Hotărârea nr. 60/2007

HOTARAREnr. 60 din 2007-02-20 HOTARIRE 60 din 20/02/2007 PRIVIND INCADRAREA TEATRULUI ION CREANGA IN CATEGORIA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE DE REPERTORIU, PRECUM SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE INSTITUTIEI ART.3, ART.4 SI ANEXA NR. 3 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 220/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 ART. 3 SI 4 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. 305/2013
HOTARARE nr. 60 din 20/02/2007
HOTARIRE 60 din 20/02/2007

HOTARIRE     60 din 20/02/2007

PRIVIND INCADRAREA TEATRULUI ION CREANGA IN CATEGORIA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE DE REPERTORIU, PRECUM SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE INSTITUTIEI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind incadrarea Teatrului Ion Creanga in categoria institutiilor de spectacole de repertoriu,  precum si aprobarea   organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare  ale institutiei

             

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei Resurse Umane si Directiei Cultura ;

            Vazand raportul Comisiei Invatamant Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In aplicarea prevederilor art.8 alin. 2 si alin.5 din Ordonanta Guvernului nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;

            In temeiul  prevederilor art.38 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”b” si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cum modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Teatrul Ion Creanga este serviciu public de cultura organizat ca institutie publica de cultura de interes local, cu personalitate juridica,  finantata din bugetul local al Municipiului Bucuresti.

Art.2 Teatrul Ion Creanga se incadreaza in categoria institutiilor de spectacole de repertoriu aflate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 Se aproba organigrama, cu un numar total de 134 posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Teatrului Ion Creanga, conform  anexelor nr.1, 2 si 3.

Art.4  Anexele nr.1, 2 si 3 fac parte parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea C.G.M.B. nr.159/1999.

Art.6 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Teatrul Ion Creanga vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 60TOTAL POSTURI

DIN CARE POSTURI DE CONDUCERE


COMPARTIMENT SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII


COMPARTIMENT SECRETARIAT LITERARO

53

m

O

—3

O

73


O

73

O

>

z

o

73

>

2

><


—3

ra

>

—3

73

C

t-

o

z

r>

73

m

>

Z

O

>■CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    ,    ANEXA nr. 1

la Hotărârea nr. && Z    A


ANEXA nr.2 LA Ho tara rea i-.r._ /__

f o <0 ?- ■ ?<£>()

STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI ION CREANGA

NR.

CRT

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE    DE CONDUCERE

NIVEL

STUDII

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALA

NR.

POSTURI

ANEXA(a,b,c) LA OG. Nr. 10/2007IN BAZA CAREIA SE STABILEȘTE SALARIUL DE BAZA SI

INDEMNIZAȚIA DE CONDUCERE

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Consultant artistic

Director

S

IA

1

IV/2 ; VI/1

2

Consultant artistic

Director Adjunct

S

IA

1

IV/2 ; VI/1

3

Inspector de specialitate

Director Adjunct

s

IA

1

II; VI/1

4

Economist

Contabil Sef

s

specialist IA

1

V/l ; VI/1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE - CONTENCIOS

5

Consilier juridic

s

IA

1

II

6

Inspector

M

IA

1

II

COMPARTIMENT ARTISTIC

7-13

Actor

s

IA

7

IV/2

14-30

Actor

s

1

17

IV/2

31-36

Actor

s

II

6

IV/2

37-44

Actor

s

III

8

IV/2

45-46

Actor

s

V(deb)

2

IV/2

47-48

Sufleor teatru

I

2

IV/2

Coregraf

s

I

1

IV/2

pictor scenograf

s

IA

1

IV/2

Pictor scenograf

s

I

1

IV/2

Pidtor scenograf

s

II

1

IV/2

CQiWA

kjlMENT SECRETAI

HAT LITERAR

/

Consultant artistic

s

IA

1

IV/2

Consultant artistic

s

I

1

IV/2

TiLROfC

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL P.R.

55

Referent

Sef birou

s

I

1

IV/2

56

Referent

s

I

1

IV/2

57

Referent

s

II

1

IV/258

Referent

S

lll(deb)

1

1V/2

59

Referent

w

IA

1

1V/2

COMPARTIMENT REGIZORAT SCENA

60-61

Maestru sunet

I

2

IV/2

62-64

Maestru lumini

I

3

IV/2

65

Maestru sunet

II

1

IV/2

66

Regizor scena

M

I

1

IV/2

67-72

Muncitor calificat

I

6

IV/2

73

Referent

IA

1

IV/2

FORMAȚIE MUNCITORI SCENA

74

Muncitor calificat

Sef formație muncitori

I

1

IV/2 ; VI/1

75-82

Muncitor calificat

I

8

IV/2

83

Muncitor calificat

III

1

IV/2

84

Muncitor calificat

VI

1

IV/2

85

îngrijitor

I

1

V/2

BIROU ORGANIZARE SPECTACOLE

86

Referent

S

I

1

IV/2

87

Referent

Sef birou

IA

1

IV/2 ; VI/1

88

Referent

I

1

IV/2

89

Supraveghetor sala

M;G.

1

IV/2

90

Controlor bilete

M;G.

1

IV/2

91

Casier

M

I

1

V/2

COMPAS

JTMENT ACHIZIȚII

PUBLICE

92

= -_

Inspector de specialitate

S

IA

1

II

atUliei

TE PRODUCȚIE

Pictor scenograf

S

I

1

IV/2

Tehnician

Sef atelier

M

IA

1

V/l ; VI/1

Merceolog

M

IA

1

V/l

96-105/

Muncitor calificat

I

10

IV/2

COMMRTIMENT securitatea si sanatatea muncii

-106

Inspector

M

I

1

11

COMPAR

TIMENT ADMINISTRATIV

107

Secretar-

dactilograf

M;G.

I

1

V/2

108

Administrator

M

I

1

V/2


iov

Neî formație paza pompieri

f    )

1

V/2

110-111

Portar

I

2

V/2

112-116

Pompier

I

5

V/2

117

Curier

I

1

V/2

118

Portar

II

1

V/2

119

Șofer

1

V/2

120-121

Muncitor calificat

I

2

V/2

122-123

Garderobier

M.G.

2

IV/2

124-125

Plasator

M.G.

2

IV/2

126

Îngrijitor

I

1

V/2

COMPAF

LTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

127

Economist

S

specialist IA

1

V/l

128

Referent

S

I

1

V/l

129-130

Economist

s

I

2

V/l

131

Contabil

M

I

1

V/l

132

Tehnician

M

I

1

V/l

133

Sef depozit

M

I

1

V/2

134

Casier

M.G.

II

1

V/2

TOTAL GENERAL

134

NOTA Nivelul salariilor de baza si al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este cel stabilit pe baza OG 10/2007, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si pe baza Hotărârilor privind creșterile salariale si se modifica comform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o data pe an prin dispoziția conducerii, conform art. 10 alineatele 1,2,3,4,5 din OG 10/2007.

