Hotărârea nr. 61/2007

HOTARAREnr. 61 din 2007-02-20 HOTARIRE 61 din 20/02/2007 PRIVIND INCADRAREA TEATRULUI DE COMEDIE IN CATEGORIA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE DE REPERTORIU, PRECUM SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE INSTITUTIEI ART. 3 SI ART. 4 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 224/2009
HOTARARE nr. 61 din 20/02/2007
HOTARIRE 61 din 20/02/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  incadrarea Teatrului de Comedie in categoria institutiilor de spectacole de repertoriu,  precum si aprobarea  organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare  ale institutiei

             

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei Resurse Umane si Directiei Cultura ;

            Vazand raportul Comisiei Invatamant Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In aplicarea prevederilor art.8 alin. 2 si alin.5 din Ordonanta Guvernului nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;

            In temeiul  prevederilor art. 38 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”b” si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Teatrul de Comedie este serviciu public de cultura organizat ca institutie publica de cultura de interes local, cu personalitate juridica,  finantata din bugetul local al Municipiului Bucuresti.

Art.2 Teatrul de Comedie se incadreaza in categoria institutiilor de spectacole de repertoriu aflate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 Se aproba organigrama, cu un numar total de 165 posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Teatrului de Comedie, conform  anexelor nr.1, 2 si 3 .

Art.4 Anexele nr.1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea C.G.M.B. nr.59/2006.

Art.6 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Teatrul de Comedie vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 61A. FUNCȚII DE EXECUȚIE


ANEXA 2 la H.C.G.M.B. nr.


STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI DE COMEDIENr.

crt.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NIVEL DE STUDII

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

NR.

POSTURI

ANEXA O.G. 10/2007 IN BAZA CARORA SE STABILESC SALARIILE DE BAZA (a;b;c)

1;2

Consultant artistic

S

IA

2

IV/2

3;4

Consultant artistic

S

I

2

IV/2

5

Pictor scenograf

S

IA

1

IV/2

6;7

Pictor scenograf

S

I

2

IV/2

8

Regizor artistic

S

III

1

IV/2

9-14

Actor

S

IA

6

IV/2

15-28

Actor

s

I

14

IV/2

29-37

Actor

s

II

9

IV/2

\ 38-40

Actor

s

III

3

IV/2

\41 -42

Actor

s

IV

2

IV/2

Țt“43

Actor

s

V

1

IV/2

>,R-47

Actor

s

Debutant /V

4

IV/2

48

Secretar literar

s

I

1

IV/2

J 49

Secretar literar

s

II

1

IV/2

<    50

Secretar literar

s

IV

1

IV/2

51 -53

Maestru lumini/sunet

I

3

IV/2

54 ; 55

Sufleor teatru

I

2

IV/2

56

Sufleor teatru

III

1

IV/2

57 ; 58

Machior / Peruchier

I

2

IV/2

59

Machior / Peruchier

III

1

IV/2

60

Regizor scena (culise)

M

I

1

IV/2

61 -63

Regizor scena (culise)

I

3

IV/2
B. FUNCȚII DE CONDUCERE


NR

CRT

FUNCȚIA DE CONDUCERE

INDEMNIZAȚIA MAXIMA DE CONDUCERE (procent din

salariul de baza)

NR.

POSTURI

ANEXA LA O.G. 10/2007 IN BAZA CAREIA SE STABILESC INDEMNIZAȚIILE

DE CONDUCERE (a;b;c)

1

DIRECTOR

50%

1

Vl/I

2

DIRECTOR ADJUNCT

40%

1

Vl/I

3

CONTABIL SEF

40%

1

Vl/I

4-7

SEF SECȚIE: SEF SERVICIU

30%

4

Vl/I

8-9 10

SEF BIROU

25%

3

Vl/I

11 -12-13

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

15%

3

Vl/I

TOTAL    13


Nota : Nivelul salariilor de baza si al indemnizației de conducere pentru fiecare funcție este cel stabilit pe baza OG 10/2007, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si pe baza Hotărârilor privind creșterile salariale si se modifica conform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o data pe an prin dispoziția conducerii, conform art. 10 alineatele 1,2,3,4,5, din OG nr. 10/2007. ntru conducătorul instituției, acordarea salariului de merit si a celorlalte drepturi de natura salariala se aproba de primarul general.

mirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indicatorului tarifar de calificare (ex..' muncitor intretinere, '.conducător auto, zidar, zugrav, electrician, mecanic auto, etc.), structura acestor funcții urmând a fi stabilita de către Teatrul de Comedie.

Vlivglul slalriilor de baza corespunde funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții precum si al celorlalte drepturi ysajgfiile aferente se va incadra in sumele alocate prin bugetul instituției "Titlul I - Cheltuieli de personal", subdiviziunea "cheltuieli cu salariile".

frtizarea funcțiilor pe structura compartimentelor conform organigramei si numărului de posturi aprobat, reprezentând normele de constituire aprobate rou - minim 3 posturi, din care 1 post de conducere; serviciu - minim 5 posturi, din care un post de conducere) se va face prin dispoziția primarului general, n cazul in care organigrama (structura organizatorica) si numărul de personal aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nu se modifica, statul de funcții se va aproba anual, prin dispoziția primarului general.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de primarul general.

Anexa nr.3 la HCGMB nr. ătf /£<0, Cef    j

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI DE COMEDIE BUCUREȘTI

Preambul:

Regulamentul de organizare si funcționare stabilește: obiectul, domeniul si atribuțiile Teatrului de Comedie, structura organizatorica, numărul de personal si organizarea instituției.

Dispozițiile concrete si detaliate de organizare si funcționare a compartimentelor sunt prevăzute in Regulamentul Intern (redactat in conformitate cu articole din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003) si fisele de post.

Capitolul I Dispoziții generale

Art.l. Teatrul de Comedie este un serviciu public de cultura organizat ca instituție publica de cultura de interes local, cu personalitate juridica, patrimoniu si finanțat de la bugetul local al Municipiului București.

Teatrul de Comedie a fost infiintat prin Dispoziția Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romania, nr. 128/7.X.1960 si a trecut sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București (denumit in continuare C.G.M.B.) in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 442/22.06.1994 republicata in 1997.

Conform Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, Teatrul de Comedie este o instituție de spectacole de repertoriu in subordinea C.G.M.B., indeplinind cerințele impuse de acest act normativ.

Art.2. Teatrul de Comedie, are sediul administrativ in București, sector 3, str. Sf. Dumitru nr.2, cod IBAN RO05 TREZ7035010xxx000123 deschis la Trezoreria Sectorului 3, cod fiscal nr. 4221152.

Art.3. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Teatrului de Comedie se asigură din subvenții de la bugetul local al municipiului București și din venituri proprii care provin din producția și exploatarea spectacolelor proprii, închirieri de spații și altele venituri obținute potrivit prevederilor legale în vigoare.

Patrimoniul Teatrului de Comedie

Art.4.(l) Teatrul de Comedie isi desfasoara activitatea in spatii aflate in proprietatea publica a municipiului București, atribuite in administrare prin acte ale autorităților administrației publice locale.

(2) Teatrul de Comedie are in administrare :


•    Sala de repetiții situata in str. Sf. Vineri nr. 11

•    Sediul central format din doua săli de spectacolul

Dumitru nr.2 ;    f

•    Magazie costume - str. Smirdan nr. 18 ;

•    Atelier tamplarie - str. Franceza nr. 9 ;

•    Atelier pictura + magazie decoruri — str. N. Tonitza nr.3 ;

•    Atelier mecanic - str. Tonitza nr.3.

(3)    Bunurile imobile fac parte din domeniul public al municipiului București conform L.213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

(4)    Instituției ii revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil si imobil si a transmiterii acestuia către compartimentele de specialitate din cadrul PMB, spre luare la cunoștința.

Art.5. Activitatea instituției este coordonata metodologic și funcțional de către Direcția Cultura, iar in alte domenii (economic, personal etc.) de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului Primarului General.

Pentru buna desfășurare a activității instituția este sprijinită de MCC, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale.

Teatrul de Comedie are obligația de a aplica normele si normativele elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor in domeniul culturii și de a asigura aplicarea unei strategii pentru afirmarea creativității in toate formele sale, pentru protejarea si promovarea tradițiilor si identității culturale pe principiul culturii, al artei si al libertății de creație.

Capitolul II Obiectul de activitate

Art.6 Obiectul de activitate al instituției este realizarea de producții artistice constând din spectacole de teatru din dramaturgia naționala si universala, spectacole muzical coregrafice, cu scopul promovării actului de cultura, a educării publicului spectator.

Art.7 Teatrul de Comedie este o instituție de repertoriu, dispunând de un colectiv artistic permanent, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea producțiilor artistice, având un portofoliu de mai mult de trei producții artistice diferite și realizând, în fiecare stagiune, cel puțin doua producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent. De asemenea are asigurat și dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.

In sensul prezentului regulament de Organizare si funcționare, se descriu următorii termeni:

Proiectul este ansamblul de activitati artistice, tehnice si logistice concretizate in producția artistica, a cărui perioada de realizare nu depășește, de regula, durata unei stagiuni.

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți.

Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează producții artistice.

Spectacolele teatrului sunt prezentate, pe baza unui repertoriu, pe fiecare stagiune.

Teatrul de Comedie isi desfasoara activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice, atat la sediu cat si in turnee si deplasări.

Capitolul III

Atribuțiile generale ale instituției

Art.8. In vederea realizării obiectului de activitate, Teatrul de Comedie are următoarele competente si atribuții :

A.    In activitatea de specialitate :

B.

- Stabilește repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de piese, pe baza unor proiecte culturale imediate si de perspectiva, pe principiul libertății de creație, a unor criterii specifice de valoare si selecție, urmărind introducerea in circuitul cultural municipal, intern și internațional a operelor si prestațiilor artistice valoroase ;

-    asigura pregătirea și producerea spectacolelor incluse in repertoriul propriu, respectiv regia artistica si regia tehnica, decoruri, costume etc.

-    prezintă publicului spectator spectacolele din repertoriul propriu;

-    aduce la cunoștința publicului, spectacolele ce urmeaza a fi prezentate prin diverse metode de popularizare: afisaj, reclama, inclusiv mass-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori in instituții, scoli, institute, agenti economici etc.

-    asigura elementele de decor, costume, peruci etc. fie prin mijloace proprii, fie prin achiziționarea din afara instituției;

-    asigura activitatile specifice in sala de spectacol: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, pastrarea in timpul spectacolului a hainelor publicului spectator in spatii special amenajate, ambianta adecvata in holuri etc;

-    intretine și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultura in vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiența;

-    desfasoara activitati de impresariat artistic pentru propriile producții.

-    desfasoara si alte activitati in domeniul cultural, in funcție de prioritățile și de politicile culturale promovate de instituțiile coordonatoare;

B. In activitatea funcționala :

-    asigura, in conformitate cu prevederile legii, pastrarea, integritatea, protejarea si valorificarea patrimoniului public incredintat si utilizarea eficienta a acestuia;

-    intocmeste propuneri pentru bugetul anual de venituri si cheltuieli, iar, după aprobarea acestuia de către C.G.M.B., asigura execuția acestuia prin folosirea eficienta a fondurilor publice alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

-    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale si curente pe care le include in bugetul de venituri si cheltuieli; asigura condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele

-    intocmeste bilanțul contabil pe care il prezintă departamentului de specialitate din

cadrul    subvenția ramasa neconsumata la finele anului varsandu-se la buget, după caz;

-    asigura, potrivit prevederilor legale, administrarea si întreținerea imobilelor din dotare pentru desfasurarea activitatii de baza ;

-    după caz, poate incheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, cu aprobarea Direcției Cultura in vederea obținerii de venituri suplimentare, precum si contracte de asociere pentru activitati care prezintă interes comun, in legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale in domeniu

-    informează compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice si prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente si documentații potrivit reglementarilor legale;

-    desfasoara si alte activitati, in funcție de cerințele organelor coordonatoare, P.M.B.,

C.G.M.B. si Ministerul Culturii si Cultelor, in conformitate cu prevederile unor acte normative in vigoare sau aparate ulterior.

Capitolul IV

Atribuțiile si competentele conducerii executive si ale organelor de conducere deliberative și consultative ale instituției

A.(l) Conducerea executiva

Art. 9. Conducerea executiva, respectiv : directorul, directorul adjunct si contabilul sef, are obligația de a aduce la indeplinire toate atribuțiile instituției, respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

A.(2) Organele de conducere deliberative si consultative

Consiliul Administrativ

Art. 10. Consiliul Administrativ este un organ de conducere deliberativ, numit prin decizia directorului instituției, avand următoarea componență:

-    membrii conducerii executive;

-    consilierul juridic;

-    reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de specialitate ( Direcția Cultura);

-    in funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrai instituției

-    reprezentantul salariatilor sau reprezentantul sindicatului, după caz

Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ si

- dezbate problemele privitoare la conducerea trjgtftpî ke&tbțafefor instituției care aduc la indeplinire proiectele culturale si activitatile artistic^rfe^azufe îu rejSe^oriu;

-    dezbate execuția bugetului de venituri si cheltuieli in raport cu prioritățile de moment si cele de perspectiva asumate de instituție;

-    dezbate problematica legala cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice si aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.;

-    dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curenta;

-    propune structura organizatorica si structura funcțiilor utilizate de instituție ( statul de funcții ), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

-    stabilește condițiile necesare pentru acordarea sporului pentru condiții grele de munca, potrivit prevederilor legale in vigoare ;

-    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate in realizarea obiectului de activitate al instituției;

-    propune costul biletelor si tarifelor practicate de instituție, in urma analizei prețului pieței, ținând cont in același timp de misiunea de educație prin cultura si de accesul cat mai larg la actul cultural-artistic pentru toate categoriile sociale ;

Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează in concluzii sau propuneri care se adopta cu respectarea legislației in vigoare.

Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executiva a instituției.

Consiliul Administrativ este obligat sa invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariatilor din instituție sa participe la ședințele sale, in care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fara drept de vot.

Consiliul Administrativ se intruneste trimestrial sau ori de cite ori este nevoie, la propunerea directorului. Membrii Consiliului Administrativ se convoacă de către directorul instituției prin intermediul secretarei cu minim 24 ore inainte de data desfășurării ședinței. Dezbaterile, concluziile si propunerile Consiliului Administrativ se consemnează intr-un proces verbal, intocmit de secretarul ședinței, intr-un registru special.

Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuita.

Consiliul Artistic

Art.ll. Componenta Consiliului Artistic se stabilește prin decizia directorului.

