Hotărârea nr. 89/2007

HOTARAREnr. 89 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006.
HOTARARE nr. 89 din 31/05/2007
HOTARARE nr. 89 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea situatiilor financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006

 

             Analizand Raportul Primarului General;

            Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata;

            In temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”b”, (4) lit.“a” si art. 45(2) lit.“a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic -Se aproba situatiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006, conform anexelor 1-27 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

 

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.89CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hotararea nr.

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București pe anul 2006

- Lista anexelor -

Nr. anexei la Hot.

Nr. anexei corespunzătoare din situațiile financiare *)

Denumire anexa

1.

-

Politici contabile

2.

-

Note explicative

3.

1.

Bilanț

4.

2.

Contul de rezultat patrimonial

5.

3.

Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

6.

4.

Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

7.1-7.6

7.

Detalierea cheltuielilor (buget local, instituții finanțate integral din venituri proprii, instituții finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local, instituții finanțate din credite externe, instituții finanțate din fonduri externe nerambursabile, instituții finanțate din venituri in afara bugetului local)

8.

8.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri proprii - venituri -

9.

9.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local - venituri -

10.

10.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii - cheltuieli -

11.

11.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local - cheltuieli -

12.

12.

Contul de execuție a bugetului local - venituri -

13.

.    13.

Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli -

14.

14b.

Disponibil din mijloace cu destinație speciala

15.

15.

Contul de execuție a bugetului creditelor externe - cheltuieli -

16.

17.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri -

17.

18.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli -

18.

19.

Contul de execuție a veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local - venituri -

19.

20.

Contul de execuție a veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local - cheltuieli -

20.

21.

Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale

21.

22.

Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ - teritoriale

22.1-22.3

23, 23a, 2^b

-----|-

Contul de execuție a donațiilor si sponsorizărilor primite- si utilizate in anul 2006 (total, instituții finanțate integral din alocații bugetare, instituții finanțate din alocații bugetare si venituri proprii)

Hotararea nr. .&9/&G7

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București pe anul 2006

- Lista anexelor -

Nr. anexei Ia Hot.

Nr. anexei corespunzătoare din situațiile financiare *)

Denumire anexa

23.1-23.2

30.

Situația plăților restante (total, din bugetele locale)

24.

34.

Situația modificărilor in structura activelor nete / capitalurilor

25.

35a

Situația activelor fixe amortizabile

26.

35b

Situația activelor fixe neamortizabile

27.

40b

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala

*) in conformitate cu Normele tnetodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2006, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 40/2007.

->/

POLITICI CONTABILE

Situațiile financiare ale Consiliului General al Municipiului București se obțin prin centralizarea tuturor situațiilor financiare ale instituțiilor publice din subordinea acestuia, instituții ce au raportat setul de politici contabile specific fiecăreia. Acestea sunt prezentate în monedă națională, respectiv în lei noi (RON), fără subdiviziunile leului.

Operațiunile prezentate în situațiile financiare sunt reglementate prin: Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 556/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 616/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul do completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1649/2006, precum și cu Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 40/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006. De asemenea, situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea Contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 45/2003, privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările și completările ulterioare.

a    :

In principal, elementele prezentate în situațiile financiare de către fiecare instituție respectă următoarele principii:

•    principiul continuității activității - ceea ce presupune că, instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;

•    principiul permanenței metodelor - ceea ce presupune că, metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;

•    principiul prudenței - ceea ce presupune că, evaluarea se face pe o bază prudentă și în special ține cont de:

-    toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent,

-    toate deprecierile;

•    principiul contabilității pe bază de angajamente — ceea ce presupune că, efectele

tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe (măsură ce numerarul sau echivalentul este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare;    (

•    principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii - ceea ce presupune că, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat;

POLITICI CONTABILE

•    principiul intangibilităljii - ceea ce presupune că, bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;

•    principiul necompensării - ceea ce presupune că, orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

•    principiul comparabilității informațiilor - ceea ce presupune că, elementele prezentate oferă posibilitatea comparării în timp a informațiilor;

•    principiul materialității (pragului de semnificație) - ceea ce presupune că, orice element care are o valoare senlnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală;

® principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - ceea ce presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea ecopomică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Respectând principiile contabile mai sus amintite, așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile furnizate sunt:

a)    relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

b)    credibile, în sensul că:

-    reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

-    sunt peutre;

-    sunt prudente;

-    sunt complete sub toate aspectele semnificative.

POLITICI CONTABILE

•    principiul intangibilității - ceea ce presupune că, bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;

•    principiul necompensălrii - ceea ce presupune că, orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

•    principiul comparabilității informațiilor - ceea ce presupune că, elementele prezentate oferă posibilitatea comparării în timp a informațiilor;

•    principiul materialității (pragului de semnificație) - ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori hesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezehtate într-o poziție globală;

« principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - ceea ce presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Respectând principiile contabile mai sus amintite, așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile furnizate sunt:

a)    relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

b)    credibile, în sensul că:

-    reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

-    sunt neutre;

-    sunt prudente;

-    sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Nr.


crt.


NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare centralizate ale

)

Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006


UNITATEA


02 Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii


25.02.15 Circul „Globus”

26.02.16 Muzeul Municipiului București

27.02.17    Școala de Artă - București -

28.02.18    Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB -


29.02.19 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic - București -30.02.20 Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane - București -31.02.21 Administrația Grădina Zoologică - București -

32.02.22 Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București


33.02.23 Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor - București -34.02.24 Opera Comică pentru Copii

35.02.25 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor - București -

36.02.26 Monitorul Oficial al Municipiului București

37.02.27 Poliția Comunitară â Municipiului București

38.02.28 Muzeul Național „George Enescu”

03 Instituții finanțate integral din venituri proprii


39.03.1

40.03.2


04


Universitatea Populară “I. Dalles”

Casa de Cultură “Fiiederich Schiller”

Instituții în suboi^dinea altor autorități publice, care primesc, în completare, alocații de la bugețul C.G.M.B.


41.04.1 Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București


05 Regii autonome de interes local

42.05.1 Regia Autonomă de Transport București

43.05.2 Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - București -


NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

1. Cu privire Ia contul Ide execuție

Bugetul Consiliului General al Municipiului București pe anul 2006, a fost aprobat inițial prin H.C.G.M.B. nr. 30/10.02.2006 și modificat ulterior prin H.C.G.M.B. nr. 95/04.05.2006, H.C.G.M.B. nr. 199/30.08.2006, H.C.G.M.$. nr. 283/17.11.2006 și H.C.G.M.B. nr. 297/07.12.2006, inclusiv prin aprobări ale primarului general privind virări de credite.

Sintetic, situația realizării veniturilor și plăților din bugetul local la 31.12.2006 se prezintă astfel:

VENITURI

lei

Surse

Prevederi

definitive

încasări

realizate

Diferențe

o

1

2

3(2-1)

TOTAL VENITURI, din care:

1.924.340.000

1.918.538.867

-5.801.133

• venituri proprii, din care: i

1.770.759.000

1.787.854.680

17.095.680

-    cote defalcate din impozitul pe )

venit

-    sume alocate de Consiliul General al Municipiului București pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor și ale C.G.M.B.

1.525.000.000

89.600.000

1.534.674.749

88.849.581

9.674.749

-750.419

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului București

7.947.000

7.947.000

0

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

55.488.000

55.488.000

0

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

53.969.000

45.619.411

-8.349.589

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

lei

Surse

Prevederi

definitive

încasări

realizate

Diferențe

0

1

2

3(2-1)

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

18.369.000

10.180.000

-8.189.000

• investiții finanțate parțial din , împrumuturi externe

9.558.000

3.711.941

-5.846.059

• finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

destinația de locuință

- ~ * > -

8.250.000

7.737.835

-512.165

CHELTUIELI

lei

Indicatori

Prevederi

definitive

Plăți

efectuate

Diferențe

0

1

2

3(1-2)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

1.924.340.000

1.823.204.507

101.135.493

• cheltuieli curente

1.633.409.700

1.582.832.313

50.577.387

- cheltuieli de personal

46.692.600

43.232.287

3.460.313

- bunuri și servicii

287.679.660

268.983.412

18.696.248

- dobânzi aferente datoriei pu externe

Mice

89.913.500

89,557.934

355.566

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

805.600.000

805.600.000

0

- transferuri către instituții publice

226.185.040

218.635.720

7.549.320

- alte transferuri

170.198.900

149.798.181

20.400.719

- ajutoare sociale în numerar

40.000

33.567

6.433

- alte cheltuieli

7.100.000

6.991.212

108.788

• cheltuieli de capital    ;

254.843.800

206.896.332

47.947.468

i

• operațiuni financiare

36.086.500

33.475.862

2.610.638

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

REZULTATUL EXERCIȚIULUI

lei

INCASARI

PLĂTI

EXCEDENT

TOTAL BUGET,

1.918.538.867

1.823.204.507

95.334.360

Excedentul la 31.12.2006, în sumă de 95.334.360 lei cuprinde atât disponibilul bugetului local la trezoreria statului, în sumă de 95.284.213 lei, cât și disponibilitățile rămase în contul unităților la finele anului, provenite din alocații bugetare, restituite la bugetul local în 2007 (50.147 lei), respectiv:

-    Monitorul Oficial al Municipiului București (1.065 lei)

-    Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic (171 lei)

-    Centrul Cultural Palatele Brâncovenești (2.208 lei)

-    Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (46.703 lei).

Realizarea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la 31.12.2006 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

A

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL

842.094

838.234

3.860

- Cultură (Universitatea Populară „I. Dalles”, Casa de Cultură „F. Schiller”)

842.094

838.234

3.860

Suma din coloana “Diferențe” (3.860 lei) reprezintă excedentul la 31.12.2006, determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului, fără influența soldpriîor reportate din anul 2005.

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

Realizarea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii la 31.12.2006 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

248.497.709

249.868.147

-1.370.438

I. Venituri proprii (inclusiv donații și

sponsorizări)

29.811.842

31.232.427

-1.420.585

III. Subvenții / Transferuri (alocații de la bugetul local)

218.685.867

218.635.720

50.147

Suma din coloana “diferențe” (-1.370.438 lei) reprezintă excedentul la 31.12.2006, determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului (venituri proprii, subvenții și donații și sponsorizări) - fără influența soldurilor reportate din anul 2005.

> Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe astfel:

la 31.12.2006 se prezintă


lei

INDICATORI

Prevederi

definitive

Plăți

efectuate

Diferențe

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

893.992.110

612.962.365

281.029.745

- învățământ

40.999.720

20.270.642

20.729.078

- cultură, recreere și religie

3.000.000

2.904.577

95.423

- asigurări și asistență socială

9.800.000

8.542.865

1.257.135

- locuințe, servicii și dezvoltare publică

80.811.300

39.748.219

41.063.081

- combustibili și energie

15.926.360

15.552.644

373.716

- transporturi

743.454.730

525.943.418

217.511.312

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București Ia 31.12.2006

Situația de mai sus (anexele 15 și 7 - credite externe) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de împrumuturi externe și, respectiv de alocații din împrumuturi externe, (P.M.B., R.A.D.E.T., R.A.T.B. și, respectiv, Administrația Străzilor), referindu-se strict la partea de plăți / cheltuieli:

-P.M.B.:

1.    „Infrastructura urbană în municipiul București” (modernizare străzi, contorizare) -credit B.E.I. și alocații din obligațiuni municipale;

2.    „Programul multi - sector al municipiului București” (managementul traficului și refacerea zonei istorice a municipiului București) - credit B.E.R.D. și alocații din obligațiuni municipale;

3.    „Reabilitarea infrastructurii educaționale în municipiul București” - credit B.E.I. și alocații din obligațiuni municipale;

4.    „Recuperarea neuropsihomotorie a complexului Panduri” - alocații din obligațiuni municipale;

5.    „Reabilitarea ecologică a salbei de lacuri de pe râul Colentina” - alocații din obligațiuni municipale”;

6.    „Ecologizarea și dezvoltarea potențialului turistic, de recreere și agrement al parcurilor Cișmigiu, Herăstrău, Carol și Tineretului din municipiul București” - alocații din obligațiuni municipale;

7.    „Ameliorare zona de nord a municipiului București” - alocații din obligațiuni municipale;

8.    „Pasaj Basarab” - alocații din obligațiuni municipale;

9.    „Linii de tramvai”;

10.    „Penetrații, străpungeri, supralărgiri, pasaje rutiere și pietonale” - alocații din obligațiuni municipale;

11.    „Alte obiective” (achiziții terenuri, cadastrul verde al Municipiului București, alimentări cu apă în zona de nord a Municipiului București , etc.) - alocații din obligațiuni municipale;

12.    „Studii, documentații pentru lucrări străzi, parcaje, alte lucrări la infrastructura de transport.;

i

I    .,■■■■

- R.A.T.B.:    . " y ;

1.    „Modernizarea infrastructurii rețelei de tramvai în zona de sud-vest a municipiului

București” - credit B.E.I. și alocații din obligațiuni municipale;    p    i

2.    „Sistemul ide taxare bilete din municipiul București”-credit B.E.I.;    :

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

3. Alte lucrări la niijloacele de transport în comun - alocații din împrumuturi municipale;

-    R.A.D.E.T.:    !

1.    „Program START de reabilitare și modernizare ale sistemului de termoficare din municipiul București”- credit B.E.I. - B.D.C.E;

2.    „Program multil - sector pentru reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul București - credit B.E.R.D.;

-    Administrația Străzilor:

- „Reparații capitale la străzi”, inclusiv documentațiile aferente - alocații din obligațiuni municipale. ,

Realizarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31.12.2006 se prezintă astfel:    ,

I

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

3.164.318

3.109.332

54.986

- cultura

54.901

53.594

1.307

- mediu

176.038

122.359

53.679

- energie

2.933.379

2.933.379

0

în totalul veniturilor realizate nu sunt cuprinse soldurile finale ale anului 2005, reportate în

2006.

Această raportare (anexele 17, 18, 7 - fd. externe nerambursabile) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, astfel:

I    .    .

- R.A.D.E.T. - pentru programul „multi - sector al municipiului București -Reabilitarea sistemului de încălzire centralizată în municipiul București” (donatori bilaterali);

Hot. nr.

ANEXA 2'

NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare centralizate ale

»

Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

-    P.M.B. - pentru programul de management de mediu „LIFE ECOMARKET” (finanțare: Uniunea Europeană);

-    Centrul de Planificare și Proiectare Urbană - pentru programul „LIFE 05 - Sistem de supraveghere și alarmare privind impactul asupra mediului urban” (finanțare: Uniunea Europeană, prin Agenția de Implementare);

i

-    Universitatea Populară „I. Dalles” - pentru programul „LALERA” - finanțare Italia.

Realizarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local la 31.12.2006 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

104.375.587

96.403.519

7.972.068

- fondul de locuințe

8.716.441

10.148.367

-1.431.926

- fondul de risc

32.976

0

32.976

- fondul de rulment

95.626.170

86.255.152

9.371.018

A

In totalul veniturilor realizate nu sunt cuprinse soldurile finale ale anului 2005, reportate în 2006, spre deosebire de creditele bugetare aprobate (anuale și trimestriale), unde sunt cuprinse și soldurile reportate. De asemenea, în încasările din fondul de rulment este cuprins și excedentul bugetului local (95.284.213 lei), care la finele anului 2006 s-a transferat din disponibilul bugetului local în disponibilul fondului de rulment, excedent raportat de asemenea și în Anexa 13 „Contul de execuție a bugetului local”, în conformitate cu Normele metodologice.

Această situație (anexele 19, 20, 7 - venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de alocații din alte fonduri decât cele ale bugetului local, pentru realizarea de investiții de interes local, astfel:

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale

■    J

Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

-    R.A.T.B. (din fondul de rulment), pentru reabilitări și modernizări autobaze și tramvaie;

-    P.M.B. (din fondul de rulment, din fondul de locuințe și fondul de risc), pentru: consolidare sediu PMB (documentație), mddemizare și extindere la sediul teatrului Constantin Tănase, achiziții și consolidări locuințe, expertize imobile, reabilitare stație epurare Glina, alte cheltuieli de investiții și pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea autorităților locale a împrumutului RADET pentru programul „Start”.

2. Cu privire la Anexa nr. 1 la situațiile financiare, „Bilanț’’

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat la 31.12.2006 sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

1. active necurente:

-    active fixe necorporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 92.578.797 lei

-    instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale), inclusiv cele în curs de excuție, în sumă de 619.836.588 lei

-    terenuri și clădiri, In sumă de 11.833.677.135 lei

-    active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etc.), în sumă de 14.473.261 lei

-    creanțe necurente (mai mari de un an): clienți, debitori, etc., în sumă de 184.212.028 lei

2. active curente:

-    stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, hrană, obiecte de inveijtar, etc., în sumă de 45.612.142 lei

.    i

-    creanțe din operațiuni comerciale și avansuri, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc.), în sumă de 631.257.191 lei

-    creanțe bugetare, mai mici de un an: contribuții și alte asigurări sociale, constituite drept creanțe, TVA de recuperat, etc., în sumă totală de 191.194 lei

-    creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeană, în sumă de 1.962 lei

-    conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie: conturi de disponibilități la trezorerie (disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din alocații bugetare, disponibilități ale instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii, disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, disponibilul din fondul de rulment, în sumă de 102.009.457 lei, disponibilul din fondul de risc, în sumă de 5.453.355 lei, disponibilul din depozite speciale pentru construcții de locuințe, în sumă de 16.402.029 lei, din care: 16.387.890 lei la PMB și 14.139 lei la AFI, disponibil din acțiunile privind reducerea riscului seismic, în sumă de 207.333 lei,

NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare centralizate ale

»

Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

disponibilități din sume colectate pentru bugetul C.G.M.B., disponibilități în casă, avansuri de trezorerie, alte valori, etc.), în sumă totală de 128.998.043 lei

-    conturi la bănci comerciale, în sumă totală de 1.305.565.622 lei (disponibilități la bănci comerciale pentru: împrumuturi externe garantate de stat, în sumă de 52.559.564 lei, depozite bancare din împrumutul din emisiunea de obligațiuni municipale, în sumă de 1.238.170.000 lei, disponibil din împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale, în sumă de 10.052.783 lei, disponibil din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 25.333 lei, acreditive în valută, în sumă de 191.370 lei, disponibilități pentru plăți în valută, disponibilități pentru sume colectate în valută, casa în valută, garanții gestionari, etc.). Menționăm că, disponibilul din împrumutul din emisiunea de obligațiuni municipale a fost înregistrat la depozite bancare, așa cum de altfel este constituit.