Pentru conducătorul instituției, acordarea salariului de merit si a celorlalte drepturi de natura salariala se aproba de primarul general. Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indicatorului tarifar de calificare (ex.: croitor, tamplar, tapiter, lacatus mecanic, electrician, costumiera, peruchier, machior, mânuitor montator decor, conducător auto, etc), structura acestor tiȘții urmând a fi stabilita de către Teatrul Ion Creanga.


\ Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții precum si al celorlalte

, dțeptiri salariale aferente se incadreaza in sumele alocate prin bugetul instituției, ta “Titlul I - Cheltuieli de personal”, subdiviziunea “cheltuieli cu i satapifle”.

/    Repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor conform organigramei si numărului de posturi aprobat, reprezentând normele de

coi^îituire aprobate (birou - minim 3 posturi, din care un post de conducere; serviciu - minim 5 posturi, din care un post de conducere) se va face prin ..dispoziția primarului general.

In cazul in care organigrama (structura organizatorica) si numărul de personal aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nu se modifica, statul de funcții se va aproba anual, prin dispoziția primarului general.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de primarul general.

ANEXA NR.3 LA H.C.G.M.B. nr. / >&> ■Q'Z.s&fâ ¥

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

AL

TEATRULUI ION CREANGA

Capitolul I Dispoziții generale

Art.l. Teatrul Ion Creangă este un serviciu public de cultură organizat ca instituție publică de cultură de interes local cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul local al Municipiului București. Teatru Ion Creangă a fost înființat în conformitate cu H.C.M. nr. 235/1965, pe data de 9 aprilie 1965 și se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.442/1994 republicată în 1997.

Conform O.G. nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, Teatrul Ion Creangă este o instituție de spectacole de repertoriu, in subordinea C.G.M.B., îndeplinind cerințele impuse de acest act normativ.

Art.2. Teatrul Ion Creangă are sediul în București; sediul administrativ în str. Pictor Arthur Verona nr. 15, sect. 1, și sala de spectacole în str. Piața Amzei nr. 13, sect. 1.

Art.3. Teatrul Ion Creangă este finanțat de la bugetul local al Municipiului București, din veniturile pe care le realizează din încasările provenite din vînzarea biletetelor de spectacol, din închirierea temporară a unor spații fără destinație artistică, precum și din sponsorizări de la persoane juridice și fizice, după caz.

Art.4. Activitatea de specialitate a Teatrului Ion Creangă este coordonată metodologic și funcțional de Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București, iar în alte domenii (economic, personal, audit etc.) de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

De asemenea, instituția este coordonată metodologic și de către Ministerul Culturii și Cultelor, având obligația de a aplica normele și normativele elaborate în domeniul culturii de acesta, precum și de a asigura aplicarea strategiei în domeniul respectiv pentru afirmarea creativității în toate formele sale, pentru protejarea și promovarea tradițiilor și identității culturale, pe principiul autonomiei culturii și artei și al libertății de creație, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 78/2005, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și funcționarea Ministerului.

Teatrul Ion Creangă are deplina autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.

Capitolul II Obiectul de activitate

Art.5. Teatrul Ion Creangă are ca obiect de activitate desfășurarea-de manifestări specifice -spectacole, festivaluri, proiecte și programe - dedicate copiilo/șrfmeretuliii; teatrul urmărește, înprincipal, valorificarea optimă a potențialului artistic existent, continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale, exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană, stimularea inovației și creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate.

Obiectul de activitate al instituției este realizarea de producții artistice constând din spectacole de teatru din dramaturgia naționala si universala, spectacole muzical coregrafice, cu scopul promovării actului de cultura, al educării publicului spectator

Teatrul Ion Creangă activează pe baza propriilor sale programe artistice și economice, asigurând deplină libertate de expresie artistică creatorilor săi, teatrul nu admite interferențe ideologice și politice în câmpul creației teatrale.

Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprinzînd premiere și spectacole în reluare; programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face lunar, ele urmînd să se desfășoare atît la sediul teatrului cît și în cadrul unor deplasări în țară și străinătate, în spații consacrate, în aer liber sau în spații neconvenționale.

In sensul prezentului Regulament de Organizare si funcționare, se descriu următorii termeni:

Proiectul este ansamblul de activitati artistice, tehnice si logistice concretizate in producția artistica, a cărui perioada de realizare nu depășește, de regula, durata unei stagiuni.

Programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole, care cuprinde un număr de programe realizate in intervalul de timp si condițiile stabilitate in contractul de management.

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți.

Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează producții artistice.

Vacanta dintre stagiuni este perioada in care instituțiile de spectacole acorda, de regula,concediile de odihna si recuperările si pot pregăti noi producții sau ,dupa caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni.

Spectacolele teatrului sunt prezentate, pe baza unui repertoriu, pe fiecare stagiune.

Teatrul de Ion Creangă isi desfasoara activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice, atat la sediu cat si in turnee si deplasări.

Capitolul III Structura organizatorică

Art.6. Structura organizatorică a Teatrului Ion Creangă, concretizată în organigramă , se întocmește de către instituție cu consultarea direcțiilor de specialitate din agarâfuKdș specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București?—

Teatrul ’Ton Creangă” are următoarea structură organizatorică:

A - CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1.    Conducerea executivă

-    Director

-    Director adjunct (artistic)

-    Director adjunct (administrativ)

-    Contabil Șef

2.    Organele de conducere deliberativă și consultativă

-    Consiliul Administrativ

-    Consiliul Artistic

B- APARATUL DE SPECIALITATE Șl APARATUL FUNCȚIONAL

>    COMPARTIMENT RESURSE UMANE - JURIDIC, CONTENCIOS

>    COMPARTIMENT SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

>    COMPARTIMENT SECRETARIAT LITERAR

>    BIROU MANAGEMENT EDUCAȚIONAL P.R

>    COMPARTIMENT ARTISTIC

>    COMPARTIMENT REGIZORAT SCENĂ

>    FORMAȚIE MUNCITORI SCENA

>    BIROU ORGANIZARE SPECTACOLE

>    ATELIERE PRODUCȚIE

>    COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

>    COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

>    COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

Capitolul IV

Atribuții ale Teatrului Ion Creangă

Art. 7. în vederea realizării obiectului de activitate, Teatrul Ion Creangă are următoarele atribuții:

Teatrul Ion Creangă, instituție profesionistă de spectacole, subvenționată de la bugetul local, are ca principală atribuție crearea spectacolelor și elaborarea unor proiecte și programe artistice care se adresează, cu predilecție, copiilor și tineretului.

Teatrul Ion Creangă emite, în condițiile legii, bilete de intrare pentru manifestările sale, contravaloarea acestora constituind o parte a veniturilor proprii.

Teatrul desfășoară o activitate de impresariat artistic pentru propriile producții.

Prin manifestări specifice domeniului său de activitate, Teatrul Ion Creangă se implică în educarea estetică și formarea culturală a tinerei generații, cultivând valorile morale și spirituale proprii poporului nostru și spiritului european.

Urmărind sporirea eficienței actului teatral ca instrument educativ și de formare a personalității spectatorilor săi, Teatrul ’Ton Creangă” organizează, prin intermgdffl^geăte^lor de spectacol și al unor specialiști psihologi și sociologi, cursuri de teatru pentru cg^ts^jiputude'țbihoterapie și optimizare

comportamentală; pentru realizarea acestui proiect, pe lângă Teatrul Ion Creangă funcționează un Club de Teatru cu un program complex, fundamentat științific.

Teatrul Ion Creangă încurajează, prin întreaga sa activitate, perfecționarea și dezvoltarea activității personale și de grup a profesioniștilor din domeniul artei spectacolului, organizând, în acest sens, festivaluri de teatru, participări ale teatrului în cadrul unor festivaluri interne și internaționale, colocvii, spectacole experimentale, turnee și deplasări în țară și în străinătate, spectacole în limbi străine, anchete și sondaje privind relația teatru-public.

Teatrul Ion Creangă realizează, în ocazii speciale, proiecte, programe și spectacole adresate unui public neplătitor, alcătuit preponderent din copii și adulți instituționalizați.

Pentru completarea fondurilor necesare realizării unor proiecte, programe și spectacole, teatrul închiriază, pe termen scurt, mediu sau lung, cu aprobarea Direcției Cultură a Primăriei Municipiului București și în condițiile respectării legilor în vigoare, spațiile disponibile, fără a afecta activitatea teatrului; în același sens, teatrul se adresează, pentru obținerea unor fonduri, instituțiilor sau firmelor care pot oferi programe de sponsorizare.

Teatrul asigură elementele de decor, costume, peruci, recuzită, tot ce înseamnă scenografia spectacolului, fie prin mijloace proprii, fie prin achiziționarea din afara instituției.

întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri și cheltuieli, iar după aprobarea acestuia de către

C.G.M.B. asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor alocate de la bugetul local sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz.

Face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente, pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli propus, iar după aprobarea acestora asigură condițiile necesare pentru punerea lor în funcțiune la termenele stabilite, în concordanță cu obiectivele artistice și de perspectivă pe care instituția și le propune.

întocmește, anual, bilanțul contabil, pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul PMB, subvenția rămasă neconsumată la finele anului vărsându-se la buget, după caz.

Asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și gospodărirea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității funcționale și a celei de spectacol.

Raportează compartimentelor de specialitate ale PMB date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice, și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale.

Desfășoară și alte activități, în funcție de cerințele organelor coordonatoare, PMB, CGMB și Ministerul Culturii și Cultelor, în conformitate cu prevederile unor acte normative în vigoare sau apărute ulterior.

Prin întreaga sa activitate, în conformitate cu articolul 8 din Legea 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Teatrul Ion Creangă asigură egalitatea în drepturi între femei și bărbați și interzice orice forma de incalcare a demnității, ținând totodată cont și de prevederile OG nr.21/2007.    ’
Capitolul V

Atribuțiile și competențele conducerii executive și ale organelor de conducere consultativă ale

instituției

A.    Conducerea executivă

Art.8 Conducerea executivă, în componența căreia se includ funcțiile stabilite potrivit art.6, are obligația de a duce la îndeplinire toate atribuțiile instituției prevăzute la art.7, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

B.    Consiliul administrativ

Art.9 Componența consiliului administrativ se stabilește prin decizia directorului instituției, cu avizul Direcției Cultură.

Art. 10 Consiliul administrativ este un organism de conducere deliberativă, avînd în componență 7 membri:

-    director

-    director adjunct (artistic)

-    director adjunct (administrativ)

-    contabil șef

-    consilier juridic

-    reprezentant al P.M.B. din cadrul Direcției pentru Cultură

-    reprezentant al salariaților

Principalele atribuții ale Consiliului administrativ sunt:

-    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției, care duc la îndeplinirea proiectelor culturale și a activităților prevăzute în repertoriu;

-    dezbate execuția bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă ale actului cultural;

-    dezbate problematica legată de derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor și repetițiilor, altor programe proprii și specifice teatrului;

-    dezbate problemele organizatorice din activitatea curentă;

-    propune structura organizatorică și structura funcțiilor utilizate de instituție(statul de funcții), alte programe legate de activitatea de resurse umane;

-    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

Dezbaterile Consiliului administrativ se concretizează în concluzii sau propuneri care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare, în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple. Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executivă a instituției.

Consiliul administrativ este obligat să invite reprezentantul salariaților (sindicatului reprezentativ din instituție) să participe la ședințele sale, în condițiile prevăzute de lege.

Participarea acestora se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Consiliul administrativ se întrunește trimestrial sau ori de cîte ori este nevoie, la propunerea directorului.

între ședințele Consiliului administrativ, pentru rezolvarea problemelor curente, săptămînal, conducerea executivă a teatrului se întîlnește, în ședință de lucru, cu șefii de compartimente pentru stabilirea sarcinilor de producție ale fiecărei săptămâni.

Activitatea Consiliului administrativ este neretribuită.

Consiliul artistic

Art.l 1 Componența consiliului artistic (specialiști din instituție sau din afara acesteia) se stabilește prin decizia directorui instituției.

Art.l2 Consiliul artistic este un organ de conducere consultativă, având în componență 11 membri. Principalele atribuții ale consiliului artistic sînt:

dezbate, la nevoie, unele aspecte legate de regia artistică și tehnică a unor spectacole de teatru;

face propuneri pentru proiectul de repertoriu curent și de perspectivă; dezbate probleme legate de promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii; dezbate alte probleme de ordin artistic ce se impun a fi rezolvate.

Dezbaterile Consiliului artistic se concretizează în concluzii sau propuneri,

cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a două treimi din membri, cu votul majorității simple. Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executivă a instituției.

Consiliul artistic se întrunește ori de cîte ori este nevoie, la propunerea directorului, directorului adjunct, sau la cererea expresă a unor realizatori de spectacole.

Capitolul VI

Atribuțiile compartimentelor prevăzute în structura organizatorică a Teatrului Ion Creangă

Art.l3. Atribuțiile pe compartimentele prevăzute în organigramă, se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al instituției, în conformitate cu structura organizatorică aprobată de

C.G.M.B.

Stabilirea atribuțiilor pe compartimente de specialitate și funcționale se face cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare, completându-se cu prevederile acestora.

Atribuțiile stabilite, conform alineatului precedent, se detaliază în fișele posturilor și se modifică corespunzător unor acte normative apărute ulterior.A. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ȘI ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

Directorul instituției, numit în condițiile legii, asigură conducerea curentă a teatrului, urmărind, prin întreaga sa activitate, îndeplinirea angajamentelor asumate;

In acest scop:

-    este ordonator terțiar de credite;

-    elaborează și aplică strategia necesară pentru buna desfășurare a activităților curente și de perspectivă ale instituției;

-    urmărește realizarea programului artistic și economic al teatrului, așa cum decurge el din contractul managerial, valorifică aptitudinile personalului artistic, afirmarea personalității și misiunii artistice a Teatrului Ion Creangă în contextul mișcării teatrale românești;

-    stabilește delegările de atribuții pe trepte ierarhice și compartimentele de muncă în cadrul unității, pe baza structurii organizatorice și Regulamentului de organizare și funcționare, ia măsuri pentru organizarea controlului îndeplinirii sarcinilor;

-    decide încadrarea și eliberarea din funcție a personalului de execuție, în condițiile legii;

-    aprobă programarea concediilor de odihnă anuale, pe compartimente sau individual;

-    aprobă participarea salariaților la cursuri de calificare și perfecționare;

-    aprobă Regulamentul Intern al instituției;

-    distribuie corespondența instituției compartimentelor de specialitate, spre analiză și propuneri de rezolvare;

-    organizează audiențe, primirea și rezolvarea cererilor și sesizărilor;

-    repartizează pregătirea premierelor, altor proiecte și programe, pe regizori artistici și pictori scenografi, aprobă componența colectivelor propuse de regizorii artistici și schițele executate de pictorii scenografi;

-    hotărăște și ia măsurile ce se impun asupra modului de realizare a spectacolelor la care participă colaboratori externi;

-    aprobă cererile privind colaborările externe ale regizorilor, scenografilor și interpreților angajați, în funcție de interesele teatrului (respectarea programului și prestigiului Teatrului Ion Creangă);

-    aprobă, în limitele prevederilor legale, devizele de cheltuieli precum și cheltuielile efective;

-    stabilește, pe baza structurii organizatorice și a prezentului regulament, modul de lucru și colaborare dintre compartimentele de muncă din structura funcțională și de producție; organizează controlul îndeplinirii sarcinilor și urmărește aplicarea dispozițiilor și atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament;

-    angajează instituția în relații cu terți (persoane juridice și fizice) și în fața organelor jurisdicționale, putând da împuternicire de reprezentare, în acest scop, și altor angajați ai teatrului;

-    răspunde, Ia nivelul instituției, de organizarea activității de securitate și sănătate în muncă;

răspunde, la nivelul instituției, de organizarea activității de control financiar preventiv, control intern și inventarierea patrimoniului instituției;

răspunde de angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit sarcinilor instituției pe care o conduce;

răspunde de asigurarea condițiilor necesare pentru desfasurarea activitatii de audit public intern la nivelul instituției

asigură aplicarea măsurilor aprobate privind integritatea patrimoniului și recuperarea pagubelor aduse patrimoniului instituției;    .

Directorul propune organizarea unor turnee peste hotare    repertoriul teatrului , în

cadrul acordurilor culturale oficiale, realizează schimburude spectacole ^Specialiști cu instituții de

~ 'Ra'S'V .    '


profil din străinătate, pe bază de relații directe, limita fondurilor afectate în acest scop.)

cu acordul prealabil al forului tutelar și în


turnee peste hotare cu spectacole din repertoriul teatrului , în cadrul acordurilor culturale oficiale, sau realizează schimburi de spectacole și specialiști cu instituții de profil din străinătate, pe bază de relații directe, cu acordul prealabil al forului tutelar și în limita fondurilor afectate în acest scop. deplasările directorului în țară sau străinătate, în vederea participării la festivaluri, simpozioane și alte evenimente culturale, se fac cu acordul Direcției Cultură

-    evaluarea performanțelor profesionale a directorului va fi făcută anual, în condițiile legii, de către directorul executiv al Direcției Cultură, directorul executiv al Direcției resurse Umane și Primarul General, sau după caz, Viceprimarul general,

reprezintă instituția pe care o conduce în relațiile cu persoanele juridice și fizice și în fața organelor jurisdicționale.

-    în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii, note și alte acte cu caracter intern.

-    în perioada absentării din instituție sau când postul de director este vacant, atribuțiile acestuia sunt preluate de directorul adjunct desemnat de acesta sau de persoana numită de Primarul General, după caz;

Directorul teatrului coordonează, nemijlocit:

a)    director adjunct (artistic)

b)    director adjunct (administrativ)

c)    contabil sef

d)    compartiment resurse umane - contencios

e)    compartiment securitatea si sanatatea muncii

Compartimentul Resurse Umane - Juridic, Contencios

Resurse Umane:

> Redactează si actualizează Regulamentul Intern și se preocupă de aducerea lui la cunoștința salariaților;

>    Elaborează statele de funcții anuale in conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobat;

>    întocmește programele de formare si perfecționare profesionala;

>    Răspunde de întocmirea fișelor tuturor posturilor din statul de funcții aprobat precum și de elaborarea procedurile privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților (în colaborare cu șefii de compartimente funcționale);

>    întocmește planuri privind promovarea personalului;

>    Fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului;

>    Redactează si gestionează contracte individuale de munca ale personalului angajat, precum și contractele încheiate în baza prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul Civil.

> Elaborează schemele de încadrare, cu modificările produse in legislație (indexări,majorări, promovări);

> întocmește dosarele de pensionare si urmărește finalizarea acestora. prin Sțniterea deciziilor;

>    întocmește diferite situații la solicitarea forurilor tutelare sau a altor instituții, conform

prevederilor legale in vigoare (Direcțiile de specialitate din cadrul    Administrația

Financiara, CNPAS, CASMB, CAOPSNAJ, ANOFM, etc);

>    Completează dosarelor de personal, la zi.

>    întocmește si actualizează Registrului de evidentă al salarițtilor;

>    Asigură gestionarea carnetelor de munca ale salariatilor ;

>    Răspunde si întocmește diferite situații solicitate de organele de control;

>    Răspunde de organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante si pentru promovare, in conformitate cu legislația in vigoare si asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

>    Eliberează adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

>    Programează și urmărește concediile de odihnă ale salariaților;

>    Colaborează eficient cu toate compartimentele instituției;

>    Stabilește în cadrul Contractului de muncă drepturile salariale și celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare: salariul de bază, indemnizația de conducere, salariu] de merit, sporuri ce se acordă la salariul de bază;

>    întocmește lunar, timestrial, semestrial si anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sanatate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seama privind calcularea, reținerea si virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului si veniturile salariale;

>    întocmește Fisele Fiscale nr.l si nr.2, in conformitate cu prevederile legale si le susține in fata organelor abilitate;

>    Pune in plata contractele întocmite in baza Legii nr.8/1996, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

>    întocmește adeverințele pentru personalul plătit in baza Legii nr.8/1996

>    Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare.

