Hotărârea nr. 88/2007

HOTARAREnr. 88 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2006
HOTARARE nr. 88 din 31/05/2007
HOTARARE nr. 88 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2006

 

             Analizand Raportul Primarului General;

            Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            In temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”b”, (4) lit.“a” si art. 45(2) lit.“a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic -Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006, conform anexelor 1-12 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.88CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. nr. H

ANEXA 1

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2006

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

000102

TOTAL VENITURI

1.691.494.000

1.924.340.000

1.918.538.867

-5.801.133

000202

I. VENITURI CURENTE

1.682.344.000

1.902.102.000

1.902.589.941

487.941

000302

A. VENITURI FISCALE

1.566.815.000

1.806.973.000

1.800.754.264

-6.218.736

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.441.700.000

1.617.110.000

1.626.025.456

8.915.456

000502

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

1.700.000

2.510.000

2.501.127

-8.873

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.700.000

2.510.000

2.501.127

-8.873

010201

Impozit pe profit de la agenții economici

1.700.000

2.510.000

2,501.127

-8.873

030002

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1.440.000.000

1.614.600.000

1.623.524.329

8.924.329

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)

1.440.000.000

1.614.600.000

1.623.524.329

8.924.329

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

1.360.000.000

1.525.000.000

1.534.674.749

9.674.749

040204

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

80.000.000

89.600.000

88.849.580

-750.420

070002

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

800.000

960.000

1.284.368

324.368

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

800.000

960.000

1.284.368

324.368

070201

Impozit pe clădiri

600.000

800.000

1.134.557

334.557

07020102

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

600.000

800.000

1.134.557

334.557

070202

Impozit pe terenuri

150.000

150.000

140.474

-9.526

07020202

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

150.000

150.000

140.474

-9.526

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

50.000

10.000

9.337

-663

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.715.000

182.003.000

166.014.255

-15.988.745

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA (SE SCAD)

63.585.000

135.773.000

119.234.411

-16.538.589

110201

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si Municipiului București

8.097.000

7.947.000

7.947.000

110203

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

^^S^S.OOO

Im I

55.488.000

55.488.000

110204

Sume defalcate din taxa |pe valoarea

adaugata pentru sistemele centralizate    f X'

de producere si distribuție a energiei    f [ h

termice    ffo f «r

53.969.000

45.619.411

-8.349.589

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea    /«

adaugata pentru echilibrarea bugetelor    •r \

locale

I

hw / l

18.369.000

10.180.000

-8.189.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA ' UTILIZĂRII BUNURILORI SAU PE DESFASURAREÂ"'^ DE ACTIVITATI

ti

—'56J30.000

46.230.000

46.779.844

549.844

160202

Taxa asupra mijloaceloride transport

2.130.000

2.130.000

3.346.993

1.216.993

16020201

Taxa asupra mijloacelor de-^ansport    Ai?

,Af' Ar A

-lei-

COD

DENUMIRĂ INDICATORI

I

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI /

PLĂTI

DIFERENTE

A

---

1

2

3

4=3-2

deținute de persoane fizice*)

130.000

130.000

30.385

-99.615

16020202

Taxa asupra mijloacelor de transport

deținute de persoane juridice*)

2.000.000

2.000.000

3.316.608

1.316.608

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

4.000.000

44.000.000

43.282.530

-717.470

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe

desfășurare de activitati

50.000.000

100.000

150.321

50.321

180002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.600.000

6.900.000

7.430.185

530.185

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.600.000

6.900.000

7.430.185

530.185

180250

Alte impozite si taxe

4.600.000

6.900.000

7.430.185

530.185

290002

C. VENITURI NEFISCALE

115.529.000

95.129.000

101.835.677

6.706.677

300002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

90.198.000

75.698.000

80.243.329

4.545.329

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

90.198.000

75.698.000

80.240.526

A C/O COC -r .

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome, societăților si companiilor

naționale

300203

Restituiri de fonduri din finanțarea

bugetara a anilor precedenti

30.000.000

26.500.000

26,706.869

206.869

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

56.698.000

46.698.000

50.981.036

4.283.036

300208

Venituri din dividende

3.500.000

2.500.000

2.552.621

52.621

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

2.803

2.803

310203

Alte venituri din dobânzi

2.803

2.803

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

25.331.000

19.431.000

21.592.348

2.161.348

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

3302

ACTIVITATI

61.000

11.000

12.833

1.833

330208

Venituri din prestări de servicii

1.000

1.000

-1.000

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

60.000

10.000

8.825

-1.175

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

4.008

4.008

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

23.200.000

17.500.000

20.171.456

2.671.456

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

23.200.000

17.500.000

20.171.456

2.671.456

3602

DIVERSE VENITURI

1.070.000

920.000

908.059

-11.941

360205

Varsaminte din veniturile si/sau

disponibilitățile instituțiilor publice

100.000

48.560

-51.440

360250

Alte venituri

1.070.000

820.000

859.499

39.499

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

1.000.000

1.000.000

500.000

-500.000

370201

Donații si sponsorizări

1.000.000

1.000.000

500.000

-500.000

390002

II. VENITURI DIN CAPITAL

1.300.000

4.430.000

4.499.150

69.150

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

1.300.000

4.430.000

4.499.150

69.150

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

100.000

100.000

-440.980

-540.980

390203

Venituri din vanzareaiMBRJpWtsfei.

construite din fond^fffȘSfewlu^ ^,    ,

TT 1.000.000

2.900.000

3.138.492

238.492

390204

Venituri din privafoare-*"'^ ~"'s -

' .100.000

100.000

478.962

378.962

390207

Venituri din^rar^&rea ungr^^puh _ ,

/*/'' / <:C.. ■    ;    > " ■    .

Hot. nr.wZ^î

anexat"

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI1 PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

apartinind domeniului privat al statului

100.000

1.330.000

1.322.676

-7.324

410002

IV. SUBVENȚII

7.850.000

17.808.000

11.449.776

-6.358.224

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.850.000

17.808.000

11.449.776

-6.358.224

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

7.850.000

17.808.000

11.449.776

-6.358.224

420203

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

9.558.000

3.711.941

-5.846.059

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

7.850.000

£.250.000

7.737.S35

-512.165

5002

TOTAL CHELTUIELI

1.691.494.000

1.924.340.000

1.823.204.507

-101.135.493

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

192.951.250

150.379.660

137.790.267

-12.589.393

5102

AUTORITATi PUBLICE Si ACTiUNi EXTERNE

64.611.500

49.723.610

39.926.351

-9.797.259

510201

Autoritati executive si legislative

64.611.500

49.723.610

39.926.351

-9.797.259

51020103

Autoritati executive

64.611.500

49.723.610

39.926.351

-9.797.259

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

36.426.250

10.742.550

8.305.982

-2.436.568

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

23.783.700

540207

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

1.892.550

1.892.550

-1.892.550

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.360.000

2.035.000

1.914.396

-120.604

540250

Alte servicii publice generale

8.390.000

6.815.000

6.391.586

-423.414

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

91.913.500

89.913.500

89.557.934

-355.566

500002

6002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5.187.000

7.415.000

5.350.911

-2.064.089

APARARE

830.000

480.000

65.708

-414.292

600202

Aparare naționala

830.000

480.000

65.708

-414.292

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

4.357.000

6.935.000

5.285.203

-1.649.797

610203

Ordine publica

1.777.000

1.455.000

1.303.133

-151.867

61020304

Politie comunitara

1:777.000

1.455.000

1.303.133

-151.867

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

2.580.000

5.480.000

3.982.070

-1.497.930

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

182.909.100

217.367.090

202.070.405

-15.296.685

6502

INVATAMANT

_3 120.000

120.000

2.566

-117.434

650203

Invatamant preșcolar si primar

- 20.000

20.000

-20.000

65020302

Invatamant primar

7 20.000

20.000

-20.000

650204

Invatamant secundar

100.000

100.000

2.566

-97.434

65020401

Invatamant secundar inferior

30.000

30.000

-30.000

65020402

Invatamant secundar spperior

40.000

40.000

2.566

-37.434

65020403

Invatamant profesional!

30.000

30.000

-30.000

6602

SANATATE

1.800.000

1.900.000

1.780.026

-119.974

660250

Alte cheltuieli in dorrjeiWfFWBwatatii

1.800.000

1.900.000

1.780.026

-119.974

66025050

Alte instituții si actiuni^bi^e^ ’ .    '    '

1.800.000

1.900.000

1.780.026

-119.974

6702

CULTURA, RECR0EREt'SrRH4(â5. .,    . ...    ..

178.i290.300

212.741.290

198.716.586

-14.024.704

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI!

PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

4=3-2

670203

Servicii culturale

89.346.300

105.200.090

100.318.342

-4.881.748

67020302

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

8.300.000

8.505.000

8.352.561

-152.439

67020303

Muzee

13.294.000

14.242.000

13.145.520

-1.096.480

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

55.691.350

62.052.340

58.972.547

-3.079.793

67020305

Scoli populare de arta si meserii

375.300

619.800

606.800

-13.000

67020308

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

342.050

525.550

469.670

-55.880

67020312

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

5.944.000

8.244.000

8.027.240

-216.760

67020330

Alte servicii culturale

5.399.600

11.011.400

10.744.004

-267.396

670205

Servicii recreative si sportive

84.044.000

94.455.200

93.603.223

-851.977

67020503

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement

84.044.000

94.455.200

93.603.223

-851.977

670206

Servicii religioase

4.900.000

4.900.000

4.795.021

-104.979

670250

6802

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

2.698.800

8.186.000

2.605.800

1.571.227

-8.186.000

-1.034.573

680215

Prevenirea excluderii sociale

200.000

40.000

33.567

-6.433

68021501

Ajutor social

200.000

40.000

33.567

-6.433

68025C

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

2.498.800

2.565.800

1.537.660

-1.028.140

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

209.188.500

265.310.800

233.244.223

-32.066.577

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

191.988.300

245.610.600

221.665.506

-23.945.094

700203

Locuințe

24.740.000

71.743.500

68.1 11.757

-3.631.743

70020301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

9.150.000

9.550.000

8.159.327

-1.390.673

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

15.590.000

62.193.500

59.952.430

-2.241.070

700205

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

9.900.000

10.600.000

4.882.624

-5.717.376

70020501

Alimentare cu apa

9.900.000

10.600.000

4.882.624

-5.717.376

700206

Iluminat public si electrificări rurale

60.000.000

67.000.000

66.004.005

-995.995

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

97.348.300

96.267.100

82.667.120

-13.599.980

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

17.200.200

19.700.200

11.578.717

-8.121.483

740203

Reducerea si controlul poluării

150.200

5.150.200

5.129.268

-20.932

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

1.250.000

1.550.000

130.948

=    -1.419.052

74020501

Salubritate

1.250.000

1.250.000

130.948

-1.119.052

74020502

740206

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

15.800.000

300.000

13.000.000

6.318.501

-300.000

-6.681.499

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.101.258.150

1.283.867.450

1.244.748.701

-39.118.749

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

559.707.560

537.461.560

522.615.816

-14.845.744

810206

Energie termica

559.707.560

537.461.560

522.615.816

-14.845.744

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

SI VANATOARE

3.560.000

3.440.000

3.294.693

-145.307

830203

Agricultura

, . 3.560.000

3.440?000

„    3.294.693

-145.307

83020303

Protecția plantelor si carantina

fitosanitara

' 3.560.000

3.440.000

'>^3.294.693

, -145.307

K/

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLAT!

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

5002

TOTAL CHELTUIELI

1.691.494.000

1.924.340.000

1.823.204.507

i

-101.135.493^

01

CHELTUIELI CURENTE I

1.559.938.000

1.633.409.700

1.582.832 313

-50.577.387)

10

TITLUL I CHELTUIELI D4 PERSONAL

53.114.600

46.692.600

43.232.287

-3.460.313i

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

255.470.550

287.679.660

268.983.412

-18.696.24S!

30

TITLUL III DOBÂNZI

91.913.500

89.913.500

89.557.934

-355.566)

3002

Dobânzi aferente datorieii publice

externe

91.913.500

89.913.500

89 557.934

-355.566

40

TITLUL IV SUBVENȚII

850.000,000

805.600.000

805.600.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

850.000,000

805.600.000

805.600.000

50

TITLUL V FONDURI DE .REZERVA

23.783,700

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale    1

23.783.700

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

193.623.750

226.185.040

218.635.720

-7.54S.320

5101

Transferuri curente

193.623.750

226.185.040

218.635.720

-7.549.320

510101

Transferuri către instituțiile publice

193.623.750

226.185.040

218.635.720

-7.549.320

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

81.731.900

170 198.900

149.798.181

-20.400.719

5501

A. Transferuri interne

81.671.900

170.138.900

149.782.776

-20.356.124

550107

Programe comunitare

150.200

150.200

40.000

-110.200

550108

Programe PHARE

300.000

300.000

-300.000

550112

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale tu capital de

stat

78.975.700

167.442.700

147.992.285

-19.450.415

550113

Programe de dezvoltare

1.600.000

1.600.000

1.600.000

550118

Alte transferuri curentei interne

646.000

646.000

150.491

-495.509

5502

B. Transferuri curentelin străinătate

(către organizații internaționale)

60.000

60.000

15.405

-44.595

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

60.000

60.000

15.405

-44.595

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

200.000

40.000

33.567

-6.433

5702

Ajutoare sociale

200.000

40.000

33.567

-6.433

570201

Ajutoare sociale in nurperar

200.000

40.000

33.567

-6.433

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

10.100.000

7.100.000

6.991.212

-108.788

5915

Cojitributii la salarizarea personalului

neclerical    j

4.900.000

4.900.000

4.795.021

-104.979

5917

Despăgubiri civile

5.200.000

2.200.000

2.196.191

-3.809

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

93.469.500

254.843.800

206.896.332

-47.947.468

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

93.469.500

254.843.800

206.896.332

-47.947.468

7101

Active fixe

93.469.500

254.843.800

206.896.332

-47.947.468

710101

Construcții    !

34.700.000

119.913.300

95.529.620

-24,383.680

71O'rtJ2

Mașini, echipamente și mijloace de

transport    1

2.110.000

9.182.500

6.630.608

-2.551.892

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

21.659.500

7.386.247

-6.519.783

710130

Alte active fixe    ‘

KoL nr. ANEXA 2

-lei-

COD

DENUMIRE (INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLAT!

EFECTUATE

DIFERENTE

A

{3

1

2

3

4=3-2

(inclusiv reparații capital^)

35.000.000

111.841.970

97.349.857

-14.492.113

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

38.086.500

36.086.500

33.475.862

-2.610.638

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

38.086.500

36.086.500

33.475.862

-2.610.638

8101

Rambursări de credite externe

38.086.500

36.086.500

33.475.862

-2.610.638

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

192.951.250

150.379.660

137.790.267

-12.589.393

5102

AUTORITATI PUBLICE $1 ACȚIUNI EXTERNE

64.611.500

49.723.610

39.926.351

-9.797.259

01

CHELTUIELI CURENTE

42.411.500

37.448.610

33.580.416

-3.868.194

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33.200.000

27.200.000

24.548.151

-2.651.849

1001

Cheltuieli salariale in bani

25.590.000

21.033.000

19.075.321

-1.957.679

100101

Salarii de baza

11.000.000

10.059.000

9.642.329

-416.671

100102

Salarii de meri;

840.000

481.000

449.250

-31.750

100103

Indemnizație de conducere

850.000

617.000

587.415

-29.585

100104

Spor de vechime

2.500.000

1.680.000

a    n a

1 .UOU.Z. l Q

-43.787

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1 100.000

799.000

767.352

-31.648

100106

Alte sporuri

500.000

27.000

10.949

-16.051

100107

Ore suplimentare

3.400.000

2.499.000

2.442.524

-56.476

100108

Fond de premii

3.700.000

3.394.000

2.138.239

-1.255.761

100112

Indemnizații plătite unon persoane din afara unitatii

600.000

677.000

677.000

100113

Indemnizații de delegare

200.000

52.000

29.489

-22.511

100130

Alte drepturi salariale in bani

900.000

748.000

694.561

-53.439

1003

Contribuții

7.610.000

6.167.000

5.472.830

-694.170

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

4.800.000

3.976.000

3.516.912

-459.088

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

800.000

499.000

442.846

-56.154

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

1.700.000

1.462.000

1.297.823

-164.177

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

200.000

103.000

88.417

-14.583

100306

Contribuții pentru conpedii si indemnizații

110.000

127.000

126.832

-168

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.211.500

10.248.610

9.032.265

-1.216.345

2001

Bunuri si servici

3.501.500

4.573.610

4.168.460

-405.150

200101

Furnituri de birou

320.000

570.000

556.078

-13.922

200102

Materiale pentru curățenie

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

550.000

750.000

663.876

-86.124

200104

Apa, canal si salubritate

110.000

326.000

84.408

-241.592

200105

Carburanți si lubrifianti

700.000

550.000

536.250

-13.750

200106

Piese de schimb

200.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

420.000

522.000

488.452

-33.548

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

800.000

1.045.110

1.045.110

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

401.500

810.500

794.286

-16.214

2002

Reparații curente

2.000.000

1.852.000

aii.. 1.302.106

-549.894

-lei-

COD

denumire Indicatori

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

V

4=3-2

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

93.000

631.000

627.817

-3.183

200501

Uniforme si echipament

2.000

8.000

4.963

-3.037

200530

Alte obiecte de inventar

91.000

623,000

622.854

-146

2006

Deplasări, detasari, transferări

200.000

326.000

277.643

-48.357

200601

Depiasari interne, detasari, transferări

20.000

135.000

130.253

-4.747

200602

Deplasări in străinătate

180.000

191.000

147.390

-43.610

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

77.000

76.000

5S.213

-16.787

2013

Pregătire profesionala

350.000

527.000

475.482

-51.518

2014

Protecția muncii

50.000

33.000

31.157

-1.843

2030

Alte cheltuieli    1

2.940,000

2.230.000

2.090.387

-139.613

203002

Protocol si reprezentarel

1.440.000

156.000

138.110

-17.890

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.500.000

2.074.000

1.952.277

-121.723;

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

22.200.000

12.275.000

6.345.935

-5.929.065

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

22.200.000

12.275.000

6.345.935

-5.929.065

7101

Active fixe    i

22.200.000

12.275.000

6.345.935

-5.929.065

710102

Mașini, echipamente si hnijloace de transport

25.000

-25 000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

20.200.000

12.250,000

6.345.935

-5.904.065

710130

Alte active fixe    1

(inclusiv reparații capitble)

2.000.000

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

36.426.250

10.742.550

8.305.982

-2.436.568

01

CHELTUIELI CURENTE

34.273.700

8.507.000

7.969.536

-537.464

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

890.000

899.000

857,394

-41.606

1001

Cheltuieli salariale in bani

673.660

690.560

659.196

-31.364

100101

Salarii de baza

400.000

392.500

376.932

-15.568

100102

Salarii de merit

15.460

12,160

11.378

-782

100103

Indemnizație de conducere

38.790

28.790

27.789

-1.001

100104

Spor de vechime

76.390

64.390

63.523

-867

100105

Sporuri pentru condiții de munca

0

13.900

13.380

-520

100106

Alte sporuri

5.200

5.200

5.174

-26

100107

Ore suplimentare

75.190

80.790

80.752

-38

100108

Fond de premii

57.150

85.750

78.730

-7.020

100113

Indemnizații de delegare

1.600

1.538

-62

100130

Alte drepturi salariale in bani

5.480

5.480

-5.480

1003

Contribuții    "

216.340

208.440

198.198

-10.242

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat    -7

139.590

134.190

131.399

-2.791

100302

Contribuții de asigurați de șomaj

20.400

17.800

16.800

-1.000

100303

Contribuții de asigurat) sociale de sanatate

47.650

47.650

46.418

-1.232

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

3.650

3.750

3.581

-169

100306

Contribuții pentru cbncedii si indemnizații

........    5.050

5.050

-5 050

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

380.000

613.000

429.838

-183.162

2001

Bunuri si servicii

270.000

406.060

236.285

-169.775

200101

Furnituri de birou

16.000

23.200

20.403

-2.797

200102

Materiale pentru curățenie

2.150

3.550

3.342

-208

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

14.000

53.460

47.025

-6.435

200104

Apa, canal si salubritate

5,000

5.000

1.428

-3.572

200105

200106

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

10.000 .    5.000

2.000

1.994

-6

20010S

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

14.500

39.500

33.171

-6.329

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

187.000

249.000

104.746

-144.254

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

16.350

30.350

24.176

-6.174

2002

Reparații curente

11.000

104.000

96.068

-7.932

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.000

28.170

26.515

-1.655

200530

Alte obiecte de inventar

8.000

28.170

26.515

-1.655

2006

Deplasări, detasari, transferări

10.000

21.050

21.034

-16

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000

18.200

18.185

-15

200602

Deplasări in străinătate

2.850

2.849

-1

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

6.000

6.000

5.851

-149

2013

Pregătire profesionala

53.000

40.250

39.078

-1.172

2014

Protecția muncii

2.000

2.000

270

-1.730

2030

Alte cheltuieli

20.000

5.470

4.737

-733

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

5.470

4.737

-733

50

5004

51

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23.783.700

23.783.700

2.360.000

3.135.000

2.870.708

-264.292

5101

Transferuri curente

2.360.000

3.135.000

2.870.708

-264.292

510101

Transferuri către instituțiile publice

2.360.000

3.135.000

2,870.708

-264.292

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.660.000

1.660.000

1.615.405

-44.595

5501

A. Transferuri interne

1.600.000

1.600.000

1.600.000

550113

Programe de dezvoltare

1.600.000

'1.600.000

1.600.000

5502

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

60.000

60.000

15.405

-44.595

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

60.000

60.000

15.405

-44.595

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

5.200.000

'2.200.000

2.196.191

-3.809

5917

Despăgubiri civile

5.200.000

2.200.000

2.196.191

-3.809

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

260.000

343.000

336.446

-6.554

71

TITLUL X ACTIVE NEFIINANCIARE

260.000

343.000

336.446

-6.554

7101

Active fixe

260.000

343.000

336.446

-6.554

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte


£.


(7! ,'r/, .

Hot. nr.    '

ANEXA 2


-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

PREVEDERI

PLĂTI

DIFERENTE

INIȚIALE

DEFINITIVE

EFECTUATE

A

£

1

2

3

4=3-2

active corporale

260.000

275.530

274.015

-1.515

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

67.470

62 431

-5.039

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.892.550

1.892.550

-1.892.550

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.892.550

1.892.550

-1.892.550

8101

Rambursări de credite externe

1.892.550

1.892.550

-1.892.550

810102

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

1.892.550

1.892.550

-1.892.550

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

91.913.500

89.913.500

89.557.934

-355.566

01

CHELTUIELI CURENTE

91.913.500

89.913.500

89.557.934

-355.566

30

TITLUL III DOBÂNZI

91.913.500

89.913.500

89.557.934

-355.566

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

91.913 500

89.913.500

89.557.934

-355.566

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

91.913.500

89.913.500

89.557.934

-355.566

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

5 187.000

7.415.000

5.350.911

-2.064.089

6002

APARARE

830.000

480.000

65.708

-414.292

01

CHELTUIELI CURENTE

580.000

230.000

65.708

-164.292

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

580.000

230.000

65.708

-164.292

2001

Bunuri si servicii

69.000

139.000

39.091

-99.909

200101

Furnituri de birou

25.000

25.000

19.611

-5.389

200103

încălzit, iluminat si forța motrice

10.000

20.000

8.665

-11.335

200104

Apa, canal si salubritate

8.000

8.000

744

-7.256

200105

Carburanți si lubrifiant!

10.000

10.000

-10.000

200106

Piese de schimb

2.000

2.000

-2.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv internet

4.000

24.000

1.463

-22.537

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

40.000

-40.000

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000

10.000

8.608

-1.392

2002

Reparații curente

400.000

10.000

-10.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

70.000

25.771

-44.229

200530

Alte obiecte de inventar

100.000

70.000

25.771

-44.229

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

11.000

11.000

846

-10.154

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

250.000

250.000

-250.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

250.000

250.000

-250.000

7101

Active fixe

250.000

250.000

-250.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

250.000

250.000

-250.000

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

4.357.090I

,tfSS=«W»6kQ00

5.285.203

-1.649.797

01

10

CHELTUIELI CURENT^

TITLUL I CHELTUIELI 0E PERSONAL

3.457.0.0# ,.....800/100

.    2.324.440

485.405

-610.560

-114.595
-lei-

COD

denumire'indicatori

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

1001

Cheltuieli salariale in bani

599.000

467.200

374.875

-92.325

100101

Salarii de baza

350.000

254.600

242.636

-11.964

100102

Salarii de merit

129.000

7.000

6.496

-504

100103

Indemnizație de conducere

20.000

2.900

2.900

100104

Spor de vechime

15.000

46.300

45.794

-506

100105

Sporuri pentru condiții de munca

8.600

8.500

-100

100106

Alte sporuri

20.000

20.000

-20.000

100107

Ore suplimentare

36,000

33.632

-2.368

100108

Fond de premii

15.000

44.500

-12.773

100130

Alte drepturi salariale in bani

50.000

47.300

3.190

-44.110

1003

Contribuții

201.000

132.800

110.530

-22.270

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

100.000

82.000

71.339

-10.661

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

50.000

13.000

6.441

-4.559

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

40.000

30.000

25.389

-4.611

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

7.000

4.200

1.793

-2,407

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.000

3.600

3.568

-32

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

880.000

880.000

535 902

-344.098

2001

Bunuri si servicii

352.750

302.750

148.670

-154.080

200101

Furnituri de birou

7.000

30.000

6.642

-23.358

200102

Materiale pentru curățenie

15.750

22.750

19.418

-3.332

200103

încălzit, iluminat si forța piotrica

55.000

90.000

65.899

-24.101

200104

Apa, canal si salubritate;

7.000

10.000

9.393

-607

200105

Carburanți si lubrifiant!

100.000

20.000

15.000

-5.000

200106

Piese de schimb

20.000

10.000

-10.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

12.000

35.000

22.450

-12.550

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

37.000

10.000

7.620

-2.380

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

99.000

75.000

2.248

-72.752

2002

Reparații curente

350.000

350.000

331.882

-18.118

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.000

168.000

54.976

-113.024

200503

Lenjerie si accesorii de pat

10.000

-10.000

200530

Alte obiecte de inventar

8.000

158.000

54.976

-103.024

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare'

49.250

19.250

-19.250

2013

Pregătire profesionala

0

20.000

-20.000

2014

Protecția muncii

10.000

10.000

-10.000

2030

Alte cheltuieli

110.000

10.000

374

-9.626

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110.000

10.000

374

-9.626

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLjICE

1.777.000,

„«■■M55.000

1.303.133

-151.867
HoL nr. ANEXA 2


-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

5101

Transferuri curente

1.777.000

1.455.000

1.303.133

-151.867

510101

Transferuri către instituțiile publice

1.777.000

1.455.000

1.303.133

-151.867

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

900.000

4.000.000

2.960.763

-1.039.237

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

900.000

4.000.000

2.960.763

-1.039.237

7101

Active fixe

900.000

4.000.000

2.960.763

-1.039.237

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

800.000

3.900.000

2.960.753

-939.237

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

100.000

100.000

-100.000

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

182.909.100

217.367.090

202.070.405

-15.296.685

6502

INVATAMANT

120.000

120.000

2.566

-117.434

01

CHELTUIELI CURENTE

120.000

120.000

2.566

-117.434

55

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

120.000

120.000

2.566

-117.434

5501

A. Transferuri interne

120.000

120.000

2.566

-117.434

550118

Alte transferuri curente interne

120.000

120.000

2.566

-117.434

6602

SANATATE

1.800.000

1.900.000

1.780.026

-119.974

01

CHELTUIELI CURENTE

1.800.000

1.900.000

1.780.026

-119.974

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.800.000

1.900.000

1.780.026

-119.974

2030

Alte cheltuieli

1.800.000

1.900.000

1.780.026

-119.974

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.800.000

1.900.000

1.780.026

-119.974

67C2

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

178.290.300

212.741.290

198.716.586

-14.024.704

01

CHELTUIELI CURENTE

164.200.800

205.241.790

192.813.668

-12.428.122

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.804.000

4.568.000

4.524.047

-43.953

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.599.160

3.478.960

3.446.457

-32.503

10010'

Salarii de baza

1.822.180

1.717.060

1.714.183

-2.877

100102

Salarii de merii

72.520

61.520

60.918

-602

100103

Indemnizație de conducere

106.840

86.340

84.821

-1.519

100104

Spor de vechime

546.090

433.990

430.778

-3.212

100105

Sporuri pentru condiții de munca

183.000

152.000

151.216

-784

100106

Alte sporuri

370.840

301.340

299.259

-2.081

100107

Ore suplimentare

49.000

60.000

59.991

-9

100108

Fond de premii

215.890

431.610

411.714

-19.896

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

232.000

227.700

226.503

-1.197

100112

Indemnizații plătite unorpersoane din

afara unitatii

800

200

-200

100113

Indemnizații de delegard

7.200

7.074

-126

1003

Contribuții

1.204.840

1.089.040

1.077:590

-11.450

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

765.180

683.680

677L086

-6.594

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

107.550

80.650

79:246

-1.434

100303

Contribuții de asigurări Sociale de

-

sanatate

253170

242.380

240.199

-2.181

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

51.040

46.430

45.533

-897

100306

Contribuții pentru condedii si

indemnizații

27:900

35.556

-344
-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.869.050

11.571.550

3.195.277

-8.376.273

2001

Bunuri si servicii

1.100.290

754.790

652.153

-102.637

200101

Furnituri de birou

30.000

38.000

29.608

-8.392

200102

Materiale pentru curățenie

15.000

18.500

16.431

-2.069

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

411.570

266.570

243.951

-22.619

200104

Apa, canal si salubritate

35.970

42.970

28.891

-14.079

200105

Carburanți si lubrifiant!

20.500

20.068

-432

200106

Piese de schimb

5.000

2.884

-2.116

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

186.200

136.200

123.151

-13.049

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

293.500

131.500

107.382

-24.118

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

128.050

95.550

79.787

-15.763

2002

Reparații curente

1.354.500

1.032.500

1.022.937

-9.563

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

135.900

191.900

163.904

-27.996

200530

Alte obiecte de inventar

135.900

191.900

163.904

-27.996

2006

Deplasări, detasari, transferări

44.420

42.920

34.754

-8.166

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

44.420

18.420

10.422

-7.998

200602

Deplasări in străinătate

24.500

24.332

-168

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

811.800

814.800

810.513

-4.287

2012

Consultanta si expertiza

5.000

2013

Pregătire profesionala

46.840

20 840

13.780

-7.060

2014

Protecția muncii

15.000

8.000

7.962

-38

2030

Alte cheltuieli

355.300

8.705.800

489.274

-8.216.526

203004

Chirii

135.000

134.080

-920

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

355.300

8.570.800

355.194

-8.215.606

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

150.627.750

184.202.240

180.299.323

-3.902.917

5101

Transferuri curente

150.627.750

184.202.240

180.299.323

-3 902.917

510101

Transferuri către instituțiile publice

150.627.750

184.202.240

180.299.323

-3.902.917

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

4.900.000

4.900.000

4.795.021

-104.979

5915

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

4.900.000

4.900.000

4.795.021

-104.979

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.089.500

7.499.500

5.902.918

-1.596.582

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

14.089.500

7.499.500

5.902.918

-1.596.582

7101

Active fixe

14.089.500

7.499.500

5.902.918

-1.596.582

710101

Construcții

1.500.000

3.007.000

2.948.765

-58.235

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

4.012.000

2.501.620

-1.510.380

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

29.500

467.000

439.038

-27.962

710130

Alte active fixe    ,

(inclusiv reparații capitale)

12.560.000

13495

V71.227

-5

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

2.698.80^'

-1.034.573

/'

/*•

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

01

CHELTUIELI CURENTE

2.628.800

2.560.800

1.550.835

-1.009.965

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1,132.800

1.236.800

1.143.412

-93.388

1001

Cheltuieli salariale in bani

863.500

948.690

880.654

-68.036

100101

Salarii de baza

' 545.000

598.000

563.656

-34.344

100102

Salarii de merit

27.800

24.500

23.250

-1.250

100103

Indemnizație de conducere

46.800

35.000

33.936

-1.064

100104

Spor de vechime

50.900

50.500

48.555

-1.945

100105

Sporuri pentru condiții de munca

8.000

5.300

-2.700

100107

Ore suplimentare

108.000

92.500

82.405

-10 095

100108

Fond de premii

68.000

103.490

99.240

-4.250

100113

Indemnizații de delegare

17.000

10.700

4.929

-5771

100130

Alte drepturi salariale in bani

26.000

19.383

-6.617

1003

Contribuții

269.300

288.110

262.758

-25.352

100301

Contribuții de asigurarifsociale de stat

174.520

184,850

169.833

-15,017

100302

Contribuții de asigurării de șomaj

25.200

24.480

22.075

-2.405

100303

Contribuții de asigurării sociale de sanatate

59.000

66.330

61.070

-5,260

100304

Contribuții de asigurării pentru accidente de munca st boli profesionale

4.100

5.810

4.267

-1.543

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

6.480

6.640

5.513

-1.127'

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

496.000

484.000

235.103

-248.897'

2001

Bunuri si servicii

150.000

183.000

66.547

-115.453

200101

Furnituri de birou

18.000

18.000

16.724

-1.2751

200102

Materiale pentru curatdnie

10.000

4.000

488

~Cr. O i *L

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

70.000

70.000

4.380

-65.620

200104

Apa, canal si salubritate

5.000

5.000

1.106

-3.894.

200105

Carburanți si lubrifianti

3.000

8.000

7.644

-356

200106

Piese de schimb

5.000

5.000

1.576

-3.424

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.000

40.000

19.816

-20 184

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5.000

10.000

4.378

-5.622

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționate    -

14.000

23.000

10.435

-12.565

2002

Reparații curente

150.000

100.000

50.108

-49.892

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

30.000

26.056

-3.944

200530

Alte obiecte de inventar

10.000

30.000

26.056

-3.944

2006

Deplasări, detasari, transferări - -

70.000

70.000

33.456

-36.544

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000

53.000

24.154

-28.846

200602

Deplasări in străinătate

60.000

17.000

9.302

-7.698

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

6.000

6.000

2.220

-3.780

2013

Pregătire profesionala 1

30.000

45.000

19.837

-25.163

2014

Protecția muncii    „;'

;. 10.000

10-000

3.625

-6.375

-lei-

COD

denumire Indicatori

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

b

1

2

3

4=3-2

2030

Alte cheltuieli

70.000

40.000

33.254

-6.746

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.000

40.000

33.254

-6.746

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800.000

800.000

138.753

-661.247

5501

A. Transferuri interne

800.000

800.000

138 753

-661.247

550108

Programe PHARE

300.000

300.000

-300.000

550118

Alte transferuri curente interne

500.000

500.000

138.753

-361.247

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

200.000

40.000

33.567

-6 433

5702

Ajutoare sociale

200.000

40.000

33.567

-6 433

570201

Ajutoare sociaie in numerar

200.000

40.000

33.567

-6433

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.000

45.000

20.392

-24.608

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70.000

45.000

20.392

-24.608

7101

Active fixe

70.000

45.000

20.392

-24.608

710101

Construcții

25.000

4.403

-20.597

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

40.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.000

20.000

15.989

-4.011

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

20.000

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

209.188.500

265.310.800

233.244.223

-32.066.577

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

191.988.300

245.610.600

221.665.506

-23.945.094

01

CHELTUIELI CURENTE

142.581.800

149.054.100

143.059.723

-5.994.377

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.090.800

5.111.800

5.017.823

-93.977

1001

Cheltuieli salariaie in bani

3.977.680

3.929.460

3.839.267

,    -90.193

100101

Salarii de baza

2.417.250

2.165.350

2.127.224

:    -38.126

100102

Salarii de merit

79.450

71.910

65.881

-6.029

100103

Indemnizație de conducere

77.360

82.020

79.067

-2.953

i    100104

Spor de vechime

415.480

401.250

398.209

-3.041

100105

Sporuri pentru condiții de munca

82.570

75.246

-7.324

100106

Alte sporuri

20.690

76.890

76.885

-5

100107

Ore suplimentare

581.310

572.500

571.371

-1.129

100108

Fond de premii

342.050

438.150

411.639

-26.511

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

12.900

15.400

15.348

-52

100113

Indemnizații de delegare

28.110

8.420

6.677

-1.743

100130

Alte drepturi saiariale in bani

3.080

-'15.000

11.720

-3.280

1003

Contribuții

1.113.120

1.-182.340

1.178.556

-3.784

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

680.950

762.340

753.350

-8.990

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

113.840

/ 93.580

96.545

2.965

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

290.220

272.560

270.235

-2.325

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

22.650

22.980

22.018

•    -962

100306

Contribuții pentru conlcedii si indemnizații

5.460

30.880

36.408

5.528

HoL nr. ANEXA 2

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98.286.000

106.203.500

103.664.51 1

-2.536.989

2001

Bunuri si servicii

3.823.000

3.934.400

3.587.222

-347.178

200101

Furnituri de birou

125.900

116.000

115.309

-691

200102

Materiale pentru curățenie

4.500

4.500

2.353

-2.147

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

171.000

174.900

154.200

-20.700

200104

Apa, canal si salubritate

22.000

22.000

14.701

-7.299

200105

Carburanți si lubrifianti

170.000

110.000

27.300

-82.700

200106

Piese de schimb

55.600

64.500

19.823

-44.677

200106

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

110.000

110.000

94.910

-15.090

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.012.000

3.179.000

3.053.418

-125.582

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

152.000

153.500

105.208

-48.292

2002

Reparații curente

1.965.000

1.765.000

1.729.959

-35.041

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

72.000

57.000

35.638

-21.362

200530

Alte obiecte de inventar

72.000

57.000

35.638

-21.362

2006

Deplasări, detasari, transferări

155.000

158.000

50.024

-107.976

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

45.000

48.000

29.299

-18.701

200602

Deplasări in străinătate

110.000

110.000

20.725

-89.275

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

7.000

19.000

12.976

-6.024

2013

Pregătire profesionala

61.000

41.500

23.876

-17.624

2014

Protecția muncii

14.000

11.500

1.497

-10.003

2030

Alte cheltuieli

92.189.000

100.217.100

98.223.319

-1.993.781

203030

Alte cheltuieli cu bunurli si servicii

92.189.000

100.217.100

98.223.319

-1.993.781

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

38.859.000

37.392.800

34.162.556

-3.230.244

5101

Transferuri curente

38.859.000

37.392.800

34.162.556

-3.230.244

510101

Transferuri către instituțiile publice

38.859.000

37.392.800

34.162.556

-3.230.244

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

346.000

346.000

214.833

-131.167

5501

A. Transferuri interne

346.000

346.000

214.833

-131.167

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

320.000

320.000

205.661

-114.339

550118

Alte transferuri curente interne

26.000

26.000

9.172

-16.828

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

34.070.000

81.620.000

64.207.504

-17.412.496

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

34.070.000

81.620.000

64.207.504

-17.412.496

7101

Active fixe

34.070.000

81.620.000

64.207.504

-17.412.496

710101

Construcții

13.700.000

61.000.000

54.685.029

-6.314.971

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

40.000

31.500

31.291

-209

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

460.000

193.500

66.826

-126.674

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

19.870,000

20.395.000

9.424.358

-10.970.642-lei

COD

DENUMIRE

INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

P

1

2

3

4=3-2

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

15.336.500

14.936.500

14.398.279

-538.221

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

15.336.500

14.936.500

14.398.279

-538.221

8101

Rambursări de credite externe

15.336.500

14.936.500

14.398.279

-538.221

810101

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

15.336.500

14.936.500

14.398.279

-538.221

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

17.200.200

19.700.200

11.578.717

-8.121.483

01

CHELTUIELI CURENTE

1.400.200

1.400.200

170.948

-1.229.252

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.250.000

1.250.000

130.948

-1.119.052

2030

Alte cheltuieli

1.250.000

1.250.000

130.948

-1.119.052

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.250.000

1.250.000

130.948

-1.119.052

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

150.200

150.200

40.000

-110.200

5501

A. Transferuri interne

150.200

150.200

40.000

-110.200

550107

Programe comunitare

1 cn onn i    . z

150.200

40.000

-110.200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.800.000

18.300.000

11.407.769

-6.892.231

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

15.800.000

18.300.000

11.407.769

-6.892.231

7101

Active fixe

15.800.000

18.300.000

11.407.769

-6.892.231

710101

Construcții

15.500.000

13.000.000

9.472.070

-3.527.930

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

300.000

5.300.000

1.935.699

-3.364.301

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.101.258.150

1.283.867.450

1.244.748.701

-39.118.749

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

559.707.560

537.461.560

522.615.816

-14.845.744

01

CHELTUIELI CURENTE

555.955.700

529.222.700

516.864.730

-12.357.970

|    40

TITLUL IV SUBVENȚII

520.000.000

470.600.000

470.600.000

!    4003

Subvenții pentru acoperiitea diferentelor

ae preț si tarif

520.000.000

470.600.000

470.600.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

35.955.700

58.622.700

46.264.730

-12.357.970

5501

A. Transferuri interne

35.955.700

58.622.700

46.264.730

-12.357.970

550112

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

35.955.700

58.622.700

46.264.730

-12.357.970

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

4.487.000

2.153.803

-2.333.197

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0

4 487.000

2.153.803

-2.333.197

7101

Active fixe

0

4.487.000

2.153.803

-2.333.197

710101

Construcții

0

4.487.000

2.153.803

-2.333.197

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.751.860

3.751.860

3.597.283

-154.577

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.751.860

3.751.860

3.597.2831

-154.577

8101

Rambursări de credite externe

3.751.860

3.751.860

3.597.283

-154.577

810101

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

3.751.860

3.751.860

3.589.174

-162.686

810106

Diferente de curs aferente datoriei

publice externe

8.109

8.109

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

SI VANATOARE

3.560.000

3.440.000

3.294.693

-145.307

01

CHELTUIELI CURENTE

3.230.000

3.110.000

2.965.354

-144.646

10

TITLUL 1 CHELTUIELI Q

E PERSONAL

932.000

812.000

803.598

-8.402

1001

Cheltuieli salariale in bar

i

726.920

619.950

-7.190

ta 7;

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

2

4=3-2

100101

Salarii de baza

464.150

280.620

282.082

1.462

100102

Salarii de merit

21.930

19.730

19.860

130

100103

Indemnizație de conducere

21.930

20.380

20.275

-105

100104

Spor de vechime

61.600

51.500

51.869

369

100105

Sporuri pentru condiții de munca

29.990

26.190

26.318

128

100106

Alte sporuri

9.190

7.890

7.813

-77

100107

Ore suplimentare

60.150

109.650

106.099

-3.551

100108

Fond de premii

57.980

57.980

52.985

-4.995

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

53.200

52.649

-551

1003

Contribuții

205.080

184.860

183.648

-1.212

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

132.200

120.900

120.312

-588

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

17.820

13.890

13.825

-65

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

46.290

42.650

42.426

-224

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3.320

3.320

3.025

-295

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5.450

4.100

4.060

-40

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.298.000

2.298.000

2.161.756

-136.244

2001

Bunuri si servicii

1.952.000

2.037.000

1.995.690

-41.310

200101

Furnituri de birou

17.000

17.000

16.759

-241

200102

Materiale pentru curățenie

5.000

5.000

3.686

-1.314

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

16.000

26.000

16.569

-9.431

200104

Apa, canal si salubritate

7.000

12.000

9.858

-2 142

200105

Carburanți si lubrifianti

100.000

100.000

91.324

-8.676

200106

Piese de schimb

48.000

48.000

45.661

-2.339

200108

Posta, telecomunicații, radlio, tv,

internet

24.000

34.000

24.450

-9.550

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.710.000

1.750.000

1.749.890

-•'10

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

25.000

45.000

37.493

-7.507

2002

Reparații curente

185.000

85.000

81.273

-3.727

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87.000

87.000

41.410

-45.590

200530

Alte obiecte de inventar

87.000

87.000

41.410

-45.590

2006 2

Deplasări, detasari, transferări

10.000

10.000

3.405

-6.595

200601

Deplasări interne, detasari) transferări

10.000

10.000

3.405

-6.595

2011 -7

Cârti, publicații si materiale

documentare

4.000

11.000

3.641

-7.359

2013

Pregătire profesionala

20.000

20.000

10.800

-9.200

2014

Protecția muncii

15.000

23.000

15.236

-7.764

2030

Alte cheltuieli

25.000

25.000

10.301

-14.699

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25.000

25.000

10.301

-14.699

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

330.000

330.000

329.339

-661

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

330.000

330.000

329.339

-661

-lei-

COD

DENUMIRE (INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

1

2

3

4=3-2

7101

Active fixe

330.000

330.000

329.339

-661

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

230.000

230.000

298.519

68.519

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

50.000

50.000

30.820

-19.180

710130

8402

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TRANSPORTURI

50.000

537.990.590

50.000

742.965.890

718.838 132

-50.000 -24.127.698

01

CHELTUIELI CURENTE

515.385.000

601.766.000

590,125.429

-11.63S.571

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.265.000

6.265.000

5.852.457

-412.543

1001

Cheltuieli salariale in bani

4.750.900

4.750.900

4.477.138

-273.762

100101

Salarii de baza

2.966.500

2.691.500

2.592 701

-95.799

100102

Qglgril rio rrjorif

105.000

105.000

100.107

-4.893

100103

Indemnizație de conducere

66.600

66.600

62.605

-3.995

100104

Spor de vechime

566.100

566.100

503.729

-62.371

100105

Sporuri pentru condiții de munca

124.400

124,400

103.090

-21.310

100107

Ore suplimentare

513.500

513.500

506.377

-7.123

100108

Fond de premii

408.800

561.800

488.523

-73.277

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

122.000

120.006

-1.994

1003

Contribuții

1.514.100

1.514.100

1.375.319

-138.781

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

987.360

977.360

879.263

-98.097

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

140.700

140.700

110.027

-30.673

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

327.200

327.200

318.352

-8.848

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

23.200

23.200

22.056

. 144

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

35.640

45.640

45.621

-19

20

136.420.000

152.001.000

147.752.078

-4.248.922

2001

Bunuri si servicii

15.650.000

10.540.000

7.648.743

-2.891.257

200101

Furnituri de birou

10.000

100.000

77.974

-22.026

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

130.000

96.418

-33.582

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000

300.000

177.094

-122.906

200104

Apa, canal si salubritate

100.000

20.000

13.692

-6.308

200105

Carburanți si lubrifianti

100.000

900.000

739.500

-160.500

200106

Piese de schimb

80.000

80.000

49.347

-30.653

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    -

50.000

120.000

101.601

-18.399

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    "7

14.950.000

8.840.000

6.393.117

-2.446.883

200130

2002

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Reparații curente

50.000

120.000.000

50.000

140.000.000

139.516.803

-50.000

-483.197

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000

750.000

390.056

-359.944

200530

Alte obiecte de inventar

250.000

^sSbZ5CIQ.OO

390.056

-359.944

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

1

2

3

4=3-2

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

20.000

30.000

720

-29.280

2013

Pregătire profesionala i

200.000

200.000

66.825

-133.175

2014

Protecția muncii

100.000

100.000

12.402

-87.598

2030

Alte cheltuieli

200.000

381.000

116.529

-264.471

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000

381.000

116.529

-264.471

40

TITLUL IV SUBVENȚII

330.000.000

335.000.000

335.000.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

330.000.000

335.000.000

335.000.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

42.700.000

108.500.000

101.521.894

-6.978.106

5501

A, Transferuri interne

42.700.000

108.500.000

101.521.894

-6.978.106

550112

Investiții ale regiilor autdnome si

societăților comerciale cu capital de

stat

42.700.000

108.500.000

101.521.894

-6.978.106

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.500.000

125.694.300

113.231.463

-12.462.837

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.500.000

125.694.300

113.231.463

-12.462.837

7101

Active fixe

5.500.000

125.694.300

113.231.463

-12.462.837

710101

Construcții

4.000.000

38.394.300

26.265.550

-12.128.750

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.000.000

984.000

838.415

-145.585

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

300.000

300.000

213.624

-86.376

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

200.000

86.016.000

85.913.874

-102.126

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.105.590

15.505.590

15.480.300

-25.290

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.105.590

15.505.590

15.480.300

-25.290

8101

Rambursări de credite externe

17.105.590

15.505.590

15.480.300

-25.290

810101

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

17.105.590

15.505.590

15.480.300

-25.290

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2006

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI/

PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

000115

TOTAL VENITURI

1.138.000

1.138.000

842.094*)

-295.906

000215

I. VENITURI CURENTE

1.138.000

1.138.000

842.094

-295.906

290015

C. VENITURI NEFISCALE

1.138.000

1.138.000

842.094

-295.906

330015

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.138.000

1.138.000

842.094

-295.906

3315

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3315

SI ALTE ACTIVITATI

1.138.000

1.138.000

840.910

-297.090

331550

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.138.000

1.138.000

840.910

-297.090

3615

DIVERSE VENITURI

1.184

1.184

361550

Alte venituri

1.184

1.184

5015

TOTAL CHELTUIELI!

1.138.000

1.138.000

838.234

-299.766

6715

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.138.000

1.138.000

838.234

-299.766

671503

Servicii culturale

1.138.000

1.138.000

838.234

-299.766

67150306

Case de cultura

658.000

658.000

494.496

-163.504

67150309

Universități populare

480.000

480.000

343.738

-136.262

EXCEDENT/DEFICIT

3.860

3.860

9815

EXCEDENT

10.085

10.085

9915

DEFICIT

-6.225

-6.225

) In totalul incasarilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2005. reportate in 2006

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2006

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

5015

TOTAL CHELTUIELI

1.138.000

1.138.000

838.234

-299.766

01

CHELTUIELI CURANTE

1.118.000

1.118.000

838.234

-279.766

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

394.000

394.000

282.503

-111.497

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

724.000

724.000

555.731

-168.269

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

20.000

-20.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

20.000

-20.000

7101

Active fixe

20.000

20.000

-20.000

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

20.000

20.000

-20.000

5715

CULTURA, RECRtERE SI RELIGIE

1.138.000

1.138.000

838.234

-299.766

01

CHELTUIELI CURENTE

1.118.000

1.118.000

838.234

-279.766

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

394.000

394.000

282.503

-111.497

1001

Cheltuieli salariale in bani

262.000

262.000

191.059

-70.941

100101

Salarii de baza

132.000

132.000

87.117

-44.883

100102

Salarii de merit

5.000

5.000

2.660

-2.340

100103

Indemnizație de conducere

12.000

12.000

6.907

-5.093

100104

Spor de vechime

28.000

28.000

24.663

-3.337

100106

Alte sporuri

3.000

3.000

884

-2.116

100107

Ore suplimentare

30.000

30.000

18.421

-11.579

100108

Fond de premii

18.000

18.000

25.924

7.924

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

19.000

19.000

17.748

-1.252

100130

Alte drepturi salariale in bani

15.000

15.000

6.735

-8.265

1002

Cheltuieli salariale in natura

43.000

43.000

27.070

-15.930

100201

Tichete de masa

43.000

43.000

27.070

-15.930

1003

Contribuții

89.000

89.000

64.374

-24.626

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

56.770

56.770

37.261

-19.509

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

9.000

9.000

10.816

1.816

100303

Contribuții de asigurări sociale de

—-

sanatate

19.000

19.000

13.249

-5.751

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

3.000

.'    3.000

1.728

-1.272

100306

Contribuții pentru concedii si

--

indemnizații

1.230

1.230

1.320

90

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

724.000

724.000

555.731

-168.269

2001

Bunuri si servicii

201.000

201.000

115.131

-85.869

200101

Furnituri de birou

12.000

12.000

7.608

-4.392

200102

Materiale pentru cpratenie

7.000

7.000

2.054

-4.946

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

102.000

102.000

61.944

-40.056

200104

Apa, canal si salubritate

7 000

7.000

5.811

-1.189

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2006

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

internet

38.000

38.000

22.023

-15.977

200109

Materiale si prestării de servicii cu caracter funcționai

5.000

5.000

1.369

-3.631

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

30.000

30.000

14.322

-15.678

2002

Reparații curente

20.000

20.000

3.583

-16.417

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

16.000

16.000

1.265

-14.735

200530

Alte obiecte de inventar

16.000

16.000

1.265

-14.735

2006

Deplasări, detasari, transferări

8.000

8.000

501

-7.499

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000

8.000

501

-7.499

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

5.000

5.000

4.196

-804

2030

Alte cheltuieli

474.000

474.000

431.055

-42.945

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

474.000

474.000

431.055

-42.945

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

20.000

-20.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

20.000

-20.000

7101

Active fixe

20.000

20.000

-20.000

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

20.000

20.000

-20.000/r.

