Hotărârea nr. 63/2007

HOTARAREnr. 63 din 2007-02-20 HOTARIRE 63 din 20/02/2007 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE CONTROL AL ACTIVITATII ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
HOTARIRE nr. 63 din 20/02/2007
HOTARIRE 63 din 20/02/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind constituirea unei comisii de control al activitatii

Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali Dorin Alexandru Baleanu, Mihai Bancila, Antonel Tanase, Carmen Berghes, Sorin Paliga, Aurelian Ion, Dragos Laurian Botos, Dan Stefan Meran si Ion Oprisan ;

Luand in considerare prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;

In temeiul art.56, alin.7 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba constituirea unei comisii de control a activitatii Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, formata dintr-un numar de 5 consilieri, nominalizati in anexa.

Art.2 Comisia va intocmi un raport catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in care va prezenta:

a)      situatia economica a Administratiei Laucri, Parcuri si Agrement Bucuresti;

b)      analiza modului de indeplinire a atributiilor si sarcinilor conducerii Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti;

c)      analizarea legalitatii si oportunitatii contractelor incheiate de Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti cu privire la imobilele (cladiri si/sau terenuri) aflate in administrarea acesteia;

d)      starea actuala a spatiilor verzi si a lacurilor din municipiul Bucuresti aflate in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti;

e)      propuneri de masuri pentru cresterea eficientei Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti.

 

Art.3 Consilierii nominalizati in anexa si Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 63

 Hotărârea C.G.M.B. Nr. ../ «&?-. 9.^:.^.^..

Membrii comisiei de control al activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

1.    Dl. consilier general Prioteasa Doru

2.    Dl. consilier general Oprișan Ion

3.    Dl. consilier general Stan Nicușor

4.    Dl. consilier general Petrovici Octavian

5.    Dl. consilier general Goncea Liviu.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


UKAS

IwSuMKI

001

SMC certificat ISO 9001 :2000etaj: 1, cam. 105

tel.: 305 55 13; 305 55 00 int. 1105 fax: 305 55 13

e-mail: secretar@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art.49 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea hotărârii C.G.M.B. nr.63/2007 privind constituirea unei comisii de control a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Proiectul de hotărâre a fost propus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului General al Municipiului București în cadrul ședinței ordinare din data de 20 februarie 2007, nefiind însoțit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

în conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, „proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt

însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art.4O alin.2 și 4.”

Hotărârea nu prevede obiectivele și perioada de desfășurare a activităților Comisiei. Astfel, nu sunt respectate prevederile art.56 alin.7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează următoarele: „consiliile locale pot organiza din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. Componența comisiei de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.”

EXPUNERE DE MOTIVE

Ca urmare a articolelor aparute in mass-media despre abuzurile si ilegalitățile semnalate Ia Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București administrație in subordinea Consiliului General al Municipiului București;

Având in vedere numeroasele intrebari si interpelări formulate de consilierii generali Ia care conducerea A.L.P.A.B. nu a răspuns;

Ca urmare a sesizărilor făcute de angajați si parteneri ai A.L.P.A.B. privitoare la existenta unor incalcari ale legislației in vigoare;

Noi consilierii generali Dorin Alexandru Baleanu, Mihai Bancila, Antonel Tanase, Carmen Berghes, Sorin Paliga, Aurelian Ion, Dragos Laurian Botos, Dan Ștefan Meran, si Ion Oprisan propunem prezentul proiect de hotarare privind constituirea unei comisii de control a activitatii Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București.

Dorin Alexandru BaleanuAntonel TanaseCarmen Berghes

Sorin Paliga

Aurelian Ion

Dragos Laurian

Dan Ștefan Mers

Ion Oprisan