-    cheltuieli în avans, în sumă de 14.949 lei

3.    datorii necurente:

-    sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditori peste un an, în sumă totală de 10.629.788 lei

-    împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 1.876.467.319 lei (împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, în sumă de 1.697.613.400 lei, împrumuturi externe garantate de stat, în sumă de 178.853.919 lei, reprezentând programele finanțate de B.E.I.: „Infrastructura urbană în municipiul București - contorizarea și modernizarea străzilor” și „Reabilitare infrastructura edilitară -școli”, împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale, în sumă de lei, reprezentând programul finanțat de B.E.R.D. „Programul multi - sector al municipiului București - managementul traficului și refacerea zonei istorice”)

4.    datorii curente:

-    datorii comerciale și avansuri: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori -debitori, creditori sub un an, etc., în sumă totală de 6.370.970 lei

-    datorii către bugete, în sumă totală de 641.095.006 lei: TVA de plată, impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la bugetul C.G.M.B. din debite neîncasate de A.F.I. din cote aport, chirii locuințe, chirii spații cu altă destinație, în sumă de 533.295.802 lei, reflectate și în contul de debitori din activ), etc.

-    salariile angajaților și contribuțiile aferente: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, asigurări sociale, asigurări pentru șomaj, alte datorii sociale, în sumă totală de 8.299.728 lei

-    venituri în avans: venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc., în sumă de

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

5. capitaluri proprii:

-    rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de rulment, fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, în sumă totală de 11.871.118.003 lei

-    rezultatul reportat, în sumă totală de 731.726.454 lei (sold creditor)

-    rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de -291.581.012 lei (deficit).

Specificăm că, în conformitate cu Normele metodologice pentru întocmirea situațiilor financiare, aprobate prin Ordinul m. f. p., nr. 40/ 2007, în bilanțul centralizat s-a consolidat contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului”, rezultând în final soldul debitor al acestuia. De asemenea, tot în conformitate cu Normele amintite, din rezultatul patrimonial s-a constituit la finele anului fondul de rulment, fapt câre a condus la necorelarea dintre rezultatul din bilanț și rezultatul din contul de rezultat patrimonial.

3. Cu privire la Anexa [nr. 2 Ia situațiile financiare, „Contul de rezultat patrimonial”

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv deficit, în sumă totală de - 196.296.799 lei). Deficitul anului 2006 provine în principal din cheltuielile efectuate în cursul anului din împrumuturi municipale, respectiv transferurile din aceste surse către R.A.T.B., cu mențiunea că, în contul de rezultat patrimonial nu sunt cuprinse veniturile și cheltuielile în afara bugetului local (fondul de rulment, fondul de locuințe și fondul de risc).

Menționăm că, atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile / finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea, alocații ce provin din veniturile bugetului C.G.M.B., înregistrate în corespondență cu conturile de cheltuieli din transferuri. De asemenea, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 40/2007, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 „Rezultatul exercițiului” s-au consolidat în bilanț (Anexai), ceea ce a condus și la consolidarea acestora în contul de rezultat patrimonial (Anexa 2).

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

4. Cu privire la Anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de

trezorerie”

Anexele 3 și 4 la situațiile financiare cuprind fluxurile de numerar din conturile de disponibilități la trezoreria statului și respectiv, la bănci comerciale, pe tipuri de activități: operaționale, de investiții, de finanțare. De asemenea, în Anexa 3 sunt cuprinse și fluxurile de numerar rezultate din contul 7702 „Finanțarea de la bugetul local”, cu mențiunea ca acestea nu sunt cuprinse în total, nefiind un cont de disponibil, soldul fiind determinat ca diferență între plăți și încasări (pozitiv).

5. Cu privire la Anexa nr. 14,b la situațiile financiare, „Disponibil din mijloace cu

destinație specială”

în Anexa nr. 14.b “Disponibil din fonduri cu destinație specială” sunt cuprinse următoarele fonduri - solduri la 31.12.2006.

•    donații / sponsorizări, în sumă de 141.552 lei;

•    garanții materiale care se rețin gestionarilor, în sumă de 442.007 lei;

•    alte fonduri speciale, în sumă de 207.333 lei, reprezentând sumele încasate de PMB - activitatea proprie - conform O.G. nr. 20/1994, privind acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

I    J    *

6. Cu privire la Anexa nr. 21 la situațiile financiare „Contul de execuție a sumelor

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale”

Această anexă cuprinde raportarea sumelor primite de la bugetul de stat, provenite din încasările din taxa pe valoarea adăugată, plățile efectuate din aceste încasări, precum și sumele neutilizate din aceste sume, restituite le finele anului 2006 la bugetul de stat.    .

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

7. Cu privire la Anexa nr. 22 la situațiile financiare „Veniturile, cheltuielile și excedente

ale bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale”

Această anexă reprezintă contul de execuție a bugetului local, așa cum este raportat în Anexele 7, 12 și 13, cu mențiunea că reprezintă o sinteză a acestuia.

8. Cu privire la Anexa nr. 23 la situațiile financiare „Contul de execuție a donațiilor și

sponsorizărilor primite și utilizate”

în Anexa nr. 23 simt reflectate încasările unităților din donații și sponsorizări, plățile efectuate din acestea, precum și disponibilitățile neutilizate la finele anului 2006. Această anexă este defalcată în centralizare corespunzător tipurilor de instituții: finanțate integral din alocații bugetare (Anexa nr. 23 a) și finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (Anexa nr. 23b).

9. Cu privire la Anexa nr. 30 la situațiile financiare, „Plăți restante”

Plățile restante, la 31. ll 2.2006, în sumă de 332.430 lei, provin de la: Teatrul Mundi, reprezentând obligații neachitate față de furnizorii de bunuri și servicii.

10. Cu privire la Anexa nr. 34 la situațiile financiare, „Situația modificărilor în

structura activelor pete / capitalurilor”

Modificarea capitalurilor proprii, așa cum sunt reflectate și în bilanțul contabil, este detaliată în Anexa 34, în structura prevăzută de această anexă.

Menționăm că, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 40/2007, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 „Rezultatul exercițiului” s-au consolidat în bilanț (Anexai), ceea ce a condus și la consolidarea acestora în Anexa 34.

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București la 31.12.2006

11. Cu privire la Anexa nr. 35 la situațiile financiare, „Situația activelor fixe”

Detalierea activelor fixe din bilanțul contabil (corporale și necorporale), în conformitate cu această anexă este prevăzută în Anexele 35a „Situația activelor fixe amortizabile”, respectiv 35b „Situația activelor fixe neamortizabile”, în structura prevăzută de aceste anexe.

12. Cu privire la Anexa nr. 40b la situațiile financiare, „Situația activelor și datoriilor

instituțiilor publice din administrația locală”

Conținutul Anexei 40b la 31.12.2006, este detaliat în Situația activelor și datoriilor, în conformitate strictă cu soldurile conturilor enumerate și cu cerințele prevăzute în anexă.

BILANȚ

31.12.2006

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI

SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI

A. ACTIVE

3.664.834.516

14.856.418.912

I. ACTIVE NECURENTE

1.134.947.545

12.744.777.809

01001

Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293)

78.828.851

92.578.797

01002

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale,plantații,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293)

495.800.234

619.836.588

01003

Terenuri si clădiri

(ct.211+212+231-281-291-293)

376.164.321

11.833.677.135

01005

Active financiare necurente (investiții pe termen iung ) - peste 1 an (ct.260+265+267-296)

14.438.830

14.473.261

01006

Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4612-4912-4962+4282)

169.715.309

184.212.028

01007

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)

1.134.947.545

12.744.777.809

II.ACTIVE CURENTE

2.529.886.971

2.111.641.103

01008

Stocuri

(ct.301 +302+303+304+305+307+309+331 +

332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)

35.660.129

45.612.142

01009

Creanțe curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an - Total (rd.10+11+12), din care:

666.074.095

631.450.347

01010

Creanțe din operațiuni comerciale si avansuri

( ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425 +4282+4611 +473+481 +482+483-4911 -4961+

5187)

665.890.470

631.257.191

01011

Creanțe bugetare

(ct.431+437+4424+4428+444+446+

4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682

+4684+4687+469-497)

183.625

191.194

01012

01014

Creanțe din operațiuni cu Comunitatea

Europeana

(ct.4501 +4511 +4531+4541 +4551 +456+457+

458)

Conturi la trezorerie si banei (rd.15+17) din care:

1.828 152-747

1.962

1.434:563.665

01015

Conturi la trezorerie, casa, alte valori,

BILANȚ

31.12.2006

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI

SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI

avansuri de trezorerie

( ct.510+512(1+5125+5131+5141+5161+5171

+520+5211*5212+5221+5222+523+524+

5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292

+5299+531+532+542+550+551+552+553+

554+555+556+557+558+5601+5602+561+

562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+

5743+5744+5153)

120.808.307

128.998.043

01017

Conturi la banei comerciale

( ct.5112+5121+5124+5125+5131 +

5132+5141*5142+5151+5152+5153+5161+

5162+5172*5314+5411+5412+550+558+560)

1.707.344.440

1.305.565.622

01018

din care: depozite (ct.5153+5163)

1.238.170.000

01019

01020

Cheltuieli in avans (ct.471)

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)

2.529.886.971

14.949

2.111.641.103

01021

TOTAL ACTIVE(rd.07+20)

3.664.834.516

14.856.418.912

01022

B. DATORII

2.549.576.243

2.545.155.467

01023

DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de 1 an

1.881.020.533

1.887.069.389

01024

Sume necurente de plata (ct.4042+269+4622+509+403+405)

6.434.543

10.629.788

01025

împrumuturi pe termen lung

(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672 +168-169)

1.874.585.990

1.876.467.319

01027

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)

1.881.020.533

1.887.097.107

01028

DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la 1 an,

-Total (rd.29+30+31), din care:

663.912.068

647.465.976

01029

Datorii comerciale si avansuri

(ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621 +473 +481+482+483+269)

1.953.984

6.370.970

01030

Datorii către bugete

(ct.440+441 +4423+4428+444+446+ 4481+4671+4672+4673+4674+4675)

661.958.084

C " ■ 64'SS^>6

■ - ------------

01032

împrumuturi pe termen scurt - sume ce

/

trebuie plătite intr-o perioada de pana la

’-i    /

1 an

?    X ■/    ■ -r- ■'.-    -

(ct.5186+51Ș1 +5192+5194+5195+5196+

î    ..    -

01033

5197+5198)

împrumuturi pe termen lung - sume ce

61

%

z :

' 2

BILANȚ

31.12.2006

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI

SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI

01034

trebuie plătite (ct.1611+162'

-169)

Salariile anga aferente (ct.421+423+.

in cursul exercițiului curent 1+1631+1641+1651+1671+168

iatilor si contribuțiile

126+427+4281+431+437+438)

1.448.633

677.682

8.299.728

01036

Venituri in avans (ct.472)

2.456.320

2.292.656

01038

TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)

668.555.710

658.058.360

01039

TOTAL DATORII (rd.27+38)

2.549.576.243

2.545.155.467

01040

ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI

PROPRII

(rd.40=rd.21-39 =rd.47)

1.115.258.273

12.311.263.445

01041

C. CAPITALURI PROPRII

1.115.258.273

12.311.263.445

01042

Rezerve, fonduri

(ct.100+101+102+103+104+105+106+131 +

132+133+134+135+136+137+139)

371.962.406

11.871.118.003

01043

Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)

743.295.867

731.726.454

01046

01047

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121 - sold debitor)

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)

-- i    -    —    ,

1.115.258.273

291.581.012

12.311.263.445

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2006

- lei -

COD

l

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

786)

181.513.505

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.663+664+665+666+667+668+669+

686)

114.843.836

02019

VI. REZULTATUL (DIN ACTIVITATEA

FINANCIARA (rjd.20-rd.21)

66.669.669

02020

-EXCEDENT (re). 17-rd. 18)

66.669.669

02022

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA

CURENTA (rdJ14+rd. 19)

-199.525.216

02024

-DEFICIT (rd.20f-rd.16)

199.525.216

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE

(ct.790+791)

4.622.190

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(ct.690+691)

1.393.773

02027

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA

EXTRAORDINARA (rd.28-rd29)

3.228.417

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

3.228.417

02030

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL

EXERCIȚIULUI (rd.22+rd.27)

-196.296.799

02032

- DEFICIT (rd.?8-rd.24)

196.296.799

*) Nota: Atât la codul 02004 "Venituri din finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala", cat si la cddul 02009 "Cheltuieli cu subvenții si transferuri" sunt cuprinse transferurile de la bugetul Consiliului General al Municipiului București către instituțiile subordonate, finanțate din alocații bugetare si venituri proprii (218.685.867 lei), care pentru instituțiile subordonate reprezintă venituri, iar pentru iristitutia superioara (care le aloca) reprezintă cheltuieli.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2006

cod 03    - lei -

COD

- DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

Cont

5311

(casa in lei)

Cont

7701

Cont

7702

(Finanțarea / Plăti de la bugetul local)

Cont

7703

Cont

7704

Cont

7705

Conturi de disponibilități la trezorerie

A

B

1=2+8

2

3

4

5

6

7

8

03001

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA

OPERAȚIONALA

313.128.720

1.438

1.493.685.773

313.127.282

03002

1. Incasari

4.457.656.324

72.013.933

7.912.173

4.385.642.391

03003

2. Plăti

4.144.527.604

72.012.495

1.501.597.946

4.072.515.109

03004

3. Numerar net din activitatea operaționala

(rd.02-rd.03)

313.128.720

1.438

1.493.685.773

313.127.282

03005

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE

INVESTIȚII

-182.938.985

206.896.332

-182.938.985

03006

1. Incasari

602.431.251

602.431.251

03007

2. Plăti

785.370.236

206.896.332

785.370.236

03Q08

3. Numerar net din activitatea de investiții

(rd.06-07)

-182.938.985

206.896.332

-182.938.985

03009

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE

FINANȚARE

-122.551.260

122.672.549

-122.551.260

030-10

TJ .Incasari

2.911.920

2.911.920

„ 03011 I

2 Plăti

125.463.180

122.672.549

125.463.180

03012

3#' Numerar net din activitatea de finanțare

(rd.10-rd.11)

-122.551.260

122.672.549

-122.551.260

03013

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

7.638.475

1.438

1.823.254.654

7.637.037

03014

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA ÎNCEPUTUL ANULUI

118.767 216

35.349

118.731.867

03015

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd,14)

'' 126.405.691

36.787

1.823.254.654

126.368.904

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2006

cod 04    - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

Cont

5314

(casa in valuta)

Conturi de disponibilități la banei comerciale

A

--B

1=2+3

2

3

04001

I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

2.092.704

2.092.704

04002

1. Incasari

204.079.147

1.133.066

202.946.081

04003

2. Plăti

201.986.443

1.133.066

200.853.377

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

2.092.704

2.092.704

04005

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

-3.559.589.773

-3.559.589.773

04006

1. Incasari

8.601.687

8.601.687

04007

2. Plăti

3.568.191.460

3.568.191.460

04008

3. Numerar net din activitatea de

investiții (rd.06-rd.07)

-3.559.589.773

-3.559.589.773

04009

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

3.155.718.251

3.155.718.251

04010

1. Incasari

3.157.281.262

3.157.281.262

04011

2. Plăti

1.563.011

1.563.011

04012

3. Numerar net din activitatea de

finanțare (rd.10-rd.11)

3.155.718.251

3.155.718.251

04013

IV CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

-401.778.818

-401.778.818

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL ANULUI

1.707.344.440

1.707.344.440

04015

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14), din care:

1.305.565.622

1.305.565.622

04016

1. Depozite

1.238.170.000

1.238.170.000

04018

3. Diferente de reevaluare

14.066.515

17

14.066.498

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5002

TOTAL CHELTUIELI

1.691.494.000

1.924.340.000

1.903.152.784

1.823.975.454

1.823.204.507

770.947

1.798.779.679

01

CHELTUIELI CURENTE

1.559.938.000

1.633.409.700

1.614.085.687

1.583.248.023

1.582.832.313

415.710

1.583.369.245

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53.114.600

46.692.600

46.682.109

43.220.050

43.232.287

-12.237

47.423.266

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

255.470.550

287.679.660

281.601.974

269.411.359

268.983.412

427.947

265.245.301

30

TITLUL III DOBÂNZI

91.913.500

89.913.500

89.913.500

89.557.934

89.557.934

89.609.265

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

91.913.500

89.913.500

89.913.500

89.557.934

89.557.934

89.609.265

40

TITLUL IV SUBVENȚII

850.000.000

805.600.000

805.600.000

805.600.000

805.600.000

805.600.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

850.000.000

805.600.000

805.600.000

805.600.000

805.600.000

805.600.000

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

23.783.700

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

23.783.700

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

193.623.750

226.185.040

225.421.513

218.635.720

218.635.720

218.685.867

5101

Transferuri curente

193.623.750

226.185.040

225.421.513

218.635.720

218.635.720

218.685.867

510101

Transferuri către instituțiile publice

193.623.750

226.185.040

225.421.513

218.635.720

218.635.720

218.685.867

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

81.731.900

170.198.900

157.726.591

149.798.181

149.798.181

149.780.767

5501

A. Transferuri interne

81.671.900

170.138.900

157.666.591

149.782.776

149.782.776

149.765.362

550107

Programe comunitare

150.200

150.200

150.200

40.000

40.000

4.280

550.W:."

sJRgjjgrame PHARE

300.000

300.000

300.000

18.306

5501-f2'’-;

InveWii ale regiilor autonome si

SQCiet™or comerciale cu capital de

:-T;

sta\ T- \

78.975.700

167.442.700

154.970.391

147.992.285

147.992.285

147.992.285

5501.13' -

PrdgțatB^de dezvoltare

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

-lei-

Capitol 1 Grupa / Titlu Articol 1 Alineat

Denumire indicator

Credite

Bugetare

Angajamente Angajamente

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

bugetare

legale

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

550118

Alte transferuri curente interne

646.000

646.000

646.000

150.491

150.491

150.491

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

60.000

60.000

60.000

15.405

15.405

15.405

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

60.000

60.000

60.000

15.405

15.405

15.405

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

200.000

40.000

40.000

33.567

33.567

33.567

5702

Ajutoare sociale

200.000

40.000

40.000

33.567

33.567

33.567

570201

Ajutoare sociale in numerar

200.000

40.000

40.000

33.567

33.567

33.567

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

10.100.000

7.100.000

7.100.000

6.991.212

6.991.212

6.991.212

5915

Contribuții la salarizarea personalului

neclerical

4.900.000

4.900.000

4.900.000

4.795.021

4.795.021

4.795.021

'5917-

Despăgubiri civile

5.200.000

2.200.000

2.200.000

2.196.191

2.196.191

2.196.191

70 ’    .

CHELTUIELI DE CAPITAL

93.469.500

254.843.800

252.980.597

207.251.569

206.896.332

355.237

199.922.025

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

93.469.500

254.843.800

252.980.597

207.251.569

206.896.332

355.237

199.922.025

7101

Active fixe

93.469.500

254.843.800

252.980.597

207.251.569

206.896.332

355.237

199.922.025

710101

Construcții

34.700.000

119.913.300

118.381.081

95.881.093

95.529.620

351.473

89.854.745

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.110.000

9.182.500

9.036.915

6.562.089

6.630.608

-68.519

5.121.081

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

21.659.500

13.906.030

13.800.474

7.386.247

7.386.247

13.040.320

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

35.000.000

111.841.970

111.762.127

97.422.140

97.349.857

72.283

91.905.879

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

38.086.500

;    36.086.500

36.086.500

33.475.862

33.475.862

15.488.409

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

38.086.500

36.086.500

36.086.500

33.475.862

33.475.862

15.488.409

8101

Rambursări de credite externe

38.086.500

36.086.500

36.086.500

33.475.862

33.475.862

15.488.409

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

192.951.250

150.379.660

150.271.312

138.023.360

137.790.267

233.093

156.618.427

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

64.611.500

49.723.610

49.723.610

40.159.444

39.926.351

233.093

58.893.626

01

CHELTUIELI CURENTE

42.411.500

37.448.610

37.448.610

33.813.509

33.580.416

233.093

35.626.731

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

33.200.000

27.200.000

27.200.000

24.548.151

24.548.151

27.370.152

1001

Cheltuieli salariale in bani

25.590.000

21.033.000

21.033.000

19.075.321

19.075.321

21.130.382

100101

Salarii de baza

11.000.000

10.059.000

10.059.000

9.642.329

9.642.329

10.610.540

100102

Salarii de merit

840.000

481.000

481.000

449.250

449.250

493.872

100103

Indemnizație de conducere

850.000

617.000

617.000

587.415

587.415

645.422

100104

Spor de vechime

2.500.000

1.680.000

1.680.000

1.636.213

1.636.213

1.795.476

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.100.000

799.000

799.000

767.352

767.352

866.442

100106

Alte sporuri

500.000

27.000

27.000

10.949

10.949

11.601

100107

Ore suplimentare

3.400.000

2.499.000

2.499.000

2.442.524

2.442.524

2.680.103

100108

Fond de premii

3.700.000

3.394.000

3.394.000

2.138.239

2.138.239

2.504.561

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

600.000

677.000

677.000

677.000

677.000

739.126

100113

Indemnizații de delegare

200.000

52.000

52.000

29.489

29.489

27.998

100130

Alte drepturi salariale in bani

900.000

748.000

748.000

694.561

694.561

755.241

1003

Contribuții

7.610.000

6.167.000

6.167.000

5.472.830

5.472.830

6.239.770

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

4.800.000

3.976.000

3.976.000

3.516.912

3.516.912

4.010.599

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

800.000

499.000

499.000

442.846

442.846

504.575

100303 •'

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1.700.000

1.462.000

1.462.000

1.297.823

1.297.823

1.478.594

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

200.000

103.000

103.000

88.417

88.417

100.947

-lei-

Capitol / Grupa 1 Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

— Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

110.000

127.000

127.000

126.832

126.832

145.055

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.211.500

10.248.610

10.248.610

9.265.358

9.032.265

233.093

8.256.579

2001

Bunuri si servicii

3.501.500

4.573.610

4.573.610

4.401.553

4.168.460

233.093

3.923.344

200101

Furnituri de birou

320.000

570.000

570.000

566.078

556.078

10.000

496.158

200102

Materiale pentru curățenie

142

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

550.000

750.000

750.000

750.000

663.876

86.124

663.642

200104

Apa, canal si salubritate

110.000

326.000

326.000

174.079

84.408

89.671

85.529

200105

Carburanți si lubrifiant!

700.000

550.000

550.000

550.000

536.250

13.750

398.280

200106

Piese de schimb

200.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

420.000

522.000

522.000

522.000

488.452

33.548

510.309

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

800.000

1.045.110

1.045.110

1.045.110

1.045.110

1.045.183

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

401.500

810.500

810.500

794.286

794.286

724.101

2002

Reparații curente

2.000.000

1.852.000

1.852.000

1.302.106

1.302.106

1.288.719

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

93.000

631.000

631.000

627.817

627.817

6.031

200501

Uniforme si echipament

2.000

8.000

8,000

4.963

4.963

4.963

200530

Alte obiecte de inventar

91.000

623.000

623.000

622.854

622.854

1.068

2006

.Peplasari, detasari, transferări

200.000

326.000

326.000

277.643

277.643

285.920

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000

135.000

135.000

130.253

130.253

151.887

200602

Deplasări in străinătate

180.000

191.000

191.000

147.390

147.390

134.033

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

77.000

76.000

76.000

59.213

59.213

66.529

-lei-

, Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2013

Pregătire profesionala

350.000

527.000

527.000

475.482

475.482

519.444

2014

Protecția muncii

50.000

33.000

33.000

31.157

31.157

31.845

2030

Alte cheltuieli

2.940.000

2.230.000

2.230.000

2.090.387

2.090.387

2.134.747

203002

Protocol si reprezentare

1.440.000

156.000

156.000

138.110

138.110

155.992

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.500.000

2.074.000

2.074.000

1.952.277

1.952.277

1.978.755

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

22.200.000

12.275.000

12.275.000

6.345.935

6.345.935

23.266.895

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

22.200.000

12.275.000

12.275.000

6.345.935

6.345.935

23.266.895

7101

Active fixe

22.200.000

12.275.000

12.275.000

6.345.935

6.345.935

23.266.895

710101

Construcții

2.566.977

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25.000

25.000

3.828.109

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

20.200.000

12.250.000

12.250.000

6.345.935

6.345.935

12.574.654

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

2.000.000

4.297.155

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

36.426.250

10.742.550

10.634.202

8.305.982

8.305.982

8.115.536

01

CHELTUIELI CURENTE

34.273.700

8.507.000

8.398.652

7.969.536

7.969.536

7.964.240

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

890.000

899.000

899.000

857.394

857.394

876.070

1001

Cheltuieli salariale in bani

673.660

690.560

690.560

659.196

659.196

662.089

100101

Salarii de baza

400.000

392.500

392.500

376.932

376.932

369.291

100102

Salarii de merit

15.460

12.160

12.160

11.378

11.378

12.420

100103

Indemnizație de conducere

38.790

28.790

28.790

27.789

27.789

29.966

100104

Spor de vechime

76.390

64.390

64.390

63.523

63.523

65.708

100105

Sporuri pentru condiții de munca

0

13.900

13.900

13.380

13.380

15.447

100106

Alte sporuri

5.200

5.200

5,200

5.174

5.174

5.629

-lei-

Capitol / Gt*upa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100107

Ore suplimentare

75.190

80.790

80.790

80.752

80.752

84.898

100108

Fond de premii

57.150

85.750

85.750

78.730

78.730

78.730

100113

Indemnizații de delegare

1.600

1.600

1.538

1.538

100130

Alte drepturi salariale in bani

5.480

5.480

5.480

1003

Contribuții

216.340

208.440

208.440

198.198

198.198

213.981

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

139.590

134.190

134.190

131.399

131.399

141.884

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

20.400

17.800

17.800

16.800

16.800

18.119

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

47.650

47.650

47.650

46.418

46.418

50.111

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

3.650

3.750

3.750

3.581

3.581

3.867

.. 100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5.050

5.050

5.050

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

380.000

613.000

613.000

429.838

429.838

404.801

2001

Bunuri si servicii

270.000

406.060

406.060

236.285

236.285

237.103

200101

Furnituri de birou

16.000

23.200

23.200

20.403

20.403

20.403

200102

Materiale pentru curățenie

2.150

3.550

3.550

3.342

3.342

3.342

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

14.000

53.460

53.460

47.025

47.025

47.025

200104

Apa, canal si salubritate

5.000

5.000

5.000

1.428

1.428

1.428

200105

Carburanți si lubrifianti

10.000

200106

Piese de schimb

5.000

2.000

2.000

1.994

1.994

1.994

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

14.500

39.500

39.500

33.171

33.171

33.171

200109

Materiale si prestări de servicii cu

-lei-

Capitol /

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

caracter funcțional

187.000

249.000

249.000

104.746

104.746

105.564

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

16.350

30.350

30.350

24.176

24.176

24.176

2002

Reparații curente

11.000

104.000

104.000

96.068

96.068

96.068

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.000

28.170

28.170

26.515

26.515

200530

Alte obiecte de inventar

8.000

28.170

28.170

26.515

26.515

2006

Deplasări, detasari, transferări

10.000

21.050

21.050

21.034

21.034

21.034

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000

18.200

18.200

18.185

18.185

18.185

200602

Deplasări in străinătate

2.850

2.850

2.849

2.849

2.849

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

6.000

6.000

6.000

5.851

5.851

5.851

2013

Pregătire profesionala

53.000

40.250

40.250

39.078

39.078

39.078

.'2014

Protecția muncii

2.000

2.000

2.000

270

270

270

2030

Alte cheltuieli

20.000

5.470

5.470

4.737

4.737

5.397

2Q3030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

5.470

5.470

4.737

4.737

5.397

50 V-l

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

23.783.700

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

23.783.700

.....

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.360.000

3.135.000

3.026.652

2.870.708

2.870.708

2.871.773

• '5101

Transferuri curente

2.360.000

3.135.000

3.026.652

2.870.708

2.870.708

2.871.773

510101

Transferuri către instituțiile publice

2.360.000

3.135.000

3.026.652

2.870.708

2.870.708

2.871.773

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.660.000

1.660.000

1.660.000

1.615.405

1.615.405

1.615.405

5501

A. Transferuri interne

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

550113

Programe de dezvoltare

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

-lei-

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

60.000

60.000

60.000

15.405

15.405

15.405

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

60.000

60.000

60.000

15.405

15.405

15.405

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

5.200.000

2.200.000

2.200.000

2.196.191

2.196.191

2.196.191

5917

Despăgubiri civile

5.200.000

2.200.000

2.200.000

2.196.191

2.196.191

2.196.191

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

260.000

343.000

343.000

336.446

336.446

151.296

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

260.000

343.000

343.000

336.446

336.446

151.296

7101

Active fixe

260.000

343.000

343.000

336.446

336.446

151.296

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

260.000

275.530

275.530

274.015

274.015

17.586

7.10130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

67.470

67.470

62.431

62.431

133.710

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.892.550

1.892.550

1.892.550

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.892.550

1.892.550

1.892.550

8101

Rambursări de credite externe

1.892.550

1.892.550

1.892.550

810102

Rambursări de credite externe din fondul

de garantare

1.892.550

1.892.550

1.892.550

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

91.913.500

89.913.500

89.913.500

89.557.934

89.557.934

0

89.609.265

01

CHELTUIELI CURENTE

91.913.500

89.913.500

89.913.500

89.557.934

89.557.934

0

89.609.265

30

TITLUL II, DOBÂNZI

91.913.500

89,913.500

89.913.500

89.557.934

89.557.934

89.609.265

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

91.913.500

89.913.500

89.913.500

89.557.934

89.557.934

89.609.265

300205

Dobânzi aferente datoriei publice

Capitol / ‘Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

externe locale

91.913.500

89.913.500

89.913.500

89.557.934

89.557.934

89.609.265

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

5.187.000

7.415.000

7.415.000

5.350.911

5.350.911

2.705.078

6002

APARARE

830.000

480.000

480.000

65.708

65.708

40.128

01

CHELTUIELI CURENTE

580.000

230.000

230.000

65.708

65.708

23.415

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

580.000

230.000

230.000

65.708

65.708

23.415

2001

Bunuri si servicii

69.000

139.000

139.000

39.091

39.091

23.280

200101

Furnituri de birou

25.000

25.000

25.000

19.611

19.611

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10.000

20.000

20.000

8.665

8.665

8.665

200104

Apa, canal si salubritate

8.000

8.000

8.000

744

744

744

200105

Carburanți si lubrifianti

10.000

10.000

10.000

200106

Piese de schimb

2.000

2.000

2.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

4.000

24.000

24.000

1.463

1.463

1.547

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

40.000

40.000

3.716

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000

10.000

10.000

8.608

8.608

8.608

2002

Reparații curente

400.000

10.000

10.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

70.000

70.000

25.771

25.771

200530

Alte obiecte de inventar

100.000

70.000

70.000

25.771

25.771

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

11.000

11.000

11.000

846

846

135

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

250.000

250.000

250.000

16.713

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

250.000

250.000

250.000

16.713

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

7101

Active fixe

250.000

250.000

250.000

16.713

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

16.713

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

250.000

250.000

250.000

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

4.357.000

6.935.000

6.935.000

5.285.203

5.285.203

2.664.950

01

CHELTUIELI CURENTE

3.457.000

2.935.000

2.935.000

2.324.440

2.324.440

2.260.399

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

800.000

600.000

600.000

485.405

485.405

513.141

1001

Cheltuieli salariate in bani

599.000

467.200

467.200

374.875

374.875

394.376

100101

Salarii de baza

350.000

254.600

254.600

242.636

242.636

248.331

100102

Salarii de merit

129.000

7.000

7.000

6.496

6.496

6.399

100103

Indemnizație de conducere

20.000

2.900

2.900

2.900

2.900

3.426

100104

Spor de vechime

15.000

46.300

46.300

45.794

45.794

46.613

100105-

Sporuri pentru condiții de munca

8.600

8.600

8.500

8.500

9.487

100106

Alte sporuri

20.000

20.000

20.000

100107

Ore suplimentare

36.000

36.000

33.632

33.632

34.180

100108

Fond de premii

15.000

44.500

44.500

31.727

31.727

42.750

100130

Alte drepturi salariate in bani

50.000

47.300

47.300

3.190

3.190

3.190

1003

Contribuții

201.000

132.800

132.800

110.530

110.530

118.765

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

100.000

82.000

82.000

71.339

71.339

77.260

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

50.000

13.000

13.000

8.441

8.441

8.984

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

40.000

30.000

30.000

25.389

25.389

27.608

100304

Contribuții de asigurări pentru

—Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

accidente de munca si boli profesionale

7.000

4.200

4.200

1.793

1.793

1.955

Î

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

4.000

3.600

3.600

3.568

3.568

2.958

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

880.000

880.000

880.000

535.902

535.902

444.125

2001

Bunuri si servicii

352.750

302.750

302.750

148.670

148.670

111.869

200101

Furnituri de birou

7.000

30.000

30.000

6.642

6.642

200102

Materiale pentru curățenie

15.750

22.750

22.750

19.418

19.418

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

55.000

90.000

90.000

65.899

65.899

69.789

200104

Apa, canal si salubritate

7.000

10.000

10.000

9.393

9.393

10.274

200105

Carburanți si lubrifianti

100.000

20.000

20.000

15.000

15.000

200106

Piese de schimb

20.000

10.000

10.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12.000

35.000

35.000

22.450

22.450

24.638

•    -2QQ109

Materiale si prestări de servicii cu

X

caracter funcțional

37.000

10.000

10.000

7.620

7.620

4.920

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

99.000

75.000

75.000

2.248

2.248

2.248

2002    ,’i

Reparații curente

350.000

350.000

350.000

331.882

331.882

331.882

2005

7 200503 5

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.000

168.000

168.000

54.976

54.976

Lenjerie si accesorii de pat

10.000

10.000

20G$3Q/}'

Alte obiecte de inventar

8.000

158.000

158.000

54.976

54.976

2011,

Cârti, publicații si materiale documentare

49.250

19.250

19.250

2013

Pregătire profesionala

0

20.000

20.000

2014

Protecția muncii

10.000

10.000

10.000

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2030

Alte cheltuieli

110.000

10.000

10.000

374

374

374

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110.000

10.000

10.000

374

374

374

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.777.000

1.455.000

1.455.000

1.303.133

1.303.133

1.303.133

5101

Transferuri curente

1.777.000

1.455.000

1.455.000

1.303.133

1.303.133

1.303.133

510101

Transferuri către instituțiile publice

1.777.000

1.455.000

1.455.000

1.303.133

1.303.133

1.303.133

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

900.000

4.000.000

4.000.000

2.960.763

2.960.763

404.551

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

900.000

4.000.000

4.000.000

2.960.763

2.960.763

404.551

7101

Active fixe

900.000

4.000.000

4.000.000

2.960.763

2.960.763

404.551

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

800.000

3.900.000

3.900.000

2.960.763

2.960.763

147.456

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

100.000

100.000

100.000

233.507

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

23.588

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

182.909.100

217.367.090

216.972.209

202.072.259

202.070.405

1.854

197.127.893

6502

INVATAMANT

120.000

120.000

120.000

2.566

2.566

2.566

01

CHELTUIELI CURENTE

120.000

120.000

120.000

2.566

2.566

2.566

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

120.000

120.000

120.000

2.566

2.566

2.566

5501

A. Transferuri interne

120.000

120.000

120.000

2.566

2.566

2.566

550118

Alte transferuri curente interne

120.000

120.000

120.000

2.566

2.566

2.566

6602

SANATATE

1.800.000

1.900.000

1.780.026

1.780.026

1.780.026

1.780.026

01

CHELTUIELI CURENTE

1.800.000

1.900.000

1.780.026

1.780.026

1.780.026

1.780.026

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.800.000

1.900.000

1.780.026

1.780.026

1.780.026

1.780.026

2030

Alte cheltuieli

1.800.000

<•' 1.900.000

1.780.026

1.780.026

1.780.026

1.780.026

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

cugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.800.000

1.900.000

1.780.026

1.780.026

1.780.026

1.780.026

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

178.290.300

212.741.290

212.466.383

198.718.417

198.716.586

1.831

193.534.713

01

CHELTUIELI CURENTE

164.200.800

205.241.790

204.966.883

192.815.499

192.813.668

1.831

192.173.637

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.804.000

4.568.000

4.568.000

4.524.047

4.524.047

4.852.801

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.599.160

3.478.960

3.478.960

3.446.457

3.446.457

3.703.142

100101

Salarii de baza

1.822.180

1.717.060

1.717.060

1.714.183

1.714.183

1.846.042

100102

Salarii de merit

72.520

61.520

61.520

60.918

60.918

65.970

100103

Indemnizație de conducere

106.840

86.340

86.340

84.821

84.821

91.910

100104

Spor de vechime

546.090

433.990

433.990

430.778

430.778

469.009

100105

Sporuri pentru condiții de munca

183.000

152.000

152.000

151.216

151.216

164.840

100106

Alte sporuri

370.840

301.340

301.340

299.259

299.259

325.256

100107

Ore suplimentare

49.000

60.000

60.000

59.991

59.991

69.697

100108

Fond de premii

215.890

431.610

431.610

411.714

411.714

414.111

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

232.000

227.700

227.700

226.503

226.503

249.233

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

800

200

200

100113

Indemnizații de delegare

7.200

7.200

7.074

7.074

7.074

1003

Contribuții

1.204.840

1.089.040

1.089.040

1.077.590

1.077.590

1.149.659

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

765.180

683.680

683.680

677.086

677.086

729.954

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

107.550

80.650

80.650

79.216

79.216

84.556

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

253.170

242.380

242.380

240.199

240.199

258.740

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

51.040

46.430

.    46.430

45.533

45.533

48.931

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

Bugetare

Angajamente Angajamente

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

bugetare

legale

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

27.900

35.900

35.900

35.556

35.556

27.478

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.869.050

11.571.550

11.571.550

3.197.108

3.195.277

1.831

2.177.410

2001

Bunuri si servicii

1.100.290

754.790

754.790

651.344

652.153

-809

613.442

200101

Furnituri de birou

30.000

38.000

38.000

29.608

29.608

18.963

200102

Materiale pentru curățenie

15.000

18.500

18.500

15.622

16.431

-809

15.343

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

411.570

266.570

266.570

243.951

243.951

233.046

200104

Apa, canal si salubritate

35.970

42.970

42.970

28.891

28.891

28.365

200105

Carburanți si lubrifianti

20.500

20.500

20.068

20.068

15.825

200106

Piese de schimb

5.000

5.000

2.884

2.884

2.884

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

186.200

136.200

136.200

123.151

123.151

123.151

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

293.500

131.500

131.500

107.382

107.382

105.849

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

128.050

95.550

95.550

79.787

79.787

70.016

2002

Reparații curente

1.354.500

1.032.500

1.032.500

1.022.937

1.022.937

1.023.687

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

135.900

191.900

191.900

163.904

163.904

200530

Alte obiecte de inventar

135.900

191.900

191.900

163.904

163.904

2006

Deplasări, detasari, transferări

44.420

42.920

42.920

34.754

34.754

34.995

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

44.420

18.420

18.420

10.422

10.422

10.663

200602

Deplasări in străinătate

24.500

24.500

24.332

24.332

24.332

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

811.800

814.800

814.800

810.513

810.513

3.736

2012

Consultanta si expertiza

5.000

7.r

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

sugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2013

Pregătire profesionala

46.840

20.840

20.840

13.780

13.780

14.340

2014

Protecția muncii

15.000

8.000

8.000

7.962

7.962

4.994

2030

Alte cheltuieli

355.300

8.705.800

8.705.800

491.914

489.274

2.640

482.216

203004

Chirii

135.000

135.000

134.080

134.080

134.080

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

355.300

8.570.800

8.570.800

357.834

355.194

2.640

348.136

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

150.627.750

184.202.240

183.927.333

180.299.323

180.299.323

180.348.405

5101

Transferuri curente

150.627.750

184.202.240

183.927.333

180.299.323

180.299.323

180.348.405

510101

Transferuri către instituțiile publice

150.627.750

184.202.240

183.927.333

180.299.323

180.299.323

180.348.405

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

4.900.000

4.900.000

4.900.000

4.795.021

4.795.021

4.795.021

5915-

Contribuții la salarizarea personalului

; ■ v-rw

neclerical

4.900.000

4.900.000

4.900.000

4.795.021

4.795.021

4.795.021

70    ( ?

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.089.500

7.499.500

7.499.500

5.902.918

5.902.918

1.361.076

71 ,    »

nȘjTLULX ACTIVE NEFINANCIARE

14.089.500

7.499.500

7.499.500

5.902.918

5.902.918

1.361.076

71CV '

■■Active fixe

14.089.500

7.499.500

7.499.500

5.902.918

5.902.918

1.361.076

7tGt01, ;

Construcții

1.500.000

3.007.000

3.007.000

2.948.765

2.948.765

878.501

710ÎQZ&

«Mașini, echipamente si mijloace de

transport

4.012.000

4.012.000

2.501.620

2.501.620

247.482

71

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

29.500

467.000

467.000

439.038

439.038

92.770

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

12.560.000

13.500

13.500

13.495

13.495

142.323

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

2.698.800

2.605.800

2.605.800

1.571.250

1.571.227

23

1.810.588

01

CHELTUIELI CURENTE

2.628.800

2.560.800

2.560.800

1.550.858

1.550.835

23

1.699.074

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.132.800

1.236.800

1.236.800

1.143.412

1.143.412

1.267.535

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente    Piati    Angajamente

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

legale

efectuate

legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

1001

Cheltuieli salariale in bani

863.500

948.690

948.690

880.654

880.654

974.467

100101

Salarii de baza

545.000

598.000

598.000

563.656

563.656

627.897

100102

Salarii de merit

27.800

24.500

24.500

23.250

23.250

26.193

100103

Indemnizație de conducere

46.800

35.000

35.000

33.936

33.936

40.141

100104

Spor de vechime

50.900

50.500

50.500

48.555

48.555

53.813

100105

Sporuri pentru condiții de munca

8.000

8.000

5.300

5.300

10.283

100107

Ore suplimentare

108.000

92.500

92.500

82.405

82.405

92.228

100108

Fond de premii

68.000

103.490

103.490

99.240

99.240

99.600

100113

Indemnizații de delegare

17.000

10.700

10.700

4.929

4.929

4.929

100130

Alte drepturi salariale in bani

26.000

26.000

19.383

19.383

19.383

1003

Contribuții

269.300

288.110

288.110

262.758

262.758

293.068

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

174.520

184.850

184.850

169.833

169.833

189.106

100302 ‘

Contribuții de asigurări de șomaj

25.200

24.480

24.480

22.075

22.075

24.500

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

59.000

66.330

66.330

61.070

61.070

67.848

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

4.100

5.810

5.810

4.267

4.267

4.746

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

6.480

6.640

6.640

5.513

5.513

6.868

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

496.000

484.000

484.000

235.126

235.103

23

240.913

2001

Bunuri si servicii

150.000

183.000

183.000

66.570

66.547

23

58.249

200101

Furnituri de birou

18.000

18.000

18.000

16.724

16.724

10.874

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

4.000

4.000

488

488

488

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

70.000

70.000

70.000

4.380

4.380

4.380

-lei-

Capitol/ Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200104

Apa, canal si salubritate

5.000

5.000

5.000

1.129

1.106

23

1.129

200105

Carburanți si lubrifianti

3.000

8.000

8.000

7.644

7.644

5.119

200106

Piese de schimb

5.000

5.000

5.000

1.576

1.576

1.022

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.000

40.000

40.000

19.816

19.816

19.816

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5.000

10.000

10.000

4.378

4.378

4.378

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

14.000

23.000

23.000

10.435

10.435

11.043

2002

Reparații curente

150.000

100.000

100.000

50.108

50.108

50.108

2003

Hrana

40.165

200301

Hrana pentru oameni

40.165

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

30.000

30.000

26.056

26.056

200530

Alte obiecte de inventar

10.000

30.000

30.000

26.056

26.056

2006

Deplasări, detasari, transferări

70.000

70.000

70.000

33.456

33.456

33.456

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000

53.000

53.000

24.154

24.154

24.154

200602

Deplasări in străinătate

60.000

17.000

17.000

9.302

9.302

9.302

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

6.000

6.000

6.000

2.220

2.220

2.220

2013

Pregătire profesionala

30.000

45.000

45.000

19.837

19.837

19.837

2014

Protecția muncii

10.000

10.000

10.000

3.625

3.625

3.625

2030

Alte cheltuieli

70.000

40.000

40.000

33.254

33.254

33.253

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.000

40.000

40.000

33.254

33.254

33.253

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800.000

800.000

800.000

138.753

138.753

157.059

5501

A. Transferuri interne

800.000

800.000

800.000

138.753

138.753

157.059

Capitol Z

3 rupă t Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Chettuiefi

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

550108

Programe PHARE

300.000

300.000

300.000

18.306

550118

Alte transferuri curente interne

500.000

500.000

500.000

138.753

138.753

138.753

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

200.000

40.000

40.000

33.567

33.567

33.567

5702

Ajutoare sociale

200.000

40.000

40.000

33.567

33.567

33.567

570201

Ajutoare sociale in numerar

200.000

40.000

40.000

33.567

33.567

33.567

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.000

45.000

45.000

20.392

20.392

111.514

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70.000

45.000

45.000

20.392

20.392

111.514

7101

Active fixe

70.000

45.000

45.000

20.392

20.392

111.514

710101

Construcții

25.000

25.000

4.403

4.403

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

40.000

6.106

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.000

20.000

20.000

15.989

15.989

97.398

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

20.000

8.010

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

209.188.500

265.310.800

263.017.069

233.266.491

233.244.223

22.268

228.983.921

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

191.988.300

245.610.600

244.085.921

221.655.358

221.665.506

-10.148

228.456.206

01

CHELTUIELI CURENTE

142.581.800

149.054.100

147.562.994

143.049.575

143.059.723

-10.148

143.281.560

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.090.800

5.111.800

5.111.800

5.007.675

5.017.823

-10.148

5.330.291

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.977.680

3.929.460

3.929.460

3.839.267

3.839.267

4.085.616

100101

Salarii de baza

2.417.250

2.165.350

2.165.350

2.127.224

2.127.224

2.259.570

100102

Salarii de merit

79.450

71.910

71.910

65.881

65.881

70.349

100103

Indemnizație de conducere

77.360

82.020

82.020

79.067

79.067

84.217

100104

Spor de vechime

415.480

401.250

401.250

398.209

398.209

426.196

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100105

100106

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

20.690

82.570

76.890

82.570

76.890

75.246

76.885

75.246

76.885

84.168

94.860

100107

Ore suplimentare

581.310

572.500

572.500

571.371

571.371

617.191

100108

Fond de premii

342.050

438.150

438.150

411.639

411.639

411.639

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

12.900

15.400

15.400

15.348

15.348

18.731

100113

Indemnizații de delegare

28.110

8.420

8.420

6.677

6.677

6.677

100130

Alte drepturi salariale in bani

3.080

15.000

15.000

11.720

11.720

12.018

1003

Contribuții

1.113.120

1.182.340

1.182.340

1.168.408

1.178.556

-10.148

1.244.675

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

680.950

762.340

762.340

753.731

753.350

381

801.759

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

113.840

93.580

93.580

92.263

96.545

-4.282

102.536

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

290.220

272.560

272.560

269.499

270.235

-736

287.969

10Q304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

22.650

22.980

22.980

22.458

22.018

440

23.249

-1003064

Contribuții pentru concedii si indemnizații

5.460

30.880

30.880

30.457

36.408

-5.951

29.162

■ 20: '

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98.286.000

106.203.500

105.207.005

103.664.511

103.664.511

103.573.880

:2001

Bunuri si servicii

3.823.000

3.934.400

3.933.900

3.587.222

3.587.222

3.538.340

'200101

Furnituri de birou

125.900

116.000

116.000

115.309

115.309

107.334

200102

Materiale pentru curățenie

4.500

4.500

4.500

2.353

2.353

979

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

171.000

174.900

174.400

154.200

154.200

131.101

200104

Apa, canal si salubritate

22.000

22.000

22.000

14.701

14.701

13.930

200105

Carburanți si lubrifianti

170.000

110.000

110.000

27.300

27.300

28.774

200106

Piese de schimb

55.600

64.500

64.500

19.823

19.823

15.731

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente Angajamente

Plăti----

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

bugetare

legale

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

110.000

110.000

110.000

94.910

94.910

94.111

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.012.000

3.179.000

3.179.000

3.053.418

3.053.418

3.045.438

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

152.000

153.500

153.500

105.208

105.208

100.942

2002

Reparații curente

1.965.000

1.765.000

1.765.000

1.729.959

1.729.959

1.724.509

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

72.000

57.000

57.000

35.638

35.638

200530

Alte obiecte de inventar

72.000

57.000

57.000

35.638

35.638

2006

Deplasări, detasari, transferări

155.000

158.000

158.000

50.024

50.024

50.024

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

45.000

48.000

48.000

29.299

29.299

29.299

200602

Deplasări in străinătate

110.000

110.000

110.000

20.725

20.725

20.725

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

7.000

19.000

19.000

12.976

12.976

12.976

2013

Pregătire profesionala

61.000

41.500

41.500

23.876

23.876

23.876

2014

Protecția muncii

14.000

11.500

11.500

1.497

1.497

1.037

2030

Alte cheltuieli

92.189.000

100.217.100

99.221.105

98.223.319

98.223.319

98.223.118

203030

51

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

92.189.000

100.217.100

99.221.105

98.223.319

98.223.319

98.223.118

ADMINISTRATEI PUBLICE

38.859.000

37.392.800

37.012.528

34.162.556

34.162.556

34.162.556

5101

Transferuri curente

38.859.000

37.392.800

37.012.528

34.162.556

34.162.556

34.162.556

510101

Transferuri către instituțiile publice

38.859.000

37.392.800

37.012.528

34.162.556

34.162.556

34.162.556

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

346.000

346.000

231.661

214.833

214.833

214.833

5501

A. Transferuri interne

346.000

346.000

231.661

214.833

214.833

214.833

550112

Investiții ale regiilor autonome si

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

societăților comerciale cu capital de stat

320.000

320.000

205.661

205.661

205.661

205.661

550118

Alte transferuri curente interne

26.000

26.000

26.000

9.172

9.172

9.172

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

34.070.000

81.620.000

81.586.427

64.207.504

64.207.504

85.174.646

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

34.070.000

81.620.000

81.586.427

64.207.504

64.207.504

85.174.646

7101

Active fixe

34.070.000

81.620.000

81.586.427

64.207.504

64.207.504

85.174.646

710101

Construcții

13.700.000

61.000.000

60.966.427

54.685.029

54.685.029

83.361.574

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

40.000

31.500

31.500

31.291

31.291

88.592

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

460.000

193.500

193.500

66.826

66.826

11.789

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

19.870.000

20.395.000

20.395.000

9.424.358

9.424.358

1.712.691

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

15.336.500

14.936.500

14.936.500

14.398.279

14.398.279

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

15.336.500

14.936.500

14.936.500

14.398.279

14.398.279

8101

Rambursări de credite externe

15.336.500

14.936.500

14.936.500

14.398.279

14.398.279

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

15.336.500

14.936.500

14.936.500

14.398.279

14.398.279

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

17.200.200

19.700.200

18.931.148

11.611.133

11.578.717

32.416

527.715

01

CHELTUIELI CURENTE

1.400.200

1.400.200

631.148

170.948

170.948

135.228

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.250.000

1.250.000

480.948

130.948

130.948

130.948

2030

Alte cheltuieli

1.250.000

1.250.000

480.948

130.948

130.948

130.948

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.250.000

1.250.000

480.948

130.948

130.948

130.948

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

150.200

150.200

150.200

40.000

40.000

4.280

5501

A. Transferuri interne

150.200

150.200

150.200

40.000

40.000

4.280

Capitol /

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

Grupa i Titlu

Articol / Alineat

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

550107

Programe comunitare

150.200

150.200

150.200

40.000

40.000

4.280

)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.800.000

18.300.000

18.300.000

11.440.185

11.407.769

32.416

392.487

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

15.800.000

18.300.000

18.300.000

11.440.185

11.407.769

32.416

392.487

i

7101

Active fixe

15.800.000

18.300.000

18.300.000

11.440.185

11.407.769

32.416

392.487

710101

Construcții

15.500.000

13.000.000

13.000.000

9.504.486

9.472.070

32.416

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

300.000

5.300.000

5.300.000

1.935.699

1.935.699

392.487

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.101.258.150

1.283.867.450

1.265.477.194

1.245.262.433

1.244.748.701

513.732

1.213.344.360

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

559.707.560

537.461.560

525.103.590

522.615.816

522.615.816

516.872.839

01

CHELTUIELI CURENTE

555.955.700

529.222.700

516.864.730

516.864.730

516.864.730

516.864.730

40

TITLUL IV SUBVENȚII

520.000.000

470.600.000

470.600.000

470.600.000

470.600.000

470.600.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

520.000.000

470.600.000

470.600.000

470.600.000

470.600.000

470.600.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

35.955.700

58.622.700

46.264.730

46.264.730

46.264.730

46.264.730

5501

A. Transferuri interne

35.955.700

58.622.700

46.264.730

46.264.730

46.264.730

46.264.730

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

35.955.700

58.622.700

46.264.730

46.264.730

46.264.730

46.264.730

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

4.487.000

4.487.000

2.153.803

2.153.803

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0

4.487.000

4.487.000

2.153.803

2.153.803

7101

Active fixe

0

4.487.000

4.487.000

2.153.803

2.153.803

710101

Construcții

0

4.487.000

4.487.000

2.153.803

2.153.803

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.751.860

3.751.860

3.751.860

3.597.283

3.597.283

8.109

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.751.860

3.751.860

3.751.860

3.597.283

3.597.283

8.109

8101

Rambursări de credite externe

3.751.860

3.751.860

3.751.860

3.597.283

3.597.283

8.109

Capitol / Grupa / Titlu Articol/Alineat

& A


810101


810106


8302

8302

01

10

1001

100101

100102

100103

100104

100105

100106

100107

100108

100110

1003

100301

100302

100303

100304


-lei-

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Diferente de curs aferente datoriei

3.751.860

3.751.860

3.751.860

3.597.283

3.589.174

8.109

publice externe

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

8.109

-8.109

8.109

SI VANATOARE

3.560.000

3.440.000

3.224.085

3.224.085

3.294.693

-70.608

3.205.517

CHELTUIELI CURENTE

3.230.000

3.110.000

2.963.265

2.963.265

2.965.354

-2.089

3.047.788

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

932.000

812.000

801.509

801.509

803.598

-2.089

900.354

Cheltuieli salariale in bani

726.920

627.140

617.861

617.861

619.950

-2.089

690.733

Salarii de baza

464.150

280.620

280.620

280.620

282.082

-1.462

317.976

Salarii de merit

21.930

19.730

19.730

19.730

19.860

-130

21.636

Indemnizație de conducere

21.930

20.380

20.275

20.275

20.275

22.183

Spor de vechime

61.600

51.500

51.500

51.500

51.869

-369

56.566

Sporuri pentru condiții de munca

29.990

26.190

26.190

26.190

26.318

-128

28.627

Alte sporuri

9.190

7.890

7.813

7.813

7.813

8.594

Ore suplimentare

60.150

109.650

106.099

106.099

106.099

118.202

Fond de premii

57.980

57.980

52.985

52.985

52.985

50.725

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

53.200

52.649

52.649

52.649

66.224

Contribuții

205.080

184.860

183.648

183.648

183.648

209.621

Contribuții de asigurări sociale de stat

132.200

120.900

120.312

120.312

120.312

137.342

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de

17.820

13.890

13.825

13.825

13.825

15.681

sanatate

Contribuții de asigurări pentru

46.290

42.650

42.426

42.426

42.426

48.439


-lei-

Capitol /

Grupa / Titlu Articol l Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare------

Angajamente ^Angajamente

Plăti

efectuate

Angajamente r legate

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

bugetare

legale

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

accidente de munca si boli profesionale

3.320

3.320

3.025

3.025

3.025

3.455

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

5.450

4.100

4.060

4.060

4.060

4.704

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.298.000

2.298.000

2.161.756

2.161.756

2.161.756

2.147.434

2001

Bunuri si servicii

1.952.000

2.037.000

1.995.690

1.995.690

1.995.690

2.022.786

200101

Furnituri de birou

17.000

17.000

16.759

16.759

16.759

32.106

200102

Materiale pentru curățenie

5.000

5.000

3.686

3.686

3.686

6.078

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

16.000

26.000

16.569

16.569

16.569

16.570

200104

Apa, canal si salubritate

7.000

12.000

9.858

9.858

9.858

9.859

200105

Carburanți si lubrifianti

100.000

100.000

91.324

91.324

91.324

71.185

«; •; -'^2001 06

Piese de schimb

48.000

48.000

45.661

45.661

45.661

52.924

’ *200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

24.000

34.000

24.450

24.450

24.450

23.247

- .2B&10Ș

^Materiale si prestări de servicii cu

,    ’i

caracter funcțional

1.710.000

1.750.000

1.749.890

1.749.890

1.749.890

1.773.333

MiBâb.130)

Mite bunuri si servicii pentru ^întreținere si funcționare ^Reparații curente

25.000

45.000

37.493

37.493

37.493

37.484

185.000

85.000

81.273

81.273

81.273

81.274

.......

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87.000

87.000

41.410

41.410

41.410

-8

-20053O

Alte obiecte de inventar

87.000

87.000

41.410

41.410

41.410

-8

2006

Deplasări, detasari, transferări

10.000

10.000

3.405

3.405

3.405

3.405

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000

10.000

3.405

3.405

3.405

3.405

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

4.000

11.000

3.641

3.641

3.641

3.640

2013

Pregătire profesionala

20.000

20.000

10.800

10.800

10.800

10.800

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2014

Protecția muncii

15.000

23.000

15.236

15.236

15.236

15.236

2030

Alte cheltuieli

25.000

25.000

10.301

10.301

10.301

10.301

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25.000

25.000

10.301

10.301

10.301

10.301

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

330.000

330.000

260.820

260.820

329.339

-68.519

157.729

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

330.000

330.000

260.820

260.820

329.339

-68.519

157.729

7101

Active fixe

330.000

330.000

260.820

260.820

329.339

-68.519

157.729

710101

Construcții

5.574

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

230.000

230.000

230.000

230.000

298.519

-68.519

150.965

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

50.000

50.000

30.820

30.820

30.820

1.190

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

50.000

50.000

8402

TRANSPORTURI

537.990.590

742.965.890

737.149.519

719.422.532

718.838.192

584.340

693.266.004

01

CHELTUIELI CURENTE

515.385.000

601.766.000

597.710.079

590.319.429

590.126.429

193.000

588.900.586

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.265.000

6.265.000

6.265.000

5.852.457

5.852.457

6.312.922

1001

Cheltuieli salariate in bani

4.750.900

4.750.900

4.750.900

4.477.138

4.477.138

4.843.680

100101

Salarii de baza

2.966.500

2.691.500

2.691.500

2.592.701

2.592.701

2.784.303

100102

Salarii de merit

105.000

105.000

105.000

100.107

100.107

109.418

100103

Indemnizație de conducere

66.600

66.600

66.600

62.605

62.605

68.324

100104

Spor de vechime

566.100

566.100

566.100

503.729

503.729

542.337

100105

Sporuri pentru condiții de munca

124.400

124.400

124.400

103.090

103.090

116.879

100107

Ore suplimentare

513.500

513.500

513.500

506.377

506.377

572.622

100108

Fond de premii

408.800

561.800

561.800

488.523

488.523

508.760

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

122.000

122.000

120.006

120.006

141.037

—S/ztiz-,-,—rr-------

Credite

bugetare —

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

GrOPmîttu Articol / Alineat

Denumire indicator

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

1003

Contribuții

1.514.100

1.514.100

1.514.100

1.375.319

1.375.319

1.469.242

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

987.360

977.360

977.360

879.263

879.263

939.018

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

140.700

140.700

140.700

110.027

110.027

118.816

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

327.200

327.200

327.200

318.352

318.352

339.466

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

23.200

23.200

23.200

22.056

22.056

23.912

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35.640

45.640

45.640

45.621

45.621

48.030

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

136.420.000

152.001.000

147.945.079

147.945.078

147.752.078

193.000

146.065.770

2001

Bunuri si servicii

15.650.000

10.540.000

7.841.743

7.841.743

7.648.743

193.000

6.352.442

200101

Furnituri de birou

10.000

100.000

77.974

77.974

77.974

77.974

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

130.000

96.418

96.418

96.418

155.116

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000

300.000

177.094

177.094

177.094

177.094

200104

Apa, canal si salubritate

100.000

20.000

13.692

13.692

13.692

13.692

200105

Carburanți si lubrifianti

100.000

900.000

739.500

739.500

739.500

714.030

200106

Piese de schimb

80.000

80.000

49.347

49.347

49.347

106.948

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50.000

120.000

101.601

101.601

101.601

98.850

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

14.950.000

8.840.000

6.586.117

6.586.117

6.393.117

193.000

5.008.738

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

50.000

50.000

2002

Reparații curente

120.000.000

140.000.000

139.516.803

139.516.803

139.516.803

139.516.803

CapiâW'

*©MJfra/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000

750.000

390.056

390.056

390.056

48

200530

Alte obiecte de inventar

250.000

750.000

390.056

390.056

390.056

48

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

20.000

30.000

720

720

720

720

2013

Pregătire profesionala

200.000

200.000

66.825

66.825

66.825

66.825

2014

Protecția muncii

100.000

100.000

12.402

12.402

12.402

12.402

2030

Alte cheltuieli

200.000

381.000

116.530

116.529

116.529

116.530

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000

381.000

116.530

116.529

116.529

116.530

40

TITLUL IV SUBVENȚII

330.000.000

335.000.000

335.000.000

335.000.000

335.000.000

335.000.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

330.000.000

335.000.000

335.000.000

335.000.000

335.000.000

335.000.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

42.700.000

108.500.000

108.500.000

101.521.894

101.521.894

101.521.894

5501

A. Transferuri interne

42.700.000

108.500.000

108.500.000

101.521.894

101.521.894

101.521.894

550112

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

42.700.000

108.500.000

108.500.000

101.521.894

101.521.894

101.521.894

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.500.000

125.694.300

123.933.850

113.622.803

113.231.463

391.340

88.885.118

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.500.000

125.694.300

123.933.850

113.622.803

113.231.463

391.340

88.885.118

7101

Active fixe

5.500.000

125.694.300

123.933.850

113.622.803

113.231.463

391.340

88.885.118

710101

Construcții

4.000.000

38.394.300

36.895.654

26.584.607

26.265.550

319.057

3.042.119

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.000.000

984.000

838.415

838.415

838.415

635.658

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

300.000

300.000

213.624

213.624

213.624

11.426

710130

Alte active fixe

Hot. nr.

ANEXA 7.1

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

.    31.12.2006

Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

(inclusiv reparații capitale)

200.000

86.016.000

85.986.157

85.986.157

85.913.874

72.283

85.195.915

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.105.590

15.505.590

15.505.590

15.480.300

15.480.300

15.480.300

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.105.590

15.505.590

15.505.590

15.480.300

15.480.300

15.480.300

8101

Rambursări de credite externe

17.105.590

15.505.590

15.505.590

15.480.300

15.480.300

15.480.300

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

17.105.590

15.505.590

15.505.590

15.480.300

15.480.300

15.480.300

Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5015

TOTAL CHELTUIELI

1.138.000

1.138.000

988.530

832.973

838.234

-5.261

895.659

01

CHELTUIELI CURENTE

1.118.000

1.118.000

988.530

832.973

838.234

-5.261

854.794

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

394.000

394.000

348.830

285.061

282.503

2.558

290.336

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

724.000

724.000

639.700

547.912

555.731

-7.819

564.458

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

20.000

40.865

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

20.000

40.865

7101

Active fixe

20.000

20.000

40.865

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

986

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

20.000

20.000

39.879

6715

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.138.000

1.138.000

988.530

832.973

838.234

-5.261

895.659

01

CHELTUIELI CURENTE

1.118.000

1.118.000

988.530

832.973

838.234

-5.261

854.794

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

394.000

394.000

348.830

285.061

282.503

2.558

290.336

1001

Cheltuieli salariate in bani

262.000

262.000

235.200

191.043

191.059

-16

205.217

100101

Salarii de baza

132.000

132.000

111.000

91.645

87.117

4.528

96.535

100102

Salarii de merit

5.000

5.000

4.400

2.764

2.660

104

2.764

100103

Indemnizație de conducere

12.000

12.000

11.400

7.529

6.907

622

7.910

100104

Spor de vechime

28.000

28.000

28.000

24.311

24.663

-352

25.364

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100106

Alte sporuri

3.000

3.000

3.000

994

884

110

994

100107

Ore suplimentare

30.000

30.000

29.000

20.065

18.421

1.644

20.065

100108

Fond de premii

18.000

18.000

18.000

18.000

25.924

-7.924

26.174

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

19.000

19.000

19.000

19.000

17.748

1.252

18.676

100130

Alte drepturi salariale in bani

15.000

15.000

11.400

6.735

6.735

6.735

1002

Cheltuieli salariale in natura

43.000

43.000

39.000

27.070

27.070

22.902

100201

Tichete de masa

43.000

43.000

39.000

27.070

27.070

22.902

1003

Contribuții

89.000

89.000

74.630

66.948

64.374

2.574

62.217

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

56.770

56.770

46.500

41.611

37.261

4.350

40.220

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

9.000

9.000

9.000

7.577

10.816

-3.239

4.829

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

19.000

19.000

15.500

14.792

13.249

1.543

13.876

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

3.000

3.000

2.400

1.894

1.728

166

1.807

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

1.230

1.230

1.230

1.074

1.320

-246

1.485

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

724.000

724.000

639.700

547.912

555.731

-7.819

564.458

2001

Bunuri si servicii

201.000

201.000

185.300

117.679

115.131

2.548

122.957

-lei-

\\

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

w\

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

A

200101

Furnituri de birou

12.000

12.000

9.600

7.608

7.608

0

8.208

. . ■ ’ 1

200102

Materiale pentru curățenie

7.000

7.000

6.700

2.054

2.054

0

3.199

■' i

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

102.000

102.000

98.500

64.799

61.944

2.855

63.820

j

' ■!

200104

Apa, canal si salubritate

7.000

7.000

7.000

5.504

5.811

-307

5.756

' 1

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

38.000

38.000

38.000

22.023

22.023

24.375

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5.000

5.000

5.000

1.369

1.369

5.350

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

30.000

30.000

20.500

14.322

14.322

12.249

2002

Reparații curente

20.000

20.000

3.600

3.583

3.583

3.583

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

16.000

16.000

15.300

1.265

1.265

1.265

200530

Alte obiecte de inventar

16.000

16.000

15.300

1.265

1.265

1.265

2006

Deplasări, detasari, transferări

8.000

8.000

6.500

501

501

501

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000

8.000

6.500

501

501

501

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

5.000

5.000

5.000

4.196

4.196

2.586

2030

Alte cheltuieli

474.000

474.000

424,000

420.688

431.055

-10.367

433.566

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

474.000

474.000

424.000

420.688

431.055

-10.367

433.566

lei-

Capitol 1 Grupa 1 Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Crediti

3 bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

20.000

40.865

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

20.000

40.865

7101

Active fixe

20.000

20.000

40.865

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

986

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

20.000

20.000

39.879

ANEXA 7.3

lei-

i Capitol /

drupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5010

TOTAL CHELTUIELI

226.840.750

258.200.230

256.381.295

249.118.307

249.868.147

-749.840

239.767.336

01

CHELTUIELI CURENTE

187.339.000

222.414.280

220.980.956

216.616.006

217.388.325

-772.319

213.262.385

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

63.488.990

62.654.440

62.326.081

61.786.790

61.994.817

-208.027

67.851.422

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

123.850.010

159.759.840

158.654.875

154.829.216

155.393.508

-564.292

145.410.962

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

39.501.750

35.785.950

35.400.339

32.502.301

32.479.822

22.479

26.504.952

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

39.501.750

35.785.950

35.400.339

32.502.301

32.479.822

22.479

26.504.952

7101

Active fixe

39.501.750

35.785.950

35.400.339

32.502.301

32.479.822

22.479

26.504.952

710101

Construcții

5.524.000

11.289.410

11.178.315

9.463.603

9.461.415

2.188

6.323.400

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

7.233.500

5.129.530

5.196.000

5.047.420

5.047.420

5.071.807

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

4.355.950

5.281.950

4.959.285

4.606.256

4.606.256

1.710.666

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

22.388.300

14.085.060

14.066.739

13.385.022

13.364.731

20.291

13.399.079

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.179.000

3.709.000

3.597.824

3.078.391

3.062.643

15.748

3.301.509

01

CHELTUIELI CURENTE

3.149.000

3.614.000

3.504.193

2.988.836

2.973.088

15.748

3.068.314

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.853.000

1.939.000

1.933.248

1.887.369

1.887.369

2.061.654

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.407.100

1.516.130

1.511.524

1.478.276

1.478.276

1.601.773

100101

Salarii de baza

842.930

886.470

886.378

878.891

878.891

953.979

Capitol/ Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire Indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6=4-5

7

100102

Salarii de merit

56.860

37.360

37.360

37.360

37.360

41.222

100103

Indemnizație de conducere

122.030

74.370

74.369

74.369

74.369

80.767

100104

Spor de vechime

88.150

106.270

106.262

106.239

106.239

116.356

100105

Sporuri pentru condiții de munca

15.800

15.768

15.768

15.768

17.780

100106

Alte sporuri

2.800

8.380

8.372

7.278

7.278

7.690

100107

Ore suplimentare

191.900

191.470

191.469

191.336

191.336

191.336

100108

Fond de premii

81.930

169.600

165.195

140.700

140.700

164.497

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

20.210

20.192

20.192

20.192

21.879

100113

Indemnizații de delegare

20.500

4.500

4.459

4.459

4.459

4.459

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.700

1.700

1.684

1.684

1.808

1003

Contribuții

445.900

422.870

421.724

409.093

409.093

459.881

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

290.500

256.430

256.223

249.257

249.257

281.243

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

40.090

33.130

33.094

31.765

31.765

35.687

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

97.850

103.270

103.038

100.135

100.135

113.087

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

6.910

7.920

-    7.800

7.219

7.219

8.152

100306

Contribuții pentru concedii si

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

indemnizații

10.550

22.120

21.569

20.717

20.717

21.712

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.296.000

1.675.000

1.570.945

1.101.467

1.085.719

15.748

1.006.660

2001

Bunuri si servicii

767.000

1.128.000

1.065.492

647.257

631.949

15.308

624.283

200101

Furnituri de birou

20.000

45.000

40.979

27.453

27.453

21.960

200102

Materiale pentru curățenie

15.000

19.000

16.033

8.819

8.819

9.256

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

150.000

75.000

68.170

43.170

38.782

4.388

43.179

200104

Apa, canal si salubritate

40.000

19.000

14.726

5.726

5.376

350

5.726

200105

Carburanți si lubrifianti

112.000

26.000

23.327

22.482

21.265

1.217

23.636

200106

Piese de schimb

52.000

27.000

9.536

4.280

4.280

1.893

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

90.000

150.000

142.104

122.258

117.296

4.962

117.362

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

268.000

660.000

659.964

358.679

358.679

358.227

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.000

107.000

90.653

54.390

49.999

4.391

43.044

2002

Reparații curente

100.000

100.000

97.685

97.685

97.685

97.685

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

90.000

110.000

100.235

81.024

81.024

200530

Alte obiecte de inventar

90.000

110.000

100.235

81.024

81.024

2006

Deplasări, detasari, transferări

85.000

70.000

63.515

63.515

63.515

63.515

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire Indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

70.000

55.000

54.408

54.408

54.408

54.408

200602

Deplasări in străinătate

15.000

15.000

9.107

9.107

9.107

9.107

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

7.000

8.000

5.177

3.049

3.049

2.997

2013

Pregătire profesionala

20.000

45.000

43.345

43.345

43.345

43.345

2014

Protecția muncii

15.000

30.000

24.969

8.465

8.025

440

8.634

2030

Alte cheltuieli

212.000

184.000

170.527

157.127

157.127

166.201

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

212.000

184.000

170.527

157.127

157.127

166.201

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.000

95.000

93.631

89.555

89.555

233.195

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

30.000

95.000

93.631

89.555

89.555

233.195

7101

Active fixe

30.000

95.000

93.631

89.555

89.555

233.195

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

40.000

40.000

35.924

35.924

84.757

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30.000

45.000

43.756

43.756

43.756

87.535

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

10.000

9.875

9.875

9.875

60.903

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

11.777.000

8.540.000

8.540.000

8.361.856

8.361.856

7.901.369

01

CHELTUIELI CURENTE

10.977.000

8,258.000

8.258.000

8.109.633

8.109.633

7.778.441

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.642.000

7.500.000

7.500.000

7.407.867

7.407.867

7.407.841

1001

Cheltuieli salariale in bani

7.769.000

5.744.000

5.744.000

5.683.009

5.683.009

5.682.983

100101

Salarii de baza

3.781.000

2.583.000

2.583.000

2.576.087

2.576.087

2.576.061

100102

Salarii de merit

70.000

74.000

74.000

73.263

73.263

73.263

100103

Indemnizație de conducere

70.000

39.000

39.000

38.350

38.350

38.350

100104

Spor de vechime

606.000

509.000

509.000

507.858

507.858

507.858

100105

Sporuri pentru condiții de munca

730.000

811.000

811.000

808.570

808.570

808.570

100106

Alte sporuri

92.000

6.000

6.000

5.729

5.729

5.729

100107

Ore suplimentare

267.000

522.000

522.000

502.415

502.415

502.415

100108

Fond de premii

603.000

613.000

613.000

608.123

608.123

608.123

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

6.000

6.000

5.990

5.990

5.990

100113

Indemnizații de delegare

50.000

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.500.000

581.000

581.000

556.624

556.624

556.624

1003

Contribuții

1.873.000

1.756.000

1.756.000

1.724.858

1.724.858

1.724.858

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

1.202.730

1.136.730

1.136.730

1.118.888

1.118.888

1.118.888

-Ier

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

171.000

144.000

144.000

139.982

139.982

139.982

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

411.000

404.000

404.000

397.808

397.808

397.808

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

30.000

30.000

30.000

28.138

28.138

28.138

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

58.270

41.270

41.270

40.042

40.042

40.042

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.335.000

758.000

758.000

701.766

701.766

370.600

2001

Bunuri si servicii

400.000

166.000

166.000

145.734

145.734

142.602

200101

Furnituri de birou

15.000

15.000

15.000

12.557

12.557

13.542

200102

Materiale pentru curățenie

15.000

2.000

2.000

1.447

1.447

1.298

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

100.000

30.000

30.000

27.521

27.521

27.521

200104

Apa, canal si salubritate

50.000

4.000

4.000

3.505

3.505

3.505

200105

Carburanți si lubrifianti

80.000

46.000

46.000

41.495

41.495

37.145

200106

Piese de schimb

20.000

4.000

4.000

1.871

1.871

2.385

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

50.000

50.000

50.000

45.098

45.098

43.818

Hot. nr.

ANEXA 7.3


-lei-

---_

Capitol Z

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

30.000

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

40.000

15.000

15.000

12.240

12.240

13.388

2002

Reparații curente

50.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

400.000

255.000

255.000

251.548

251.548

579

200501

Uniforme si echipament

180.000

180.000

178.878

178.878

579

200530

Alte obiecte de inventar

400.000

75.000

75.000

72.670

72.670

2006

Deplasări, detasari, transferări

25.000

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

25.000

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

25.000

5.000

5.000

4.061

4.061

3.619

2013

Pregătire profesionala

5.000

92.000

92.000

88.554

88.554

88.554

2014

Protecția muncii

30.000

1.000

1.000

595

595

595

2015

Muniție, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

84.000

84.000

78.174

78.174

2030

Alte cheltuieli

400.000

155.000

155.000

133.100

133.100

134.651

203004

Chirii

0

25.000

25.000

24.840

24.840

24.840

ANEXA 7.3

-lei-

Capitol 1 Grupa / Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

400.000

130.000

130.000

108.260

108.260

109.811

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

800.000

282.000

282.000

252.223

252.223

122.928

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

800.000

282.000

282.000

252.223

252.223

122.928

7101

Active fixe

800.000

282.000

282.000

252.223

252.223

122.928

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

350.000

182.000

182.000

172.028

172.028

39.892

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

450.000

100.000

100.000

80.195

80.195

82.205

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

831

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

167.525.750

202.358.430

201.030.943

196.820.389

197.635.369

-814.980

190.876.685

01

CHELTUIELI CURENTE

153.888.000

186.859.280

185.886.723

183.337.062

184.152.371

-815.309

180.940.111

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

45.695.490

46.483.940

46.174.097

45.820.367

46.044.894

-224.527

51.036.699

1001

Cheltuieli salariate in bani

33.953.800

35.406.560

35.139.077

34.910.593

35.102.956

-192.363

39.344.821

100101

Salarii de baza

20.806.330

20.126.490

20.001.118

19.951.190

20.057.317

-106.127

21.490.416

100102

Salarii de merit

811.070

761.960

758.990

744.067

744.213

-146

801.107

100103

Indemnizație de conducere

655.920

629.000

625.714

618.717

614.932

3.785

652.504

100104

Spor de vechime

4.145.990

3.988.130

3.984.713

3.952.948

3.957.995

-5.047

4.264.351

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.275.770

1.126.500

1.120.053

1.111.860

1.106.628

5.232

1.179.404

-lei-

Capitol/ Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100106

Alte sporuri

363.150

940.430

897.989

882.907

883.893

-986

1.050.823

100107

Ore suplimentare

2.166.240

2.259.750

2.256.270

2.233.923

2.245.141

-11.218

2.279.083

100108

Fond de premii

2.164.980

3.711.460

3.671.716

3.611.257

3.649.340

-38.083

3.839.838

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.020.280

1.445.250

1.413.262

1.407.874

1.424.953

-17.079

1.487.193

100111

100112

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

165.000

16.000

10.000

8.000

6.540

19.059

-12.519

20.059

100113

Indemnizații de delegare

109.040

11.190

10.313

7.513

7.513

7.512

100130

Alte drepturi salariale in bani

254.030

396.400

390.939

381.797

391.972

-10.175

2.272.531

1003

Contribuții

11.741.690

11.077.380

11.035.020

10.909.774

10.941.938

-32.164

11.691.878

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

7.581.460

7.097.910

7.086.894

7.049.101

7.069.306

-20.205

7.512.766

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.045.750

879.470

866.771

851.106

851.193

-87

909.698

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

2.495.810

2.478.770

2.466.525

2.434.652

2.438.021

-3.369

2.617.238

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

383.350

386.970

383.401

376.753

378.977

-2.224

414.780

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

235.320

234.260

231.429

198.162

204.441

-6.279

237.396

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

108.192.510

140.375.340

139.712.626

137.516.695

138.107.477

-590.782

129.903.412

2001

Bunuri si servicii

52.073.200

59.104.380

58.912.710

58.234.691

58.432.304

-197.613

55.603.901

200101

Furnituri de birou

616.200

605.020

602.931

574.081

579.422

-5.341

568.396

200102

Materiale pentru curățenie

977.100

871.200

868.623

838.037

840.848

-2.811

917.027

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

5.381.400

6.516.020

6.395.644

6.106.291

6.135.491

-29.200

5.984.113

200104

Apa, canal si salubritate

3.335.500

7.684.500

7.669.101

7.603.202

7.608.440

-5.238

7.595.882

200105

Carburanți si lubrifianti

6.731.000

4.134.410

4.133.105

4.106.812

4.113.997

-7.185

3.459.233

200106

Piese de schimb

3.140.500

579.100

577.845

572.203

570.939

1.264

572.075

200107

Transport

537.000

146.080

145.760

142.445

142.445

143.922

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.242.000

1.284.100

1.276.386

1.201.273

1.204.937

-3.664

1.198.796

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

23.381.600

27.214.950

27.177.275

27.085.299

27.120.913

-35.614

24.851.699

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6.730.900

10.069.000

10.066.040

10.005.048

10.114.872

-109.824

10.312.758

2002

Reparații curente

19.041.450

35.139.760

35.107.086

34.392.483

34.390.089

2.394

34.319.686

2003

Hrana

2.100.000

1.500.000

1.495.104

1.489.842

1.487.962

1.880

1.357.964

200302

Hrana pentru animale

2.100.000

1.500.000

1.495.104

1.489.842

1.487.962

1.880

1.357.964

2004

Medicamente si materiale sanitare

130.240

171.240

170.343

170.343

176.895

-6.552

97.910

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200401

Medicamente

40.240

88.240

87.803

87.803

93.443

-5.640

49.116

200402

Materiale sanitare

40.000

38.000

37.580

37.580

44.075

-6.495

33.476

200404

Dezinfectanti

50.000

45.000

44.960

44.960

39.377

5.583

15.318

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.448.000

3.624.000

3.438.065

3.229.252

3.256.123

-26.871

581.629

200530

Alte obiecte de inventar

3.448.000

3.624.000

3.438.065

3.229.252

3.256.123

-26.871

581.629

2006

Deplasări, detasari, transferări

573.200

402.530

395.110

300.712

301.075

-363

290.732

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

548.200

209.530

202.426

142.166

142.529

-363

132.186

200602

Deplasări in străinătate

25.000

193.000

192.684

158.546

158.546

158.546

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

262.200

314.400

305.227

287.231

290.405

-3.174

275.585

2012

Consultanta si expertiza

0

100

100

100

100

100

2013

Pregătire profesionala

253.500

204.600

197.055

185.847

178.227

7.620

171.753

2014

Protecția muncii

694.450

741.900

713.282

652.985

655.665

-2.680

631.285

2030

Alte cheltuieli

29.616.270

39.172.430

38.978.544

38.573.209

38.938.632

-365.423

36.572.867

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

29.616.270

39.172.430

38.978.544

38.573.209

38.938.632

-365.423

36.572.867

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.637.750

15.499.150

15.144.220

13.483.327

13.482.998

329

9.936.574

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

13.637.750

15.499.150

15.144.220

13.483.327

13.482.998

329

9.936.574

7101

Active fixe

13.637.750

15.499.150

15:144.220

13.483.327

13.482.998

329

9.936.574

710101

Construcții

5.321.670

5.210.575

4.162.064

4.161.003

1.061

3.630.832

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6.283.500

4.377.530

4.471.294

4.341.739

4.341.739

4.276.361

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

3.715.950

4.946.950

4.625.547

4.320.634

4.320.634

1.301.675

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

3.638.300

853.000

836.804

658.890

659.622

-732

727.706

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

44.359.000

43.592.800

43.212.528

40.857.671

40.808.279

49.392

37.687.773

01

CHELTUIELI CURENTE

19.325.000

23.683.000

23.332.040

22.180.475

22.153.233

27.242

21.475.518

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.298.500

6.731.500

6.718.736

6.671.187

6.654.687

16.500

7.345.228

1001

Cheltuieli salariale in bani

4.813.920

5.201,210

5.188.446

5.141.096

5.124.932

16.164

5.597.332

100101

Salarii de baza

2.782.520

2.855.950

2.853.679

2.826.396

2.817.210

9.186

2.930.543

100102

Salarii de merit

103.900

101.000

97.765

97.539

97.469

70

106.114

100103

Indemnizație de conducere

93.280

100.280

100.280

99.979

99.665

314

109.787

100104

Spor de vechime

472.490

471.590

468.719

468.698

468.698

505.704

100105

Sporuri pentru condiții de munca

225.940

232.110

231.226

231.218

231.218

246.805

100106

Alte sporuri

9.450

8.250

8.250

8.001

7.798

203

7.634

100107

Ore suplimentare

594.150

654.950

654.950

654.929

654.903

26

731.646

100108

Fond de premii

421.410

511.000

508.497

490.041

490.041

607.132

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.000

A.    2.000

2.000

2.000

2.357

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100113

Indemnizații de delegare

10.000

9.000

8.000

8.000

8.247

-247

8.247

100130

Alte drepturi salariale in bani

100.780

255.080

255.080

254.295

247.683

6.612

341.363

1003

Contribuții

1.484.580

1.530.290

1.530.290

1.530.091

1.529.755

336

1.747.896

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

940.540

976.960

976.960

976.937

974.092

2.845

1.122.792

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

143.310

125.760

125.760

125.743

125.240

503

144.035

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

340.260

350.510

350.510

350.462

347.729

2.733

404.660

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

29.480

31.310

31.310

31.304

31.163

141

35.940

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

30.990

45.750

45.750

45.645

51.531

-5.886

40.469

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.026.500

16.951.500

16.613.304

15.509.288

15.498.546

10.742

14.130.290

2001

Bunuri si servicii

9.729.000

12.299.800

12.238.241

11.254.743

11.245.173

9.570

10.208.639

200101

Furnituri de birou

127.000

307.000

306.904

162.751

162.751

135.045

200102

Materiale pentru curățenie

115.000

135.000

127.118

126.671

126.671

135.909

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

422.000

637.000

616.326

502.910

496.973

5.937

417.200

200104

Apa, canal si salubritate

57.000

122.000

117.562

110.740

110.270

470

94.352

200105

Carburanți si lubrifianti

140.000

441.000

439.174

438.640

438.640

382.251

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

----------------

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100113

Indemnizații de delegare

10.000

9.000

8.000

8.000

8.247

-247

8.247

100130

Alte drepturi salariale in bani

100.780

255.080

255.080

254.295

247.683

6.612

341.363

1003

Contribuții

1.484.580

1.530.290

1.530.290

1.530.091

1.529.755

336

1.747.896

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

940.540

976.960

976.960

976.937

974.092

2.845

1.122.792

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

143.310

125.760

125.760

125.743

125.240

503

144.035

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

340.260

350.510

350.510

350.462

347.729

2.733

404.660

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

29.480

31.310

31.310

31.304

31.163

141

35.940

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

30.990

45.750

45.750

45.645

51.531

-5.886

40.469

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.026.500

16.951.500

16.613.304

15.509.288

15.498.546

10.742

14.130.290

2001

Bunuri si servicii

9.729.000

12.299.800

12.238.241

11.254.743

11.245.173

9.570

10.208.639

200101

Furnituri de birou

127.000

307.000

306.904

162.751

162.751

135.045

200102

Materiale pentru curățenie

115.000

135.000

127.118

126.671

126.671

135.909

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

422.000

637.000

616.326

502.910

496.973

5.937

417.200

200104

Apa, canal si salubritate

57.000

122.000

117.562

110.740

110.270

470

94.352

200105

Carburanți si lubrifianti

140.000

441.000

439.174

438.640

438.640

382.251

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200106

Piese de schimb

83.000

105.800

93.243

72.525

72.525

25.761

200107

Transport

5.000

5.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

144.000

205.000

196.292

191.769

187.779

3.990

164.561

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

8.531.000

10.060.000

10.060.000

9.484.221

9.485.048

-827

8.714.609

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

105.000

282.000

281.622

164.516

164.516

138.951

2002

Reparații curente

950.000

1.950.000

1.896.406

1.895.131

1.893.959

1.172

1.839.138

2003

Hrana

260.000

260.000

222.618

222.618

222.618

119.473

200302

Hrana pentru animale

260.000

260.000

222.618

222.618

222.618

119.473

2004

Medicamente si materiale sanitare

390.000

310.000

169.522

169.522

169.522

145.183

200401

Medicamente

130.000

130.000

63.300

63.300

63.300

70.498

200402

Materiale sanitare

130.000

100.000

64.257

64.257

64.257

45.515

200404

Dezinfectanti

130.000

80.000

41.965

41.965

41.965

29.170

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

435.000

581.000

572.088

555.627

555.627

513.209

200501

Uniforme si echipament

36.000

32.996

23.832

23.832

96

200530

Alte obiecte de inventar

435.000

545,000

539.092

531.795

531.795

513.113

2006

Deplasări, detasari, transferări

60.000

110.000

82.701

30.667

30.667

30.666

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

60.000

60.000

32.701

20.005

20.005

20.004

200602

Deplasări in străinătate

50.000

50.000

10.662

10.662

10.662

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

7.500

13.500

9.681

2.513

2.513

2013

Pregătire profesionala

55.000

109.200

107.680

95.437

95.437

95.437

2014

Protecția muncii

40.000

90.000

88.384

87.499

87.499

140.044

2030

Alte cheltuieli

1.100.000

1.228.000

1.225.983

1.195.531

1.195.531

1.038.501

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.100.000

1.228.000

1.225.983

1.195.531

1.195.531

1.038.501

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.034.000

19.909.800

19.880.488

18.677.196

18.655.046

22.150

16.212.255

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

25.034.000

19.909.800

19.880.488

18.677.196

18.655.046

22.150

16.212.255

7101

Active fixe

25.034.000

19.909.800

19.880.488

18.677.196

18.655.046

22.150

16.212.255

710101

Construcții

5.524.000

5.967.740

5.967.740

5.301.539

5.300.412

1.127

2.692.568

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

600.000

530.000

502.706

497.729

497.729

670.797

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

160.000

190.000

189.982

161.671

161.671

239.251

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

18.750.000

13.222.060

13.220,060

12.716.257

12.695.234

21.023

12.609.639

Gnto&aifj.