Art.12. Consiliul Artistic este un organ de conducere consultativ avand in componenta 5-11 membri:

-    directorul

-    secretarii literari

-    reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție - scenografi, regizori artistici, actori;

-    reprezentanți ai P.M.B. din cadrul direcției de specialitate, după caz;

-    alte personalități artistice din instituție si din afara instituției, inclusiv din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, după caz.

Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

-    dezbaterea proiectelor culturale, activitatile artistice ( științifice ) din domeniul de activitate specific, face propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului pentru fiecare stagiune;


-    dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate jțgj    îi^a si tehnica a unor

spectacole de teatru;    ~

-    dezbaterea problemelor legate de stimularea si exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității si talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

-    dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate.

Lucrările Consiliului Artistic se concretizează in concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației in vigoare, care se adopta in prezenta a cel puțin doua treimi din membri, cu votul majorității simple. Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executiva a instituției.

Consiliul Artistic se intruneste ori de cite ori este nevoie, la propunerea directorului, sau la cererea expresa a unor realizatori de spectacole, creatori etc.

Capitolul V

Competentele, atribuțiile si responsabilitățile conducerii, secțiilor, serviciilor, compatimentelor, birourilor si formațiilor din cadrul Teatrului de Comedie.

Art.13. Atribuțiile fiecărui post se detaliaza in fisele de post intocmite conform Anexei nr. 3 la H.G. 125/1999 si se modifica corespunzător actelor normative aparute ulterior.

DIRECTOR

Directorul, numit in condițiile legii, este managerul general al instituției, care asigura conducerea curenta a instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta in domeniul specific de activitate;

Dezvolta relații permanente de informare a Primarului General, departamentelor sau ' direcțiilor P.M.B., precum si a altor persoane juridice sau fizice interesate;

îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite si reprezintă instituția in relațiile cu terți;

Se preocupă permanent de atragerea unor surse de venituri extrabugetare pentru desfășurarea și lărgirea activității specifice a instituției

Fundamentează și propune proiectul de organigrama, numărul de personal, statul de funcții si Regulamentul de organizare si funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare conform reglementarilor legale;

Elaborează și fundamentează împreuna cu directorul adjunct si contabilul sef proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;


Angajează cheltuieli, încheie contrac împreuna cu directorul adjunct si co prevăzute in articolele bugetare ale bug

//


Urmărește modul in care se realizează proiectele culturale propuse precum si modul de execuție al bugetului instituției

Stabilește obiectivele generale în cadrul programului anual si proiectele culturale pe termen lung si scurt

Coordonează activitatea personalului de conducere si de execuție, încadrat in instituție;

Informează autoritățile locale si guvernamentale, după caz, cu privire la desfășurarea activității instituției precum si cu privire la derularea unor programe culturale;

Informează compartimentele din cadrul P.M.B. si comisiile de specialitate ale C.G.M.B. cu privire la masurile inițiate pentru buna desfășurare a activității instituției, precum si pentru dezvoltarea și diversificarea permanenta a ofertei culturale locale

Se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute in activitatea instituției, solicitând in acest sens note explicative șefilor de compartimente;

Distribuie spre analiza si soluționare corespondenta adresata instituției;

Propune spre aprobare masuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției

Asigură prin masuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum si buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing; Asigura aplicarea masurilor legale privind integritatea patrimoniului instituției si recuperarea eventualelor pagube;

Asigură informarea a membrilor Consiliului Administrativ asupra desfășurării activității instituției, a principalelor probleme rezolvate și a măsurilor adoptate;

Concepe și pune în practica obiective, politici, strategii și sisteme coerente in domeniul resurselor umane, având in vedere articularea obiectivului strategic al domeniului resurselor umane cu activitatea principala a instituției;

Analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea si efectuarea concediului de odihna;

Analizează periodic necesarul de personal, propunând organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

Evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directa, aproba fișa postului si fișa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale întregului personal angajat in instituție.

Deplasările directorului în țară sau străinătate, în vederea participării la festivaluri, simpozioane și alte evenimente cu]


Evaluarea performanțelor profesionale a directorului va fi făcută anual, în condițiile legii, de directorul executiv al Direcției Cultură, directorul executiv al Direcției resurse Umane și Primarul General, sau Viceprimarul general, după caz

In exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii, note de serviciu, adrese personalului instituției, precum si acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției;

Dispune încadrarea, detașarea, transferul in interesul serviciului, prelungirea, încetarea sau desfacerea contractului de munca pentru personalul instituției, în condițiile legii;

încurajează dezvoltarea performantelor personalului prin asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei atitudini de încredere, oferirea de sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv, și propune participarea la cursuri de pregătire profesionala;

Răspunde de angajarea, lichidarea si ordonanțarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit sarcinilor instituției pe care o conduce;

Răspunde de realizarea veniturilor proprii cuprinse în bugetul anual aprobat;

Coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca aceștia au savarsit o abatere disciplinara;

Participa la elaborarea Regulamentul de Organizare si funcționare si răspunde de dispozițiile cuprinse in acesta;

Aproba Regulamentul intern;

Răspunde de asigurarea condițiilor necesare pentru desfasurarea activitatii de audit public intern la nivelul instituției ;

>    Răspunde de organizarea activitatii de control financiar preventiv in instituție si a controlului intern, conform prevederilor legale in vigoare ;

>    Răspunde de organizarea activitatii privind sanatatea si securitatea muncii, conform prevederilor legale in vigoare.

In perioada absentării din instituție sau când postul de director este vacant, atribuțiile postului de director sunt preluate de directorul adjunct (sau de alta persoana desemnata de directorul in exercițiu) sau de o persoana numita de Primarul General, după caz.

Director adjunct

Directorul adjunct asigura buna desfășurare a activității tehnico economica a instituției, in conformitate cu dispozițiile legale;

Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității teatrului

Răspunde, verifică, coordonează activitatea și buna de^șuraftihp^onaluiui angajat în următoarele activități: administrativ, deservire săli, ^GehQtefinicăj.'ațelî^e producție, PSI

Propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului

Răspunde de inventarierea patrimoniului și este președintele comisiei de inventariere Propune modalități de depozitare și răspunde de conservarea elementelor de decor și recuzită Participa la elaborarea proiectului de buget al instituției;

In colaborare cu șefii de secții,servicii, birouri, compartimente si formații întocmește planuri anuale de investii si de dotare cu scenotehnică, instalații, și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activității;

Avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente si capitale la construcții si instalații ;

Controlează si răspunde de încadrarea corecta in normele de consum de materii prime si materiale, combustibili si energie;

Propune valorificarea elementelor de decor, recuzită și a costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul curent;

Propune scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, conform legii Este responsabil de calitatea prestației tehnicienilor

Răspunde și coordonează activitatea de transport a decorului, recuzitei, costumelor pentru deplasările teatrului

Coordonează activitatea de paza si P.S.I. și intervenții în caz de calamitate;

Coordonează, controlează si urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar si care-i sunt prezentate pe baza de referate de către șeful Serviciului Administrativ, Secției Producție, Secției Deservire scena, precum si a contabilului sef care coordonează activitatea financiar contabila a instituției

îndeplinește si alte atribuții conform legii

In perioada absentării din instituție sau când postul de director este vacant, atribuțiile postului de director sunt preluate de directorul adjunct (sau de alta persoana desemnata de directorul in exercițiu) sau de o persoana numita de Primarul General, după caz.


Contabil sef

Asigura si răspunde de conducerea și coordonarea activitatii economico-financiare, stabilind sarcini concrete, indrumand, controlând si urmărind efectuarea lor;

Elaborează situația financiara si contul de execuție bugetara trimestrial si anual;

Asigura verificarea actelor si a înregistrărilor notelor contabile atat in contabilitate cat si in execuție;

Poate exercita si răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către directorul instituției;

Organizează si urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

Asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției si recuperarea pagubelor aduse aceștia;

Planifica si elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și monitorizarea execuției bugetare ale lunii precedente, necesarul lunar de credite;

întocmește lunar contul de execuție bugetara, pe care îl transmite in primele 5 zile ale lunii direcțiilor de specialitate din PMB (Direcția Buget și Direcția Cultură);

Coordonează,verifica si vizează întocmirea actele comisiilor de recepție, inventariere, casare si declasare, transferare a bunurilor ;

Organizează si răspunde împreuna cu directorul adjunct de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand teatrului, in conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite ;

întocmește proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual, și după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

Avizează incadrarea gestionarilor, organizează instruirea personala sau in colectiv a acestora si propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alti salariati a gestiunilor ; Răspunde gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției;

Răspunde de procurarea, întreținerea și conservarea bunurilor instituției;

Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației in vigoare ;

Elaborează documentația economica necesara desfășurării turneele (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului/după caz);

Repartizează pe activitati fondurile aprobate prin bugetul si creditele bugetare deschise;

Verifica toate documentele contabile care atesta -mișcarea obiectivelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum si ale diverselor ^bUȘă^deacțivitatejdin teatru

Verifica actele de casa si banca, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor si veniturilor;

Contabilul sef solicita compartimentelor teatrului documentele si informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale

Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului

Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen, de încadrarea plăților în prevederile bugetare, contractuale și legale Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora Urmărește derularea contractelor de investiții din punct de vedere financiar Centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale

Răspunde de respectarea obligațiilor de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații

Coordonează procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar precum și activitatea presupusă de derularea operațiunile cu caracter economico-financiar care urmează acestora

Biroul Resurse Umane - Salarizare

încheierea si gestionarea contractelor individuale de munca ale personalului angajat inclusiv ale colaboratorilor teatrului (recrutarea, încadrarea personalului, avansarea);

Elaborarea procedurilor necesare intocmirii tuturor fiselor de post si evaluării posturilor din statul de funcții aprobat, precum si pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor (in colaborare cu șefii de servicii si birouri).

întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

Fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului;

Pe baza propunerilor șefilor de compartimente, întocmește un program anual de perfecționare profesionala a personalului angajat pe care îl înaintează spre aprobare directorului;

Elaborarea statelor de funcții anuale in conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobat;

Elaborarea schemelor de incadrare, cu modificările produse in legislație (indexări, majorări, promovări atunci când este cazul);

întocmirea dosarelor de pensionare si urmărirea f^Clîzării aeeștor^prin emiterea deciziilor;

întocmirea diferitelor situații la solicitările forurilor tutelare sau a altor instituții, conform prevederilor legale in vigoare (Direcțiile de specialitate din cadrul    Administrația

Financiara, CNPAS, CASMB, CAOPSNAJ, ANOFM, etc);

Completarea dosarelor de personal, la zi

Asigura gestionarea carnetelor de munca ale salariatilor ;

Răspunde si intocmeste diferitele situații solicitate de organele de control abilitate;

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante si pentru promovare, in conformitate cu legislația in vigoare si asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

Vizarea semestriala a legitimațiilor de serviciu ale salariatilor;

Eliberarea de adeverințe salariatilor pentru diferite scopuri;

întocmirea si actualizarea Registrului de evidenta al salariatilor;

Programarea si urmărirea concediilor de odihna ale salariatilor;

Colaborarea eficienta cu toate compartimentele instituției;

Redactarea, actualizarea si aducerea la cunoștința salariatilor a Regulamentului Intern;

Propune, impreuna cu compartimentul de securitate si sanatate in munca , locurile de munca si meseriile cu condiții grele, periculoase etc., conform legii, in vederea acordării sporurilor;

Participa, impreuna cu serviciile de specialitate, la determinarea si elaborarea necesarului de personal pe structura, funcții si meserii, grade si trepte profesionale, in limita numărului de personal si a creditelor aprobate;

Stabilește in cadrul Contractului de munca drepturile salariale si celelalte drepturi prevăzute de legislația in vigoare: salariul de baza, indemnizația de conducere, salariul de merit, sporuri ce se acorda la salariul de baza;

Executa si alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare;

întocmește statele de plata a drepturilor salariale, si efectuează viramentele privind obligațiile de plata ale instituției si ale salariatilor către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale etc;

întocmește lunar, timestrial, semestrial si anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sanatate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seama privind calcularea, reținerea si virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului si veniturile salariale;

întocmește Fisele Fiscale nr.l si nr.2, in organelor abilitate;


Pune in plata contractele întocmite in baza Legii nr.8/1996, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

întocmește adeverințele pentru personalul plătit in baza Legii nr.8/1996;

Compartiment securitate si sanatate in munca

Este un compartiment funcțional , creat conform prevederilor Legii nr.319/2006 si H.G.nr. 1425/2006, incadrat cu personal de specialitate, care are rsponsabilitati privind asigurarea condițiilor de securitate si sanatate in munca (respective activitati de prevenire si protecție si activitati legate de supravegherea stării de sanatate a salariatilor)

întocmește impreuna cu celelalte compartimente din cadrul instituției, proiectul programului de masuri si propuneri privind protecția muncii,

Răspunde de instruirea in domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial si anual, după caz, a muncitorilor si a celorlalte categorii de salariati din instituție ;

Analizează cauzele accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si propune, in scris masurile legale de eliminare imediata a acestora ;

Informează conducerea instituției asupra accidentelor de munca produse in unitate.

Participa la cercetarea cauzelor accidentelor de munca;

Stabilește potrivit legii, schimbarea locurilor de munca, pe baza avizelor medicale, a personalului instituției;

Coordonează activitatea de protecția muncii in conformitate cu legislația in vigoare.

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protecție ;

Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, ținând seama de particularitățile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca ;

Propunerea atribuțiilor si răspunderilor in domeniul securității si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului, cu aprobarea angajatorului

întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securității si sanatatii in munca ;

Evidenta meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitării lor ;

Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție si prevenire si a planului de evacuare

întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

In regulamentul Intern vor fi consemnate activitatile de prevenire si protecție pentru efectuarea carora instituția are capacitatea si mijloacele adecvate iar in fisa postului din acest compartiment se vor consemna activitatile de prevenire si protecție pe care salariatul din acest compartiment are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze, avand in principal atribuții privind securitatea si sănătatea in munca si cel mult atribuții complementare.

Compartiment Juridic Contencios

Este un compartiment de specialitate, in structura organizatorica a teatrului

Acorda asistenta juridica instituției, pe baza mandatului conducerii, in fata tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penala, precum si in raporturile acesteia cu autoritatile si instituțiile publice, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau străină

Reprezintă instituția in acțiunile civile, penale, in fata instanțelor de fond, ordinare si extraordinare; in fata tuturor instanțelor de judecata pe cale ierarhica, a altor organe de jurisdicție, in fata organelor de cercetare penala, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe baza de mandat acordat de conducerea instituției, pentru actele contencioase si necontencioase

Consulta cronologic publicarea noilor acte normative si asigură aducerea la cunoștință către personalul instituției a actelor normative de interes, a modificărilor si completărilor ulterioare ale actelor normative aflate in vigoare.

Avizează deciziile emise de directorul teatrului

Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, incadrari in munca, incetarea contractelor de munca, aplicarea de sancțiuni disciplinare etc.)

Analizează si propune spre avizare din punct de vedere al legalității, organigrama, regulamentul de organizare si funcționare

Redactează răspunsuri la memoriile si petițiile transmise teatrului in legătură respectarea legalității deciziilor privind problemele de personal

Elaborează, la cererea conducerii instituției, proiectele de contracte: de munca, de drept de proprietate intelectuala, de achiziție publica, de prestări servicii, de, furnizare de produse, de coproducție, de parteneriat, de inchiriere, etc.


Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate

Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice

Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic intocmite in legătură cu activitatea teatrului

întocmește regulamente, note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției

Urmărește durata contractelor de drept de autor semnalînd factorilor de decizie termenele de valabilitate ale acestora in timp util

Participa la elaborarea si negocierea contractului colectiv de munca la nivel de instituție

Avizeaza si asigura inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de instituție in timp util

Redactează motivarea in fapt si in drept, la solicitarea conducerii si pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecata, cereri notariale si orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, urmarindu-le pe cele procesuale pana la definitiva lor soluționare

Redactează răspunsuri la solicitările sindicatului către conducerea teatrului

La sesizarea contabilului sef, stabilește impreuna cu conducerea instituției modul de recuperare a debitelor si propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora

Exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor si acorda asistenta de specialitate acestora

Formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte instituții spre consultare care privesc activitatea de profil a teatrului

Tine evidenta tematica a actelor normative si intocmeste liste cu actele normative aplicabile tine evidenta cronologica a tuturor contractelor intocmite de teatru in Registrul special de evidenta contracte

Tine evidenta cronologica a tuturor actelor vizate juridic

Tine evidenta si pastreaza dispozițiile primarului general si hotărârile Consiliului General al Municipiului București cu referire la Teatrul de Comedie

Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare,__


■■ A , '

Z/z ,

1 vitate ale ins MieiRăspunde de aplicarea legalității în toate domeniile

Atribuțiile compartimentului se detaliaza in fisele posturilor

Compartiment artistic

In exercitarea atribuțiilor care le revin, actorii au, pe langa indatoririle generale ale întregului personal artistic de scena, următoarele îndatoriri specifice:

încadrarea completa in munca si disciplina fiecărui colectiv de creație artistica in care a fost distribuit de conducerea teatrului;

Primirea oricărui rol incredintat, depunand toata conștiinciozitatea si măiestria personala pentru realizarea lui;

Respectarea cu strictete a programului, orarul si disciplina repetițiilor si a oricăror reprezentații sau manifestări artistice programate;

Consultarea, după ora 12, a programului de repetii si spectacole afișat de conducătorul compartimentului regizorat la avizierul teatrului si ramanerea la dispoziția instituției pentru orice modificare a programului afișat, chiar si in cazul când este dublat sau dublează ori când face parte dintr-o distribuție paralela ;

Respecta litera spectacolului in care este distribuit si nu introduce sau omite texte ori cuvinte inclusiv schimbări sau inversări;

Studiază in formele stabilite de teatru, organizat sau individual, in vederea pregătirii spectacolelor si ridicării calificării profesionale, respectând datele stabilite si indicațiile primite;

Actorii sunt obligați sa realizeze figurația la spectacolele in care sunt distribuiti in acest scop ; Participa la toate turneele si deplasările stabilite de director sau înlocuitorii sai delegați ca atare;

Activitatea de regizor artistic se refera la concepția in ansamblu, la calitatea ideologica si artistica a spectacolului de teatru;

îndruma, supraveghează si monitorizează colectivul de creație artistica, dandu-le indicații obligatorii;

Colaborează cu secretariatul literar la promovarea dramaturgiei originale si la pregătirea propunerilor pentru constituirea fondurilor de piese ale teatrului si pentru întocmirea repertoriilor de spectacole pe stagiune, colaborează cu organizarea spectacolelor la elaborarea materialelor de popularizare a activitatii teatrului, colaborează cu regizorul de culise la întocmirea repertoriilor periodice de reprezentații


Creeaza schitele artistice pentru decoruri, mobilier, recuzita, costume, etc. necesare spectacolului, potrivit viziunii generale a regizorului artistic, ținând seama de posibilitățile tehnice si financiare ale teatrului, inclusiv existentul in magazie, astfel obținând efecte maxime cu minimum de cheltuieli;

Executa schite tehnice pentru ateliewre, stabilind cotele necesare in mod detaliat pentru fiecare reper (inaltime, grosime, lățime) prezentând mostre de materiale si eșantioane de culoare, de asemenea executa elevații de decoruri;

Realizează desenele la scara 1/50 sau la mărime naturala pentru toate reperele ce trebuie executate in exterior ;

Urmărește pe baza schitelor aprobate planurile de execuție la scara necesara pentru realizarea lor in ateliere ;

Urmărește in ateliere executarea obiectelor si lucrărilor conform schitelor si planurilor ; Sprijină aprovizionarea materialelor necesare spectacolului ce urmeaza a fi montat;

Participa activ la repetițiile cu decor, lumini, costume si machiaj, dând personalului tehnic de scena si din ateliere toate indicațiile si precizările necesare;

Urmărește spectacolul montat, după premiere si reluări, propunând toate masurile necesare pentru menținerea si eventual imbunatatirea calitatii acestuia ;

împreuna cu regizorul coodonator de scena intocmeste planul caracteristic de predare la scen a elementelor de decor, costume, recuzita, etc.

Biroul asistenta dramaturgica, marketing si promovare spectacole

Este un compartiment de specialitate, organizat ca birou, in structura organizatorica a teatrului, condus de un sef birou.

Răspunde de realizarea si promovarea unei imagini unitare, complete si a unui concept de marketing

Monitorizează activitatea specifica pentru realizarea materialelor de prezentare necesare promovării spectacolelor și a repetițiilor, indiferent de forma si mediul de promovare si indiferent de proiectul teatrului

Coordonează relațiile publice ale teatrului la toate palierele de comunicare: instituții de profil din tara si străinătate, instituții de cultura din tara si străinătate, organisme, ONG-uri, ambasade si institute culturale, etc.

Coordonează si răspund de conceperea, transmiterea si confirmarea invitațiilor pentru premiere

întocmesc si actualizeaza listele de protocol ale teatrului p^âteg^i-fdeHÎ^ițati

Coordonează comunicațiile si diversificarea formelor defcorțiumeare â produsului cultural

" !ii    '    '"-—V    ,

f    17

Răspunde si coordonează relația cu media

Identifica, implementează si răspunde de formele de promovare si comunicare media Concepe, transmite si verifica receptionarea comunicatelor de presa

Organizează, concepe materialele de prezentare si le multiplica pe seturi, moderează conferințele de presa

Dezvolta relațiile teatrului cu directori si redactori de cotidiene, reviste, publicații saptamanale, posturi de radio si televiziune

Răspunde de evidenta si actualizarea contactelor persoanelor responsabile de cultura sau știri culturale din media

Concepe diferențiat pentru targeturi si profiluri media diferite materiale publicitare si selectează categorii de informații cu privire la activitatea teatrului Se ocupa si răspunde de difuzarea clipurilor, spoturilor Se ocupa de consultarea zilnica si monitorizarea media

Răspunde de extragerea materialelor din presa referitoare la activitatea teatrului si colaborează cu compartimentul asistenta dramaturgica, publicații pentru realizarea dosarelor de presa Răspunde de monitorizarea aparițiilor si difuzărilor

