Hotărârea nr. 76/2007

HOTARAREnr. 76 din 2007-03-31 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 63/2007 SI INFIINTAREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind abrogarea hotărârii C.G.M.B. nr.63/2007 și înființarea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției Utilități Publice;

Luând în considerare raportul Comisiei de Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;

în temeiul prevederilor art.54 alin.7 și art.45 alin. 1 și alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, având următoarea componență:

1.    Dl. Oprișan Ion - consilier general

2.    Dl. Prioteasa Doru - consilier general

3.    Dl. Goncea Liviu - consilier general

4.    Dl. Petrovici Octavian - consilier general

5.    Dl. Stan Nicușor - consilier general

a)    verificarea situației economice a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

b)    analizarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului de conducere din cadrul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

c)    analizarea legalității contractelor încheiate de Administrația

> "    Lacuri, Parcuri și Agrement București pentru imobilele

(clădiri și/sau terenuri) aflate în administrarea acesteia;

d)    verificarea stării actuale a spațiilor verzi, parcurilor și lacurilor din Municipiul București aflate în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

e)    elaborarea de propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art.2, Comisia va prezenta Consiliului General al Municipiului București un raport cuprinzând concluziile activităților desfășurate.

Art.4 Persoanele prevăzute la art. 1 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.63/2007 se abrogă.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.


5ZX SECRETAR GENERAL AL rp MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Bucur Nr. 76