z

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

Cheltuieli

efective

anuale

anuale

Articol / Alineat

inițiale

definitive

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5006

TOTAL CHELTUIELI

4.209.607.410

893.992.110

633.989.019

575.491.368

612.962.365

-37.470.997

526.127.798

01

CHELTUIELI CURENTE

227.717.421

-227.717.421

227.717.421

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

17.421

-17.421

17.421

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

227.700.000

-227.700.000

227.700.000

5501

A. Transferuri interne

227.700.000

-227.700.000

227.700.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.209.607.410

893.992.110

633.989.019

575.491.368

345.016.537

230.474.831

258.181.970

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.209.607.410

893.992.110

633.989.019

575.491.368

345.016.537

230.474.831

258.181.970

7101

Active fixe

4.209.607.410

893.992.110

633.989.019

575.491.368

345.016.537

230.474.831

258.181.970

710101

Construcții

2.873.546.970

326.566.050

124.250.982

115.507.818

60.189.548

55.318.270

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

402.480.000

224.626.060

224.612.349

174.857.862

534.377

174.323.485

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30.839.580

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

902.740.860

342.800.000

285.125.688

285.125.688

284.292.612

833.076

258.181.970

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

40.228.407

-40.228.407

40.228.407

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

40.228.407

-40.228.407

40.228.407

8101

Rambursări de credite externe

40.228.407

-40.228.407

40.228.407

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

40.228.407

-40.228.407

40.228.407

6506

INVATAMANT

241.029.720

40.999.720

19.979.061

19.979.061

20.270.642

-291.581

1.648.369

01

CHELTUIELI CURENTE

3.701

-3.701

3.701

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.701

-3.701

3.701

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

3.701

-3.701

3.701

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

z

-Ț~ W~

Capitel Grupa / R&fj Artrcol / Alinei

,    Denumire indicator

Lg s

Credite

bugetare

Angajamente Angajamente

Plăti

efectuate

Angajamente legale -

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

bugetare

legale

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

externe

3.701

-3.701

3.701

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

241.029.720

40.999.720

19.979.061

19.979.061

18.622.273

1.356.788

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

241.029.720

40.999.720

19.979.061

19.979.061

18.622.273

1.356.788

7101

Active fixe

241.029.720

40.999.720

19.979.061

19.979.061

18.622.273

1.356.788

710101

Construcții

199.449.280

20.899.720

523.971

523.971

259

523.712

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

100.000

86.289

86.289

86.289

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30.839.580

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

10.740.860

20.000.000

19.368.801

19.368.801

18.535.725

833.076

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.644.668

-1.644.668

1.644.668

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.644.668

-1.644.668

1.644.668

8101

Rambursări de credite externe

1.644.668

-1.644.668

1.644.668

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

1.644.668

-1.644.668

1.644.668

6706

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

17.000.000

3.000.000

2.904.500

2.904.500

2.904.577

-77

77

01

CHELTUIELI CURENTE

77

-77

77

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

77

-77

77

2024

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

77

-77

77

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

77

-77

77

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.000.000

3.000.000

2.904.500

2.904.500

2.904.500

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

17.000.000

•j    3.000.000

2.904.500

2.904.500

2.904.500

7101

Active fixe

17.000.000

3.000:000

?    2.904.500

2.904.500

2.904.500

CapitoM^5'-

Credite bugetare

Angajamente —bugetare

Angajamente

legate

Plăti

efectuate

Angajamente

TtîyiCriV

de plătit

Cheltuieli

efective

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

anuale ~ inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

710101

Construcții

17.000.000

3.000.000

2.904.500

2.904.500

2.904.500

6806

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

9.800.000

9.800.000

8.542.606

8.542.606

8.542.865

-259

259

01

CHELTUIELI CURENTE

259

-259

259

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

259

-259

259

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

259

-259

259

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

259

-259

259

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.800.000

9.800.000

8.542.606

8.542.606

8.542.606

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

9.800.000

9.800.000

8.542.606

8.542.606

8.542.606

7101

Active fixe

9.800.000

9.800.000

8.542.606

8.542.606

8.542.606

710101

Construcții

9.800.000

9.800.000

8.542.606

8.542.606

8.542.606

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

398.839.000

80.811.300

3.867.934

3.867.934

39.748.219

-35.880.285

35.905.204

01

CHELTUIELI CURENTE

169

-169

169

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

169

-169

169

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

169

-169

169

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

169

-169

169

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

398.839.000

80.811.300

3.867.934

3.867.934

3.867.934

24.919

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

398.839.000

80.811.300

3.867.934

3.867.934

3.867.934

24.919

7101

Active fixe

398.839.000

80.811.300

3.867.934

3.867.934

3.867.934

24.919

710101

Construcții

38.839.000

80811.300

3.867.934

3.867.934

3.867.934

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

360.000.000

24.919

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

35.880.116

-35.880.116

35.880.116

DETALIEREA CHELTUIELILOR

V# |    - credite externe -

■A -

. V..    /    i.

Credite

bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / ffiW

Denumire indicator

anuale

anuale

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

Articol / Alineat

inițiale

definitive

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

35.880.116

-35.880.116

35.880.116

8101

Rambursări de credite externe

35.880.116

-35.880.116

35.880.116

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

35.880.116

-35.880.116

35.880.116

8106

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

59.226.360

15.926.360

13.859.860

13.859.860

15.552.644

-1.692.784

1.692.784

01

CHELTUIELI CURENTE

4.740

-4.740

4.740

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.740

-4.740

4.740

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

4.740

-4.740

4.740

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

4.740

-4.740

4.740

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

59.226.360

15.926.360

13.859.860

13.859.860

13.859.860

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

59.226.360

15.926.360

13.859.860

13.859.860

13.859.860

7101

Active fixe

59.226.360

15.926.360

13.859.860

13.859.860

13.859.860

710101

Construcții    J

59.226.360

15.926.360

13.859,86G

13.859.860

13.859.860

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.688.044

-1.688.044

1.688.044

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.688.044

-1.688.044

1.688.044

8101

Rambursări de credite externe

1.688.044

-1.688.044

1.688.044

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

1.688.044

-1.688.044

1.688.044

8406

TRANSPORTURI

3.483.712.330

743.454.730

584.835.058

526.337.407

525.943.418

393.989

486.881.105

01

CHELTUIELI CURENTE

227.708.475

-227.708.475

227.708.475

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.475

-8.475

8.475

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

8.475

-8.475

8.475

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

8.475

-8.475

8.475

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

227.700.000

-227.700.000

227.700.000

-lei-

Capltofcfe»^5''

Credite

bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire indicator

anuale

anuale

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

tnîtîăle

definitive

de plătit

yArtîcOa i Aiineai

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5501

A. Transferuri interne

227.700.000

-227.700.000

227.700.000

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

227.700.000

-227.700.000

227.700.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.483.712.330

743.454.730

584.835.058

526.337.407

297.219.364

229.118.043

258.157.051

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.483.712.330

743.454.730

584.835.058

526.337.407

297.219.364

229.118.043

258.157.051

7101

Active fixe

3.483.712.330

743.454.730

584.835.058

526.337.407

297.219.364

229.118.043

258.157.051

710101

Construcții

2.549.232.330

196.128.670

94.552.111

85.808.947

31.014.389

54.794.558

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

402.480.000

224.526.060

224.526.060

174.771.573

448.088

174.323.485

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

532.000.000

322.800.000

265.756.887

265.756.887

265.756.887

258.157.051

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.015.579

-1.015.579

1.015.579

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.015.579

-1.015.579

1.015.579

8101

Rambursări de credite externe

1.015.579

-1.015.579

1.015.579

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

1.015.579

-1.015.579

1.015.579


DETALIEREA CHELTUIELILOR

veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local -

31.12.2006

Capitol /

Grupa / Titlu Articol / Alinea

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5011

TOTAL CHELTUIELI

123.480.000

126.180.000

97.166.862

96.390.340

96.403.519

-13.179

67.147.906

01

CHELTUIELI CURENTE

13.179

-13.179

13.179

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.179

-13.179

13.179

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

118.480.000

126.180.000

97.166.862

96.390.340

96.390.340

67.134.727

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

118.480.000

126.180.000

97.166.862

96.390.340

96.390.340

67.134.727

7101

Active fixe

118.480.000

126.180.000

97.166.862

96.390.340

96.390.340

67.134.727

710101

Construcții

50.780.000

58.480.000

29.610.896

29.610.896

29.610.896

388.181

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25.000.000

67.200.000

67.200.000

66.423.478

66.423.478

66.423.478

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

42.700.000

500.000

355.966

355.966

355.966

323.068

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000.000

80

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

5.000.000

8008

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

5.000.000

5111

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

2.000.000

600.000

572.225

572.225

572.225

569.494

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.000.000

600.000

572.225

572.225

572.225

569.494

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.000.000

600.000

572.225

572.225

572.225

569.494

7101

Active fixe

2.000.000

600.000

572.225

572.225

572.225

569.494

710101

Construcții

600.000

572.225

572.225

572.225

246.426

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

2.000.000

323.068

5411

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.000.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000.000

| 80

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

5.000.000

-,-'5

^Capitol /

Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti    Angajamente

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

efectuate

legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.503

-5.503

5.503

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.503

-5.503

5.503

7101

Active fixe

5.503

-5.503

5.503

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.503

-5.503

5.503

7408

PROTECȚIA MEDIULUI

225.000

225.000

113.600

113.600

122.359

-8.759

10.737

01

CHELTUIELI CURENTE

225.000

225.000

113.600

113.600

113.600

10.737

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

225.000

225.000

113.600

113.600

113.600

10.737

2030

Alte cheltuieli

225.000

225.000

113.600

113.600

113.600

10.737

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

225.000

225.000

113.600

113.600

113.600

10.737

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.759

-8.759

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

8.759

-8.759

7101

Active fixe

8.759

-8.759

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

8.759

-8.759

8108

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

12.594.730

12.594.730

2.933.379

2.933.379

2.933.379

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.594.730

12.594.730

2.933.379

2.933.379

2.933.379

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

12.594.730

12.594.730

2.933.379

2.933.379

2.933.379

7101

Active fixe

12.594.730

12.594.730

2.933.379

2.933.379

2.933.379

710101

Construcții

12.594.730

12.594.730

2.933.379

2.933.379

2.933.379

ANEXA 7.6


Capitol 1 Grupa 1 Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5011

TOTAL CHELTUIELI

123.480.000

126.180.000

97.166.862

96.390.340

96.403.519

-13.179

67.147.906

01

CHELTUIELI CURENTE

13.179

-13.179

13.179

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.179

-13.179

13.179

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

118.480.000

126.180.000

97.166.862

96.390.340

96.390.340

67.134.727

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

118.480.000

126.180.000

97.166.862

96.390.340

96.390.340

67.134.727

7101

Active fixe

118.480.000

126.180.000

97.166.862

96.390.340

96.390.340

67.134.727

710101

Construcții

50.780.000

58.480.000

29.610.896

29.610.896

29.610.896

388.181

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25.000.000

67.200.000

67.200.000

66.423.478

66.423.478

66.423.478

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

42.700.000

500.000

355.966

355.966

355.966

323.068

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000.000

80

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

5.000.000

8008

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

5.000.000

5111

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

2.000.000

600.000

572.225

572.225

572.225

569.494

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.000.000

600.000

572.225

572.225

572.225

569.494

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.000.000

600.000

572.225

572.225

572.225

569.494

7101

Active fixe

2.000.000

600.000

572.225

572.225

572.225

569.494

710101

Construcții

600.000

572.225

572.225

572.225

246.426

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

2.000.000

323.068

5411

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.000.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000.000

80

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

5.000.000

-lel-

—Capitol/ Grupa / Titlu Articol / Alinea

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

Inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

i    8008

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

5.000.000

6711

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6.000.000

6.000.000

5.393.381

5.393.381

5.393.381

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.000.000

6.000.000

5.393.381

5.393.381

5.393.381

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

6.000.000

6.000.000

5.393.381

5.393.381

5.393.381

7101

Active fixe

6.000.000

6.000.000

5.393.381

5.393.381

5.393.381

710101

Construcții

6.000.000

6.000.000

5.393.381

5.393.381

5.393.381

7011

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

68.980.000

51.880.000

23.645.290

23.645.290

23.645.290

141.755

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

68.980.000

51.880.000

23.645.290

23.645.290

23.645.290

141.755

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

68.980.000

51.880.000

23.645.290

23.645.290

23.645.290

141.755

7101

Active fixe

68.980.000

51.880.000

23.645.290

23.645.290

23.645.290

141.755

710101

Construcții

34.780.000

51.880.000

23.645.290

23.645.290

23.645.290

141.755

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

34.200.000

7411

PROTECȚIA MEDIULUI

6.500.000

500.000

355.966

355.966

369.145

-13.179

13.179

01

CHELTUIELI CURENTE

13.179

-13.179

13.179

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.179

-13.179

13.179

2030

Alte cheltuieli

13.179

-13.179

13.179

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

13.179

-13.179

13.179

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.500.000

500.000

355.966

355.966

355.966

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

6.500.000

500.000

355.966

355.966

355.966

7101

Active fixe

6.500.000

500.000

355.966

355.966

355.966

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

6.500.000

500.000

355.966

355.966

355.966

8411

TRANSPORTURI

35.000.000

67.200.000

67.200.000

66.423.478

66.423.478

66.423.478

ANEXA 7.6

Vi

'.V    i.

Capitol 1 Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

Plăti

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

legale

efectuate

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.000.000

67.200.000

67.200.000

66.423.478

66.423.478

66.423.478

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

35.000.000

67.200.000

67.200.000

66.423.478

66.423.478

66.423.478

7101

Active fixe

35.000.000

67.200.000

67.200.000

66.423.478

66.423.478

66.423.478

710101

Construcții

10.000.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25.000.000

67.200.000

67.200.000

66.423.478

66.423.478

66.423.478

ANEXA 8Z

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe aite cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de încasat

Totai,

din care:

din anii

precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

000115

TOTAL VENITURI

1.138.000

1.138.000

844.766

5.900

838.866

842.094*)

2.672

000215

I. VENITURI CURENTE

1.138.000

1.138.000

844.766

5.900

838.866

842.094

2.672

290015

C. VENITURI NEFISCALE

1.138.000

1.138.000

844.766

5.900

838.866

842.094

2.672

330015

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.138.000

1.138.000

844.766

5.900

838.866

842.094

2.672

3315

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3315

SI ALTE ACTIVITATI

1.138.000

1.138.000

843.582

5.900

837.682

840.910

2.672

331550

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

1.138.000

1.138.000

843.582

5.900

837.682

840.910

2.672

3615

DIVERSE VENITURI

1.184

1.184

1.184

361550

Alte venituri

1.184

1.184

1.184

*) In totalul incasarilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2005, reportate in 2006

ANEXA 9

-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de incasat

Total,

din care:

din anii

precede nti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

000110

TOTAL VENITURI

226.840.750

258.200.230

253.720.105

2.098.380

251.621.725

248.497.709*)

5.222.396

000210

I. VENITURI CURENTE

33.217.000

32.015.190

35.034.019

2.098.380

32.935.639

29.811.623

5.222.396

290010

C. VENITURI NEFISCALE

33.217.000

32.015.190

35.034.019

2.098.380

32.935.639

29.811.623

5.222.396

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

33.217.000

32.015.190

35.034.019

2.098.380

32.935.639

29.811.623

5.222.396

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

33.217.000

31.516.610

34.448.232

2.098.380

32.349.852

29.225.836

5.222.396

331050

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.217.000

31.516.610

34.448.232

2.098.380

32.349.852

29.225.836

5.222.396

3610

DIVERSE VENITURI

26.145

26.145

26.145

361050

Alte venituri

26.145

26.145

26.145

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

498.580

559.642

559.642

559.642

371001

Donații si sponsorizări

498.580

524.642

524.642

524.642

371050

Alte transferuri voluntare

35.000

35.000

35.000

390010

II. VENITURI DIN CAPITAL

219

219

219

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

219

219

219

391001

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

219

219

219

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI -

31.12.2006

-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de încasat

Total,

din care:

din anii

precedent!

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

410010

4310

431009

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

Subvenții pentru instituții publice

193.623.750

193.623.750

193.623.750

226.185.040

226.185.040

226.185.040

218.685.867

218.685.867

218.685.867

218.685.867

218.685.867

218.685.867

218.685.867

218.685.867

218.685.867

) In totalul incasarilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2005, reportate in 2006.

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5015

TOTAL CHELTUIELI

1.138.000

1.138.000

988.530

832.973

838.234

-5.261

895.659

6715

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.138.000

1.138.000

988.530

832.973

838.234

-5.261

895.659

671503

Servicii culturale

1.138.000

1.138.000

988.530

832.973

838.234

-5.261

895.659

67150306

Case de cultura

658.000

658.000

508.530

490.583

494.496

-3.913

536.940

67150309

9815

9915

i

L__

Universități populare EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

480.000

480.000

480.000

342.390

343.738

3.860

10.085

-6.225

-1.348

358.719

A*

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5010

TOTAL CHELTUIELI

226.840.750

258.200.230

256.381.295

249.118.307

249.868.147

-749.840

239.767.336

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.179.000

3.709.000

3.597.824

3.078.391

3.062.643

15.748

3.301.509

541010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.420.000

2.050.000

1.938.824

1.938.824

1.926.568

12.256

2.041.662

541050

Alte sevicii publice generale

759.000

1.659.000

1.659.000

1.139.567

1.136.075

3.492

1.259.847

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATK

11.777.000

8.540.000

8.540.000

8.361.856

8.361.856

7.901.369

611003

Ordine publica

11.777.000

8.540.000

8.540.000

8.361.856

8.361.856

7.901.369

61100304

Politia comunitara

11.777.000

8.540.000

8.540.000

8.361.856

8.361.856

7.901.369

'6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

167.525.750

202.358.430

201.030.943

196.820.389

197.635.369

-814.980

190.876.685

671003

Servicii culturale

83.961.750

102.183.230

101.148.060

97.210.936

97.996.608

-785.672

87.840.368

67100303

Muzee

14.852.000

16.244.000

16.173.626

15.111.085

15.209.505

-98.420

11.806.184

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

57.606.350

65.851.310

65.095.139

62.538.307

63.210.118

-671.811

56.642.919

67100305

Scoli populare de arta si meserii

775.300

1.019.800

1.019.800

963.283

963.370

-87

994.346

67100330

Alte servicii culturale

10.728.100

19.068.120

18.859.495

18.598.261

18.613.615

-15.354

18.396.919

671050

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

83.564.000

100.175.200

99.882.883

99.609.453

99.638.761

-29.308

103.036.317

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE 1

44.359.000

43.592.800

43.212.528

40.857.671

40.808.279

49.392

37.687.773

701050

(

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

44.359.000

43.592.800

43.212.528

40.857.671

40.808.279

49.392

37.687.773

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI -

31.12.2006

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat)

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

9810

9910

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

-1.370.438

413.885

-1.784.323

-lei-

Capitol 1 Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi--Prevederi—

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de incasat

bugetare

Inițiale

bugetare

definitive

Total,

din care:

din anii

precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

1.691.494.000

1.924.340.000

2.087.986.728

145.487.995

1.942.498.733

1.918.538.867

169.447.861

000202

I. VENITURI CURENTE

1.682.344.000

1.902.102.000

2.072.037.802

145.487.995

1.926.549.807

1.902.589.941

169.447.861

000302

A. VENITURI FISCALE

1.566.815.000

1.806.973.000

1.800.950.424

1.800.950.424

1.800.754.264

196.160

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

000402

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.441.700.000

1.617.110.000

1.626.025.456

1.626.025.456

1.626.025.456

000502

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

000502

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

1.700.000

2.510.000

2.501.127

2.501.127

2.501.127

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.700.000

2.510.000

2.501.127

2.501.127

2.501.127

010201

Impozit pe profit de la agenții economici

1.700.000

2.510.000

2.501.127

2.501.127

2.501.127

030002

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1.440.000.000

1.614.600.000

1.623.524.329

1.623.524.329

1.623.524.329

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

0402

VENIT (SE SCAD)

1.440.000.000

1.614.600.000

1.623.524.329

1.623.524.329

1.623.524.329

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

1.360.000.000

1.525.000.000

1.534.674.749

1.534.674.749

1.534.674.749

040204

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

80.000.000

89.600.000

88.849.580

88.849.580

88.849.580

070002

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

800.000

960.000

1.284.368

1.284.368

1.284.368

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

800.000

960.000

1.284.368

1.284.368

1.284.368

070201

Impozit pe clădiri

600.000

800.000

1.134.557

1.134.557

1.134.557

07020102

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

600.000

800.000

1.134.557

1.134.557

1.134.557

Capitol / Subcapitol

'■A-;,    «>1    i--'

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de încasat

Total,

din care:

din anii

precedent!

