Hotărârea nr. 70/2007

HOTARAREnr. 70 din 2007-03-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE RETELE TERMICE AFERENTE ZONA CRANGASI"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind apobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețele termice aferente zona Crângași”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități;

Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice

locale;

în conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. „b ”, alin.(4), lit. ,,d ” și art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică a obiectivului de investiții „Modernizare rețele termice aferente zonei Crângași”, ai cărei indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se va face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.


C7

București, 31.03.2007 Nr. 70

CRETAR GENERAL AL

PIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro



ANEXA LA HCGMB nr. :fc.. /:'

Obiectivul de investiții: Modernizare rețele termice aferente Zona Crangasi

Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

RON

RON

75.827.055

69.031.241

2

Capacitati

Debit transportat

Rețea Primara

Rețea secundara

Lungime tronson

Rețea primara

Rețea secundara

Gcal/h

m

92,6

81,51

2.094

10.873

92,6

81,51

2.094

10.873

3

Durata de realizare a lucrărilor

luni

24

4

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

RON

19.640.198

19.640.198

5

Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

RON

8.684.896

5.002.890

6

Volum anual de energie termica

Gcal/an

110.680,18

110.680,18

7

Costul energiei termice

RON/Gcal

64,64

45,20

8

Profit net anual

RON

-4.279.492

2.078.716

9

Rata profitului

%

12,11

10

Termenul de recuperare a investiției

ani

10,02

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA ( Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON /30 ani

120.006.177

3

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale

actualizate    .

----

1,93