarea, încadrarea personalului, avansarea);

Elaborează procedurile necesare întocmirii tuturor fiselor de post si evaluării posturilor din statul de funcții aprobat, precum si pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariaților (in colaborare cu șefii de servicii si birouri).

întocmesc planurile privind promovarea personalului; Fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului de venitur


Pe baza propunerilor șefilor de compartimente, întocmește un program anual de perfecționare profesionala a personalului angajat, pe care îl înaintează spre aprobare directorului;

Elaborarea statelor de funcții anuale in conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobat;

Elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse in legislație (indexări, majorări, promovări, atunci când este cazul); r:

întocmirea dosarelor de pensionare si urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor;

Completarea dosarelor de (personal, la zi; ~

i

Asigura gestionarea carnetelor de munca ale salariaților;

Răspunde si întocmește diferitele situații solicitate de organele de control abilitate;

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante si pentru promovare, in conformitate cu legislația in vigoare si asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

Vizarea semestriala a legitimațiilor de serviciu ale salariaților;

Eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

Întocmirea si actualizarea Registrului de evidenta al salariaților;

Programarea si urmărirea concediilor de odihna ale salariaților;

Colaborarea eficienta cu toate compartimentele instituției;

Redactarea, actualizarea si aducerea ia cunoștința salariaților a Regulamentului Intern al instituției;

Propune, împreuna cu compartimentul de prevenire si protecție, locurile de munca si meseriile cu condiții grele, periculoase etc,, conform legii, in vederea acordării sporurilor;

Participa. împreuna cu serviciile de specialitate, la determinarea si elaborarea necesarului de personal pe structura, funcții si meserii, grade si trepte profesionale, in limita numărului de personal si a creditelor aprobate;

Stabilește in cadrul Contractului de munca drepturile salariale si celelalte drepturi prevăzute de legislația in vigoare: salariul de baza, indemnizația de conducere, salariul de merit, sporuri ce se acorda la salariul de baza;

Executa si alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare:

întocmește lunar, trimestrial, semestrial si anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seama privind calcularea, reținerea si virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului si veniturile salariale;

Asigura depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiara, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, etc.)

întocmește Fisele Fiscale nr. 1 si nr.2, in conformitate cu prevederile legale si le susține în fața organelor abilitate;

întocmește statele de plăta pentru contractele de colaborare (contracte privind drepturile de autor si drepturile conexe dreptului de autor încheiate in baza legii nr. 8/1996). cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

întocmește adeverințele pentru nersonalui plătit in baza Legii nr.8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Juridic Contencios

Acorda asistenta juridica instituției, pe baza mandatului conducerii, in fata tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penala, precum si in raporturile acesteia cu autoritățile si instituțiile publice, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau străina:

Reprezintă instituția in acțiunile civile, penale, in fata instanțelor de fond, ordinare si extraordinare; in fata tuturor instanțelor de judecata pe cale ierarhica, a altor organe de jurisdicție, in fata organelor de cercetare penala, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat. pe baza de mandat acordat de conducerea instituției, pentru actele contencioase si necontencioase;

Consulta cronologic publicarea noilor acte normative si asigură aducerea la cunoștință către personalul instituției a actelor normative de interes, a modificărilor si completărilor ulterioare ale actelor normative aflate in vigoare;

Avizează, din punct de vedere juridic, deciziile emise de directorul teatrului;

Analizează si avizează din punct de vedere al legalității deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări in munca, încetarea contractelor de munca, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.)

Analizează din punct de vedere al legalității si propune spre avizare organigrama si regulamentul de organizare si funcționare;

Redactează răspunsuri la memoriile si petițiile transmise teatrului in legătura cu respectarea legalității deciziilor privind problemele de personal;

Elaborează, la cererea conducerii instituției, proiectele de contracte; de munca, de drept de proprietate intelectuala, de achiziție publica, de prestări servicii, de furnizare de produse, de coproducție, de parteneriat, de închiriere, etc.

Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității proi^ compartimentele de specialitate;ntracte transmise de către


Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice;

Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic intocmite in legătură cu activitatea teatrului;

întocmește regulamente,, note șiHnstrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției;

Urmărește durata contracte lorfe drept de autor, semnalînd factorilor de decizie termenele de valabilitate ale acestora în timpputil;

Participa la elaborarea si negocierea contractului colectiv de munca la nivel de instituție;

Avizeaza si asigura înregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de instituție in timp utii;

Redactează motivarea in fapt si in drept, la solicitarea conducerii si pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecata, cereri notariale si orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, urmarindu-le pe cele procesuale pana la definitiva lor soluționare;

Redactează răspunsuri la solicitările sindicatului către conducerea teatrului;

La sesizarea contabilului sef, stabilește impreuna cu conducerea instituției modul de recuperare a debitelor si propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;

Exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor si acorda asistenta de specialitate acestora;

Formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte instituții spre consultare care privesc activitatea de profil a teatrului;

Tine evidenta tematica a actelor normative si întocmește liste cu actele normative aplicabile;

Tine evidenta cronologica a tuturor actelor vizate juridic:

Tine evidenta si păstrează dispozițiile Primarului General si hotărârile Consiliului General al Municipiului București cu referire la Teatrul ODEON

Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare;

Răspunde de aplicarea legalității în toate domeniile de activitate ale instituției.

5. COMPARTIMENT DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIEEste un compartiment funcțional, creat conform prevederilor Legii nr. 319/2006 si H.G, nr. 1425/2006, încadrat cu personal de specialitate, care are responsabilități privind asigurarea condițiilor de securitate si sănătate în munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale;

Activitățile de prevenire si protecție desfășurate de compartimentul de prevenire si protecție din cadrul instituției sunt următoarele:

1. identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

2.    elaborarea și actualizarea planului de prevenire a accidentelor și protecție a muncii;

3.    elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

4.    propunerea atribuțiilof și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

5.    verificarea cunoașterii iși aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;

6.    întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă:

7.    elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;

8.    elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității:

9.    asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor legale și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea iui;

10.    evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute de lege:

î 1. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă:

12.    evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

13.    evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare:

14.    evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

15.    monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

16.    verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

17.    informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;

18.    întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de normele legale in vigoare;

19.    evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentji4rrf cl&fflwncă;

.7 sj x”’*'    X

20.    identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

21.    urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor Ia termenele stabilite, precum și în celelalte situațiirprevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

22.    participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de lege;

23.    întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute de lege;    '

24.    elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate, în

conformitate cu prevederile legii;    T

25.    urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

26.    colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii. în vederea coordonării măsurilor de prevenire si protecție;

27.    urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

28.    propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății in muncă;

29.    propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori;

30.    întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este asigurata de medicul de medicina a muncii prin controale oeriodice obligatorii. Costurile controalelor periodice obligatorii sunt suportate in întregime de instituție.

In regulamentul Intern vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea,si mijloacele adecvate, iar in fisele de posturi din acest compartiment se vor consemna activitățile de prevenire si protecție pentru care salariații din acest compartiment au capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze, aceștia având in principal atribuții privind securitatea si sănătatea in munca si cel mult atribuții complementare.

6. SERVICIU ASISTENTA DRAMATliRGICA, MARKETING SI PROMOVARE SPECTACOLE

Este un compartiment de specialitate, organizat ca serviciu, in structura organizatorica a teatrului, condus de un sef serviciu.

Răspunde de realizarea si promovarea unei imagini unitare, complete si a unui concept de marketing;

Monitorizează activitatea specifica pentru realizarea materialelor de prezentare necesare promovării spectacolelor și a repetițiilor, indiferent de forma si mediul de promovare si indiferent de proiectul teatrului;

instituții de profil din tara ambasade si institute


palierele de comu nătate, orgai


Coordonează relațiile publice ale teatrului la toate si străinătate, instituții de cultura din tara si strai culturale, etc.;


syy

Colaborează cu dramaturgii în vederea definitivării textelor dramatice propuse a intra în repetiții;

Coordonează și răspund de conceperea, transmiterea si confirmarea invitațiilor pentru premiere; întocmesc și actualizează listele de protocol ale teatrului pe categorii de invitați;

Coordonează comunicațiile si diversificarea formelor de comunicare a produsului cultural;

Răspunde si coordonează relația cu media;

Identifica, implementează și răspunde de formele de promovare si comunicare media;

Concepe, transmite si verifica recepționarea comunicatelor de presa;

Organizează, concepe materialele de prezentare si le multiplica pe seturi, moderează conferințele de presa;

Dezvolta relațiile teatrului cu directori si redactori de cotidiene, reviste, publicații săptămânale, posturi de radio si televiziune;

Răspunde de evidenta si actualizarea contactelor persoanelor responsabile de cultura sau știri culturale din media;

Concepe diferențiat pentru target-uri si profiluri media diferite materiale publicitare si selectează categorii de informații cu privire la activitatea teatrului;

Se ocupa si răspunde de difuzarea clipurilor, spoturilor;

Se ocupa de consultarea zilnica si monitorizarea media;

Răspunde de extragerea materialelor din presa referitoare la activitatea teatrului si realizează dosarele de presa;

Răspunde de monitorizarea aparițiilor si difuzărilor;

Răspunde de transmiterea programului teatrului către mediile de difuzare a acestora;

Răspunde de actualizarea contactelor media pentru difuzarea programului;

Răspunde de actualizarea si diversificarea contactelor persoanelor juridice interesate;

Răspunde de transmiterea programului teatrului către persoane juridice interesate;

Răspunde de comunicarea si promovarea pe site-ul teatrului;

Propune contractarea de servicii artistice concept site, creare format, modificare format, creare clipuri, traducere site in limba engleza, franceza, germana, italiana;

Verifica si actualizează zilnic datele de pe site-ul teatrului;

Coordonează elaborarea si propun contractarea de servicii pentru filmare, concept, editare si înregistrare pe suport demouri pentru promovarea in vederea participării la festivaluri si schimburi internaționale;

Coordonează elaborarea și expunerea materialelor publicitare indoor si outdoor: afișe, fluturași, vitrine publicitare, materiale publicitare pentru foaiere cu caracter periodic sau permanent, banere, banere stradale, casete luminoase;

Propune contractarea de servicii pentru concepție, editare, imprimare a materialelor publicitare;

Propune efectuarea comenzilor pentru materialele tipărite, propun tiraje si răspund de conformitatea cantitatilor executate;

Propune    modalitati de distribuție a suporturilor mobile:    fluturași,    leaflet.    broșuri,    materiale

promotionale de prezentare;

Propune    modalitati de expunere in spatii publice: afișe,    fluturași,    leaflet.    broșuri,    materiale

promotionale de prezentare;

Identifica locuri publice unde poate expune materiale publicitare;

Dezvolta relații cu librarii pentru afișare si difuzare de materiale publicitare:

Identifica si diversifica modalitati de promovare: spatii publicitare stradale, afisaie electronice, spațiu publicitar on line pe diverse pagini web;

Identifica si diversifica suporturile prin care poate promova imaginea teatrului, spectacolele teatrului: Este obligat sa cunoască subiectul, concepția, genul spectacolului si distribuția;

Este obligat sa realizeze pentru fiecare spectacol un text de prezentare:

Reprezentanții compartimentului sunt obligați sa fie prezenti la fiecare premiera cu cel puțin o ora inainte de inceperea reprezentației;

Supervizează amenajarea spatiilor teatrului inaintea fiecărei premiere;

Se preocupa de identificarea unor surse de venituri, hosting al unor companii pe pagina teatrului;

Se preocupa de incheierea unor bartere publicitare;

Verifica si răspund de corespondenta informațiilor, numelor din materialele publicitare cu sursele citate, precum și distribuțiile si echipele de realizatori ale spectacolelor;

Răspund de cunoașterea prevederilor legale in domeniul copyrightului si de,reșpectarea acestora;

Asigura si răspund de respectarea obligațiilor teatrului cu privire la aducerea la cunoștința publicului, asumate contractual fata de colaboratori și față de partenerii media;

Asigura si răspund de respectarea obligațiilor teatrului cu privire la aducerea la cunoștința publicului a numelor si siglelor forurilor tutelare partenere, etc.;

Are obligația de a identifica programe de finanțare din taxa si străinătate si de a intocmi in colaborare cu compartimentele specializate documentația de aplicare;;--

Asigura obținerea si transmiterea către biroul resurse umane a informațiilor privind autorii, calitatea de autor, drepturile de proprietate intelectuala si contactarea acestora (direct deținătorii drepturilor de autor sau prin reprezentanții lor) in vederea obținerii tuturor datelor de identificare;

Asigura informații cu privire la proiectele artistice in lucru (note ale regizorului, concept, descriere a spațiului scenic, sinopsis piese, extrase de text, prezentări artiști implicați);

Asigura documentarea artistica la solicitarea artiștilor spectacolului;

.Asigura asistenta dramaturgica la scena;

Asigura documentare pentru publicații spectacole;

Asigura redactarea textelor pentru publicații spectacole, precum și pentru materiale publicitare, materiale de prezentare proiecte stagiune, materiale de prezentare teatru;

Propun contractarea de servicii artistice foto, dtp, grafica, concepție materiale;

Asigura arhivare de specialitate: pe suport de hârtie si suport digital;

Răspund de implementarea - in condițiile demarării proiectului - a unor instrumente de arhivare si a unor standardizări pentru toate proiectele teatrului: fotografii, texte ale spectacolului, dosar de presa, schite, machete, caiete de regie, prezentări ale artiștilor si ulterior a unor baze de date si a unei arhive multimedia cu accesare multipla on line pe nivele de utilizatori.

Asigură, impreuna cu serviciul organizare spectacole, impresarierea artistică a propriilor producții ale instituției, respectiv publicitatea, promovarea si vinzarea spectacolelor.

7. COMPARTIMENT ARTISTIC

Este un compartiment de specialitate (fără conducător) care asigura activitatea de baza a instituției;

Actorii reprezintă elementul de baza, veriga principala a spectacolului, prin intermediul carora se materializează ideile autorului si viziunea regizorului artistic. In exercitarea atribuțiilor care le revin, actorii au, pe langa indatoririle generale ale 'întregului personal artistic de scena, următoarele îndatoriri specifice:

Încadrarea completa in munca si disciplina in fiecare colectiv de creație distribuit de conducerea teatrului;    ' r


artistica in care a fost

if

*

Primirea oricărui rol incredintat, depunând toata conștiinciozitatea si măiestria personala pentru realizarea lui;

Respectarea cu strictete a programului, orarului si disciplinei repetițiilor si a oricăror reprezentații sau manifestări artistice programate;

Consultarea zilnic> a programului de repetii si spectacole afișat de conducătorul compartimentului regizorat la avizierul teatrului si ramanerea la dispoziția instituției pentru orice modificare a programului afișat, chiar si in cazul când este dublat sau dublează ori când face parte dintr-o distribuție paralela;    -

Respecta litera spectacolului in care este distribuit si nu introduce sau omite texte ori cuvinte inclusiv schimbări sau inversări:

Studiază in formele stabilite de teatru, organizat sau individual, in vederea pregătirii spectacolelor si ridicării calificării profesionale, respectând datele stabilite si indicațiile primite:

Actorii sunt obligați sa reâlizeze figurația la spectacolele in care sunt distribuiti in acest scop:

Participa la toate turneele si deplasările stabilite de director sau in locuitori i sai delegați ca atare:

Activitatea de regizor artistic se refera la concepția in ansamblu, la calitatea ideologica si artistica a spectacolului de teatru. In acest scop:

îndruma, supraveghează si monitorizează colectivul de creație artistica, dându-le indicații obligatorii:

Colaborează cu Serviciul asistenta dramaturgica, marketing si promovare spectacole in vederea promovării dramaturgiei originale si la pregătirea propunerilor pentru constituirea fondurilor de piese ale teatrului si pentru intocmirea repertoriilor de spectacole pe stagiune, colaborează ia elaborarea materialelor de popularizare a activitatii teatrului:

Atribuțiile pictorului scenograf se refera ia asigurarea calitatii artistice, sub aspect olastic a spectacolului. In acest scop:

Creeaza schitele artistice pentru decoruri, mobilier, recuzita, costume, etc., necesare spectacolului, potrivit viziunii generale a regizorului artistic, ținând seama de posibilitățile tehnice si financiare ale teatrului, inclusiv existentul in magazie, obținând astfel efecte maxime cu minimum de cheltuieli;

Executa schite tehnice pentru ateliere, stabilind cotele necesare in mod detaliat pentru fiecare reper (înălțime, grosime, lățime) prezentând mostre de materiale si eșantioane de culoare, de asemenea executa elevații de decoruri;

Realizează desenele la scara 1/50 sau la mărime naturala pentru toate reperele ce trebuie executate in exterior;

Urmărește, pe baza schitelor aprobate, planurile de execuție la scara necesara pentru realizarea lor in ateliere;

Urmărește in ateliere executarea obiectelor si lucrărilor conform schitelor si planurilor;

Sprijină activitatea de aprovizionare a materialelor necesare spectacolului ce urmeaza a fi montat;

Participa activ la repetițiile cu decor, lumini, costume si machiaj, dând personalului tehnic de scena si din ateliere toate indicațiile si precizările necesare;

Urmărește spectacolul montat, după premiere si reluări, propunând toate masurile necesare pentru menținerea si eventual imbunatatirea calitatii acestuia;

împreuna cu regizorul cpodonator de scena intocmeste planul caracteristic de predare ia scenă a elementelor de decor, costume, recuzita, etc.    ■—

8. SECȚIE SCENA, REGIE TEHNICA

Este un compartiment de specialitate organizat ca secție în structura organizatorică a instituției, condus de șef secție.

Asigura desfasurarea ia tilmp si in condiții normale a activitatilor de la scena:

Efectuează si afiseaza programarea repeiitiilor si spectacolelor în colaborare cu Serviciul Organizare Spectacole;

Contribuie la elaborarea documentațiilor pentru organizarea deplasărilor si turnelor. din punct de vedere tehnic;

Afiseaza programul de repetii si anunța personalul artistic si tehnic in legătură cu acesta;

Anunța in termen util orice modificare intervenita in programul de spectacole si repetiții:

Tine evidenta activitatilor de ia scena, concretizata in completarea condicilor de spectacole si repetiții.

Coordonează activitatea de montare, manevrare, depozitare si buna intrebuintare a decorurilor:

Organizează repetițiile tehnice (manevra decor) cu colectivul tehnic al fiecărei piese, in vederea obținerii celor mai scurti timpi pentru schimbările de decor;

Organizează in asa fel echipele incat sa evite ridicarea unor greutati majore de către un număr minim de mânuitori decor, fapt ce ar putea determina accidente ;

Controlează daca intreaga aparatura ce se Întrebuințează in repetiție sau spectacole funcționează in cele mai bune condiții (turnanta, culisante, trapa, stângi, contrabarele, utilajele pentru schimbările de decor);

Dispune scoaterea din magazie si verificarea mobilierului si recuzitei pentru repetiție si spectacole, după care va proceda la plantarea acestora pe locul fixat, sau in locurile de unde urmeaza a fi manevrat in timpul schimbărilor;

Oferă soluții tehnice, in colaborare cu scenograful pentru decorurile folosite in spectacole sau pentru spatiile in care vor fi montate spectacolele in cazul turneelor.    =,

Participa la coordonarea si configurarea artistica a actului scenic si acorda suport tehnic pentru toate fazele de creație si in relație cu toate palierele de creație (decor, costume, recuzita, lumini, sunet, cabine, machiaj, regie tehnica);

Asigura pastrarea si reproducerea identica a concepției regizorale, scenografice, a concepției de machiaj, hairstyling, coregrafice, a concepției de lumini, a efectelor speciale, muzicale, integritatea textului spectacolului;    Ir

Asigura pastrarea, sub cpordonarea regizorului de culise, si respectarea calitatii actului artistic asa cum s-a creat si infatisat el lapremiera, indiferent de numărul de reprezentații ale spectacolului;

Răspunde de imaginea si modul in care teatrul se prezintă in fata publicului;

Asigura prin intermediul regizorului tehnic coordonarea tuturor activitatiilor desfășurate pe scena in repetiții, pregătirea pentru spectacol, in timpul spectacolului, a intregului personal implicat: artiști si tehnicieni;

Răspund de informarea personalului tehnic si artistic asupra programului de activitate;

Asigura coordonarea si programarea formațiilor de montatori decor, recuzita, electrica, sunet, cabine, machiaj, sufleor;

Este responsabil de existenta si prezenta la timp si de intervențiile in condiții corespunzătoare a tuturor persoanelor implicate in desfasurarea spectacolului;

Asigura si răspunde de programarea in condiții de eficienta si economicitate a tehnicienilor de scena:

Răspunde de asigurarea in orice moment a necesităților de intervenție operativa in timpul repetițiilor si spectacolului:

Este responsabil de timpii de execuție pentru fiecare operație;

Este responsabil de calitatea montării decorului;

Este responsabil de marcarea si refacerea plantației inițiale a decorului, elementelor de mobilier, recuzita;

Răspunde de coordonarea operațiunilor de configurare a sălii de spectacol in relație cu spațiul scenic si de calitatea efectuării acestora;

Participa la planatatia corpurilor, realizarea centrajelor. crearea si stabilirea configurațiilor, succesiunilor si duratei situațiilor de lumini si time codurilor pentru intervenții;

Este responsabil de fixarea in scris a acestora, inregistrarea pe suport, reconstituirea si menținerea acestora pe toata durata de reprezentare;

Executa refacerea plantațiilor, a cablajelor, a corespondenteijii«6uitglor, a centrajelor si reconstituirea

situațiilor de lumini in configurația, succesiunea si time c^tîufȘe1 create la premiera:

/jî'd■

-    24

Participa la plantația incintelor acustice, crearea si stabilirea configurațiilor, a nivelelor, succesiunilor si duratei intervențiilor muzicale si sonore;

Este responsabil de fixarea in scris a acestora, inregistrarea pe suport, reconstituirea si menținerea acestora pe toata durata de reprezentare;

Executa reconstituirea configurațiilor, succesiunilor si duratei intervențiilor muzicale si sonore.

A In cadrul secției funcționează patru formații de muncitori după cum urmeaza:

__    - formație muncitori (minuitori montatori decor, tapiteri scena) condusa de sef formație.

-    formație muncitori (recuziteri, machiori peruchieri. costumieri) condusa de sef formație.

-    formație muncitori (electricieni iluminat scena si electronisti) tara sef formație.

-    formație muncitori (electroacusticieni) fara sef formație

Asigura scena sub aspectul organizării in timp si spațiu pentru repetiții, spectacole sau orice alte manifestări desfășurate in sala proprie.

Asigura masurile necesare si răspunde de pregătirea si desfasurarea din punct de vedere tehnic a spectacolelor, conform indicațiilor regizorului artistic si ale scenografului.

Executa toate operațiile de montare si demontare ale tuturor elementelor ce compun decorul spectacolelor, in conformitate cu ceruntele regizorale si scenografice.

Planifica si tine evidenta activitatii de scena.

Asigura condițiile tehnice, funcționale a tuturor instalațiilor de scena.

Executa lucrări de iluminare a spectacolelor.

.Asigura executarea inregistrarilor de sunet sincron.

Pastreaza in bune condiții obiectele necesare spectacolelor, ca si transportul lor.

9. SERVICIU ORGANIZARE SPECTACOLE

Este un compartiment de specialitate, organizat ca serviciu in structura organizatorica a teatrului, condus de un sef serviciu.

Asigura vinzarea de bilete (inclusiv fiscalizarea acestora la organele abilitate) pentru toate manifestările ce au loc in instituție;

Asigura vinzarea caietelor program ale spectacolelor;

întocmește situații lunare privind incasarile din vinzari bilete si caiete program;

întocmește orice situații1 solicitate de compartimentele specializate ale instituției referitor la vinzarea de bilete si caiete program;

Are obligația de a asigura promovarea prin distribuire de fluturași in zonele ,cu flux de circulație:

Expun materialele publicitare in forma si locul indicate de biroul marketing si promovare sepctacole;    •

Efectuează lunar situații privind stocurile existente ale materialelor publicitare;

Este obligat sa cunoască subiectul, concepția, genul spectacolului si distribuția;

Reprezentanții compartimentului sunt obligați sa fie prezenti la fiecare premiera cu cel puțin o ora înainte de începerea reprezentației;

Urmărește veniturile din vanzari bilete; analizeaza evoluția acestora global, individual pentru fiecare proiect si in relație cu diverși factori; ~

Verifica zilnic stadiul vânzărilor pentru saptamana in curs:

Anaiizeaza si propun modalitati de diversificare a tarifelor pentru același spectacol;

Analizeaza si propun mbdalitati de diversificare a tarifelor in funcție de numărul de reprezentării si varsta spectacolelor;

Analizează si propun modalități de diversificare a tarifelor in funcție de ziua in care se difuzează spectacolul;

Analizează si propun modalități de diversificare a tarifelor pentru spectacolele invitate pe scena teatrului;

Asigură, împreuna cu serviciul asistenta dramaturgică, marketing si promovare spectacole, impresarierea artistică a propriilor producții ale instituției, respectiv publicitatea, promovarea si vânzarea spectacolelor.

10.    COMPARTIMENT TEHNIC

Este un compartiment funcțional, încadrat cu personal de specialitate care are responsabilități privind consilierea conducerii executive a instituției pe probleme tehnice. In acest sens îndeplinește următoarele atribuții:

-    Avizează, monitorizează si controlează devizele de lucrări pentru toate lucrările si investițiile efectuate de instituție;

-    propune, împreuna cu personalul de specialitate (electricieni, sonorizatori), necesarul de echipamente si participa la alegerea si achiziționarea acestora;

-    întocmește cărțile tehnice ale clădirilor din patrimoniul Teatrului Odeon.

11.    SECȚIE PRODUCȚIE

Este un compartiment de specialitate organizat ca secție în structura organizatorică a instituției, condus de șef secție.

Executa integral sau parțial decorurile si costumele pentru spectacolele din repertoriu;

Efectuează diverse reparații la decoruri, costume sau reparații de întrețineai^

Asista la repetițiile tehnice pentru a lua la cunoștința eventualele modificări intervenite la decoruri sau costume;

întocmește devizul estimativ si devizul final, pe baza bonurilor de consum pentru materialele consumate;

Executa lucrările specifice atelierelor respective (mecanica, croitorie, tâmplărie);

Completează ordinele de lucru cu cantitățile de materiale folosite la execuția fiecărui reper;

Efectuează diverse reparații, solicitate de șeful de secție sau de celelalte compartimente ale instituției;

12. SERVICIUL ADMINISTRATIV, PAZĂ. P.S.I

Este un compartiment de specialitate organizat ca serviciu în structura organizatorică a instituției, condus de șef serviciu.

îndeplinește activitățile administrative ale instituției: secretariat, curierat. transportul cu autovehiculele din dotarea instituției (respectiv 2 autoturisme la data prezentei), paza. întreținerea si curățenia imobilelor din dotare.

