Hotărârea nr. 7/2007

HOTARAREnr. 7 din 2007-01-18 HOTARIRE 7 din 18/01/2007 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITATARE-MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE BANU MANTA-CALEA PLEVNEI-GIULESTI-POD GRAND-CET GRIRO. CET GRIRO-CONSTRUCTORILOR, CAMIN CG1 - CAMIN C13"
HOTARARE nr. 7 din 18/01/2007
HOTARIRE 7 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare-Modernizare retele termice primare Banu Manta-Calea Plevnei-Giulesti-Pod Grand-CET Griro. CET Griro-Constructorilor, camin CG1 – camin CI3”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu art. 38(2) lit.”b”, (4) lit. ,,d ” si art. 46 (2) lit. ,,a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Reabilitare-Modernizare retele termice primare Banu Manta-Calea Plevnei-Giulesti-Pod Grand-CET Griro. CET Griro-Constructorilor, camin CG1 – camin CI3”, ai carui indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 7ANEXA LA HCGMB nr.

Obiectivul de investiții: RE ABILITARE-MODERNIZARE REȚELE TERMICE PRIMARE BANU-MANTA-CALEA PLEVNEI-GIULESTI-POD GRAND-CET GRIRO.

CET Griro -Constructorilor, cămin CG1- cămin CI3