Hotărârea nr. 9/2007

HOTARAREnr. 9 din 2007-01-18 HOTARIRE 9 din 18/01/2007 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE SI SUPRALARGIRE B-DUL EXPOZITIEI"
HOTARARE nr. 9 din 18/01/2007
HOTARIRE 9 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “ Modernizare si supralargire B-dul Expozitiei”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 40(1) al Ordonantei de Urgenta nr. 45/2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 38(2) lit. b, (4) lit. d si art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1- Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii” Modernizare si supralargire B-dul Expozitiei”, ai carui indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2- Finantarea proiectului se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Art. 3- Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 9ANEXA


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

MODERNIZARE SI SUPRALARGIRE B-DUL EXPOZIȚIEI ”

l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )    - 104.800.129 RON

- 30.267.185 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 77.025.524 RON

-22.245.639 Euro

in preturi 29.11.2006 ( curs valutar 3.4625 Ron/Euro )

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

ANULI din care C+M


-    104.800.129 RON

-    77.025.524 RON

-    30.267.185 Euro

-    22.245.639 Euro

3.CAPACITATI

Lucrări de drum

Lungime totala traseu B-dul Expoziției Ranforsare sistem rutier Sistem rutier nou Trotuar nou

1.200 m 16.280 mp 12.296 mp 2.860 mp


Lucrări de tramvai

Calea de rulare Peroane

Rețea de contact

2,87 km cale simpla 4 buc.

3,161 km cale simplab-dul Regina Elisabeta 47, sect'r 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro