Hotărârea nr. 83/2007

HOTARAREnr. 83 din 2007-05-10 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 349/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 8/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 9/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 104/2010
HOTARARE nr. 83 din 10/05/2007
HOTARARE nr. 83 din 10/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea numarului de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Primarului General

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul  Directiei Resurse Umane;

            Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante, avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.1019048/18.04.2007;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.53/2003 (Codul Muncii), cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.G. nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007 si ale O.G. nr.10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalul salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, ale H.C.G.M.B. nr.62/2007 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului General

            In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.”a”, alin.(3), lit.”b” si art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba numarul total de posturi (inclusiv cabinetul demnitarului) si statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului General conform anexei nr.1 si nr.1A.

Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului General, conform anexei nr.2.

Art.3 Detalierea proceselor din Regulamentul de organizare si functionare se efectueaza prin Manualul Operational care se aproba prin Dispozitie a Primarului General al Municipiului Bucuresti.

Art.4 Anexele nr.1, 1A si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea C.G.M.B. nr.130/2004, Hotararea C.G.M.B. nr.221/2004, Hotararea C.G.M.B. nr.2/2005 si Hotararea C.G.M.B. nr.37/2006, iar Hotararea C.G.M.B. nr.62/2007 se completeaza corespunzator prezentei hotarari.

Art.6. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara  a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 10.05.2007.

     

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

                      

Bucuresti, 10.05.2007

Nr. 83,    Anexa nr. 1

FUNCȚII PUBLICE


;    /i-    £>    •

funcție publica

grad

profesional

treapta de salarizare

nr. posturi

secretar al municipiului București

1

I

consilier, expert, inspector, consilier juridic

superior

1

453

superior

2

55

superior

3

58

principal

1

170

principal

2

19

principal

3

22

asistent

1

137

asistent

2

18

asistent

3

77

debutant

125

auditor

superior

1

12

superior

3

4

principal

1

9

principal

2

1

asistent

1

7

arhitect

superior

1

2

referent de specialitate

superior

1

15

superior

2

2

superior

3

4

asistent

1

1

asistent

3

2

referent

superior

1

90

superior

2

31

superior

3

12

principal

1

17

principal

2

2

principal

3

6

asistent

1

11

asistent

2

3

asistent

3

8

debutant

10

TOTAL

1384

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

funcție publica de conduqere

număr posturi

secretar al municipiului Bpcuresti

1

director general

4

arhitect sef

1

director general adjunct

2

arhitect sef adjunct

1

director executiv

26

director executiv adjunct

15

sef serviciu

68

sef birou

;    19

TOTAL

FUNCȚII DE NATURA CONTRACTUALA

Funcții de execuție

funcție

nivel studii

grad/treapta

profesionala

nr.

posturi

inspector de specialitate

S

IA

47

inspector de specialitate

S

1

1

inspector de specialitate

s

IV

4

consilier juridic

s

1A

1

referent

SSD

IA

2

referent

M

IA

25

referent

M

I

1

referent

M

III

2

referent

M

IV

1

dactilograf

M, G

I

1

secretar-dactilograf

M, G

II

1

casier

M

I

6

magaziner

M

I

6

magaziner

M;G

II

1

portar

6

paznic

15

pompier

14

bufetier

2

curier

5

șofer

26

muncitor calificat

I

18

muncitor calificat

II

2

muncitor calificat

III

24

muncitor calificat

V

1

muncitor calificat

VI

2

muncitor necalificat

2

TOTAL

216

Funcții de conducere

funcția de conducere

nr. posturi

director

3

sef serviciu

7

TOTAL

10

Funcții cabinet demnitar

funcție

nivel studii

nr. posturi

director cabinet

S

1

asistent cabinet (consultant)

S

3

consilier personal

s

8

seretar personal (sef cabinet)

M; S

2

curier personal (munictor 1)

M

2

Total

16

Funcții de demnitate publica

Primar General al Capitalei

1

Viceprimar al Capitalei

2

TOTAL FUNCȚII P.M.B.


1619


STAT DE FUNCȚII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 1 a

/o. t?i -


DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

IND COND. %

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA

1

PRIMAR GENERAL

6,245

2

VICEPRIMAR

5,212

3

VICEPRIMAR

5,212

CABINET PRIMAR GENERAL (DEMNITAR)

4

DIR. CABINET

S

2,262

5

ASIST. CABINET

S

1,389

6

ASIST. CABINET

S

1,389

7

ASIST. CABINET

S

1,389

8

CONS.PERSONAL

S

2,262

9

CONS.PERSONAL

S

2,262

10

CONS.PERSONAL

S

; 2,262

11

CONS.PERSONAL

S

2,262

12

CONS.PERSONAL

S

2,262

13

CONS.PERSONAL

S

2,262

14

CONS.PERSONAL

S

2,262

15

CONS.PERSONAL

S

2,262

16

SECR PERSON

M

906

17

SECR PERSON

M

906

18

CURIER PERS

M

612

19

CURIER PERS

M

CABINET VICEPRIMAR 1

20

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

21

CONSILIER

I

ASISTENT

1

892

22

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

CABINET VICEPRIMAR 2

23

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

24

REF. SPEC.

II

SUPERIOR

1

1,358

25

REFERENT

III

SUPERIOR

3

685

DIRECȚIA GENERALA OPERAȚIUNI

26    DIRECTOR GENERAL    EXPERT    I

SUPERIOR

1

1,676

i

DIRECȚIA MANAGEMENTUL CAL^TATII SI MEDIULUI

27    DIR. EXECUTIV    EXPERT    I

SUPERIOR

1

1,676

DIRECȚIA


NR.

CRT.


FUNCȚIA DE    FUNCȚIA DE

CONDUCERE    EXECUȚIE


CLS/S

T


GRAD/TR PROF


TR

SAL


SALARIUL DE BAZA


IND COND. %


BIROUL AUDIT INTERN


28

SEF BIROU

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

29

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

30

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

31

EXPERT

1    SUPERIOR

3

1328

32

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

33

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

34

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

35

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

36

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

37

EXPERT

1    DEBUTANT

571


25


BIROUL DOCUMENTE CALITATE - MEDIU


38

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

39

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

40

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

41

EXPERT

I

ASISTENT

3

772

42

EXPERT

I

ASISTENT

3

772

43

EXPERT

I

ASISTENT

3

772

44

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

45

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

46

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

47

EXPERT

I

ASISTENT

1

892


25


DIRECȚIA SISTEME INFORMATICE


48

DIR EXECUTIV

EXPERT

I    SUPERIOR

1

2,933

SERVICIUL STRATEGIE SI REGLEMENTARE

49

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

2,933

50

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

51

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

52

EXPERT

I    SUPERIOR

2

1466

53

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

54

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

55

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

56

REFERENT

III    ASISTENT

1

537

57

EXPERT

I    DEBUTANT

571


50


30


SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA INFORMATICA


58

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

59

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

60

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

61

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

62

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

63

EXPERT

I    ASISTENT

3

772


DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

64

EXPERT

1

ASISTENT

3

772

65

REFERENT

III

ASISTENT

3

506

66

EXPERT

1

DEBUTANT

571

67

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

68

EXPERT

1

ASISTENT

1

892

SERVICIUL MODELARE OPERAȚIONALA

69

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

70

EXPERT

I    SUPERIOR

2

2565

71

EXPERT

I    ASISTENT

2

831

72

REFERENT

III    ASISTENT

3

506

73

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

74

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

75

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

76

EXPERT

1    DEBUTANT

571

SERVICIUL STATISTICA SI PROGNOZA

77

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

78

EXPERT

1    SUPERIOR

3

1328

79

EXPERT

1    SUPERIOR

2

1,466

80

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

81

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

82

REFERENT

III    DEBUTANT

486

83

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

84

EXPERT

I    DEBUTANT

571


30


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

85

DIR. EXECUTIV

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

SERVICIUL COOPERARE INTERNAȚIONALA

86

SEF SERV.

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

87

CONSILIER

I    PRINCIPAL

1

1190

88

CONSILIER

1    PRINCIPAL

2

1070

89

CONSILIER

1    ASISTENT

3

772

90

CONSILIER

1    ASISTENT

3

772

91

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

92

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

93

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

94

CONSILIER

1    PRINCIPAL

3

991

95

CONSILIER

1    ASISTENT

1

892

96

CONSILIER

1    DEBUTANT

571


50


30


BIROUL ASISTENTA NEGOCIERI CONTRACTE SI ANALIZA DOCUMENTAȚIE EXTERNA

97

SEF BIROU

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

98

CONSILIER

I    SUPERIOR

3

1328

99

CONSILIER

I    SUPERIOR

3

1328

DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

IND COND. %

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

100

CONSILIER

I

PRINCIPAL

2

1070

101

CONSILIER

I

ASISTENT

1

892

102

CONSILIER

I

DEBUTANT

571

COMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE INTERNATIONALE

103

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

104

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

3

992

105

CONSILIER

I    ASISTENT

1

892

106

CONSILIER

I    ASISTENT

1

892

107

CONSILIER

I    DEBUTANT

571

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANA

108

DIR. EXECUTIV

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

50

SERVICIUL POLITICI SI PROGRAME DE DEZVOLTARE

109

SEF SERV.

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

30

110

CONSILIER

I    ASISTENT

1

892

111

CONSILIER

I    ASISTENT

3

772

112

CONSILIER

I    ASISTENT

3

772

113

CONSILIER

I    DEBUTANT

571

114

CONSILIER

I    ASISTENT

2

831

115

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

116

CONSILIER

I    ASISTENT

1

892

117

CONSILIER

I    DEBUTANT

571

SERVICIUL ARMONIZARE PROGRAME

118

SEF SERV.

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

30

119

CONSILIER

I    PRINCIPAL

2

1070

120

CONSILIER

1    ASISTENT

3

772

121

CONSILIER

1    ASISTENT

3

772

122

CONSILIER

1    ASISTENT

3

772

123

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

124

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

125

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

126

CONSILIER

1    ASISTENT

1

892

COMPARTIMENTUL CONSULTARE SI COMUNICARE

127

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

128

CONSILIER

1    PRINCIPAL

1

1190

129

CONSILIER

1    ASISTENT

1

892

130

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %


DIRECȚIA RELATI PUBLICE SI INFORMARE

131

DIR. EXECUTIV

CONSIUER

I    SUPERIOR

1

1,676

GHIȘEUL UNIC (CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU RELAȚII CU CETĂȚENII)

132

SEF SERV.

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

133

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

134

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

135

CONSILIER

I    SUPERIOR

2

1,466

136

CONSILIER

I    SUPERIOR

2

1,466

137

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

138

CONSILIER

I    SUPERIOR

2

1,466

139

CONSILIER

I    SUPERIOR

3

1328

140

CONSILIER

I    PRINCIPAL

1

1190

141

CONSILIER

I    ASISTENT

3

772

142

CONSILIER

I    ASISTENT

3

772

143

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

2

1104

144

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

145

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

146

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

147

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

148

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

149

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

150

CONSILIER

1    PRINCIPAL

1

1190

151

CONSILIER

1    PRINCIPAL

1

1190

152

CONSIUER

1    PRINCIPAL

1

1190

153

CONSILIER

1    PRINCIPAL

1

1190

154

CONSILIER

1    ASISTENT

1

892

155

CONSILIER

1    ASISTENT

1

892

156

' CONSILIER

1    ASISTENT

1

892

157

CONSILIER

1    ASISTENT

1

892

158

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

159

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

160

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

161

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

162

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

163

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

164

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

165

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

166

CONSILIER

1    DEBUTANT

571

167

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

168

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

169

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

170

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

171

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

172

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

173

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

174

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

B

SERVICIUL PENTRU RELAȚIA CU MASS-MEDIA

175

SEF SERV.

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

30

176

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

177

CONSILIER

1

SUPERIOR

3

1328

178

CONSILIER

1

PRINCIPAL

1

1190

179

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

180

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

181

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

182

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

C

COMPARTIMENTUL DISPECERAT SI AUDIENTE

C.l.

COMPARTIMENTUL DISPECERAT

183

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

184

REFERENT

III

PRINCIPAL

1

610

185

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

186

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

187

REFERENT

III

PRINCIPAL

1

610

188

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

189

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

190

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

C.2.

COMPARTIMENTUL AUDIENTE

191

CONSILIER

1

SUPERIOR

3

1328

192

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

193

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

194

REFERENT

III

PRINCIPAL

3

556

D

COMPARTIMENTUL COMUNICARE

195

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

196

CONSILIER

I

SUPERIOR

2

1,466

197

CONSILIER

1

SUPERIOR

3

1328

198

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

199

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

200

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

E

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT A.T.O.P.

201

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

202

INSP.SPEC

S

1A

1,420

DIRECȚIA

NR.

ORT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

INDCOND.

DIRECȚIA APARARE, PROTECȚIE CIVILA

203

DIRECTOR

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

50

SERVICIUL PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE SI MATERIALE PENTRU APARARE

204

SEF SERV.

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

30

205

INSP.SPEC.

s

1A

1,420

206

INSP.SPEC.

s

1A

1,420

207

INSP.SPEC.

s

1A

1,420

208

REFERENT

M

IA

725

SERVICIUL ÎNZESTRARE MATERIALA

209

SEF SERV.

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

30

210

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

211

INSP.SPEC.

s

1A

1,420

212

REFERENT

M

1A

725

213

INSP.SPEC.

S

IA

1,420

SERVICIUL PLANURI OPERATIVE SI PREGĂTIRE A FORMAȚIUNILOR DE PROTECȚIE CIVILA

214

SEF SERV.

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

30

215

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

216

REFERENT

M

1A

725

217

REFERENT

M

1A

725

218

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

219

REFERENT

M

IA

725

COMPARTIMENTUL PAZA OBIECTIVE DE PROTECȚIE CIVILA

220

REFERENT

M

1A

725

221

PAZNIC

1

461

222

PAZNIC

1

461

223

PAZNIC

1

461

224

PAZNIC

1

461

225

PAZNIC

1

461

226

PAZNIC

1

461

227

PAZNIC

1

461

228

PAZNIC

1

461

229

PAZNIC

1

461

230

PAZNIC

1

461

231

PAZNIC

1

461

232

PAZNIC

1

461

233

PAZNIC

1

461

234

PAZNIC

1

461

235

PORTAR

f

461

236

PORTAR

1

461

237

PORTAR

1

461

238

1 PORTAR

1

461

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

239

PAZNIC

1

461

240

POMPIER

1

461

COMPARTIMENTUL DESERVIRE GENERALA

241

REFERENT

SSD

1A

1243

242

MAGAZINER

M

1

567

243

MAGAZINER

M

1

567

244

MUNCITOR

1

lacatmec.

612

245

MUNCITOR

1

lacatmec.

612

246

MUNCITOR

6

lacat.mec.

461

247

MUNCITOR

6

Iacat.mec.

461

248

MUNCITOR

3

lacat.mec.

541

249

MUNCITOR

2

instalator

581

250

MUNCITOR

2

electrician

581

251

MUNCITOR

3

tamplar 1/2

271

252

CURIER

1

461

253

MUNCITOR

necalificat

449

254

MAGAZINER

M

1

567

255

MAGAZINER

M

2

508

256

MUNCITOR

1

lacat.mec.

612

DIRECȚIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE

257

258

DIRECTOR GENERAL

DIR. GEN. ADJ.

INSPECTOR

INSPECTOR

I    SUPERIOR

I    SUPERIOR

1

1

1676

1676

DIRECȚIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI

259

DIR. EXECUTIV

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

2,933

260

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

2,933

A

SERVICIUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN SI REȚELE STRADALE

261

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

2,933

A.1.

COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE INFRASTRUCTURA URBANA

262

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

263

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

264

INSPECTOR

I    SUPERIOR

3

1328

265

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

1,561

266

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

892

267

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

268

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

269

I INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

270

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

271

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

272

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

273

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676


55

50


50

40


30


DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

274

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1

1190

275

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1

1190

276

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1

1190

277

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1

1190

278

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1

1190

279

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1

1190

280

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1

1190

281

INSPECTOR    1

ASISTENT

1

892

282

INSPECTOR    1

ASISTENT

1

892

283

INSPECTOR    1

ASISTENT

1

892

284

INSPECTOR    1

ASISTENT

1

892

285

INSPECTOR    1

ASISTENT

1

892

286

INSPECTOR    1

ASISTENT

1

892

287

INSPECTOR    1

DEBUTANT

571

288

INSPECTOR    1

DEBUTANT

571

289

INSPECTOR    1

DEBUTANT

571

290

INSPECTOR    1

DEBUTANT

571

A.2.

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE STRĂZI

291

INSPECTOR    1

SUPERIOR

2

1,466

292

INSPECTOR    1

SUPERIOR

1

1,676

293

INSPECTOR    1

PRINCIPAL

1

1190

A.3.

COMPARTIMENTUL TRANSPORT URBAN

294

INSPECTOR    1

SUPERIOR

1

1,676

294

INSPECTOR    1

ASISTENT

2

831

294

INSPECTOR    1

PRINCIPAL

1

1190

' 4.

COMPARITMENTUL ELABORARE SI EVIDENTA DOCUMENTAȚII PROIECTARE SI EXECUȚIE

297

INSPECTOR    1

SUPERIOR

1

1,676

298

INSPECTOR    1

SUPERIOR

2

1,466

299

INSPECTOR    1

ASISTENT

1

892

300

INSPECTOR    1

SUPERIOR

1

1,676

301

REF.SPEC.    II

ASISTENT

3

515

302

INSPECTOR    1

ASISTENT

1

892

A.5.

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU CETĂȚENII

303

INSPECTOR    1

SUPERIOR

1

1,676

304

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

B

SERVICIUL SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI SI AUTORIZARE TRANSPORT URBAN

305

SEF SERV.

INSPECTOR    1

SUPERIOR

1

2,933

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

DIRECȚIA

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

B.1.    COMPARTIMENTUL AUTORIZARE TRANSPORT

306

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

307

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

308

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

309

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

310

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

311

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

312

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

313

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

314

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

315

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

B.2. COMPARTIMENTUL SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI SI IMPLEMENTARE PROIECTE

316

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

317

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

318

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

319

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

320

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

321

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

322

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

323

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

324

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

325

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

326

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

327

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

328

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

329

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

330

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

331

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

332

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

333

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

334

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

335

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

B.3. COMPARTIMENTUL TRAFIC SI PARCAJE, RELAȚII CU CETĂȚENII

336

337

338

339

340

341

342

INSPECTOR    I

REFERENT    III

INSPECTOR    I

INSPECTOR    I

INSPECTOR    I

INSPECTOR    1

INSPECTOR    1

SUPERIOR

SUPERIOR

ASISTENT

ASISTENT

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

1

2

3

3

1

1

1

1,676

768

772

772

1,676

1190

892

C

U.I.P.

Privind infrastructura in București

D

U.I.P. privind programul multisector al Municipiului București

DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

DIRECȚIA COORDONARE REGLEMENTARE INFRASTRUCTURA

343

DIR. EXECUTIV    INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII INFRASTRUCTURA

344

SEF SERV.    INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

345

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

346

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

347

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

348

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

349

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

350

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

351

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

772

352

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

353

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

B SERVICIUL SUPRAVEGHERE AVARII

354

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

355

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

356

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

357

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

358

INSPECTOR

I    ASISTENT

3

772

359

REFERENT

III    ASISTENT

3

506

360

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

361

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

C SERVICIUL COORDONARE REGLEMENTARE

362

SEF SERV

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

363

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

364

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

365

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

366

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

367

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

368

INSPECTOR

1    SUPERIOR

3

1328

369

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1070

370

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1070

371

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1,070

372

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

772

373

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

374

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

375

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

3

991

376

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

o ILI.P. privind infiintarea rețelei metropolitane de fibra optica NETCITY

377

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

378

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

s.