Răspunde de transmiterea programului teatrului către mediile de difuzare a acestora Răspunde de actualizarea contactelor media pentru difuzarea programului Răspunde de actualizarea si diversificare contactelor personalor juridice interesate Răspunde de transmiterea programului teatrului către persoane juridice interesate Răspunde de comunicarea si promovarea pe site-ul teatrului

Propune contractarea de servicii artistice concept site, creare format, modificare format, creare clipuri, traducere site in limba engleza, franceza, germana, italiana Propune contractarea de servicii de intretinere si suport tehnic site Verifica si actualizeaza zilnic datele de pe site-ul teatrului

Coordonează elaborarea si propun contractarea de servicii pentru filmare, concept, editare si inregistrare pe suport demouri pentru promovarea in v0efea-«4rticiparii la festivaluri si schimburi internaționale    z ’    * ' x


18


Coordonează elaborarea si expunerea materialelor publicitare indoor si outdoor: afișe, fluturași, vitrine publicitare, materiale publicitare pentru foaiere cu caracter periodic sau permanent, banere, banere stradale, casete luminoase

Propune contractarea de servicii pentru concepție, editare, imprimare a materialelor publicitare

Propune efectuarea comenzilor pentru materialele tipărite propun tiraje si răspund de conformitatea cantitatilor executate

Propune modalitati de distribuție a suporturilor mobile: fluturași, leaflet, broșuri, materiale promotionale de prezentare

Are obligația de a asigura promovarea prin distribuire de fluturași in zonele cu flux de circulație

Propune modalitati de expunere in spatii publice: afișe, fluturași, leaflet, broșuri, materiale promotionale de prezentare

Identifica locuri publice unde poate expune materiale publicitare

Dezvolta relații cu librarii pentru afișare si difuzare de materiale publicitare

Identifica si diversifica modalitati de promovare: spatii publicitare stradale, afisaje electronice, spațiu publicitar on line pe diverse pagini web.

Identifica si diversifica suporturile prin care poate promova imaginea teatrului, spectacolele teatrului

Efectuează lunar situații privind stocurile existente ale materialelor publicitare

Este obligat sa cunoască subiectul, concepția, genul spectacolului si distribuția

Este obligat sa realizeze pentru fiecare spectacol un text de prezentare

Reprezentanții compartimentului sunt obligați sa fie prezenti la fiecare premiera cu cel puțin o ora inainte de inceperea reprezentației

Supervizează amenajarea spatiilor teatrului inaintea flecarei premiere

Se preocupa de dentificarea unor surse de venituri, hosting al unor companii pe pagina teatrului

Se preocupa de încheierea unor bartere publicitare

Urmărește veniturile din vanzari ’ "    "    ' '    ......... ,


fiecare proiect si in relație cu div

Verifica zilnic stadiul vânzărilor pentru saptamana in-'f ijrs

Analizează si propun modalitati de diversificare a tarifelor pentru același spectacol

Analizează si propun modalitati de diversificare a tarifelor in funcție de numărul de reprezentații si varsta spectacolelor

Analizează si propun modalitati de diversificare a tarifelor in funcție de ziua in care se difuzează spectacolul

Analizează si propun modalitati de diversificare a tarifelor pentru spectacolele invitate pe scena teatrului

Verifica si răspund de corespondenta informațiilor, numelor din materialele publicitare cu sursele citate si distribuțiile si echipele de realizatori ale spectacolelor

Răspund de cunoașterea prevederilor legale in domeniul copyrightului si de respectarea acestora

Asigura si răspund de respectarea obligațiilor teatrului cu privire la aducerea la cunoștința publicului, asumate contractual fata de colaboratori

Asigura si răspund de respectarea obligațiilor teatrului cu privire la aducerea la cunoștința publicului, asumate contractual fata de partenerii media

asigura si răspund de respectarea obligațiilor teatrului cu privire la aducerea la cunoștința publicului a numelor si siglelor forurilor tutelare, partenere, etc

Are obligația de a identifica programe de finanțare din tara si străinătate si de a intocmi in colaborare cu compartimentul planificare logistica documentația de aplicare

Asigura obținerea si transmiterea către biroul resurse umane si compartimentul planificare logistica activitati artistice a informațiilor privind autorii, calitatea de autor, drepturile de proprietate intelectuala si contactarea acestora direct deținătorii drepturilor de autor sau prin reprezentanții lor si obținerea tuturor datelor de identificare

Asigura informații cu privire la proiectele artistice in lucru ( note ale regizorului, concept, descriere a spațiului scenic, sinopsis piese, extrase de text, prezentări artiști implicați)

Asigura documentare artistica la solicitarea artiștilor spectacolului

Asigura asistenta dramaturgica la scena

Asigura documentare pentru publicații spectacole Asigura redactarea textelor pentru publicații spectacole

Asigura redactarea textelor pentru materiale publicitare, materiale de prezentare proiecte

stagiune, materiale de prezentare teatru    —■x

r    A JV

Propun contractarea de servicii artistice foto, dtp, grafica, concepție, materiale

Asigura arhivare de specialitate: pe suport de hârtie si suport digital

Răspund de implementarea - in condițiile demarării proiectului — a unor instrumente de arhivare si a unor standardizări pentru toate proiectele teatrului: fotografii, texte ale spectacolului, dosar de presa, schite, machete, caiete de regie, prezentări ale artistilorsi ulterior a unor baze de date si a unei arhive multimedia cu accesare multipla on line pe nivele de utilizatori

Secția Scena

Urmărește desfasurarea la timp si in condiții normale a activităților de la scena;

Efectuează si afiseaza programarea repetițiilor si spectacolelor in colaborare cu

Compartimentul Secretariat Literar si Biroul Organizare Spectacole;

Contribuie la elaborarea documentațiilor pentru organizarea deplasărilor si tumelor, din punct de vedere tehnic;

Afiseaza programul de repetii si anunța personalul artistic si tehnic, in legătură cu acesta;

Anunța in termen util orice modificare intervenita in programul de spectacole si repetiții;

Tine evidenta activităților de la scena, concretizata in completarea condicilor de spectacole si repetiții;

Secția deservire scena

Coordonează activitatea de montare, manevrare, depozitare si buna intrebuintare a decorurilor

Organizează repetițiile tehnice (manevra decor) cu colectivul tehnic al fiecărei piese, in vederea obținerii a-i celor mai scurti timpi pentru schimbările de decor ;

Organizează in asa fel echipele incat sa evite ridicarea unor greutati majore de către un număr minim de mânuitori decor, fapt ce ar putea determina accidente ;

Controlează daca intreaga aparatura ce se intrebuinteaza in repetiție sau spectacole funcționează in cele mai bune condiții (turnanta, culisante, trapa, stângi, contrabarele, utilajele pentru schimbările de decor) ;

Dispune scoaterea din magazie si verificarea mobilierului si recuzitei pentru repetiție si spectacole, după care va proceda la plantarea acestora pe locul fixat, sau in locurile de unde urmeaza a fi manevrat in timpul schimbărilor ;