Executa lucrările de întreținere curenta (zugrăveli, vopsitorii, lăcătușerie, tâmplărie. etc.) care nu necesita intervenția unor antreprize specializate in colaborare cu secția producție:

Organizează si asigura efectuarea curățeniei in spatiile deținute;

Efectuează manipulări de mobilier si de publicații in funcție de necesitați:

Asigura curățenia si întreținerea tuturor clădirilor si a spatiilor exterioare din vecinătatea acestora: Intervine operativ in cazul unor avarii sau calamități;

Răspunde de iuarea tuturor masurilor care sa asigure întreținerea, modernizarea, repararea si exploatarea instalațiilor si a altor echipamente din dotare, in condiții de deplina siguranța;

Asigura gestiunea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;

Se preocupa de achiziționarea materialelor necesare activității administrative;

întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției;

Face propuneri privind reamenajările, reparațiile capitale si curente ale sediilor, urmărește aprobarea si executarea proiectelor, executarea si recepția lucrărilor in conformitate cu proiectele si cu devizele aprobate, in condițiile legislației in vigoare si in colaborare cu biroul contabilitate-financiar.

Prin formația de paza asigura paza imobilelor din patrimoniu;

Prin formația P.S.I. asigura protecția si paza împotriva incendiilor.


Șefului formației de pompieri are următoarele atribuții:

Asigura aplicarea prevederilor legale, la zi, privind normele de prevenire si stingere a incendiilor;

Elaborează planurile de evacuare in caz de calamitate sau incendiu;

Veghează pentru respectarea condițiilor impuse de lege privind fumatul si lucrul cu foc;

Instruiește personalul instituției in acțiunea de apărare civila;    V

Intervine operativ in cazul unor calamități: inundații, înzăpeziri, incendii, etc.

Sesizează in timp util eventualele avarii intervenite la instalațiile de stingere a incendiilor;

Asigura respectarea dispozițiilor Comandamentului de Pompieri, întocmind, in funcție de acestea, planuri de masuri si urmărind respectarea lor:

Răspunde de instructajul PSI al salariaților. executa exerciții periodice si aplicații practice.

Verifica si întreține mijloacele PSI:

Întocmește planurile de evacuare pe care ie afișează in loc vizibil;

Răspunde la prezentarea documentelor si de relațiile solicitate de Brigada de Pompieri in timpul controlului sau efectuării! cercetărilor in caz de incendiu:

13. BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

Este un compartiment funcțional, organizat ca birou in structura organizatorica a teatrului, condus de șef birou.

Împreună cu directorul adjunct elaborează programul anual de achiziții pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente și a analizelor și evaluărilor efectuate de serviciul financiar contabilitate cu referire la consumurile si cheltuielile din anii anteriori:

Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor si lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

Estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publica in baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente si a studiului de piață efectuat si întocmește nota privind determinarea valorii estimate;

Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

Stabilește perioadele care trebuie respectate intre data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare si data limita pentru depunerea ofertelor in funcție de complexitatea contractului;

întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea nrocedurif deschizitie publica, daca este

cazul


— 28

întocmește nota justificativa cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economica si financiara ori la capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici;

Propune cuantumul garanțiilor de participare in corelație cu valoarea estimata a contractului de achiziție publica si buna execuție in corelație cu valoarea contractului de achiziție publica si conform prevederilor legale precum si forma de constituire a acestora;

Propune directorului spre aprobare componenta comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecărui contract de achizțitie publica;

Propune si fundamentează necesitatea participării acestora, cooptarea unor experti din afara instituției: Asigura respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

Elaborareaza sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție jpublica sau. in cazul unui concurs de soluții, a documentației de concurs, in baza solicitărilor si infoifmatiilor comunicate de celelalte compartimente

Propune achiziționarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea documentației ae atribuire a contractului de achiziție publica daca este cazul, cu referire indeosebi la elaborarea caietului de sarcini si a caracteristicilor tehnice si funcționale solicitate in documentația de atribuire:

Răspunde de intocmirea si indeplinirea tuturor formalităților de publicitate/' comunicare pentru procedurile organizate, in conformitate cu prevederile legale:

Răspunde si asigura transmiterea documentației de elaborare si prezentare a ofertei către operatorii economici;

Răspunde si asigura comunicarea cu operatorii economici in toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

Răspunde si asigura primirea, inregistrarea si pastrarea ofertelor pentru procedurile organizate:

Asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

Asigura întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publica;

Urmărește si propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publica in condițiile prevăzute de lege;

Răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publica;

Asigura comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor si transmiterea in termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor si materialelor solicitate de către acesta;

Asigura încheierea contractelor de achiziție publica cu câștigătoriinmcedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări si transmiterea lor pentru urmăi^wc^hpaPSmentelor de specialitate;

Răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare si transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Naționala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice;    '

Asigura gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publica organizate;

Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului;

14. SERVICIU FINANCIAR, CONTABILITATE

Răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, in conformitate cu dispozițiile legale si delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

întocmește si supune spre consultare Consiliului Administrativ proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, situațiile financiare, structura cheltuielilor si stocurilor de valori materiale si propune masuri pentru utilizarea eficienta a fondurilor;

Urmărește executarea integrala si cu respectarea destinațiilor stabilite a subvențiilor prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

Întocmește toate documentele si efectuează toate înregistrările contabile in conformitate cu prevederile legislative si cu indicațiile metodologice ale direcției de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare si achitarea sumelor creditoare;

Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției si alcătuiește planul de investiții, urmărind realizarea lui:

Verifica legalitatea si exactitatea documentelor de decontare:

Verifica legalitatea si exactitatea datelor din documentele de evidenta gestionara:

Întocmește si transmite orice situație economico-financiara solicitata de conducerea instituției de către Administrația Financiara, Institutul Național de Statistică, Direcția Cultură și Direcția Buget ale P.M.B., etc.

Asigura întocmirea actelor justificative si a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale si asigura înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a acestora in funcție de natura lor; Asigura evidenta corecta a rezultatelor activității economico-financiare;

Ia masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

Asigura întocmirea corecta și în termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat;

Urmărește primirea la timp a extraselor de cont. verificarea acestora si a documentelor însoțitoare;

30

Asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli in general sau din care deriva direct sau indirect angajamentele de plăți;

Exercita controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata, luând masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților administrației;

Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

Controlează și ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale și bănești, in scopul prevenirii degradărilor, distrugerilor, pierderilor si risipei;

Urmărește circulația documentelor și ia masuri de îmbunătățire a acesteia:

Asigura clasarea si păstrarea în ordine și în condiții je siguranță a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile si evidenta pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totaie:

Participa la analiza si selecția ofertelor de achiziții publice, conform prevederilor legale;

Exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare:

Prezintă, spre aprobarea conducerii administrației bilanțul contabil, raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț și urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin din procesul verbal de analiză;

Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept:

Întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului:

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative in vigoare;

Asigura gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

Asigura folosirea eficienta a parcului auto prin planificarea riguroasa a transporturilor, controlul foilor de parcurs, întocmirea F.A.Z. - urilor si consumului lunar de combustibil;

întocmește și urmărește casarea mijloacelor fixe si declararea obiectelor de inventar (pentru sediul central);

Valorifica mijloacele fixe sau obiecte de inventar scoase din gestiunea teatrului, conform legislației în vigoare.

—    32

Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform Legii nr. 213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

Instituției ii revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil si imobil si a transmiterii acestuia către Direcția Cultura, spre luare la cunoștința si introducerea in baza de date a direcției.

Capitolul IX Buget, relații financiare

Teatrul ODEON este o instituție publica de cultura finanțata de la bugetul local al Municipiului București si din venituri proprii pe care le realizează din: incasarile provenite din vanzarea biletelor de intrare la spectacol si a caietelor program; din sponsorizări de la persoane fizice si juridice, din inchirierea de spatii, din asocieri si orice alte activitati comerciale cu caracter cultural, organizate conform normelor legale in vigoare;

Bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului ODEON se aproba in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

Angajarea cheltuielilor. încheierea contractelor si celelalte operațiuni financiar-contabile se asigura de către ordonatorul de credite;

Teatrul ODEON poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național si internațional, donații si sponsorizări, in condițiile prevederilor legale in vigoare;

Capitolul X Dispoziții finale

Teatrul ODEON este o instituție de spectacole de repertoriu.

Sigla teatrului Odeon este cea prezentată în anexa nr. 1. care face parte integrantă din prezentul regulament.

Teatrul ODEON își impresariază propriile producții artistice.

Teatrul ODEON poate recurge la externaiizarea, in condițiile legii, a unor servicii.

Anual, instituția intocmeste raportul de evaluare a activitatii, cu consultarea Consiliului Administrativ si a Consiliului Artistic;

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic si Ordonanța Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultura.

Teatrul ODEON urmeaza sa se inscrie in Registrul instituțiilor si companiilor de spectacole sau concerte precum si in Registrul impresarilor artistici, conform prevederilor legale, după Înființarea, respectiv reorganizarea acestora.33

Prezentul regulament a fost întocmit conform cu prevederile legale in vigoare si cu H.C.L.M.B. nr. 115/20.04.2000 privind; aprobarea REGULAMENTULUI CADRU de organizare si funcționare al instituțiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București si se va modifica si completa, după caz, cu celelelate reglementari legale in vigoare sau cu reglementările legislative aparute ulterior aprobării acestuia.

34

Anexa nr. 1

la Regulamentul de Organizare si Funcționare al Teatrului Odeon

Siala Teatrului Odeon este următoarea:


TEATRUL

ODEON