Hotărârea nr. 8/2007

HOTARAREnr. 8 din 2007-01-18 HOTARIRE 8 din 18/01/2007 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA MAGISTRALEI DE TERMOFICARE II VEST PE TRONSONUL CUPRINS INTRE LIRELE U1 SI U3"
HOTARARE nr. 8 din 18/01/2007
HOTARIRE 8 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Modernizarea Magistralei de termoficare II Vest pe tronsonul cuprins intre

lirele U1 si U3”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu art. 38(2) lit.”b”, (4) lit. ,,d ” si art.46 (2) lit. ,,a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Modernizarea Magistralei de termoficare II Vest pe tronsonul cuprins intre lirele U1 si U3”, ai carui indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 8

ANEXA LA HCGMB nr. 1.....


Obiectivul de investiții: Modernizarea magistralei de termoficare II Vest pe tronsonul cuprins intre lirele UI si U3


Valoarea totala de investitie(inclusiv TVA):

Din care C+M

(Curs Euro de 3,4814 RON/Euro la data de 28.02.2006)


1.066.992 lei 928.770 lei


(306.485 Euro) (266.780 Euro)


Durata de realizare a lucrărilor Venitul net actualizat Rata interna de rentabilitate Indicele de profabilitate Durata de recuperare a investiției


3    luni

283,421 mii Euro 32,34%

2,23

4    ani


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “ Modernizare și supralărgire B-dul Expoziției”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București precum și raportul Direcției Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei Transporturi și Infrastructură Urbană și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu art. 40(1) al Ordonanței de Urgență nr. 45/2003, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 38(2) lit. b, (4) lit. d și art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea 286/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația tehnico-economîcă pentru obiectivul de investiții” Modernizare și supralărgire B-dul Expoziției”, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului București

Art. 3- Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobatăjn ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data daȚl-8701^26®^

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Maria Roxana Cosma

/v


BucureștLJ®.01 Nr. 9ANEXA


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ MODERNIZARE SI SUPRALARGIRE B-DUL EXPOZIȚIEI ”

1. VALOAREA TOT AL A (inclusiv TVA)    - 104.800.129 RON

- 30.267.185 Euro

din care :

- 77.025.524 RON


lucrări de construcții montaj

-22.245.639 Euro

in preturi 29.11.2006 ( curs valutar 3.4625 Ron/Euro )

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI

din care C+M


-    104.800.129 RON

-    77.025.524 RON


30.267.185 Euro 22.245.639 Euro


3.CAPACITATI

Lucrări de drum

Lungime totala traseu B-dul Expoziției Ranforsare sistem rutier Sistem rutier nou Trotuar nou

1.200 m


16.280 mp 12.296 mp 2.860 mp


Lucrări de tramvai


Calea de rulare Peroane

Rețea de contact


2,87 km cale simpla 4 buc.

3,161 km cale simpla


4.DURATA DE REAL1ZARE A lNVESTlTÎM 12 luni


b-dul Regina Ehsabeta 47, secter 5, București, România;'tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

pag- 2