Oferă soluții tehnice, in colaborare cu scenograful pentru decorurile folosite in spectacole sau

pentru spatiile in care vor fi montate spectacolele in cazuftiifhăel^rSK

-------


21


" ’    ------- X -    -    ~    .X'    . -ț r -

Formație muncitori - Sala Mare

Formație muncitori - Sala Studio

participa la coordonarea si configurarea artistica a actului scenic si acorda suport tehnic pentru toate fazele de creație si in relație cu toate palierele de creație (decor, costume, recuzita, lumini, sunet, cabine, machiaj, regie tehnica)

asigura pastrarea si reproducerea identica a concepției regizorale, scenografice, a concepției de machiaj, hairstyling, coregrafice, a concepției de lumini, a efectelor speciale, muzicale, integritatea textului spectacolului

asigura pastrarea sub coordonarea regizorului de culise si respectarea calitatii actului artistic asa cum s-a creat si infatisat el la premiera, indiferent de numărul de reprezentații ale spectacolului

răspunde de imaginea si modul in care teatrul se prezintă in fata publicului

asigura prin intermediul regizorului tehnic coordonarea tuturor activitatiilor desfășurate pe scena in repetiții, pregătirea pentru spectacol, in timpul spectacolului, a intregului personal implicat: artiști si tehnicieni

răspund de informarea personalului tehnic si artistic asupra programului de activitate

asigura coordonarea si programarea formațiilor de montatori decor, recuzita, electrica, sunet, cabine, machiaj, sufleur

este responsabil de existenta si prezenta la timp si de intervențiile in condiții corespunzătoare a tuturor persoanelor implicate in desfasurarea spectacolului

asigura si răspunde de programarea in condiții de eficienta si economicitate a tehnicienilor de scena

răspunde de asigurarea in orice moment a necesităților de intervenție operativa in timpul repetițiilor si spectacolului

este responsabil de timpii de execuție pentru fiecare operație

este responsabil de calitatea montării decorului

este responsabil de marcarea si refacerea plantației inițiale a decorului, elementelor de mobilier, recuzita

răspunde de coordonarea operațiunilor de configurare a sălii de spectacol in relație cu spațiul scenic si de calitatea efectuării acestora participa la planatatia corpurilor, realizarea centraiefor^ereareairea configurațiilor, succesiunilor si duratei situațiilor de lumini si time coduploțjplhffii intervenții este responsabil de fixarea in scris a acestora, înregistrarea pe suport, reconstituirea si menținerea acestora pe toata durata de reprezentare

executa refacerea plantațiilor, a cablajelor, a corespondentei circuitelor, a centrajelor si reconstituirea situațiilor de lumini in configurația, succesiunea si time codurile create la premiera

participa la plantația incintelor acustice, crearea si stabilirea configurațiilor, a nivelelor, succesiunilor si duratei intervențiilor muzicale si sonore

este responsabil de fixarea in scris a acestora, inregistrarea pe suport, reconstituirea si menținerea acestora pe toata durata de reprezentare

executa reconstituirea configurațiilor, succesiunilor si duratei intervențiilor muzicale si sonore

Secția producție

Executa integral sau parțial decorurile si costumele pentru spectacolele din repertoriu;

Efectuează diverse reparații la decoruri, costume sau reparații de intretinere;

Asista la repetițiile tehnice pentru a lua la cunoștința eventualele modificări intervenite la decoruri sau costume;

întocmește devizul estimativ si devizul final, pe baza bonurilor de consum pentru materialele consumate;

Formație muncitori producție

Executa lucrările specifice atelierelor respective (mecanica, croitorie, tamplarie);

Completează ordinele de lucru cu cantitatile de materiale folosite la execuția fiecărui reper ;

Efectuează diverse reparații, solicitate de șeful de secție, sau diversele compartimente ale instituției ;

Compartiment aprovizionare

Activitatea de aprovizionare are ca drept obiectiv achiziționarea tuturor bunurilor si materialelor necesare desfășurării lucrărilor in ateliere si la scena pentru montarea si reprezentarea spectacolelor, precum si a celor necesare intretinerii si normalei folosiri a clădirilor si bunei funcționari a tuturor mașinilor si instalațiilor j.

Gestionează sumele de bani si documentele de plata incredintate\pentn operațiunilor de aprovizionare ;


efectuarea

întocmește formele, confom dispozițiilor in vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor si materialelor achiziționate.

Serviciul Administrativ

Are in componenta:

Compartimentul administrativ

Executa lucrările de intretinere curenta (zugrăveli, vopsitorii, lacatuserie, tamplarie etc) care nu necesita intervenția unor antreprize specializate in colaborare cu secția producție ; Organizează si asigura efectuarea curățeniei in spatiile deținute ;

Efectuează manipulări de mobilier si de publicații in funcție de necesitați;

Asigura curățenia si intretinerea tuturor caldirilor si a spatiilor exterioare din vecinătatea acestora;

Intervine operativ in cazul unor avarii sau calamitati ;

Răspunde de luarea tuturor masurilor care sa asigure intretinerea, modernizarea, repararea si exploatarea instalațiilor si a altor echipamente din dotare, in condiții de deplina siguranța; Asigura gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe;

Se preocupa de achiziționarea materialeor necesare activitatii administratice;

întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției;

Face propuneri privind reamenajarile, reparațiile capitale si curente ale sediilor, urmărește aprobarea si executarea proiectelor, executarea si recepția lucrărilor in conformitate cu proiectele si cu devizele aprobate, in condițiile legislației in vigoare si in colaborare cu biroul contabilitate-financiar.

Formația PSI

Asigura protecția împotriva incendiilor;

Elaborează planurile de evacuare in caz de calamitate sau incendiu;

Veghează pentru respectarea condițiilor impuse de lege privind fumatul si lucrul cu foc; Instruiește personalul instituției in acțiunea de aparare civila;

Intervine operativ in cazul unor calamitati: inundații, inzap^^îflnhehm^Ktc.

Sesizează in timp util eventualele avarii intervenite la instal^d|țede^ttnhere^ incendiilor;


Asiaura respectarea dispozițiilor Comandamentului de Pompieri, intocmind, in funcție de acestea planuri de masuri si urmărind respectarea lor;

Răspunde de instructajul PSI al salariatilor, executa exerciții periodice si aplicații practice, Verifica si intretine mijloacele PSI;

întocmește planurile de evacuare pe care le afiseaza in loc vizibil;

Răspunde la prezentarea documentelor si de relațiile solicitate de Brigada de Pompieri in timpul controlului sau efectuării cercetărilor in caz de incendiu;

Biroul financiar - contabilitate

Răspunde de buna funcționare a activitatii financiar-contabile a instituției, in conformitate cu dispozițiile legale si delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

întocmește si supune spre consultare Consiliului Administrativ proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, situațiile financiare, structura cheltuielilor si stocurilor de valori materiale si propune masuri pentru utilizarea eficienta a fondurilor;

Urmărește executarea ingrala si întocmai a bugetului aprobat;

întocmește toate documentele si efectuează toate înregistrările contabile in conformitate cu prevederile legislative si cu indicațiile metodologice ale direcției de specialitate din Primăria Municipiului Bucurest, urmărește recuperarea sumelor debitoare si achitarea sumelor creditoare ;

Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmit de compartimentele instituției si alcătuiește planul de investiții, urmărind realizarea lui;

Verifica legalitatea si exactitatea documentelor de decontare;

Verifica legalitatea si exactitatea datelor din documentele de evidenta gestionara;

întocmește si transmite orice situație economico-financiara solicitata de conducerea instituției, de Administrația Financiara, de Institutul National de Statistica etc.