Juridic, Contencios:

Este un compartiment de specialitate, in structura organizatorica a teatrului

Acorda asistenta juridica instituției, pe baza mandatului^eondtreejrii, in fata tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penala, precum si in râpdrfti^e^cesteia cu autoritatile si instituțiile publice, precum si cu orice persoana juridica sau iizmâLrcftnăria sau străină

>    Reprezintă instituția in acțiunile civile, penale, in fata instanțelor de fond, ordinare si extraordinare; in fata tuturor instanțelor de judecata pe cale ierarhica, a altor organe de jurisdicție, in fata organelor de cercetare penala, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe baza de mandat acordat de conducerea instituției, pentru actele contencioase si necontencioase

>    Consulta cronologic publicarea noilor acte normative si asigură aducerea la cunoștință către personalul instituției a actelor normative de interes, a modificărilor si completărilor ulterioare ale actelor normative aflate in vigoare.

>    Avizează deciziile emise de directorul teatrului

>    Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, incadrari in munca, incetarea contractelor de munca, aplicarea de sancțiuni disciplinare etc.)

>    Analizează si propune spre avizare din punct de vedere al legalității, organigrama, regulamentul de organizare si funcționare

>    Redactează răspunsuri la memoriile si petițiile transmise teatrului in legătură respectarea legalității deciziilor privind problemele de personal

>    Elaborează, la cererea conducerii instituției, proiectele de contracte: de munca, de drept de proprietate intelectuala, de achiziție publica de lucrări, de prestări servicii, de furnizare de produse, de coproducție, de parteneriat, de inchiriere, etc.

>    Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate

>    Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice

>    Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite in legătură cu activitatea teatrului

>    întocmește regulamente, note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției

>    Urmărește durata contractelor de drept de autor semnalînd factorilor de decizie termenele de valabilitate ale acestora in timp util

>    Participa la elaborarea si negocierea contractului colectiv de munca la nivel de instituție

>    Avizeaza si asigura înregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de instituție in timp util

>    Redactează motivarea in fapt si in drept, la solicitarea conducerii si pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, redactează plangeri, apțiuni către instanțele de judecata, cereri notariale si orice cereri cu caracter juridic privin^^lj^ifet$^atrului, urmarindu-le pe cele procesuale pana la definitiva lor soluționare

>    Redactează răspunsuri la solicitările sindicatului către conducerea teatrului

>    La sesizarea contabilului sef, stabilește impreuna cu conducerea instituției modul de recuperare a debitelor si propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora

>    Exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor si acorda asistenta de specialitate acestora

>    Formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte instituții spre consultare care privesc activitatea de profil a teatrului

>    Tine evidenta tematica a actelor normative si intocmeste liste cu actele normative aplicabile

>    Tine evidenta cronologica a tuturor contractelor intocmite de teatru in Registrul special de evidenta contracte

>    Tine evidenta cronologica a tuturor actelor vizate juridic

>    Tine evidenta si pastreaza dispozițiile primarului general si hotărârile Consiliului General al Municipiului București cu referire la Teatrul Ion Creanga

>    Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare

>    Răspunde de aplicarea legalității în toate domeniile de activitate ale instituției

>    Avizează Regulamentul de Organizare si Funcționare al instituției si Regulamentul Intern;

Compartiment securitatea si sanatatea muncii

>    Este un compartiment funcțional , creat conform prevederilor Legii nr.319/2006 si H.G.nr. 1425/2006, incadrat cu personal de specialitate, care are rsponsabilitati privind asigurarea condițiilor de securitate si sanatate in munca (respective activitati de prevenire si protecție si activitati legate de supravegherea stării de sanatate a salariatilor)

>    întocmește impreuna cu celelalte compartimente din cadrul instituției, proiectul programului de masuri si propuneri privind protecția muncii,

>    Răspunde de instruirea in domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial si anual, după caz, a muncitorilor si a celorlalte categorii de salariati din instituție ;

>    Analizează cauzele accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale si propune, in scris masurile legale de eliminare imediata a acestora ;

>    Stabilește potrivit legii, schimbarea locurilor de munca, pe baza avizelor medicale, a personalului instituției;

>    Coordonează activitatea de protecția muncii in conformitate cu legislația in vigoare.

>    Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

>    Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protecție ;

>    Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, ținând seama de particularitățile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca ;

>    Propunerea atribuțiilor si răspunderilor in domeniul securității si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului, cu aprobarea angajatorului

>    întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securității si sanatatii in munca ;

>    Elaborarea programului de instruire-testare Ia nivelul unitatii;

>    Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare ;

>    Evidenta meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitării lor;

>    Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție si prevenire si a planului de evacuare

>    întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

>    In Regulamentul Intern vor fi consemnate activitati le de prevenire si protecție pentru efectuarea carora instituția are capacitatea si mijloacele adecvate iar in fisa postului din acest compartiment se vor consemna activitatile de prevenire si protecție pe care salariatul din acest compartiment are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze, avand in principal atribuții privind securitatea si sănătatea in munca si cel mult atribuții complementare.

C. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ADJUNCT (ARTISTIC) ȘI ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

Directorul adjunct artistic asigură conducerea curentă a compartimentelor de specialitate și funcționale care i-au fost atribuite spre coordonare prin prezentul Regulament. Prig. întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de directorul instituț^f^bQrdîmându-se directorului și
îndeplinind hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției; în acest scop:

>    concepe și propune consiliului administrativ proiecte și programe artistice și educaționale, măsuri de eficientizare a activității instituției;

>    colaborează cu dramaturgii în vederea definitivării textelor dramatice propuse a intra în repetiții;

>    colaborează cu regizorii și scenografii, privind concepția regizorală și scenografică, elaborarea distribuțiilor, urmărind valorificarea, în interesul instituției, a potențialului uman și material de care dispune teatrul;

>    planifică repetițiile, munca în atelierele de producție, urmărind realizarea decorurilor și costumelor la termenele stabilite;

>    colaborează cu secretariatul literar în elaborarea caietelor program, a tuturor materialelor documentare și de publicitate;

>    urmărește, participând la reprezentațiile cu spectacolele din repertoriul curent, păstrarea valorii acestora pe tot parcursul reprezentării lor în timp, propunând, dacă e cazul, refacerea lor în repetiții;

>    participă la repetițiile spectacolelor aflate în pregătire, urmărind eficientizarea timpilor de repetiție, apariția premierelor la termenul planificat;

>    alcătuiește, împreună cu biroul organizării spectacolelor, programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului;

în absența directorului instituției, directorul adjunct artistic îndeplinește atribuțiile care revin conducătorului instituției în activitatea curentă.

Directorul adjunct artistic conduce lucrările Consiliului artistic, organism cu rol consultativ.

