Hotărârea nr. 77/2007

HOTARAREnr. 77 din 2007-03-31 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Grădina Zoologică București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali și raportul Direcției Protecția Mediului și Educație Eco-civică;

Luând în considerare raportul Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art.54 alin.7 și art.45 alin.1 și alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Grădina Zoologică București, având următoarea componență:

1.    Dna. Pațica luliana - consilier general

2.    Dl. Petrovici Octavian - consilier general

3.    Dl. Voicu Mihai - consilier general

4.    Dl. Marinescu loan - consilier general

5.    DI. Purcărea Sorin - consilier general

Art.2 Comisia prevăzută la art.1 își va desfășura activitatea pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va avea următoarele obiective:

a) verificarea elefantului Gaya/5-J,®


j ĂityWre s-a acționat în cazul morții
b)    analizarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului de conducere din cadrul Administrației Grădina Zoologică București;

c)    analizarea modului în care se respectă și se aplică legislația europeană în domeniu de către Administrația Grădina Zoologică București;

d)    elaborarea de propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței activității Administrației Grădina Zoologică București.

Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art.2, Comisia va prezenta Consiliului General al Municipiului București un raport cuprinzând concluziile activităților desfășurate.

Art.4 Persoanele prevăzute la art. 1 și Administrația Grădina Zoologică București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.

PREȘEDI


Dr. EcECRETAR GENERAL AL .NICIPIULUI BUCUREȘTI