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

D.1.

Compartimentul organizare -

comunicare

379

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

380

INSPECTOR

I

ASISTENT

3

772

381

INSPECTOR

I

ASISTENT

3

772

D.2.

Compartimentul economic - juridic

382

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

383

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

384

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

D.3.

Compartimentul tehnic

l

385

INSPECTOR

I

ASISTENT

3

772

386

REFERENT

III

DEBUTANT

486

387

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

388

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

389

INSPECTOR

I

ASISTENT

1

892

390

INSPECTOR

I

DEBUTANT

571

DIRECȚIA PROTECȚIA MEDIULUI SI EDUCAȚIE ECO-CIVICA

391

DIR. EXECUTIV

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

392

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

A

SERVICIUL ANALIZA CALTTATII MEDIULUI

393

SEF SERV.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

394

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

395

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

396

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

397

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

398

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

399

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

2

1070

400

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

401

REFERENT

1,1

SUPERIOR

1

888

402

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

403

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

404

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

405

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

406

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

1

1190

407

CONSILIER

1

ASISTENT

1

892

B

SERVICIUL AVIZE SI COORDONARE ADMINISTRAȚII

408

SEF SERV.

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

409

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

410

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

411

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676


50

40


30


DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

412

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

413

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

414

INSPECTOR

I

ASISTENT

2

831

415

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

1

1,358

C

BIROUL EDUCAȚIE ECO-CIVICA

416

SEF BIROU

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

25

417

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

418

INSPECTOR

I

ASISTENT

3

772

419

INSPECTOR

I

DEBUTANT

571

420

REFERENT

III

ASISTENT

3

506

421

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

422

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

423

INSPECTOR

I

ASISTENT

1

892

E

COMPARTIMENTUL CERTIFICARE ECOLOGICA SI ECOETICHETARE

424

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

425

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

426

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

427

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

428

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

429

INSPECTOR

I

DEBUTANT

571

F

SERVICIUL MANAGEMENTUL ZGOMOTULUI URBAN

430

SEF SERV.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

30

431

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

432

I

INSPECTOR

I

SUPERIOR

3

1328

433

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

3

991

434

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

435

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

436

INSPECTOR

I

ASISTENT

1

892

437

INSPECTOR

I

DEBUTANT

571

G

U.I.P. ISPA "Reabilitarea si moderniz|area statiei de epurare a mun

București"

438

SEF BIROU

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

2,933

25

G.1.

Compartimentul management economic si financiar

439

INSP.SPEC.

s

1A

2,485

440

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

/v -,

441

INSPECTOR

I

ASISTENT

1

892    L : 1 •'

G.2.

Compartimentul administrativ

442

INSPECTOR

I

SUPERIOR

2

2,565

443

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

2,933

444

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

2,933

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

445

INSP.SPEC.

S

1A

2,485

446

INSP.SPEC.

S

1A

2,485

447

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

G.3.

Compartimentul management tehnic

448

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

2,933

449

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

450

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

1

1190

451

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

1

1190

452

INSPECTOR

1

ASISTENT

1

892

453

INSPECTOR

1

DEBUTANT

571

G.4.

Compartiment suport logistic

454

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

2,933

455

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

2,933

456

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

2,933

457

INSPECTOR

1

SUPERIOR

3

2324

458

INSP.SPEC.

s

1A

2,485

459

CONS.JUR.

s

1A

2,485

460

REFERENT

SSD

1A

2,175

461

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

462

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

1

1190

DIRECȚIA UTILITATI PUBLICE

463

DIR. EXECUTIV

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

50

464

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

2,933

40

465

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

2,933

40

UNITATEA PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

RVICIUL URMĂRIRE DERULARE CONTRACTE INVESTTTII APA,

CANAL, LACURI, TOALETE ECOLOGICE

466

SEF SERV.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

2,933

30

467

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

468

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

469

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

470

INSPECTOR

1

SUPERIOR

2

2,566

471

INSPECTOR

1

SUPERIOR

2

1,466

472

INSPECTOR

1

SUPERIOR

2

1,466

473

INSPECTOR

1

SUPERIOR

3

1328

474

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

1

1,358

475

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

476

REFERENT

III

ASISTENT

2

523

477

REFERENT

III

ASISTENT

2

523

478

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1,676

479

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

1

1190

480

INSPECTOR

1

ASISTENT

1

892

481

INSPECTOR

1

ASISTENT

1

892

DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLSZS

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

IND COND. %

482

INSPECTOR

I    ASISTENT    1

892

483

INSPECTOR

I    DEBUTANT

571

SERVICIUL URMĂRIRE DERULARE CONTRACTE INVESTmi TERMOFICARE

484

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

485

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

486

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

487

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

892

488

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

489

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

490

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

491

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

492

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

892

493

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

892

SERVICIUL MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, SALUBRITATE, ILUMINAT PUBLIC

494

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

495

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

496

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

497

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

498

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

499

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

2,933

500

INSPECTOR

I    SUPERIOR

3

1328

501

INSPECTOR

I    ASISTENT

2

831

502

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

772

503

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

504

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

505

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

506

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

507

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

508

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

509

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

510

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

511

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

U.I.P. imbunatatirea infrastructurii pentru dezvoltarea socio-economica a zonei suburbane din nordul Bucurestiului

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE, INVESTIȚII SI PLANIFICARE URBANA

512

DIRECTOR GENERAL

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

55

513

DIR. GEN. ADJ.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

50 :

COMPARTIMENT COORDONARE

514

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

515

REFERENT

III

ASISTENT

1

537

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

TR

SALARIUL

Dl REC I IA

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

GRAD/TR PROF

SAL

DE BAZA

IND COND. %

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

516

ARH. SEF

ARHITECT

• I

SUPERIOR

1

1,676

517

ARH. SEF ADJUNCT

ARHrTECT

I

SUPERIOR

1

1,676

SERVICIUL DE URBANISM

518

SEF SERV.

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

519

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

520

EXPERT

1

SUPERIOR

3

1328

521

i

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

522

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

1

1,358

523

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

524

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

525

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

526

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

527

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

528

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

529

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

SERVICIUL DE AUTORIZARE

530

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

531

EXPERT

I    SUPERIOR

1

2,933

532

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

533

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

534

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

535

EXPERT

1    SUPERIOR

2

1,466

536

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

537

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

1,358

538

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

539

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

540

EXPERT

1    PRINCIPAL

3

991

541

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

542

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

543

EXPERT

1    ASISTENT

1

892


30


COMPARTIMENTUL ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA

544

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

545

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

546

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

547

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

548

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

549

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

550

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

50

551

DIR. EXEC. ADJ.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

40

SERVICIUL PATRIMONIU

552

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

30

553

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

554

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

555

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

556

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

557

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

558

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

559

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

560

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

561

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

562

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

563

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

564

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

565

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

566

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

BIROUL EXPROPRIERI

567

SEF BIROU

; EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

25

568

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

569

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

1

1,358

570

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

571

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

572

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

573

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

574

REFERENT

III

DEBUTANT

486

BIROUL CONCESIONARI SI VANZARI LEGEA 85 (SAD)

575

SEF BIROU

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

25

576

EXPERT

1    ASISTENT

3

772

577

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

578

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

579

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

580

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

581

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

582

EXPERT

1    SUPERIOR

3

1328

583

EXPERT

1    SUPERIOR

3

1328

584

EXPERT

1    DEBUTANT

571

585

EXPERT

1    DEBUTANT

571

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE

EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

BIROUL ADMINISTRARE SPATII

586

SEF BIROU

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

587

EXPERT

1

SUPERIOR

3

1328

588

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

589

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

590

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

591

DACTILOGRAF

M

1

529

592

EXPERT

1

SUPERIOR

3

1328

593

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

594

EXPERT

1

PRINCIPAL

2

1070

IND COND. %


DIRECȚIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA


595

D1R. EXECUTIV

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

596

DIR. EXEC. ADJ.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

SERVICIUL EVIDENTA PROPRIETĂȚI

597

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

598

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

599

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

600

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

601

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

602

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

603

EXPERT

I    ASISTENT

1

892

604

EXPERT

I    ASISTENT

1

892

605

EXPERT

I    DEBUTANT

571

606

EXPERT

I    DEBUTANT

571

607

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

1,358

608

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

609

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

610

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1,676

611

EXPERT

I    SUPERIOR

3

1328

612

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

613

EXPERT

I    DEBUTANT

571

614

REFERENT

III    SUPERIOR

3

685

615

REFERENT

III    SUPERIOR

3

685

616

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

SERVICIUL CADASTRU

617

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

618

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

619

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

620

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

621

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

622

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

623

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

624

EXPERT

I    SUPERIOR

-i

1,676


50

40


30


DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

625

EXPERT

I

SUPERIOR

2

1,466

626

EXPERT

I

SUPERIOR

3

1328

627

EXPERT

I

ASISTENT

3

772

628

REF. SPEC.

II

ASISTENT

1

570

629

REF. SPEC.

II

ASISTENT

3

515

630

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

631

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

632

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

633

REFERENT

III

SUPERIOR

3

685

634

REFERENT

III

SUPERIOR

3

685

635

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

636

EXPERT

I

DEBUTANT

571

SERVICIUL NOMENCLATURA URBANA

637

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

638

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

639

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

640

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

641

EXPERT

I

SUPERIOR

3

1328

642

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

643

EXPERT

I

PRINCIPAL

3

991

644

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

645

EXPERT

1

ASISTENT

1

892

646

EXPERT

1

DEBUTANT

571

647

EXPERT

1

DEBUTANT

571

648

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

649

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

650

REFERENT

III

PRINCIPAL

3

556

651

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

652

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

653

EXPERT

1

DEBUTANT

571

654

EXPERT

1

DEBUTANT

571

655

REFERENT

III

DEBUTANT

486

DIRECȚIA INVESTIȚII

656

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

50

657

DIR. EXEC. ADJ.

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

40

SERVICIUL PROGRAMARE, PREGĂTIRE SI RECEPȚIE DOCUMENTAȚII TEHNICE SI LUCRĂRI DE INVESTIȚII

658

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

659

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

660

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

661

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

662

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

1,358

663

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

664

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

665

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

666

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

IND CONO. %

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

667

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

668

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

669

EXPERT

I

DEBUTANT

571

A.1.

COMPARTIMENTUL RECEPȚIE SI CARTE TEHNICA CONSTRUCȚII

670

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

671

EXPERT

1

SUPERIOR

3

1328

672

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

B COMPARTIMENTUL URMĂRIREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII SI UTIUTATl IN ANSAMBLU!

673

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

674

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

675

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

676

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

677

EXPERT

1    SUPERIOR

3

1328

678

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

679

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

1,358

680

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

681

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

682

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

683

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

684

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

685

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

686

EXPERT

1    DEBUTANT

571

C COMPARTIMENTUL VERIFICARE DECONTĂRI LUCRĂRI DE INVESTIȚII

687

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

688

EXPERT

I    PRINCIPAL

3

991

689

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

1,358

690

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

1,358

691

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

692

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

693

EXPERT

I    ASISTENT

1

892

694

EXPERT

I    DEBUTANT

571

D SERVICIUL CONSOLIDĂRI

695

696

697

698

SEF SERV.

EXPERT

EXPERT

EXPERT

EXPERT

I

I

I

I

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

ASISTENT

2

1

1

3

1,466

1,676

1,676

772

699

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

700

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

701

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

702

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

703

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

704

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

705

EXPERT    I

ASISTENT

1

892

706

EXPERT    I

DEBUTANT

571

E

BIROUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

707

SEF BIROU

EXPERT    I

SUPERIOR

1

1,676

25

708

EXPERT    1

SUPERIOR

3

1328

709

EXPERT    1

SUPERIOR

3

1328

710

EXPERT    1

SUPERIOR

1

1,676

711

EXPERT    1

PRINCIPAL

1

1190

712

EXPERT    1

PRINCIPAL

1

1190

713

EXPERT    1

ASISTENT

1

892

714

EXPERT    1

ASISTENT

1

892

715

EXPERT    1

DEBUTANT

571

DIRECȚIA INVATAMANT

716

DIR. EXECUTIV

CONSILIER    1

SUPERIOR

1

1,676

50

A

SERVICIUL INVATAMANT, SANATATE,

SPORT

717

SEF SERV.

CONSILIER    1

SUPERIOR

1

1,676

30

718

CONSILIER    1

SUPERIOR

1

1,676

719

CONSILIER    1

SUPERIOR

1

1,676

720

CONSILIER    1

SUPERIOR

1

1,676

721

CONSILIER    1

ASISTENT

3

772

722

CONSILIER    1

SUPERIOR

1

1,676

723

CONSILIER    1

SUPERIOR

3

1328

724

CONSILIER    1

PRINCIPAL

2

1070

725

CONSILIER    1

ASISTENT

3

772

726

CONSILIER    1

DEBUTANT

571

727

REF. SPEC.    II

SUPERIOR

2

728

REFERENT    III

SUPERIOR

1

888

B

COMPARTIMENTUL ANALIZA, PLANIFICARE, DEZVOLTARE

729

CONSILIER    1

SUPERIOR

2

1,466

730

REFERENT    III

SUPERIOR

1

888

731

CONSILIER    1

DEBUTANT

571

732

CONSILIER    1

SUPERIOR

1

1,676

733

CONSILIER    1

ASISTENT

3

772

734

REFERENT    III

SUPERIOR

1

888

' /-yrt

C

U.I.P. privind reabilitarea infrastructurii educaționale in București

735

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

2,933

736

CONSILIER    1

SUPERIOR

1

2,933

C.1.

Unitatea de control a studiilor de| fezabilitate, verificare si validare a proiectului

737

CONSILIER    1

SUPERIOR

2

1,466

•'Ș'y/• tDIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

738

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

739

CONSILIER

1

ASISTENT

1

892

740

CONSILIER

1

PRINCIPAL

1

1190

C.2.

Unitatea de supraveghere,de verificare si validare a activitatii proiect manager, control lucrări de reabilitare

741

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

742

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

743

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

2,933

744

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

2,933

745

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

746

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

747

CONSILIER

1

ASISTENT

1

892

748

CONSILIER

1

ASISTENT

1

892

C.3. Unitatea de obținere autorizații, planificare, urmărire contracte dotări

749

REFERENT

III

SUPERIOR

3

685

750

CONSILIER

I

ASISTENT

1

892

751

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

752

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

1190

C.4.    Unitatea de control costuri

753

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

2,933

754

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

1190

755

CONSILIER

I

ASISTENT

1

892

DIRECȚIA CULTURA

756    DIR. EXECUTIV

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676


50


"RVICIUL EVALUARE, PROGRAME, STRATEGII CULTURALE INSTITUȚII DE CULTURA

757

SEF SERV.

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

758

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

759

CONSILIER

1    ASISTENT

2

831

760

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

761

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

762

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

763

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

764

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

1,676

765

CONSILIER

1    PRINCIPAL

1

1190

766

CONSILIER

1    PRINCIPAL

1

1190

767

CONSILIER

1    PRINCIPAL

1

1190

768

CONSILIER

1    ASISTENT

1

892

769

CONSILIER

1    ASISTENT

1

892

770

CONSILIER

I    DEBUTANT

571

771

CONSILIER

1    DEBUTANT

571


30DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRADTR PROF

TR

SALARIUL

IND COND. %

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

COMPARTIMENTUL PARTENERIAT CULTURAL PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

772

CONSILIER

1

ASISTENT

2

831

773

INSPECTOR

1

ASISTENT

3

772

774

CONSILIER

1

DEBUTANT

571

775

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

776

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

777

CONSILIER

1

PRINCIPAL

1

1190

COMPARTIMENTUL CULTE

778

CONSILIER

I

PRINCIPAL    1

1190

779

CONSILIER

I

DEBUTANT

571

DIRECȚIA DEZVOLTARE TURISM

780

DIRECTOR

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

50

781

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

782

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

783

INSP. SPEC.

S

IA .

1,420

784

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

785

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

786

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

787

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

788

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

789

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

790

INSP. SPEC.

S

IA

1,420

791

INSP. SPEC.

s

IA

1,420

792

INSP. SPEC.

s

IA

1,420

793

INSP. SPEC.

s

IA

1,420

794

REFERENT

M

1A

725

795

REFERENT

M

1A

725

DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA

796    DIRECTOR GENERAL    EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

55

DIRECȚIA BUGET

797    DIR. EXECUTIV    EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

50

A SERVICIUL ELABORARE SI EXECUȚIE BUGET

798

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

30

799

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

800

EXPERT

I    SUPERIOR

2

1,466

801

' EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

802

EXPERT

I    PRINCIPAL

o

991

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %


803

EXPERT

I    ASISTENT

2

831

804

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

805

EXPERT

1    SUPERIOR

2

1,466

806

EXPERT

1    SUPERIOR

3

1328

807

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

808

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

809

EXPERT

1    ASISTENT

2

831

810

EXPERT

1    ASISTENT

3

772

A.1.

COMPARTIMENTUL ANALIZA FUNDAMENTARE VENITURI

811

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

812

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

813

EXPERT

1    DEBUTANT

571


B

BIROUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET

814    SEF BIROU

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

815

EXPERT

I

ASISTENT

2

831

816

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

817

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

818

EXPERT

I

SUPERIOR

2

1,466

819

EXPERT

I

DEBUTANT

571

DIRECȚIA VENITURI

820    DIR. EXECUTIV

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

821    DIR. EXEC. ADJ.

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

SERVICIUL URMĂRIRE CREANȚE

822    SEF SERV.

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

823

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

824

EXPERT

1

SUPERIOR

2

1,466

825

EXPERT

1

SUPERIOR

2

1,466

826

EXPERT

1

PRINCIPAL

3

991

827

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

828

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

829

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

830

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

831

EXPERT

I

SUPERIOR

3

1328

832

EXPERT

I

SUPERIOR

3

1328

833

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

834

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

835

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

836

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

837

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

838

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

839

EXPERT

I

DEBUTANT

571


25


50

40


30


DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

840

REFERENT

III

DEBUTANT

486

SERVIICUL URMĂRIRE ALTE VENITURI

841

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

30

842

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

843

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

844

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

845

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

846

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

847

EXPERT

I

DEBUTANT

571

848

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

849

EXPERT

I

ASISTENT

3

772

850

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

851

EXPERT

I

DEBUTANT

571

SERVICIUL EXECUTARE SILITA

852

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

30

853

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

854

REFERENT

III

PRINCIPAL

3

556

855

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

856

EXPERT

1

SUPERIOR

2

1,466

857

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

858

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

859

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

860

EXPERT

I

ASISTENT

1

892

861

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

862

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

863

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

864

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

1

1190

865

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

1

1190

866

CONS.JUR.

I

ASISTENT

1

892

867

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

BIROUL ANALIZA ECONOMICA

868

SEF BIROU

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

25

869

EXPERT

1    SUPERIOR

2

1,466

870

EXPERT

1    ASISTENT

3

772

871

EXPERT

1    SUPERIOR

3

1328

872

EXPERT

1    ASISTENT

2

831

873

EXPERT

1    SUPERIOR

3

1328

874

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE CONSOLIDĂRI

875

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

30

876

EXPERT

1

SUPERIOR

3

1328

877

EXPERT

1

ASISTENT

1

892

878

EXPERT

I

SUPERIOR

3

1328

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

IND COND. %

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

879

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

880

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

881

EXPERT

I

DEBUTANT

571

882

REFERENT

III

DEBUTANT

486

BIROUL REGULARIZĂRI TAXE AUTORIZARE

883

SEF BIROU

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

25

884

EXPERT

I

SUPERIOR

2

1,466

885

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

886

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

887

EXPERT

I

DEBUTANT

571

888

REFERENT

III

DEBUTANT

486

DIRECȚIA DE ACHIZIȚII, CONCESIONARI, CONTRACTE

889

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I    SUPERIOR

1

2,933

50

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

890

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

30

891

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

892

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

893

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

894

EXPERT

I

SUPERIOR

2

1,466

895

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1190

896

EXPERT

1

ASISTENT

3

772

897

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

898

REFERENT

M

1A

725

899

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

900

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

901

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

902

EXPERT

1

DEBUTANT

571

903

EXPERT

1

DEBUTANT

571

904

EXPERT

1

DEBUTANT

571

SERVICIUL DE ACHIZIȚII PUBLICE

905

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

2,933

30

906

EXPERT

t    SUPERIOR

1

1,676

907

EXPERT

I    SUPERIOR

3

2324

908

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

909

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

910

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

2082

911

EXPERT

I    PRINCIPAL

3

1,734

912

EXPERT

I    PRINCIPAL

3

1,734

913

EXPERT

I    DEBUTANT

571

914

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

915

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

916

REFERENT

III    ASISTENT

1

537

917

, EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %


918

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

919

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

920

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

921

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

922

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

923

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

924

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

925

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

926

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

927

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

928

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

929

EXPERT

1    DEBUTANT

571


DIRECȚIA MANAGEMENTUL CREDITELOR EXTERNE


930

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I    SUPERIOR

1

2,933

SERVICIUL CREDTrE EXTERNE CU FINANȚARE RAMBURSABILA

931

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

2,933

932

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

933

EXPERT

I    SUPERIOR

1

2,933

934

EXPERT

I    ASISTENT

1

1,561

935

EXPERT

I    ASISTENT

2

1,454

936

EXPERT

I    ASISTENT

3

772

937

EXPERT

I    DEBUTANT

571

938

EXPERT

I    DEBUTANT

571

939

EXPERT

I    DEBUTANT

571

940

EXPERT

I    DEBUTANT

571


50


30


SERVICIUL CREDITE EXTERNE CU FINANȚARE NERAMBURSABILA


941

SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

942

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

943

EXPERT

I    SUPERIOR

2

2,566

944

EXPERT

I    ASISTENT

1

892

945

EXPERT

I    DEBUTANT

571

946

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

947

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

948

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

949

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

950

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

951

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190

952

EXPERT

I    ASISTENT

1

892

953

EXPERT

I    ASISTENT

1

892

954

EXPERT

I    ASISTENT

1

892

955

EXPERT

I    ASISTENT

1

892

956

EXPERT

I    DEBUTANT

571

957

EXPERT

I    DEBUTANT

571

958

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610


30


DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLSZS

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

IND COND. %

COMPARTIMENTUL IMBUNATATIREA CAPACTTATII FINANCIARE

959

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

960

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

961

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

962

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

1190

963

EXPERT

1    DEBUTANT

571

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

964

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I

SUPERIOR

1

2,933

965

DIR. EXEC. ADJ.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

SERVICIUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE

966

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

967

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

968

EXPERT

I

SUPERIOR

2

1,466

969

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

970

EXPERT

1

PRINCIPAL

3

991

971

EXPERT

1

ASISTENT

1

892

972

EXPERT

1

ASISTENT

1

892

973

EXPERT

1

ASISTENT

1

892

974

INSP. SPEC

S

4

906

975

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

976

REFERENT

III

ASISTENT

1

537

977

CASIER

M

1

567

978

CASIER

M

1

567

979

CASIER

M

1

567

980

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

981

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

982

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

983

CASIER

M

1

567

984

CASIER

M

1

567

985

CASIER

M

1

567


50

40


30


SERVICIUL FINANCIAR INVESTTTII

986

SEF SERV.

EXPERT

1    SUPERIOR

1

2,933

987

EXPERT

1    SUPERIOR

1

2,933

988

EXPERT

1    SUPERIOR

1

1,676

989

EXPERT

1    SUPERIOR

3

1328

990

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

991

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

992

EXPERT

1    ASISTENT

1

892

993

EXPERT

1    DEBUTANT

571

994

EXPERT

1    DEBUTANT

571

995

EXPERT

1    DEBUTANT

571

996

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1,554

997

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

998

REFERENT

M

1A

725

999

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

1000

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

1001

EXPERT

1

PRINCIPAL

3

991

1002

EXPERT

1

ASISTENT

2

831

1003

EXPERT

1

ASISTENT

2

831

1004

EXPERT

1

ASISTENT

3

772

1005

EXPERT

1

1

DEBUTANT

571

1006

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

1007

REFERENT

III

SUPERIOR

3

685

SERVICIUL CONTABILITATE

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

SEF SERV.

EXPERT

EXPERT

EXPERT

EXPERT

EXPERT

EXPERT

EXPERT

I

I

I

I

I

I

I

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

ASISTENT

1

1

3

3

1

1

1

2,933

2,933

1328

991

1190

1190

892

1015

REFERENT

III

PRINCIPAL

1

1190

1016

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1017

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1018

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1019

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1020

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

1021

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

1022

REFERENT

III

SUPERIOR

3

1198

1023

REFERENT

III

SUPERIOR

3

685

1024

REFERENT

III

PRINCIPAL

3

556

1025

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

1026

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

1027

EXPERT

I

SUPERIOR

3

1328

1028

EXPERT

I

SUPERIOR

3

1328

1029

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

1030

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

1031

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

1032

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

1033

REFERENT

III

SUPERIOR

3

685

SERVICIUL C.F.P.

1034

SEF SERV

EXPERT

I

SUPERIOR

1

2,933

1035

EXPERT

I

SUPERIOR

1

2,933

1036

EXPERT

I

SUPERIOR

1

2,933

1037

EXPERT

I

SUPERIOR

3

1328

1038

REFERENT

M

IA

725

1039

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1040

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

1041

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1,676

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

1042

EXPERT    1

SUPERIOR

2

1,466

1043

EXPERT    1

SUPERIOR

2

1,466

1044

EXPERT    1

PRINCIPAL

1

1190

1045

EXPERT    1

PRINCIPAL

1

1190

1046

REFERENT    III

SUPERIOR

2

768

1047

EXPERT    1

ASISTENT

1

892

1048

EXPERT    1

ASISTENT

1

892

1049

EXPERT    1

ASISTENT

1

892

1050

EXPERT    1

DEBUTANT

571

DIRECȚIA ADMINISTRATIV TRANSPORT

1051

DIRECTOR

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

50

A

SERVICIUL ADMINISTRATIV

1052

SEF SERV.

INSP.SPEC.

S

1A

1420

30

1053

MAGAZINER

M

1

567

1054

MAGAZINER

M

1

567

1055

MAGAZINER

M

1

567

1056

REFERENT

M

3

514

1057

REFERENT

M

1A

725

1058

REFERENT

M

IA

725

A.l.

MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE

1059

MUNCITOR

3

electrician

541

1060

MUNCITOR

3

electrician

541

1061

MUNCITOR

1

electrician

612

1062

MUNCITOR

1

electrician

612

1063

MUNCITOR

3

electronist

541

1064

MUNCITOR

1

electronist

612

1065

MUNCITOR

3

fochist

541

1066

MUNCITOR

3

fochist

541

1067

MUNCTTOR

3

fochist

541

1068

MUNCITOR

3

fochist

541

1069

MUNCITOR

3

fochist

541

1070

MUNCITOR

3

fochist

541

1071

MUNCITOR

3

fochist

541

1..

1072

MUNCITOR

3

fochist

541

V'- '

V

1073

MUNCITOR

3

fochist

541

1074

MUNCITOR

1

fochist

612

1075

MUNCITOR

1

fochist

612

1076

MUNCITOR

1

fochist

612

1077

MUNCITOR

1

fochist

612

1078

MUNCITOR

1

fochist

612

1079

MUNCITOR

1

fochist

612

1080

MUNCITOR

1

fochist

612

1081

MUNCITOR

1

fochist

612

1082

MUNCITOR

5

fochist

469

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

1083

MUNCITOR

3

instalator

541

1084

MUNCITOR

3

lacat.mec.

541

1085

MUNCITOR

3

lacatmec.

541

1086

MUNCITOR

1

lacat.mec.

612

1087

MUNCITOR

3

op.xerox

541

1088

MUNCITOR

3

op.xerox

541

1089

MUNCITOR

1

op.xerox

612

1090

MUNCITOR

1

op.xerox

612

1091

MUNCITOR

3

tamplar

541

1092

MUNCITOR

1

tamplar

612

1093

MUNCITOR

necalificat

449

1094

MUNCITOR

3

telefonist

541

1095

MUNCITOR

3

telefonist

541

1096

MUNCITOR

3

telefonist

541

1097

BUFETIER

1

461

1098

BUFETIER

1

461

B SERVICIUL TRANSPORT, PAZA, B.D.S.

1099

SEF SERV.

REFERENT

M

1A

725

1100

INSP.SPEC.

S

4

906

1101

REFERENT

M

1A

725

1102

REFERENT

M

1A

725

1103

REFERENT

M

IA

725

1104

REFERENT

M

4

488

B.1.    MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE

1105

MUNCITOR

3 mec.auto

541

1106

CURIER

1

461

1107

CURIER

1

461

1108

CURIER

1

461

1109

CURIER

1

461

1110

PORTAR

1

461

1111

PORTAR

1

460

1112

ȘOFER

741

1113

ȘOFER

741

1114

ȘOFER

741

1115

ȘOFER

741

1116

ȘOFER

741

1117

ȘOFER

741

1118

ȘOFER

741

1119

ȘOFER

741

1120

ȘOFER

741

1121

ȘOFER

741

1122

ȘOFER

741

1123

ȘOFER

741

1124

ȘOFER

741

1125

ȘOFER

741

1126

ȘOFER

741

1127

ȘOFER

741

DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

1128

ȘOFER

741

1129

ȘOFER

741

1130

ȘOFER

741

1131

ȘOFER

741

1132

ȘOFER

741

1133

ȘOFER

741

1134

ȘOFER

741

1135

ȘOFER

741

1136

ȘOFER

741

1137

ȘOFER

741

C SERVICIUL TEHNIC

1138

SEF SERV.

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

1139

INSP.SPEC.

S

1

1,243

1140

INSP.SPEC.

S

4

906

1141

INSP.SPEC.

S

4

906

1142

REFERENT

M

1A

725

D COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

1143

INSP.SPEC.

S

IA

1420

1144

INSP.SPEC.

S

IA

1420

1145

REFERENT

M

IA

725

1146

REFERENT

M

IA

725

1147

REFERENT

M

3

514

D.1.    MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE

1148

POMPIER

1

461

1149

POMPIER

1

461

1150

POMPIER

1

461

1151

POMPIER

1

461

1152

POMPIER

1

461

1153

POMPIER

1

461

1154

POMPIER

1

461

1155

POMPIER

1

461

1156

POMPIER

1

461

1157

POMPIER

1

461

1158

POMPIER

1

461

1159

POMPIER

1

461

1160

POMPIER

1

461

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1161    SECRETAR GENERAL    I    3,612

i

CABINET SECRETAR

I

1162    i CONSILIER    I PRINCIPAL 1    1190

i

1163    *    ' REFERENT    III SUPERIOR 1    888

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

1164

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1165

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

1190

DIRECȚIA ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA A C.G.B.M.

1166

DIR. EXECUTIV

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

50

SERVIICUL TRANSPARENTA DECIZIONALA

1167

SEF SERV.

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

30

1168

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

1

1190

1169

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1170

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1171

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

1172

CONSILIER

I

ASISTENT

3

772

1173

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

2

1070

1174

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

2

1466

1175

CONSILIER

I

DEBUTANT

571

SERVICIUL AVIZ LEGALITATE

1176

SEF SERV.

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

30

1177

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

1190

1178

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1179

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1180

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

3

1328

1181

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

2

1070

1182

CONS.JUR

I

ASISTENT

3

772

1183

CONSILIER

I

DEBUTANT

571

BIROUL ASISTARE COMISII

1184

SEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

25

1185

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

1186

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1187

CONSILIER

I

ASISTENT

2

831

1188

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1189

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

1190

CONSILIER

I

ASISTENT

3

772

BIROUL REDACTARE HOTARARI C.G.B.M.

1191

1192

1193

SEF BIROU

CONSILIER

CONSILIER

REFERENT

1

1

III

SUPERIOR

PRINCIPAL

SUPERIOR

1

1

1

1,676

1190

888

25

1194

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1195

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

1196

CONSILIER

I

SUPERIOR

3

1328

1197

REFERENT

III

PRINCIPAL

3

556

DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA


BIROUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV C.G.M.B.


1198

SEF BIROU

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

1199

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

1200

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

2

1,466

1201

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

2

1070

1202

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1203

CONS.JUR.

I

DEBUTANT

571


25


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

1204

DIR. EXECUTIV

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

SERVICIUL EVIDENTA URMĂRIRE ACTE ADMINISTRATIVE

1205

SEF SERV.

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

1206

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

1207

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1208

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1209

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1210

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1211

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

3

992

1212

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1213

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

SERVICIUL ARHIVA ACTE ADMINISTRATIVE

1214

SEF SERV.

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

1215

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1216

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1217

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1218

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1219

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

1220

REFERENT

III

ASISTENT

1

537

1221

REFERENT

III

ASISTENT

2

523

1222

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888


50


30


30


DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN


1223

DIR. EXECUTIV

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU APARATUL PROPRIU

1224

SEF SERV.

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1225

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1226

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1227

AUDITOR

I    SUPERIOR

3

1328

1228

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1229

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676


50


DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

1230

AUDITOR

I

SUPERIOR

1

1,676

1231

AUDITOR

I

PRINCIPAL

1

1190

1232

AUDITOR

I

PRINCIPAL

1

1190

1233

AUDITOR

PRINCIPAL

1

1190

1234

AUDITOR

I

ASISTENT

1

892

1235

AUDITOR

I

ASISTENT

1

892

1236

AUDITOR

I

ASISTENT

1

892

SERVICIUL AUDIT INTERN PENTRU UNITĂȚILE SUBORDONATE C.G.M.B.

1237

SEF SERV.

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1238

AUDITOR

I    SUPERIOR

3

1328

1239

AUDITOR

I    PRINCIPAL

2

1070

1240

AUDITOR

I    SUPERIOR

3

1328

1241

AUDITOR

I    SUPERIOR

3

1328

1242

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1243

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1244

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1245

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1246

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1247

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1248

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1249

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1250

AUDITOR

I    ASISTENT

1

892

1251

AUDITOR

I    ASISTENT

1

892

1252

AUDITOR

I    ASISTENT

1

892


30


COMPARTIMENTUL DE MONITORIZARE SI METODOLOGIE

1253

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1254

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1255

AUDITOR

I    ASISTENT

1

892

1256

CONSJUR.

I    SUPERIOR

1

1,676

DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1257    DIR. EXECUTIV

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

SERVICIUL ORGANIZARE, SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

1258    SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

1259

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

1260

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

1261

EXPERT

I    PRINCIPAL

3

991

1262

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

1263

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

1264

EXPERT

I    SUPERIOR

1

1,676

1265

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

1190


50


30


DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

GRAD/TR PROF


TR

SAL


SALARIUL DE BAZA


SERVICIUL EVIDENTA PERSONAL

1266

1267

1268

1269

SEF SERV.

EXPERT

EXPERT

EXPERT

REFERENT

I

I

I

III

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

1

1

1

1

1,676

1,676

1,676

888

30

1270

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1271

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

1272

EXPERT

I

PRINCIPAL

3

991

1273

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1274

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

SERVICIUL ORGANIZARE SERVICII SI INSTITUȚII PUBLICE IN SUBORDINEA C.G.M.B.

1275

1276

1277

1278

1279

SEF SERV.

EXPERT

EXPERT

EXPERT

EXPERT

REF.SPEC.

I

I

1

1

II

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

ASISTENT

SUPERIOR

1

1

2

3

1

1,676

1,676

1,466

772

1,358

30

1280

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1281

INSP.SPEC.

S

IA

1,420

1282

EXPERT

1

SUPERIOR

1

1,676

1283

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

1190

DIRECȚIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLAȚIE

1284

DIR. EXECUTIV

CONS. JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

50

1285

DIR. EXEC. ADJ.

CONS. JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

40

1286

DIR. EXEC. ADJ

CONS. JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

40

1287

DIR. EXEC. ADJ.

CONS. JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

40

'ERVICIUL LEGISLAȚIE

1288

SEF SERV.

CONS. JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

30

1289

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

1290

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

1

1190

1291

CONS.JUR.

I

ASISTENT

2

831

1292

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

■' ' r' /

1293

REFERENT

III

SUPERIOR

3

685

.; i

1294

CONS.JUR.

I

DEBUTANT

571

1295

CONS.JUR.

I

DEBUTANT

571

1296

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

1297

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

1

1190

1298

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

1

1190

1299

CONS.JUR.

I

ASISTENT

1

892

1300

REFERENT

III

ASISTENT

1

537

1301

REFERENT

III

ASISTENT

1

537

Z'

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR prof

TR

SALARIUL

IND COND. %

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

BIROUL SOLUȚIONARE PETITII SI LEGEA NR. 112/1995

1302

SEF BIROU

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1,676

25

1303

REFERENT

III

PRINCIPAL

1

610

1304

INSP.SPEC.

S

1A

1,420

1305

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

571

1306

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

571

1307

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

SERVICIUL ANALIZA DOSARE SI EMITERE AVIZE LEGEA NR. 10/2001

1308

SEF SERV.

CONS. JUR.

I    SUPERIOR

1

1,676

1309

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

3

992

1310

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

2

1,466

1311

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1312

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

1

1190

1313

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1

1190

1314

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1

1190

1315

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1

1190

1316

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

3

1328

1317

CONS.JUR.

1

ASISTENT

1

892

1318

CONS.JUR.

' 1

SUPERIOR

3

1328

1319

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

772

1320

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

772

1321

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1

1190

1322

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

772

1323

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

772

1324

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

571

1325

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

571

1326

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

571

1327

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

3

992

1328

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

772

1329

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

772

1330

REFERENT

III

SUPERIOR

3

685

1331

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

772

1332

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

571

1333

REFERENT

III

DEBUTANT

486

1334

REFERENT

III

PRINCIPAL

2

575

1335

REFERENT

III

PRINCIPAL

2

575

1336

REFERENT

III

PRINCIPAL

1

610

1337

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

1338

CONS. JUR.

1

ASISTENT

3

772

1339

REFERENT

II,

PRINCIPAL

3

556

1340

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

772

1341

CONS.JUR.

1

SUPERIOR

1

1,676

1342

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1343

REFERENT

III

ASISTENT

1

537

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRADZTR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

SERVICIUL ANALIZA CONTESTAHI SI EVIDENTA DISPOZIȚII LEGEA NR. 10/2001

1344

SEF SERV.

CONS. JUR.

I    SUPERIOR

1

1,676

1345

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

2

1,466

1346

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

2

1070

1347

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

1

1190

1348

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1349

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

1350

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

3

1328

1351

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

3

991

1352

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

3

991

1353

CONS.JUR.

I    ASISTENT

3

772

1354

CONS.JUR.

I    ASISTENT

3

772

1355

CONS.JUR.

I    ASISTENT

3

772

1356

CONS.JUR.

I    DEBUTANT

571

1357

CONS.JUR.

I    ASISTENT

3

772

1358

CONS.JUR.

I    ASISTENT

3

772

1359

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

1360

REFERENT

III    ASISTENT

3

506

1361

REFERENT

III    ASISTENT

3

506

1362

REFERENT

III    ASISTENT

3

506

1363

CONS.JUR.

I    ASISTENT

1

892

1364

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

772

1365

CONS.JUR.

1    DEBUTANT

571

1366

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

772

1367

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

1

1190

1368

CONS.JUR.

1    DEBUTANT

571

1369

REFERENT

III    ASISTENT

3

506

SERVICIUL INSTANȚE CIVILE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

1370

SEF SERV.

CONS. JUR.

I    SUPERIOR

1

1,676

1371

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

1

1,676

1372

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

3

1328

1373

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

1

1,676

1374

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

1375

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

3

1328

1376

CONSILIER

I    PRINCIPAL

3

991

1377

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

3

1328

1378

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

1

1190

1379

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

1

1190

1380

CONS.JUR.

I    ASISTENT

2

831

1381

CONS.JUR.

I    DEBUTANT

571

1382

CONS.JUR.

I    DEBUTANT

571

1383

CONS.JUR.

I    DEBUTANT

571

1384

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

1

1190

1385

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

1

1190

1386

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

1

1190

1387

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

3

991

1388

CONS.JUR.

I    ASISTENT

3

772

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

1389

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1390

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

3

1328

1391

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

3

1328

1392

CONS.JUR.

I

DEBUTANT

571

1393

CONS.JUR.

I

DEBUTANT

571

1394

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1395

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

1396

REFERENT

M

IA

725

1397

REFERENT

III

DEBUTANT

486

1398

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3 '

772

1399

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1400

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

3

991

1401

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1,676

1402

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1403

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1404

REFERENT

III

SUPERIOR

2

768

1405

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

772

1406

REFERENT

III

DEBUTANT

486

BIROUL CAUZE COMERCIALE

1407

SEF BIROU

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

2

1,466

1408

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

1

1190

1409

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

1

1190

1410

CONS.JUR.

I    PRINCIPAL

3

991

1411

CONS.JUR.

I    ASISTENT

3

772

1412

CONS.JUR.

I    ASISTENT

3

772

1413

CONS.JUR.

I    DEBUTANT

571

1414

REFERENT

III    ASISTENT

1

537

1415

CONS.JUR.

I    ASISTENT

1

892

BIROUL AVIZARI CONTRACTE

1416

SEF BIROU

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

1

1,676

1417

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

1

1,676

1418

CONS.JUR.

I    DEBUTANT

571

1419

CONS.JUR.

I    ASISTENT

1

892

1420

CONS.JUR.

I    SUPERIOR

3

1328

1421

REFERENT

III    ASISTENT

1

537

1422

CONS.JUR.

I    DEBUTANT

571

DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA

DIRECȚIA INSPECȚIE SI CONTROL GENERAL

1423

DIR. EXECUTIV

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

50

1424

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

40

1425

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

40

1426

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

40

SERVICIUL CONTROL SPATII, CONTRACTE

1427

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1428

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1429

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1430

INSPECTOR

I    SUPERIOR

3

1328

1431

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

1432

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

1433

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1434

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1435

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1436

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

892

1437

INSPECTOR

I    DEBUTANT

571

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

1438

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1439

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1440

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1441

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1442

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

1443

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

1444

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

1445

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

1446

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

892

1447

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1448

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1449

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1450

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1451

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

892

1452

INSPECTOR

I    DEBUTANT

571

SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE

1453

SEF SERV.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1454

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1455

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1456

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1457

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1,466

1458

INSPECTOR

1    SUPERIOR

3

1328

1459

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1460

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

1461

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

DIRECȚIA


NR.

CRT.


FUNCȚIA DE CONDUCERE


FUNCȚIA DE EXECUȚIE


CLS/S

T


GRAD/TR PROF


TR

SAL


SALARIUL DE BAZA


1462

INSPECTOR

l    SUPERIOR

1

1,676

1463

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1464

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1465

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1466

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

892

1467

INSPECTOR

I    DEBUTANT

571

SERVICIUL CONTROL DOMENIUL PUBLIC

1468

. SEFSERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1469

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1470

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

892

1471

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1472

INSPECTOR

I    SUPERIOR

3

1328

1473

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

1474

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1,466

1475

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1070

1476

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

772

1477

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

772

1478

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1479

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1480

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1481

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1482

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE SI PROTECȚIA MEDIULUI

1483

SEF SERV.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1484

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1485

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1,466

1486

INSPECTOR

1    SUPERIOR

3

1328

1487

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1070

1488

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1070

1489

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1490

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

1491

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1492

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1493

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1494

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1495

I

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1496

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1497

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI, UTILITATI PUBLICE

1498

SEF SERV.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1499

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1500

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1501

I

INSPECTOR

1    SUPERIOR

3

1328

1502

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1,466

1503

i

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190


30


30


1504

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

772

1505

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1506

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1507

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1508

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1509

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1510

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1511

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

1512

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %


SERVICIUL INSPECȚIE DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII SI RESPECTARE REGLEMENTARI

1513

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1514

INSPECTOR

l

SUPERIOR

1

1,676

1515

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

1516

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

1517

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

1518

INSPECTOR

I

SUPERIOR

2

1,466

1519

INSPECTOR

I

SUPERIOR

2

1,466

1520

INSPECTOR

I

SUPERIOR

2

1466

1521

SECR. DACT.

M

2

483

1522

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

1523

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

1524

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

1525

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

1526

INSPECTOR

I

ASISTENT

1

892

1527

INSPECTOR

I

ASISTENT

1

892

1528

INSPECTOR

I

DEBUTANT

571

1529

INSPECTOR

I

DEBUTANT

571

SERVICIUL URMĂRIRE REZOLVARE SESIZĂRI

1530

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1531

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1532

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1533

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1534

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1535

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1190

1536

INSPECTOR

I    ASISTENT

3

772

1537

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

1,358

1538

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

1539

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1540

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1541

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1542

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1543

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1544

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1545

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

1546

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571

DIRECȚIA

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

SALARIUL

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

DE BAZA


SERVICIUL DESFIINȚĂRI CONSTRUCȚII ILEGALE


1547

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1548

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1549

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1550

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1551

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1,466

1552

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1466

1553

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1554

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1555

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1070

1556

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1557

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1558

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1559

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571


30


SERVICIUL INSPECȚIE PUBLICITATE


1560

SEF SERV.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1561

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1562

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1,466

1563

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1564

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1070

1565

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

1566

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1567

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1568

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1569

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1570

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1571

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1572

INSPECTOR

1    DEBUTANT

571


30


ÎERVICIUL INSPECȚIE LUCRĂRI EDILITARE


1573

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

3

1,328

1574

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1,676

1575

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1576

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676

1577

INSPECTOR

1    SUPERIOR

3

1328

1578

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1190

1579

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1070

1580

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

3

991

1581

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

892

1582

INSPECTOR

1    ASISTENT

2

831

1583

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

1,358

1584

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

1,358

1585

REFERENT

III    SUPERIOR

1

888

1586

REFERENT

III    SUPERIOR

2

768

1587

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

610

1588

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1,676


30


DIRECȚIA

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRADZTR PROF

TR

SAL

SALARIUL DE BAZA

IND COND. %

1589

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

1,676

1590

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

1591

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

1190

1592

INSPECTOR

I

ASISTENT

1

892

1593

INSPECTOR

I

DEBUTANT

571

DIRECȚIA STRATEGIE SI ANALIZA DOCUMENTE

1594

DIR. EXECUTIV

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

50

SERVICIUL EVIDENTA SI ANALIZA DOCUMENTE

1595

SEF SERV.

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

30

1596

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

1597

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

1598

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

1599

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1600

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1601

!

REFERENT

III

SUPERIOR

1

888

1602

CONSILIER

I

ASISTENT

1

892

1603

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1,676

1604

CONSILIER

I

ASISTENT

1

892

1605

REFERENT

III

ASISTENT

1

537

BIROUL STRATEGIE SI ARMONIZARE PROGRAME

1606

SEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

25

1607

CONSILIER

I

ASISTENT

1

892

1608

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1,676

1609

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

1190

1610

CONSILIER

I

ASISTENT

1

892

1611

CONSILIER

1

ASISTENT

1

892

SERVICIUL DE PROTOCOL SI REPREZENTARE

1612

SEF SERV.

INSP.SPEC.

S

IA

1,420

.    30

1613

REFERENT

M

IA

725    7

1614

INSP.SPEC.

S

IA

1,420

1615

REFERENT

M

IA

725

1616

REFERENT

M

1

631

1617

INSP.SPEC.

S

IA

1,420

1618

REFERENT

M

IA

725

1619

REFERENT

M

IA

725

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

LI Primăria Municipiului București

Art.l Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al Municipiului București, împreuna cu aparatul propriu de specialitate descris în continuare constituie o structura funcționala cu activitate permanenta, denumita Primăria Municipiului București. Primăria Municipiului București își îndeplinește Misiunea asumată, aduce la indeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului București si dispozițiile Primarului General.

1.2. Misiunea Primăriei Municipiului București

Art.2 Să creeze și să ofere cetățenilor Municipiului București șansa dezvoltării și împlinirii personale și profesionale.

Art.3 Să dezvolte și să mențină infrastructura orașului, mediul economic, social, edilitar și natural la nivelul exigențelor marilor capitale europene.

Art.4 Să susțină și să contribuie intens la buna funcționare a sistemelor de transport, utilități publice, asistență socială, sănătate, învățământ, informare și educație, promovare a culturii și artei, promovare a sportului și a mijloacelor de divertisment.

Art.5 Să încurajeze dezvoltarea comunității pentru a oferi siguranță, confort și servicii diversificate adresate unei multitudini de stiluri de viață, respectând libertatea opțiunilor cetățenilor săi și venind în întâmpinarea acestora.

Art.6 București trebuie să fie locul în care oamenii își împlinesc aspirațiile, trăiesc o viață bună și pe care îl numesc cu drag "acasă".

1.3. Principii - Linii directoare în activitate

1.3.1    Legalitate

Art.7 Supremația Constitutției și a Legii: nimeni nu este mai presus de lege; nici o activitate desfășurată nu poate încălca legea; nici un motiv nu poate justifica încălcarea legii.

1.3.2    Interes public

Art.8 Prioritatea interesului public: interesul public, expresie a necesităților colective, este mai presus decât interesul personal al funcționarilor publici în exercitarea funcției publice.

1.3.3    Egalitate de tratament

Art.9 Asigurarea egalitatii de tratament a cetățenilor in fata autorităților si instituțiilor publice: funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic in situații identice sau similare;

1.3.4    Deschidere și transparență

Art.10 Deschiderea si transparenta:activitatile desfășurate de funcționarii publici in exercitarea funcției lor sunt publice si pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

1.3.5    Procese, proiecte, programe

A

Art.ll întreaga activitate a Primăriei Municipiului București este structurată în procese, proiecte și programe.

1.3.6    Procese

Art.12 Procesele sunt suite de activități care preiau o "intrare", îi adaugă valoare consumând resurse și produc la "ieșire" un rezultat (îndeplinesc o funcție) care trebuie să răspundă unor cerințe de calitate impuse prin obiective de performanță stabilite de către un beneficiar extern sau intern.

Art.13 Procesele traversează de regulă mai multe unități organizaționale. Abordarea conducerii pe procese urmărește tocmai obținerea rezultatului final în condiții de posibile disfuncționalități între unitățile organizaționale participante la proces.

Art.14 Performanța se măsoară prin nivelul de îndeplinire al obiectivelor exprimat prin indicatori de performanță. Obiectivele se încadrează în trei mari categorii: obiective privind îndeplinirea specificațiilor tehnico-funcționale, obiective privind încadrarea în costuri, obiective privind încadrarea în timp.

1.3.7    Perfecționare continuă

Art.15 Indicatorii de performanță se raportează periodic și reprezintă un instrument cheie pentru conducere care inițiază corecții, acțiuni corective și preventive și perfecționarea continuă a modului de

4? ■ ■    ■    :

ROF - Partea I    // /    pag.2

lîsț;    .• "

lucru al organizației prin modificarea proceselor și documentarea acestora în documente numite proceduri, parte din Manualul Operațional al organizației.

1.3.8 Proiecte

Art.16 Proiectele sunt procese particulare care se execută de regulă o singură dată și produc rezultate "unicat".

1.3.9 Programe

Art.17 Programele sunt ansambluri de proiecte interdependente care luate împreună servesc atingerii unui scop mai general.

Art.18 Procesele de Planificare strategică și respectiv Planificare anuală stabilesc atât obiective pentru procesele organizației cât și obiectivele și conținutul Programelor gestionate de diferite unități organizaționale.

1.3.10    Excelentă

5

Art.19 Primăria Municipiului București urmărește excelența în tot ceea ce își propune să realizeze prin Performanță, Eficacitate și Eficiență.

1.3.11    Performantă

»

Art.20 Obiectivele pe care și le propune trebuie să răspundă cerințelor și necesităților prezente și anticipate ale cetățenilor și comunității, să fie mai ambițioase decât ale altor entități similare și să reprezinte un progres față de propria activitate din trecut. Nivelul performanței trebuie să fie ridicat, omogen în organizație și să manifeste tendințe pozitive. Organizația trebuie să-și dezvolte și să împărtășească pe larg experiența acumulată.

1.3.12    Eficacitate

Art.21 Organizația trebuie Șă-și atingă obiectivele.

1.3.13    Eficientă

5

Art.22 Organizația trebuie să înregistreze costuri optime în raport cu obiectivele propuse.

1.3.14    Delegarea autorității și activității

Art.23 Autoritatea și activitățile trebuie delegate ori de câte ori este posibil. Rolul de coordonare, decizie sau execuție trebuie să fie întotdeauna delegat ("coborât" pe scara ierarhică) împreună cu responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor dar și împreună cu mijloacele-resursele (umane, financiare, materiale, informaționale) necesare atingerii obiectivelor.

1.3.15 Utilizarea extinsă a sistemului informatic

Art.24 întreaga organizație trebuie să utilizeze extins sistemului informatic existent. Direcția Generală Operațiuni va defini și actualiza indicatori de utilizare ai sistemului informatic ținând cont de stadiul de dezvoltare al acestuia. Indicatorii de utilizare ai sistemului informatic vor fi incluși în rapoartele interne ale organizației iar progresul în utilizarea sistemului informatic va deveni criteriu de evaluare pentru conducerea PMB. Funcționalitatea și performanța sistemului informatic vor fi adaptate pentru a face față creșterii volumului de procesare anticipat.

1.3.16    Introducerea informației în sistemul informatic

Art.25 Informația primară trebuie introdusă în sistemul informatic cât mai aproape de locul de producere sau intrare, acolo unde se cunosc logica și detaliile de context privind activitatea pentru care se introduce informația precum și interpretarea corectă și completă a acesteia.

1.3.17    Reprezentantul Managementului pentru Calitate

Art.26 Reprezentantul Managementului pentru Calitate (în sensul dat de standardul ISO 9000) este Directorul General pentru Operațiuni. Atribuțiile acestuia se completează cu prevederile standardului. El va aproba și va ajusta și componența echipelor de audit pentru management integrat în vederea asigurării independenței auditorilor și a atingerii obiectivelor auditului.

1.3.18    Inițiativa efortului suplimentar

Art.27 Modul de lucru al unei organizații este supus permanent schimbărilor induse de legislație, mediul de activitate, necesitatea de a perfecționa activitatea. în asemenea situații în care rolurile și responsabilitățile unităților organizaționale și posturilor sunt nedefinite sau incomplet definite, procesele sunt parțial descrise sau nu sunt deloc descrise este obligația expresă a celui care observă o asemenea disfuncționalitate (reală sau potențială) să o semnaleze imediat managerului său direct.

Art.28 Este obligația eXpresă a managerului său direct să identifice și să caracterizeze disfuncționalitatea și să o semnaleze imediat Directorului General pentru Operațiuni, în calitatea sa de Reprezentant al Managementului pentru Calitate.

Art.29 Este obligația expresă a Reprezentantului Managementului pentru Calitate să identifice fără întârziere unitățile organizaționale care trebuie implicate în aplicarea corecției, a acțiunii corective-preventive și respectiv în eliminarea disfuncționalității prin proiectarea-reproiectarea procesului-proceselor respectiv(e), să stabilească obiectivele și amploarea efortului de perfecționare și să stabilească un coordonator pentru echipa de pefecționare a procesului (echipei de elaborare a procedurii).

Art.30 Este obligația expresă a Directorilor Generali și Directorilor solicitați în rezolvarea disfuncționalității să răspundă prompt, să dedice resurse și să colaboreze în stabilirea soluției de perfecționare.

1.4 Principii privind conduita

1.4.1 Integritatea

Art.31 Integritatea înseamnă sinceritate, consecvență și responsabilitate în toate acțiunile întreprinse sau coordonate.

1.4.2    Atitudinea orientată spre client

Art.32 Atitudinea orientată (spre client presupune identificarea cerințelor și necesităților beneficiarilor externi (cetățeni sau persoane juridice) și interni. Ea presupune îndeplinirea acestor cerințe și necesități dar și obținerea satisfacției beneficiarului. Amabilitatea, bună-voința și buna-credință trebuie să caracterizeze toate demersurile legate de îndeplinirea cerințelor clientului.

Art.33 Funcționarii publici au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor șsi la transpunerea lor in practica, in scopul realizării competentelor instituției publice.

Art.34 Atitudinea orientată spre client presupune, in condițiile legii, transparența administrativă, pentru a castiga si a menține încrederea publicului in integritatea, imparțialitatea si eficacitatea autoritatilor si instituțiilor publice.

Art.35 In activitatea lor, funcționarii publici au obligația de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lașa influențați de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, funcționarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

1.4.3    Profesionalismul

Art.36 Profesionalismul înseamnă competență, rigoare și finalizare. Un comportament profesionist presupune utilizarea tuturor informațiilor și cunoștințelor pentru urmărirea riguroasă a obținerii rezultatului așteptat. Profesionalismul asigură predictibilitatea rezultatelor individuale și inspiră încredere.

1.4.4    Imparțialitatea și independența

Art.37 Imparțialitatea și independența presupun adoptarea unei atitudini obiective, neutre față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea funcției publice.

1.4.5    Spirit de echipă

Art.38 Spiritul de echipă presupune implicare în efortul realizat, respectul și absența discriminării în relația cu ceilalți membri ai echipei, plasarea intereselor echipei deasupra celor personale, comunicare și colaborare excelente în urmărirea obiectivelor comune.

ROF - Partea Ipag. 5


1.4.6 Loialitatea

Art.39 Funcționarii publici au obligația de a apara in mod loial prestigiul Primăriei Municipiului București, precum si de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Art.40 Atitudinea loială față de Primăria Municipiului București exclude exprimarea in public de aprecieri neconforme cu fealitatea in legătură cu activitatea Primăriei Municipiului București, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual.

Art.41 Loialitatea exclude exprimarea de aprecieri neautorizate in legătură cu litigiile aflate in curs de soluționare si in care Primăria Municipiului București are calitatea de parte.

Art.42 In indeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici au obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primăriei Municipiului București.

1.4.7 Confidențialitatea

Art.43 Funcționarii publici au datoria să nu dezvăluie (altfel decât în condițiile legii) informațiile care nu au caracter public.

Art.44 Funcționarii publici au datoria să nu dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;

1.5 Baza legală

1.5.1 Baza legală generală

Art.45 Primăria Municipiului București este organizata si funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si in conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi si a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate.

Art.46 Primarul General este șeful administrației publice locale a municipiului București si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controlează, conform art. 61(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

Art.47 Primând General reprezintă autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.