Directorul adjunct artistic coordonează, nemijlocit:

a.    Compartimentul secretariat literar

b.    Biroul management educațional P.R

c.    Compartiment artistic

d.    Compartimentul regizorat scenă

e.    Formația muncitori scenă

f.    Biroul organizare spectacole

Compartimentul secretariat literar

Compartimenul secretariat literar este un compartiment de specialitate, care contribuie la:

>    elaborarea strategiei artistice a teatrului prin propunerea proiectelor de repertoriu, inclusiv proiecte de perspectivă;

>    organizarea unor manifestări cultural-artistice complementare spectacolului de teatru: colocvii, întâlniri ale creatorilor de spectacol cu publicul, lansări de carte, concursuri tematice adresate copiilor și tineretului, expoziții de artă plastică în holurile teatrului etc;

>    furnizarea informațiilor pentru conducerea teatrului pri^ff^fes^valurile și colocviile internaționale la care teatrul ar fi interesat să participe;

>    organizarea Festivalului Internațional de    Teatru “100, 1000, un milion de povești”,

festival organizat, anual, de Teatrul Ion Creangă;

>    realizarea documentării necesară pentru regizori, scenografi și interpreți, în elaborarea concepției regizorale și scenografice pentru spectacolele ce urmează a fi prezentate în premieră.

>    aducerea la cunoștința publicului, prin mijloacele mass-media, programarea spectacolelor.

Birou Management Educațional, P.R.

Este un compartiment de specialitate, cu următoarele atribuții:

>    cunoașterea — prin mijloace de cercetare adecvata - a publicului caruia se adreseaza programul si proiectele teatrului; propun, in urma unei analize judicioase, modificări ale proiectelor si programelor in funcție de cerințele si așteptărilor publicului;

>    comunica - prin mijloace diverse - opiniei publice, misiunea instituției; mediatizeaza detaliile programelor si evenimentelor speciale organizate de teatru;

>    realizează studii de marketing, de cunoaștere a “pieței” spectacolelor si programelor pentru copii;

>    organizează evenimente prin care educa si convinge publicul spectator, cu scopul de a-i încuraja participarea la activitatile teatrului;

>    elaborarează strategia de mediatizare și promovare a activității teatrului, de atragere a sponsorilor pentru proiecte teatrale;

>    realizează, periodic, sondaje pentru a determina direcțiile de interes ale publicului teatrului (copii și adulți);

>    inițiază și desfășoară programe parateatrale (Clubul de Teatru pentru Copii);

>    elaborează proiecte culturale care pot suscita interesul unor fundații, instituții, firme sau centre culturale, proiecte care urmează să fie realizate în colaborare și în condiții avantajoase pentru teatru;

Compartimentul artistic

> Reprezintă principalul compartiment de specialitate din structura organizatorică a unui teatru profesionist; reunește creatorii din domeniul artei interpretative - actori și sufleori, legați nemijlocit de scenă, de reprezentația spectacolului, precum și pictorii scenografi, coregrafii. Printr-un efort creator, colectiv și unitar, aceștia concep și pregătesc spectacolele de teatru, încă din faza elaborării concepțiilor regizorale și scenografice, a elaborării mișcării scenice a viitoarei premiere, dau viață programelor și proiectelor artistice.

Compartimentul regizorat scenă

> Este un compartiment funcțional, încadrat cu personal operativ care participă nemijlocit la producția teatrală, atât în repetițiile pieselor care urmează să iasă în premieră, cât și la exploatarea spectacolelor, prin prezentarea lor în fața publicului spectator.

> Este un sector foarte complex, cu sarcini artistice și tehnice, în același timp, aflate într-un raport de complementaritate cu jocul interpreților; respectând indicațiile regizorului artistic, activitatea acestui sector devine parte componentă a spectacolului: costumație, efecte de lumini, sonorizare, intrările și ieșirile actorilor din scenă, machiaj, coafură și, nu în ultimă instanță, chiar un ajutor substanțial dat interpreților privind textul dramjffitîC^t^pȘfe^e spuse pe scenă. Compartimentul este coordonat de o persoană desemnată d^^$^»djMtKlrtiei, în sarcinile

sale de serviciu intrând coordonarea    sectorului de sunet și al celui de lumină, a

regizorilor tehnici și a muncitorilor calificați - cabiniere, machiori, peruchieri.

Formația muncitori scenă

>    Este un compartiment funcțional, a cărui activitate se manifestă atât în repetiții cât și în spectacole. Respectând indicațiile regizorului artistic și ale scenografului, acest sector asigură montarea decorului, așezarea în scenă a recuzitei și mobilierului, schimbările de decor ori de câte ori o impune activitatea scenică. Formația este alctuită din muncitori calificați; șeful formației de muncitori este beneficiar al indemnizației de șef.

Biroul organizare spectacole

Este un compartiment funcțional prin intermediul căruia teatrul stabilește relații contractuale cu publicul său spectator, biletul reprezentând, în esența lui, un contract comercial. Atribuțiile acestui sector se manifestă îndeosebi în faza exploatării spectacolului, reprezentării lui în fața unui public plătitor de bilete; prin acest sector, teatrul obține o parte a veniturilor proprii.

Biroul organizare spectacole are următoarele atribuții:

>    realizează impresarierea producțiilor artistice ale teatrului, atât la sediu cât și în turnee și deplasări;

>    răspunde de difuzarea biletelor pentru spectacolele teatrului la sediu, în deplasări și turnee;

>    întocmește - pe baza obțiunii publicului, și a unei strînse relații și colaborări cu Compartimentul regizorat scenă, repertoriul săptămânal și îl prezintă direcției spre aprobare;

>    contribuie la popularizarea spectacolelor prin afișe, fluturași, programe, pliante, anunțuri;

>    contribuie la planificarea și stabilirea necesarului de bilete pentru stagiunea următoare, la datele fixate;

>    răspunde de buna organizare a turneelor și a deplasărilor, anunțând din timp regizoratul , Conpartimentul administrativ și Compartimentul secretariat literar, pentru a pune la dispoziție mijloacele de transport necesare deplasării cît și organizarea unei eventuale cazări, asigurarea diurnei pentru componenții trupei, precum și a materialului publicitar și de informare pentru publicul spectacolului deplasat;

>    realizează munca de control la intrarea în sală a spectatorilor, atît la sediu cît și în deplasările teatrului.

D.Atribuțiile directorului adjunct (administrativ) și ale compartimentelor

COORDONATE DE ACESTA

Directorul adjunct administrativ asigură conducerea curentă a compartimentelor funcționale care i-au fost atribuite spre coordonare prin prezentul Regulament. Prin activitatea sa urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de directorul instituției, subordonându-se directorului și îndeplinind hotrârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției; în acest scop:

>    planifică munca în atelierele de producție, urmărind realizarea decorurilor și costumelor la termenele stabilite;

>    întocmește si propune programul anual al achizițiilor publice pentru instituție;

>    răspunde de monitorizarea realizării obiectivelor de investiții si reparații aprobate prin bugetul instituției;

Directorul adjunct administrativ coordonează compartimentele:

a.    Ateliere producție

b.    Compartiment administrativ

c.    Compartiment achiziții publice

Atelier producție

Atelierele de producție - tâmplărie, mecanică, pictură, croitorie-bărbați, croitorie-femei, tapițerie, spălătorie costume spectacole - constituie un compartiment funcțional a cărui activitate e legată nemijlocit de producția artistică a teatrului; atelierele de producție sunt cele care, pe baza schițelor create de scenograful spectacolului și într-o permanentă colaborare cu acesta, realizează decorul și costumele, elementele constituive ale spectacolului.

Pregătirea profesională, experiența celor ce muncesc în acest compartiment, în cazurile fericite -dar care ar trebui să constituie normalitatea - sunt dublate de inventivitate și de un necesar simț estetic; munca în acest sector implică o anume specializare , acceptându-se, în general, că meseriașii care îl compun sunt producători de unicate.

Este un sector important al activității unui teatru profesionist, disfuncționalitățile lui putând genera, în lanț, o dereglare a activităților întregului teatru, fie prin nerespectarea termenului de apariție a premierelor, fie prin neputința exploatării spectacolelor din repertoriul curent; rolul atelierelor fiind nu numai de a produce elementele de scenografie ale premierelor ci și de întreținere, de reparare a decorurilor și costumelor spectacolelor deja aflate în repertoriu.

Compartimentul atelierelor de producție desfășoară o activitate complementară celei realizate de compartimentul artistic; are sarcini importante și în ceea ce privește reparațiile curente de ordin gospodăresc.

Compartimentul este coordonat de un șef de producție, având următoarele atribuții:

>    întocmește devizele montărilor și listele de materiale necesare montării spectacolelor teatrulu;

>    asigură prezentarea la scenă la termenele stabilite a tuturor elementelor de decor, costume și recuzită;

>    asigură activitatea de aprovizionare cu materiale necesare serviciilor de producție, sectorului electric și al celui de sunet;

>    verifică și certifică prin viză exactitatea și necesitatea cantităților de materiale cerute de la magazie pentru prelucrarea în ateliere;

>    răspunde în mod nemijlocit de întreținerea și repararea de îndată a utilajelor, a tuturor mijloacelor fixe, a instalațiilor și sculelor date în folosință compartimentelor pentru a asigura optima lor folosință și preîntâmpina accidentele de muncă;

>    asigură executarea lucrărilor necesare pentru reparații generale de decoruri și costume la piesele din repertoriu;

>    asigură caietele de sarcini pentru achiziția de bunuri și servicii, realizată în conformitate cu dispozițiile în vigoare.

Compartimentul administrativ

Este un compartiment funcțional, încadrat cu personal de deservire, prin care se asigură gospodărirea celor două spații în care teatrul își desfășoară activitatea-:-sed+uf administrativ din


/)

■A


strada Pictor Verona nr. 15 și sala de imobilului din Piața Amzei nr. 13.

spectacole, situată la subsolul și parterul


>    Prin angajații acestui compartiment se organizează curățenia, igienizarea, întreținerea și paza întregului inventar gospodăresc, funcționarea normală a tuturor instalațiilor de apă, căldură, lumină, etc. Colaborând cu sectorul atelierelor de producție, acest sector asigură executarea reparațiilor curente la instalații sau inventar gospodăresc, precum și confecționarea de noi obiecte și ustensile gospodărești în atelierele teatrului.

>    Administratorul teatrului, în atribuțiile căruia intră coordonarea activității acestui compartiment, întocmește și încheie contractele de închiriere pentru toate bunurile pe care teatrul le ia sau le dă cu chirie, întocmește propuneri pentru procurarea de obiecte de inventar sau utilaj gospodăresc din fondurile de investiții aprobate, face propuneri pentru repararea clădirilor aflate în administrație , întocmește foile de parcurs pentru camionul teatrului; administratorul teatrului este, în același timp, răspunzător pentru paza clădirilor și bunurilor teatrului, pentru prevenirea și stingerea incendiilor, ^coordonând, pe linie administrativă și prin relație cu organele de control, activitatea de pază și P.S.I. (activitate coordonată de șef formație pază pompieri)

>    Asigura folosirea eficienta a parcului auto prin planificarea riguroasa a transporturilor, controlul foilor de parcurs, întocmirea F.A.Z.-urilor si consumului lunar de combustibil

Compartiment achiziții publice

>    este un compartiment de specialitate, in structura organizatorica a teatrului.

>    elaborează programul anual de achiziții pe baza necesităților si priorităților comunicate de celelalte compartimente si a analizelor si evaluărilor efectuate de servicial financiar contabilitate cu referire la consumurile si cheltuielile din anii anteriori.

>    răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor si lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

>    estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publica in baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente si a studiului de piața efectuat si întocmește nota privind determinarea valorii estimate

>    răspunde de stabilirea procedurile de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publica si întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire

>    stabilește perioadele care trebuie asigurate intre data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare si data limita pentru depunerea ofertelor in funcție de complexitatea contractului.

>    întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publica, daca este cazul

> întocmește nota justificativa cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economica si financiara ori la capacitatea tehnica si profesionala a oeratorilor ecoonomici

> propune cuantumul garanțiilor de participare in corelație cu valoarea £stimat»,a contractului de achiziție publica si buna execuție in corelație cu valoarea contractului de'ablxzțfie publica si

conform prevederilor legale precum si forma de constitufr>    propune, spre aprobarea directorului, componenta comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publica

>    Propune si fundamentează necesitatea participării acestora, cooptarea unor experti din afara instituției

>    Asigura respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese

>    Elaborareaza sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publica sau in cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, in baza solicitărilor si informațiilor comunicate de celelalte compartimente

>    Propune achiziționarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publica daca este cazul, cu referire indeosebi la elaborarea caietului de sarcini si a caracteristicilor tehnice si funcționale solicitate in documentația de atribuire.

>    Răspunde de întocmirea si îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate / comunicare pentru procedurile organizate, in conformitate cu prevederile legale.

>    Răspunde si asigura transmiterea documentației de elaborare si prezentare a ofertei către operatorii economici

>    Răspunde si asigura comunicarea cu operatorii economici in toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație)

>    Răspunde si asigura primirea, înregistrarea si pastrarea ofertelor pentru procedurile organizate

>    Asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor

>    Asigura intocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publica

>    Urmărește si propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publica in condițiile prevăzute de lege

>    Răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publica

>    Asigura comunicarea cu Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor si transmiterea in termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor si materialelor solicitate de către acesta

>    Asigura încheierea contractelor de achiziție publica cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări si transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate

> Răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare si transmiterea acestora conformprevederilor legale către Autoritatea Naționala pe; Achizițiilor Publice.

