Hotărârea nr. 65/2007

HOTARAREnr. 65 din 2007-03-31 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRECEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR IN PRPOPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC A LUCRARII DE ARTA MONUMENTALA "MONUMENTUL INFANTERIEI"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic a lucrării de artă monumentală “Monumentul Infanteriei”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură^

Văzând raportul Comisiei învățământ, Cultură, Culte și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.9, alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1) și art.123 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea lucrării de artă monumentală “Monumentul Infanteriei”, amplasat în Șos. Kiseleff-Rond, sector 1, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, instjțyjig. de cultură din subordinea Consiliului General al MunicipiuluiArt.2 Predarea-preluarea bunului mobil prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate în termenul prevăzut de Hotărârea Guvernului, de la data intrării ei în vigoare.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.

PREȘEDIhnTjeȘEDINJ^TN/^CRETAR GENERAL AL / / /    ^JVIUNIQIPIULUI BUCUREȘTI

Dr. Ec. AwSnel Tănasr^ /    Tudor Țoma .....


\W5jv / / .■ ‘‘ j

București, 31.03.2007

Nr. 65Anexa nr. 1


kt

or» 65y.3fc3.«&o^'


DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă monumentală „Monumentul Infanteriei” care se transmite din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor

în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Adresa bunului mobil

care se

transmite

Persoana juridica de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridica la care se transmite bunul imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului mobil care se transmite

Sos. Kiseleff - Rond, sector 1

Statul roman

Municipiul

București

-    ansamblul sculptural din bronz

-    inaltime 11 m

-    fundație din beton armat in forma de cruce;

-    structura    de

rezistenta metalică.