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

070202

Impozit pe terenuri

150.000

150.000

140.474

140.474

140.474

07020202

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

150.000

150.000

140.474

140.474

140.474

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

50.000

10.000

9.337

9.337

9.337

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.715.000

182.003.000

166.210.415

166.210.415

166.014.255

196.160

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA (SE SCAD)

63.585.000

135.773.000

119.234.411

119.234.411

119.234.411

110201

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si Municipiului București

8.097.000

7.947.000

7.947.000

7.947.000

7.947.000

110203

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

55.488.000

55.488.000

55.488.000

55.488.000

55.488.000

110204

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

53.969.000

45.619.411

45.619.411

45.619.411

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

18.369.000

10.180.000

10.180.000

10.180.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA

DE ACTIVITATI

56.130.000

46.230.000

46.976.004

46.976.004

46.779.844

196.160

160202

Taxa asupra mijloacelor de transport

2.130.000

2.130.000

3.346.993

3.346.993

3.346.993

I CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    _

;    Hot. nr.B

i    ANEXA 12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI -

31.12.2006

L ■    ..

}

$

—.....--I

Capitol / Subcapitol

......

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

Inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de incasat

Total,

din care:

din anii

precedenti

din anul

curent

K

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

16020201

Taxa asupra mijloacelor de transport

p

16020202

deținute de persoane fizice*)

Taxa asupra mijloacelor de transport

130.000

130.000

30.385

30.385

30.385

deținute persoane de juridice*)

2.000.000

2.000.000

3.316.608

3.316.608

3.316.608

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

4.000.000

44.000.000

43.478.690

43.478.690

43.282.530

196.160

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

50.000.000

100.000

150.321

150.321

150.321

180002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.600.000

6.900.000

7.430.185

7.430.185

7.430.185

1802

ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

4.600.000

6.900.000

7.430.185

7.430.185

7.430.185

180250

Alte impozite si taxe

4.600.000

6.900.000

7.430.185

7.430.185

7.430.185

290002

C. VENITURI NEFISCALE

115.529.000

95.129.000

271.087.378

145.487.995

125.599.383

101.835.677

169.251.701

300002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

90.198.000

75.698.000

249.494.947

145.487.995

104.006.952

80.243.329

169.251.618

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

90.198.000

75.698.000

249.492.144

145.487.995

104.004.149

80.240.526

169.251.618

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

116.990

116.990

116.990

300203

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

30.000.000

26.500.000

26.706.869

26.706.869

26.706.869

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

56.698.000

46.698.000

220.115.664

145.487.995

74.627.669

50.981.036

169.134.628

300208

Venituri din dividende

3.500.000

2.500.000

2.552.621

2.552.621

2.552.621

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

2.803

2.803

2.803

310203

Alte venituri din dobânzi

2.803

2.803

2.803

Capitol l Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

Inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de încasat

Total,

din care:

din anii

precedent)

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

25.331.000

19.431.000

21.592.431

21.592.431

21.592.348

8:

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

3302

ACTIVITATI

61.000

11.000

12.833

12.833

12.833

330208

Venituri din prestări de servicii

1.000

1.000

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

60.000

10.000

8.825

8.825

8.825

330250

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

4.008

4.008

4.008

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

23.200.000

17.500.000

20.171.456

20.171.456

20.171.456

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

23.200.000

17.500.000

20.171.456

20.171.456

20.171.456

3602

DIVERSE VENITURI

1.070.000

920.000

908.142

908.142

908.059

360205

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

100.000

48.560

48.560

48.560

360250

Alte venituri

1.070.000

820.000

859.582

859.582

859.499

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

3702

SUBVENȚIILE

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

500.000

370201

Donații si sponsorizări

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

500.000

390002

II. VENITURI DIN CAPITAL

1.300.000

4.430.000

4,499.150

4.499.150

4.499.150

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

1.300.000

4.430.000

4.499.150

4.499.150

4.499.150

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

100.000

100.000

-440.980

-440.980

-440.980

390203

Venituri din vanzarea locuințelor

^7

construite din fondurile statului

1.000.000

2.900.000

3.138.492

3.138.492

3.138.492

-lei-

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

Inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de incasat

Capitol / Subcapitol

Total,

din care:

din anii

precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

390204

Venituri din privatizare

100.000

100.000

478.962

478.962

478.962

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului

100.000

1.330.000

1.322.676

1.322.676

1.322.676

410002

IV. SUBVENȚII

7.850.000

17.808.000

11.449.776

11.449.776

11.449.776

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.850.000

17.808.000

11.449.776

11.449.776

11.449.776

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

7.850.000

17.808.000

11.449.776

11.449.776

11.449.776

420203

Investiții finanțate parțial din

0

imprumuturi externe

9.558.000

3.711.941

3.711.941

3.711.941

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

7.850.000

8.250.000

7.737.835

7.737.835

7.737.835

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5002

TOTAL CHELTUIELI

1.691.494.000

1.924.340.000

1.903.152.784

1.823.975.454

1.823.204.507

770.947

1.798.779.679

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

192.951.250

150.379.660

150.271.312

138.023.360

137.790.267

233.093

156.618.427

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

64.611.500

49.723.610

49.723.610

40.159.444

39.926.351

233.093

58.893.626

510201

Autoritati executive si legislative

64.611.500

49.723.610

49.723.610

40.159.444

39.926.351

233.093

58.893.626

51020103

Autoritati executive

64.611.500

49.723.610

49.723.610

40.159.444

39.926.351

233.093

58.893.626

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

36.426.250

10.742.550

10.634.202

8.305.982

8.305.982

8.115.536

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

23.783.700

540207

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

1.892.550

1.892.550

1.892.550

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.360.000

2.035.000

1.926.652

1.914.396

1.914.396

1.914.396

540250

Alte servicii publice generale

8.390.000

6.815.000

6.815.000

6.391.586

6.391.586

6.201.140

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

91.913.500

89.913.500

89.913.500

89.557.934

89.557.934

89.609.265

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5.187.000

7.415.000

7.415.000

5.350.911

5.350.911

2.705.078

6002

APARARE

830.000

480.000

480.000

65.708

65.708

40.128

600202

Aparare naționala

830.000

480.000

480.000

65.708

65.708

40.128

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

4.357.000

6.935.000

6.935.000

5.285.203

5.285.203

2.664.950

610203

Ordine publica

1.777.000

1.455.000

1.455.000

1.303.133

1.303.133

1.303.133

61020304

Politie comunitara

1.777.000

1.455.000

1.455.000

1.303.133

1.303.133

1.303.133

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

2.580.000

5.480.000

5.480.000

3.982.070

3.982.070

1.361..817

-lei-

Capitol / Subcapitol / j— Paragraf—

Denumire Indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat)

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

-    f

H—    2-------

3

4

5

6=4-5

7

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

182.909.100

217.367.090

216.972.209

202.072.259

202.070.405

1.854

197.127.893

6502

INVATAMANT

120.000

120.000

120.000

2.566

2.566

2.566

650203

Invatamant preșcolar si primar

20.000

20.000

20.000

65020302

invatamant primar

20.000

20.000

20.000

650204

Invatamant secundar

100.000

100.000

100.000

2.566

2.566

2.566

65020401

Invatamant secundar inferior

30.000

30.000

30.000

65020402

Invatamant secundar superior

40.000

40.000

40.000

2.566

2.566

2.566

65020403

Invatamant profesional

30.000

30.000

30.000

6602

SANATATE

1.800.000

1.900.000

1.780.026

1.780.026

1.780.026

1.780.026

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

1.800.000

1.900.000

1.780.026

1.780.026

1.780.026

1.780.026

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

1.800.000

1.900.000

1.780.026

1.780.026

1.780.026

1.780.026

6702

CULTURA, RECREERE Si RELIGIE

178.290.300

212.741.290

212.466.383

198.718.417

198.716.586

1.831

193.534.713

670203

Servicii culturale

89.346.300

105.200.090

104.925.183

100.320.173

100.318.342

1.831

96.830.708

67020302

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

8.300.000

8.505.000

8.505.000

8.355.201

8.352.561

2.640

7.318.961

67020303

Muzee

13.294.000

14.242.000

14.242.000

13.145.520

13.145.520

13.147.728

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

55.691.350

62.052.340

61.777.433

58.972.547

58.972.547

56.522.813

67020305

Scoli populare de arta si meserii

375.300

619.800

619.800

606.800

606.800

606.800

67020308

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

342.050

525.550

525.550

468.861

469.670

-809

475.223

67020312

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

5.944.000

8.244.000

8.244.000

8.027.240

8.027.240

8.027,411

67020330

Alte servicii culturale

5.399.600

11.011.400

11.011.400

10.744.004

10.744.004

10.731.772

670205

Servicii recreative si sportive

84.044.000

94.455.200

94.455.200

93.603.223

93.603.223

91.908.984

67020503 A'

întreținere grădini publice, parcuri

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

zone verzi, baze sportive si de agrement

84.044.000

94.455.200

94.455.200

93.603.223

93.603.223

91.908.984

670206

Servicii religioase

4.900.000

4.900.000

4.900.000

4.795.021

4.795.021

4.795.021

670250

Alte servicii in domeniile culturii,

670250

recreerii si religiei

8.186.000

8.186.000

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

2.698.800

2.605.800

2.605.800

1.571.250

1.571.227

23

1.810.588

680215

Prevenirea excluderii sociale

200.000

40.000

40.000

33.567

33.567

33.567

68021501

Ajutor social

200.000

40.000

40.000

33.567

33.567

33.567

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

2.498.800

2.565.800

2.565.800

1.537.683

1.537.660

23

1.777.021

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

209.188.500

265.310.800

263.017.069

233.266.491

233.244.223

22.268

228.983.921

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

191.988.300

245.610.600

244.085.921

221.655.358

221.665.506

-10.148

228.456.206

700203

Locuințe

24.740.000

71.743.500

71.595.088

68.101.609

68.111.757

-10.148

93.365.894

70020301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

9.150.000

9.550.000

9.550.000

8.159.327

8.159.327

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

15.590.000

62.193.500

62.045.088

59.942.282

59.952.430

-10.148

93.365.894

700205

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

9.900.000

10.600.000

10.600.000

4.882.624

4.882.624

70020501

Alimentare cu apa

9.900.000

10.600.000

10.600.000

4.882.624

4.882.624

700206

Iluminat public si electrificări rurale

60.000.000

67.000.000

66.004.005

66.004.005

66.004.005

66.004.005

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

97.348.300

96.267.100

95.886.828

82.667.120

82.667.120

69.086.307

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

17.200.200

19.700.200

18.931.148

11.611.133

11.578.717

32.416

527.715

740203

Reducerea si controlul poluării

150.200

5.150.200

5.150.200

5.040.000

5.129.268

-89.268

4.280

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

1.250.000

1.550.000

780.948

130.948

130.948

130.948

74020501

Salubritate

1.250.000

1.250.000

480.948

130.948

130.948

130.948

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

300.000

300.000

-lei-

Capitol / Subcapitol/ Paragraf

Denumire Indicator

Credite

cugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

Inițiale

anuale

definitive

A

B

2

3    —

—    4

5

6=4-5

7

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

15.800.000

13.000.000

13.000.000

6.440.185

6.318.501

121.684

392.487

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.101.258.150

1.283.867.450

1.265.477.194

1.245.262.433

1.244.748.701

513.732

1.213.344.360

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

559.707.560

537.461.560

525.103.590

522.615.816

522.615.816

516.872.839

810206

8302

Energie termica

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

559.707.560

537.461.560

525.103.590

522.615.816

522.615.816

516.872.839

SI VANATOARE

3.560.000

3.440.000

3.224.085

3.224.085

3.294.693

-70.608

3.205.517

830203

83020303

Agricultura

Protecția plantelor si carantina

3.560.000

3.440.000

3.224.085

3.224.085

3.294.693

-70.608

3.205.517

fitosanitara

3.560.000

3.440.000

3.224.085

3.224.085

3.294.693

-70.608

3.205.517

8402

TRANSPORTURI

537.990.590

742.965.890

737.149.519

719.422.532

718.838.192

584.340

693.266.004

840203

Transport rutier

537.990.590

742.965.890

737.149.519

719.422.532

718.838.192

584.340

693.266.004

84020302

Transport in comun

389.805.590

459.005.590

459.005.590

452.002.194

452.002.194

436.521.894

84020303

9802

Străzi

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT

148.185.000

283.960.300

278.143.929

267.420.338

266.835.998

95.334.3601)

95.334.360

584.340

256.744.110

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

31.12.2006


-lei-

DENUMIRE INDICATORI

COD

DISPONIBIL LA ÎNCEPUTUL ANULUI

INCASARI

PLĂTI

DISPONIBIL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 11)

05001

625.319

1.574.082.645

1.573.917.072

790.892

- Sume primite ca donații si sponsorizări (ct.550/analitic distinct)

05002

152.723

25.282

36.453

141.552

- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)

05003

376.275

101.525

35.793

442.007

- Alte disponibilități cu destinație speciala (ct.550/analitic distinct)

05011

96.321

1.573.955.838

1.573.844.826

207.333

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5006

TOTAL CHELTUIELI

4.209.607.410

893.992.110

633.989.019

575.491.368

612.962.365

-37.470.997

526.127.798

6506

INVATAMANT

241.029.720

40.999.720

19.979.061

19.979.061

20.270.642

-291.581

1.648.369

650603

Invatamant preșcolar si primar

3.429.400

210.000

202.122

202.122

202.259

-137

137

65060301

Invatamant preșcolar

3.429.400

210.000

202.122

202.122

202.259

-137

137

650604

Invatamant secundar

192.920.600

38.759.720

18.305.563

18.305.563

18.594.738

-289.175

1.645.963

65060401

Invatamant secundar inferior

142.559.320

36.644.720

16.266.014

16.266.014

16.591.527

-325.513

1.644.086

65060402

Invatamant secundar superior

50.361.280

2.115.000

2.039.549

2.039.549

2.003.211

36.338

1.877

650607

Invatamant nedefinibil prin nivel

44.679.720

2.030.000

1.471.376

1.471.376

1.473.645

-2.269

2.269

65060704

Invatamant special

44.679.720

2.030.000

1.471.376

1.471.376

1.473.645

-2.269

2.269

6706

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

17.000.000

3.000.000

2.904.500

2.904.500

2.904.577

-77

77

670650

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

17.000.000

3.000.000

2.904.500

2.904.500

2.904.577

-77

77

6806

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

9.800.000

9.800.000

8.542.606

8.542.606

8.542.865

-259

259

680650

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

9.800.000

9.800.000

8.542.606

8.542.606

8.542.865

-259

259

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

398.839.000

80.811.300

3.867.934

3.867.934

39.748.219

-35.880.285

35.905.204

700605

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

4.300.000

4.300.000

3.867.934

3.867.934

3.868.103

-169

169

70060501

Alimentare cu apa

4.300.000

4.300.000

3.867.934

3.867.934

3.868.103

-169

169

700650

Alte seryiciFin-dQrrieniile locuințelor, serviciilor si dezt/JOlWji comunale

394.539.000

76.511.300

35.880.116

-35.880.116

35.905.035

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

Inițiale

anuale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

8106

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

59.226.360

15.926.360

13.859.860

13.859.860

15.552.644

-1.692.784

1.692.784

810606

Energie termica

59.226.360

15.926.360

13.859.860

13.859.860

15.552.644

-1.692.784

1.692.784

8406

TRANSPORTURI

3.483.712.330

743.454.730

584.835.058

526.337.407

525.943.418

393.989

486.881.105

840603

Transport rutier

3.483.712.330

743.454.730

584.835.058

526.337.407

525.943.418

393.989

486.881.105

84060302

Transport in comun

1.064.761.330

288.555.330

288.545.775

230.048.124

230.048.364

-240

227.700.240

84060303

Străzi

2.418.951.000

454.899.400

296.289.283

296.289.283

295.895.054

394.229

259.180.865

-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

Incasari

Drepturi

constatate

de încasat

Total,

din care:

din anii precedent!

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

000108

TOTAL VENITURI

12.819.730

12.819.730

10.046.904

10.046.904

3.164.318*)

6.880.624

1.962

000208

I. VENITURI CURENTE

4.692

4.692

4.692

290008

C. VENITURI NEFISCALE

4.692

4.692

4.692

300008

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4.511

4.511

4.511

3108

VENITURI DIN DOBÂNZI

4.511

4.511

4.511

310803

Alte venituri din dobânzi

4.511

4.511

4.511

330008

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

181

181

181

3608

DIVERSE VENITURI

181

181

181

360850

Alte venituri

181

181

181

410008

IV. SUBVENȚII

12.819.730

12.819.730

10.042.212

10.042.212

3.159.626

6.880.624

1.962

4408

DONAȚII DIN STRĂINĂTATE

12.819.730

12.819.730

10.042.212

10.042.212

3.159.626

6.880.624

1.962

440801

Donații din străinătate

225.000

225.000

7.108.833

7.108.833

226.247

6.880.624

1.962

44080101

Curente

225.000

225.000

222.706

222.706

220.744

1.962

44080102

de capital

6.886.127

6.886.127

5.503

6.880.624

440802