>    Asigura gestionarea informațiilor cu    privire la procedurile de achiziție publica

organizate

>    Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului

E - ATRIBUȚIILE CONTABILULUI ȘEF ȘI ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE

DE ACESTA

Contabilul-șef face parte din personalul de conducere executivă a instituției; conduce, coordonează și controlează activitatea financiar-contabilă a instituției, răspunzând de buna ei funcționare. în acest sens, activitatea lui se desfășoară pe următoarele coordonate:

>    Stabilește organizarea și funcționarea compartimentului financiar-contabil;

>    Coordonează și controlează îndeplinirea la timp a planurilor financiare și bugetare pe bază de date reale și exacte, având în vedere planul de activitate ;

>    întocmește la timp bilanțurle și dările de seamă contabile periodice;

>    Controlează ținerea la zi a evidențelor contabile;

>    Răspunde de îndeplinirea planului de venituri și cheltuieli;

>    Stabilește garanțiile pentru gestionari, în limitele legale;

>    Coordonează și controlează activitatea legată de salarizare sub aspect contabil, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

>    Organizează și răspunde de inventarierea bunurilor aparținând teatrului, în conformitate cu prevederile legale, la termenele stabilite;

>    Dispune trecerea pe seama cheltuielilor sau a rezultatelor financiare,ori pe seama unor fonduri, potrivit dispozițiilor legale, a pierderilor, a daunelor produse de calamități și a altor daune aduse instituției, care nu s-au produs cu vinovăție.

>    Exercita si răspunde de controlul fmanciar-preventiv propriu, conform legii

>    Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației in vigoare ;

>    împreună cu directorul instituției, contabilul-șef este răspunzător de angajarea tuturor cheltuielilor materiale și bănești ale instituției.

>    împreună cu directorul instituției, contabilul-șef răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare, de luarea măsurilor pentru asigurarea eficientă a bunurilor încredințate, având obligația de a refuza, în condițiile legii, orice operație patrimonială care contravine dispozițiilor legale.

>    Contabilul-șef coordonează, nemijlocit, compartimentul financiar-contabil.

Compartimentul financiar - contabilitate

Este un compartiment funcțional ale cărui sarcini de serviciu decurg din rezolvarea problemelor de ordin financiar-contabil; în acest sens are următoarele atribuții:

>    întocmesc și urmăresc realizarea planului de venituri și cheltuieli al instituției;

>    ține evidența contabilă sintetic și analitic a    tuturor operațiunilor financiar-contabile;

>    realizează inventarierea general a patrimoniului instituției, precum și operațiunile de casare și declasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor;

>    întocmește partea financiar-contabil a salariilor, efectuează înregistrarea în contabilitate a acestora;

>    efectuează toate încasările și plățile pentru întreaga activitate a instituției;

>    efectuează și verifică toate operațiunile între instituție și bancă.

Capitolul VII

Personalul Teatrului Ion Creangă

Funcționarea instituției este asigurata prin activitatea personalului angajat cu contract individual de munca (pe perioada determinate sau nedeterminata , după caz, conform legii). Pentru realizarea producțiilor artistice șe poate utiliza personal artistic remunerat in baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe , precum si personal tehnic si administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de munca cu timp parțial.

Ocuparea posturilor se face, de regula, prin concurs, cu respectarea reglementarilor in vigoare;

Condițiile de munca, salarizare, concediu de odihna si alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute in contractul individual de munca si in Regulamentul Intern;

Stabilirea salariului de baza al personalului contractual din instituție se face, la data prezentei, in baza prevederilor O.G. nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică precum si a rezultatului evaluării performantelor profesionale individuale .

Funcțiile utilizate de această instituție și salariile de bază corespunzătoare sunt cele din O.G. nr. 10/2007, prevăzute în anexele IV/2 a,b,c, (pentru funcțiile din compartimentele de specialitate), in anexele V/l a,b,c și V/2 a,b,c (pentru funcțiile din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare si pentru personalul din activitatea de sectetariat-administrativ, gospodărire, intretinere-reparatii si deservire) si in anexele II a,b,c, (pentru funcțiile din compartimentele resurse umane, juridic, securitate si sanatate in munca, achiziții publice), iar indemnizațiile de conducere se stabilesc în baza anexei VI/la,b,c la aceeași ordonanță.

Locul de munca, programul de activitate si obligațiile de serviciu ale personalului Teatrului Ion Creangă se stabilesc de către director, la propunerile șefilor de secție, servicii si de birouri, in conformitate cu necesitățile instituției si se consemnează in fisa postului si Regulamentul Intern;

Personalul instituției răspunde material, administrativ si penal de bunurile pe_care le manipulează si care ii sunt date in gestiune ;    s , ,<•'

___!'• z \


z?

Sancționarea disciplinara a personalului din subordine precum si litigiile de munca se soluționează in condițiile actelor normative in vigoare;

Cap.VIII

Patrimoniul Teatrului Ion Creangă

Teatrul Ion Creangă isi desfasoara activitatea in spatii proprietate publica a Municipiului București, atribuite in administrare prin acte ale autoritatii administrației publice locale.

Teatrul Ion Creangă are in administrare Sala de spectacole situată la subsolul și parterul imobilului din strada Piața Amzei nr. 13, sectorul 1, București

Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform L.213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

Instituției ii revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil si imobil si a transmiterii acestuia către Direcția Cultura, spre luare la cunoștința si introducerea in baza de date a direcției.

Capitolul IX Buget, relații financiare

Teatrul Ion Creangă este o instituție publica de cultura finanțata de la bugetul local al Municipiului București si din venituri proprii pe care le realizează din : încasările provenite din vanzarea biletelor de intrare la spectacol si a caietelor program ; din sponsorizări de la persoane fizice si juridice, din inchirierea de spatii, din asocieri si orice alte activitati comerciale cu caracter cultural, organizate conform normelor legale in vigoare ; -

Bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului Ion Creangă se aproba in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

Angajarea cheltuielilor, incheierea contractelor si celelalte operațiuni financiar-contabile se asigura de către ordonatorul de credite;

Teatrul Ion Creangă poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național si internațional, donații si sponsorizări, in condițiile prevederilor legale in vigoare;

CapitolulX Dispoziții finale

Teatrul Ion Creangă este o instituțiile de repertoriu , dispunând de un colectiv artistic, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea producțiilor artistice, avand un portofoliu de mai mult de trei producții artistice diferite și realizând, în fiecare stagiune, cel puțin doua producții noi care completează programele și reconfigureaza repertoriul existent. D^âs^ețeăs^re asigurat și

dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.

Teatrul Ion Creangă isi impresariaza propriile producții artistice.

Teatrul Ion Creangă poate recurge la externalizarea , in condițiile legii, a unor servicii.

Anual, instituția întocmește raportul de evaluare a activitatii, cu consultarea Consiliului Administrativ si a Consiliului Artistic;

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției, respectiv Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic si Ordonanța nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultura.

Teatrul Ion Creangă urmeaza sa se înscrie in Registrul instituțiilor si companiilor de spectacole sau concerte precum si in Registrul impresarilor artistici , conform prevederilor legale, după înființarea, respectiv reorganizarea acestora.

Prezentul regulament a fost întocmit conform cu prevederile legale in vigoare si cu H.C.L.M.B. nr. 115/20.04.2000 privind aprobarea REGULAMENTULUI CADRU de organizare si funcționare al instituțiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București si se va modifica si completa, după caz, cu celelelate reglementari legale in vigoare sau cu reglementările legislative aparute ulterior aprobării acestuia.

AN?-- -