Hotărârea nr. 68/2007

HOTARAREnr. 68 din 2007-03-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE RACORD PRIMAR PUNCT TERMIC RAZOARE"

V

ir


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind apobarea documentației tehnico -jiconomice pentru obiectivul de investiții „Modernizare racord^rîrnarpuhcftermic Răzoare”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități ;

Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice

locale;

în conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” și art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică a obiectivului de investiții „Modernizare racord primar punct termic Răzoare”, ai cărei indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se va face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Ârt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.


Mul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-prlmaria.ro

ANEXA LA HCGMB nr.&f.. /

Obiectivul de investiții: Modernizare racord primar Punct Termic Razoare

Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

RON

RON

442.557

354.217

2

Capacitati:

Debit transportat

Lungime tronson

Gcal/h

m

4,3 iama

0,39 vara

124

4,3 iama

0,39 vara

142,5

3

Durata de realizare a lucrărilor

luni

3

4

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

RON

3.686.928

3.686.928

5

Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

RON

3.632.907

3.604.235

6

Volum anual de energie termica

Gcal/an

20.777

20.777

7

Costul energiei termice

RON/Gcal

174,85

173,47

8

Profit net anual

RON

45.378

69.462

9

Rata profitului

%

1,25

1,93

10

Termenul de recuperare a investiției

ani

15,44

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON/30

ani

765.905

3

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1.02