Hotărârea nr. 73/2007

HOTARAREnr. 73 din 2007-03-31 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2007


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Agenției de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului București (ARBAC) pe anul 2007

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali și raportul Agenției de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a municipiului București (ARBAC);

Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină a Consiliului General al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit."b”, alin.(4) lit.”a”, și art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Agenției de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului București (ARBAC), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Agenția de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a municipiului București (ARBAC) și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.

^DINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 31.03.2007

Nr. 73

V t 1

11

---

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RorrBfoi^^^WSr^S^

QO: www.bucuresti-primaria.roMttRicipnd. București

Anexa la HCGMB privind aprobarea btagetialui ARBÂC pe a»ol 2007


ARBÂC

Sd. Regina Elisabeta nr. 41. sector 5

Tel/Fax: 311.21.18: 311.20.63

Autorizație HCGMB nr. 153/23.08.2001. C.Î.F. 14618886 B.R.D. - S.M.B. Cont lei R065BRDE410SV19718614100

BAProiect

BUGET ARBAC 2007

Nr.

Rd.

Cod

clasificatie

economica

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi

Anul 2007 (lei)

A

B

C

D

TOTAL VENITURI

A.    Venituri curente

Cota din valoarea facturii serviciilor ANB, conform Contractului de Concesiune si

HCGMB nr. 271/1999, 15/2000, 153/2001 si 218/2004

(1 EURO = 3,4311 lei)

B.    Sold reportat BUGET ARBAC 2006

1 509 906

1 189 906

320 000

TOTAL CHELTUIELI

1 507 906

01

A. CHELTUIELI CURENTE 2007

1 495 906

02

CHELTUIELI PERSONAL

814 906

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

681 000

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărire

30 000

25

**Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

585 000

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

12 000

27

Reparații curente

15 000

28

Reparații capitale

0

29

Cârti si Publicații

14 000

30

Alte cheltuieli

25 000

69

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

12 000

70

Cheltuieli de capital

12 000

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

12 000

89

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

2 000

90

Rezerve, Excedent/Deficit

2 000

91

Rezerve

0

92

Excedent

2 000

93

Deficit

0

*Din care 115.600 Euro/an - pentru contractele cu cei trei membri ai Comisiei de

îxperti conform HCGMB

218/2004

Proiect aprobat prin Decizia ARBAC nr.38/11.12-<00^ A. X