Hotărârea nr. 78/2007

HOTARAREnr. 78 din 2007-03-31 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali și raportul Direcției Protecția Mediului și Educație Eco-civică;

Luând în considerare raportul Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art.54 alin.7 și art.45 alin. 1 și alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București, având următoarea componență:

1.    Dl. lovici Teodor Victor - consilier general

2.    Dna. Bergheș Carmen - consilier general

3.    Dl. Voicu Mihai - consilier general

4.    Dl. Tudor Popescu Cristian - consilier general

5.    Dl. Petrovici Octavian - consilier general

Art.2 Comisia prevăzută la art.1 își va desfășura activitatea pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va avea următoarele obiective:

a)verificarea situației economice a Administrației pentru Supravegherea și Prpt^^^Kgalelor București;

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Româib)    analizarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului de conducere din cadrul Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București;

c)    analizarea legalității contractelor încheiate de Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București;

d)    analizarea modului în care se respectă și se aplică legislația europeană în domeniu de către Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București;

e)    elaborarea de propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței activității Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București.

Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art.2, Comisia va prezenta Consiliului General al Municipiului București un raport cuprinzând concluziile activităților desfășurate.

Art.4 Persoanele prevăzute la art.1 și Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.

ȘEDIN^^


Dr. Ec. Antpnel Tănajfe


•^WICIPIULUI BUCUREȘTI fe? V^udorToma

- 4^'^ s

București, 31.03.2007


i-t i io ■