Hotărârea nr. 71/2007

HOTARAREnr. 71 din 2007-03-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REAMENAJARE SALA STUDIO A TEATRULUI ODEON"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reamenajare Sala Studio a Teatrului

Odeon”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Văzând raportul Comisiei învățământ, Cultură, Culte și avizul Comisiei Juridice si de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.4 lit. d) si art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reamenajare Sala Studio a Teatrului Odeon”, prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.București, 31.03.2007 Nr. 71

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.rola HCGMB nr.


, Anexa nr. 1


Indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reamenajare Sala Studio a Teatrului Odeon"

Indicatori

U.M.

Valoare conform deviz general

Prețuri la decembrie 2006, inclusiv TVA

RON

euro

Valoarea totală a investiției

RON/euro

4.803.184

1.401.940

Din care C+M

RON/euro

1.650.846

481.844

Durata de realizare

luni

18

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag®-