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI/

PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

000110

TOTAL VENITURI

226.840.750

258.200.230

248.497.709*)

-9.702.521

000210

I. VENITURI CURENTE

33.217.000

32.015.190

29.811.623

-2.203.567

290010

C. VENITURI NEFISCALE

33.217.000

32.015.190

29.811.623

-2.203.567

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

33.217.000

32.015.190

29.811.623

-2.203.567

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

33.217.000

31.516.610

29.225.836

-2.290.77^

331050

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

33.217.000

31.516.610

29.225.836

-2.290.774

3610

DIVERSE VENITURI

26.145

26.145

361050

Alte venituri

26.145

26.145

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

498.580

559.642

61.062

371001

Donații si sponsorizări

498.580

524.642

26.062

371050

Alte transferuri voluntare

35.000

35.000

390010

II. VENITURI DIN CAPITAL

219

219

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

219

219

391001

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

219

219

410010

IV. SUBVENȚII

193.623.750

226.185.040

218.685.857

-7.499.173

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

193.623.750

226.185.040

218.685.867

-7.499.173

431009

Subvenții pentru instituții publice

193.623.750

226.185.040

218.685.867

-7.499.173

5010

TOTAL CHELTUIELI

226.840.750

258.200.230

249.868.147

-8.332.083

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.179.000

3.709.000

3.062.643

-646.357

541010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.420.000

2.050.000

1.926.568

-123.432

541050

Alte sevicii publice generale

759.000

1.659.000

1.136.075

-522.925

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

11.777.000

8.540.000

8.361.856

-178.144

611003

Ordine publica

11.777.000

8.540.000

8.361.856

-178.144

61100304

Politia comunitara

11.777.000

8.540.000

8.361.856

-178.144

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

167.525.750

202.358.430

197.635.369

-4.723.061

671003

Servicii culturale

83.961.750

102.183.230

97.996.608

-4.186.622

67100303

Muzee

14.852.000

16.244.000

15.209.505

-1.034.495

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

57.606.350

65.851.310

63.210.118

-2.641.192

67100305

Scoli populare de arta si meserii

775.300

1.019.800

963.370

-56.430

67100330

Alte servicii culturale

10.728.100

.19.068.120

18.613.615

-454.505

671050

Alte servicii in domeniile culturii,    ,

recreerii si religiei    /-.V''

83.564.000

100.175.200

99.638.761

-536.439

Hot. nr.

ANEXA 5

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI/

PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

7010

701050

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Alte servicii in domeniile locuințelor,

44.359.000

43.592.800

40.808.279

-2.784.521

9810

9910

serviciilor si dezvoltării comunale EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

44.359.000

43.592.800

40.808.279

-1.370.438

413.885

-1.784.323

-2.784.521

-1.370.438

413.885

-1.784.323

*) In totalul incasarilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2005, reportate in 2006.

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

5010

TOTAL CHELTUIELI

226.840.750

258.200.230

249.868.147

-8.332.083

01

CHELTUIELI CURENTE

187.339.000

222.414.280

217.388.325

-5.025.955

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

63.488.990

62.654.440

61.994.817

-659.623

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

123.850.010

159.759.840

155.393.508

-4.366.332

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

39.501.750

35.785.950

32.479.822

-3.306.128

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

39.501.750

35.785.950

32,479.822

-3.306.128

7101

Active fixe

39.501.750

35.785.950

32.479.822

-3.306.128

710101

Construcții

5.524.000

11.289.410

9.461.415

-1.827.995

710102

Mașini, echipamente! si mijloace de

transport

7.233.500

5.129.530

5.047.420

-82.110

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

4.355.950

5.281.950

4.606.256

-675.694

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

22.388.300

14.085.060

13.364.731

-720.329

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.179.000

3.709.000

3.062.643

-646.357

01

CHELTUIELI CURENTE

3.149.000

3.614.000

2.973.088

-640.912

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.853.000

1.939.000

1.887.369

-51.631

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.407.100

1.516.130

1.478.276

-37.854

100101

Salarii de baza

842.930

886.470

878.891

-7.579

100102

Salarii de merit

56.860

37.360

37.360

100103

Indemnizație de conducere

122.030

74.370

74.369

-1

100104

Spor de vechime

88.150

106.270

106.239

-31

100105

Sporuri pentru condiții de munca

15.800

15.768

-32

100106

Alte sporuri

2.800

8.380

7.278

-1.102

100107

Ore suplimentare

191.900

191.470

191.336

-134

100108

Fond de premii

81.930

169.600

140.700

-28.900

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

20.210

20.192

-18

100113

Indemnizații de delegare

20.500

4.500

4.459

-41

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.700

1.684

-16

1003

Contribuții

445.900

422.870

409.093

-13.777

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

290.500

256.430

249.257

-7.173

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

40.090

33.130

31.765

-1.365

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

97.850

103.270

100.135

-3.135

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6.910

7.920

7.219

-701

100306

Contribuții pentru concedii si


20

2001

200101

200102


indemnizații

TITLUL II BUNURI SI,SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie


10.550U^---22420

,1.296^?j

' ■ 76^000. ^-TT284)8t \ £0.0.00 MtfOO

M

w-'-1.403

-589.281

-496.051

-17.547

-10.181


-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

150.000

75.000

38.782

-36.218

200104

Apa, canal si salubritate

40.000

19.000

5.376

-13.624

200105

Carburanți si lubrifianti

112.000

26.000

21.265

-4.735

200106

Piese de schimb

52.000

27.000

4.280

-22.720

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

90.000

150.000

117.296

-32.704

20010S

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

268.000

660.000

358.679

-301.321

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.000

107.000

49.999

-57.001

2002

Reparații curente

100.000

100.000

97.685

-2.315

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

90.000

110.000

81.024

-28.976

200530

Alte obiecte de inventar

90.000

110.000

81.024

-28.976

2006

Deplasări, detasari, transferări

85.000

70.000

63.515

-6.485

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

70.000

55.000

54.408

-592

200602

Deplasări in străinătate

15.000

15.000

9.107

-5.893

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

7.000

8.000

3.049

-4.951

2013

Pregătire profesionala

20.000

45.000

43.345

-1.655

2014

Protecția muncii

15.000

30.000

8.025

-21.975

2030

Alte cheltuieli

212.000

184.000

157.127

-26.873

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

212.000

184.000

157.127

-26.873

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.000

95.000

89.555

-5.445

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

30.000

95.000

89.555

-5.445

7101

Active fixe

30.000

95.000

89.555

-5.445

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

40.000

35.924

-4.076

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30.000

45.000

43.756

-1.244

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

-

10.000

9.875

-125

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

11.777.000

8.540.000

8.361.856

-178.144

01

CHELTUIELI CURENTE

10.977.000

8.258.000

8.109.633

-148.367

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.642.000

7.500.000

7.407.867

-92.133

1001

Cheltuieli salariale in bani

7.769.000

5.744.000

5.683.009

-60.991

100101

Salarii de baza

3.781.000

2.583.000

2.576.087

-6.913

100102

Salarii de merit

70.000

74.000

73.263

-737

100103

Indemnizație de conducere

70.000

39.000

38.350

-650

100104

Spor de vechime

606.000

509.000

507.858

-1.142

100105

Sporuri pentru condiții de munca

, ■ r, 730.000

811.000

808.570

-2.430

100106

Alte sporuri    //$;'

'L;^02fb00

--------.,/f6X>00

5.729

-271

100107

Ore suplimentare ~    '

WT267<6(SÎT

522 00<3ș

502.415

s -19.585

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

L

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

100108

Fond de premii

603.000

613.000

608.123

-4.877

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

6.000

5.990

-10

100113

Indemnizații de delegare

50.000

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.500.000

581.000

556.624

-24,376

1003

Contribuții

1.873.000

1.756.000

1.724.858

-31.142

100301

Contribuții de asiguralri sociale de stat

1.202.730

1.136.730

1.118.888

-17.842

100302

Contribuții de asigurări de somai

171.000

144.000

139.982

-4.018

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    |

411.000

404.000

397.808

-6.192

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

30.000

30.000

28.138

-1.862

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

58.270

41.270

40.042

-1.228

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.335.000

758.000

701.766

-56.234

2001

Bunuri si servicii

400.000

166.000

145.734

-20.266

200101

Furnituri de birou

15.000

15.000

12.557

-2.443

200102

Materiale pentru curățenie

15.000

2.000

1.447

-553

200103

încălzit, iluminat si fprta motrica

100.000

30.000

27.521

-2.479

200104

Apa, canal si salubritate

50.000

4.000

3.505

-495

200105

Carburanți si lubrifiafnti

80.000

46.000

41.495

-4.505

200106

Piese de schimb

20.000

4.000

1.871

-2.129

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50.000

50.000

45.098

-4.902

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

30.000

200130

Alte bunuri si servidii pentru intretinere si funcționare

40.000

15.000

12.240

-2.760

2002

Reparații curente

50.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

400.000

255.000

251.548

-3.452

200501

Uniforme si echipament

180.000

178.878

-1.122

200530

Alte obiecte de inventar

400.000

75.000

72.670

-2.330

2006

Deplasări, detasari,(transferări

25.000

200601

Deplasări interne, Oetasari, transferări

25.000

2011

Cârti, publicații si rr|ateria!e documentare    I

Pregătire profesionala

25.000

5.000

4.061

-939

2013

5.000

92.000

88.554

-3.446

2014

Protecția muncii (

:<• 30.000

.1,000

595

-405

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

2015

2030

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Alte cheltuieli

400.000

84.000

155.000

78.174

133.100

-5.826

-21.900

203004

Chirii

0

25.000

24.840

-160

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

400.000

130.000

108.260

-21.740

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

800.000

282.000

252.223

-29.777

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

800.000

282.000

252.223

-29.777

7101

Active fixe

800.000

282.000

252.223

-29.777

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

350.000

182.000

172.028

-9.972

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

450.000

100.000

80.195

-19.805

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

167.525.750

202.358.430

197.635.369

-4.723.061

01

CHELTUIELI CURENTE

153.888.000

186.859.280

184.152.371

-2.706.909

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

45.695.490

46.483.940

46.044.894

-439.046

1001

Cheltuieli salariale in bani

33.953.800

35.406.560

35.102.956

-303.604

100101

Salarii de baza

20.806.330

20.126.490

20.057.317

-69.173

100102

Salarii de merit

811.070

761.960

744.213

-17.747

100103

Indemnizație de conducere

655.920

629.000

61A932

-14.068

100104

Spor de vechime

4.145.990

3.988.130

3.95".995

-30.135

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.275.770

1.126.500

1.106.628

-19.872

100106

Alte sporuri

363.150

940.430

883.893

-56.537

100107

Ore suplimentare

2.166.240

2.259.750

2.245.141

-14.609

100108

Fond de premii

2.164.980

3.711.460

3.649.340

-62.120

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.020.280

1.445.250

1.424.953

-20.297

100111

100112

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

165.000

16.000

10.000

19.059

9.059

100113

Indemnizații de delegare

109.040

11.190

7.513

-3.677

100130

Alte drepturi salariale in bani

254.030

396.400

391.972

-4.428

1003

Contribuții

11.741.690

11.077.380

10.941.938

-135.442

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

7.581.460

7.097.910

7.069.306

-28.604

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.045.750

879.470

851.193

-28.277

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

2.495.810

2.478.770

2.438.021

-40.749

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca) si boli profesionale

383.350

386.970

378.977

0

-7.993

100306

Contribuții pentru poncedii si indemnizații

235.320

234.260

204.441

-29.819

20

TITLUL II BUNURI Sil SERVICII

108.192.510

140.375.340

138.107.477

-2.267.863

2001

Bunuri si servicii

52.073.200

59.104.380

58.432.304

-672.076

200101

Furnituri de birou    ^-7

• 616.200

605.020

579.422

-25.598

iî7'

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

200102

Materiale pentru curățenie

977.100

871.200

840.848

-30.352

200103

încălzit, iluminat si fcjrta motrica

5.381.400

6.516.020

6.135.491

-380.529

200104

Apa, canal si salubritate

3.335.500

7.684.500

7.608.440

-76.060

200105

Carburanți si lubrifianti

6.731.000

4.134.410

4.113.997

-20.415

200106

Piese de schimb

3.140.500

579.100

570.939

-8.161

200107

Transport

537.000

146.080

142.445

-3.635

200108

Posta, telecomunicații, rădic, tv.

internet

1.242.000

1.284.100

1.204.937

-79.163

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

23.381.600

27.214.950

27.120.913

-94.037

200130

Alte bunuri si servicii! pentru

intretinere si functioriare

6.730.900

10.069.000

10.114.872

45.872

2002

Reparații curente

19.041.450

35.139.760

34.390.089

-749.671

2003

Hrana

2.100.000

1.500.000

1.487.962

-12.038

200302

Hrana pentru animale

2.100.000

1.500.000

1.487.962

-12.038

2004

Medicamente si materiale sanitare

130.240

171.240

176.895

5.655

200401

Medicamente

40.240

88.240

93.443

5.203

200402

Materiale sanitare

40.000

38.000

44.075

6.075

200404

Dezinfectant!

