Hotărârea nr. 80/2007

HOTARAREnr. 80 din 2007-03-31 PRIVIND REPARTIZAREA POSTURILOR DE PERSONAL NECLERICAL PENTRU CULTELE RECUNOSCUTE DIN ROMANIA


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind repartizarea posturilor de personal neclerical pentru cultele recunoscute din România

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Văzând raportul Comisiei învățământ, Cultură, Culte și avizul Comisiei Juridice si de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu art.1O alin.4 din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

Ținând cont de prevederile art.14 alin.4 lit.”g” și alin.7 din Legea nr.486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.d), alin.6 lit. c) și art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea posturilor de personal neclerical pentru cultele recunoscute de lege și care își desfășoară activitatea în municipiul București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Culturii și Cultelor.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.


SECRETAR GENERAL AL BUCUREȘTI ,.Tudor Toma

^7



Consiliul General al Municipiului București


a

Ia hotărârea nr.    /2QQ7


REPARTIZAREA

posturilor de personal neclerical aprobate prin Legea nr.486/2006



Nr.

cri.

Denumirea cultului

Adepți cf.

Recensământ 2002

Posturi

existente

in 2006

Număr posturi

aprobate pentru

2007

Număr

Procent

1

BISERICA ORTODOXA ROMANA

1850414

96.06

802

845

2

EPISCOPIA ORTODOXA SARBA DE TIMIȘOARA

-

-

-

3

BISERICA ROMANO-CATOLICA

23450

1.22

81

84

4

BISERICA ROMANA UNITA CU ROMA, GRECO-CATOLICA

7558

1.39

7

8

5

ARHIEPISCOPIA BISERICII ARMENE

202

0.01

13

15

6

BISERICA CREȘTINA RUSA DE RIT VECHI DIN ROMANIA

729

0.04

-

-

7

BISERICA REFORMATA DIN ROMANIA

1880

0.1

4

4

8

BISERICA EVANGHELICA C.A. DIN ROMANIA

381

0.02

11

11

9

BISERICA EVANGHELICA LUTHERANA DIN ROMANIA

761

0.04

1

1

10

BISERICA UNITARIANA DIN TRANSILVANIA

197

0.01

-

-

11

UNIUNEA BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMANIA

3810

0.2

-

-

12

BISERICA CREȘTINA DUPĂ EVANGHELIE DIN ROMANIA - UNIUNEA

BISERICILOR CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE DIN ROMANIA

2150

0.11

4

4

13

BISERICA EVANGHELICA ROMANA

2367

0.12

9

12

14

UNIUNEA PENTICOSTALA - BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICA DIN

ROMANIA

5452

0.28

17

20

15

BISERICA CREȘTINA ADVENTISTA DE ZIUA A ȘAPTEA DIN ROMANIA

4381

0.23

3

3

16

FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMANIA

2564

0.13

20

20

17

CULTUL MUSULMAN

9488

0.49

-

-

18

ORGANIZAȚIA RELIGIOASA MARTORII LUI IEHOVA

-

-

-

-

Total

972

1027

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TUDOR TOMA

Pag 2


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro