Hotărârea nr. 67/2007

HOTARAREnr. 67 din 2007-03-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA ALIMENTARII CU CALDURA A ANSAMBLULUI MICRO 2 DRUMUL TABEREI"


ey. (f


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind apobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Modernizarea alimentării cu căldură a ansamblului Micro 2 Drumul Taberei”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități;

Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice

locale;

în conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” și art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică a obiectivului de investiții „Modernizarea alimentării cu căldura a ansamblului Micro 2 Drumul Taberei”, ai cărei indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se va face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.

CRETAR GENERAL AL IPIULUI BUCUREȘTI JudorToma
ANEXA LA HCGMB nr. 6 7*7. / SL&Âwr

Obiectivul de investiții: MODERNIZAREA ALIMENTARII CU CĂLDURĂ A ANSAMBLULUI MICRO 2 DRUMUL TABEREI

Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

RON

RON

50.131.648

39.039.510

2

Capacitati

Debit transportat

Lungime tronson

Gcal/h

m

8,25

13.130

8,25

11.376

3

Durata de realizare a lucrărilor

luni

16

4

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

RON

12.655.454

12.655.454

5

Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

RON

4.787.506

3.420.299

6

Volum anual de energie termica

Gcal/an

71.318,42

71.318,42

7

Costul energiei termice

RON/Gcal

62,44

47,96

8

Profit net anual

RON

-1.300.989

1.174.298

9

Rata profitului

%

10,43

10

Termenul de recuperare a investiției

ani

17,02

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON/30

ani

75.715.803

3

\_

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1.88

_