Hotărârea nr. 79/2007

HOTARAREnr. 79 din 2007-03-31 PRIVIND APROBAREA STATUTULUI DE FUNCTII AL POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007


ex ir


Consiliul General al Municipiului București

H O T ĂR Â R E

privind aprobarea statului de funcții al Poliției Comunitare a Municipiului București pe anul 2007

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Resurse Umane;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. rir.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III ale Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică și a prevederilor O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”a”, alin. (3) lit.”b” și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă statul de funcții al Poliției Comunitare a Municipiului București pe anul 2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Articolul 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 295/2005 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Poliția Comunitară a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre Municipiului București dil

PREȘEDINTE/DE Dc-Sc. Antwol

a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al de 31.03.2007.

SECRETAR GENERAL AL NICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Tgpxa.B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5,


-ești, Rom««&;î<țjT+Î0213$5 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro

___CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B^URESTI POLITIA COMUNITARA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

NEXA LA H.C.G.M.B. NR


STAT DE FUNCȚII

NR

CRT

FUNCȚIA DE

CONDUCERE

FUNCȚIA DE

EXECUȚIE

CLASA

STUDII

GRAD

PROFESIONAL

GRAD/TRF.APTA

PROFESIONALA

NUMĂR

POSTURI

ANEXELE DE SALARIZARE

CF. O.G. nr.6/2007 SI 0 G.nr 10/2007

OBSERVAȚII

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONDUCERE

I

DIRECTOR EXECUTIV

INSPECTOR

I

S

SUPERIOR

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

PTC

2

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

INSPECTOR

I

S

SUPERIOR

I

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

3

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

INSPECTOR

I

S

SUPERIOR

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

4

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

INSPECTOR

I

S

SUPERIOR

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

TOTAL

■•4'C

SERVICIUL PROTECȚIE, CONTROL INTERN

5

SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

S

SUPERIOR

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

6

REF.SPEC.

II

SSD

SUPERIOR

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

7,-9

REFERENT

III

M

SUPERIOR

3

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

10,-11

REFERENT

III

M

PRINCIPAL

2

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

12

REFERENT

III

M

ASISTENT

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

TOTAL

$

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMI

NISTRATIV

13

SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

s

Supenafei»

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

14,-15

/ ,

CONSILIER JURIDIC

I

s

y    1

A »>,.

’    ''N    ..

2

O.G. 6/2007, ANEXA 4 BDiREClIA

RESURSE

-i UMANE A39

SF.F SERVICIU

gig

INSPECTOR

1

S

Superior

1

O.G. 6/2007, ANF.XA 4 B+C

FPC

40

CONSILIER JURIDIC

1

s

Principal

I

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

41,-43

REFERENT

III

M

Superior

3

O.G. 6/2007. ANEXA 4 B

44

REFERENT

III

M

Asistent

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

45,-46

REFERENT

M

1

2

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, ll/b, II/c

TOTAL

8

BIROUL PROTEC'l IA MUNCII, MEDICINA MUN

ren, psi

47

SEF BIROU

INSPECTOR

I

S

Superior

î

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

48,-49

REFERENT

III

M

Superior

2

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

50,-51

REFERENT

M

IA

2

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, Il/b, II/c

52

REFERENT

M

1

1

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, Il/b, II/c

TOTAL

6

ISERVICIUL INSTRUIRE, PERFECȚIONARE PROFESIONALA

53

SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

S

Superior

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

54

REF. SPEC.

II

SSD

Superior

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

55,-57

REFERENT

III

M

Superior

3

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

58,-59

REFERENT

III

M

Principal

2

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

60

REFERENT

III

M.

Asistent

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

TOTAL

8

SERVICIUL PAZA OBIECTIVE

61

SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

S

Superior

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

62

INSPECTOR

1

s

Principal

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

63-64

SEF BIROU    \

/^ejSNT COMUNITAR

I

s

Superior

,Zo * * Â;

\2

O.G 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC A-


DIRECȚIA


țjpW.-Rfl


RESURSE


HftW i

\\Țc-    /"''


/i UtOlANE

/W ■)65

«8

w

REFERENT

j

III

M

Superior

1

O.G 6/2007, ANEXA 4 B

66,-159

III

M

Superior

94

OG 6/2007, ANEXA 4 B

216 agenti

160,-263

AGENT COMUNITAR

III

M

Principal

104

O.G 6/2007, ANEXA 4 B

1 bir. X 110 si

264,-267

111

Asistent

4

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

1 bir. X 106

268

AGENT COMUNITAR

1

S

Asistent

1

O.G 6/2007, ANEXA 4 B

269,-276

AGENT COMUNITAR

III

M

Asistent

8

O G 6/2007, ANEXA 4 B

TOTAI,

216

SERVICIUL ORDINE PUBLICA, APLICARE COb

TRAVENl

rn

277

SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

S

Superior

î

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

278

INSPECTOR

I

S

Superior

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

279

INSPECTOR

I

S

Principal

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

280

REF.SPEC.

