Hotărârea nr. 84/2007

HOTARAREnr. 84 din 2007-05-10 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE PAROHIA "SFANTUL ATANASIE SI CHIRIL" -BUCUR CIOBANUL SI ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN SCOPUL DERULARII PROIECTULUI "CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA ANSAMBLULUI BUCUR CIOBANUL DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
HOTARARE nr. 84 din 10/05/2007
HOTARARE nr. 84 din 10/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii intre Parohia „Sfantul Atanasie si Chiril” - Bucur Ciobanul si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic in scopul derularii proiectului „Consolidarea si restaurarea ansamblului Bucur Ciobanul din Municipiul Bucuresti”

 

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Cultura;

          Vazand raportul Comisiei Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art.46 alin.1 lit.”e” din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;

          In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”e”, alin.(7) lit.”a” si art.45 alin.(2)  lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba cooperarea intre Parohia „Sfantul Atanasie si Chiril” - Bucur Ciobanul si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic in scopul derularii proiectului „Consolidarea si restaurarea ansamblului Bucur Ciobanul din Municipiul Bucuresti”.

Art.2 Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic va incheia o conventie cu Parohia „Sfantul Atanasie si Chiril” - Bucur Ciobanul, pentru derularea proiectului prevazut la art.1, in baza si cu respectarea prevederilor legale.

Art.3 Pentru finantarea proiectului prevazut la art.1, se aproba cheltuieli in valoare de 450.000 lei din bugetul Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara  a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 10.05.2007.

 

     

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

                      

Bucuresti, 10.05.2007

Nr. 84