Hotărârea nr. 62/2007

HOTARAREnr. 62 din 2007-02-20 HOTARIRE 62 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 349/2009 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 9/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 104/2010
HOTARARE nr. 62 din 20/02/2007
HOTARIRE 62 din 20/02/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate

al Primarului General

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Resurse Umane;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.G. nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007 si ale O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalul salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. a si alin. (3) lit.b, art. 46 alin. (1), ale art. 68 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba organigrama aparatului de specialitate a Primarului General conform anexelor 1- 12.

            Art.2 Anexele 1 – 12 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 In termen de 45 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari, Primarul General va propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti Statul de functii, numarul de personal si Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu de specialitate.

Art.4 Primarului General si compartimentele din cadrul aparatului propriu de specialitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.04.2007, iar, prin exceptie, Anexa nr.12, care cuprinde structura Cabinetului Primarului General, va intra in vigoare conform prevederilor legale.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 62CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA NR. 1


ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERALr

VICEPRIMAR 1 -1

|Cabinet Viceprimar 1|


DIRECȚIA

GENERALA

OPERAȚIUNI

DIRECȚIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE, INVESTIȚII SI

PLANIFICARE URBANA
ANEXA NR. 2

* Centrul de informare este organizat la nivel de serviciu
UMANE
fa
6Z


9,

/

ZAnexa nr. 44, A

J/S DlWtOțV'' • i p resurse

; jmanf .

/p '

113; DIRECȚIA


Anexa nr M RESURSE Anexa nr. \jmANE

DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

BIROUL EXPROPRIERI

BIROUL CONCESIONARI SI VANZARI LEGEA 85 (SAD)

BIROUL ADMINISTRARE SPATII

I


c.-oX .

' \\

>\\

Anexa 4.4^07?

''j L/t ^s-


COMP. URMĂRIREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII SI UTILITATI IN ANSAMBLURI DE LOCUINȚE

COMP. VERIFICARE DECONTĂRI LUCRĂRI DE INVESTIȚII

SERVICIUL CONSOLIDĂRI
BIROUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT□1RE-, j ia RESURSA UMAWf

2,7

Anexa nr. 5.S
ANEXA NR. 6

& w-


3x3


DiRECȚi^

\o-    '//

’    u. /

/


7


Z7S$
//£    *ă\

’ls OIRcCji-"' A ■< RFS'uRSE A

fe UMANE Z

V    * /

^'Z

,?r

13 niREC-ȚtA * PESUPSE *'«

v\| UMANE


f/CGtfg'V -L
ANEXA <


/    'A'"    '■••VvW


ijj,

i^cow o ■'£ ;>


< zi s i!


/    yC3*'

' ?-Q -c/ ■&&& y V\i i d c    ''


CABINET PRIMAR GENERAL

16

DIRECTOR DE CABINET

1

ASISTENT DE CABINET

3

CONSILIERI

PERSONALI

8

SECRETARI

PERSONALI

2

CURIERI PERSONALI

2

* Pana la data aprobării numărului de personal pentru noua organigrama, actuala organigrama se suplimentează cu un număr de 16 posturi, care vor fi salarizate potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariate ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor dgjaaza^pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit^^ekeîoM^/il și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz^îh șectoruTbti'gfefb' și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica./    13 *