Art.48 Primarul General răspunde de buna funcționare a administrației publice a municipiului București, in condițiile legii.

Art.49 Primarul General persoanele fizice sau juridice


reprezintă municipiul București in relațiile cu alte autoritati publice, cu romane sau străine, precum si injustiție.

Art.50 In relațiile dintre Consiliul General al Municipiului București, ca autoritate deliberativa si Primarul General, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Art.51 Intre Prefectul municipiului București, in calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul General al Municipiului București si Primarul General nu exista raporturi de subordonare.

Art.52 Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici si Primăria Municipiului București este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata.

Art.53 Personalul care efectuează activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, intretinere-reparații si de deservire, este angajat cu contract individual de munca. Persoanele care ocupa aceste funcții nu au calitatea de funcționar public si li se aplica legislația muncii.

Art.54 Normele de conduita profesionala a funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici si sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o funcție publica in cadrul Primăriei Municipiului București.

1.5.2 Baza legală specifică

Art.55 Responsabilii pentru proiectarea proceselor au obligația de a menține lista legislației aplicabile în cursul execuției proceselor de care răspund.

1.6 Relații funcționale

1.6.1 Relații de autoritate ierarhice:

i

Art.56 subordonarea Viceprimarilor fata de Primarul General;

Art.57 subordonarea directorilor generali, directorilor, directorilor executivi si șefilor compartimentelor independente fata de Primarul General si după caz, fata de Viceprimari sau fata de Secretarul General al municipiului București, in limita competentelor stabilite de legislația in vigoare, a dispozițiilor Primarului General si a structurii organizatorice;

Art.58 subordonarea directorilor generali adjuncti, directorilor executivi adjuncti, șefilor de servicii si șefilor de birouri fata de directorii generali, directorii sau directorii executivi - după caz;

Art.59 subordonarea personalului de execuție fata de directorul general, directorul general adjunct, directorul, directorul executiv, directorul executiv adjunct, șeful de serviciu sau șeful de birou, după caz;

1.6.2 Relații de tip Fumizor-Beneftciar extern - intern

Art.60 Se stabilesc între unitățile organizaționale ale PMB care prestează un serviciu către comunitate și beneficiarii externi ai activității acestora, cetățeni sau persoane juridice, respectiv între unitățile organizaționale ale PMB care prestează un serviciu având drept beneficiar o altă unitate organizațională

ROP - Partea I a PMB și unitatea organizațională beneficiar. Acest tip de relație este fundamental pentru instaurarea unui climat de comunicare și colaborare și pentru abordarea pe procese a conducerii organizației.


pag.7


1.6.3    Relații de autoritate funcționale

5    »

Art.61 Se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorica a Primăriei Municipiului București cu serviciile publice si instituțiile publice din subordinea C.G.M.B., precum si cu regiile autonome si societățile comerciale din subordinea C.G.M.B. sau la care C.G.M.B. este acționar, in conformitate cu obiectul de activitate, atribuțiile specifice fiecărui compartiment sau competentele acordate prin dispoziția Primarului General si in limitele prevederilor legale;

1.6.4    Relații de cooperare

Art.62 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București sau între acestea și compartimentele corespondente din cadrul unităților subordonate C.G.M.B. sau la care acesta este acționar;

1.6.5    Relații de cooperare

Art.63 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București si compartimente similare din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. Din tara sad din stainatate. Aceste relații de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atribuțiilor compartimentului sau a competentelor acordate prin dispoziția Primarului General sau hotararea C.G.M.B.;

1.6.6    Relații de reprezentare

Art.64 In limitele legislației in vigoare si a mandatului acordat de Primarul General (prin dispoziție), Secretarul General, Viceprimarii sau personalul compartimentelor din structura organizatorica reprezintă Primăria Municipiului București in relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri, etc., din tara sau străinătate;

Art.65 Funcționarii publici care reprezintă autoritatea sau instituția publica in cadrul unor organizații internaționale, instituții de invatamant, conferințe, seminarii si alte activitati cu caracter internațional au obligația sa promoveze o imagine favorabila tarii si Primăriei Municipiului București.

1.6.7    Relații de iflspectie si control

Art.66 Se stabilesc intre compartimentele specializate in inspecție si control (Direcția inspecție si control general, Direcția de audit public intern, Direcția buget, Direcția venituri, Direcția managementul calitatii, Direcția coordonare, reglementare infrastructura), compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziția Primarului General si unitățile subordonate C.G.M.B. sau care desfasoara activitati supuse inspecției si controlului, conform competentelor stabilite prin legi si alte acte normative in vigoare.

1.7 Regulamentul de Organizare și Funcționare

1.7.1    Conținut

Art.67 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare stabilește lista funcțiilor îndeplinite de organizație (lista proceselor) și responsabilitatea unităților organizaționale pentru proiectarea (P), coordonarea execuției (C) și participarea la execuția acestor procese (E).

Art.68 Regulamentul de Organizare și Funcționare este o sinteză a Manualului Operațional. El prezintă doar "ce trebuie să facă organizația" și responsabilitățile asociate tară a da detalii despre "cum trebuie îndeplinite funcțiile organizației".

1.7.2    Aprobare

Art.69 Regulamentul de Organizare și Funcționare se aprobă periodic prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București

1.7.3    Actualizare

Art.70 Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi actualizat periodic pentru a reflecta modificările necesare în funcționarea organizației.

Art.71 Fiecare versiune a ROF prevede obligativitatea actualizării Manualului Operațional pentru a include procesele care îndeplinesc funcțiile noi/modificate prevăzute de ROF într-un interval de timp precizat. Obligativitatea aplicării modificărilor introduse printr-o nouă versiune a ROF survine de la momentul documentării proceselor modificate în Manualul Operațional, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel.

1.7.4    Transpunerea prevederilor prezentului ROF în Manualul Operațional

Art.72 Termen de realizare: 31 decembrie 2007. în cursul procesului de elaborare a formei actualizate a Manualului Operațional, pentru ușurința descrierii și înțelegerii, procesele prevăzute a fi introduse ca procese noi pot fi transformate - în urma analizei - în grupe de procese cu mai multe componente, indexate prin extinderea indexului rădăcină al grupului de procese.

1.8 Manualul operațional

1.8.1 Conținut

9

Art.73 Manualul Operațional este gestionat prin intermediul unei aplicații informatice specializate în modelare operațională.

Art.74 Procesele organizației, organigrama precum și alte modele care descriu sisteme, resurse, activități și relații între acestea au o reprezentare grafică intuitivă în spatele căreia se află o bază de date relațională care oferă posibilitatea unei analize detaliate și consistente a modului de funcționare al organizației.

ROF - Partea I


pag.9


Art.75 Aplicația informatică este administrată și utilizată pentru documentarea Manualului Operațional de către Direcția Sisteme Informatice, Serviciul de Modelare Operațională (SMO). SMO va asista Administratorii de Proces responsabili cu proiectarea proceselor și echipele de elaborare a procedurilor coordonate de aceștia pentru documentarea proceselor în Manualul Operațional.

Art.76 Toate procesele organizației vor fi descrise utilizând exclusiv acest instrument informatic.

Art.77 Orice documente, formulare, liste de verificare, alte instrumente, vor fi inserate sau referite prin funcții specifice în baza de date a Manualului Operațional.

Art.78 Toate demersurile de certificare, recertificare, audituri interne și externe ale Sistemelor de Management (pentru Calitate și Mediu) vor fi realizate utilizând procedurile documentate în Manualul Operațional.

1.8.2    Aprobare

Art.79 Manualul Operațional este aprobat prin Dispoziție a Primarului General.

1.8.3    Actualizare

Art.80 Manualul Operațional este actualizat ori de câte ori este necesar.

1.8.4 Definiții »

i

I

Art.81 Următorii termeni sunt utilizați cu următoarele înțelesuri:

Direcție Oarecare - Orice direcție - neprecizată - din structura organizatorică a PMB.

Direcție Generică - Orice direcție - dintr-o submulțime precizată a direcțiilor din structura organizatorică a PMB.

Procese generale - Procesele generale sunt procese la care participă și agenți specificați prin posturi aparținând unei direcții oarepare.

Procese generale cu participare selectivă - Procesele generale cu participare selectivă sunt procese la care participă și agenți specificați prin posturi aparținând unei direcții generice.

Procese specifice - Procesele specifice sunt procese cu agenți specificați exclusiv prin posturi aparținând unor direcții precizate.

A

Procedură - In acest document, termenul de procedură desemnează documentul care descrie un Proces Organizațional.

1.8.5 Roluri în procese

Art.82 O direcție oarecare poate avea trei roluri în raport cu un Proces Organizațional: rolul de coordonator al proiectării-perfecționării procesului respectiv (P), rolul de coordonator al execuției procesului (C) și respectiv rolul de simplu executant-participant (E) la acel proces. Atunci când o unitate organizațională este menționată cu un anumit rol, implicit, conducătorul acelei unități organizaționale (Director General, Director Executiv, Șef de Serviciu, Birou sau Compartiment) este responsabil de buna îndeplinire a rolului precizat.

1.8.6    Proiectarea-Perfecționarea proceselor, Echipa de elaborare procedură

Art.83 Proiectarea-Perfecționarea proceselor se realizează conform "1.2.1.2 Identificare, prelevare, analiza si documentare procese organizationale". Direcțiile participante la proces desemnează membrii echipei de elaborare de procedură. Fiecare Proces are un singur Administrator de Proces care răspunde de forma acestuia. Direcția care are procesul în administrare va desemna coordonatorul echipei de elaborare de procedură.

Lista proceselor și Lista Administratorilor de Procese se regăsesc in Partea a Il-a a ROF.

1.8.7    Legislația aplicabilă proceselor

Art.84 Administratorul de Proces trebuie să întrețină lista actualizată cu legislația primară și secundară aplicabilă fiecărui proces în parte. Direcția Juridic, Contencios și Legislație va oferi consultanța internă pentru verificarea și completarea acestor liste.

1.8.8    Coordonarea Execuției Proceselor

>

Art.85 Coordonarea execuției proceselor poate reveni mai multor direcții pentru același tip de proces (ex. Procesul "1.4.1.1.1 Angajare-promovare personal PMB" este coordonat de fiecare dată de direcția angajatoare) dar pentru fiecare execuție a unui proces există un singur coordonator (pt ex. Dat direcția care face angajarea în fiecare caz în parte). Conducătorul unității organizaționale care coordonează execuția procesului are responsabilitatea ducerii la bun sfârșit a procesului respectiv.

1.8.9    Participarea la execuția proceselor

Art.86 Conducătorii unităților organizaționale care participă la execuția proceselor (E) răspund de buna execuție a activităților la care unitățile lor participă în acel proces.

1.9 Regulamentul Intern

1.9.1 Conținut, referire

Art.87 Regulamentul Intern este documentul care stabilește politicile organizaționale. Politicile organizației stabilesc reguli ce trebuiesc respectate în cursul execuției proceselor organizației.

1.10 Organigrama

1.10.1 Aprobare

Art.88 Organigrama PMB este aprobată prin HCGMB 62 din 20.02.2007

1.11 Statul de Funcții și Numărul de posturi

1.11.1 Aprobare

Art.89 Ștatul de Funcții și Numărul de posturi sunt aprobate prin HCGMB.

1.12 Primarul General

1.12.1 Atribuții

9

Art.90 Primarul General conduce si controlează activitatea aparatului propriu de specialitate.

Art.91 In cadrul numărului total de posturi aprobate prin hotararea C.G.M.B., pentru buna funcționare a instituției, Primarul General aproba numărul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorica, aproba transformarea posturilor vacante prevăzute in statul de funcții, conform legislației in vigoare, aproba modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea in cadrul altui compartiment al P.M.B., precum si constituirea de colective, compartimente de lucru și unități de implementare, in funcție de necesitați.

Art.92 Primarul General poate aproba suplimentarea numărului de posturi pentru unitățile de implementare a proiectelor, cu personal incadrat pe o perioada de timp determinata.

Art.93 Atribuțiile Primarului General sunt cele prevăzute la art. 63 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

1.13 Viceprimari

1.13.1 Atribuții

9

Art.94 Viceprimarii exercita atribuțiile ce le sunt delegate de Primarul General prin dispoziție.

1.14 Secretarul Genqral

1.14.1 Atribuții

9

Art.95 Secretarul General al municipiului București îndeplinește, in condițiile legii, atribuțiile prevăzute la art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

Art.96 Secretarul General îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege, precum si insarcinarile date de către Consiliul General âl Municipiului București sau de către Primarul General.

1.15 Director General

1.15.1 Atribuții

Art.97 Directorii Generali coordonează și îndrumă proiectarea și planificarea proceselor și proiectelor administrate de direcțiile din subordinea lor în așa fel încât interacțiunea între acestea și restul organizației să se realizeze eficace, eficient, răspunzând cerințelor și necesităților beneficiarului (intern sau extern) și cu respectarea legislației în vigoare.

Art.98 Directorii Generali răspund de performanța ansambului de procese coordonate de direcțiile din subordinea lor prin monitorizarea acestora și aplicarea corecțiilor, acțiunilor corective, acțiunilor preventive și inițiativelor de perfecționare a proceselor.

Art.99 Directorii Generali răspund de optimizarea și echilibrarea resurselor utilizate în procesele coordonate de direcțiile din subordinea lor.

Art.100 Directorii Generali răspund de eliminarea disfuncționalităților în execuția proceselor executate în direcțiile din subordinea lor și de buna interacțiune între acestea și restul organizației prin cooperare cu ceilalți Directori Generali și Directori Executivi ai direcțiilor direct subordonate Primarului General.

1,16 Director Executiv

1.16.1 Atribuții »

Art.101 Directorii Executivi coordonează proiectarea proceselor aflate în administrarea Direcției executive proprii și numesc participanți în echipele de elaborare de proceduri.

Art.102 Directorii Executivi răspund de performanța proceselor a căror execuție o coordonează direcțiile proprii și răspund de performanța activităților din procesele la care direcția proprie participă în calitate de executant.

Art.103 Directorii Executivi inițiază corecții, acțiuni corective, acțiuni preventive și perfecționări ale proceselor la care participă direcția proprie.

Art.104 Directorii Executivi răspund de optimizarea și echilibrarea resurselor utilizate în procesele la care participă direcția proprie.

Art.105 Directorii Executivi răspund de eliminarea disfuncționalităților în execuția proceselor executate în direcția proprie.

Art.106 Directorii Executivi coordonează și îndrumă activitatea Instituțiilor Publice de Interes Local din punct de vedere al planificării, monitorizării performanței și inițierii de acțiuni corective și preventive în cadrul acestora, conform Anexei 1.

■S'

pag. 13


BIS

1.16.2 Delegarea autorității și activității

Art.107 Directorii executivi pot delega coordonarea execuției proceselor respectiv activităților din procese către Șefii de serviciu, Birou sau Compartiment.

1.17 Procesele generale ale organizației

1.17.1 Lista Proceselor Generale

Art.108 Lista proceselor generale ale organizației se regăsește în Partea a Il-a a ROF.

PARTEA a Il-a

- LISTA ADMINISTRATORILOR DE PROCESE -- LISTA PROCESELOR GENERALE -

Lista administratorilor de procese

Nr. Crt.    Nume proces    P

1    1.1.1.1 Planificare strategica-stabilire obiective    DSAD

2    1.1.1.2 Armonizare programe dezvoltare PMB cu organisme guv. si inter    DSAD

3    1.1.1.3 Elaborare proiect buget anual si estimare buget pe 3 ani    DB

4    1.1.1.4 Definirea si actualizarea indicatorilor relevanți cu privire la MB    DSI

5    1.1.1.5 Colectarea si actualizarea de date statistice privind PMB    DSI

6    1.1.2.1.1    Planificare    anuala lucrări investiții pe teritoriul MB    DSAD

7    1.1.2.1.2    Planificare    anuala investiții locuințe si obiective social-culturale DINS

8    1.1.2.1.3    Planificare    anuala iluminat public    DUP

9    1.1.2.1.4    Planificare    anuala program salubrizare    DUP

10    1.1.2.1.5    Planificare    anuala SI    DSI

11    1.1.2.1.6    Planificare    anuală în domeniul energetic    DUP

12    1.1.2.1.7    Planificare    anuală Program de Cultură    DC

13    1.1.2.1.8    Planificare    anuală Program Dezvoltare Turism    DDvT

14    1.1.2.1.9    Planificare    anuală program învățământ, sănătate,    sport    DINM

15    1.1.2.2 Planificare si actualizare plan anual misiuni audit public intern    DAPI

16    1.1.2.3 Planificare si actualizare plan anual activitate calitate-mediu    DMCM

17    1.1.2.4 Planificare anuala control încasare si virare venituri CGMB    DV

18    1.1.3.1 Fundamentare buget venituri proprii al CGMB    DB

19    1.1.3.2 Elaborare propuneri venituri buget-rectificari de buget PMB    DV

20    1.1.3.3 Centralizare si transmitere cheltuieli de investiții    DB

21    1.1.3.4 Centralizare si transmitere cheltuieli curente preconizate proprii    DB

22    1.1.3.5 Elaborare proiect de buget pentru anul următor    DB

23    1.1.3.6 Stabilire plan de conturi la nivel analitic    DFC

24    1.1.4.1 Identificâre, promovare si aprobare SFER (BEI, BERD)    DMCE

25    1.1.4.2 Identificare, promovare si aprobare SFEN (ISPA, PHARE)    DMCE

26    1.1.4.3 Obținere autorizare CAIL    DMCE

27    1.1.4.4 Obținere si valorificare granturi    DMCE

28    1.1.4.5 Finanțare prin emisiune obligațiuni pe piața internaționala de cap    DMCE

29    1.1.4.6 Identificare proiecte parteneriat public privat    DACC

30    1.1.4.7 Selecție oferte si negociere contract parteneriat public privat    DACC

31    1.1.4.8 Avizare proiecte privind conformitatea cu legislația europeana in    DIE

32    1.1.4.9 Prestare servicii consultanta pentru proiecte cu finanțare europe;    DIE

33    1.1.4.A Identificare, promovare si aprobare SFEN (Fonduri structurale)    DMCE

34    1.1.4.B îmbunătățire Capacitate atragere de credite    DMCE

35    1.1.4.C Obținere calificativ de rating (FITCH, STANDARD & POOR)    DMCE

36    1.2.1.1 Elaborare si mentenanta norme de audit public intern    DAPI

37    1.2.1.2 Identificare, prelevare, analiza si documentare procese organizai    DMCM

38    1.2.1.3 Implementare procese orgariizationale    DMCM

39    1.2.2.1 Modificare-actualizare organigrama-ROF PMB    DMRU

40    1.2.2.2 Aprobare număr posturi si stat de funcții PMB    DMRU

41    1.2.2.3 Verificare si actualizare fisa post    DMRU

42    1.2.2.4 Transformare posturi vacante PMB    DMRU

43    1.2.3.1.1 Infiintâre-organizare-reorganizare instituții publice subordonate DMRU

