Hotărârea nr. 72/2007

HOTARAREnr. 72 din 2007-03-31 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2007

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei

Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale și Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult,

în temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. b, (4) lit. a, art. 45 (2) lit. a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă utilizarea din fondul de rezervă al bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2007, a sumei de 47.820,0 mii lei, astfel

(1)    25.000,0 mii lei pentru acordarea unui ajutor Consiliului Local al sectorului 5, pentru susținerea cheltuielilor de salubrizare pe arterele principale de circulație din sector.

Suma se va acorda în tranșe, la cererea Primăriei sectorului 5, o tranșă următoare va fi alocată după verificarea de către compartimentului de specialitate din Primăria Municipiului București a situației salubrizării arterelor respective.

(2)    7.000,0 mii lei, cu care se suplimentează bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, pentru susținerea unor cheltuieli de

Suma se va utiliza pe bază de Convenții încheiate între Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și solicitanții beneficiari, aprobate de Primarul General

(3)    15.000,0 mii lei cu care se suplimentează cheltuielile de investiții la bugetul propriu al Primăriei Municipiului București, capitolul " Transporturi”, pentru obiectivul "Lucrări de iluminat public aferente programului de investiții de

; infrastructură”

(4)    820,0 mii lei , cu care se suplimentează cheltuielile de personal la bugetul propriu al Primăriei Municipiului București, din care 800 mii lei la capitolul "autorități publice”, pentru cheltuielile aferente plății indemnizațiilor unor persoane din afara unității și 20,0 mii lei la capitolul " ordine publică și siguranță națională ”, aferente plății premiului anual pe anul 2006.

Art. 2 - Primarul General va introduce modificările din prezenta hotărâre în structura bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2007.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului i General al Municipiului București din data de 31.03.2007.

PREȘEQINJE DE ȘEDINȚĂ DcJEc. iei TănSECRETAR GENERAL AL UNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorȚoma

București, 31.03.2007 Nr. 72


-7