50.000

45.000

39.377

-5.623

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.448.000

3.624.000

3.256.123

-367.877

200530

Alte obiecte de inverttar

3.448.000

3.624.000

3.256.123

-367.877

2006

Deplasări, detasari, transferări

573.200

402.530

301,075

-101.455

200601

Deplasări interne, ddtasari, transferări

548.200

209.530

142.529

-67.001

200602

Deplasări in străinătate

25.000

193.000

158.546

-34.454

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

262.200

314.400

290.405

-23.995

2012

Consultanta si expertiza

0

100

100

2013

Pregătire profesionala

253.500

204.600

178.227

-26.373

2014

Protecția muncii

694.450

741.900

655.665

-86.235

2030

Alte cheltuieli

29.616.270

39.172.430

38.938.632

-233.798

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

29.616.270

39.172.430

38.938.632

-233.798

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.637.750

15.499.150

13.482.998

-2.016.152

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

13.637.750

15.499.150

13.482.998

-    -2.016.152

7101

Active fixe

13.637.750

15,499.150

13.482.998

r -2.016.152

710101

Construcții

5.321.670

4.161.003

-    -1.160.667

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

6.283.500

4.377.530

4.341.739

-35.791

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.715.950

4.946.950

4.320.634

-626.316

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

.    3.638.300

853.000

659.622

-193.378

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

44.359.000

43.592.800

40.808.279

-2.784.521

01

CHELTUIELI CURENTEX-

;;! 19.325.000

23.683.000

22.153.233

-- -1.529.767

p/V / 9

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.298.500

6.731.500

6.654.687

-76.813

1001

Cheltuieli salariale in bani

4.813.920

5.201.210

5.124.932

-76.278

100101

Salarii de baza

2.782.520

2.855.950

2.817.210

-38.740

100102

Salarii de merit

103.900

101.000

97.469

-3.531

100103

Indemnizație de conducere

93.280

100.280

99.665

-615

100104

Spor de vechime

472.490

471.590

468.698

-2.892

100105

Sporuri pentru condiții de munca

225.940

232.110

231.218

-892

100106

Alte sporuri

9.450

8.250

7.798

-452

100107

Ore suplimentare

594.150

654.950

654.903

-47

100108

Fond de premii

421.410

511.000

490.041

-20.959

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.000

2.000

100113

Indemnizații de delegare

10.000

9.000

8.247

-753

100130

Alte drepturi salariale in bani

100.780

255.080

247.683

-7.397

1003

Contribuții

1.484.580

1.530.290

1.529.755

-535

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

940.540

976.960

974.092

-2.868

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

143.310

125.760

125.240

-520

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

340.260

350.510

347.729

■ -2.781

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

29.480

31.310

31.163

-147

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

30.990

45.750

51.531

5.781

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.026.500

16.951.500

15.498.546

-1.452.954

2001

Bunuri si servicii

9.729.000

12.299.800

11.245.173

-1.054.627

200101

Furnituri de birou

127.000

307.000

162.751

-144.249

200102

Materiale pentru curățenie

115.000

135.000

126.671

-8.329

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

422.000

637.000

496.973

-140.027

200104

Apa, canal si salubritate

57.000

122.000

110.270

-11.730

200105

Carburanți si lubrifianti

140.000

441.000

438.640

-2.360

200106

Piese de schimb

83.000

105.800

72.525

, -33.275

200107

Transport

5.000

5.000

-5.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

144.000

205,000

187.779

-17.221

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

8.531.000

10.060.000

9.485.048

-574.952

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționar^

105.000

282.000

164.516

;-117.484

2002

Reparații curente

950.000

1.950.000

1.893.959

-56.041

2003

Hrana

260.000

260.000

222.618

i -37.382

200302

Hrana pentru animale

260.000

.........260.000

222.618

: -37.382

2004

Medicamente si materiale sanitare    , ■ > ;

390.000

310.000

169.522

-140.478

200401

Medicamente    //    /■.'

130.000

130.000

63.300

, -66.700

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATOR!

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

200402

Materiale sanitare

130.000

100.000

64.257

-35.743

200404

Dezinfectanti

130.000

80.000

41.965

-38.035

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

435.000

581.000

555.627

-25.373

200501

Uniforme si echipament

36.000

23.832

-12.168

200530

Alte obiecte de inventar

435.000

545.000

531.795

-13.205

2006

Deplasări, detasari, transferări

60.000

110.000

30.667

-79.333

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

60.000

60.000

20.005

-39.995

200602

Deplasări in străinătate

50.000

10.662

-39.338

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

7.500

13.500

2.513

-10.987

2013

Pregătire profesionala

55.000

109.200

95.437

-13.763

2014

Protecția muncii

40.000

90.000

87.499

-2.501

2030

Alte cheltuieli

1.100.000

1.228.000

T195.531

-32.469

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.100.000

1.228.000

1.195.531

-32.469

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.034.000

19.909.800

18.655.046

-1.254.754

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

25.034.000

19.909,800

18.655.046

-1.254.754

7101

Active fixe

25.034.000

19.909.800

18.655.046

-1.254.754

710101

Construcții

5.524.000

5.967.740

5.300.412

-667.328

710102

Mașini, echipament^ si mijloace de transport

600.000

530.000

497.729

-32.271

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

160.000

190.000

161.671

-28.329

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

18.750.000

13.222.060

12.695.234

-526.825

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

5006

TOTAL CHELTUIELI

4.209.607.410

893.992.110

612.962.365

-281.029.745

6506

INVATAMANT

241.029.720

40.999.720

20.270.642

-20.729.078

650603

Invatamant preșcolar si primar

3.429.400

210.000

202.259

-7.741

65060301

Invatamant preșcolar

3.429.400

210.000

202.259

-7.741

650604

Invatamant secundar

192.920.600

38.759.720

18.594.738

-20.164.982

65060401

Invatamant secundar inferior

142.559.320

36.644.720

16.591.527

-20.053.193

65060402

Invatamant secundar superior

50.361.280

2.115.000

2.003.211

-111.789

650607

Invatamant nedefinibil prin nivel

44.679.720

2.030.000

1.473.645

-556.355

65060704

Invatamant special

44.679.720

2.030.000

1.473.645

-556.355

6706

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

17.000.000

3.000.000

2.904.577

-95.423

670650

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

17.000.000

3.000.000

2.904.577

-95.423

6805

ASIGURĂRI Si ASISTENTA SOCIALA

9.800.000

9.800.000

8.542.865

-1.257.135

680650

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

9.800.000

9.800.000

8.542.865

-1.257.135

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

398.839.000

80.811.300

39.748.219

-41.063.081

700605

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

4.300.000

4.300.000

3.868.103

-431.897

70060501

Alimentare cu apa

4.300.000

4.300.000

3.868.103

-431.897

700650

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

394.539.000

76.511.300

35.880.116

-40.631.184

8106

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

59.226.360

15.926.360

15,552.644

-373.716

810606

Energie termica

59.226.360

15.926.360

15.552.644

-373.716

8406

TRANSPORTURI

3.483.712.330

743.454.730

525.943.418

-217.511.312

840603

Transport rutier

3.483.712.330

743.454.730

525.943.418

-217.511.312

I84060302

Transport in comun

1.064.761.330

288.555.330

230.048.364

-58.506.966

(84060303

Străzi

2.418.951.000

454.899.400

295.895.054

-159.004.346

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

5006

TOTAL CHELTUIELI

4.209.607.410

893.992.110

612.962.365

-281.029.745

01

CHELTUIELI CURENTE

227.717.421

227.717.421

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

17.421

17.421

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

227.700.000

227.700.000

5501

A. Transferuri interne

227.700.000

227.700.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.209.607.410

893.992.110

345.016.537

-548.975.573

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.209.607.410

893.992.110

345.016.537

-548.975.573

7101

Active fixe

4.209.607.410

893.992.110

345.016.537

-548.975.573

710101

Construcții

2.873.546.970

326.566.050

60.189.548

-266.376.502

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

402.480.000

224.626.060

534.377

-224.091.683

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30.839.580

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

902.740.860

342.800.000

284.292.612

-58.507.388

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

40.228.407

40.228.407

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

40.228.407

40.228.407

8101

Rambursări de credite externe

40.228.407

40.228.407

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

40.228.407

40.228.407

6506

INVATAMANT

241.029.720

40.998.720

20.270.642

-20.729.078

01

CHELTUIELI CURENTE

3.701

3.701

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.701

3.701

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

3.701

3.701

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

3.701

3.701

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

241.029.720

40.999,720

18.622.273

-22.377.447

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

241.029.720

40.999.720

18.622.273

-22.377.447

7101

Active fixe

241.029.720

40.999.720

18.622.273

-22.377.447

710101

Construcții

199.449.280

20.899.720

259

-20.899.461

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

100.000

86.289

-13.711

710103

Mobilier, aparatura biitotica si alte

active corporale

30.839.580

-    710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

10.740.860

20.000.000

18.535.725

-1.464.275

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.644.668

1.644.668

_. 81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.644.668

1.644.668

8101

Rambursări de credite externe

1.644.668

1.644.668

7 810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

1.644.668

1.644.668

6706

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

17.000.000

3.000.000

2.904.577

-95.423

01

CHELTUIELI CURENTE

77

77

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

77

77

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

77

77

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

77

77

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.000.000

3.000.000

2.904.500

-95.500

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

— 7.000.000

3.000.000

2.904.500

-95.500

-    7101

Active fixe

17.000.000

3.000.000

2.904.500

-95.500

8.

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

6

1

2

3

4=3-2

710101

Construcții

17.000.000

3.000.000

2.904.500

-95.500

6806

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

9.800.000

9.800.000

8.542.865

-1.257.135

01

CHELTUIELI CURENTE

259

259

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

259

259

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

259

259

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

externe

259

259

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.800.000

9.800.000

8.542.606

-1.257.394

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

9.800.000

9.800.000

8.542.606

-1.257.394

7101

Active fixe

9.800.000

9.800.000

8.542.606

-1.257.394

710101

Construcții

9.800.000

9.800.000

8.542.606

-1.257.394

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

398.839.000

80.811.300

39.748.219

-41.063.081

01

CHELTUIELI CURENTE

169

169

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

169

169

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

169

169

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

externe

169

169

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

398.839.000

80.811.300

3.867.934

-76.943.366

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

398.839.000

80.811.300

3.867.934

-76.943.366

7101

Active fixe

398.839.000

80.811.300

3.867.934

-76.943.366

710101

Construcții

38.839.000

80.811.300

3.867.934

-76.943.366

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

360.000.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

35.880.1 16

35.880.115

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

35.880.1 16

35.880.1 16

8101

Rambursări de credite externe

35.880.1 16

35.880 1 16

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

35.880.1 16

35.880.1 16

8106

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

59.226.360

15.926.360

15.552.644

-373.716

01

CHELTUIELI CURENTE

4.740

4.740

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4,740

4.740

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

4.740

4.740

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

externe

4.740

4.740

70

CHELTUIELI DE CAPITAL _

59.226.360

15.926.360

13.859.860

-2.066.500

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

59.226.360

15.926.360

13.859.860

-2.066.500

7101

Active fixe

59.226.360

15.926.360

13.859.860

-2.066.500

710101

Construcții

59.226.360

15.926.360

13.859.860

-2.066.500

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.688.044

1.688.044

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.688.044

1.688.044

8101

Rambursări de credite externe

1.688.044

1.688.044

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

1.688.044

1.688.044

8406

TRANSPORTURI

3.483.712.330

743.454.730

525.943.418

-217.511.312

01

CHELTUIELI CURENTE'

227.708.475

227.708.475

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.475

8.475

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

'    8.475

8.475

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

externe

8,475

8.475

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

227.700.0^0

227.700.000

rh"—T"'

.5^"'

/ 2

V    A Îl,'' ■

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

5501

A. Transferuri interne

227.700.000

227.700.000

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

227.700.000

227.700.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.483.712.330

743.454.730

297.219.364

-446.235.366

71

TITLUL X ACTIVE NEEINANCIARE

3.483.712.330

743.454.730

297.219.364

-446.235.366

7101

Active fixe

3.483.712.330

743.454.730

297.219.364

-446.235.366

710101

Construcții

2.549.232.330

196.128.670

31.014.389

-165.114.281

710102

Mașini, echipamente st mijloace de transport

402.480.000

224.526.060

448.088

-224.077.972

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

532.000.000

322.800.000

265.756.887

-57.043.1 13

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.015.579

1.015.579

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.015.579

1.015.579

8101

Rambursări de credite externe

1.015.579

1.015.579

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

1.015.579

1.015.579

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2006

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI/

PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

000108

TOTAL VENITURI

12.819.730

12.819.730

3.164.318*)

-9.655.412

000208

I. VENITURI CURENTE

4.692

4.692

290008

C. VENITURI NEFISCALE

4.692

4.692

300008

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4.511

4.511

3108

VENITURI DIN DOBÂNZI

4.511

4,511

310803

Alte venituri din dobânzi

4.511

4.511

330008

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

181

181

3608

DIVERSE VENITURI

181

181

360850

Alte venituri

181

181

410008

IV. SUBVENȚII

12.819.730

12.819.730

3.159.626

-9.660.104

4408

DONAȚII DIN STRĂINĂTATE

12.819.730

12.819.730

3.159.626

-9.660.104

440801

Donații din străinătate

225.000

225.000

226.247

1.247

44080101

Curente

225.000

225.000

220.744

-4.256

44080102

de capital

5.503

5.503

440802

De la guverne străine

12.594.730

12.594.730

2.933.379

-9.661.351

44080202

de capital

12.594.730

12.594.730

2.933.379

-9.661.351

5008

TOTAL CHELTUIELI

12.819.730

12.819.730

3.109.332

-9.710.398

6708

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

53.594

53.594

670803

Servicii culturale

53.594

53.594

67080314

Centre culturale

53.594

53.594

7408

PROTECȚIA MEDIULUI

225.000

225.000

122.359

-102.641

740805

Salubritate si gestiunea deșeurilor

225.000

225.000

113.600

-111.400

74080501

Salubritate

225.000

225.000

113.600

-111.400

740806

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

8.759

8.759

8108

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

12.594730

12.594.730

2.933.379

-9.661.351

810806

Energie termica

12.594.730

12.594.730

2.933.379

-9.661.351

EXCEDENT/DEFICIT

r

54.986

54.986

9808

EXCEDENT

94.932

94.932

9908

DEFICIT

-39.946

-39.946

*) In totalul incasarilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2005, reportate in 2006.

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2006

Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

«1

2

3

4=3-2

5008

TOTAL CHELTUIELI

12.819.730

12.819.730

3.109.332

-9.710.398

01

CHELTUIELI CURENTE

225.000

225.000

161.691

-63.309

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21.935

21.935

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

225.000

225.000

139.756

-85.244

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.594.730

12.594.730

2.947.641

-9.647.089

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

12.594.730

12.594.730

2.947.641

-9.647.089

7101

Active fixe

12.594.730

12.594.730

2.947.641

-9.647.089

710101

Construcții

12.594.730

12.594.730

2.933.379

-9.661.351

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.503

5.503

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

8.759

8.759

6708

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

53.594

53.594

01

CHELTUIELI CURENTE

48.091

48.091

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21.935

21.935

1001

Cheltuieli salariale in bani

21.935

21.935

100101

Salarii de baza

21.935

21.935

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26.156

26.156

2001

Bunuri si servicii

1.400

1.400

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.400

1.400

2030

Alte cheltuieli

24.756

24.756

203030

Alte cheltuieli cu bulnuri si servicii

24.756

24.756

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.503

5.503

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.503

5.503

7101

Active fixe

5.503

5.503

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

5.503

5.503

7408

PROTECȚIA MEDIULUI

225.000

225.000

122.359

-102.641

01

CHELTUIELI CUR0NTE

225.000

225.000

113.600

-111.400

20

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

225.000

225.000

113.600

-111.400

2030

Alte cheltuieli

225.000

225.000

113.600

-111.400

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

225.000

225.000

113.600

-111.400

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.759

8.759

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

8.759

8.759

7101

Active fixe

8.759

8.759

710103

Mobilier, aparatura!birotica si alte

.........

8108

active corporale

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

12.594.730

12.594.730

2.933.379

-9.661

351

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.594.730

12.594.730

2.933.379

-9.661

351

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

12.594.730

12.594.730

2.933.379

-9.661

351

7101

Active fixe

12.594.730

12.594.730

2.933.379

-9.661

351

710101

Construcții

12.594.730

12.594.730

2.933.379

-9.661

351

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2006

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului fondurilor evidențiate in afara bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI/

PLĂTI

DIFERENTE

A

1 .

2

3

4=3-2

000111

TOTAL VENITURI

126.242.050

126.242.050

104.375.587*)

-21.866.463

000211

1. VENITURI CURENTE

126.242.050

126.242.050

104.375.587

-21.866.463

290011

C. VENITURI NEFISCALE

126.242.050

126.242.050

104.375.587

-21.866.463

330011

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

126.242.050

126.242.050

104.375.587

-21.866.463

3611

DIVERSE VENITURI

126.242.050

126.242.050

104.375.587

-21.866.463

361108

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

33.480.000

33.480.000

8.716.441

-24.763.559

361110

Fondul de risc

32.976

32.976

361111

Fond de ruiment

92.762.050

92.762.050

95.626.170*)

2.864.120

2.864.120

5011

TOTAL CHELTUIELI

123.480.000

126.180.000

96.403.519

-29.776.481

5111

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

2.000.000

600.000

572.225

-27.775

511101

Autoritati executive si legislative

2.000.000

600.000

572.225

-27.775

51110103

Autoritati executive

2.000.000

600.000

572.225

-27.775

5411

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.000.000

541108

Fond de rulment

5.000.000

6711

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6.000.000

6.000.000

5.393.381

-606.619

671103

Servicii culturale

6.000.000

5.400.000

5.393.381

-6.619

67110304

Instituții publice de spectacole si

67110304

concerte

6.000.000

5.400.000

5.393.381

-6.619

671105

Servicii recreative si sportive

600.000

-600.000

£7110503

întreținere grădini publice, parcuri,

67110503

zone verzi, baze sportive si de agrement

600.000

-600.000

7011

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

68.980.000

51.880.000

23.645.290

-28.234.710

701103

Locuințe

55.980.000

48.880.000

22.584.692

-26.295.308

70110301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

55.980.000

48.880.000

22.584.692

-26.295.308

701105

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

500.000

-500.000

70110501

Alimentare cu apa

500.000

-500.000

701150

Alte servicii in domeniile locuințelor,

701150

serviciilor si dezvoltării comunale

13.000.000

2.500.000

1.060.598

-1.439.402

7411

PROTECȚIA MEDIULUI

6.500.000

500.000

J, 369.145

-130.855

741106

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

6.500.000

500.000

369.145

-130.855

8411

TRANSPORTURI

35.000.000

67.200.000

66.423.478

-776.522

841103

Transport rutier

35.000.000

67.200.000

66.423.478

-776.522

84110302

Transport in comun

35.000.000

67.200.000

66.423.478

-776.522

EXCEDENT/DEFICIT

2.762.050

62.050

.7.972.068

7.910.018

9811

EXCEDENT

2.762.050

62.050

rr7.972.068

7.910.018

*) In totalul încasărilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2005, reportate in 2006, iar in fondul de rulment este cuprins inclusiv excedentul bugetului local (95.284.213 lei), care la finele anului s-a transferat in fondul de rulment, excedent raportat si in contul de execuție a bugetului local (Anexa 1)


'■'S .rsrr'r'

■>7 'Or/J

TH • ■ <<; iCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2006

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului fondurilor evidențiate in afara bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4=3-2

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.500.000

500.000

355.966

-144.034

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

6.500.000

500.000

355.966

-144.034

7101

Active fixe

6.500.000

500.000

355.966

-144.034

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

6.500.000

500.000

355.966

-144.034

8411

TRANSPORTURI

35.000.000

67.200.000

66.423.478

-776.522

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.000.000

67.200.000

66.423.478

-776.522

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

35.000.000

67.200.000

66.423.478

-776.522

7101

Active fixe

35.000.000

67.200.000

66.423.478

-776.522

710101

ConstructH

10.000.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25.000.000

67.200.000

66.423.478

-776.522

>■<Hotărârea nr............

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2006 - Lista anexelor -

I.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

„Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole și alineate”

„Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integrai din venituri proprii pe capitole, subcapitole și paragrafe”

4.    „Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, titluri, articole și alineate”

5.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

6.    „Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole și alineate”

7.    „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, subcapitole și paragrafe”

8.    „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, titluri, articole și alineate”

9.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole și paragrafe”

10.    „Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri, articole și alineate”

II.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului fondurilor evidențiate în afara bugetului local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

12. „Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor evidențiate în afara bugetului local pe capitole, titluri, articole și alineate”