44    1.2.3.1.2 Analiză si propunere ROF instituții culturale    DMRU

45    1.2.3.2 Aprobară stat de funcții instituții publice subordonate    DMRU

a ll-a


1.2.3.3 Transformare posturi vacante instituții publice subordonate

1.3.1.1    Raportare periodica performanta procese

1.3.1.2    Realizare de situații privind execuție buget MB (CGMB si sectoar

1.3.1.3    Raportare situații financiare centralizate CGMB

1.3.1.4    Raportare execuție cheltuieli personal

1.3.1.5    Rapoarte trimestriale, cumulate si anuale conturi venituri

1.3.1.6    Tratare cereri de informație pentru raportare interna

1.3.1.7    Elaborare rapoarte evaluare stadiu programe-proiecte

1.3.2.1    Ședința operativa - Analiza Managementului

1.3.2.2.1    Urmărire implementare recomandări API

1.3.2.2.2    Urmărire implementare recomandări cu privire la activitatea AF

1.3.2.2.3    Monitorizare activitate API

1.3.2.3.1    CFP cheltuieli curente

1.3.2.3.2    CFP investiții

1.3.2.3.3    CFP cheltuieli personal

1.3.2.3.4CFP vefnituri

1.3.3.1    Pregătire si efectuare misiuni API

1.3.3.2    Evaluare activitate API

1.3.3.3    Pregătire si efectuare audit management integrat

1.3.4    Coordonare procese

1.3.5    Controlul serviciului neconform

1.3.6.3    Managementul înregistrărilor

1.3.6.4    Managementul documentelor

1.3.6.5    Analiza aspectelor de mediu

1.3.6.6    Gestiunea deșeurilor

1.3.6.7    Pregătre Audit Extern Certificare-Recertificare

1.4.1.1.1    Angajare-promovare personal PMB

1.4.1.1.2    Stabilire salariu încadrare personal PMB

1.4.1.1.2.1    Acofdare sporuri personal PMB

1.4.1.1.3    Orientarea noilor angajați PMB

1.4.1.2.1    Planificare performanta si dezvoltare cariera

1.4.1.2.2    Facilitare performanta angajați

1.4.1.2.3    Evaluare periodica personal PMB

1.4.1.2.4    Acordare premii lunare personal PMB

1.4.1.2.5    Acordare premiu anual personal PMB

1.4.1.2.6    Acordare salarii de merit personal PMB

1.4.1.2.7    Asigurare acces personal PMB la formare profesionala

1.4.1.2.8    Evidenta prezenta si concedii

1.4.1.2.9    Calcul si evidenta ore suplimentare personal PMB

1.4.1.2.    A împuternicire agenti constatatori

1.4.1.2.    B Eliberare adeverințe de salariu

1.4.1.2.    C Modificare, suspendare, încetare raporturi de serviciu-CM PME

1.4.1.2.    D*Gestiune dosare profesionale

1.4.1.3.1    Efectuare control medical periodic personal PMB

1.4.1.3.2    EfectUare-verificare instructaj protecția muncii personal PMB

1.4.1.4.1    Execuția Programului de Comunicare interna

1.4.2.1    Angajare conducători IPS (personal contractual)

1.4.2.2    Concurs de angajare IPS

1.4.2.3    Evaluare anuala conducători IPS . T, \

1.4.2.4    Acordare premii si salarii de merit conducători IPS

1.4.2.5    Acordare sporuri angajați IPS    . v

Lista administratorilor de procese


DMRU

DMCM

DB

DB

DB

DFC

DV

DGO

DGO

DAPI

DAPI

DAPI

DFC

DFC

DFC

DV

DAPI

DAPlx

DMCM'

DGO

DMCM

DMCM

DMCM

DMCM

DMCM

DMCM

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU

DMRU


pag.2


DAPC

DAPC

DAPC

DAPC

DAPC

DAPC

DAPC

DAPC

DAPC

DAPC

DAPC

DTDSC

DINS

DINS

DINS

DINS

DCRI

DCRI

DGDIPU

DMCE

DMCE

DINS

DCRI

DTDSC

DUP

DUP

DAPt

DGLPV

DGLPV

DGLPV

DAPt

DC

DRPI

DC

DC

DC

DPMEEC DPMEEC DPMEEC DPMEEC DPMEEC DPMEEC DPMEEC DPMEEC DATJ DAPb DATJ DATJ DUAT DUAT DCRI


97

98

99

100 101 102

103    1

104    1

105    1

106    1

107    1

108

109

110 111 112

113

114

115

116

117

118

119

120 121 122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134


135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147


,5.1*Elaborare documente pregătitoare și operative privind masurile de ,5.2*Asigurare secretariat Comisie pt Probleme de Aparare a municipiu ,5.3*Elaborare Plan de control

,5.4*Elaborarea cererilor CGMB pt proiectul Planului de Mobilizare a E< ,5.5*Evidenta militară a salariatilor PMB ,5.6*lnstruire personal de paza ,5.7*Executie lucrări de întreținere si reparații

,5.B*Monitorizar .1.1.1 Elaborare


,5.8*Asigurare mobilizare la locul de munca a personalului cu obligații r .5.9*Asigurare paza si securitate obiective (puncte comanda protecție c ,5.A*Gestiune materiale intervenție in situații de urgenta ea aplicării programului de aprovizionare raționalizata £ teme proiectare

1.1.2    Expertizare oportunitate lucrări consolidare

1.1.3    Elaborare documentație proiectare lucrări consolidare

1.1.4    Elaborare documentație execuție lucrări OILSC

1.1.5    Elaborare documentație execuție lucrări consolidare 1.1.6*Elaborare-actualizare norme privind lucrările de infrastructura .1.1.7*Elaborar^-actualizare norme privind traseul rețelelor tehnico-edil

1.2.1    Management proiecte cu finanțare interna

1.2.2    Management proiecte cu finanțare externa

1.2.3    Urmărire implementare PFER

1.2.4    Urmărire execuție lucrări investiții

1.2.5    Implementare proiecte tehnico-edilitare

1.2.6    Implementare proiecte de desfășurare circulație

1.2.7    Realizarea obiectivelor de investiții apa-canalizare-lacuri

1.2.8    Derulare investiții modernizare sistem prin proiecte DUP

1.2.9    Derulare' parteneriat public-privat

1.2.    A*Management de program-proiect de specialitate

1.2.    B*Lansare și Asistență la Demaraj Proiecte Specialitate

1.2.    C*Monitorikare-asigurare performanță post-implementare Proiecte

1.2.    D*Transfer management rezultate proiect specialitate către DAPt

1.3.1    Derulare parteneriat cu organisme culturale internaționale

1.3.2    Organizare de evenimente

1.3.3    Organizare de evenimente culturale

1.3.4    Acordare titlu cetatean de onoare, schimbare denumire strada 1.3.5*Actualizare-Aprobare lista personal neclerical

1.4.1    Activitati de educație eco-civica, de protecția mediului si civica

1.4.2    Actualizare evidenta si intretinere arbori ocrotiți

1.4.3*Elaborare si actualizare situație spatii verzi publice 1,4.4*Audit de supraveghere anual 1.4.5*Certificărea ecologica piețe 1.4.6*Ecoetichetarea magazinelor alimentare 1.4.7*Monitorizare zgomot urban și management hartă acustică 1.4.8*Avizare proiecte dpdv al impactului asupra nivelului de zgomot

2.1    Elaborare si aprobare HCGMB

2.2    Elaborare si aprobare DPG

2.3    Redactare HCGMB

2.4    înregistrate si verificare proiecte HCGMB

3.1.1    Emitere certificat de urbanism, autorizație de construire-desfiinta

3.1.2    Prelungire valabilitate certificat de urbanism

3.1.3    Emitere autorizație de construire pentru lucrări de infrastructura

148    2.3.1.4 Prelungire valabilitate autorizație de construire

149    2.3.1.5 Emitere autorizații trimestriale de intervenție

150    2.3.1.6 Emitere acord PG pentru lucrări de infrastructura

151    2.3.1.7 Autorizare zilnica lucrări de intervenție pentru remediere avarii

152    2.3.1.8 Eliberare autorizații de acces pentru vehicule grele in MB

153    2.3.1.9 Eliberare autorizații de transport persoane

154    2.3.1 .A Autorizare evenimente publice

155    2.3.1.B Autorizare jocuri de artificii sau filmări pe domeniu public

156    2.3.1 .C Emitere acord evac. si transp. deșeuri rezultate din activ, proprie

157    2.3.1 ,D Emitere autorizații de lucru pentru operatori salubritate

158    2.3.1 .E Emitere autoriz. prestări serv. dezinsectie, dezinfectie si derat

159    2.3.1 .F Emitere autorizații evacuare si transport deșeuri spitalicești

160    2.3.1.G*Emitere acord PG pt lucru pe timp de iarna

161    2.3.1 .H*Evidentiere centralizată MB autorizații de infrastructura

»

162    2.3.2.1 Emitere aviz de amplasare temporara

163    2.3.2.2 Eliberare avize de circulație

164    2.3.2.3 Avizare activitati salubrizare

165    2.3.2.4 Avizare subvenții si tarife UP

166    2.3.2.5 Emitere aviz de precoordonare rețele edilitare zone constituite

167    2.3.2.6 Emit aviz de precoordonare rețele edilitare zone neconstituite

168    2.3.2.7 Avize pentru coordonare

169    2.3.2.8 Emitere avize desfacere pavaje, traseu, rețele infrastructura

170    2.3.2.9*Avizare (preliminară-finală) documentație urbanism

171    2.3.2.A*Emitere situație de urbanism / reglementari

172    2.3.3.1 Urmărire derulare contracte de achiziții lucrari-servicii

173    2.3.3.2 Urmărire realizare obligații RADET privind serviciul public

174    2.3.3.3 Gestiune relație Apa Nova

175    2.3.3.4 Gestiune relație Luxten

176    2.3.3.5 Completare contract de prestație al SC Luxten

177    2.3.3.6 Monitorizare execuție bugetara IMC

178    2.3.3.7 Monitorizare indicatori fizici si economici produs cultural

179    2.3.3.8 Monitorizare achiziții publice si reparații IMC

180    2.3.3.9 Urmărire (dpdv tehnic) contracte de salubrizare

181    2.3.3.A Urmărire (dpdv tehnic) si recepție lucrări contracte de igienizare

182    2.3.3.B Urmărire prestare servicii pentru toalete ecologice

183    2.3.3.C*Monitorizarea volumelor și calității serviciilor prestate în domenii

184    2.3.3.D*Coordonare in teritoriu utilități publice

185    2.3.4.1 Concesionare terenuri

186    2.3.4.2 Licitație concesionare teren

187    2.3.4.3 Activitate comisie repartizare SAD

188    2.3.4.4 Gestiune retrocedări

189    2.3.4.5* Accepta re donații

190    2.3.4.6*Administrare, valorificare și exploatare patrimoniu imobiliar PMB

191    2.3.4.7*Administrare, valorificare și exploatare patrimoniu valori mobiliar

192    2.3.4.8*Gestiune evidenta actionariat CGMB in societăți comerciale / rec

193    2.3.4.9*Exercitare drept preemptiune al municipiului București pentru im'

194    2.3.4.A*Gestionare schimb de proprietăți imobiliare

195    2.3.4.B*ldentificare soluție și gestionare exproprieri,în vederea realizării

196    2.3.4.C*lntocmire, avizare si inscriere la OCPI București pt. proprietăți P

197    2.3.4.D*ldentificare patrimoniu imobiliar PMB

198    2.3.4.E*ldentifi4are patrimoniu valori mobiliare PMB

DUAT

DCRI

DCRI

DCRI

DTDSC

DTDSC

DAPb

CSG

DUP

DUP

DUP

DUP

DCRI

DCRI

DUAT

DTDSC

DUP

DUP

DUAT

DUAT

DCRI

DCRI

DUAT

DUAT

DAT

DUP

DUP

DUP

DUP

DC

DC

DC

DUP

DUP

DUP

DUP

DUP

DAPt

DAPt

DAPt

DJCL DAPt DAPt DAPt DAPt DAPt DAPt DAPt DAPt DAPt DAPt pag.4


199    2.3.4.F*Stabilire drept de proprietate și luare în evidență valori mobiliare

200    2.3.4.G*Stabilire, publicare și luare în evidență drept de proprietate patri

201    2.3.4.H*ldentificare oportunități și dezvoltare patrimoniu imobiliar PMB

202    2.3.4.ridentificare oportunități și dezvoltare patrimoniu valori mobiliare F

203    2.3.4.J*Mentenanță patrimoniu imobiliar PMB

204    2.3.4.K*Organizare proceduri pt. cumpărarea de imobile / apartamente

205    2.4.1.1 Control general

206    2.4.1.2 întocmire nota de constatare-PV de inspecție

207    2.4.1.3 Monitorizare îndeplinire masuri stabilite

208    2.4.2.1 Control verificare legalitate documente si lucrări de construcții

209    2.4.2.2 Semnare PVCSC in cazul aplicării L50/1991

210    2.4.3 Inspecție fiscala

211    3.1.1 Evidenta si evaluare periodica furnizori

212    3.1.2.1 Achiziție publica

213    3.1.2.2 Achiziție prin licitație publica

214    3.1.2.2.1‘Achiziția prin licitație deschisa

215    3.1.2.2.2*Achizitie prin licitație restrinsa

216    3.1.2.2.3*Achizitifâ prin dialog competitiv

217    3.1,2.2.4*Achizitile prin concurs de soluții

218    3.1.2.2.5*Achiziții cf. procedurilor băncilor finanțatoare

219    3.1.2.2.6*Organizare licitații desfășurate după procedurile instituțiilor fine

220    3.1.2.3 Achiziție prin cerere de oferta

221    3.1.2.4 Achiziție prin negociere cu o singura sursa

222    3.1.2.4.1‘Achiziție prin negociere cu publicare prealabila a unui anunț de

223    3.1.2.4.2‘Achizirie prin negociere fara publicare prealabila a unui anunț c

224    3.1.2.5 Cumparâre directa

225    3.1.2.6 Soluționare contestării in achiziții publice

226    3.1.2.7 întocmire contract de achiziție publica

227    3.1.2.8 întocmire act aditional-nota de reziliere la contract achiziție public

228    3.1.3.1 întocmire contract de inchiriere-conces., act adițional, nota rezil.

229    3.2.1.1 Procedura de constituire ATOP

230    3.2.1.2 Relația cu compartimentele ATOP din tara

231    3.2.2.1 Colaborare cu alte instituții pe proiecte de integrare europeana

232    3.2.2.2 Reprezentare PMB in intalniri pe teme de integrare europeana

233    3.2.2.3 Achitare cotizație membru - organisme si asociații de interes loce

234    3.2.2.4 Dezv. si intretinere relații bilaterale cu parteneri internaționali

235    3.2.2.4.1‘Derulare contracte externe

236    3.2.3*Gestiune relație cu Consiliul Concurenței (subvenții)

237    3.2.4*Gestiune relație cu furnizorii de utilități și servicii publice

238    3.3.1.1 întocmire note informare CGMB

239    3.3.1.2 Chestionare clienti

240    3.3.1.3 Publicare proiecte supuse dezbaterii publice

241    3.3.1.4*Consultare si informare cetățeni MB privind integrarea european

242    3.3.2.1.1 Tratare petitii - primire petitie

243    3.3.2.1.2 Tratare petitii - elaborare răspuns

244    3.3.2.1.3 Tratare petitii - trimitere răspuns    ....    ..

245    3.3.2.2.1 Primire si analiza oferte-propuneri ilurriim^’ubJic .    >

246    3.3.2.2.2 Primire si analiza oferte-propuneri salutOâf^ ...    "    <

247    3.3.2.3*Tratare cereri și publicare informație de mîâr^ș public, implicare

248    3.3.2.4*Tratare reclamării    - 7^ J - l

249    3.3.2.5*Administrare centru de apel (caii center) :    \    ' z

DAPt

DAPt

DAPt

DAPt

DAPt

DAPt

DICG

DICG

DICG

DICG

DICG

DV

DACC

DACC

DACC

DACC

DACC

DACC

DACC

DMCE

DMCE

DACC

DACC

DACC

DACC

DACC

DACC

DACC

DACC

DACC

DRPI

DRPI

DIE

DIE

DRI

DRI

DRI

DFC

DUP

DATJ

DRPI

DAPb

DIE

DRPI

DRPI

DRPI

DUP

DUP

DATJ

CPG

DRPIpag.5


250    3.3.3 Gestiune solicitări parteneri contractuali (venituri)    DV

251    3.3.4 Elaborare Raport Anual    DSAD

252    3.3.5*Organizare audiențe    DRPI

253    3.4.1 Organizare deplasări externe    DRI

254    3.4.2 Organizare vizite din străinătate    DRI

255    3.4.3 Organizare de evenimente    DRI

256    3.4.4 Gestiune materiale de protocol    DSAD

257    3.4.5*Organizare si derulare vizite primite    DRPI

258    3.4.6*Gestiune lista contacte    DSI

259    3.5.1.1 Definire si administrare identitate PMB    DRPI

260    3.5.1.2 Elaborare)strategie de comunicare    DRPI

261    3.5.1.3 Audit privind calitatea informațiilor generate    DRPI

262    3.5.2.1 Acreditare jurnaliști    DRPI

263    3.5.2.2 Tratare solicitări de informații publice primite de la presa    DRPI

264    3.5.2.3 Elaborare comunicat de presa    DRPI

265    3.5r2.4 Organizare conferința de presa    DRPI

266    3.5t2.5 Organizate interviu de presa    DRPI

267    3.5.2.6 Analiza de presa    DRPI

268    4.1.1.1 Gestiune mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale    DAT

269    4.1.1.2 Contabilizare mijloace fixe si obiective din lista de investiții    DFC

270    4.1.1.3 Inventariere anuala mijloace fixe si obiecte de inventar PMB    DFC

271    4.1.1.4 Elaborare (refacere) convenții civile cu instituții colocatare    DAT

272    4.1.1.5 Vanzare SAD    DAPt

273    4.1.1,5*Organizare proceduri de vanzare spatii cabinete medicale    DAPt

274    4.1.1.6 Executare hotarari judecătorești    DJCL

275    4.1.2.1 Scoatere din funct., declasare, transfer, valorif. bunuri mobile IM< DAPt

276    4.1,2.2*Cofinantare lucrări lacasuri de cult    DC

277    4.1.2.3*Evidenta patrimoniu bunuri imobile aflate in administrarea IMC DAPt

278    4.1.3.1    Intervenții planificate    DAT

279    4.1.3.2    Intervenții neplanificate    DAT

280    4.1.3.3    Mentenanta instalații    DAT

281    4.1.3.4    întreținere dotări    DAT

282    4.1.4 Asigurare paza prin contract cu politia comunitara    DAT

283    4.1.5 Transport - coordonare parc auto    DAT

284    4.1,6.1*Elaborare si actualizare instrucțiuni, norme, plan de acțiune si e\ DAT

285    4.1.6.2*Asigurarea dotării si personalului PSI    DAT

286    4.1.6.3*Gestiune documente PSI    DAT

287    4.1.6.4*lnstruire PSI a personalului    DAT

288    4.1.6.5*Monitorizarea continua a clădirii, echipamentelor, aparatelor, etc DAT

289    4.2.1.1.1.1 Gestiune facturi achiziții (MF, Ol, mat, utilit, serv, subv)    DFC

290    4.2.1.1.1.2 Procesare facturi primite la direcție PMB    DFC

291    4.2.1.1.1.3 înregistrare contabila cheltuieli (MF, Ol, mat, serv, utilit, sub\ DFC

292    4.2.1.1.1.4 Gestiune decont justificativ cu avans    DFC

293    4.2.1.1.1.5 Gestiune decont justificativ fara avans    DFC

294    4.2.1.1.1.6 Gestiune dosar eliberare avans lei din casierie    DFC

295    4.2.1.1.2 Urmărire derulare finanțare contract finanțare externa    DMCE

296    4.2.1.1.3 Plata facturi externe    DFC

297    4.2.1.1.4 Gestiune deplasări interne    DFC

298    4.2.1.1.4.1 Acordare avans pt deplasări interne    . '    DFC

299    4.2.1.1.5.1 Estimare valoare avans si verificări    DRI

300    4.2.1.1.5.2 Acordare avans deplasări externe    DFC

DFC

DMCE

DMCE

DFC

DFC

DFC

DFC

DFC

DFC

DFC

DB

DFC

DFC

DB

DB

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV, DACC

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV, DACC

DV

DV

DFC

DV

DV

DV

DFC

DV

DV i DV 4dfc

DV

DV


301    4.2.1.1.5.3 Decontare cheltuieli deplasare externa

302    4.2.1.2.1 Gestiune facturi PFEN

303    4.2.1.2.2 Gestiune facturi PFER

304    4.2.1.2.3 Gestiune dosar investiții

305    4.2.1.2.4.1 Finalizare dosar investitii-receptie preliminară

306    4.2.1.2.4.2 Finalizare dosar investitii-receptie finala

307    4.2.1.3.1 Plata salarii angajați PMB si protecție civila

308    4.2.1.3.2 Plata indemnizații consilieri si membri ATOP

309    4.2.1.3.3 Plata personal neclerical

310    4.2.1.4.1 Gestiune transfer către Agenția de dezvoltare Ilfov

311    4.2.1.4.2 Deschidere bugetara si întocmire OP pentru finanțare unit subc

312    4.2.1.5.1 Plata executări silite

313    4.2.1.5.2 Plăti taxe de timbru si alte cheltuieli judiciare

314    4.2.2.1.1 Alimentare de la buget (TVA)

315    4.2.2.1.2 Alimentare de la buget (impozite-venit)

316    4.2.2.2.1 Evidenta încasare taxe exec jocuri artificii Z filmări pe dom publi

317    4.2.2.2.2 Gestiune aplicare reducere cu 95% a taxei de concesiune

318    4.2.2.2.3*Regularizare taxe autorizație construire

319    4.2.2.2.4*Stabilire Taxe de ocupare a domeniului public cu rețele tehnice

320    4.2.2.2.5*Gestiuhea obligațiilor de plată reprezentând creanțe bugetare :

321    4.2.2.2.6*Gestiunea publicării listei cu obligațiile restante la plata venitur

322    4.2.2.3 Gestiune amenzi contravenționale

323    4.2.2.3.1 ‘Aplicare amenzi contravenționale

324    4.2.2.4.1 Control incasare-virare de la unit subordonate CGMB

325    4.2.2.4.2 Control incasare-virare prin DITL

326    4.2.2.5.1 Fundamentare coef. indexare chirie spatii alta deșt decât locuii

327    4.2.2.5.2.1 Gestiune informație contractuala

328    4.2.2.5.2.2.1 Uritiarire respectare clauze contractuale

329    4.2.2.5.2.2.1.1 încasare obligații contractuale prin casierie

330    4.2.2.5.2.2.1.2 Urmărire încasare prin Trezorerie

331    4.2.2.5.2.2.1.3 Urmărire alte clauze contracte inchiriere-concesionare

332    4.2.2.5.2.2.2.1 Raportare borderou vanzari

333    4.2.2.5.2.2.2.2 Raportare situație incasari

334    4.2.2.5.2.2.2.3 întocmire situație creanțe

335    4.2.2.5.2.2.3.1 Rezolvare amiabila neindepliniri contractuale

336    4.2.2.5.2.2.3.2 Rezolvare in instanța neindepliniri contractuale

337    4.2.2.5.2.2.3.3 întocmire referat de scădere a debitelor din evidenta

338    4.2.2.5.2.2.4 Gestiune garanții contractuale

339    4.2.2 5.2.2.5 Urmărire contracte consolidări

340    4.2.2.5.2.2.6*Gestiunea scăderii din evidență a debitelor sub plafonul ap

341    4.2.2.5.2.2.7*Scoaterea din evidente a debitorilor și clienților care îndepl

342    4.2.2.6.1 Urmărire incasare-virare venituri PMB prin struct. int. ale PMB .

343    4.2.2.6.1.1 Tratare cereri de restituire sume încasate eronat

344    4.2.2.6.1.2 Urmărire incasare diferente de incasat

345    4.2.2.6.2 Verificare documente de incasare la casierie

346    4.2.2.7.1 Gestiune facturi venituri    -    "-.-.a

347    4.2.2.7.1.1 Emitere facturi venituri

348    4.2.2.7.1.2 Transmitere facturi venituri    :

349    4.2.2.7.3 Operâre situație creanțe si incasari    ; ? /

350    4.2.2.8*întocmire evidență și raportare ajutoare de stat tonarS^^

351    4.2.2.9*Gestiuhe executare silită pentru venituri proprii '    ,


352

4.2.2.A*Administrare măsuri asigurătorii

DV

353

4.2.3.1 Raport privind încasarea tuturor veniturilor

DV

354

4.2.3.2 Emitere balanța de verificare

DFC

355

4.2.3.3 Raportări către Administrația Financiara sect. 5 (Declarația 100)

DFC

356

4.2.3.4 Raportare TVA lunar (Declarația 300)

DFC

357

4.2.3.5 Raportări către Institutul National de Statistica

DFC

358

4.2.3.6 Confirmare solduri conturi de venituri la ATCPMB (31.12)

DFC

359

4.2.3.7 întocmire cont de încheiere exercițiu financiar-bugetar anual

DB

360

4.2.4.1 Urmărire încadrare in bugetul aprobat

DB

361

4.2.4.2.1 Centralizare si pregătire informație privind modif-rectif

DB

362

42.4.2.2 Centralizare informație privind rectificări buget (venituri proprii)

DB

363

4.2.4.3 Rectificare buget

DB

364

4.2.4.4 Modificare repartizare buget CGMB pe trimestre

DB

365

4.2.4.5 Virare de credite bugetare

DB

366

4.2.5.1 înregistrare extrase de cont de la Trezorerie

DFC

367

4.2.5.2 Verificare extrase de cont si corecții (Trezorerie-BancPost)

DFC

368

4.2.6.1.1 Alimentare casa in lei

DFC

369

4.2.6.1.2 Alimentare casa in valuta

DFC

370

4.2.6.2.1 Emitere dispoziție de încasare pentru casierie

DFC

371

4.2.6.2.2 Plăti si incasari

DFC

372

4.2.6.3 închidere casa

DFC

373

4.2.6.3.1 Inchidelre casa

DFC

374

4.2.6.4 Depuneri din casa la Trezorerie

DFC

375

4.3.1.1.1 Evidente Cadastru

DEIC

376

4.3.1.1.2 Evidente Cadastru

DEIC

377

4.3.1.1.3 Evidente Cadastru

DEIC

378

4.3.1.2 Evidente transport

DTDSC

379

4.3.1.3 Evidente salubrizare

DUP

380

4.3.1.4 Evidente financiar - credite

DMCE

381

4.3.1.5 Evidente juridic

DJCL

382

4.3.1.6*lntocmire si actualizare registru culte recunoscute

DC

383

4.3.1,7*Elaboraire si raportare sinteze statistici si prognoze

DSI

384

4.3.1,8*Tratarea cererilor de informație privind informațiile InfoB

DSI

385

4.3.2.1 Monitorizare flux de documente (corespondenta)

DSI

386

4.3.2.1.1*Gestiune corespondență

DSI

387

4.3.2.2 Monitorizare flux de documente (HCGMB-DPG)

DAPb

388

4.3.2.3*Monitorizare flux intern documente

DSI

389

4.3.3*Administrărea fondului arhivistic al PMB

DAPb

390

4.4.1.1 Inițiere Si derulare procedura de achiziții

DACC

391

4.4.1.2 Management Proiecte Implementare SI

DSI

392

4.4.2.1 Derulare programe de instruire SI

DSI

393

4.4.2.2 Administrare SI

DSI

394

4.4.2.3 Asigurare funcționare SI

DSI

395

4.4.2.4 Asigurare securitate SI

DSI

396

4.4.2.5 Mentenanta SI

DSI

397

4.4.2.6 Elaborare si menținere evidente resurse SI

DSI

398

4.5.1.1 Consultanta juridica interna

DJCL

399

4.5.2 Management litigii in instanța    S

DJCL

400

4.5.3.1 Secretariat CTE    "

DINS

401

4.5.3.2 Asistenta CGMB

DATJ

402

4.5.3.3*Asigurâre secretariat Comisie Eficienta Energetica

DINS

ROF-Partea a fl-a    Lista administratorilor de procese

pag.8

403    4.5.3.4*Gestiune agendă management

404    4.5.3.5*Prestare consultanță de specialitate

P- rolul de proiectare - perfecționare procese al direcțiilor PMB

CPG

DGO


ROF-Partea a ll-aLista administratorilor de procese


pag.9


Lista Proceselor Generale

1.1.1.1    Planificare strategica-stabilire obiective

1.1.1.3 Elaborare proiect buget anual si estimare buget pe 3 ani

1.1.2.2    Planificare si actualizare plan anual misiuni audit public intern

1.1.2.3    Planificare si actualizare plan anual activitate calitate-mediu

1.1.3.3    Centralizare si tran$mitere cheltuieli de investiții

1.1.3.4    Centralizare si transmitere cheltuieli curente preconizate proprii

1.1.3.5    Elaborare proiect de buget pentru anul următor

1.2.1.2    Identificare, prelevare, analiza si documentare procese organizationale

1.2.1.3    Implementare procese organizationale

1.2.2.3    Verificare si actualizare fisa post

1.3.1.1    Raportare periodica performanta procese

1.3.2.1    Ședința operativa - Analiza Managementului

1.3.2.2.1    Urmărire implementare recomandări API

1.3.2.3.1    CFP cheltuieli curente

1.3.2.3.2    CFP investiții

1.3.2.3.3    CFP cheltuieli personal

1.3.3.1    Pregătire si efectuare misiuni API

1.3.3.3    Pregătire si efectuare audit management integrat

1.3.4    Coordonare procese

1.3.5    Controlul serviciului neconform

1.3.6.3    Managementul inregistrarilor

1.3.6.4    Managementul documentelor

1.3.6.5    Analiza aspectelor de mediu

1.3.6.6    Gestiunea deșeurilor

1.4.1.1.1    Angajare-promovare personal PMB

1.4.1.1.3 Orientarea noilor angajați PMB

1.4.1.2.1    Planificare performanta si dezvoltare cariera

1.4.1.2.2    Facilitare performanta angajați

1.4.1.2.3    Evaluare periodica personal PMB

1.4.1.2.4    Acordare premii lunare personal PMB

1.4.1.2.6    Acordare salarii de merit personal PMB

1.4.1.2.7    Asigurare acces personal PMB la formare profesionala

1.4.1.2.8    Evidenta prezenta si concedii

1.4.1.2.C Modificare, suspendare, incetare raporturi de serviciu-CM PMB

1.4.1.3.1 Efectuare control medical periodic personal PMB

ROF-Partea a ll-a


Lista Proceselor generale

1.4.1.3.2 Efectuare-verificare instructaj protecția muncii personal PMB

1.4.1.4.1    Execuția Programului de Comunicare interna

2.2.1    Elaborare si aprobare HCGMB

2.2.2    Elaborare si aprobare DPG

3.1.1    Evidenta si evaluare periodica furnizori

3.1.2.1    Achiziție publica

3.1.2.2    Achiziție prin licitație publica

3.1.2.3    Achiziție prin cerere de oferta

3.1.2.4    Achiziție prin negociere cu o singura sursa

3.1.2.7    întocmire contract de achiziție publica

3.1.2.8    întocmire act aditional-nota de reziliere la contract achiziție publica

3.3.2.1.1    Tratare petitii - primire petitie

3.3.2.1.2    Tratare petitii - elaborare răspuns

3.4.1    Organizare deplasări externe

4.1.1.1    Gestiune mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale

4.1.1.3    Inventariere anuala mijloace fixe si obiecte de inventar PMB

4.2.1.1.1.1    Gestiune facturi achiziții (MF, Ol, mat, utilit, serv, subv)

4.2.1.1.1.2    Procesare facturi primite la direcție PMB

4.2.1.1.1.4    Gestiune decont justificativ cu avans

4.2.1.1.3    Plata facturi externe

4.2.1.1.4    Gestiune deplasări interne

4.2.1.1.4.1    Acordare avans pt deplasări interne

4.2.1.1.5.1    Estimare valoare avans si verificări

4.2.1.1.5.3    Decontare cheltuieli deplasare externa

4.2.1.2.3    Gestiune dosar investiții

4.2.1.2.4.1    Finalizare dosar investitii-receptie preliminară

4.2.1.2.4.2    Finalizare dosar investitii-receptie finala

4.2.1.3.1    Plata salarii angajați PMB si protecție civila

4.2.4.2.1    Centralizare si pregătire informație privind modif-rectif

4.2.4.2.2    Centralizare informație privind rectificări buget (venituri proprii)

4.4.1    Dezvoltare Sil

4.4.2    Management Exploatare Sil

4.5.3.2    Asistenta CGMB


ROF-Partea a ll-a


Lista Proceselor generale

PARTEA a IlI-a

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE DIRECȚII PMB

9

CUPRINS

Partea a lll-a a conține Regulamentele de organizare și funcționare ale direcțiilor PMB în următoarea ordine:

Denumire compartiment

Acronim

Cabinet Primar General

CPG

Cabinet Viceprimar 1

CV1

Cabinet Viceprimar 2

CV2

Direcția audit public intern

DAPI

Direcția managementul resurselor umane

DMRU

Direcția juridic, contencios și legislație

DJCL

Direcția inspecție și control general

DICG

Direcția strategie și analiză documente

DSAD

Direcția generală operațiuni

DGO

Direcția managementul calității și mediului

DMCM

Direcția sisteme informatice

DSI

Direcția relații internaționale

DRI

Direcția integrare europeană

DIE

Direcția relații publice și informare

DRPI

Direcția apărare, protecție civilă

DAPC

Direcția generala infrastructură și servicii publice

DGISP

Direcția trasporturi, drumuri, sistematizarea circulației

DTDSC

Direcția coordonare reglementare infrastructură

DCRI

Direcția protecția mediului și educație eco-civică

DPMEEC

Direcția utilități publice

DUP

Direcția generala de dezvoltare, investiții și planificare urbană

DGDIPU

Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

DUAT

Direcția administrare patrimoniu

DAPt

Direcția evidență imobiliară și cadastrală

DEIC

Direcția investiții

DINS

Direcția învățământ

DINM

Direcția cultură

DC

Direcția dezvoltare turism

DDvT

Direcția generală economică

DGE

Direcția buget

DB

Direcția venituri

DV

Direcția achiziții și concesionări contracte

DACC

Direcția managementul creditelor externe

DMCE

Direcția financiar contabilitate

DFC

Direcția administrativ transport

DAT

Secretar general

SG

Cabinet secretar

cs

Direcția asistență tehnică și juridică

DATJ

Direcția administrație publică

DAPb

Rolul direcțiilor (și compartimentelor subordonate) în procese

Coordonare execuție proces

C

Execuție-participare la proces

E

Proiectare-perfecționare proces

P

CABINET PRIMAR GENERAL

Informație

Subordonare:

Obiect de activitate:

Procese

specifice:


Prevederi

Acronim

CPG


Cabinetul Primarului General se află în subordinea Primarului General.

Cabinetul Demnitarului oferă asistență și consultanță pentru Primarul General.

Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor:

Denumire Tip Proces_CPG

4.5.3.5 Prestare consultanță de specialitate

C

3.3.5 Organizare audiențe

C

3.3.2.4 Tratare reclamații

C

4.3.2.3 Monitorizare flux intern documente

C

3.4.6 Gestiune lista contacte

C

4.3.2.1.1 Gestiune corespondență

C

4 5.3.4 Gestiune agendă management

C

3.4.5 Organizare si derulare vizite primite

C

Procese Procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt prezentate generale: în tabelul următor_

1.1.1.2 Armonizare programe dezvoltare PMB cu organisme guv. si internaționale

1.1.2.1.1 Planificare anuala lucrări investiții pe teritoriul MB

1.1.4.1 Identificare, promovare si aprobare SFER (BEI, BERD)

1.1.4.2 Identificare, promovare si aprobare SFEN (ISPA, PHARE)

1.1.4.4 Obținere si valorificare granturi

1.1.4.5 Finanțare prin emisiune obligațiuni pe piața internaționala de capital

1.4.2.1 Angalare conducători IPS (personal contractual)

1.4.2.3 Evaluare anuala conducători IPS

2.1.3.2 Organizare de evenimente

2.3.2.4 Avizare subvenții si tarife (JP

3.2.2.4 Dezv. si intretinere relații bilaterale cu parteneri internaționali

3.5.2.3 Elaborare comunicat de presa

3.5.2.4 Organizare conferința de presa

3.5.2.5 Organizare interviu de presa

CABINET VICEPRIMAR 1

Prevederi    Acronim

Informație

Subordonare:

Obiect de activitate:

Cabinetul Viceprimarului este subordonat Viceprimarului

Cabinetul Viceprimarului asigură servicii de asistență pentru organizarea agendei, audiențelor, tratarea petițiilor și reclamațiiilor, protocol și secretariat pentru Viceprimar.

CV1

Procese

specifice: Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor

Denumire Tip Proces_CV1

3.3.5 Organizare audiențe

C

3.3.2.4 Tratare reclamații

C

4.3.2.3 Monitorizare flux intern documente

C

3.4.6 Gestiune lista contacte

C

4.3.2.1.1 Gestiune corespondență

C

4.5.3.4 Gestiune agendă management

C

3.4.5 Organizare si derulare vizite primite

E

\ Procese procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt prezentate

' generale: în tabelul următor__

i    3.5.2.3 Elaborare comunicat de presa_

3.Ș.2.4 Organizare conferința de presa_

3.5.2.5 Organizare interviu de presa

CABINET VICEPRIMAR 2

Informație

Subordonare:

Obiect de activitate:


_Prevederi_

Cabinetul Viceprimamlui este subordonat Viceprimarului 2_

Cabinetul Viceprimarului asigură servicii de asistență pentru organizarea agendei, audiențelor, tratarea petițiilor și reclamațiiilor, protocol și secretariat pentru Viceprimar.


Acronim


CV2


Procese

specifice: Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor


Denumire Tip Proces_CV2

3.3.5 Organizare audiențe

C

3.3.2.4 Tratare reclamații    

C

4.3.2.3 Monitorizare flux intern documente

C

3.4.6 Gestiune lista contacte

C

4.3.2.1.1 Gestiune corespondență

C

4.5.3.4 Gestiune agendă management

C

3.4.5 Organizare si derulare vizite primite

E

Procese Procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt prezentate

ț generale: în tabelul următor_

\    3.5.2.3 Elaborare comunicat de presa_

3.5.2.4 Organizare conferința de presa_

>    13.5.2.5 Organizare interviu de presa


DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN


Informație Subordonare: Structura:


Prevederi

Acronim

activitate:’

Procese

specifice:

Direcția Direcția Audit Public Intern este subordonată Primarului General al Municipiului București

Direcția Direcția Audit Public Intern este alcătuită din:

DAPI

COMPARTIMENT DE MONITORIZARE SI METODOLOGIE

CMM

SERVICIUL AUDIT INTERN PENTRU APARATUL PROPRIU AL CGMB

SIPAP

SERVICIUL AUDIT INTERN PENTRU UNITĂȚILE SUBORDONATE C.G.M.B

SAIPUS

DAPI indeplineste misiuni de audit si consiliere.

Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor

Denumire Tip Proces

DAPI    CMM SIPAP SAIPUS

1.1.2.2 Planificare si actualizare plan anual misiuni API

C

1.2.1.1 Elaborare si mentenanta norme de audit public intern

c

E

E

1.3.2.2.1 Urmărire implementare recomandări API

c

E

E

1.3.2.2.2 Urmărire implementare recomandări UCAAPI cu privire la activitatea API

c

E

E

1.3.2.2.3 Monitorizare activitate API - elaborare raport anual

c

E

E

E

1.3.3.1 Pregătire si efectuare misiuni API

c

E

E

1.3.3.2 Evaluare activitate API - formare dosar audit si supervizare

c

E

E

E

1.3.2.3.2 CFP investiții

E

1.3.3.3 Pregătire si efectuare audit management integrat

E

1.3.6.3 Managementul inregistrarilor

c

E

E

E

1.3.6.4 Managementul documentelor

c

Procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt prezentate în tabelul următor

2.1.3.2 Organizare de evenimente

E

3.2.2.1 Colaborare cu alte instituții pe proiecte de integrare europeana

E

3.2.2.2 Reprezentare PMB in intalniri pe teme de integrare europeana

E

3.2.2.4 Dezv. si intretinere relații bilaterale cu parteneri internaționali

E

3.5.2.3 Elaborare comunicat de presa

E

4.5.3.2 Asistenta CGMB

E


DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Informație _Prevederi_Acronim

Subordonare:

Direcția Managementul Resurselor Umane este subordonată Primarului General al Municipiului București.

Structura:

Direcția Managementul Resurselor Umane este alcătuită din:

DMRU

SERVICIUL EVIDENTA PERSONAL

SEPs

SERVICIUL ORGANIZARE SERVICII Șl INSTITUȚII PUBLICE ÎN SUBORDINEA CGMB

SOSIPS

SERVICIUL ORGANIZARE, SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

SOSSM

Obiect de activitate:

DMRU are ca obiect managementul resurselor umane, al sanatatii si securității muncii si organizarea aparatului propriu si a instituțiilor publice de interes local.


Procese Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor specifice:

Denumire Tip Proces    DRU SEPs SOSIPS SOSSM


1.2.2.1 Modificare / actualizare organigrama / ROF PMB

C

E

1.2.2.2 Aprobare număr posturi si stat de funcții PMB

C

E

1.2.2.3 Verificare si actualizare fisa post

E

E

1.2.2.4 Transformare posturi vacante PMB

E

E

1.2.3.1.1 înființare / organizare / reorganizare instituții publice de interes local

E

E

1.2.3.1.2 înființare / organizare / reorganizare instituții de cultura

E

E

1.2.3.2 Aprobare stat de funcții instituții publice de interes local

E

E

1.2.3.3 Transformare posturi vacante instituții publice de interes local

E

E

1.4.1.1.1 Angajare / promovare personal PMB

C

E

1.4.1 1.2 Stabilire salariu de incadrare personal PMB

C

E

1.4.1.2.3 Evaluare periodica personal PMB

E

E

1.4.1,2.4 Acordare premii lunare personal PMB

E

E

1.4.1,2.5 Acordare premiu anual personal PMB

E

E

1.4.1.2.6 Acordare salarii de merit personal PMB

E

E

1.4.1.2.7 Asigurare acces personal PMB la formare / perfecționare profesionala

E

E

1.4.1.2.8 Evidenta prezenta si concedii personal PMB

E

E

1.4.1.2.9 Calcul si evidenta ore suplimentare personal PMB

E

E

1.4.1.2.A împuternicire agenti constatatori

C

E

1.4.1.2.B Eliberare adeverințe de salariu

C

E

1.4.1.2.C Modificare / suspendare / incetare raporturi de serviciu / contract de munca personal PMB

c

E

1.4.1.3.1 Efectuare control medical periodic personal PMB

c

E

1.4.1.3.2 Efectuare / verificare instructaj sanatatea si securitatea muncii personal PMB

c

E

1.4.2.1 Angajare conducători instituții publice de interes local

E

E

1.4.2.2 Concurs de angajare instituții publice de interes local

c

E

1.4.2.3 Evaluare anuala conducători instituții publice de interes local

E

E

1.4.2.4 Acordare premii si salarii de merit conducători instituții publice de interes local

E

E

1.4.2.5 Acordare sporuri angajați instituții publice de interes local

E

E

1.4.1.1.3 Orientarea noilor angajați PMB

E

E

1.4.1.4.1 Execuția Programului de Comunicare interna

E

E

E

E

3.1.2.1 Achiziție publica

E

3.1.2.6 Soluționare contestații in achiziții publice

E

3.4.1 Organizare deplasări externe

E

4,2.1.3.1 Plata salarii angajați PMB si protecție civila

E

E

E

4.2.1.3.2 Plata indemnizații consilieri si membri ATOP

E

E

1.2.1.2 Identificare, prelevare, analiza si documentare procese organizationale

C

1.4.1.2.D Gestiune dosare profesionale

C

E

1.4.1.1.2.1 Acordare sporuri personal PMB

c

E

E

2.3.4.8 Gestiune evidenta actionariat CGMB in societăți comerciale / regii autonome de interes local

c

E


Procese Procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt prezentate generale: în tabelul următor

1.1.4.2    Identificare, promovare si aprobare SFEN (ISPA, PHARE)_

2.1.2.2    Management proiecte cu finanțare externa_

2.1.3.2    Organizare de evenimente_

3.2.2.1    Colaborare cu alte instituții pe proiecte de integrare europeana_

3.2.2.2    Reprezentare PMB in întâlniri pe teme de integrare europeana_

3.2.2.4 Dezv. si intretinere relatiî bilaterale cu parteneri internaționali_ -_.__

3.5.2.3    Elaborare comunicat de presa_

3.5.2.4    Organizare conferința de presa_

3.5.2.5    Organizare Interviu de presa_

4.5.3.2 Asistenta CGMB

DIRECȚIA JURIDIC, CONTENCIOS Șl LEGISLAȚIE

Informație


Prevederi

Acronim

Structura:

Direcția Juridic, Contencios și Legislație este subordonată PGMB.

Direcția Juridic, Contencios și Legislație este alcătuită din:

DJCL

BIROUL AVIZARI CONTRACTE

BACt

BIROUL SOLUȚIONARE PETITII SI LEGEA NR. 112/1995

BSPL112/95

SERVICIUL ANALIZA CONTESTAȚII SI EVIDENTA DISPOZIȚII LEGEA NR. 10/2001

SACEDL10/2

001

001

SERVICIUL ANALIZA DOSARE SI EMITERE AVIZE LEGEA NR. 10/2001

SADEAL10/2

SERVICIUL INSTANȚE CIVtLE St CONTENCIOS ADMINISTRATIV    ......

SICCA

SERVICIUL LEGISLAȚIE

SL

Direcția Juridic, Contencios și Legislație avizează proiectele de dispoziție ale Primarului General, proiectele de hotărâre ale CGMB din punct de vedere al compatibilității cu legislația, oferă servicii de consultanță juridică internă privind activitatea, documentele emise și relațiile contractuale ale Primăriei Municipiului București, soluționează notificările depuse în temeiul legii 10 și reprezintă și asigură coordonarea reprezentării în instanță a intereselor PMB.

Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor

Denumire Tip Proces

BSPL11 SACEDL SADEAL

DJCL    BACt    2/95    10/2001 10/2001 SICCA    SL    BCC

1.1.4.1 Identificare, promovare si aprobare SFER (BEI, BERD)

E

1.1.4.4 Obținere si valorificare qranturi

E

1.1.4.7 Selecție oferte si neqociere contract parteneriat public privat

E

E

E

E

;,1.2.1.2 Identificare, prelevare, analiza si documentare procese organizationale

E

E

E

E

E

E

E

2.4.2.3 Urmărire implementare PFER

E

E

2.T,V2.S Derulare investirii modernizare sistem prin proiecte DUP

E

E

231 Elaborare si aprobare HCGMB

E

E

J232 Elaborare si aprobare DPG

E

E

^®2.4 Avizare subvenții si tarife UP

E

•:2,$.3.A Urmărire (dpdv tehnic) si recepție lucrări contracte de iqienizare

E

E

<jK3.4.1 Concesionare terenuri

E

E

E

E

E

E

*’2.3.4.4 Gestiune retrocedări

C

E

E

E

2.4.1.3 Monitorizare indeplinire masuri stabilite

E

E

E

2.4.3 Inspecție fiscala

E

3.1.2.1 Achiziție publica

E

E

3.1.2.6 Soluționare contestații in achiziții publice

E

3.1.2.7 întocmire contract de achiziție publica

E

E

3.1.2.8 întocmire act aditional-nota de reziliere la contract achiziție publica

E

E

3.1.3.1 întocmire contract de inchiriere-conces., act adițional, nota rezil.

E

E

3.4.1 Orqanizare deplasări externe

E

E

4.1.1.4 Elaborare (refacere) convenții civile cu instituții colocatare

E

E

4.1.1.5 Vanzare SAD

E

E

E

E

4.1.1.6 Executare hotarari judecătorești

C

E

E

E

E

4.2.1.1.1.1 Gestiune facturi achiziții (MF, Ol, mat, utilit, serv, subv)

E

E

4.2.1.5.1 Plata executări silite

C

E

E

4.2.1.5.2 Plăti taxe de timbru si alte cheltuieli judiciare

C

E

E

4.2.2.4.2 Control incasare-virare prin DITL

E

4.2.2.5.1 Fundamentare coef. indexare chirie spatii alta deșt decât locuința

E

E

4.2.2.5.2.2.1 Urmărire respectare clauze contractuale

E

E

4.2.2.5.2.2.3.1 Rezolvare amiabila neindepliniri contractuale

E

E

E

4.2.2.5.2.2.3.2 Rezolvare in instanța neindepliniri contractuale

C

E

E

4.2.2.5.2.2.3.3 întocmire referat de scădere a debitelor din evidenta

E

E

E

4.2.4.3 Rectificare buget

E

E

4.3.1.1.2 Evidente Cadastru

E

E

4.3.1.5 Evidente juridic

C

4.5.1.1 Consultanta juridica interna

C

E

E

E

E

E

E

E

4.5.2 Management litigii in instanța

c

E

E


Procese Procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt generale: prezentate în tabelul următor_'_

1.2.3.3    Transformare posturi vacante instituții publice subordonate_

1.4.2.1 Angajare conducători IPS (personal contractual)_

2.1.2.9 Derulare parteneriat public-privat_

-    2.1.3.1 Derulare parteneriat cu organisme culturale internaționale_

3.5.2.3    Elaborare comunicat de presa_

, J    |3.5.2.5 Organizare interviu de presa


DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL


Informație

Subordonare:

Structură:


Prevederi

Acronim

activitate:

Procese

specifice:

Direcția Inspecție și Control General este subordonată Primarului General.

Direcția Inspecție și Control General este alcătuită din:

DICG

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

SCC

SERVICIUL CONTROL DOMENIUL PUBLIC

SCDP

SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE SI PROTECȚIA MEDIULUI

SCEPM

SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE

SCS

SERVICIUL CONTROL SPATII,CONTRACTE    

SCSC

SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI, UTILITATI PUBLICE

SCTUP

SERVICIUL DESFIINȚĂRI CONSTRUCȚII ILEGALE

SDCI

SERVICIUL INSPECȚIE LUCRĂRI EDILITARE

SILE

SERVICIUL INSPECȚIE PUBLICITATE

SIP

SERVICIUL INSPECȚIE, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII SI RESPECTARE REGLEMENTARI

SIDCRR

SERVICIUL URMĂRIRE REZOLVARE SESIZĂRI

SURS

Direcția de Inspecție și Control General verifică respectarea prevederilor legislației privind: atribuirea spațiilor de locuit sau cu altă destinație și derularea contractelor respective, activitatea agenților economici, salubritatea și ecologia urbană, calitatea serviciilor prestate de către regiiile aflate sub autoritatea CGMB, disciplina în construcții, activitatea de transport de persoane ou autobuze, microbuze și taximetre, ocuparea și utilizarea domeniului public.

Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor

Denumire Tip Proces

DICG SCC SCDP SCEPM SCS SCSC SCTUP SDCI SILE SIP SIDCRR SURS

2.3.1 .B Autorizare jocuri de artificii sau filmări pe domeniu public

E

2.3.3.9 Urmărire (dpdv tehnic) contracte de salubrizare

E

'2.4.1.1 Control qeneral

c

E

E

E

E

E

E

2.4.1.2 întocmire nota de constatare-PV de inspecție

c

E

E

E

E

E

E

2.4.1.3 Monitorizare indeplinire masuri stabilite

c

E

E

E

E

E

E

2.4.2.1 Control verificare legalitate documente si lucrări de construcții

c

E

E

E

E

E

2.4.2.2 Semnare PVCSC in cazul aplicării L50/1991

c

E

E

E

E

E

4.2.2.3 Gestiune amenzi contravenționale

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E


Procese Procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt

generale: prezentate în tabelul următor_

1.1.4.7 Selecție oferte si negociere contract parteneriat public privat_

3.5.2.3 Elaborare comunicat de presa_

3.Ș.2.4 Organizare conferința de presa_

3.5.2.5 Organizare interviu de presa_

4,2.2.6.1 Urmărire incasare-virare venituri PMB prin struct. int, ale PMB & DITL


DIRECȚIA STRATEGIE Șl ANALIZĂ DOCUMENTE


i

ii

'i


Informație

activitate:

Prevederi

Acronim

Direcția Strategie si Analiză Documenteeste subordonată Primarului General

Direcția Strategie si Analiză Documente este alcătuită din:

DSAD

SERVICIUL EVIDENTA ANALIZA DOCUMENTE

SEAD

BIROUL STRATEGIE SI ARMONIZARE PROGRAME

BSAP

SERVICIUL DE PROTOCOL REPREZENTARE

SPR

DSAD coordonează colectarea și analiza informației pentru planificarea strategică și anuală și coordonează execuția planificării strategice și anuale. DSAD coordonează colectarea și analiza periodică a indicatorilor de performanță ai proceselor și monitorizează și analizează rapoartele de performanță ale organizației.

Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor

Denumire Tîp Proces

DSAD SEAD BSAP    SPR

3.5.2.6 Analiza de presa

E

1.1.1.1 Planificare strategica-stabilire obiective

C

E

1.1.1.2 Armonizare programe dezvoltare PMB cu organisme guv. si internaționale

c

E

1.1.2 Planificare anuala activitate

c

E

1.3.1.1 Raportare periodica performanta procese

c

E

1.3.2.1 Ședința operativa - Analiza Managementului

c

E

3.5.2.3 Elaborare comunicat de presa

E

3.5.2.4 Organizare conferința de presa

E

3.5.2.5 Organizare interviu de presa

E

3.3.2.1.1 Tratare petitii - primire petitie

E

3.3.2.1.2 Tratare petitii - elaborare răspuns

E

3.4.1 Organizare deplasări externe

E

3.4.2 Organizare vizite din străinătate

E

3.4.3 Organizare de evenimente

E

3.4.4 Gestiune materiale de protocol

C

E

3.3.4 Elaborare Raport Anual

c

E

Procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt prezentate în tabelul următor

1.1.2.1.1 Planificare anuala lucrări investiții pe teritoriul MB

1.1.4.1 Identificare, promovare si aprobare SFER (BEI, BERD)

1.1.4.2 Identificare, promovare si aprobare SFEN (ISPA, PHARE)

1.1.4.4 Obținere si valorificare granturi

1.1.4.5 Finanțare prin emisiune obligațiuni pe piața internaționala de capital

1.1.4.6 Identificare proiecte parteneriat public privat

2.1.2.1 Management proiecte cu finanțare interna

2.1.2.2 Management proiecte cu finanțare externa

2.1.2.3 Urmărire implementare PFER

2.1.3.1 Derulare parteneriat cu organisme culturale internaționale

2.1.3.2 Organizare de evenimente

3.2.2.1 Colaborare cu alte instituții pe proiecte de integrare europeana

3.2.2.2 Reprezentare PMB in întâlniri pe teme de integrare europeana

3.2.2.4 Dezv. si întreținere relații bilaterale cu parteneri internaționali

3.5.1.3 Audit privind calitatea informațiilor generate


DIRECȚIA MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl MEDIULUI

1.1.4.2 Identificare, promovare si aprobare SFEN (ISPA, PHARE)


1.1.4.4 Obținere si valorificare granturi


\

Informație

Prevederi

Acronim

Subordonare:

Structură:

Obiect de activitate:

Direcția Managementul Calității și Mediului face parte din DIRECȚIA GENERALA OPERAȚIUNI.

Direcția Managementul Calității și Mediului este alcătuită din:

DMCM

BIROUL AUDIT INTERN

BAI

BIROUL DOCUMENTE CALITATE - MEDIU

BDCM

Direcția Managementul Calității și Mediului furnizează servicii suport pentru monitorizarea și gestiunea sistemului de management integrat al PMB.

Procese

specifice: Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor

Denumire Tip Proces

DMCM    BAI    BDCM

1.1.2.3 Planificare si actualizare plan anual activitate calitate-mediu

C

E

E

1.2.1.1 Elaborare si mentenanta norme de audit public intern

E

1.2.1.2 Identificare, prelevare, analiza si documentare procese organizationale

E

1.3.3.3 Pregătire si efectuare audit management integrat

C

E

E

1.3.6.3 Managementul inregistrarilor

E

E

1.3.6.4 Managementul documentelor

E

E

1.3.6.7 Pregătre Audit Extern Certificare-Recertificare

C

E

E

Procese Procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt generale: prezentate în tabelul următor

2.'1.2.2 Management proiecte cu finanțare externa

Informație


DIRECȚIA SISTEME INFORMATICE


Prevederi

Acronim

activitate:

Procese

Direcția Sisteme Informatice face parte din DIRECȚIA GENERALA OPERAȚIUNI.

Direcția Sisteme Informatice este alcătuită din:

DSI

SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA INFORMATICA

SAII

SERVICIUL MODELARE OPERAȚIONALA

SMO

SERVICIUL STATISTICA SI PROGNOZA

SSP

SERVICIUL STRATEGIE SI REGLEMENTARE

SSR

Direcția Sisteme Informatice stabilește și implementează strategia prîvînd Sistemut Informatic tntegrataf PMBJ pornind de la analiza instrumentelor necesare în desfășurarea activităților proceselor organizației. DSI asigură continuitatea în funcționare, securitatea, ușurința și accesibilitatea în exploatare a Sil și a informațiilor gestionate. DSI oferă servicii suport pentru colectarea informațiilor statistice privind Municipiul București și pentru documentarea Manualului Operațional al organizației. DSI coordonează stabilirea unei strategii informatice unitare la nivelul administrației publice locale a municipiului București

Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor

Denumire Tip Proces

DSI    SSR    SAU    SMO    SSP

1.1.1.1 Planificare strategica-stabilire obiective

E

E

E

E

E

1.1.2.1.1 Planificare anuala lucrări investiții pe teritoriul MB

E

E

1.1.2.1.5 Planificare anuala SI

C

E

E

E

E

,1.1.3.6 Stabilire plan de conturi la nivel analitic

E

T;1.4.6 Identificare proiecte parteneriat public privat

E

T.2Î1.1 Elaborare si mentenanta norme de audit public intern

E

1.2.1.2 Identificare, prelevare, analiza si documentare procese organizationale

E

1.2.2.1 Modificare-actualizare organigrama-ROF PMB

E

E

1.3.1.3 Raportare situații financiare centralizate CGMB

E

E

1.3.1.6 Tratare cereri de informație pentru raportare interna

E

1.4.1.2.C Modificare, suspendare, incetare raporturi de serviciu-CM PMB

E

E

1.4.1.4.1 Execuția Programului de Comunicare interna

C

E

E

E

E

2.1.1.2 Expertizare oportunitate lucrări consolidare

E

2.1.2.7 Realizarea obiectivelor de investirii apa-canalizare-lacuri