Hotărârea nr. 69/2007

HOTARAREnr. 69 din 2007-03-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE-MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE GARA DE NORD-FLORA. BDUL. ION MIHALACHE-STR. AV. POPISTEANU-BDUL. EXPOZITIEI, CAMIN CM3-CAMIN CE14"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind apobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare -modernizare rețele termice primare Gara de Nord - Flora. Bdul. Ion Mihalache - Str.Av. Popișteanu - Bdul. Expoziției, cămin CM3- cămin CE14”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități;

Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale; în conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” și art 45, alin.(2) din

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică a obiectivului de investiții „Reabilitare - modernizare rețele termice primare Gara de Nord-Flora. Bdul. Ion Mihalache - Str.Av. Popișteanu - Bdul. Expoziției, cămin CM3 - cămin CE14”, ai cărei indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se va face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.


rr-SECRETAR GENERAL AL IPIULUI BUCUREȘTI

B-dul Regina Elisabeta 47, sector S, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-Drimaria.roANEXA LA HCGME nr.

Obiectivul de investiții: REABILITARE-MODERNIZARE REȚELE TERMICE PRIMARE GARA DE NORD-FLORA. B-dul lom MihaSache -Str. Av. Popisteamu -B-dul Expoziției, cămin CMS - cămin CE14Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

RON

RON

15.981.162

14.526.984

2

Capacitati:

Debit transportat

Lungime tronson

Gcal/h

m

12,87 iama

12,87 iama

1,43 vara 2263,5

3

Durata de realizare a lucrărilor

luni

16

4

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

RON

11.211.823

27.462.328

5

Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

RON

11.047.548

25.260.939

6

Volum anual de energie termica

Gcal/an

63.183

134.231

7

Costul energiei termice

RON/Gcal

174,85

188,19

8

Profit net anual

RON

137.991

1.849.167

9

Rata profitului

%

1,25

7,32

10

Termenul de recuperare a investiției

ani

7,85

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA ( Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON/30

ani

18.577.403

3

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1.07