Hotărârea nr. 75/2007

HOTARAREnr. 75 din 2007-03-31 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC SI PAROHIA "BUNA VESTIRE SI SFANTUL ANTON", IN SCOPUL DERULARII PROIECTULUI "RESTAURARE A PICTURILOR MURALE DE LA BISERICA BUNA VESTIRE SI SFANTUL ANTON-CURTEA VECHE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării între Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Parohia „Buna Vestire și Sfântul Anton”, în scopul derulării proiectului „Restaurare a picturilor murale de la Biserica Buna Vestire și Sfântul Anton-Curtea Veche din Municipiul București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Luând în considerare avizul Ministerului Culturii și Cultelor nr.106/2006;

Văzând raportul Comisiei învățământ, Cultură, Culte și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.46 alin.1 lit.e) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.e), alin.7 lit.a) și art.45 alin.2 lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cooperarea între Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului General al Municipiului București, cu atribuții în domeniul protejării monumentelor istorice, și Parohia „Buna Vestire și Sfântul Anton”, în scopul derulării proiectului „Restaurare a picturilor murale de la Biserica Buna Vestire și Sfântul Anton-Curtea Veche din Municipiul București”.

Art.2 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic va încheia o convenție cu Parohia „Buna Vestire și Sfântul Anton’-Curtea Veche, pentru derularea proiectuiui prevăzut la art.1, în baza și cu respectarea prevederilor legale.

Art.3 Pentru finanțarea proiectului prevăzut la art.1, se aprobă cheltuieli în valoare de 400.000 lei din bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.PREȘEDIN, Dr. Ec.


București, 31. Nr. 75


’ETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI \ TddorToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Roma