Hotărârea nr. 81/2007

HOTARAREnr. 81 din 2007-03-31 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR HOTARARII C.G.M.B. NR. 65/2003 DE APROBARE A DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTII "RESTAURAREA ZONEI ISTORICE", CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" SI HOTARARII C.G.M.B. NR. 66/2003 DE APROBARE A DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MANAGEMENTUL TRAFICULUI", CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOTARARE nr. 81 din 31/03/2007
HOTARARE nr. 81 din 31/03/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea anexelor Hotararii C.G.M.B. nr.65/2003 de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Restaurarea zonei istorice", cuprins in proiectul privind "Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti" si Hotararii C.G.M.B. nr.66/2003 de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Managementul traficului", cuprins in proiectul privind "Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti"

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.19, lit.”a”, art.20, lit.”f” si art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale si ale H.G.R. nr.9/2007;

            In conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b”, alin.(4), lit. ,,d ” si art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Anexa la Hotararea C.G.M.B. nr.65/2003 se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr.1.

Art.2 Anexa la Hotararea C.G.M.B. nr.66/2003 se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr.2.

Art.3  Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.65/2003 si ale Hotararii C.G.M.B. nr.66/2003 isi pastreaza aplicabilitatea.

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara  a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.03.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

                                               

Bucuresti, 31.03.2007

Nr. 81

 Anexa nr.1

La HCGMB nr.Z

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restaurarea zonei istorice”, cuprins în proiectul privind „Programul Multi-Sector al Municipiului București”

Nr.

crt.

Descriere

Valoarea

Contractului

(exclusiv taxe)

Finanțare

t

BERD

Finanțare

»

Municipiul

București

Donatori

bilaterali

(Euro)

(Euro)

(Euro)

(Euro)

RESTAURAREA ZONEI ISTORICE

LUCRĂRI

1

Lucrări stradale și modernizarea utilităților din Zona Istorică

20.810.632

7.300.000

11.622.224

1.888.408

SERVICII

2

Strategia de restaurare și actualizarea Master-planului pentru Zona Istorică

200.000

200.000

0

0

3

Proiectarea, obținerea și supervizarea lucrărilor din Zona Istorică

997.776

500.000

497.776

0

TOTAL

22.008.408

8.000.000

12.120.000

1.888.408

Anexa nr.2

la HCGMB nr..d^ZS..^ 0 %

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Managementul traficului”, cuprins în proiectul privind „Programul Multi-Sector al Municipiului București”

Nr.

crt.

Descriere

Valoarea

Contractului

(exclusiv taxe)

Finanțare

BERD

Finanțare

Municipiul

București

Donatori

bilaterali

(M Euro)

(M Euro)

(M Euro)

(M Euro)

MANAGEMENTUL TRAFICULUI

LUCRĂRI

4

Modernizarea intersecțiilor și cablarea

1 2

1

3,5

°-7 ,

G/J

ECHIPAMENT

2

Sistemul adaptiv de Control și Management al Traficului Urban (CMTU)

6,0

5,0

1,0

0,0

3

Sistemul Managementului Transportului Public (MTP)

8,3

7,0

1,3

0,0

SERVICII

4

Proiectarea, achiziția și supervizarea sistemului CMTU    ’

1,8

1,5

0,3

0,0

5

Consultanță pentru restructurarea transportului public

0,3

0,0

0,0

0,3

Sub-total

20,6

17,0

3,3

0,3

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A CREDITULUI

SERVICII

1

Servicii de consultanță

0,3

0,0

0,0

0,3

TOTAL

20,9

17,0

3,3

0,6