II

SSD

Superior

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

281

REFERENT

M

IA

i

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, II/b, II/c

282,-284

SEF BIROU

AGENT COMUNITAR

1

S

Superior

3

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

3 FPC

285,-287

REFERENT

M

1

3

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, II/b, II/c

288,-290

AGENT COMUNITAR

III

M

Superior

3

O.G 6/2007, ANEXA 4 B

500 agenti in

2 bir. X166 si

1 bir. X 168

291

AGENT COMUNITAR

I

S

Principal

I

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

292,-491

AGENT COMUNITAR

111

M

Superior

200

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

492,-674

AGENT COMUNITAR

III

M

Principal

183

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

675

AGENT COMUNITAR

I

S

Asistent

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

676,-736

AGENT COMUNITAR

IU

M

Principal

61

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

737,-775

AGENT COMUNITAR

111

M

Asistent

O G 6/2007, ANEXA 4 B

776

AGENT jEt^MUNITAR

I

S

Asistent

tUITl -• X

7-V.-

\ -?iX

---—1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

X - /<9

(DIRECȚIA

RESURSE

UMANE

' #


■n


777,-783

AGENT COMUNITAR

III

M

Asistent

7

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

784

AGENT COMUNITAR

I

S

Asistenl

I

0.0. 6/2007. ANEXA 4 B

785

AGENT COMUNITAR

III

M

Asistent

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

786

AGENT COMUNITAR

1

S

Asistent

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

787

AGENT COMUNITAR

II

SSD

Asistent

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

TOTAL

511

SERVICIUL SINTEZA, ÎNSOȚIRE TRAFIC

788

SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

S

Superior

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

789,-791

REFERENT

III

M

Superior

3

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

792,793

REFERENT

III

M

Principal

2

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

794

REFERENT

M

IA

1

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, Il/b, II/c

795

REFERENT

M

I

1

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, Il/b, II/c

TOTAL

8

SERVICIUL DISPECERAT

796

SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

S

Superior

1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 + B + C

FPC

797,-798

REF. SPEC.

II

SSD

Superior

2

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

799,-800

REFERENT

M

1

2

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, Il/b, II/c

801,-810

REFERENT

III

M

Superior

10

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

TOTAL

15

BIROUL INFORMATIZARE BAZA DE DATE

811

SEF BIROU

INSPECTOR

I

S

Superior

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4+ B + C

FPC

812-814

INSPECTOR

I

S

Superior

3

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

815

REFERENT

III

M

Principal

% 1

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

-4*—


'7


. Direcția oY < RESURSE § ///UMANE

! HM y

l.    * //


816

-1®

REFERENT

i

III

M

Asistent

i

O.G. 6/2007. ANEXA 4 B

TOTAL

6 .

BIROUL RELAȚII PUBLICE SI INFOF

JVIAR

r ■

817

SEF BIROU

INSPECTOR

î

s

Superior

î

O.G. 6/2007, ANEXA 4+ B + C

FPC

818,-820

REFERENT

iii

M

Principal

3

OG. 6/2007, ANEXA 4 B

821,-822

REFERENT

ui

M

Asistent

2

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

TOTAL

6

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR CONTABILITATE

823

SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

S

Superior

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4+ B + C

FPC

824,-826

REFERENT

III

M

Superior

3

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

827,-830

REFERENT

III

M

Pincipal

4

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

TOTAL

8

SERVICIUL URM

[ARIRE CONTRACT]

£

831

SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

s

Superior

i

O.G. 6/2007, ANEXA 4+ B + C

FPC

832,-833

INSPECTOR

I

s

Principal

2

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

834-835

INSPECTOR

I

s

Asistent

2

O.G. 6/2007, ANEXA 4 B

836,-837

CONS. JURIDIC

I

s

Superior

2

O.G, 6/2007, ANEXA 4 B

838

REFERENT

M

IA

1

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, H/b, II/c

TOTAL

ifiwi

SERVICIUL ADM

INISTRAT1V TRANSPORT SI PAZA

839

SEF SERVICIU

INSPECTOR

SSD

IA

i

O G. 10/2007 ANEXA ll/a7 H/b. 11/c+VI/1 a,VI/1 b,VI/1 c

FCC

840

CONSILIER

S

i

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, Il/b, II/c

841,-843

^CONȚ^BÎL

M

fa'

/

, V    O

V"—"■ '

__

,    3

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, H/b, II/c

-


UÎRECȚIA


RESURSE 5Sii

/sumane §ț

t i/\ ^7?    * //


844.-845

SEF DEPOZIT

M

I

2

O G 10/2007 ANEXA V/2a. V/2b, V/2c

846

TEHNICIAN

M

IA

1

O G 10/2007 ANEXA V/la. V/lb, V/lc

Armurier

847

INSPECTOR

M

1

1

O.G. 10/2007 ANEXA Il/a, Il/b, II/c

848,-1047

GUARZI

M

1

200

O.G. 10/2007 ANEXA V/2a. V/2b, V/2c

1048,-1082

MUNCITORI CALIFICAȚI

1

35

O.G. 10/2007 ANEXA V/2a, V/2b, V/2c

1083,-1087

MUNCITORI NECALIFICATI

5

O.G. 10/2007 ANEXA V/2a. V/2b, V/2c

TOTAL

249

NOTA:

-    Denumirea funcțiilor de muncitori calificați potrivit indicatoarelor tarifare de calitate (ex. electrician, tamplar, îngrijitor, etc.) si structura acestor funcții se stabilesc de către conducerea Politiei Comunitare.

-    Transformările posturilor contractuale de execuție vacante se vor face prin Dispoziția Primarului General.

-    Categoriile de personal care isi desfasoara activitatea in condiții specifice personalului militarizat beneficiază de sporul de 15% la salariul de baza, conform H.G. nr. 615/1994.

In cazul in care Organigrama, numărul total de posturi, structura si calitatea posturilor nu se modifica, Statul de funcții se aproba anual prin Dispoziția Primarului General

90