Hotărârea nr. 87/2007

HOTARAREnr. 87 din 2007-05-31 PRIVIND RECTIFIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007 ANALIZAND RAPORTUL PRIMARULUI GENERAL; RECTIFICATA PRIN HCGMB NR. 165/2007.
HOTARARE nr. 87 din 31/05/2007
HOTARARE nr. 87 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2007 Analizand Raportul Primarului General;

 

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            In temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”b”, (4) lit.“a” si art. 45(2) lit.“a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1- Bugetul general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2007, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.26/2007, se rectifica cu suma de +219.885,50 mii lei, din care:

+ 471.230,00 mii lei, bugetul local;

+     105,50 mii lei, veniturile institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local;

- 251.450,00 mii lei, bugetul creditelor externe,

si se modifica in structura conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2- Primarul General  va introduce modificarile aprobate prin prezenta hotarare in nivelul si structura bugetului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.87CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. Nr ' - /

Anexa ’

BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

mi-

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

Prevederi

rectificate

TOTAL BUGET GENERAL

din care :

5.362.828,00    219.885,50    5.582.713,50

'GETUL LOCAL

VENITURI

Din care :

420203 Investiții finanțate partiai din împrumuturi externe

110204 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele

centralizate de producere si distribuție a energiei termice

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale 420232 preturilor la combustibili 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe veni:

pentru echilibrarea bugetelor locale 010201 Impozit pe profit de la agenti economici 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

din patrimoniul personal 070202 Impozite si taxe pe teren 160202 Impozit pe mijloace de transport

300203 Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent! 310203 Alte venituri din dobânzi 370201 Donații si sponsorizări 390204 Venituri din privatizare

CHELTUIELI

din total cheltuieli:

Teatrul Odeon

51.01.01 Transferuri către instituții publice

Administrația Străzilor 700203 Locuințe

70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    ACTIVE NEFINANCIARE 7101 Active fixe

710101 Construcții 8402 Transporturi

840203 Transport rutier


2.174.170,00

471.230,00

2.645.400,00

0

62.927,00

62.927.0C

53.000,00

60.000,00

113.000,0C

0,00

68.303,00

68.303.00

1.748.800,00

265.000,00

2.013.800.00

101.200,00

15.000,00

116.200,00

200,00

3.600,00

3.800,00

0,00

45.000,00

45.000,00

100,00

100,00

200,00

80.700,00

-55.875,00

24.825,00

26.000,00

5.700,00

31.700,00

0,00

100,00

100,00

500,00

1.200.00

1.700.00

595.00

175,00

770.00

2.174.170,00

471.230,00

2.645.400,00

5.688,00

1.000,00

6.688,00

413.158,00

125.000,00

538.158,00

38.000,00

75.000,00

113.000,00

38.000,00

75.000,00

113.000,00

V, 38.000,00

75.000,00

113.000,00

p 38.000,00

75.000,00

113.000,00

'    38.000,00

75.000,00

113.000,00

38.000,00

75.000,00

113.000,00

304.358,00

50.000,00

354.358,00

304.358,00

50.000,00

354.358,00


r'


oa


BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


Prevederi


aprobate


Prevederi


Influente

(+/-)


rectificate


84020303 Străzi

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

(sume diminuate în bugetul creditelor - imprumuturi municipale)

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane 51.01.01 Transferuri către instituții publice

R.A.D.E.T

8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE

810206 Energie termica

55.01.12 Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

din care:

Program modernizare BEI-BDCE

Sume din TVA pentru retehnologizarea sistemului de termoficare

R.A.T.B

55.01.12 Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

(sume diminuate în bugetul creditelor - imprumuturi municipale)

-    dotări

-    lucrări


5402

55.02.01

5102

55:02.01

7002


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTIțactivitatea proprie) din total :

Alte servicii publice generale

din care:

Contribuții si cotizații la organisme internaționale


Autoritati publice si acțiuni externe din care:

Contribuții si cotizații la organisme internaționale


Locuințe,servicii si dezvoltare publica din care :

70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

7101 Active fixe    i


304.358,00

50.000,00

354.358,00

74.400,00

50.000,00

124.400,00

74.400,00

50.000,00

124.400,00

58.000,00

50.000,00

108.000,00

50.000.00

28.565,00

1.800.00

30.365,00

92.400,00

67.554,00

159.954,00

92.400,00

67.554.00

159.954,00

92.400.00

67.55<0C

159.954.00

92.400,00

67.554,00

159.954,00

0.00

7.554.00

7.554,00

53.000.00

60.000.00

113.000.00

168.215,00

50.000,00

218.215,00

50.000,00

35.000.00

15.000,00

153.440,00

225.876,00

1.379.316,00

26.560,00

-60,00

26.500,00

60,00

-60,00

0,00162.897,00

60,00


60,00

60,00


.090,00    11.150,00


500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00


500,00

500,00

500,00

500,00


162.957,00

120,00

77.240,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00


Cod


BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


710101 Construcții

Lucrări tehnico edilitare ansamblul locuințe Sos Straulesti

^205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice /0020501 Alimentare cu apa

CHELTUIELI DECAPITAI

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

din care:

Reabilitarea serviciului de cișmele publice cu jet de apa Extindere rețele apa-canal

Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in serv alimentare cu apa si cam. sectoarele 2,3,4,5

Studii fezabilitate si prefezabilitate si alte cheltuieli de investiții

700250 Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării comunale din care :

CHELTUIELI DE CAPITAL din care:

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7H 0101 Construcții

Alte cheltuieli de investita

72    TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 7201 Active financiare

720101 Participare la capitalul social al societăților comerciale


7402

740206

70

•7

I t

71.01

71.01.01


Protecția mediului

din care :

Canalizarea si tratarea apelor reziduale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții din care

Reabilitare statie de epurare Glina


8102

810206


Refaceri si completări in sistemul de canalizare al mun

Combustibil si energie

Energie termica

din care :

CHELTUIELI CURENTEPrevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

1.500,00

500,00

2.000,00

1.500,00

500,00

2.000,0C

11.600,00

10.350,00

21.950,00

11.600,00

10.350.00

21.950,CC

11.600,00

10.350,00

21.950.0C

11.600,00

10.350.00

21.950.0C

11.600,00

10.350,00

21.950,0C

11.600,00

10.350,00

21.950.0C

1.000,00

400.00

1.400.0C

5.000,00

3.350.00

8.350.0C

5.000,00

5.000,00

10.000.0C

500,00

1.600,00

2.100.00

42.290,00

300,00

42.590.00

6.400,00

300,00

6.700.00

6.400,00

200,00

6.600,00

6.400,00

200,00

6.600.00

500,00

200,00

700.00

0,00

100,00

100.00

0,00

100,00

100.00

0,00

100,00

100,00

57.550,00

-10.400,00

47.150,00

45.900,00

-10.400,00

35.500.00

^45.900,00

-10.400,00

35.500,00

145.900,00

-10.400,00

35.500,00

145.900,00

-10.400,00

35.500,00

/ 45.900,00

-10.400,00

35.500,00

25.000,00

78.000,00

7.000,00

17.400,00

7.600,00

25.00000

272.160,00

113.031,00

385.191,00

272.160,00

113,031,00

385.191,00

0,00

250.000,00

68,303,00

318.303,00


BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

Cod

I

-k-,------

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

40

TITLUL IV SUBVENȚII '

250.000,00

68.303,00

318.303,00

4003

4020

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate

250.000,00

0,00

250.000,00

ale preturilor la combustibilii

0

68.303,00

68.303,00

?u

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000,00

44.728,00

45.728.00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.000,00

44.728,00

45.728,00

.01.01

Construcții

(program BEI contorizarei

1.000,00

44.728,00

44.728,00

45.728,00

44.728,00

8402

Transporturi

din care:

423.540,00

112.095,00

535.635,00

84020303

Străzi

43.000,00

112.095,00

155.095,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

43.000,00

112.095,00

155.095,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

43.000,00

112.095,00

155.095,00

71.01.01

Construcții

din care - Transfer de la bugetul de stat - program BEI

- Lucrări in continuare- sume diminuate in bugetul

creditelor externe (imprumuturi municipale)

43.000,00

112.095,00

10.645,00

101.450,00

155.095,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚA TE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE

LA BUGETUL LOCAL

VENITURI    325.262,00

2.905,50

2.800,00

105,50


328.167,50

286.719,00

278,50


din care

431009 Subvenții pentru instituții publice    283.919,00

371001 Donații si sponsorizări    173,00

din rotai :

Teatrul Odeon

0010

4310

431009

67100304


70

71

71.01

71.01.01


TOTAL VENITURI


6.293,00

1.000,00

--7.293,00

5.688,00

1.000,00

- 6.688,00

5.688,00

1.000,00

6.688,00

6.293,00

1.000,00

<7.293,00

6.293,00

1.000,00

<7.293,00

680,00

1.000,00

1.680,00

680,00

1.000,00

1.680,00

680,00

1.000,00

1.680,00

230,00

1.000,00

1.230,00


SUBVENȚII

Subvenții pentru instituții publice Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

din care :

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe din care :

Construcții

BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

I

Coc

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

Teatrul Evreiesc de Stat

0010

TOTAL VENITURI din care:

3.228,00

6.60

3.234,60

371001

Donații si sponsorizări

TOTAL CHELTUIELI din care :

0,00

3.228.00

6,60

6,60

6,60

0.234.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

110.00

6.60

' 16,60

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

110,00

6.60

116.6C

71.01

Active fixe din care :

110,00

5.60

116,60

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0.00

5.10

5.1C

710130

Alte active fixe

0,00

1.50

1.50'

0010

371001


Teatrul Ion Creanga TOTAL VENITURI din care:

Donații si sponsorizări TOTAL CHELTUIELI din care :

CHELTUIELI CURENTE din care :

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

701050 Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane 0010 TOTAL VENITURI

din care:

SUBVENȚII

431009 Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE din care:

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe


4.390,00

96.90

4.488.90

0,00

98.90

96,90

4.390,00

98.9C

- 486 90

3.840,00

96.90

3.938,90'

1.000,00

98.90

1.098,90

35.365,00

1.800.00

37.165.00

28.565,00

1.800.00

30.365.00

28.565,00

1.800,00

30.365.00

35.365,00

1.800.00

37.165.00

10.965,00

1.800,00

12.765.00

10.965,00

1.800,00

12.765,00

1.800,00

6.800.00qx—-Hot. Nr ’ '    ' ,

Anexa


BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


I-

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE


TOTAL CHELTUIELI

din care:


3.013.545,00


-251.450,00


2.762.095,00


Administrația Străzilor

8406

Transporturi

400.000,00

-50.000,00

350.000,00

840603

Transport rutier

400.000,00

-50.000.00

350.000,00

84060303

Străzi

400.000,00

-50.000,00

350.000.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

400.000,00

-50.000,00

350.000,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

RATB

400.000.00

-50.000,00

350.000,00

8406

Transporturi

522.200,00

-240.000,00

282.200,00

840603

Transport rutier

522.200,00

-240.000,00

282.200,00

84060302

Transport in comun

522.200,00

-240.000,00

282.200.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

Lucrări

Mașini, echipamente si mijloace de transport

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI(activitatea proprie)

522.200,00

380.000,00

142.200,00

-240.000.00

-185.000,00

-55.000.00

282.200,00

195.000,00

87.200,00

8406 Transporturi

1.175.330,00

-101.450,00

1.073.880,00

840603

Transport rutier

1.175.330,00

-101.450,00

1.073.880.00

84060303

Străzi

1.175.330.00

-101.450,00

1.073.880,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.175.330,00

-101.450,00

1.073.880,00

71.01.01

7006

Construcții

Locuințe,servicii si dezvoltare publica

1.175.330,00

-101.450,00

1.073.880.00

din care :


70060301 Dezvoltarea sistemului de locuințe

Achiziții imobile 7406 Protecția mediului

740606 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

71.01.01 Construcții

Reabilitare statie de epurare Glina


NOTA :    Cheltuielile de capital se detaliază pe poziiții prin^ste

Credite42.000,00

42.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00


150.000,00

150.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000.00


40.000,00    -10.000,00


probate de Ordonatorul Principal de


192.000,00

192.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00