Asigura intocmirea actelor justificative si a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale si asigura inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a acestora in funcție de natura lor

Asigura evidenta corecta a rezultatelor activitatii economico-financiare

Ia masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fondurh'^^â^ților sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești    ,    . -U-—

Asigura întocmirea corecta si in termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat

Urmărește primirea la timp a extraselor de cont , verificarea acestora si a documentelor insotitoare

Asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli in general sau din care deriva direct sau indirect angajamentele de plăti

Exercita controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata, luind masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul

Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării in bune condiții a activitatilor administrației

Răspunde de asigurarea creditelor necesare in vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București

Controlează si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si bănești, in scopul prevenirii degradărilor, distrugerilor, pierderilor si risipei

Urmărește circulația documentelor si ia masuri de imbunatatire a acesteia

Asigura clasarea si pastrarea in ordine si in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile si evidenta pierderii sau distmgerii lor parțiale sau totale; Participa la analiza si selecția ofertelor de achiziții publice, conform prevederilor legale Exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare

Prezintă, spre aprobarea conducerii administrației bilanțul contabil, raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce ii revin din procesul verbal de analiza

Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept

Întocmește documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative in vigoare

Asigura gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe si mișcarea acestora

Asigura folosirea eficienta a parcului auto prin planificarea riguroasa a transporturilor, controlul foilor de parcurs, întocmirea F.A.Z.-urilor si consumului lunar de combustibil

T    .    a

Întocmește si urmărește casarea mijloacelor fixe si declararea obieete^Hf^s inventar (pentru sediul central)    '


Valorifica mijloacele fixe sau obiecte de inventar scoase din gestiunea teatrului, contorm legilatiei in vigoare;

Compartimentul achiziții publice

este un compartiment de specialitate, in structura organizatorica a teatrului.

elaborează programul anual de achiziții pe baza necesităților si priorităților comunicate de celelalte compartimente si a analizelor si evaluărilor efectuate de servicial financiar contabilitate cu referire la consumurile si cheltuielile din anii anteriori.

Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor si lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

Estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publica in baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente si a studiului de piața efectuat si întocmește nota privind determinarea valorii estimate

Răspunde de stabilirea procedurile de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publica si intocmeste note justificative privind alegerea procedurii de atribuire

Stabilește perioadele care trebuie asigurate intre data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare si data limita pentru depunerea ofertelor in funcție de complexitatea contractului.

întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publica daca este cazul întocmește nota justificativa cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economica si financiara ori la capacitatea tehnica si profesionala a oeratorilor ecoonomici

Propune cuantumul garanțiilor de participare in corelație cu valoarea estimata a contractului de achiziție publica si buna execuție in corelație cu valoarea contractului de achiziție publica si conform prevederilor legale precum si forma de constituire a acestora

Propune directorului spre aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publica componenta comisiilor de evaluare a ofertelor

Propune si fundamentează necesitatea participării acestora, cooptarea unor experti din afara instituției

Asigura respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese

Elaborareaza sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publica sau in cazul unui concurs' de sotetu'xa documentației de concurs, in baza solicitărilor si informațiilor comunicate de celelalte compaf^imente

Propune achiziționarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publica daca este cazul, cu referire indeosebi la elaborarea caietului de sarcini si a caracteristicilor tehnice si funcționale solicitate in documentația de atribuire.

Răspunde de intocmirea si indeplinirea tuturor formalităților de publicitate / comunicare pentru procedurile organizate, in conformitate cu prevederile legale.

Răspunde si asigura transmiterea documentației de elaborare si prezentare a ofertei către operatorii economici

Răspunde si asigura comunicarea cu operatorii economici in toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație)

Răspunde si asigura primirea, inregistrarea si pastrarea ofertelor pentru procedurile organizate Asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor

Asigura intocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publica

Urmărește si propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publica in condițiile prevăzute de lege

Răspunde de respectarea termenelor legale pentru incheierea contractului de achiziție publica

Asigura comunicarea cu Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor si transmiterea in termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor si materialelor solicitate de către acesta

Asigura incheierea contractelor de achiziție publica cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări si transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate

Răspunde de indeplinirea tuturor formalităților de raportare si transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Naționala pentru Reglementarea si monitorizarea Achizițiilor Publice.

Asigura gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publica organizate

Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului

Atribuțiile compartimentului se detaliaza in fisele posturilor

DISPOZIȚII FINALE

Art.14 Funcționarea instituției este asigurata prin activitatea personalului angajat cu contract individual de munca (pe perioada determinate sau nedeterminata , după caz, conform legii). Pentru realizarea producțiilor artistice se poate utiliza personal artistic remunerat in baza unor contracte incheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe , precum si personal tethnic si administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de munca cu timp parțial.

Ocuparea posturilor se face, de regula, prin concurs, cu respectarea reglementarilor in vigoare;

Condițiile de munca, salarizare, concediu de odihna si alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute in contractul individual de munca si in Regulamentul Intern;

Stabilirea salariului de baza al personalului contractual din instituție se face, la data prezentei, in baza prevederilor O.G. nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică precum si a rezultatului evaluării performantelor profesionale individuale .

Funcțiile utilizate de această instituție și salariile de bază corespunzătoare sunt cele din O.G. nr. 10/2007. prevăzute în anexele IV/2 a,b,c, (pentru funcțiile din compartimentele de specialitate), in anexele V/l a,b,c și V/2 a,b,c (pentru funcțiile din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare si pentru personalul din activitatea de sectetariat-administrativ, gospodărire, intretinere- reparații si deservire) si in anexele II a,b,c, (pentru funcțiile din compartimentele resurse umane, juridic, securitate si sanatate in munca, achiziții publice), iar indemnizațiile de conducere se stabilesc în baza anexei VI/la,b,c la aceiași ordonanță.

Locul de munca, programul de activitate si obligațiile de serviciu ale personalului Teatrului de Comedie se stabilesc de către director, la propunerile șefilor de secție, servicii si de birouri, in conformitate cu necesitățile instituției si se consemnează in fisa postului si Regulamentul Intern;

Personalul instituției răspunde material, administrativ si penal de bunurile pe care le manipulează si care ii sunt date in gestiune ;

Sancționarea disciplinara a personalului din subordine precum si litigiile de munca se soluționează in condițiile actelor normative in vigoare;

Concediul anual de odihna se acorda de regula in perioada dintre stagiuni.

Teatrul va avea in vedere asigurarea zilelor de repaus conform rpevederilor legale, ținând cont de specificul activitatii si structura programului instituției, urmând sa decidă modalitățile de acordare, recuperare si compensare a acestora daca este cazul.Angajatii Teatrului au obligația de a avea un comportament profesionist, de a manifesta inițiativa si eficienta in indeplinirea atribuțiilor de serviciu, de a promova interesele Teatrului de Comedie si sa evite generarea conflictelor.

Tot personalul angajat al Teatrului de Comedie este obligat:

o sa respecte regulamentul de organizare si funcționare si regulamentul intern al teatrului

o sa nu faca fapte sau acte de natura sa prejudicieze imaginea Teatrului de Comedie

o sa respecte masurile privind securitatea si sanatatii muncii

o sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor

o sa răspundă de corectitudinea datelor, operațiilor si raportărilor intocmite

sa răspundă de cunoașterea si aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului in care isi desfasoara activitatea

o sa respecte programul teatrului

o sa indeplineasca si alte atribuții conforme cu deciziile conducerii

Regulamentul de organizare si funcționare se respecta de către toti salariatii si colaboratorii teatrului.

Prezentul regulament de organizare si funcționare se modifica si se completează conform legislației intrate in vigoare ulterior aprobării acestuia.

Director

Gheorghe Mihaita