Hotărârea nr. 66/2007

HOTARAREnr. 66 din 2007-03-31 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRILOR CARTIERUL BANEASA-LAC, STRADA SANTIAGO, STRADA BOGOTA, ALEEA LIMA, ALEEA LAGOS, ALEEA HAVANA, ALEEA PANAMA, STRADA DAKART, STRADA MANAGUA, STRADA GUATEMALA SI ALEEA TRIPOLI


Consiliul General al Municipiului București__

'■"■...............

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirilor Cartierul Băneasa-Lac, Strada Santiago, Strada Bogota, Aleea Lima, Aleea Lagos, Aleea Havana, Aleea Panama, Strada Dakar, Strada Managua, Strada Guatemala și Aleea Tripoli

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Dkecție+EvidențăJmobiliarășiCadastrală;-

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.2 lit."d" din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. „c”, alin.(5) lit."d", art.82 și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atribuie denumirea de Cartierul Băneasa-Lac, ansamblului rezidențial din Șos.Străulești;

Art.2 Arterele de circulație din ansamblul rezidențial menționat la articolul 1, vor purta următoarele denumiri; Strada Santiago, Strada Bogota, Aleea Lima, Aleea Lagos, Aleea Havana, Aleea Panama, Strada Dakar, Strada Managua, Strada Guatemala, Aleea Tripoli.

Ansamblul rezidențial prevăzut la art. 1 precum și arterele de circulație menționate care îl compun se identifică potrivit planului topografic scara 1:2000 ce reprezintă anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Cheltuielile survenite în urma atribuirii denumirilor arterelor de circulație vor fi suportate de proprietari.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.


PREȘEDI Dr. Ec. An;


ECRETAR GENERAL AL NICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.rMO21 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro